Click here to load reader

VERKSAMHETSPLAN 2020 · PDF file INLEDNING Vår verksamhetsplan och styrmodell Verksamhetsplanen tydliggörs Kultur- och folkhälsonämndens grunduppdrag utifrån reglemente som fastställts

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VERKSAMHETSPLAN 2020 · PDF file INLEDNING Vår verksamhetsplan och styrmodell...

 • 0

  VERKSAMHETSPLAN 2020 Kultur- och folkhälsonämnden

 • 1

  INNEHÅLL

  INLEDNING 1

  Vår verksamhetsplan och styrmodell ........................... 1

  Ansvarsområde ............................................................. 1

  Förvaltningsorganisation .............................................. 2

  Reglemente för Kultur- och folkhälsonämnden ........... 3

  Nämndens grunduppdrag ............................................. 3

  Våra viktigaste styrande dokument .............................. 4

  VERKSAMHETEN 2020 5

  Omvärld, förutsättningar och utmaningar .................... 5

  Budget med kommentarer ............................................ 7

  KULTUR- OCH FOLKHÄLSONÄMNDENS MÅL 12

  Verksamhetsperspektivet............................................ 12

  Medarbetarperspektivet .............................................. 15

  Ekonomiperspektivet .................................................. 16

  RISKHANTERING 18

  VERKSAMHETSFAKTA 19

  © Köpings kommun

  Rapporten skriven av: Kvalitetsutvecklare och förvaltningsekonom 2020-01-16

  Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd, datum och §]

 • 1

  INLEDNING

  Vår verksamhetsplan och styrmodell Verksamhetsplanen tydliggörs Kultur- och folkhälsonämndens grunduppdrag utifrån reglemente som fastställts av Kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika ansvarsområden, statliga styrverktyg samt kommunala styrdokument.

  I dokumentet beskrivs Kultur- och folkhälsoförvaltningen ansvarsområden och uppgifter enligt gällande reglemente. Nämndens verksamhetsområden (huvudprocesser) anges i avsnitt som delas in i rubrikerna: grunduppdrag, verksamhetsbeskrivning, styrande lagstiftning, viktiga kvalitetsfaktorer/nyckelbegrepp, nämndens mål/ fokusområden samt form för uppföljning av dessa.

  Grunduppdraget preciserar ansvar och uppgifter för verksamhetsområdet enligt reglementet. Under rubriken styrande lagstiftning anges ansvar och uppdrag för verksamhetsområdet, som styrs av lag och föreskrifter samt i förekommande fall andra typer av statliga styrverktyg. För varje verksamhetsområde identifieras kritiska kvalitetsfaktorer eller nyckelbegrepp för kvalitet. Faktorerna har bedömts som viktiga för att verksamheten ska upprätthålla en god kvalitet eller utifrån målsättningen att kvaliteten ska förbättras.

  Slutligen formuleras mål eller fokusområden som nämnden fastställt för det kommande året, för respektive verksamhetsområdet samt formen för uppföljning av dessa genom föreslagna indikatorer.

  Kommungemensamma utvecklingsmål Köpings kommun har tre gemensamma utvecklingsmål där fokus ligger på samhällsutveckling och medborgarperspektiv. Arbetet leds av kommunchefen med stöd av kommunledningsgruppen. Rapporteringen av resultatet sker till kommunstyrelsen.

  Till varje utvecklingsmål ska en handlingsplan arbetas fram. Handlingsplanerna är styrande för arbetet med utvecklingsmålen. Varje utvecklingsmål har en målsamordnare som leder arbetet samt en målkoordinator. Medarbetarna i förvaltningen kan komma att bli delaktiga i arbetet med de kommungemensamma målen.

  Ansvarsområde Kultur- och folkhälsonämnden har till uppgift att främja och ansvara för kultur och fritidsverksamheten samt folkhälsoarbetet i kommunen. Nämnden ska med

 • 2

  uppmärksamhet följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur, fritids- och folkhälsoområdet och stimulera det arbete som bedrivs.

  Kultur- och folkhälsonämnden ansvarar för:

  • bibliotek och konsumentrådgivning

  • museum

  • bad

  • anläggningar och hallar

  • föreningsstöd

  • barn- och ungdomsverksamhet

  • kulturarrangemang

  • kulturskola

  • Kommunens arbete med folkhälsofrågor

  Förvaltningsorganisation

  Nämnden förvaltningsorganisation består av tre ben där enheterna är uppdelade efter arbetsområden; Kultur, Fritid och Barn- och ungdom. Enheten Kansliet består av

 • 3

  funktioner för nämndadministration, ekonomi, kommunikation, kvalitet och miljö. Dessa funktioner arbetar som chefsstöd inom respektive ansvarsområde.

