of 209/209
8/10/2019 Verne, Jules: A Tizenötéves Kapitány http://slidepdf.com/reader/full/verne-jules-a-tizenoeteves-kapitany 1/209 JULES VERNE A TIZENÖT ÉVES KAPITÁNY REGÉNY Fordította: PASSUTH LÁSZLÓ

Verne, Jules: A Tizenötéves Kapitány

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Verne, Jules: A Tizenötéves Kapitány

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  1/209

  JULES VERNE

  A TIZENT VES KAPITNY

  REGNY

  Fordtotta: PASSUTH LSZL

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  2/209

  ELS RSZ

  ELS FEJEZETA blnavadszhaj

  MSODIK FEJEZETDick Sand

  HARMADIK FEJEZETA hajroncs

  NEGYEDIK FEJEZETA Waldeck hajtrttjei

  TDIK FEJEZETS. V.

  HATODIK FEJEZETCet a lthatron

  HETEDIK FEJEZETElkszletek

  NYOLCADIK FEJEZETA cet

  KILENCEDIK FEJEZETSand ka!itn"

  TIZEDIK FEJEZETA kvetkez n#" na!

  TIZENEGYEDIK FEJEZETA vihar

  TIZENKETTEDIK FEJEZET

  A lthatrTIZENHARMADIK FEJEZET

  $ld% $ld%

  TIZENNEGYEDIK FEJEZET&ost 'i a teend(

  TIZENTDIK FEJEZET)arris

  TIZENHATODIK FEJEZET*tkzben

  TIZENHETEDIK FEJEZET

  Szz 'r+ld , t-z na! alattTIZENNYOLCADIK FEJEZET

  A szrn" sz

  S!"IK RSZ

  ELS FEJEZET/abszol#a,kereskedele'

  MSODIK FEJEZET)arris s 0e#oro

  HARMADIK FEJEZET*tkzben

  NEGYEDIK FEJEZETAn#ola 1tvesztiben

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  3/209

  TDIK FEJEZETA han#"k birodal'ban

  HATODIK FEJEZETA b1vrharan#

  HETEDIK FEJEZET

  2bor a C3anza +ol" 'entnNYOLCADIK FEJEZET

  0hn" sz Dick Sand na!ljbl

  KILENCEDIK FEJEZET4azonnd

  TIZEDIK FEJEZETA rabszol#a!iacon

  TIZENEGYEDIK FEJEZET5+els#e s a tzes v-z

  TIZENKETTEDIK FEJEZETA kirl"i te'ets

  TIZENHARMADIK FEJEZETA k3+rtan"n

  TIZENNEGYEDIK FEJEZET$stbe 'ent tervek

  TIZENTDIK FEJEZET&ire ne' k!es e#" a!cabo#r%

  TIZENHATODIK FEJEZETA na#" varzsl

  TIZENHETEDIK FEJEZET&enekls

  TIZENNYOLCADIK FEJEZET*ti kalandok

  TIZENKILENCEDIK FEJEZETS. V.

  HUSZADIK FEJEZET&inden 'e#olddik

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  4/209

  ELS RSZ

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  5/209

  ELS FEJEZETA blnavadszhaj

  A 6il#ri' nev vito!"# $%&'( )e!*et ten+e,#-n*e!ven .i/0+o1!ette2ne03 neve-ne0( 34567

  8e.9" :2"n % ;,!i #-,!e##,+ Btett,0 )e+7 Knn*en en+e;e!)e#0e;ett0o)"n*"n%0( B+* ne) 0e!!ett n,>e#e.. !e+,n*#,+ %$$o-( $o+* e!ve-e##,0 % D,!i2#%0vvi-eine0 ve#-e;e!)e# #-it&ei 0-tt7 A +*o# &"%t? ."!n%v%;"#-$%&' >%%n/#no0%( H9!!0%>it"n*( )" &' n,$"n*#-o 0iv"+t% )%+"t % &,+to!%#-o0 0-!( )e!*e0 &2Z,!%n; = v%+* %J'e),n*#,[email protected]"n%0 vi-ein 2 %"n*!%+ ),#,0e!te.. #-,!e##,+i 8o0 )e!!ett 2 % ;,!i 8,!te0e t,!i$'n%>&%i.%n o!* +*%0%n te#-i0 >'."% % vito!"#o0 0o)"n*o#%in%0 ,.e#,+,t7 I+%-( /#%00i#e.. &,+$e+*e0 "!!t%0 itt % $%&'# ?t&".%n( ,# %-o0%t i# e!)"!!%#-tott"0 )" % )e!e+ ,;e#vi-8o!*'0( )e!*e0 !e+t..&e % C#en;e#2 v%+* %- At!%nti2'/e"n.% )!i07

  H9!! 0%>it"n* %-on8e!!( $o+* n%+*#-een ,tett % ten+e,#-)e#te#,+$e-( % ."!n%v%;"#-%tte,n i# e!i#)et te0int,!* vo!t7 H%&'&"n%0 t-#!e+,n*#,+e t )%t'-.'! # e+* $%&'#in%#.'!"!!ott7 I!*en 0ev,# e).e >e#-e ne) e!,+#,+e# % /et$%!"#-%t !e.on*o!Bt"#"$o-( vi#-ont e!;on2 0vetve % t..i $%&'t9!%&;ono# .ev"!t >,!;"&"t 2 #o00%! +%-;%#"+o#%..n%0 t%tott%( $% % $%&'0iin;9!"#i >ont&"n( S%n F%n/i#/'.%n /#%0 %- e!en+e;$etet!en! #-0#,+e# !e+,n*#,+et ve#-i 8e!% 8e;,!-ete( %nn*it( %)enn*i %$$o- 0e!!( $o+* % $%&' ?tn%0 in;9!$%##on7 &2Z,!%n;.%n 9+*%ni#)in;en8,!e ten+ei e).e %0%;t .#,+e#en( 0!n#en #-,> #-"))%! o!*%no0( %0i0 %

  ."!n%v%;"#-%t$o- ,tette0( # %0i0 )" e!$%+*t"0 0o"..i vito!"#90%t( v%+* >e;i+ 2 0i$%#-n"!v%% )" e!e$%!%;ott ,v%;ot 2 >i!!%n%tn*i!%+ $%!"#-"##%! 8o+!%!0o-t%07 !t%!".%n #-o0"# vo!t9+*%ni#( $o+* % ."!n%v%;"#-%t i;,n*,ne0 !e&"t"v%! % v%;"#-o0%t 0i8i-ett,0( ,# #-"%-% tett,0( #0 %-t"n % >%ton v"t"0 % n,$"n* $'n%> )?!v% )e+?&9!' v%;"#-,v#-%0ot( %)i0o )" ?&$%&'#+%-;% vette i+,n*.e #-o!+"!%t%i0%t7 E- % en;#-e % 0%>it"n*o0n%0 i# n%+*on )e+8e!e!t()et n%+* v"!%#-t,0 "!!t en;e!0e-,#0e )%t'-o0.'!( # e+*,.0,nt i# ?+* t%!"!t"0( $o+* e-#-e+;tet,#0 o!/#'.. )';&%7

  Mi,t /#e!e0e;ett vo!n% $"t )"#0,nt %6il#ri'>%%n/#no0%

  A vito!"# ,>>en )o#t -"t% !e $%!"#-,v%;&"t % ;,!#%0i vi-e0 $%t""n( ;e %- i;,n ne) v%!%)in%+* #-een/#,ve!7 A $o;'0 e+* ,#-,t #i0e!t /#%0 )e+t!teni /eto!%&&%!( # % n*e# ,#

  8e!;o!+o-ott ."!n%$?#.'! #e) t9;t%0 )e+8e!e! 0,#-!ete0et +*&teni7 E-e0.en %- ,ve0.en )"n%+*on )e+ne$e-e;ett % ."!n%v%;"#-%t % $%&'0 v%!'#"+o# %.!'+%-;"!0o;"#t 8o!*t%tv% itott"0% ten+e 'i"# e)!#eit( ?+*$o+* e+*e it0"..%00" v"!t%07 A /ete0ne0 #-i+on*% v%!'.%n

  3 G*o# &"%t? 0i#e.. :2= tonn"# vito!"#( %)e!*ne0 /#%0 0,t ".o/% v%n( ;e e-e0ne0 o!*%n % vito!"-%t%()int % n%+* $%&'0,

  : Ten+e#-oo#( %)e!* A)ei0"t -#i"t'! e!v"!%#-t&%

  6 D,!2A)ei0% !e+;,!i.. >ont&%

  < S-i+et A9#-t"!i"t'! ;,!0e!ete( % #-"%-8!; 0-vet!en 0-e!,.en7 Fe!8e;e-&,! 0%>t% nev,t

  = A9#-t"!i"t'! ;,!0e!ete( % C#en;e#2'/e"n.%n 8e0v #-i+et/#o>ot

  @ A8i0% !e+;,!i.. n*?!v"n*%7 %t%!o)eo Di%- 8e;e-te 8e! 3

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  6/209

  ,;e)e# 8%&t"&% %- % ."!n%( )e!*et %- #-%0i2ten+een v%;"#-'0 nord,ca!erne0 # % D,!i2#%0vvi-eine0 $%!"#-%i s3l!her boltonn%0 $Bvn%0( )" &',#-t 0i>9#-t9!t( v%+* !e+%!"..i# e!tnni!"t#-ott7 P+* % $%!"#-o0 0,n*te!ene0 vo!t%0 Q0i#e.. #-n*ete+e00e! i# )e+e!,+e;ni( )e!*e0et

  +inbackne0 neve-te0( ." e-e0ne0 % v%;"#-%t% e+*"!t%!"n ne) vo!t ve#-,!*te!en7

  Ne) n%+* #i0ee! v,+-;tt %- i;,n H9!! 0%>it"n* $%!"#-,v%;&% #e)( ,>>en e-,t e!$%t"o-t%(

  $o+* % 0vet0e- ,v.en ),+ ;,!e..e $%to! % #%0i vi-e0en( t%!"n )e+0-e!Bti % C!%ie2 ,#A;e!%i;e28!;e0et i#( )e!*e0 2 .")enn*ie i# )%+"n%0 #-eette vo!n% 8e!8e;e-,#0et t9!%&2;onBt%ni %- %)ei0%i i!0e#5 2 t%+%;$%t%t!%n9! % 0itn 8%n/i% $%&'>%%n/#no0n%0( D9)ont;Uvi!!e 0%>it"n*n%04&'vo!t".'! 0e!te0 " % ten+ei t,0,>e0e7

  Ho+*%n i# !e$etett vo!n% #-een/#,#ne0 neve-ni % 6il#ri' ,v%;&"t( %)i0o H9!! 0%>it"n* %;,!#-%0i n*" 0-e>e t"&"n( te$"t % #-o0ott v%;"#-%ti i;,n* 8e!,n,! e!$%+*&% /#e0,#-te!et,tEnne0 &',#-t %- vo!t %- o0%( $o+* %- e!,++, #-e;ett2ve;ett t"#%#"+( )e!*et t-#!e+,n*2#,+,ne0 )e+e#Bt,#,e #-e-;tetett( e!,+ #o0 0e!!e)et!en#,+et #-e-ett ne0i( # i+*e0e-ett)e+#-%.%;9!ni t!07

  P+* %6il#ri',#-%0n*9+%ti i"n*.%n $%!%;v%( e!,te &2Z,!%n; vi-eit % #-"%-8!;et e!#-

  &%n9" 3=2,n >i!!%ntott"0 )e+7 %ite)%t".% ,0e-te0( %- A9/0!%n;2#-i+et 0i0t&,.e( %C$9%0i2.! t"&,0"n( # e $%t%!)%# #-i+et 0e!eti >%t&%in $o+on*t vetve( #-"%-% tett,0 %-o0%t% v%;"#-o0%t( %0i0et /#%0 %- i;,n*e 8o+%;t%0 8e!7

