Vergeet het beste niet

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Een fragment

Transcript

 • 9 789021 142180

  |

  In dit boek biedt Anselm Grn de lezer voor elke dag van het jaar

  een tekst aan ter overweging. Het zijn korte beschouwingen

  waarin de praktische levenswijsheid van de lange monastieke

  traditie doorklinkt en naar onze tijd wordt vertaald.

  De teksten kunnen ons helpen om open te blijven staan voor

  de spirituele dimensies van het leven en bieden de mogelijkheid

  tot een dagelijks meditatief moment. Door dagelijks even stil te

  staan bij onze innerlijke stem, kunnen we in de werkelijkheid

  van alledag beter bij onszelf blijven.

  Vergeet het beste niet is een verzameling orintatiepunten die

  ons door het jaar heen leiden, een verzameling teksten ter reflec-

  tie die ons kunnen helpen om trouw te blijven aan onze diepste

  verlangens.

  Dr. Anselm Grn (1945) is monnik van de benedictijnerabdij

  Mnsterschwarzach (Duitsland). Hij is tevens geestelijk leider

  van een retraitehuis voor priesters en kloosterlingen.

  Hij publiceerde talrijke boeken, die in vele talen zijn uitgegeven.

  Bij uitgeverij Meinema verschenen eerder van zijn hand Ieder zijn

  engel, Bidden met de woestijnvaders, Vriendschap en Jouw naam.

  www.uitgeverijmeinema.nl

  mein

  ema

  -pelc

  kmans

  Vergeet hetbeUe niet

  Vergeethetbesteniet

  NUR 707 - ISBN 978 90 211 4218 0

  Vergeet het beste niet herdruk plano:Vergeet het beste niet om plano 16-09-2008 10:05 Pagina 1

 • Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 2

 • anselm grn

  MVergeet hetbeste niet

  Inspiratie voorelke dag

  tweede druk

  uitgeveri j meinemaZo e t e rme e r

  uitgeveri j pelckmansKap e l l e n

  Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 3

 • Oorspronkelijke uitgave: Grn, Vergiss das Beste nicht,

  Hrsg. Anton Lichtenauer

  Verlag Herder Freiburg im Breisgau, 6. Auflage 2003

  Nederlandse vertaling: Ton van der Stap

  2004 Uitgeverij Meinema, Zoetermeer

  Boekverzorging: Mulder van Meurs, Amsterdam

  Meer informatie over dit boek of over andere uitgaven van

  Uitgeverij Meinema vindt u op: www.uitgeverijmeinema.nl

  Tweede druk 2008

  isbn 978 90 211 4218 0 (Nederland)

  isbn 978 90 289 5166 2 (Belgi)

  nur 707

  d/2008/0055/169

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

  opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm

  of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen of

  op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Voor zover het maken van kopien uit deze uitgave is toegestaan op grond

  van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 20 juni 1974 St.b. 351,

  zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 artikel 17 Auteurswet, dient

  men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting

  Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit

  deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet

  1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

  Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 4

 • inhoud

  voorwoord 7

  januari 11

  februari 23

  maart 33

  april 47

  mei 61

  juni 71

  juli 83

  augustus 97

  serptember 109

  oktober 121

  november 135

  december 147

  Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 5

 • Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 6

 • voorwoord

  Veel sprookjes kunnen ons uitleggen hoe wij met onze wensenomgaan. Maar ze vertellen ons ook, hoe wij meestal nauwelijksweten wat nu eigenlijk goed en wenselijk voor ons is. Zo horen wijbijvoorbeeld over een boer, die van een fee drie wensen mag doen;het eerste dat hij wenst is dat het ophoudt met regenen, want dankrijgt hij beter weer. Maar als er dan helemaal niets meer wil groei-en, denkt hij het een tweede keer slimmer aan te pakken, en hijwenst dat het alleen nog s nachts regent. En als dan de nachtwakerbezwaar gaat maken, is zijn derde wens dat alles weer zal zijn zoalshet vroeger was. Anselm Grn, die dit oude sprookje vertelt,gebruikt het als aanleiding om ons in onze eigen situatie een paarpertinente vragen te stellen: Wat zijn onze echte wensen? Waaraanhebbenwij behoefte?Waar streven wij naar, en wat zoudenwij wil-len bereiken?

  Verlangens en dromen zijn de motor van ons leven. Maar somsblijven wij met onze onverhelderde wensen maar in een kringetjeronddraaien, en achter de bereikte doeleinden worden steeds weerandere zichtbaar. De hoop op het definitieve geluk verandert mee,zoals de horizon. Wensen kunnen ons ertoe brengen om telkensweer op te breken, niet stil te blijven staan. En verlangen is, zegtmen, het begin van alle verandering. Maar onszelf vastleggen opdoeleinden kan ook verlammend werken. Allerlei dingen wordenons als begerenswaard voorgespiegeld. En tenslotte kunnenwij ookin het labyrint van onze eigen wensen verdwalen.

