VenstreView 2013/4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Medlemsblad for Venstre i Varde kommune. Lars Løkke i Helle Hallen 18. januar 2014 Socialordfører Eyvind Vesselbo (V) om regeringens mislykkede udlændingepolitik Gylling Haahr siger farvel! Hans Chr. Thoning kigger tilbage Yahya Hassan - dent trojanske hest! Data og kommentarer til kommunalvalg 2013

Text of VenstreView 2013/4

 • Lars Lkke i HelleHallen 18. januarJanuarmde 2014

  se bagsiden

  TilbageblikBde afgendeborgmesterGylling Haahr ogfolketings mandHans Chr.Thoning skuer idette nr. tilbage

  se side 5 og midtersider

  MF Eyvind Vesselbo (V) grop med SSFR regeringensudln dinge politik

  se side 10-11

  Venstre og valgetVenstre vandt valget iVarde overbevisende. Sedata og kommentarer p

  siderne 2-6 og 12-14

  Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune 2013-4

  Mislykket integration?

 • Ved Kommunalvalget k vi 55,2 %, kunover get af Herning med 57,7 %, ved Re-gionsvalget k vi 50.8 %, kun overget afBillund med 51,4 %, men vi er den ene-ste Kommune der har over 50 % vedbegge valg. Hertil kan vi lgge vore suverne frste-pladser ved Folketingsvalget i 2011 med42,9 % og ved Europaparlamentsvalget i2009 med 36,6 %. Med disse otte resul-tater kan vi hvis godt tillade at kalde osVenstres mrkebl hjborg.Begge Regionsrdsmedlemmer genvalgtmed rigtig mange personlige stemmer,eneste kommune med 2 Venstremedlem-mer i Regionsrdet. Med Preben ogThyges dobbeltmandater er vi sikret enmeget solid og direkte forbindelse mel-lem Byrd og Regionsrd.15 ud af Varde Kommunes 25 medlem-mer er fra Venstre. En stor liste med 28dygtige kandidater godt geogrask for-delt var mere end vlgerne kunne st for,det gav os en historisk valgsejr en frem-gang p 2 mandater et komfortabelt er-tal.Dette ertal er dygtigt brugt i konstitue-ringen, der givet og taget, og det har re-sulteret i en bred konstituering med heleByrdet bag. Venstres store gruppe fortje-ner stor ros, for deres positive medvirkentil at det hele gik op i en hjere enhed.

  Goddag og farvelHele otte mnd og kvinder skal vi sigegoddag til i det nye Byrd, tre af dem erikke helt grnne, de har i tidligere perio-der prvet byrdsarbejdet. Vi siger vel-kommen til: Per Rask, Niels Haahr Lar-sen, Mads Srensen, Susanne Bergmann,Connie Hj, Peder Foldager, AndersLinde og Stig Leerbeck.Farvel siger vi til: Gylling Haahr, BjeMeiner Jensen, Hans Jrgen Gammelga-

  ard og Peter Nielsen, alle har tidligeremeddelt at dette var deres sidste periode,vi takker for indsatsen. Farvel siger vi ogs til Jan Kjr og ArneHaahr Hansen. De to k trods Venstresfremgang ikke lov at f sde i det nyebyrd, de skal ogs have en tak for indsat-sen.

  Fra Gylling til ErikSiger man Gylling er der ingen der er itvivl om hvem man mener. Gylling, duhar vret vor dygtige, vellidte og respek-terede Borgmester gennem rigtig manger. Du fortjener stor ros, og vi er digmangen en tak skyldig.Du overdrager en veldrevet kommune,som du godt kan vre stolt af, til din ef-terflger. Med 2 mandater ekstra til Ven-stre, har det ikke vret helt skvt, det duog Venstregruppen har bedrevet.Erik, du og kandidatokken havde et fan-tastisk valg, du har konstitueringen pplads og du overtager en veldrevet kom-mune nr du stter dig i stolen til ja-nuar. Vi kan mrke, at du brnder efterat komme i gang med arbejdet ,og til atstte dit prg p Varde Kommune. Dunskes tillykke med det otte valg ogheld og lykke med jobbet.En gldelig Jul samt et godt Nytrnskes I alle!

