Verbeteren belangrijker dan winnen

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het wordt wel ‘de heilige graal’ van het management genoemd, maar voor de meeste organisaties is het toch vooral een hulpmiddel om beter te presteren: de high performance organization, in het jargon vaak aangeduid met de af korting hpo. Wat is het en hoe word je er een? De goeroe: ‘Wantrouw elke goeroe die zegt: Als je dit doet, dan ben je succesvol.’

Text of Verbeteren belangrijker dan winnen

 • Verbeterenbelangrijker

  danwinnen

  Op zoek naar de high performance organization (hpo)

  54

  slow management presteren zomer 2010

 • Hetwordtweldeheiligegraalvanhetmanagementgenoemd,maarvoordemeesteorganisatiesishettochvooraleenhulpmiddelombetertepresteren:dehigh performance organization,inhetjargonvaakaangeduidmetdeafkortinghpo.Watishetenhoewordjeereen?Degoeroe:Wantrouwelkegoeroediezegt:Alsjeditdoet,danbenjesuccesvol.

  M

  door ben kuiken

  illustraties aad goudappel

  WordthetNederlandsvoetbalelftalditjaarwereldkampioen?Onzejongens hebben hun eerstewedstrijdeninZuid-Afrikaach-ter de rug, dus de resultatenspreken voor zich. De zelfbe-noemdedeskundigenenaldie

  anderemiljoenenstuurluidieaanwalstaan,zullenhunmeninginmiddelswelhebbengevormd.Watzijzichech-ter niet realiseren, is dat de kansen op de eindzegeslechtsvooreendeelophetveldwordenbepaald.Netzobelangrijk,zonietveelbelangrijker,iswaterzichachterde schermenallemaal afspeelt ende afgelopen jarenheeftafgespeeld.Watzijndelangetermijndoelstellingenvandeknvbmethetnationaleelftal?HeeftzijmetBert

  vanMarwijkdejuistemanopdejuisteplekgezet?Krijgtdebondscoachvoldoenderuimteomzijnstempelophetteamenopdespeelstijltedrukken?Maakthijdaarbijvol-doendegebruik van de eigen ideen van de spelers?Heeft VanMarwijk de juiste spelers geselecteerd enspreekthijzeaanophunprestaties?Zijndetrainingeneropgerichtomhetelkedageenstukjebetertedoen?

  Flinke zak geldDetails,daardraaithetominhetmodernevoetbal.

  Johanhadhetkunnenzeggen,maardezewijzewoordenwordennuookgestaafddoorwetenschappelijkonder-zoek. Dat wil zeggen: als je de organisatie rond hetNederlandselftalalseenechtevoetbalorganisatiekuntbeschouwen.Wanthetbetreffendeonderzoekrichtte

  55

 • zichineersteinstantieopzevenclubsuitdeNederlandseeredivisie.Omaanhetonderzoekdeeltekunnennemen,moestendievoetbalorganisatiestenminstevijfjaaropdathoogstenationalepodiumhebbengeacteerd,indieperi-odeeenredelijkstabielepositieopderanglijsthebbeningenomenenfinancieelgezondzijn.Deonderzoekersgingenvervolgenspratenmetbestuursleden,managersentrainersvandeclubsomteachterhalenofersprakewasvaneenhigh performance voetbalorganisatie.Of,metanderewoorden,hetgedachtegoedvandehighperfor-manceorganization(hpo)ooktoepasbaarisoporganisa-tiesinhetbetaalvoetbal.

  Datbleek,gelukkigvoorAndrdeWaal,hetgeval.Gelukkig,omdatAndrdeWaal,directeurvanhetHPOCenterenassociatehoogleraaraandeMaastrichtSchoolofManagement,altijdheeftgeroependatdedoorhemontdektekenmerkenvaneenhpotoepasbaarzijnopomhetevenwelkeorganisatie.Ofhetnouomeenbedrijfgaatdatwinstmoetmaken,eenzorginstellingzonderwinstoogmerk,eenoverheidsorganisatieofeenvoetbal-organisatie:alszeovereenlangereperiodesuccesvollerzijndanhunpeers,scorenzehoogopde35aspectendieeenuitstekendpresterendeorganisatiekenmerken.

  DeWaalhadnogietsandersomverheugdovertezijn:hoewelhijgeennamenmochtnoemenvandedeel-nemendeclubs,konhijhettochnietlatenomtemeldendatdewinnaarvandecompetitieregelmatigeenhpvblijkttezijn.Nietdatditbepalendis,overigens.DeWaal:

  Eenclubdieelkjaargelijkmatigpresteertindemid-denmootkannetzogoedeenhpvzijnalseenclubdieelkjaarmeedoetvoordeprijzen.Enandersom:eenclubdiealtijdboveninstaat,hoeftgeenhpvtezijn.NeemRealMadrid,dattochvooralovereindwordtgehoudendooreenflinkezakgeld.Ikhebhetnietgemeten,maarvolgensmijisdatgeenhpv.