  A $%&'!e+,n*#,+ #e) vo!t e!,+e;ett %- e;;i+i ee;),nn*e!7 Le+%!".. 0,t#-"- n%+*$o;' o!%&$i"n*-ott %$$o-( $o+* % 6il#ri' $%&'%0o)"n*"t te!&e#ne0 !e$e##en neve-ni7 Sen0i #e)e)!,0e-ett i!*en o##- v%;"#-,v%;%7 H9!! 0%>it"n* 2 e- % 0iv"!' /etv%;"#- 2 t%!"n e!#-,!et,.en ?+* t%!"!t%( $o+* Q$o>>on )%%;t7 +* ,e-te( $o+* e+*ene#en $Bneve 8oo+0o/0"n( # e-t %-o0n%0 % +*%n?# 8i/0'0n%0 % #-")!"&"% Bt%( %0i0ne0 8e+*e!)e-et!en#,+e vo!t %$%;&"%t +*"#-o# ee;),n*,ne0 !e+8.. o0%7

  De $i".% >'."!t% vo!n% A9/0!%n;.en )e+8e!e!.. e).ee00e! 8e!t!teni % !e+,n*#,+,t

  i;0-.en )in;en v%!%)iev%!' vB-i e).e )" ,+en e!#-e+;tt )"# $%!"#-$%&'0%7 P+* %-t"n% >%%n/#no0 8e!%;t% % e),n*,t( $o+* % /et%0o)"n*t ),+ %- i;,n #i0e! 0ie+,#-Bteni( # e-,t?+* en;e!0e-ett( $o+* vi;e#en v,+!e+ e!$%+*&"0 A9/0!%n;et( %)i0o o!*%n 9t%#o0

  &e!ent0e-te0 % 8e;,!-eten( %0i0ne0 0,,#,t i+en ne$,- !ett vo!n% vi##-%9t%#Bt%ni7

  e!;onn,( % 6il#ri' $%&' t9!%&;ono#"n%0 8e!e#,+e( te#-ten;# J%/0 nev 8i%/#0"&% # e+*o0on90( %0it )in;en0i ene;e0 ."/#in%0 neve-ett( ,>>en A9/0!%n;.en t%t'-0o;t%07 U+*%ni#J%)e# e!;on( %0i -!eti +*ei.! 0i8o!*'!%+ i;0-n0,nt e!!"to+%tott &2Z,!%n;.%( e-?tt%!)in;$")90%t )%+"v%! $o-t%( ,# %% #-")Btott( $o+* e+*tt $%&'-n%0 )%&; vi##-% S%nF%n/i#/'.%7

  De ,>>en %00o( %)i0o % /#%!";n%0 .?/#?t 0e!!ett vo!n% vennie &2Z,!%n;t'!( % 0i# J%/0

  $ite!en #?!*o#%n )e+.ete+e;ett( # B+* %>&%( %0it $%!%#-t$%t%t!%n +*ei e!#-'!Btott%0( 0,n*te!envo!t A9/0!%n;.en $%+*ni 8i"t( 8e!e#,+,t ,# 9no0%te#tv,,t( ene;e0 ."/#it7

  H"o) $o##-? $'n%> te!t e! e!v"!"#90 't%( # 8,&e e!9t%-"#% 0!n#en )e+vi#e!te e!;onn,t7I;0-.en vi#-ont % 0i#8i? te!&e#en 8e!,>!t( # B+* )" %- 9t%-"#$o- 0,#-!;te0( %)i0o %

  6il#ri'8e!tnt % !"t'$%t"on7

  E..en %- i;.en e!;onn,n%0 /#%0 % Go!;en A+e $%&'#t"#%#"+ e+*i0 +-#e "!!$%tott vo!n%en;e!0e-,#,e( )e!* %- %9#-t"!i%i Me!.o9ne ,# % %n%)%2#-oo# 0-t !"t&% e! % #-o!+"!%tot7H% )" e+*#-e e!&9tn%0 %n%)"i+( ott )" /#%0 v%!%)e!*i0 %)ei0%i $%&' ,0e-,#,e 0e!!

  5 C$%!e# i!0e# 2 %)ei0%i ten+e,#- 34323455

  4 HBe# 8%n/i% $%&'#( vi!"+ 0!i 9t%-' % ;,!#%0i ve-et 09t%t'&% 35234

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  7/209

  v"ni90( )e!* % #-oo# ,# K%!i8oni%30-tt 0-!e0e;i07 i#-ont ),+i#/#%0 #-")Bt%ni90 0e!!ett$o##-%;%!)%# v"%0o-"#%( e! 0e!!ett 0,#-!ni0 %- "t#-"!!"# #o0 %!0%!)%t!%n#"+"%( %)i ne)/#e0,!*#,+ e+* %##-on*n%0( $% +*ee00e! 9t%-i07 >>en e00o 89tott .e %6il#ri'%- %9/0!%n;i0i0t.e7 P+* %-t"n e!;onn, ne) i# $%.o-ott e+*#-een )e+0,te H9!! 0%>it"n*t( $o+*ve+*e 0et 8e;,!-ete( # vi+*e e! e+* N%n nev n,+e #-o!+"!'&900%! e+*tt S%n F%n/i#/'.%7

  H"o)e-e ),8!;33

  e+* vito!"#on 2 ne) 0i# ;o!o+V i#-ont H9!! 0%>it"n* $%&'&% e!#%n+?&") vo!t( # )et % 0,# n*" %- E+*en!Bt )in;0,t o!;%!"n ;e!tne0 B+,0e-ett( H9!!$o--"&"9!t %- %##-on* 0,,#,$e-( # #%&"t 0%.in&"t .o/#"tott% en;e!0e-,#,e7 +* #-")Btott%($o+* %- ?t ne+*ven2tven n%>i+ i# e!t%t e-%!%tt >e;i+ e!;onn, )%&; /#%0 .een;e-0e;i0v%!%$o+* % ."!n%v%;"#-$%&'n7

  P+* $"t e!;onn, ,#-,e .i-on*o# e!n*t &e!entett( $% % ten+ei ?t% i!*en 0!),n*e0 0-ttv"!!%!0o-i07 E+*et!en $"t"n* 2 $% e! e+*"!t%!"n .e#-,!ni !e$etett 2 %- vo!t( $o+* %- "t0e!,# %-'/e"non 0i##, $o##-%.. !e#- B+*( )int$o+* %6il#ri'ne0 0i 0e!! %0o;ni% C$i!,.en( %!>%%B#o0i0t&,.en7 H% %-on.%n e-t % $%&' )" e!v,+e-te( ?+* /#%0 tov".. 0e!! $%!%;ni90 %- %)ei0%i0ontinen# )ent,n( .e8o+v% % vito!".% %-o0%t % #-"%-8!;! ee; #-e!e0et( )e!*e0 o!*0e!!e)e##, v%"-#o!&"0 e-t % >%tvi;,0et7

  e!;onn,t /#e>>et #e) !e$etett +*"v% %##-on*n%0 t%t%ni %!%>o#%n )e+.%"t0o-ott )" %ten+ee! i#7 H%)in/,ve# $% vo!t( vi9!' e+,#-#,+.en( #-")o# n%+*o.. $%&'9t%t tett )" )e+8,&,ve! e+*tt( # B+* ne) i%;t vi##-% %tt'! % 0o/0"-%tt'!( %)it v,+! i# e+* 0-,>#?!*?vito!"##%! )e+tett ten+ei ?t &e!ent7 T9;t%( $o+* H9!! 0%>it"n* e!#%n+? ten+e,#-( %0i.en8,&e t0,!ete#en )e+.B-i07 A6il#ri'0itnen )e+,>Btett $%&'( +*o# &"%t?( nev,ne0 &' %/#en+,#e % /etv%;"#-o0 0-tt7 P+* $"t e!;onn, ne) $%.o-ott e+* >e/i+ #e)( # ,!t %0Bn"!0o-' %!0%!o))%!7

  Te),#-ete#( $o+* ene;e0 ."/#in%0 i# ve!e 0e!!ett t%t%ni%7 E- % o0on tven ,v 0!i 8,8ivo!t( ;e )%+%# 0o% e!!en,e #e) n%+*on !e$etett vo!n% t )%+"% $%+*ni7 Ho##-?( v,0on*e).e vo!t( n%+* /#ont?( 0e#0en* v"!!? %0i &o..%n )e+n,-te .o-onto# #t00e! .entt

  $%t%!)%# 0o>on*"&"t( )enten 8e!8e;e-$ette .enne % #-e)ve+e# t9;'#t( ;e 9+*%n%00o %&'#-Bv ,# "t%t!%n e).et i#( %0i( $% #-"- ,vi+ ,!( %00o i# +*ee0 )%%;7

  ene;e0 ."/#i 2 )et e- % n,v %+%;t "( B+* $Bvt"0 ),+ %-o0 i#( %0i0 ne) t%to-t%0 %/#%!";$o- 2 ?+* tn$etett 8e! )in;en0i e!tt( )int$% v%!'.%n %- e+,#- vi!"+ ."/#i0"&% !ett vo!n%7O!*%n e).e vo!t( %0i ne) t9; )it 0e-;eni #-o0%t!%n9! $o##-? 0%&"v%! ,# !"."v%!( # 0,>te!en)e+o!;%ni e+*)%+".%n %- ,!et !e+e+*#-e.. +*%0o!%ti >o.!,)"it i#7 E+*,.0,nt #en0ine0#e) vo!t te$,e( 0nn*en !e$etett ve!e .o!;o+9!ni( )in;en.e .e!et;tt( n,$% e!8e!e&tett enniv%+* inni( #e) )e!e+( #e) $i;e+ ne) +*tte 2 in0".. % nv,n*2( )int %- "!!%tvi!"+.% i!!ettvo!n% .e!e7 Mint$% o!*%n 8% !enne( )e!* #e) +*)!/#t( #e) !o).ot ne) tee)7 J' #-Bve vo!t(;e 0,>te!en vo!t +on;o#0o;ni )in;enn%>i t">!"!,0"'!7

  M,+i#( )in;en ,!$etet!en#,+e e!!en,e( #-eett,0 %- e).ee07 e!;onn, +*ee0,ne0 te0intette(?+* n,-ett "( )int$% 0i# J%/0&,ne0 i;#e.. te#tv,e vo!n%7

  Min;%)e!!ett ene;e0 ."/#i e+*"!t%!".%n ne) vo!t v%!%)i n%>!o>' 2 ,>>en e!!en0e-!e+( i+enn%+* #-o+%!o))%! 8o+!%!0o-ott e+*et!en #-enve;,!*,ve!( % te),#-ett9;o)"nn*%!7 ;e0!;,2#i 0,.! vi#-ont te!&e#en 0i0%>/#o!t% % nv,n*t%nt( "#v"n*t%nt ,# +eo!'+i"t 3:7 E--e! #-e).enneve-$etn,n02e t %- "!t%!"no# "!!%tt%n .?v""n%0( %0i %- "!!%tvi!"+ n,+* t9;o)"n*o#o#-t"!*"v%!36 8o+!%!0o-i0 %&on e- % &").o t9;'# .e!e),!*e;t2e e..e %- o#-t"!*o-"#.%( #'v%to# 0,--e! #-,tv"!%#-tott%2e %- e+*e;e0en t?! % 8%&t"0%t( ne)e0et( /#%!";o0%t H"t .i-on*

  3 A- E+*e#!t !!%)o0 n*9+%ti >%tvi;,0,n e!te! "!!%)7 Le+n%+*o.. v"o#% S%n F%n/i#/o

  33 E+* ten#eri 'r+ld34=: ),te

  3: Geo!'+i% ++ #-' 2 8!;t%n 2 %- % t9;o)"n*( )e!* % F!; 0e!et0e-,#,t( %n*%+"t( 8e&!;,#,t ,# tt,net,t09t%t&%

