Click here to load reader

Verksamhetsplan 2013

 • View
  224

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verksamhetsplanen tar upp Folkbildningsrådets övergripande mål och olika verksamheter 2013.

Text of Verksamhetsplan 2013

 • Verksamhetsplan

  2013

 • InnehllVerksamhetsplan 2013 _________________________________________ 4

  Inledning 4

  vergripandeml 4

  Prioriteringar 5

  Uppgifter 5Inommedlemsuppdraget 5Inommyndighetsuppdraget 5

  Styr-ochpolicydokumentfrnFolkbildningsrdetochdessmedlemmar 6

  Styrdokumentfrnstaten 6

  Beslutandeochberedandeorgan 7Representantskapet 7Styrelsen 7Samrdmedmedlemsorganisationerna 7Beredningsgrupp,styrgruppochreferensgrupp 7

  Folkbildningspolitikochomvrldsbevakning 8

  Kommunikation 9

  Bidragsfrdelning 10

  Verksamhetsuppfljningochkvalitetsarbete 11Verksamhetsuppfljning 11Kvalitetsarbete 12

  Nationellautvrderingar 12

  Medlemsuppdrag 13Folkbildningsntet 13Folkhgskolornasinformationstjnst 14Folkhgskolornasstuderanderttsligard 14

  Administration 15

  Kansli 15Kvalitetsarbete 16Kompetensutveckling 16Arbetsfrdelning 16Kanslietsorganisation 16

  Finansiering 17

  Budget2013(tkr) 17

 • 4 Folkbildningsrdetsverksamhetsplan2013

  Verksamhetsplan2013

  Verksamhetsplanen utgr riktlinjer fr styrel-sens och kansliets arbete under 2013.

  Inledning

  Under ret gr Folkbildningsrdets medlemsorga-nisationer en versyn av folkbildningens finansie-ring, styrning och organisation. Den utgr under-lag fr representantskapsmtets stllnings tagande avseende Folkbildningsrdets myndighetsroll och organisation. Beslutet kommer, tillsammans med riksdagens beslut med anledning av folkbildnings-utredningens betnkande samt regeringens riktlin-jer till Folkbildningsrdet, att styra Folkbildnings-rdets framtida uppdrag.

  Folkbildningsrdet har, som sektorsmyndighet fr folkbildningen, ansvar fr att skerstlla att nuvarande modell fr delat samhllsstd till folk-bildningen strks och utvecklas. Folkbildnings-rdets uppgift att frvalta och vrna systemet fr samhllsstd till folkbildningen r prioriterad un-der 2013. Fr att alla medborgare ska ha fortsatt tillgng till ett brett utbud av folkbildning krvs nya stllningstaganden av bde bidragsgivare och folkbildningsfretrdare.

  Under 2013 grs en uppfljning av studiefr-bundens verksamhet 2012 infr omfrdelningen av grundbidraget kommande tvrsperiod 20142015. Vidare grs en uppfljning av grundvillko-ren fr statsbidrag till folkhgskolor.

  vergripandeml

  De vergripande mlen fr Folkbildningsrdets verksamhet har angetts av medlemmarna Folk-bildningsfrbundet (FBF), Rrelsefolkhgskolor-nas intresseorganisation (RIO) och Sveriges Kom-muner och Landsting (SKL).

  Folkbildningsrdet ska vid sin frdelning av statsbidragen samt uppfljning och utvrdering av verksamheten strva efter att uppfylla statens fyra syften med statsbidrag till folkbildningen. Dessa r: stdja verksamhet som bidrar till att strka och

  utveckla demokratin, bidra till att gra det mjligt fr mnniskor att

  pverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhllsutvecklingen,

  bidra till att utjmna utbildningsklyftor och hja bildnings- och utbildningsnivn i samhllet, och

  bidra till att bredda intresset fr och ka delak-tigheten i kulturlivet.