  BuitenbandWatkenmerktdanzonhpv?Debelangrijksteont-

  dekkingdiedeonderzoekersdedenwasmisschienweldatnietzozeerdeprestatiesophetveldbepalendzijn,maarmetnamedekwaliteitvandeorganisatiedaar-achter.Eenvandegenterviewdenverwoorddehetaldus:Heteersteelftaliseenbuitenband.Daarbinnenzitdevelgendiezorgtervoordatdebandkanrollen.Dezevelgisdeorganisatievanmensenomhetteam

  kenmerken van een hpo

  Eenhigh performance organization(hpo)isvolgensdedefinitievanAndrdeWaaleenorganisatiediegedurendeminimaalvijfjaarzowelfinancieelalsniet-financieelbeterpresteertdanzijnpeergroup.VolgensDeWaalhebbenhposdevolgendegemeenschappelijkekenmerken:1 Hetmanagementisvanhogekwaliteit.Hetcombineertintegriteitencoachendleiderschapmetsnellebesluitvorming.

  2 Decultuurisopenenactiegericht.Denadrukligtophetcrerenvanbetrokkenheidenopdialoog.

  3 Gerichtopdelangetermijn,zowelinderelatiemetklanten,partnersalsmetmedewerkers.4 Hetpersoneelisdivers,vanhogekwaliteitenbereidverantwoordelijkheidtedragenvoorhetverbeterenvanhetresultaat.

  5 Deorganisatieverbetertenvernieuwtzichzelfcontinu.

  M

  Echtehposkomenbijnavanzelfbovendrijvenineconomischmoeilijke

  tijden.

  56

  slow management presteren zomer 2010

 • 57

 • heen.Dezemensenmoetenallemaalkwalitatieftopzijn.Zo,daarkunnenaldiespelersmethunsterallureshet

  welweermeedoen.Wantookalspelenzijeenkeereenslechtewedstrijdofpresterenzewekenachtereenonderhunniveau,het isdusuiteindelijkdekwaliteitvandeorganisatiediemaaktofdeclubopdelangeretermijnsuccesvolisofniet.Raaktdeleidingnanofeenpaarmindere wedstrijden al in paniek en ontslaat zij

  onmiddellijkdetrainer,dankunjeergevoeglijkvanuit-gaandatergeenduurzaamsuccesinhetnabijeverschietligt.Nogmaals:Johanhadhetkunnenzeggen.Entochzijnervoorbeeldenteovervanvoetbalclubswaardezewijshedenregelmatigindewindwordengeslagen.Metalledesastreuzegevolgenvandien.

  Watvoorvoetbalorganisatiesgeldt,geldtdusookvoorgewoneorganisaties:wieblijvendsucceswilhebben,

  Hetgaateromdatjehetmetznallenbeter

  wiltdoendanjeconcurrenten.

  58

  slow management presteren zomer 2010

 • Mdientzichterichtenopdelangetermijnresultaten.Enzichdusniet te latenafleidendooreentijdelijkedip indeomzetofwinst.Deechtehposkomendanookbijnavanzelfbovendrijvenineconomischmoeilijketijden,zoalsnu.EenvoorbeeldishetbedrijfGrohe,wereldberoemdvanwegezijnwaterkranen.DezezomerondergaatdeNederlandsetakvanhetbedrijfvoordetweedekeereendiagnose,eenenqutediedoorhetvoltalligepersoneelwordtingevuld.MaarDeWaalweetnualvrijwelzekerdatGrohedaarbeteruitnaarvorenkomtdanuitdeeer-stetestdiezontweejaargeledenisgedaan.Waarom?DeWaal:Zehebbenmarktaandeelgewonnenendewinstverhoogd.Endatineenmarkt,debouwmarkt,diezogoedalsstilligt.Dandoejetochietsgoed.