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  8/209

  ne)V Met v%!!&90 )e+ #-int,n( ene;e0 ."/#i e+*e;! /#%0 %- B-e!t!".?%00%! 8o+!%!0o-ott7 De$"t $% #e) %- e)!#0( #e) % )%;%%0( #e) % $!!0( $%!%0( >9$"n*o0 ne) ,;e0e!t,0( ,#vi-#+"!';"#"n%0 te!et,n 0Bv! e#ett % ),!*ten+e %>' "!!%t%in%0 0o%!!2 ,# #-iv%/#vi!"+%777 $%)in;e-e0et %- ,!!,n*e0et B+* 0i 0e!! e0e#-tenn0 t9;o)"n*o# vi-#+"!';"#"n%0 0,.!(%00o v%&on )i i# )%%;777 I+en( )i )%%;$%tn% )"#( )int e+*e#2e+*e;! %- B-e!t!".? "!!%to0

  vi!"+%( # B+* ne) "9!9n0 e! n%+* tit0ot( $% 0i&e!ent&0 t9;'#9n0 )in;en #-enve;,!*e e-e0 8e!,%- "!!%to0 8e!, 8o;9!t7

  De ),+ itt i# 0,n*te!ene0 !e#-n0 tov".. o#-t"!*o-ni t9;n9n0 0e!!( $o+* e-e0 i# $%t /#o>otot%!0otn%0 %#-eint( $o+* ov%o0n%0( #-"-!".?%0n%0( >'08,!,0ne0( "08,!,0ne0( $%#!".?%0n%0v%+* 8,+e0ne0 )in#!ne07 A )i &' ene;e0 ."/#in0 2 t9;o)"n*o#%n #-'!v% 2 %!i+ t9;t% %

  >'0ot % #0o>i't'! )e+0!n.-tetni( ne) i# .e#-,!ve % 8!;i+i!i#-t"'! v%+* ,>>en % >i'/"'!7E-,t )o#t )" i+%-"n 8e! 0e!! vetnn0 % 0,;,#t vo!t%0,>>en )i$e- i# ,tett e- % 0iv"!'#-%0e).e

  H"t .i-on* ene;e0 .%"t9n0 ento'ol#3s( )%+*%"n e+*#-e .o+%"#- vo!t7 I+%-( $o+* %ov%t%n t9;'#"n "!t%!".%n %-o0%t ,t&0( %0i0 %- B-e!t!".? "!!%to0 n%+* /#%!";&"v%! % )%+%

  e+,#-,.en 8o+!%!0o-n%0( ;e %- ?&%.. #-o0"# #-eint ),+i# e-t % )e+&e!!,#t in0".. %-o0%0o!"to--90( %0i0 % ov%o02 )"# n,ven $%t!".?%0 2 vi!"+".% $%to!n%0 .e 09t%t'!")>"&900%!($o+* %-t"n itt 0-;&ene0 )e+ % "&90 v"' $%t%!)%# 8e!%;%to00%!7 Met $"t )o#t #e t,ve;&n0e-e0ne0 % ov%o0n%0 % en;&e i# tB- o#-t"!*t 8o+!%! )%+".%n( B+* /#%0 )%+90n%0 %8e;e!e##-"n*?%0n%0 v"!8%&".%n $%)in/e-e 8%&t"t t%t%n%0 n*i!v"n( % !e+*e0,.en !e+%!"..i#$%tv%ne-e8,!,t777 # $% )in;e-t 0o)o!*%n )e+#-Bv!e!&0( %00o i+%-"n ne) /#o;"!0o-$%t9n0%-on( $o+* e+*et!en i!*en %!8%&t"n%0 % t%n9!)"n*o-"#% i# 0it!t$eti e+* t9;'# e+,#- ,!et,t7

  P+* ,t$et&0 )e+( $o+* ene;e0 ."/#i ,veit ,# n%>&%it e+*e#2e+*e;! % .o+"t%nn%0 #-ente!te7

  E- % t9;o)"n* e!n*e!te n%>>%!%in%0 # ,-%0"in%0 ?+*#-'!v"n )in;en '"&"t( $i#-en ),+"!)".%n i# $%t!".?%00%! 8o+!%!0o-ott7 R9$"&"n( 0%!%>&"n( )e!!,n*#-e+,!*,n ;B#-e#0e;te0 %-o;%t-;e!t +o).o#t07 H% )e+t,t v%!%)i!*en t9;o)"n*o# 0i"n;9!"#'!( 0!n#en % 0%!%>&%vo!t o!*%n( )int e+* 0i# te),#-et%&-i )?-e9) 0Bv!2.e!! o;%#-?t ov%o0 ,0e#Btett,07

  Min;e-e0 9t"n ),+ %-t i# e!)on;$%t&90( $o+* .%"t9n0 .o+%"#-#-enve;,!*,t! ve-ettetve/#%t!%0o-ott e!;on$o- ,# 8e!e#,+,$e- &2Z,!%n;.% ve-et ?t&90on7 Ne) /#o;%( $% n,$"n*it0% >,!;"n* e#ett v%;"#--#"0)"n*"9!( # )o#t >e#-e )" !e+#-Bve#e..en S%n F%n/i#/'.%n!ett vo!n% i#),t( $o+* !%.o%t'i9)i )%+"n*".%n e!en;e-$e##e ?& #-e-e),n*eit7 P+*( )ive!e!;onn, ,# 8i% % 6il#ri'8e;,!-et,n t,te0 vi##-% A)ei0".%( )i #e) vo!t te),#-ete#e..()int $o+* ene;e0 ."/#i i# ve!0 0e!&en "t %- '/e"non7

  E- vo!t e!$%t"o-"#"n%0 v%!';i o0%( # i+%-"n ne) %-( )int$% e!;onn, .enne t%!"!t% vo!n% )e+t")%#-"t %- ?t e#et!e+e# vi#-ont%+#"+%iv%! #-e).en7 E+*,.0,nt i!*en o0 ne) i# )e!t 8e!($i#-en %- ?t 0nn*ne0 B+,0e-ett % +*o#vito!"# 8e;,!-et,n( )e!*et % 0e!!e)e# n*"i i;,n*.en0itn 0%>it"n* ve-etett7

  A- %!%tt % $"o) n%> %!%tt( %)B+ %6il#ri'% 0i0t.en ve#-te+e!t( e!;onn, +*o#%n v,+-ett.ev"#"!"#%iv%!( )int$o+* % )%+% ,#-,! #e))i0,>>en #e) 0Bv"nt% 0,#!e!tetni % vito!"#in;9!"#"t7 J%n9" ::2,n #-"!!t % 6il#ri' 8e;,!-et,e 0i#8i"v%!( ene;e0 ."/#iv%! ,# %- e+

  N%nn%!7 M%+"t'! ,tet;( $o+* ene;e0 ."/#i )%+"v%! /i>e!te % $%&'% .";o+#-e!en/,&,.e-"t ,t,0e# ov%%it i#7 K-tt0 vo!t W/e"ni%3

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  9/209

  )e!*ne0 #-e)ei 8e&e 8e!# ,#-,n $e!*e-0e;ne0 e!7 ene;e0 ."/#i 8i+*e!),t 8e!$Bvt"0 e+*.i-on*o# ),+e#>'08%&t"%( % )%[email protected]!&"% i#( )e!*ne0 /#B>,#e +*%0%n $%!"!o#7 E- % >'0%-on.%n ne) t%to-i0 % #-oo#%n vett ov%o0 en;&,$e-( $e!*,t % >'08,!,0 0-tt &e!!t,0 0i 2B+* $"t ene;e0 ."/#i #-e),.en #e))i8,!e ,t,00e! ne) .Bt7 Ne) i# t;tt ve!e( # +*&2te),n*e !e+#-e.. ;%%.&"n%0 e+* ?&2-,!%n;i 8e;e!e##-"n*?t t%tott7

  Te),#-ete# $o+* ene;e0 ."/#i )%+%# ##-e+e .i-to#Btott% ?& +*&te),n*,t( )e!*et !e+%!"..o!*%n ,t,0e#ne0 t%tott( )int % ten+e,#-e0 % /eto!%&2 ,# ."!n%$?#%0o)"n*t7

  A)i0o e!;onn, t"#%iv%! % $%&' 8e;,!-et,e ,0e-ett( H9!! 0%>it"n* e-e00e! % #-%v%00%!8o+%;t%

  2 A##-on*o)( e),!e)( ne) /#o;"!0o-i0( $% 0i&e!ente)( $o+* /#%0i# % #%&"t 8e!e!##,+,e9t%-$%ti0 %6il#ri'en7

  2 Mi,t $%n+#?!*o--% e-t e!tte)( 0%>it"n* ?

  2 Ki-"'!%+ %-,t( )et 8,&,t! ne) 0%>t%) #e))i 9t%#Bt"#t e..en %- i"n*.%n( ,# )et t9;o)($o+* e+* i!*en ."!n%v%;"#-$%&' ne) n*?&t$%t&% 9t%#%in%0 %-t % .i-ton#"+ot( %)it e+*

  #-e),!*#-"!!Bt' +-$%&'t'! e!v"9n072 A-t +on;o!&%( H9!! 0%>it"n*( $o+* % 8,&e)( $% itt vo!n%( e+* >e/i+ i# $%.o-n% 8e!e#,+,ve! ,#+*e)e0,ve! %6il#ri'e #-"!!ni

  2 Ne)777 e+* >e/i+ #e)( e- ne) 0,t#,+e#( %##-on*o)7 >>en ?+*( %$o+* ,n )%+%) #e).i-%!)%t!%n0o;n,0 %- n $e!*,.en7 6il#ri'n0 &' $%&'( $%." e..en %- ,v.en )e+!e$et#en+*"#-o# vo!t % v%;"#-?t&%7 De ,n i#)ee) t.. e#-ten;e&e #-o!+"!&90 e+*)"#t7 A)it )on;t%)(/#%0 %-,t tette)( %##-on*o)( $o+* e!$"Bt#%) )%+%)'! % 8e!e!##,+et %-,t( )et $%&')onne) t%!"!&% )e+ % 0Bv"n%to# 0,n*e!)et7

  2 C#%0 ne) 0,>-e!i( 0%>it"n* ?( $o+* ,n %- i!*e#)ive! t;)777 I+%-"n ne) t%to-o) %-o00-,( %0i0 #-nte!en! >%n%#-0o;n%0( )et #-0 % 0%.in&90( v%+* )et ne) t%t&"0

  )e+8e!e!ne0 %- e!,&0 t"!%!t ,te!t7A- %##-on* "n,-ett 8i%/#0"&"%( %0it 0,-en 8o+v% ve-etett7

  2 In;9!&9n0 $"t( H9!! 0%>it"n*V

  Mint v%"-#t,#e( e+*#-ee 8e!$%n+-ott%0 %- i#)et >%%n/##-%v%0( 8e!vont"0 % $o+on*t( %vito!"0 ;9--%;ni 0e-;te0( # % 6il#ri' ne0i!en;!t( $o+* )i$%)%".. e!,&e %- %)ei0%i

  >%to0%t7

  ) in;9!"#90 9t"n $%)%;n%>% H9!! 0%>it"n* ),+i# %% 0,n*#-e!t( $o+* %- e# 0e!eti #-,!0vet0e-t,.en e+*et 8o;Bt#on % vito!"0on 2 $%/#%0 ne) %0% e+,#-en e!t,ni ee;eti i"n*"t'!7P+* tt,nt( $o+* 8e.9" :2"n H9!! ),+ )in;i+ 9+*%n%-on $o##-?#"+ %!%tt $%&'-ott( )int

  e!in;9!"#900o( # % Hoon28o0 )e+0e!,#,ne0 +on;o!%t"v%! 8o+!%!0o-ott( %$e!*ett( $o+*ne0iv"+ott vo!n% % n*B!t '/e"nn%0 %- &vi!"+ 8e!,7

  [email protected] &2Z,!%n; #!%0'i

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  10/209

  S!"IK FEJEZETDick Sand

  A ten+e !e/#en;e#e;ett( # % 0,#,#t! e!te0intve % $%&' n*9+o;t%n vito!"-ott tov"..7

  e!;onn, % !e$et#,+$e- ),ten e!,+ 0,n*e!)e#en en;e-0e;ett .e % 6il#ri' 8e;,!-et,n7Mint$o+* ne) vo!t )"# 0%.in( H9!! 0%>it"n* #-o."/#0"&"v%! 0e!!ett )e+e!,+e;nie( )e!* %vito!"# e!,#-,.en #-o!+"!t% #-e,n* +%-;"&"t7 I;e 0!t-tt $"t .e 2 H9!! 0,,#,ne0 en+e;ve 2e!;onn, 8i%/#0"&"v%! ,# N%nn%!7 Itt i# ,t0e-ett % 0%>it"nn*%! ,# ene;e0 ."/#iv%! e+*tt(%0ine0 % 8e;,!-eten t%!"!t%0 v%!%)i 0%)%8,!,t7