  VenstreView nr 4 rg. 7

  Medlemsblad forVenstre i Varde Kommune

  Udgiver: Venstre i Varde Kommune

  Bladets adresse:Venstre ViewPorsevej 18, 6800 Varde

  Bladets internetadresse:www.venstreview.dk

  Bladets email-adresse:venstreview@gmail.com

  Ansvarshavende redaktr:Stig LeerbeckPorsevej 18, 6800 VardeTlf.: 75 26 02 36stigleerbeck@mac.com

  I redaktionen:

  Martin HansenTlf.: 75 29 72 61Grdevej 8, 6823 Ansagermartin.h@bbsyd.dk

  Inge Vad WodskouTlf.: 75 22 41 64Lundvej 26, 6800 Vardewodskou.varde@mail.tele.dk

  Peder FoldagerTlf: 75 29 81 68Grnmosevej 13, 6823 Ansagerpeder.foldager@hansen.mail.dk

  Peter ZilmerBjergegade 5, 6870 lgodTlf.: 20 21 81 82diesel-zilmer@or.dk

  Lotte Hjmark MundtHedebovej 8, 6800 VardeTlf. 51 32 70 31lottehoejmark@gmail.com

  Produktion:SimpleSoft DK

  Omdeling:stjyllands Postcenter

  Oplag: 1400 ekspl.

  Forsidebilledet:Foto: 7-kanten giver nisserne liv!Fotograf: Per Friborg

  Underskrevne indlg er ikke nd-vendigvis udtryk for Venstres og/ellerredaktionens holdning.

  2

  Karl BarslundFmd. Venstre i

  Varde Kommune

  MrkeblVardeNu har formanden endelig fet armene slangt ned, at han kan n tastaturet, og s viljeg lige skrive lidt til Venstre View. Det skalselvflgelig omhandle det nyligt overstedevalg, og det flotte resultat Venstre fik.

 • 3Kommunalvalg november 2013:

  Det lykkedes!

  Erik Buhl i valgkampens hede!

  Mlet om at fastholde flertallet iVarde byrd blev opfyldt og lidttil. Det lykkedes fordi hver enkeltkandidat og et strkt baglandydede en fantastisk holdindsats:TAK til jer alle.

  Vi havde p forhnd en fast aftale meddansk folkeparti, som viderefres eftervalget, s vi sammen sidder med 17 man-dater af 25.

  Flertal i alle udvalgVi har forhandlet en god konstituerings-aftale, som alle i byrdet str bag. Detgiver et strkt fundament for arbejdet iVarde kommune de kommende re r.Med en sammenstning af byrdet, dergiver ertal i alle udvalg, har vi et strktgrundlag for at f gennemfrt en godvenstrepolitikS er det op til hele holdet at levere re-sultater de kommende r. Samtidig er det ogs et stort ansvar somvi vil gre alt, hvad vi kan for at leve optil.Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer tilat bakke op om arbejdet. Md op til de ar-rangementer der arrangeres, giv jeresmening til kende s vi fr et tt samar-bejde mellem byrdet og baglandet.

  Udvikling!Hele valgkampen har peget mod en getindsats p fastholdelse og udvikling af er-hvervslivet. Et erhvervsliv der i Vardekommune er en bred og strk vifte afvirksomheder indenfor produktion, ser-vice, handel, hndvrk, turisme, land-brug osv. Vi har i forbindelse med konsti-tueringen aftalt at vi i 2014 og de kom-mende r stter yderligere 2 mill. kr affor at styrke indsatsen.

  Vi vil hente viden og inspiration ved atbesge kommuner, der har vist gode re-sultater. Vi vil fokusere p ml der rk-ker frem i tiden, men ogs p hverdagensservice og dialog med vore virksomheder. Forsvarsforliget giver os nye muligheder,der skal flges op p. Vi skal fortsat vre itt dialog med forsvaret og vre klar tilat lse de opgaver der flger med.Indfrelse af den nye skolereform, giveros muligheder for at styrke kvaliteten iskolen, og ge samarbejdet mellem sko-len, erhvervslivet og foreningslivet. Flygtningemuseum og Tirpitz stillingen her er fyrtrne p vej der vil givegrundlag for ere oplevelser i Varde kom-mune. Og ikke mindst ere turister ogere arbejdspladser, nr vi griber det rig-tigt an.

