Click here to load reader

Verksamhetsplan 2016-2018 · PDF file 2016-09-28 · Verksamhetsplan 2016-2018 3 Byggnadsnämnden Halmstads kommun Anvisning Vid frågor kontakta Peter Ljungman på [email protected]

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Verksamhetsplan 2016-2018 · PDF file 2016-09-28 · Verksamhetsplan 2016-2018 3...

 • Verksamhetsplan 2016-2018 1 Byggnadsnämnden Halmstads kommun

  Verksamhetsplan 2016-2018

  Byggnadsnämnden 2016

 • Verksamhetsplan 2016-2018 2 Byggnadsnämnden Halmstads kommun

  Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning ......................................................................................................... 4

  2 Vision och värdegrund ........................................................................................................... 6

  3 Nämndens uppdrag ............................................................................................................... 7

  4 Analys utifrån nämndens uppdrag ......................................................................................... 8

  5 Kommunfullmäktiges mål..................................................................................................... 10

  6 Nämndens mål ...................................................................................................................... 11 6.1 Kvalitet och service kring handläggningen av ärenden ska förbättras och alltid utföras i enlighet med gällande lagstiftning. ........................................................................................................................................................................... 11

  6.2 För att garantera en likabehandling ska all rådgivning och information från byggnadskontoret till kunderna bygga på en gemensamt antagen samsyn. .................................................................................................................... 11

  6.3 Klagomålshanteringen ska standardiseras och vidtagna åtgärder återkopplas till den som framfört klagomålet. ........................................................................................................................................................................................... 11

  6.4 Byggnadsnämnden ska aktivt bidra till att skapa bra förutsättningar för utvecklingen av en expansiv och hållbar kommun, genom tidig medverkan i samhällsplaneringen .............................................................................................. 12

  6.5 Byggnadskontoret inriktar sina krafter på att skapa en god och tillåtande arbetsmiljö, både fysiskt och psykosocialt för alla medarbetare samt säkerställa att samverkan med de fackliga parterna präglas av öppenhet,

  förtroende och effektivitet. ............................................................................................................................................................... 12

  7 Prioriteringar ......................................................................................................................... 13 7.1 Prioriteringar .......................................................................................................................................................................... 13

  8 Övriga nyckeltal .................................................................................................................... 16 8.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen .................................................................... 16

  9 Internbudget.......................................................................................................................... 17

  10 Bilagor ................................................................................................................................... 18 10.1 Jämställdhetsplan ................................................................................................................................................................... 18

  10.2 Internkontrollplan ................................................................................................................................................................. 20

 • Verksamhetsplan 2016-2018 3 Byggnadsnämnden Halmstads kommun

  Anvisning

  Vid frågor kontakta Peter Ljungman på [email protected] eller 072-224 47 77.

  Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod. Verksamhets- och affärsplaner kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. För den enskilde medarbetaren ger verksamhetsplaneringen en förståelse för vad som är prioriterat och placerar varje medarbetare i ett sammanhang.

  Verksamhetsplanering i Halmstads kommun handlar om att skapa tydliga gemensamma mål på kommunfullmäktigenivå och därefter översätta dessa till praktisk verklighet via nämnder och bolagsstyrelser. Nämnderna och bolagsstyrelserna beskriver i sina planer vilka av kommunfullmäktiges mål de avser att arbeta med under kommande planperiod. Nämnder och bolagsstyrelser formulerar även verksamhetsspecifika mål som krävs för att styra den verksamhet som de ansvarar för.

  Förvaltningar och bolag beskriver i verksamhets- och affärsplanerna hur de övergripande avser att arbeta för att nå de uppställda målen. De mer detaljerade aktiviteter som krävs för att nå målen beskriver förvaltningar och bolag därefter i arbetsplaner eller liknande.

  Kommunfullmäktiges prioriteringar genom planeringsdirektiv med budget är styrande i planeringsprocessen. Övriga inspel är handlingsprogram och riktlinjer, egna prioriterade verksamhetsområden, utfall och analys av föregående planperiods resultat och resurser, nationella krav, verksamhetsförändringar etcetera.