  Ongelooflijke energieRobvandenMaagdenberg,deenthousiastealge-

  meendirecteurvanGroheNederland,bevestigtditbeeld.Bijdeeerstetestscoordezijnbedrijftussendezevenendeacht,waarmeehetvolgensdedefinitievanDeWaalnoggeenechtehpowas,wantdiescoortminimaaleen8,5.NuhooptVandenMaagdenbergopeenachtof

  hoger,waarmeedesterrenstatusbinnenbereikkomt.Maardaargaathethemeigenlijkhelemaalnietom.Hetgaateromdatjehetmetznallen,methetheleteam,beterwiltdoendanjeconcurrenten.Datjewiltwinnen,datjeelkekeerdingenbeterwiltdoen.Alsjedaarmetznallenjaopzegt,danmaaktdatzonongelooflijkeenergielos,datisfantastisch.Ikweetnietofudeontwikkelingenopkranengebieddelaatstetijdeenbeetjeheeftgevolgd,maardeGroheRed,waarzowelkoud,warmalskokendwateruitkomt;dieishierbedacht.Enookdekraanwaargefilterdwateruitkomt:madeinHolland.InDuitsland,waarhetmoederbedrijfvanGrohezit,wordternaaronsgeluisterd,omdatzeookwelziendatwehierheelgoedbezigzijn.Deenergiespateralshetwarevanaf.

  Natuurlijkzijnervelemethodesomdeprestatiesvaneenorganisatieteverbeteren,erkentVandenMaagden-berg.Maardezemethodeheefthetvoordeeldathetheelpraktisch isenmakkelijk te implementeren.Doorhetonderzoekziejeheelsnelaanwelkeknoppenjemoetdraaienomdeprestatiesteverbeteren.Hetiseenhelesimpelemethodiekdiegoeddevingeropdezerepleklegt.Maar,waarschuwtVandenMaagdenberg,hetis

  SindshetberoemdeboekvanTomPetersenRobertWaterman,In search of excellenceuit1982,isereenwarezoektochtopganggekomennaardesuccesfactorenvanexcel-lenteondernemingen,bedrijvendiesignificantbeterpresterendanver-gelijkbareorganisaties.PetersenWatermanidentificeerdenachtthe-mas,waaronderactiegerichtheidenautonomieopdewerkvloer.In2001dedenJimCollinsenzijnteamdiep-gaandonderzoeknaardesuccesfac-torenvanbedrijvendieovereenlangereperiodeaanzienlijkbeterpresteerdenopdebeurs.Zijkwa-mentotzevenfactoren,zoalslevel-5leiderschapenzorgendatje

  dejuistemensenaanboordkrijgt.AndrdeWaalgooidedezeenveleandereonderzoeken(intotaalmaarliefst290)opeenhoopendestil-leerdedaaruit190factorendiemogelijkeenrolspelenbijhetsuc-cesvandezeorganisaties.Vervol-genslegdehijeenvragenlijst,waar-indezefactorenwarenverwerkt,vooraanmeerdan3500profit,non-profitenoverheidsorganisaties.Daaruitdestilleerdehij35aspecten,verdeeldovervijffactoren.Tevenskonhijbepaaldefactoren,zoalsdehoogtevandesalarissenenbonus-senvandedirectieofdekwaliteitvande ict,uitsluitenalszijndeniet-relevant.Hijhadhemgevonden,

  jubeldeDeWaalindemedia,deheiligegraalvanhetmanagement.IneenkritischartikelinhetTijd-schrift voor Management & Organisatie,plaatstorganisatieadviseurSteventenHavedenodigekanttekeningen.Volgenshemwordtervooralgeke-kennaarorganisatiesdiealsucces-volzijnenwordendefactorendieditsucceszoudenkunnenverklarenwataltegemakkelijkgegenerali-seerd.Grondvoorweernieuwemanagementhypeswaarorganisa-tiesnietzoveelmeeopschieten.

  heilige graal of hype?

  59

 • nietzodatjemetdezemethodeevensnelkuntscoren.Om een hpo te worden, moet je continu dingenverbeteren.Datmoetindecultuurvanjebedrijfgaanzit-ten,hetmoeteenautomatismeworden.Datdoejenietinnoftweejaar,daarhebjewelwatmeertijdvoornodig.

  Geen kookboekAndrdeWaal,diemetzijnuitgebreideonderzoek

  naardesuccesfactorenvanhighperformanceorganiza-tionshetbegripdelaatstejarenstevigopdekaartheeftgezet,ismogelijknogvoorzichtiger.Ikkanjenietvertel-lenhoejeeenhpowordt.Dathangtvanzoveelverschil-lendefactorenaf,daarisgeeneenduidigantwoordopte

  Watkunjelerenvanandereorganisaties,ofzelfsvanandereafdelingenbinnendezelfdeorganisatie?

  60

  slow management presteren zomer 2010

 • geven.Wantrouwelkegoeroediezegt:Alsjeditdoet,danbenjesuccesvol.Datispurenepperij.Watikwelkanzeggen,is:Alsjeditdoet,hebjeeengroterekansomblijvendsuccesvoltezijn.Eenkans,geengarantie!Jemoeterwelzelfmeeaandeslaggaan.

  EenveranderingkostvolgensDeWaalbovendientijd:Jehebtmetmensentemaken,met