  Op het eind van een dag, op het eind van een jaar vragen wij onswel eens af: hebben wij bereikt wat wij wilden? Hebben wij juistgehandeld? Daar gaat het toch in feite om, altijd weer: kijken of wijnog op de goede weg zijn. Ons afvragen of de dagelijkse jachtigheidnog wel te verenigen is met het diepe ritme van ons leven, of wij

  7

  Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 7

 • niet worden verscheurd tussen datgene wat wij met ons leven wil-len, en datgene wat anderen van ons verwachten.

  Wij hebben tegenwoordig het gevoel zo weinig tijd te hebben,omdat de mogelijkheden waartussen wij kunnen kiezen op eenverwarrende manier steeds talrijker worden, omdat de maalstroomvan mogelijkheden steeds duizelingwekkender wordt. Met tijdma-nagement alleen kunnen wij dat niet beheersen. We hebben ooktijd nodig voor de ziel. Om te weten wat wij echt willen, waar wijstaan met ons leven, hebben wij onderbrekingen nodig, pauzeswaarin wij ons losmaken van de hectische routine, even stilstaan ennagaan, of het urgente ook werkelijk het belangrijkste is, of datge-ne wat ons drijft en wat wij najagen ook werkelijk datgene is watwij eigenlijk het liefste willen.

  Vergeet het beste niet! Dit boek is een aanbod om van zonmoment van onderbreking een dagelijks ritueel te maken. Het zijnteksten om s avonds te lezen: om na te gaan of de melodie van dedag harmonieert met datgene, wat ons als levensmelodie is toebe-dacht. Of s morgens: om alles wat op ons toekomt te plaatsen ineen licht, waarin wij de dingen nieuw kunnen zien en beoordelen.

  AnselmGrn heeft demethode van de tegenspraak herontdektdie de oude monniken kenden. Tegenspraak betekent hier: tegen-over iets dat op ons afstormt en macht over ons probeert te krijgeniets anders, positiefs plaatsen. Tegen de verleiding om alles in onsleven te beoordelen naar het nut ervan de herinnering levend hou-den aan de laatste, absolute waarde die wij hebben als wij onszelfmaar in het juiste licht zien. Een nieuwe blik kan het alledaagseleven veranderen, onze speelruimte vergroten, wonderen teweeg-brengen.

  Dat was uiteindelijk ook de boodschap van het sprookje van dedrie wensen: wie zich altijd alleen maar in het oppervlakkige stort,loopt vast en komt niet verder. Maar alles kan anders worden alswij ons iedere dag rekenschap geven van de vragen: Wat wil ik wer-kelijk? Waar heb ik echt behoefte aan? Waar streef ik naar, wat zouik willen bereiken?

  8

  Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 8

 • Het dagelijks lezen van een korte tekst houdt antwoorden uit depraktische levenskennis van een lange traditie levend. Zichdaardoor in het eigen bestaan laten inspireren en dat dan iederedag in praktijk proberen te brengen iets beters kunnen wij nau-welijks voor onszelf doen.

  Anton Lichtenauer

  9

  Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 9

 • Vergeet het beste niet 160 herdruk:Vergeet het beste niet 160 24-09-2008 15:01 Pagina 10

 • januari

  1Als wij nieuwjaar vieren, merken wij iets van de fascinatie van hetnieuwe, het onvervalste, het onaangeraakte. Het nieuwe heeft zijn ei-gen glans. Nieuwe kleren aantrekken bijvoorbeeld betekent altijd ook,zich nieuw voelen, zich mooier voelen dan in de oude kleren. Daaringaat ook altijd de hoop schuil, een nieuwe mens te zijn, zich anders tegaan gedragen, door anderen niet meer met de oude rol te worden ge-identificeerd. De nieuwe verschijning moet ons ook aanmoedigen omnieuwemogelijkheden uit te proberen, ons op een nieuwemanier aananderen te geven, nieuwewoorden te vinden, nieuwe gebaren, nieuwereacties, nieuwe wegen te gaan. Op nieuwjaar hopen wij, dat nietalleen onze kleren en onze rollen nieuw worden, maar een heel jaar.Juist op nieuwjaar hopen wij op een nieuw begin.

  2Veel mensen maken bij het begin van een jaar of bij het begin vaneen week of een dag een voornemen. Ze zijn enthousiast over eenboek dat ze hebben gelezen. Daardoor aangespoord, zouden ze directhun leven willen veranderen. Of ze hebben bij een lezing gehoord,hoe ze beter met hun tijd kunnen omgaan, hoe ze van hun foutenkunnen leren. En zo gaan ze vol vuur aan het werk. Maar al gauw ebthun elan weg. Het wordt te lastig, en ze geven het op. Ineens is hetniet meer leuk om aan zichzelf te werken. Het heeft toch allemaalgeen zin. Ik weet, dat ik toch niet verder kom.Maar met het opgevenvan hun v