  Reglemente för Kultur- och folkhälsonämnden Nämndens uppgift är att:

  • nära samarbeta med verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde och stimulera deras arbete

  • driva och söka tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur-, och fritidsverksamhet och besluta om upplåtelse av dessa

  • driva kulturskola

  • sprida kännedom om bygdens natur, kultur, sevärdheter, anläggningar och arrangemang

  • att besluta om taxor och avgifter för nämndens verksamhet i lokaler och anläggningar inom ansvarsområdet

  • inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag och fastställda normer fördela bidrag till föreningar och organisationer samt stipendier till föreningar, organisationer och enskilda

  • ha huvudansvar för kultur och fritidsaktiviteter som bedrivs i kommunens regi och stimulera övriga initiativ på området

  • ha huvudansvar för kommunens arbete med folkhälsofrågor

  • fungera som remissorgan inom ansvarsområdet

  Nämndens grunduppdrag Kultur- och folkhälsonämnden arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett varierat och rikt kultur- och fritidsliv som gör det lätt för Köpings kommuns invånare att göra aktiva val och lägger grunden för en god folkhälsa.

  Vi finns till för alla. Ett gott bemötande, bra service och hög tillgänglighet kännetecknar alla våra verksamheter. Vi strävar efter en utvecklad samverkan med föreningsliv och civilsamhälle för att kunna erbjuda bredd, kvalitet och bästa möjliga upplevelse.

  Vi erbjuder god tillgång till information, bildning, upplevelser och eget skapande inom kulturområdet och bidrar till lärandet för livet.

  Genom att arbeta aktivt för jämlikhet, transparens, relationsskapande och genom att alltid sätta invånarens behov i fokus i vårt arbete bygger vi grunden för en stad där man vill leva och bo – en stad för hela livet.

 • 4

  Våra viktigaste styrande dokument Lagar och förordningar

  • Bibliotekslagen

  • Museilagen

  • Barnkonventionen

  Kommunala styrdokument • Regionala och nationella styrdokument

  • Reglementet

  • Biblioteksplanen

  • Mål och budget

  • Policys

 • 5

  VERKSAMHETEN 2020 Omvärld, förutsättningar och utmaningar Utblick- Fritid Förändringar i samhället ändrar förutsättningarna för föreningsliv och idrottande

  Det svenska samhället ser inte ut som det gjorde när idrottsrörelsen uppstod för drygt 100 år sedan. Idrottsrörelsen är just nu inne i ett omfattande, och angeläget, förändringsarbete. Riksidrottsförbundet arbetar nu strategiskt med det livslånga idrottandet som innebär att fler ska kunna ta del av idrottsrörelsen, oavsett ålder eller ambitionsnivå.

  Vi blir mindre och mindre benägna att följa traditionella ramar och förväntningar. Istället finns det en ökad vilja att kunna göra saker på sitt eget sätt och på sina egna villkor. Vi vill ha, och kräver, ökade möjligheter att kunna styra över vår egen tillvaro. Detta märks också på hur vi väljer att vara aktiva. I allt högre grad eftersöker vi flexibla och personanpassade former för idrott och fysisk aktivitet.

  Vi ser en vikande trend för engagemang i föreningslivet, istället väljer många människor att aktivera sig utanför idrottsrörelsen. Anpassade, tillgängliga och stimulerande arenor och anläggningar blir allt viktigare för att rörelsen ska ske. Samtidigt blir allt fler stillasittande. I Köping är vi mindre fysiskt aktiva än genomsnittet i riket och även jämfört med andra jämförbara kommuner.1

  Den ökade digitaliseringen är en annan samhällsutveckling som i allra högsta grad påverkar sätten vi rör oss på. Utvecklingen av e-sport och nya digitala verktyg påverkar inte bara hur vi utövar idrott utan också vad som är idrott.

  Tillsammans måste vi lyfta blicken och hänga med i dessa snabba förändringsprocesser. Att få fler i rörelse är en angelägenhet för hela samhället och nödvändigt för att främja en positiv trend med en ökad fysisk aktivitet, minskat stillasittande och en bättre hälsa i befolkningen.

  Ungas fritid

  Andelen unga som upplever att de mår bra eller mycket bra minskar. Ungdomar ser också mindre ljust på sin framtid än de gjort tidigare.2 En trend som pågått under många år är att unga i åldern 13 till 20 år slutar med fritidsaktiviteter, både inom idrott och kultur. Köping har en hög andel barn och unga mellan 0-19 år som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Siffran för kommunen är 15 % jämfört med 9,2 % för riket och 11,2% för Västmanland. Att arbeta förebyggande och främjande mot ungdomar med inkludering i föreningsliv och aktiviteter och att kunna erbjuda vuxenkontakt och mötesplatser blir allt viktigare för att bidra till våra ungas framtid. Samtidigt blir barnkonventionen lag

  1 KOLADA Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%) 2 Liv och hälsa ung 2017

Search related