  A 6il#ri'>%%n/#no0% % )%+% ,#-,! % )"#o;0%>it"n* #-")"% ,>!t 0i# 0%.in.%n t%!"!t$e!*et( )int$o+* )"# ti#-t ne) vo!t % $%&'n( vi#-ont % 6il#ri'e- i; #-eint ne) i# i+,n*e!tee+* )"#o;i0 ti#-t #-o!+"!%t%it7

  A vito!"# t-#!e+,n*#,+e ,+ ##-e#-o0ott7 Me+.B-$%t'( 0itn ten+e,#-e0 vo!t%07 E- vo!t %ne+*e;i0 ."!n%v%;"#-,v%;( %)e!*et e+*tt t!ttte07 Min; %)ei0%i%0 vo!t%0( % 0%!i8oni%i

  ten+e>%t 8i%i7 A ;e,0 )%t'-o0 te),#-ete#en )in;ent e!0vette0( $o+* e!;onn, &'! ,e--e)%+"t % $%&'n7 0 )%+90 i# $%#-not e),!te0 % /etv%;"#-%t #i0e,.! 2 # e;;i+ #-,>en i#0ee#te07 I+%-( ne) #%&n"!t"0 %- ee&0et( 0iv"!t )et %-t e),!t,0( $o+* %- ,v%; v,+,n( )i0o%- i;ei v"!!%!0o-"# ),!e+,t e!0,#-Bti0( )e+0%>&"0 )%&; &9t%!)90%t7 S%&no#( )in;en &e! %%)9t%tott( $o+* % &9t%!o) e..en %- ,v.en %!%>o#%n ##-e 8o+ -#9+oo;ni7 D$n+te0 i# e!e+et %+*!ev,#- ?&2-,!%n;i 0i#e+Bt0 )i%tt7

  C#9>"n e+* e).e ne) vo!t %)ei0%i % 8e;,!-eten7 ot9+"! #-!et,#ne0 )on;t% )%+"t( %-%n+o!t 8o!*,0on*%n .e#-,!te( ,# Ne+oo vo!t % neve % #-%0"/# #-e,n* #-ee>,t t!ttte .e %vito!"#on7

  A6il#ri'#-%0"/#% 9+*%ni# A9/0!%n;.en )e+#-0tt % $%&''!( ,# e- % Ne+oo v"!!%!0o-ott %

  $e!*ette#Bt,#,e7 Mo+ov%( $%!!+%t%+ e).e vo!t7 T"vo! t%tott% )%+"t % t..ie0t!( ;e &'!,tette % )e#te#,+,t7 +* !"t#-ott( $o+* H9!! &' v"#"t /#in"!t( %)i0o 8e!8o+%;t%( ,# v%!'.%n(0on*$%)v,#-et,ve! #-e).en ne) i# )e!t 8e! 0i8o+"#7

  A- i; vi;#,+e )i%tt H9!! 0%>it"n*n%0 ne) "!!t )';&".%n 0e!!0,>>en t"&,0o-';ni% %>ot9+"!'!( ,# e-t %nn"! in0".. #%&n"!t%( )et %- i;e+en #-%0"/#n%0( %0it 0i# 0-##,+0.e.e8o+%;t%0( ne) vo!t v%!%)i o0on#-enve# 0,>e7

  T%!"n ne+*vene#-ten;# !e$etett e- % Ne+oo 0-,>te)et( #ov"n*( ;e e#( i;e+e# )o-+"#?(#t,t .( .%n% $%&?7 %&on t%n9!t2e v%!%$o! v%!%)it N,$"n* e!,+ it0"n e!>>ent )e+&e+*2-,#e ee en+e;ett 0vet0e-tetni7 So$%#e) .e#-,!t % )?!t&"'! v%+* % /#%!";&"'!7 M,+ /#%0#e&teni #e) !e$etett( $o! ,!t( $onn%n vet;tt i;e( )i!*en &vne0 n,- e!,.e7 C#%0 %nn*it "9!t

  e!( $o+* %!>%%B#'.%n 0Bv"n >%t% #-"!!ni7 K!n# e).e vo!t7 Ne) #o0%t ,tett % ten+e$e-(%)i )e+!e$et#en 0!n# $%&'#-%0"/#n"!( %0i ,!ete n%+*o..i0 ,#-,t vB-en t!ti7 E--e!#-e).en % $%&' in+"#% v%+* t"n/% % !e+0ev,#., #e) -%v%t%( %)i vi#-ont 8e!tn( $% v%!%0i /#%0)o#t 0e! e+* 0nn*e.. vito!"#%7 E+*e.e0.en 0eve#et !"tt"0 n%>0-.en ott 8o+!%!%to#20o;ott #-0 0i# 0on*$"&".%n( % 0e)en/e e!tt( )e!* e+,#-en .et!ttte % $e!*i#,+et7 E#te( $%

  .e8e&e-te ;o!+"t( 0io!tott% % t-et( $"!'$e!*,e )ent( # t#t,nt n*9+o;ni t,t7

  M" )on;t90( $o+* %6il#ri'!e+,n*#,+e t )%t'-.'! ,# e+* $%&'#in%#.'! "!!t7 E- % ti-ent,ve# 8i? ne) t9;t%( 0i0 vo!t%0 % #-!ei7 T%!"!t +*ee0 vo!t( # /#e/#e)0o% 't% "v%$"-.%nneve!0e;ett7 Di/0 S%n; 2 B+* $Bvt"0 2 )in;en v%!'#-Bn#,+ #-eint NeX Yo0 "!!%) 8v"o#".%n!"tt% )e+ % n%>vi!"+ot7

  A Di/0 nevet 2 %)e!* % Ri/$%; .e/,-,#e 2 %tt'! % &'#-Bv e).et! 0%>$%tt%( %0i /#e/#e)20o".%n )e+t%!"!t%( ,# e!vitte %- "v%$"-.%7

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  11/209

  A S%n;et35vi#-ont % NeX Yo02i 0i0t 8ven*,t! n*ete itt t%!"!t"0 )e+ % /#e/#e)t( n,$"n*'"v%! % #-!et,#e 9t"n7

  A 8i? ne) vo!t n%+*on )%+%#( ;e %!%0&% 8e&!;,#.en !ev te#ti ee v%!!ott7 H%&% .%n% vo!t( ##-,> 0,0 #-e),.en 0!n# t- ,+ett7 A $%&'#)e#te#,+( )e!*et v"!%#-tott( )" e!,++, e!0,2#-Btette %- ,!et 0-;e!)eie7 K!#e&,.! i# ,te!e) ,# e!#-"nt#"+ #9+"-ott( ;e e- ne) % v%02

  )ee0( $%ne) % Q)e,#-2e0 e!#-"nt#"+% vo!t7 G*%0%n i;,-n0 e+i!i9# e+*i0 te;,0e#ve#,.! $"o) #-'t

  A3daces +ort3na i3vat77734

  E- %- i;,-et %-on.%n $e!*te!en( )et % 0!t #-%v% B+* $%n+-i0

  A3dentes +ort3na i3vat7773

  P+* $"t ne) % v%0)e0( $%ne) % )e,#-e0 %-o0( %0i0e )%&;ne) )in;i+ ")o#o!*o+ %#-een/#e7 Le$et( $o+* % v%0)e e#et!e+ )e++on;o!%t!%n9! /#e!e0#-i0 2 ") % )e,#- )in;i+"t+on;o!&% tett,t( )ie!tt v%!%)ie v"!!%!0o-n,07 E..en v%n %- "n*%!%tn*i 0!n.#,+7

  Di/0 S%n; a3dens2 )e,#- vo!t7 Ti-ent ,ve# 0o"% )" te!&e# .ito0".%n vo!t %0%%tee&,ne0(e!$%t"o-'20,>e##,+,ne07 Ko)o!* ,# vi!!%n' te0intete %- e!# >i!!%nt"#% !e0ttte % 8i+*e!)et7Se) )o-;9!%t%i.%n( #e) #-%v%i.%n ne) t0-;tt 0ot"#%in%0 #-o0ott vi+on/#"+%7A-o0.%n %- ,ve0.en( %)i0o )"# +*ee0ne0 ),+ 8o+%!)% #in/# %- ,!et 0-;e!)ei! 2 ne0i )"#%&"t )%+"% 0e!!ett t")%#-0o;ni%7

  Mint )on;t90( % 0-&'t,0on*#"+ 0en*e,n neve!0e;ett e+* %)ei0%i "v%$"-.%n7 N,+*,ve#0o".%n t9;ott Bni2o!v%#ni( n*o!/,ve# %!i+ )?!t( %)i0o % ten+e 9t"ni v"+* )" % vB-e0e+ette $%&'#in%#0,nt #-e+;tt e! e+* /#en;e#2'/e"ni $o##-?&"%t? $%&'%7 Itt %-t"n i+%-"n)in;ent )e+t%n9!$%tott % ten+e,#-)e#te#,+.!( %)it e..en % 0o.%n )" e! !e$et #%&"tBt%ni7 Ati#-te0 ,;e0!;,##e! n,-t,0 %- ,te!)e# 0i# e).et( # t%nBt+%tt"0 i# % )%+90 )e#te#,+,e7

  P+* tt,nt( $o+* H9!! 0%>it"n* i# 8e!8i+*e!t % 0i# $%&'#in%#%( %)i0o )e+>i!!%ntott% e+*

  0ee#0e;e!)i $%&' 8e;,!-et,n7 H%)%o#%n )e+.%"t0o-ott ve!e( # +%-;"&"n%0( J%)e# 7e!;onn%0 i# 8i+*e!),.e %&"n!ott%7 e!;on ,!,n0 ,#-v,tet ,-ett %- "v% 8i? #o#% i"nt( #$o--"#e+Btette( $o+* $i"n*o# 0,>-ett#,+,t e+* S%n F%n/i#/'2i )%+%#%.. i#0o!".%n 0ie+,#-Bt2$e##e7

  T%n9!)"n*%i #o"n Di/0 S%n; >e#-e 80,>>en % 8!;%&-( % n%+* 9t%-"#o0 tt,netei i"nt!e!0e#e;ett( ;e )" .e!e0'#to!t % )%te)%ti0".% i#( # 8o+!%!0o-ott % $%&'-"# t9;o)"n*"v%!7 P+*)int $%&'#in%# #-"!!t e!#- %6il#ri' 8e;,!-et,e7 Ten+e,#- #-")"% %!i+ !e$et &o.. i#0o!"tt%!"!ni e+* ."!n%v%;"#-$%&'n"! itt i+%-"n )in;ent )e+t%n9!$%t( %)ie &ven; )e#te#,+,.en#-0#,+e !e$et7 P+* n*i!v"nv%!'%n ne) #o0%t 0e!!ett )" v"ni% %$$o-( $o+* .e!en&n %)%t'-#o.%7 A- % 8i%t%!( %0i ,!ete 0e-;et,t! 8o+v% ti#-t".%n v%n %--%!( $o+* %- ,!et tv,n*e %

  )9n0%( %0i 0o"n )e+t%n9!&%( $o+* 0en*e,t %/% veBt,0,ve! 0e!! )e+0ee#nie n*i!v"nv%!'%nn%+* #o#% $iv%tott( )et $i#-en e+* #-,> n%>on )e+#-e-i % 0e!! et i# %$$o-( $o+*)e+v%!'#Bt#% %0%%t"t7

  E+*,.0,nt Di/0 S%n; &'tev&,ne0( J%)e# 7 e!;onn%0 $%&'&"n 0e!t ?t%( )e!*et >"t8o+'&%(H9!! 0%>it"n* ve-etett7 E-e0 #-eint te$"t Di/0 #-e)>ont&".'! % 0!),n*e0 % !e$et!e+0e;ve-..en %!%09!t%07

