Click here to load reader

Verksamhetsplan 2015

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verksamhetsplanen tar upp Folkbildningsrådets övergripande mål och olika verksamheter. Den utgör riktlinjer för styrelsens och kansliets arbete under 2015.

Text of Verksamhetsplan 2015

 • Verksamhetsplan 2015

  www.folkbildningsradet.se

 • 2 Verksamhetsplan 2015

  Innehll Inledning ____________________________________________________________ 3

  Representantskapets riktlinjer ____________________________________________ 4

  Representantskapet ................................................................................................. 4

  Styrelsen .................................................................................................................. 4

  Riktlinjer frn regeringen ________________________________________________ 5

  Frdelning av statsbidrag ________________________________________________ 7

  Uppfljning, utvrdering och samlad bedmning ______________________________ 8

  Uppfljning ............................................................................................................... 8

  Utvrdering ............................................................................................................... 8

  Samlad bedmning av folkbildningens samhllsbetydelse ........................................ 9

  Folkbildningspolitik, omvrldsbevakning och kommunikation ___________________ 10

  Folkbildningspolitik ................................................................................................. 10

  Kommunikation ....................................................................................................... 11

  Myndighetsrollen fr utbildningsformen folkhgskola _________________________ 12

  Kansli ______________________________________________________________ 13

  Finansiering _________________________________________________________ 14

  Budget 2015 _________________________________________________________ 15

 • Verksamhetsplan 2015 3

  Inledning

  Folkbildningsrdets medlemsorganisationer;

  Folkbildningsfrbundet, Rrelsefolkhgskolornas

  intresseorganisation och Sveriges Kommuner och

  Landsting, har faststllt dokumenten

  Folkbildningens Vgval & Vilja, nya Stadgar fr

  freningen Folkbildningsrdet samt Principiella

  utgngspunkter fr ett frnyat Folkbildningsrd.

  Utgngspunkterna syftar till att skapa

  frutsttningar fr att effektivisera och frnya

  Folkbildningsrdet genom ett tydligt och vl

  frankrat uppdrag. Folkbildningens inflytande,

  insyn och styrning har strkts genom att rollerna

  mellan kansli, styrelse och medlemsorganisationer

  har tydliggjorts. Vidare har Folkbildningsrdets

  arbete med uppfljning, kontroll och granskning

  utvecklats. Medlemmarnas beslut utgr,

  tillsammans med riksdagens beslut om

  folkbildningen samt regeringens riktlinjer till

  Folkbildningsrdet, grund fr Folkbildningsrdets

  uppdrag och verksamhet.

  Folkbildningsrdet knnetecknas av:

  Engagemang Verksamheten utmrks av ett

  genuint engagemang fr folkbildningens bsta.

  Kompetens Organisationen besitter en bred

  kompetens och kunskap p det

  folkbildningspolitiska omrdet.

  Oberoende Folkbildningsrdet str starkt och

  fritt i sin myndighetsutvning. Verksamheten

  prglas av sjlvstndighet och integritet.

  Folkbildningsrdets myndighetsutvning omfattas

  ocks av den gemensamma vrdegrunden fr

  statsanstllda. Det innebr bland annat att

  verksamheten ska prglas av ett demokratiskt

  frhllningsstt, rttsskerhet, effektivitet och

  service.

 • 4 Verksamhetsplan 2015

  Representantskapets riktlinjer

  Folkbildningsrdet har till uppgift att fr

  medlemmarnas rkning fullgra det som regering

  och riksdag krver fr att statsbidrag ska utg till

  den verksamhet som bedrivs av studiefrbund och

  folkhgskolor.

  Folkbildningsrdet har som sektorsansvarig fr

  folkbildningen i uppgift att bevaka och sprida

  kunskap om folkbildningen gentemot regering,

  riksdag, myndigheter, kommuner, landsting,

  regioner samt internationella organ.

  Folkbildningsrdet har att srskilt bevaka

  folkhgskolan som utbildningsform.

  Representantskapet

  Representantskapet r Folkbildningsrdets hgsta

  beslutande organ och sammantrder tv gnger

  per r. Vid vrsammantrdet behandlar man

  styrelsens och revisorernas berttelser och prvar

  frgan om ansvarsfrihet fr styrelsen. Vartannat r

  vljer man styrelse. Vid hstsammantrdet

  faststller representantskapet ekonomisk ram fr

  Folkbildningsrdets budget, styrelsens

  verksamhetsplan anmls samt beslut om srskilda

  uppdrag fr Folkbildningsrdet kommande

  verksamhetsr fattas.

  Medlemmarnas inflytande och styrning av

  Folkbildningsrdet sker genom beslut och uppdrag

  fattade av representantskapet. Ordfrandena i

  Folkbildningsfrbundet, Rrelsefolkhgskolornas

  intresseorganisation och Folkhgskolefreningen

  inom Sveriges Kommuner och Landsting

  frbereder, i dialog med styrelseordfranden i

  Folkbildningsrdet, de renden som

  representantskapet ska behandla.

