Click here to load reader

Verksamhetsplan 2012 Fokusområden och huvudbudskap

  • View
    43

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verksamhetsplan 2012 Fokusområden och huvudbudskap. Ökad synlighet av vattentjänstfrågorna i regional- och lokalpolitiken Övergripande benchmarking av medlemmarna Utvecklade former för engagemang för såväl små som stora kommuner Säkrare dricksvatten! Klimatsäkra samhället!. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Verksamhetsplan 2012 Fokusområden och huvudbudskap

Management fretrda

Verksamhetsplan 2012Fokusomrden och huvudbudskapkad synlighet av vattentjnstfrgorna i regional- och lokalpolitikenvergripande benchmarking av medlemmarnaUtvecklade former fr engagemang fr svl sm som stora kommunerSkrare dricksvatten!Klimatskra samhllet!Svenskt Vattens verksamhet r och ska vara bred fr att p bsta stt stdja medlemmarnas behov. Under ret kommer flerrsplanens implementering att fortstta . Fr att aktivt bidra till ovanstende fokusomrden kommer dels fyra gemensamma projekt genomfras under ret och dels kommer verksamheterna i vrigt lyfta fram relevanta aktiviteter.

De fyra gemensamma projekten r:

kad synlighet1. Ta vara p 2012 rs Vattenstmma fr intensiv vattenpropaganda. Se Kommunikation.2. Nationell terkommande informationssatsning tillsammans med medlemmarna. Se Kommunikation.

vergripande benchmarking3. Utveckling av ett hllbarhetsindex. Se Management.

Medlemmarnas engagemang4. Under 2012 ska antalet medlemmar som deltar i aktiviteter ka frn 78 till 85 %. En speciell satsning grs under ret p att analysera medlemsengagemanget och utveckla den regionala samverkan. Se Ledning.

Drutver kommer vi driva fljande huvudbudskap under ret:

Skrare dricksvattenKlimatskra samhllet

Fr att underltta samverkan och hantera att allt fler frgor griper ver flera fackomrden kommer arbetet vid Svenskt Vatten under 2012 organiseras i fyra enheter med nedanstende ansvarsomrden:

medlemmarnas ledningsfrgormedlemmarnas produktionsfrgorkommunikation stdprocesser

Som ett std fr Svenskt Vatten i vr strvan att p ett s bra stt som mjligt fretrda och bidra till utveckling av branschen har vi ett antal fackkommitter med representanter frn vra medlemmar:

ManagementkommittnDricksvattenkommittnRrntskommittnAvloppskommittnUtbildningskommittn

Drutver har styrelsen delegerat beslut avseende frdelning av utvecklingsmedel till

SVU-kommittn

Ordfranden (frn SVU-kommittn en ledamot) frn respektive kommitt utgr Vattentjnstrdet, som fungerar som ett rdgivande organ i strategiska frgor och andra vsentliga vergripande frgor som r av betydelse fr Svenskt Vatten som organisation.

1MEDLEMMARNAS LEDNINGSFRGORHit hr fljande omrdenManagementUtbildningUtveckling

INTKTERKOSTNADERDELSUMMATIDRESULTATENHET 9 964 000-10 722 000-758 0000-758 000SVU16 375 000-16 740 000-365 0000-365 000UTBILDNING15 095 000-11 480 0003 615 00003 615 00041 434 000-38 942 0002 492 00002 492 0002Management fretrdaGoda frutsttningar fr vattentjnstbranschen skerstlls

Goda frutsttningarGenom benchmarkingspret ka transparensen inom VA-verksamheten, ge mjlighet till vrdering av- och kommunikation om verksamheten. Aktivt bidra till en kad medvetenhet i samhllet om branschens investeringsbehov.