  A 8i? %+%#-0o;"#% % e!;on /#%!";$o-( )e!* #-eetet,.e 8o+%;t%( %!i+ i#)et $%t"t7 P+*e!0,>-e!$et( )enn*ie !t % 8i%t%!e).e( %)i0o )e+$%!!ott%( $o+* +%-;"&"n%0 8e!e#,+e i# %

  35 S%n; e&t#; #-en; 2 %n+o! #-'( $o)o0ot &e!ent

  34 A v%0)e0et #e+Bti % #-een/#e7773 A )e,#-e0et #e+Bti % #-een/#e777

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  12/209

  $%&' 8e;,!-et,e #-"!!7 H% !e i# #-")Btott% % 0-tt0 !ev %n+0!n.#,+et( J%/0et ),+i# 0i#te#tv,,ne0 te0intette( )B+ % ve!e )in;i+ 0!n#en t; e!;onn,.%n %n*&% $e!*ett %n*&"tti#-te!te7 Te$"t 2 ,# e- ne) )%%;$%tott tito0 &'tevi e!tt #e) 2 %- "!t%!90 e!vetett )%+te),0en* t%!%&% t%!"!t7 A- "v% 8i? #-Bve 2 %$o+* e+*e 8o'..%n !0tetett .enne % v, 2)e+te!t $"!"v%! $% e+* n%> ?+* $o--% )%+"v%! % #o#( $o+* ,!et,t 0e!! "!;o-ni% %-o0,t( %0i0

  e!in;Btott"0 ,!et>"!*"&"n( ?+* % 8i%t%! $%&'#in%# %!i+$% 8o+ $%.o-ni( $o+* e-t )e+te+*e7 Di/0S%n; ti-ent e#-ten;# vo!t( ;e )"i# ?+* +on;o!0o-ott( )int$% 0,t#-e enn*i i;# !ett vo!n%7

  e!;onn, i# ti#-t".%n vo!t v,;en/e 0itn 0,>e##,+eive!( B+* )in;en %++"!* n,!0! .B-t% " %0i#8i"t7 C#%0 te),#-ete#( $o+* J%/0 vi#-ont ?+* %+%#-0o;ott Di/0$e-( )int ."t*&"$o-( # %$%&'-"# n*9+o;t '"i.%n( %)i0o % vito!"0.% .e!e0%>ott #-,! vitte % $%&'t( # B+* ne) vo!t #o0tenniv%!'( % 0,t 8i? t..n*ie e+*tt vo!t % 8e;,!-eten7 Di/0 i!*en0o % $%&'#)e#te#,+)in;en8,!e tit0"v%! #-'%0o-t%tt% % +*ee0et( ),+ % 0t,!-ete i# 8e!#e+Btette( $% % 0i#8i? ,>>en0?#-ni %0%t7 e!;onn, #e))i %++o;%!)%t ne) ,-ett( $% %-t !"tt%( $o+* % 0i# J%/0 Di/0S%n;;e! e+*tt veti )%+"t %- ".o/0t,!ne0( 8e!0?#-i0 %- e!".o/ 0o#%"$o- v%+* % #9;"2vito!% ?;&"$o-( $o+* %-t"n( )int % n*B!( !eee#-0e;&,0 % $"t#' ".o/0t,!-eten7 Di/0 S%n;)in;i+ % 0i#8i? e!tt &"t( v%+* n*o)".%n vo!t( )in;i+ 0,#-en %%( $o+* e!0%>&% v%+* vi##-%2

  t%t#%( $% %- t,ve# +*e)e0 +*en+e 0%&% ne) .Bn" %- e8e#-Bt,#t7 E- % #o0 te#t+*%0o!"#?&.'! vi##-%%;t% J%/0 %/"% % >io##"+ot( ne) i# .e#-,!ve % 0itn ten+ei !eve+!( )e!*o!*%n &'t tett %- e+,#-#,+,ne07

  A 6il#ri' 9t%#%i )in;enne! )e+ !e$ette0 vo!n% e!,+e;ve( $% ne) %0%;"!*o--% ?t&90%t %0e;ve-t!en i;&""#7

  A )%0%/# 0e!eti #-,! !ett H9!! 0%>it"n* !e+8.. +on;&% % $%&' ne) %0%t % 0Bv"nt i"n*.%$%!%;ni7 A- e+*en!Bti "%)!%to0 "!!%n;'%n n*9+%t 8e!, t,Btett,0 e! % 6il#ri'et( %)i )e!!ett %%0t,Bt:vi;,0,n #-o0"#o# #-,!/#en;et /#%0 0i#e.. .%&n%0 te0intette7 K!n#en e!;onn,)i%tt n*9+t%!%n0o;ott( ." i+%-"n ne) o0o!$%tt% )%+"t % $%&' !%##? $%!%;"#",t7 A% i#+on;o!t( $% ?t0-.en %- '/e"nt "t#-e! 9t%##-"!!Bt' $%&'v%! t%!"!0o-n%0( ".e#-,!i e!;onn,t(

  $o+* #-"!!&on "t %nn%0 % 8e;,!-et,e7 S%&no# %-on.%n e-en %- ?tvon%!on /#%0 n%+* it0"n0-!e0e;te0 +-$%&'07 P+* $"t vi#-on*!%+o# /#en;.en )o-#o!';t%0 !e % n%>o0( %)i0o 8e.9":2"n .e0vet0e-ett %- e!# v"%t!%n e#e),n*7

  Di/0 S%n; ,# J%/0 e++e! 0i!en/ '% t"&.%n( $"tt%! % )eneti"n*n%0( 8enn "!!t%0 % $%&' o".%n7Innen v,+i+!"t$%tt%0 % $%&'n( # "tte0int$ett,0 %- '/e"n #-,!e# 0%,&"t % !"t'$%t"t /#%0 %8".o/ #-e!te #-e)0 e!tt 0,t8e!,( e!t%0%v% e!!0 % ten+e ,# %- ,+ e+* ,#-,t7 H% )e+e!e8o;9!t%0( !"tt"0( )int n*?!i0 e! % $%.o0 8!tt % $o)!o0".o/ $"o) ovito!"&"v%!()e!*e0 B+* 0-e!! $"o)( e+*en!t!en n%+*#"+? #-"n* .en*o)"#"t 0e!tett,07 E- %!%tt;9--%;t %- e!t-#vito!%( 8!tte %- ".o/0o#" ,# % 0i# #9;"vito!% 0te!e e)e+ett( %$o+*

  .e!e0%>ott %- en*$e #-,!7 A 0,t".o/o# $%&'/#0% te$"t %- %!#' n%+* vito!%0te!,0et 8e#-Btve(te!&e# ee&,ve! #-,!i"nt #-%!%;t7

  Di/0 ,>>en %-t )%+*%"-t% J%/0ne0( $o+* )i,t i# ne) ;! 8e! %6il#ri'%nn%0 e!!en,e( $o+*%- e!tt0 0i8e#-Btett $")%# vito!".% .e!e0%> % #-,! 2 %)i0o % 0i#8i? % #-%v".% v"+ott

  2 N,-; /#%0( )i %- ott( %)it !"to0V

  2 L"t#- v%!%)it( J%/0 2 0,;e-te % $%&'#in%#( )%+% i# 8e!$"+v% % 0o!"t tete&,e7

  2 I+en777 ott777 2 )9t%tott % +*ee0 % !"t'$%t" t"vo!i >ee)e 8e!,( )e!*et % vito!%#-"n*#-%.%;on $%+*ott7

  Di/0 e+* >i!!%n%ti+ 8i+*e!)e#en #-e)!,!te % )e##-e >ontot( )%&; $%#"n* $%n+on 0i"!tott%

  2)ajroncs777 Jo..% e!ttn0V

  : A- E+*en!Btve! >"$9-%)o# #-,!e##,+i 0( %tt'! ;,!e :6(= t"vo!#"+%

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  13/209

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  14/209

  HARA"IK FEJEZETA hajroncs

  Di/0 0i"!t"#"% e+*#-ee t%!>% 9+ott % $%&' e+,#- !e+,n*#,+e( %-o0 i# % 8e;,!-ete #iette0

  >e#-e( %0i0 ne) vo!t%0 #-o!+"!%t.%n7 H9!! 0%>it"n* 0%.in&".'! #-%!%;t % $%&' o"$o-7e!;onn,( N%n( #t ),+ %- e+*0e;v ene;e0 ."/#i i# % >"0"n*% 0n*0!t( $o+* )e+2#-e)!,!&e % v"%t!%n e#e),n*t7 C#%0 Ne+oo )%%;t % 0on*$".%n( )int %0it e- % t%!"!0o-"# %!e+0ev,#., #e) ,;e0e!7

  Min;n*"&%n i-+%!o))%! !e#t,0 % )inte+* $"o) ),8!;! 0-e!e; on/#$%&'t7

  2 T%!"n v%!%)i e!$%+*ott t9t%& 2 t%!"!+%tt% %- e+*i0 )%t'-( )ie e!;onn,n%0 $ite!en e#-,.e&9tott( $o+* %00o % t9t%&on $%&'ttte0 i# !e$etne07

  2 Min;&"t )e+t9;&90 2 /#en;e#Btette % vit"-'0%t H9!! 0%>it"n*7 2 De %- % on/# %!i+$% t9t%&(in0".. o!;%!"% ;!t $%&'te#t7

  2 T%!"n in0".. e+* /et 2 e!e+*e;ett % .e#-,;.e ene;e0 ."/#i72 N%( %-t ne) +on;o!n") 2 &e+*e-te )e+ Di/07

  2 Mi % te v,!e),n*e; 2 0,;e-te t!e e!;onn,7

  2 +* $i#-e)( %##-on*o)( )int H9!! 0%>it"n*( $o+* o!;%!"% 8o;9!t $%&'777 L"t&%( $o+* /#i!!o+ %,-veete % n%>8,n*.en

  2 %!'.%n( i+%-%; v%n 2 &e+*e-te )e+ H9!!( )%&; >%%n/#ot %;ott % 0o)"n*o#n%0 2S-,!i"n*.%( o!ton( % $%&'on/# 8e!,V

  2 I+en( 9%) 2 v"!%#-o!t % 0o)"n*o#7

  2 n0 t,ve;ne0( ),+i#/#%0 'i"#e)!# !e#- 2 e#0;tt ene;e0 ."/#i72 A00o ?& 8%&t"t 8e;e-tn0 8e!( ,-.! v%!' /et$%!%tV

  2 Min;ene#ete( 0e;ve# ene;e0 2 8o;9!t o0on"$o- e!;onn, 2( n*i!v"n )%+% i# %-on %v,!e),n*en v%n( $o+* e- % /et )" ne) ,!( )et %- %- e+* .i-to#( $o+* ne) )o-;9!7

  2 H"t .i-on*( 0e;ve# o0on 2 v"!%#-o!t % n*%0%# ene;e0 ."/#i 2( ne) %- e!# e#et !enne( $o+*v%!%0i $%.o0 tete&,n %!v' ."!n"v%! t%!"!0o-i07

  2 I!*e#)i e!8o;9! 2 vetette 0-.e H9!! 0%>it"n* 2( ;e itt )o#t ne) /et!( $%ne) $%&''! v%n#-'7

  2 N%( )%&; )e+!"t&90 2 vetette o;% ene;e0 ."/#i( %0i e+*,.0,nt %- ,#-%0i2 ,# ;,!i2#%0i

  ten+ee0 )in;en ."!n"&",t #e) %;ott vo!n% o;% e+*et!en it0".. ov%t #e)72 o!ton( 0o)"n*o--777 +*e#en 0o)"n*o--V 2 0i"!tott 8e! )o#t ?&.'! H9!! 0%>it"n*7 2 Ne$o+*ne0ivi;; % $%&'tV J' 0".e!$o##-n*i%:389## e! )e!!etteV Mi 9+*%n ne) #o0 0"t te$etn0 .enne(;e )%+9n0 )e+#-enve;$et&0 % 0""t7 E#-e) "+".%n #in/# % 6il#ri' o!;%!"t 0o/0"-t%tni7Fo;9!& e+* 0i/#it #-,!i"nt( o!ton777