  Styrelsen

  Styrelsen r Folkbildningsrdets beslutande organ

  p uppdrag av representantskapet. Frgor som r

  av mer vergripande och principiell karaktr

  understlls representantskapet fr beslut. Styrelsen

  upprttar och faststller Folkbildningsrdets

  budget inom av representantskapet angivna ramar.

  Styrelsen anstller generalsekreterare samt

  ansvarar fr att kansliet kan fullgra

  Folkbildningsrdets uppdrag.

 • Verksamhetsplan 2015 5

  Riktlinjer frn regeringen

  I juni 2014 tog riksdagen stllning till frslagen i

  regeringens folkbildningsproposition, Allas

  Kunskap Allas bildning (2013/14:172). Ett srskilt

  ml fr folkbildningspolitiken faststlldes:

  Folkbildningen ska ge alla mjlighet att

  tillsammans med andra ka sin kunskap och

  bildning fr personlig utveckling och delaktighet i

  samhllet.

  De sju verksamhetsomrdena fr statsbidraget till

  folkbildningen togs bort. Vidare beslutade

  riksdagen att ndra det andra syftet med

  statsbidraget till folkbildningen:

  Folkbildningen ska bidra till att gra det mjligt

  fr en kad mngfald mnniskor att pverka sin

  livssituation och skapa engagemang fr att delta i

  samhllsutvecklingen.

  Enligt Frordning (1991:977) om statsbidrag till

  folkbildningen, har Folkbildningsrdet att:

  Prva frgor om statsbidrag till folkhgskolor,

  studiefrbund och studerandeorganisationer.

  Besluta om vilka som ska f statsbidrag enligt

  frordningen och frdela tillgngliga medel

  mellan dem.

  Lmna rsredovisning och budgetunderlag till

  regeringen.

  Flja upp och utvrdera verksamheten i

  frhllanden till de syften som anges i

  frordningen och de villkor som freskrivits fr

  att statsbidrag ska utg.

  Lmna sdana sakuppgifter om verksamheten

  som behvs fr uppfljning och utvrdering, i

  enlighet med de freskrifter och anvisningar

  som regeringens meddelar.

  Besluta om att helt eller delvis krva tillbaka ett

  statsbidrag.

  Enligt regeringens riktlinjer 2015 till

  Folkbildningsrdet ska Folkbildningsrdet:

  Flja Frordningen (1991:977) om statsbidrag

  till folkbildningen.

  Inom ramen fr arbetet med digital delaktighet

  ska Folkbildningsrdet stimulera digital

  kompetensutveckling i studiefrbund och

  folkhgskolor. Verksamheten ska fljas upp.

  Redovisa utbildningsinsats inom

  folkbildningen, med inriktning p mnskliga

  rttigheter.

  Fortstta satsningen p Studiemotiverande

  folkhgskolekurs i nra samverkan med

  Arbetsfrmedlingen. Finansieringen och i

  vilken utstrckning som dessa elever har

  fortsatt p folkhgskolans allmnna kurs och

  resultatet av detta ska redovisas.

  Fortstta satsningen p

  folkhgskoleutbildningar fr nyanlnda

  invandrare inom ramen fr myndighetens

  etableringsuppdrag. Utbildningarna ska omfatta

  flera insatser som kombineras med varandra, bl.

  a. svenska samt orienterande och

  arbetsfrberedande insatser som syftar till att

  underltta den enskildes etablering i samhllet.

  Omfattning och innehll i dessa kurser ska

  redovisas.

  Flja bestmmelserna i frordning (2000:605)

  om rsredovisning och budgetunderlag med

 • 6 Verksamhetsplan 2015

  undantag av 2 kap. 2 samt 3, 7, 8, 10 och 1

  kap. Av rsredovisningen ska framg det

  ekonomiska resultatet fr de olika delarna i

  Folkbildningsrdets egen verksamhet respektive

  frdelade statsbidrag.

  Redovisa hur stor del av anslaget som har

  anvnts fr administration av de

  frvaltningsuppgifter som verlmnats till

  Folkbildningsrdet.

  Redovisa hur statsbidraget har frdelats till

  folkhgskolor, studiefrbund och

  studerandeorganisationer inom folkhgskolan.

  Redovisa hur statsbidraget har anvnts fr

  folkhgskolornas respektive studiefrbundens

  verksamheter.

  Redovisa resultatet av de uppfljnings- och

  utvrderingsinsatser som Folkbildningsrdet har

  genomfrt av folkbildningens verksamhet.

  Utveckla arbetet med uppfljning och

  utvrdering av folkbildningen samt

  vidareutveckla sitt arbete i den rliga samlade

  bedmningen om folkbildningen i frhllande

  till syftena fr bidraget. Vilket bland annat

  innefattar en redovisning av hur folkbildningen

  ska n en kad mngfald deltagare. Samlad

  bedmning ska redovisas senast fyra veckor

  efter att rsredovisningens har lmnats.

  Redovisa arbetet med den interna kontrollen av

  bidragsha

Search related