Svenskt Vatten deltar ett urval av riksdagspartiernas kommundagar, som utstllare eller enbart som observatrer/ntverkare. vergripande kontakter med myndigheter, regeringskansli och Riksdag fr att skapa frstelse fr branschens frgor samt aktivt driva fljande huvudbudskap under ret:Skrare dricksvattenKlimatskra samhllet

Sverige ansvarar fr att det finns en vl fungerande koordinering av det Nordiska arbetet inom EUREAU och attdet ges ett bra std till EUREAU:s president Carl-Emil Larsen under hans mandatperiod.

Mtetal: Minst 5,2 (resultat 2011= 5,05. Ml 2014= 5,6) som resultat i den rliga vergripande medlemsenkten p frgan om Svenskt Vatten lyckas med att fretrda medlemmarnas intressen.

Fr Eureauaktiviterna; de fyra nationella koordinatorerna samt Carl-Emil Larsen tillfrgas om utfallet.

Aktiviteter och vervganden fr att bidra till gemensamma fokusomrden:Branschen synliggrs p ett mlmedvetet och aktivt stt riktat srskilt mot kommunpolitiker. Arbetet med strategiska nyckeltal och hllbarhetsindex ger kade mjligheter fr medlemmarna att kommunicera med olika beslutsfattare i kommun- resp. regionalpolitiken.

Miljml: Levande sjar och vattendrag, God bebyggd milj, Begrnsad klimatpverkan .

3Management utvecklaTillhandahlla vergripande benchmarking och skerstlla att systemet anvnds fr att leda och utveckla vattentjnsterna

Medlemmarnas ledningar ska ha relevanta verktyg fr att leda och utveckla verksamheternavergripande benchmarkingUnder 2012 ta fram ett nyckeltalspaket med prioriterade och vrderingsbara nyckeltal och sammanstlla detta till ett hllbarhetsindex per kommun/organisation. Frvalta och lngsiktigt utveckla systemet och dess anvndning. Arbetet bestr av tv kommunicerande delar vergripande nyckeltal fr kontinuerlig effektivisering av verksamheten och ett hllbarhetsindex.

vergripande nyckeltal handlar om att anvnda och frfina vrt benchmarkingssystem VASS fr att p ett bra stt kunna relatera verksamhetens effektivitet ver ren och med andra verksamheter. Hr ingr bl.a. att sammanstlla, analysera och publicera statistik. Hr ingr vidare att rligen arrangera en benchmarkingkonferens, samt att f till stnd regionalt benchmarkingsamarbete.

Utveckling och lansering av ett hllbarhetsindex handlar om att mjliggra vergripande jmfrelse och vrdering av medlemmarnas lngsiktigt hllbara dricksvattenproduktion (inkl. avlopp, dagvatten m.m.). Mlet r att ge verksamhetsansvariga och lokalpolitiker ett verktyg fr att bedma och informera om verksamheterna uppfyller stllda krav, framtida krav och frvntningar. I arbetet ingr att etablera en organisation och ett systematiskt arbetsstt fr rligen terkommande mtningar samt utveckling och kvalitetsskring av systemet.

Mtetal: Ett hllbarhetsindex r utvecklat och lanserat, samt organisation och arbetsstt etablerat.

Relevanta verktygEtt paket utvecklas riktat speciellt till VA-cheferna och dennes styrelse/nmnd med olika verktyg som strker ledningsfunktionens frmga till kontroll, utveckling och styrning av verksamheten, VA-chefens verktygslda.

Tv seminarier om organisationsfrgor genomfrs. Dessa syftar till att inspirera medlemmarnas egna diskussioner om organisationsformer. Den juridiska rdgivningen fortstter och dess former utvecklas fr att bli effektivare och n fler medlemmar. En webinar genomfrs i ngot aktuellt mne. Syftar till att inspirera och lra medlemmarna att anvnda sig av modern IT-teknik.

Parallellt med utvecklande av rapporter och annat vgledande material fr vra medlemmar alltid ta fram sammanfattningar riktade till vra medlemmars politiska ledningar.

Mtetal: Medlemmarnas deltagande och/eller uppfattning om/ i de olika aktiviteterna mts genom en enkt.