  Staten har gett folkbildningen i uppdrag att sjlv identifiera mlgrupper som r relevanta, men folk-bildningen ska strva efter att n dem med kort och ofullstndig utbildning eller som p andra stt r utsatta. Vidare har riksdagen faststllt sju verk-samhetsomrden fr folkbildningen, vilka i sr-skilt hg grad utgr motiv fr statens std. De sju omrdena r: den gemensamma vrdegrunden; alla mnnis-

  kors lika vrde och jmstlldhet mellan knen, det mngkulturella samhllets utmaningar,

 • 5Folkbildningsrdetsverksamhetsplan2013

  den demografiska utmaningen, det livslnga lrandet, kulturen, tillgngligheten och mjligheterna fr personer

  med funktionsnedsttning, och folkhlsa, hllbar utveckling och global rttvisa.

  Prioriteringar

  Folkbildningsrdets prioriterade uppgifter 2013 r fljande: besluta om och implementera finansiering, styr-

  ning och organisation av folkbildningen, skerstlla att nuvarande modeller fr samhlls-

  std till folkbildningen strks och utvecklas och frdela och flja upp statsbidrag till folkhgsko-

  lor och studiefrbund.

  Uppgifter

  Inommedlemsuppdraget

  Folkbildningsrdet har till uppgift att fr med-lemmarnas rkning fullgra det som regering och riksdag krver fr att statsbidrag ska utg till den verksamhet som bedrivs av studiefrbund och folkhgskolor.

  Under 2013 kommer Folkbildningsrdets sty-relse att beakta och vidta tgrder med anledning av medlemmarnas beslut om folkbildningens styr-ning, finansiering och organisation. Frgor som behandlas inom ramen fr det folkbildningspoli-tiska dokumentet Folkbildningens Vgval & Vilja.

  P uppdrag av medlemmarna har Folkbild-ningsrdet i uppdrag att svara fr central drift och utveckling av Folkbildningsntet. En versyn av uppdraget och behovet av gemensamt framtida std fr flexibelt lrande kommer att gras under ret. Utvrderingen av projektmedlen till flexibelt lrande inom folkbildningen kan utgra ett av un-derlagen i versynen.

  Av medlemmarna RIO och SKL har Folkbild-ningsrdet ftt i uppdrag att svara fr centrala informationsinsatser om folkhgskolornas kurs-utbud via Folkhgskolornas informationstjnst och att strka deltagarnas rttsliga stllning inom folkhgskolan genom Folkhgskolornas studeran-derttsliga rd.

  Inommyndighetsuppdraget

  Folkbildningsrdet har av riksdag och regering an-frtrotts vissa myndighetsuppdrag. De innefattar: att fretrda staten i frhllande till folkbild-

  ningen, att besluta om vilka studiefrbund, folkhgsko-

  lor samt studerandeorganisationer inom folk-hgskolan som ska f statsbidrag,

  att frdela statsbidraget mellan dessa, att ansvara fr systemet fr samhllsstd till

  folkbildningen, att lmna rsredovisning och budgetunderlag

  till regeringen enligt gllande freskrifter, att kontinuerligt flja upp och utvrdera verk-

  samheten i frhllande till de syften och villkor som freskrivits fr statsbidraget,

  att redovisa hur statsbidraget bidragit till att folkbildningens syften har uppntts,

  att i enlighet med regeringens riktlinjer lmna rapporter och resultatredovisning av folkbild-ningens verksamhet till regeringen,

  att terkalla statsbidrag som betalats ut till ett studiefrbund eller en folkhgskola i det fall verksamheten inte r frenlig med statens syf-ten med statsbidraget, samt

  att med utgngspunkt i Folkbildningsrdets kvalitetsarbete gra mer lngsiktiga bedm-ningar av existerande verksamheters livskraft i frhllande till behovet av att skapa utrymme fr nya verksamheter och att ge nya grupper mjligheter att bedriva statsbidragsberttigad folkbildningsverksamhet.