  Framgångsrik verksamhetsplanering bygger på tre ledord:

   Fokus - koncentrera insatserna till de viktigaste områdena som därmed får bättre resurser och kan uppnå förändringar snabbare.

   Delaktighet - innebär att samtliga enheter inom en förvaltning/bolag genom sin planering visar hur de bidrar till de övergripande målen för kommunen.

   Ansvar - innebär ett personligt ansvar, för både chefer och medarbetare, att i varje läge genomföra verksamhet och göra val som stöder den långsiktiga visionen.

 • Verksamhetsplan 2016-2018 4 Byggnadsnämnden Halmstads kommun

  1 Ordförandens inledning Anvisning

  Denna text bör utgöra en sammanfattande inledning av verksamhetsplanen. Innehållet kan exempelvis vara:

   De viktigaste utmaningarna under planperioden

   Kända/förväntade händelser/projekt

   Strategiska vägval

  Anvisning Text som klistras in från Word eller andra program "tvättas" av Stratsys. Detta kan medföra att formateringar såsom fetstil, radbrytningar etcetera försvinner. Jämför därför den inklistrade texten i Stratsys med originalet.

  Byggnadnämndens ansvarsområde omfattar bygglov, lantmäteri- och kartfunktion med GIS (geografiskt informationssystem). Verksamheten består i myndighetsutövande med starkt fokus på att leverera god service.

  Plan- och bygglagstiftningen, PBL, som trädde i kraft den 2 maj 2011 medförde flera omfattande förändringar. Bland annat infördes en tidsbegränsning i handläggning av bygglovärenden med 70 dagar. Införandet av nya PBL som infördes i maj 2011 ställer krav på resurser i form av personal för att klara av den omfattande handläggning och administration som lagstiftningen kräver. I januari 2012 var handläggningstiden i genomsnitt 120 dagar att jämföra med cirka 30 dagar ( på helårsbasis) 2015.

  Arbetet med att förbättra service och information till kunder har prioriterats för att byggnadskontoret ska fungera bra ur ett nöjdkundperspektiv. Under de senaste åren har flera viktiga åtgärder genomförts, bland annat bygglov över disk kan sökas och erhållas på onsdagar. Sedan april får samtliga sökande möjlighet att svara på en kundenkät. Enkäten omfattar tre frågor om bemötande, handläggningstid och helhetsintrycket av kontorets hantering av bygglovet. Betygen når goda resultatet. På en skala 1 till 4 får kontoret i genomsnitt betyget 3,3. Ytterligare fyra fokusområden pekas ut som prioriterade (se kapitel 7); stadens gestalning, tillsyn, överprövningar och kartstöd i ett affärsmässigt perspektiv.

  Byggnadsnämnden utgör tillsynsmyndighet och är skyldig att planera tillsynen. Detta stadgas bl.a. i plan- och bygglagen PBL 2010:900 och miljöbalken MB 1998:808. Eftersom tillsynsbehovet överstiger resurserna måste prioriteringar göras. Idag styrs större delen av verksamheten utifrån inkommande händelser. För att ge byggnadsnämnden större möjlighet att styra sin egeninitierade aktiva tillsynsverksamhet görs en fortsatt satsning på information, vägledning via IT-utveckling/hemsida, mallar, beskrivningar, blanketter, informationsarbete med mera samt handläggningsrutiner inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Under 2015 har resurser tillförts i form av en heltidstjänst för att bla arbeta med tillsynsärenden. Ytterligare en tjänst tillförs 2016.

  Företagsklimatet i Halmstad blir allt bättre. Det visar Svensk Näringslivs ranking där kommunen utnämns till årets klättrare i Hallands län, plats 74 av 290. Företagsklimatet är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen enligt Svenskt Näringsliv. Byggnadskontoret svarar för den största ökningen i undersökningen.

  Under våren 2015 startade Halmstad Direkt som byggnadskontoretet nära samarbetar med, både som svarsfunktion o

Search related