  Store udfordringerDer venter os ogs store udfordringer.Nedgang i brnetallet udfordrer os pbrnepasnings- og skoleomrdet. I ere af vore lokalsamfund, er der alt formange ejendomme til salg. Lnemulighe-derne i vore mindste landsbyer er vanske-lige, og her skal vi til vores politiske bag-land p Christiansborg for at f det sat pdagsordenen.Vi har et godt konomisk fundament,men vi skal have fundet 1 eller 2 % ivores budget der kan bruges til yderligereinvesteringer i fremtiden. Venstre i Varde har igen 2 mand i Re-gionsrdet godt get. Vi glder os til etkonstruktivt samarbejde.Vi har vundet byrdsvalget ved enstrk holdindsats. Nu venter hverda-gen, og jeg glder mig til at vreanfrer for et strkt venstrehold,der de kommende r bde skalstte overliggeren hjt, men ogshave helt styr p en god og effek-tiv service i hverdagen.

  Erik BuhlBorgmester

  Gylling Haahr og Erik Buhl p valgaftenen.

  Fotograf: Jens Bytoft

 • 4en partner du kan regne med ...www.partnerrevisionvest.dk

  Varde 75 22 47 00Krmmergade 7 6800 Varde

  Esbjerg 751816 66Bavnehjvej 6 6700 Esbjerg

  lgod 75 24 61 66Torvet 2 6870 lgod

  Grde Smede- og Maskinforretning A/S

  75 24 10 66Traktorer - LandbrugsmaskinerAut. VVS installation

  www.gaardesmede.dk

  Stationsbakken 13

  Hjvangvej 9 Nordenskov 6800 Varde

  Alt i landbrugsarbejde Entreprenrarbejde Kloakarbejde Anlgsarbejde Skovrydning Drning

  Tlf. 75 29 85 88 www.skamstrup.dk

  Kvalitet er aldrig en tilfldighed,men resultatet af

  en mlbevidst indsats!

  SKAL DE BYGGE?

  SDR. TANGEVEJ 30 6855 OUTRUPTLF. 75 25 14 24 BIL 40 50 14 34

  SN@THORBYG.DK WWW.THORBYG.DK

  Lavenergihuse

  Sommerhuse Lsdriftstalde medsandwichpaneler

  Tilbygninger samtreparationer

  Byrdsvalget er veloverstet, og vikan i Venstre glde os over et fan-tastisk godt valg med 15 mandater.Men det forpligter jo ogs.

  Det ansvar er vi naturligvis parate til attage i tt samarbejde med de vrige par-tier i byrdet. Dette er jo ogs signaleretmed en bred konstitueringsaftale, hvoralle bakker op om Erik Buhl som borg-mester. Der ligger dog masser af udfor-dringer foran os.

  Fokus p erhvervsklimaEt af omrderne er en markant getfokus p erhvervsklimaet, som kan skabeere jobs og dermed get bostning iVarde Kommune. I konstitueringsaftalener der sledes sat 2 mio. ekstra af til ud-vikling af erhverv, turisme og bostning.Derudover er det helt centralt at vre itt dialog med erhvervslivet, herunderogs turisme og landbruget, sledes at vitrkker i samme retning. Hertil kommer de statslige arbejdsplad-ser ved kasernerne, som jo ogs givermulighed for get bostning og aktivitet.Her skal der ogs gres en indsats forbyde nye soldater med gteflle/samle-verske velkommen.

  Udvikling i helekommunenPersonligt ligger det mig meget p sinde,at vi fr skabt udvikling i hele Varde kom-mune. Derfor skal vi arbejde med byud-viklingsplaner i tt dialog med udvik-lingsrdene, lokale ildsjle og erhvervs-folk, s vi sikrer en strk og solid invol-

  vering. Der er ingen tvivl om, at de bed-ste ideer til udvikling og vkst skabesude lokalt, og det skal vi benytte os af.

  SkolereformenSkolereformen kommer til at fylde megetde nste par r og her ligger ogs et vig-tig stykke arbejde, som krver stor ind-sats