  Regeringen har aviserat att en versyn av riktlin-jerna till Folkbildningsrdet kommer att gras in-

 • 6 Folkbildningsrdetsverksamhetsplan2013

  fr 2014. Detta arbete pbrjades hsten 2012 p-verkar Folkbildningsrdets verksamhet 2013.

  Genom sitt myndighetsuppdrag svarar Folkbild-ningsrdet fr folkbildningspolitisk bevakning och omvrldsbevakning ur ett nationellt, euro-peiskt och globalt perspektiv. Vidare har Folk-bildningsrdet i uppgift att informera regeringen, myndigheter, andra organisationer, folkbildning-ens anordnare samt allmnheten om folkbildning-ens verksamhet och utveckling. Drutver ska Folkbildningsrdet upprtthlla kontinuerliga kon-takter med andra samhllssektorer av betydelse fr folkbildningen.

  Samlad bedmningFolkbildningsrdets uppfljningar och verksam-hetsstatistik samt nationella utvrderingar ut-gr tillsammans med externa forskningsresultat under lag fr en samlad bedmning av hur stats-bidraget medverkat till att folkbildningens syften har uppntts. Folkbildningsrdet lmnar varje r en samlad bedmning till regeringen.

  Styr-ochpolicydokumentfrnFolkbildningsrdetochdessmedlemmar

  Folkbildningsrdets stadgar. Representantskapets beslut om organisation,

  arbetsformer och medlemsuppdrag. Arbetsordning fr Folkbildningsrdet. Statsbidragsvillkor fr folkhgskolor och stu-

  diefrbund. Plan fr redovisning av folkbildningens kvali-

  tetsarbete 20112014. Strategi fr nationella utvrderingar 20102014. Statsbidrag till folkhgskola 2013 kriterier

  och frdelningsprinciper. Statsbidrag till studiefrbund 2013 villkor,

  kriterier och frdelning. Riktlinjer fr prvning av statsbidrag till folk-

  hgskola.

  Riktlinjer fr prvning av statsbidrag till studie-frbund.

  Riktlinjer fr beredning av och beslut om ter-krav av medel.

  Riktlinjer fr studieomdmen inom folkhgsko-lan.

  Mldokument fr Folkbildningsntet, Folkhg-skolornas informationstjnst och Folkhgsko-lornas studeranderttsliga rd.

  Styrdokumentfrnstaten

  Som grund fr den verksamhet som bedrivs inom Folkbildningsrdet gller: Regeringens riktlinjer r 2013 med bilagt regle-

  ringsbrev fr anslaget 14:1 Bidrag till folkbild-ningen.

  Kulturutskottets betnkande 2011/12: KrU2 och riksdagens beslut 2011-12-21.

  Kulturutskottets betnkande 2005/06: KrU14 och riksdagens beslut 2006-05-31.

  Lra, vxa, frndra. Folkbildningsproposition 2005/06:192.

  Frordning om statsbidrag till folkbildningen (1991:977 med ndring 1992:737, 1998:973, 2000:1451, 2006:1499 och 2011:311).

  Frordningen om myndigheters rsredovisning (SFS 2000:605).

  Lag (1996:1 059) om statsbudget. Frvaltningslag (SFS 1986:233, 4).

  Drutver kan regeringen via riktlinjer, frord-ningar och skrivelser ge Folkbildningsrdet andra uppdrag.

 • 7Folkbildningsrdetsverksamhetsplan2013

  Beslutandeochberedandeorgan

  Folkbildningsrdets beslutande och beredande or-gan utgrs av:

  Representantskapet

  Representantskapet sammantrder tv gnger per r fr att faststlla styrelsens och revisorernas berttelser, ta stllning till frgan om ansvarsfri-het fr styrelsen och faststlla ekonomisk ram fr Folkbildningsrdets egen budget. Representant-skapet vljer

Search related