  A 6il#ri' o%( )e!* )"i# % $%&'te#t 8e!, i"n*9!t( )o#t % 0o)"n*?; en*$e $%&!"#"%e!8o;9!t7 A .i/02+o1!ette ),+ e+*),8!;n*ie !e$etett % 8e!8o;9!t $%&'te#tt!7 A )%t'-o0#'v" #-e))e! n,-t,0 % on/#ot7 T%!"n v%!%)i!*en ,t,0e# %0o)"n*t e&t ),+ )%+".%n( )e!*et"t$o-$%tn%0 % 6il#ri'e7 K-i#)et( $o+* i!*en )ent,#i )9n0"!%to0 e#et,n %- ,t,0 $%)%;% %

  .i-ton#"+.% $e!*e-t i!!eti 2 B+* $"t %..%n %- e#et.en( $% % $%&'%0o)"n*t ne) ,te 0"( %

  :3 K!.e!! : ),te

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  15/209

  $%&'!e+,n*#,+ .i-on* Q&' 8o+"#t /#in"!t7 %!%)i vi+%#-t%!' !enne !e+%!".. % o##-9! #i0e!t$%!"#-%t 9t"n7

  Ne+*e;'% )" /#%0 8,!),8!;n*i % t"vo!#"+7 M" &'! !"tni( v%!'.%n o!;%!"% 8o;9!t $%&'7 %!8e!! >ee)e % ten+e.e )e!t( 8e;,!-ete %nn*i% !e&t( $o+* %!i+$% !e$et )e+"!!ni %&t%7 Itt2ott)e+vo!t ),+ 0t,!-et,ne0 ,# % 8".o/ t%t'!"n/%in%0 e+*2e+* )%%;v"n*%7 ito!"-%t".'!

  ne) !"t#-ott #e))i( ,# % vB-.! 0ie)e!0e; o!;%!"n( % vB- #-Bne 8e!ett 'i"#i !*90 t"ton+ott72 E- % $%&' ##-et0-ttV 2 0i"!tott% Di/07

  2 Ne) vit"# 2 $e!*e#e!t H9!! 2( #-inte /#o;%( $o+* ne) #!!*e;t e! %-onn%!7

  2 A00o t%!"n !e+,n*#,+,t 8e!vette %- % )"#i0 $%&'( %)e!*.e .e!et0-tt 2 )on;t% e!;onn,7

  2 Re),!&0( ;e %- i# !e$et#,+e#( %##-on*o) 2 v"!%#-o!t% H9!! 2( $o+* #%&"t /#'n%0&%i0oni+*e0e-te0 )ene0!ni( )int$o+* % )"#i0 $%&' o;".."!!t %n,!0!( $o+* #e+Btett vo!n% %&t907S%&no#( ee i# v%n .#,+e# >,!;%7

  2 De $"t %- i!*e#)i( H9!! 0%>it"n*( % !e+n%+*o.. #-Bvte!en#,+V

  2 M">e;i+ e!,+ i!*en e#ette! t%!"!0o-t%) )%+%) i#( %##-on*o)7 A-,t ),+i# ?+* +on;o!o)in0"..( $o+* % !e+,n*#,+ e!$%+*t% % $%&'t( )et e+*et!en /#'n%0 #in/# %&t%777 %!'#-Bn( $o+*)e+>'."!t%0 eve-ve )ene0!ni( ." %- '/e"n %nn*i% #-,!e# itt( $o+* %!i+ !e$etett e),n*0($o+* >%tot ,&ene07

  2 Ne) !e$et2e( $o+* ),+i# )%%;t v%!%0i % on/#on

  2 Ne) $i#-e)( %##-on*o)( $i#-en %00o i# !"tn" % 0-e!e;,#n0et( ,# %;n% v%!%)i &e!t7 N% ;e)in;&"t )e+!"t&90777 Ko)"n*o-- /#%0 8,!o!;%!t( o!tonV 2 0i"!tott% H9!! 0%>it"n*( # 0e-,ve!

  &e!e-te %- i"n*t7

  F,!),8!;n*ie vo!t%0 % on/#t'!( ,# )" e+,#-en .i-on*o#% vett,0( $o+* nin/# %&t% ,!et(%)i0o e+*#-ee /#%0 Di/0 $ite!en )o-;9!%tot tett( ,# /#en;e intett )in;en0it

  2 Fi+*e!&ene0 /#%0777 8i+*e!&ene0777

  Min;en0i e!n,)9!t7

  2 U+%t"#t $%!!o07 2 Di/0 e#en 8i+*e!t7

  %!'.%n( % on/# ),!*,.! %!i+ $%!!$%t'( e!$%!' 09t*%9+%t"# ttte )e+ % 8!0et7 E+* 09t*%777v%!'#-Bn!e+ .e-"v% ott e0e;t v%!%)e!*i0 $e!*i#,+.en( %$onn%n ne) t9; 0i&nni777 De ),+#e))it #e) !"t$%tt%0 % 8,!e;!t 8e;,!-eten7

  2 H% /#%0 e+* 09t*%( 0%>it"n*( %00o i# )e+ 0e!! )enteniV 2 8o;9!t H9!!$o- e!;onn,7

  2 I+en( i+en 2 0i"!tott% % 0i# J%/0 2( )e+ 8o+&90 )enteniV # )%&; %;o0 enni ne0i777 Ho+* 8o+ e-

  %- "!!%t #-eetni .ennn0et777 %n*9( )e+*e0( 0ee#e0 ne0i e+* ;%%. /90otV2 M%%;& /#%0( 0i#8i%) 2 )on;t% e!;onn, )o#o!*o+v% 2( $i#-en e- % #-e+,n* "!!%t o!*%n ,$e#($o+* )%&;ne) .e!e>9#-t9!7 J'0o% >"#t,to);%%. 0e!! enne0 in0"..( )int % te /90o;7

  2 H"t %00o %;&"0 ne0i % !eve#e)et 2 0i"!tott 8e! % 0i# J%/0 2( ne0e) i+%-"n ne) 0e!!V

  E..en % >i!!%n%t.%n )" #o00%! ti#-t"..%n $%!!%t#-ott %- 9+%t"#7 M,+ $"o)#-"- !".::777e+*#-ee $%t%!)%# te#t 09t*% 9+ott 8e! % on/# !e+)%+%#%.. >ont&"%( ,# 0e#eve#e..en9+%tott( )int %- e!..7

  2 HoXi0 2 #-'!t H9!! 2( ;o.&"to0 vB-e % 0i# /#'n%0otV

  J%/0 "t0i"!tott % 09t*"$o-

  :: E+* !". 0.7 6 /)

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  16/209

  2 "& /#%0( v"& /#%0777 )in;&"t &vn0777

  F,! 0".e!$o##-n*i% vo!t%0 0!.e!!( %)i0o H9!!( Di/0 ,# 0,t )%t'- /#'n%0.% #-"!!t7

  A 09t*% #-%0%;%t!%n9! 9+%tott( # )int$% 8++,!*e#en 0%>%#-0o;ott vo!n% % >"0"n*%( %$onn%n!e/#?#-$%ti0 % 8e;,!-ete777 # 89/#%( )int$% ne) i# %nn*i% % )e+)ent0 8e!, $%n+-ott vo!n% %-

  9+%t"#%( $%ne) in0".. $Bvott vo!n% v%!%0it777 9t%#t v%+* )%t'-t( %0i t%!"n .e v%n .tn-ve %$%&' 8en,0.e7

  2 T%!"n ),+i# v%nn%0 itt ,!ve )%%;t $%&'ttte0 2 %++"!*o#0o;ott e!;onn,7

  A$o+* % /#'n%0 % on/#ot )e+0e!ve 0-e!e;ett( )int$% % 09t*% )%+%t%t"#% i# )e+v"!to-ottvo!n% % 0,t#,+.ee#ett $%n+ot )o#t e+*#-ee ;$;t 9+%t"# v"!tott% 8e!7

  2 Mi .%&% !e$et enne0 % 09t*"n%0 2 0,;e-te % 0%>it"n*( )B+ !%;i0&"v%! )e+0-e!Btenii+*e0e-ett % vB-.e #!!*e;t >%%n/#no0i $i;%t7

  A)it ne) ve$etett ,#-e #e) H9!!( #e) % t..ie0( %..%n % >i!!%n%t.%n tt,nt( %)i0o Ne+ooe!$%+*t% % t-$e!*,t( # /#%t!%0o-ott ?tit"#%i$o-7

  A 09t*% )e+!"tt% % >ot9+"!t7T%!"n i#)ete % $%&'#-%0"/# %- e.et H"t e- ne) n%+*on v%!'#-Bn7

  Min;ene#ete .i-on*o#( $o+* %)i0o Ne+oo )e+!"tt% % on/# >ee),n "+%#0o;' e.et($ite!en ##-evont% % #-e)!;0,t( )%&; vi##-%.%!!%+ott % 0on*$".%7

  E-%!%tt % /#'n%0 e!,te % on/# $"t9!&"t7 M" o!v%#ni t9;t"0 %- e+*0oi $%&' nev,t Waldeck7C#%0 e- %- e+* #-'( #e))i )"# &e!( )e!* 0i0t&,e( ?ti"n*"% en+e;ett vo!n% 0vet0e-tetni7) % 8o)"&".'!( #-e0e-et,.! H9!! 0%>it"n* %v%tott #-e)e t#t,nt )e+"!!%>Btott%( $o+*%)ei0%i +*"t)"n*?7 M" /#%0 % 0i"!!' $%&'o )%%;t )e+ %- t#-"- tonn"# %!0ot)"n*.'!7 A$%&' e!e&,n % n%+* ,# e!"9!t%( $o! tt,nt %- ##-et0-,# t2$%t !".n*i% t"ton+ott % vB-#-int8e!ett e- )%+*%"-t% )e+( )i,t ne) #!!*e;t e! % $%&'on/# % .et';9!' vB-t!7 A 8e;,!-eten(

  )e!*et )o#t )" "tte0int$ette0( ne) vo!t #en0i7 A 09t*% )o#t % 8e;,!-eti !e&"' #-,!,e /#?#-ottvi##-%( $o! % /#'n%0.%n !0 8e!, 9+%tott( $o! !e8e!,( % ),!*#,+.e7

  2 T%!"n ne) %- e+*et!en 9t%# itt e- %- "!!%t 2 &e+*e-te )e+ Di/07

  2 M%+%) i# ?+* $i#-e) 2 e#Btette )e+ % 0%>it"n*7

  A /#'n%0 v,+i+#i0!ott % $%&' 8e!8o;9!t 8ene0e )ent,n !"tt"0( $% e#e.. $9!!")ve,# &n( %.et';9!' $%.o0 >" >e/ %!%tt v,+!e+ e!)eBt$eti0 )in;%-t( %)i % Waldeck.! ),+ )e+)%%;t7

  Tt ".o/;%%.o0( vito!%8o#-!"n*o0 )9t%tt"0 %- ##-et0-,# $eve##,+,t( ;e 9+*%n%00o %-ti# e!"9!t"0( $o+* n,$"n* n%>n%0 0e!!ett )" e!te!nie % 0%t%#-t'8% 't%7

  2 H% v%!%)e!*i0 #-een/#,t!en t?! i# ,!te %- ##-et0-,#t( )" ,+ e!>9#-t9!t ,$en v%+*#-o)&%n 2 &e+*e-te )e+ % 0%>it"n*7 2 Le+8e!&e.. $9!!"0%t t%!"!$%t9n07

  2 Ne)777 %- ne) !e$et 2 0i"!tott% Di/0 2( %00o % 09t*% )"#0,>> 9+%tn%V %nn%0 ott ,!!,n*e07

  E..en % >i!!%n%t.%n %- e. vB-.e vetette )%+"t( # !i$e+ve( 0i)e!ten 0e-;ett ?#-ni % /#'n%0.%n!0 8e!,7