Aktiviteter och vervganden fr att bidra till gemensamma fokusomrden:Utveckling och lansering av ett hllbarhetsindex utgr krnan i fokusomrdet vergripande benchmarking, samt kommer aktivt bidra till kad synlighet i lokal- och regionalpolitiken. Arbetet med VA-chefens verktygslda skapar ett frndrings- och utvecklingsarbete i hela VA-Sverige. VA-chefens verktygslda r tnkt att rikta sig till en bred krets av medlemmar, organisationsseminarier i dialog med medlemmarna, samt genomfrande av en webinar frvntas ka medlemsengagemanget.

Miljml:God bebyggd milj, Levande sjar och vattendrag, Begrnsad klimatpverkan

4Utbildning fretrdaSkerstlla att vattentjnstbranschens intressen tillvaratas i utbildningssverige

Erbjuda utbildning fr nyckelaktrer utanfr vr medlemskrets i syfte att n vra lngsiktiga ml i flerrsplanen.

Vattentjnstbranschens intressenAktiv bevakning av och pverkan p regeringskansliet, berrda myndigheter och utbildningsutfrare fr att skerstlla att vra medlemmars lngsiktiga behov av utbildad arbetskraft kan tillgodoses ver hela landet.

Mtetal: Rekryteringsbehovet enligt genomfrd enkt kommunicerad med berrda aktrer. Debattartiklar kring rekryteringsbehovet utarbetas och frs in i minst 6 regionala media med hjlp av urval medlemmar.

Utbildning fr nyckelaktrerEn satsning grs p att f med milj- och hlsoskyddsinspektrer, handlggare p lnsstyrelser, samt samhllsplanerare p vra befintliga kurser.

Aktiviteter och vervganden fr att bidra till gemensamma fokusomrden:kad synlighet i regional- och lokalpolitiken: Samtliga kommuners skolansvariga tillskrivs om resultaten av vr enkt kring rekryteringsbehov. Regionala debattartiklar.

Miljml: Begrnsad klimatpverkan

5Utbildning utvecklaMedlemmarna ska ha tillgng till relevanta utbildningar fr att klara sitt behov av vidareutbildning

Frtroendevalda och nya i branschen ska ha tillgng till en bra introduktions-utbildning via webben

Fler sm- och medelstora kommunergr p vra kurser

Tillgng till relevanta utbildningarVi planerar att ta fram minst tre nya kurser. Efterfrgan r stor p bl a kurser i uppstrmsarbete och arbetsmilj, varfr vi kommer att prioritera dessa omrden.Vi brjar f frfrgningar p webutbildningar och planerar att genomfra minst en sdan i samband med en befintlig utbildning.Vi kar antalet utbildningstillfllen och utbildningsorter s att fler kan ta del dr efterfrgan r stor.Vi utvecklar ett systematiskt samarbete med vra fackkommitter fr att identifiera utbildningsbehov. En lista med prioriterade utbildningsomrden tas fram som underlag fr utveckling av verksamheten.

Introduktionsutbildning via webbenEn interaktiv introduktionsutbildning med examen, fr frtroendevalda och nyanstllda utvecklas och introduceras under ret.

Mtetal: Minst 3 nya utbildningar, varav minst en introduktionsutbildning p webben.Minst en befintlig utbildning erbjuds via webben.Vi tar fram siffror p hur mnga av vra kommuner som har deltagit p vra kurser under de senaste ren. Mlet blir 10 % kning. Minst 1 100 deltagare (inkl. webb) p utbildningar 2012, samt ett tckningsbidrag 2 om minst 10%.Prioriterade utbildningsomrden faststllda.Aktiviteter och vervganden fr att bidra till gemensamma fokusomrden:Fr att f fler medlemmar att g p vra kurser kommer vi att bli nnu bttre p att lgga kurser p olika orter. Vi kan acceptera inget tckni

Search related