  Mi0o 0i$?-t"0( ne) % 0en*,;%%. 9t"n 0%>ott e!#-( )e!*et Di/0 vett 0i #-")"% %-#e.,.!( $%ne) )o$'n 0e-;te #-/#!ni % /#'n%0 %!&"n e+* 0i# #-i!0,.en t%!"!t ,;e#vi-et7

  2 A #-e+,n* &'#-"+ )%&;ne) )e+$%!t % #-o)&?#"+t'!V 2 0i"!tott% Di/07

  Mo#t % /#'n%0( $o+* )e+0ee##,0 % on/# )e+0-e!Bt,#,e %!0%!)%# $e!*et( n,$"n*eve-/#%>"##%! e!t"vo!o;ott % on/#t'!7 A 09t*% %-t $itte( $o+* )%+"% %0%&"0 $%+*ni % >%"n*i?#-' #-i+etet( )et $ite!en .e!e0%>ott Di/0 0%."t&".%( ,# o!*%n 0e#eve#en 0e-;ett vonBt%ni()int$% #e+Bt#,+,t 0n*+ne7

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  17/209

  Me+ 0e!!ett ,teni07 O!*%n ti#-t"n( vi!"+o#%n 8e&e-te 0i )%+"t( )int$% e).ei ,te!e) #-'!tvo!n% .e!!e7 A /#'n%0 % $o+on*o#-!o>$o- 0-e!e;ett7 Itt % )%t'-o0 )e++-Btett,0 %/#'n%0ot( H9!! ,# Di/0 )"#-ni 0e-;ett( % 09t*% vi#-ont % /#'n%0 >ee),! e+*ene#t8e!0%>%#-0o;ott % 0,t ".o/ 0-tti ,#$e-7 E- vo!t %- % n*B!"#( )e!*en "t % 0,t 8,8i!eee#-0e;$etett % $%&'.e7

  A $%&' 8,!i+ )" te!e vo!t vB--e!( ne) !"tt%0 #e$o! #e))i "9t( /#9>"n v%!%)i $o)o08,!e vo!t.e#-'v% $%&'te$ene0 2 e- t%tott% e+*en#?!*.%n % on/#ot % vB- 8e!#-Bn,n7 +* !"t#-ott( nin/#itt )" #en0i ,# #e))i( %)it )e+ !e$etne )enteni7

  2 Itt .i-on* nin/#en #en0i 2 )on;t% H9!!7

  2 Sen0i 2 v"!%#-o!t% % $%&'#in%#( )i0-.en % n*B!"# e!e&,i+ $%to!t7

  A 09t*% %-on.%n ne) $%+*t% %..% %- 9+%t"#t( )int$% e+*e 0,t#,+.ee#ette..en %0%n" 8e!$Bvniv%!%)ie % 0%>it"n* 8i+*e!),t7

  2 M"##-9n0 $"t 8e! 2 )on;t% H9!! %- in%#n%07

  Fenn vo!t%0 % $B;on/#on( # %00o )e+in;9!t%0 %- e. n*o)".%n %- e;;i+ )e+0-e!Bt$etet!en8en,0;e#-0"-%t 8e!,7 t e'bertestV 2 .i-on*o#%n t $9!!% 2 $evet % >%;o-%ton7 A .e#-;n%>8,n* 8o!t&%i e!e+en;0 vo!t%0 H9!! 0%>it"n*n%0( $o+* )e+"!!%>Bt#% '!90 )in; %- tenn,+ee07

  Di/0 S%n; e+*i0t! % )"#i0i+ $%&o!t ?+* tet#-ett( )int$% ),+ !,!e+e-n,ne07

  2 G*ete0 %-onn%! % 8e;,!-eteV 2 0i"!tott H9!! % /#'n%0.%n v"%0o-' )%t'-o0n%07

  A-o0 0etten 8e!0%>%#-0o;t%0( ,# #e+Btette0 0ivont%tni %- t te#tet % .e!# $%&'e+.!7 E->e#-e ne) )ent v%!%)i 0nn*en( ;e >" >e/ )?!v% ),+i# % /#'n%0 8ene0,n 8e0;t )in; %- tn,+e7 A- nt9;%t !e+0i#e.. &e!,t #e) !e$etett %-on.%n ,#-evenni %&t907 De t%!"n n,$"n*/#e>> >"!in0% v%+* in0".. 8i## vB- ),+ ,!ete t,Bt$eti 0et7

  A6il#ri'8,!/#o)'n*i:6t"vo!#"+.%n ve#-te+e!t( B+* vi;e#en )in; %- t 8e0ete te#t ott >i$ent% ."!n%v%;"#-$%&' 8e;,!-et,n7 e#-e % 09t*% i# % n*o)90.%n7

  2 J%&( % #-een/#,t!ene0 2 #%&n"!0o-ott e!;onn, 2( ne) /#o;%( $% ne) ,!ne0V

  2 De ,!ne0( %##-on*o) 2 )on;t% % $%&'#in%# 2( ,# )e+ 8o+&90 )enteni 0et( e+,#-en.i-on*o#%n777

  2 %&on )i tt,nt ve!0 t9!%&;on0,>>en 2 0Bv"n/#i#0o;ott ene;e0 ."/#i7

  2 "&90 )e+( %)B+ .e#-,!ni t9;n%0 2 #-'!t % 0%>it"n* 2( )%&; e!)on;&"0 0 )%+90 %tt,net0et777 Min;ene0e!tt 9))%! 0evet vi-et 0e!! % #-"&90.% e!tetnn07 2 Me+8o;9!t7 2

  Ne+ooV

  A 09t*% e+*#-ee ?&.'! ;$#en /#%$o!ni 0e-;ett % #-%0"/# ne) )9t%t0o-ott7

  2 Ne+ooV 2 i#),te!te H9!! 0%>it"n*7

  A 09t*% v!ttt ;$,.en7 E00o !,>ett e! Ne+oo7

  Mi$e!*t %- "!!%t )e+!"tt%( ne0i9+ott( # % to0".% %0%t $%%>ni7 A #-%0"/# 8,!e!0te( )ie %)%t'-o0 )e+8,0e-t,0 % ;$;t "!!%tot7

  2 T%!"n i#)ei e-t % 09t*"t 2 0,;e-te % 0%>it"n*7

  :6 2en#eri cso'n% $%&' #e.e##,+,ne0 )e+$%t"o-"#"% #-o!+"!' ),-#in'on %!0%!)%-ott &e!-,#e0et ,t&07E+* ten+ei /#o)' 0.7 3

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  18/209

  2 n So$% ,!ete).en ne) !"tt%) 2 v"!%#-o!t% Ne+oo7

  QMi!*en 0!n# e- %- e+,#- 2 +on;o!t% Di/07

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  19/209

  NEGYE"IK FEJEZETA#a$d%&' hajtrttjei

  Tt,netn0 i;e&,n % %.#-o!+%20ee#0e;,# ),+ vi"+-ott %- e+*en!Bti A8i0% t"&,0%in7 A

  %.#-o!+%$%&'0% !e# $%;i$%&'0 e!!en,e #-")o#( 8e0ete Q"9v%! )e+%0ott vito!"# $%&'$%+*t% e! An+o!%:%t&%it( $o+* % /ivi!i-"!tn%0 )on;ott vi!"+ e+*e#,#-eie #-"!!Bt#% e! % n,+ee0et7 E-t >e#-e H9!! 0%>it"n* i# i+en &'! t9;t%7

  A-on tn;tt( v%&on e-e0 % )e+)entett 8e0et,0 i# v%!%)i!*en %.#-o!+%$%&' )e+)%%;t ,!t%n?i2e e-en % t"&on( %$o! i!*en8%&t% 8o+%!o) ne)i+en #-o0"#o#7 %&on /#%09+*%n n,$"n*%.#-o!+"n%0 #-"nt 8e0et,! v%n2e #-'( %0i0et % C#en;e#2'/e"n v%!%)e!*i0 #-i+et,e %0%t%0e!#-"!!Bt%ni P+* %00o e-e0 %- e).ee0 )o#t %-onn%! vi##-%n*ei0 #-%.%;#"+90%t( # e-t %-onn%!t9;o)"#90% i# 0e!! $o-ni%( )i$e!*t )%+90$o- t,ne07

  A6il#ri'#-e),!*-ete( ;e 0!n#en e!;onn, ,# Di/0 )in;ent )e+tette0( $o+* ,!etet !e$e!2&ene0 % $%&'ttte0.e7 Fi## vi-et $o-t%0 ne0i0( %)it n%>o0 't% n,!0!-$ette0( ,# e-( v%!%)int

  % )e+8e!e! ,!e!e) ,!ete 0e!tette 0et7 P+* %-t"n % !e+e+e.. 2 t%!"n $%tv%ne#-ten;# n,+e 2%nn*i% )%+"$o- t,t( $o+* 8e!e!ni t9;ott % $o--" int,-ett 0,;,#e0e( ),+$o--" %n+o!9!7

  2 ##-et0-tt % $%&' 2 0,;e-te H9!!7

  2 I+en 2 8e!e!te % n,+e7 2 TB- n%>&%777 ,-%0%777 #t,t vo!t( ##-et0-tn0777 Min;en0i %!9;t777

  2 Mi !ett % !e+,n*#,++e!

  2 A)i0o )i 8e!&9tott9n0 % 8e;,!-ete( )" ne) vo!t%0 ott7

  2 T%!"n "t t9;t%0 )"#-ni %nn%0 % $%&'n%0 % 8e;,!-et,e( %)e!*i00e! ##-et0-te0

  2 Re),!&0( $o+* e- tt,nt777 2 )on;t% /#en;e#en % n,+e7

  2 De % $%&' ne) t,t vi##-% %- ##-et0-,# 9t"n( $o+* )in;en0it 8e!ve+*en2 Ne)7

  2 T%!"n %- i# e!#!!*e;t

  2 De$o+* #!!*e;t e!( !"tt90 %- ,-%0".%n( %)int e!t"vo!o;ott7

  E-t %- "!!Bt"#t %- ##-e# t?!,!0 )e+e#Btett,0( # .")enn*ie v%!'#-Bnt!enne0 i# !"t#-ott( e!0e!!ett $inni7 De H9!! t9;t%( ne)e+*#-e e!8o;9!( $o+* !e!0ii#)eet!en 0%>it"n*o0( $% )"e!vi+*"-%t!%n#"+90 8o!*t"n ne) 0e!$eti0 e! %- ##-et0-,#t( 0ee0et o!;%n%0 %n,!0!( $o+*t;n,ne0 "!;o-%t%i0 #o#"v%!7

  i-on* )" %-t i# 0o)o!*%n e! 0e!! Bt,!nn0( $% 9+*%ne-t 0o/#i#o0 /#in"!&"0 %- o#-"+?ton(

  %)i0o $%+*&"0( $o+* )"# &%vBt#% 0i %-t % 0"t( %)it 0 o0o-t%07 M,+ %00o i#( $% "!;o-%t90%-onn%! 0%>$%t )"#$onn%n #e+Bt#,+et7 De %-( $o+* e).e %- e).et % v,+te!en ten+e 0e!!#0-e>,n /#%0 B+* ott$%+*&% 2 e- e+*ene#en $i$etet!en( e- % !e+n%+*o.. +*%!"-%tV

  S%&no#( H9!! 0%>it"n* ne) e+* i!*en e).ete!en tett! t9;ott( # 0,n*te!en vo!t )e+i#),te!nie!;onn, e!tt( $o+* .")i!*en #-n*e0 i# %- i!*en +%-#"+o0( #%&no#( ,>>en e!,+ +*%0oi%07

  Fo!*t%tt% % 0,;e-,#t

  2 Honn%n &tt % Waldeck

  :< D,!2A8i0% n*9+%ti >%t&%in 8e0v +*%)%t 8v"o#% L9%n;%

  := Ke!et2%8i0%i +*%)%t( M%;%+%#-0"%! #-e).en7 %#/o ;% G%)% #-"!!t itt e!#- >%t% 3

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  20/209

  2 Me!.o9ne2.!7

  2 M%+90 %00o ne) %.#-o!+"0

  2 Ne)( 9%) 2 )on;t% % n,+e( n*o)o9!t "!!%>ot".%n i# 0i##, 0ie+*ene#e;ve 2( )ienn#*!v%ni% "!!%) #-%.%; >o!+"%i v%+*9n07

  2 A00o /#%0 ,e--,0 )%+90%t ,>>en i!*en #-%.%;n%0 %6il#ri'8e;,!-et,n i#7%!'.%n( %- %- t n,+e( %0i % Waldeck8e;,!-et,n t%t'-0o;ott( %- ,#-%02%)ei0%i enn#*!v%ni%"!!%) >o!+"% vo!t7 A !e+i;#e..( %0it ),+ A8i0".%n %;t%0 e! $%t,ve# 0o".%n( ,# %0it %-E+*e#!t !!%)o0.% $9/o!t%0( % 8e!#-%.%;Bt"#i tv,n* ,te!),.en )" $o##-? ,ve0 't% #-%.%;e).e, v"!t7 A)i % t..ie0et i!!eti( e-e0 % n"!"n"! &'v%! 8i%t%!%.. n,+ee0 o!*%n #-!0+*e)e0ei vo!t%0( %0i0 )" %- #-!et,#0 e!tt 8e!#-%.%;9!t%0( 0 te$"t #-%.%;o00,nt !"tt"0)e+ % n%>vi!"+ot( ,# #o$% #e))i8,!e 8e$, e).ene0 ne) vo!t ve!0 0%>/#o!%t.%n%.#-o!+%t%t' &o+%7 >>en e-,t ne) i# .e#-,!t,0 %- ?+*neve-ett Qn,+e n*e!vet( %)e!* ne)i#)ei % n,ve!t( ,# i+e%+o-"# $e!*ett /#%0 % 8n,vi i+enevet $%#-n"!&%7 E- % Qn,+e#-'$%#-n"!%t % %.#-o!+%28e!#-%.%;Bt' $".o? 't% 0ive#-.en i# v%n7 n#-"nt90.'! $%+*t"0 e!$"t A)ei0"t( # B+* %0%t%0 )o#t $%-%t,ni7

  Mint )9n0"#o0 #-e-;te0 !e Me!.o9ne2.en e+* %n+o! v"!!%!0o-'$o- $"o) ,vet t!ttte0n"!%( # )o#t i+*e0e-te0 $%-%t,ni #-0e.. $%-"&90.%7

  Mint 8i-et 8e;,!-eti 9t%#o0 8e!#-"!!t%0 % Waldecke7 J%n9" =2,n $%+*t"0 e! %- %9#-t"!i%i>%tot( # ti-en$,t n%>>%! 0,#..( e+* .o?# ,-%0"n % Waldeck ##-et0-tt e+* n%+*+-$%&'v%!7 0 %!9;t%0( %)i0o % 0%t%#-t'8% tt,nt( >e#-e %-onn%! % 8e;,!-ete o$%nt%0 %Waldecke00o )" 8,!o!;%!% e#ett tt ".o/o00%!( ;e % ,# $e!*e 0i"!!t % vB-.! # B+* ne)#!!*e;te0 e!7

  A)i % Waldeck0%>it"n*"t # !e+,n*#,+,t i!!eti( %-o0 0-! .i-on*o#%n n,$"n*%n % ten+e.e9+ov% i+*e0e-te0 "t?#-ni % +-#e( v%+* >e;i+ v%!%$o+* % $%&'>ee)en "t >'."!t%0

  8e!0%>%#-0o;ni "7 A $%&' vi;e#en e!tnt %- ,-%0".%n( $o+* #o$% t.., vi##-% ne t,&en7 A-t n,+e )%%;t /#%0 ott % 0i.90' $%&'oon( 3: ),8!;n*i t"vo!#"+.%n % !e+0-e!e..i#-"%-8!;t!7

  A !e+e+e..et To)n%0 $Bvt"07 Te),#-ete# e#-e # $o##-?( )9n0".%n e!t!ttt ,!et,ne0t%>%#-t%!%t%i n0,nte!en! i# % t..i )9n0"# ve-et&,v, %v%tt"07 A t..ie0 0o% $9#-ont ,#$%)in/ 0-tt )o-+ott7 %t %- e+ To) 8i% vo!t % )"#i0 $"o) 2 A9#tin( He/9!e# ,# A/teon2 )in; &'! )e+te)ett( ete!&e# 8,8in%0 !"t#-ott( %0i0,t #o0 >,n-t %;t%0 vo!n% %- %8i0%i%.#-o!+%>i%/o0on7 A 0i"!!ott #-enve;,#e0 e!!en,e n,>0 !e+0itn.. tB>9#%in%0 !"t#-ott%0(%0i0en ,#-e !e$etett venni %- i#0o!".%n 0%>ott &' neve!,#t7

  To) ,# t"#%i B+* $"t e+*e;! )%%;t%0 % Waldeck8e;,!-et,n % #-een/#,t!en#,+ 9t"n7 Ne)

  +on;o!$%tt%0 %%( $o+* vi##-%8o;Bt#"0 % $%&' o"t( #e) e! ne) $%+*$%tt"0( $i#-en % 0,t)ent/#'n%0 #-,t-?-';ott %- ##-et0-,# %!0%!)"v%!7 A on/# %- "%)!%to0 &"t,0#-ee !ett( ,##-")90% e+*et!en e),n* /#%0 %- !e$etett( $% v,!et!en! $%&'v%! t%!"!0o-n%07 De te$etet!en"!!%>ot90 )%+*%"--%( $o+* )i,t ,>>en e-e0en % vi-e0en $"n*0o!';t%0( $o!ott Me!.o9ne2t!#o00%! ;,!e..e 0e!!ett vo!n% &9tni907 A- e!te!t tB- n%> %!%tt %% % t">!"!,0% #-o9!t%0( %)it %

  >%%n/#no0i #-o.".%n t%!"!t%0 !e+#-n*.. 0Bn&90 % #-o)&?#"+ vo!t( )et % vB-t%t"!*o0%t#-,te>e#-tette %- ##-et0-,#7 E+* n%> 't% e#-),!et!en! $evete0( # % 6il#ri' %- 9to!#'

  >e/.en ,0e-ett7

  To) e!.e#-,!,#e n*o)"n B+* !e$etett ##-e"!!Bt%ni t%+,;i"&90%t7 A t..ie0 i# )in; )e+2e#Btett,0 %- e+ #-%v"t( B+* #-%v%$i$et#,+,$e- ne) 8,t 0,t#,+( %nn"! i# 0ev,#.,( )ive! %t,n*e0 i# %!"t")%#-tott"0 )in;%-t( %)it )on;ott7

  o!t % $%&'on/#n%0 ),+ e+* )e+)entett&e( # %- .i-on*"% i+en ,;e0e# ;o!+o0%t )e#,!( $%e+*"!t%!"n t9;ott vo!n% .e#-,!ni7 A 09t*% vo!t e-( %)e!*et Ne+oo )e+&e!en,#e %nn*i%

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  21/209

  8e!.#-Btett( $o+* e&t,!*e# +*!!ete )in;en0it )e+!e>ett7 Din+o 2 e- vo!t % neve 2 %- &2Ho!!%n;i".%n:@neve!t ete!&e# 0o)on;oo0 e+*i0e vo!t7 De % Waldeckne) A9#-t"!i".'! $o-t%)%+"v%!7 K,t ,vve! e-e!tt % 09t*%( 8,!$o!t%n %- ,$#,+t!( N*9+%t2A8i0% >%t&%in"!( % Kon+'to0o!%t% 0! /#%v%+ott7 E!einte ne) t%!"!t% % $e!*,t % Waldecken( )int$% 8o!*tono#%n ,+i+%-;"i 9t"n v"+*%0o-ott vo!n%7 A n*%0v,e .ev,#ett 0,t .et S7 7 vo!t e+*et!en e)!,0e-tet

  % 8e! ne) ;eBt$et )?!t.'!7 Din+o $%t%!)%#%.. vo!t( )int % >iene9#i:5

  !e&t0 &9$"#-09t*"i $%0,t!".% "!!t( )%&;ne) o!*%n )%+%# vo!t( )int e+* e).e7 Mo-+,0on*#"+%( te#ti ee&ee)!,0e-tetett %-o0% %- e.e0e( )e!*e0 $%.o-"# n,!0! )e+ )ene0 t")%;ni e+* >";9/ot( #t

  &%+9"t i#( ;e % )e;v,t! #e) i&e;ne0 )e+7 D?# #-,ne0 t #-Bne %- oo#-!"n,$o- $%#on!Btott(# o!*%n e!#-"nt#"+ "%;t .e!!e( )e!* &o++%! i%#-tott% )e+ Ne+o't( %)i0o ne0i9+ott7

  H% Din+o ne) i# 0ee#te %- e).et"#%#"+ot( ),+#e) vo!t +ono#- in;9!%t? 2 in0"..#-o)o?n%0 !"t#-ott7 To) ?+* t%!"!t%( $o+* 0e!i % 8e0et,0et ne) ."nt&% 0et( ;e 0it,?t&90.'!7 ")i!*en &'in;9!%t? vo!t i# To) ,# % t..i n,+e( ne) )9t%tott .%"t#"+ot i"nt907T%!"n % .enn#-!tte0 %-on %- e!$%+*ott %8i0%i >%ton o##-9! ."nt%0 ve!e7 A tB- n%> %!%tt( %)B+e+*tt vo!t%0 % $%&'on/#on( % 09t*% i# 80,nt % #-o)&?#"+t'! #-enve;ett7

  i-on*o#( $o+* $% % on/# ne) )o#t 0e!t vo!n% ?t&90.%( n,$"n* n%> )?!v% % 6il#ri'/#%0$o!ttete)e0et t%!"!$%tott vo!n% %&t%7 P+* !ni 0e!!ett( $o+* % $"t"!t%t' #-,! #e+Btett H9!!n%0 %)ent,# )ve!et,.en7

  A n,+ee0 )o#t )%&; vi##-%t,ne0 %% % >%t%( %$onn%n e!in;9!t%0( #%&no#( )e+8o#-tv%$"o),vi 8"%;#"+90 +*)!/#,t!7 H% % 6il#ri'0i%0t% %!>%%B#'.%n "9&"t( % 0%!i8oni%i

  >%to0on #-"%-% 8o+&% tenni 0et( # e!;on )%&; .i-on*o#%n #e+Bt ne0i0( $o+* ,>#,+.en!"t$%##"0 vi#-ont )i$%)%".. enn#*!v%ni"t7 P+* $"t % )e+)entette0 $"!%te!t #-Bvve! 0#-nt,0)e+ H9!! 0%>it"n*n%0 ,# e!;onn,n%0 )e+)ent,#0et( ,# ." #-e+,n*e0 vo!t%0( e),!t,0($o+* e+*#-e ),+ !e'$%t&"0 i"nt90 % $"!"&90%t7

  :@ &2Ho!!%n;i% A9#-t"!i% ,+i neve:5 A iene9#o0 $e+*!"n/ F%n/i%o#-"+ ,# S>%n*o!o#-"+ $%t""n

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  22/209

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  23/209

  2 Ren;0Bv! te$et#,+e# 8i? 2 v"!%#-o!t% %- %##-on* 2( )i't% /#%0 i#)e&0( #o$% ne) %;ott o0ot/#%!';"#%( ,te!)e i# )e##-e )e+$%!%;&% % 0o"t777 A% +on;o!o0( $% .e8e&e--0 %- 9t%-"#t( %-9%) .eB%t&% )%&; % ten+e,#-%0%;,)i"%( # ott )e+#-e-i % $%&'#ti#-ti 0,>e#Bt,#t7

  2 e!;on ? n%+*on $e!*e#en /#e!e0#-i0( $% t%nBtt%t&%7 E- % 8i? e+*#-e ),+ %- %)ei0%iten+e,#-et .#-0e#,+e !e#-7

  2 E- % #-e+,n* "v% .i-on* e!,+ #-o)o?%n 0e-;te %- ,!et,t 2 &e+*e-te )e+ e!;onn,7 2N%+*on 0e),n* i#0o!"&% vo!t777

  2 E- ne) 0,t#,+e#( %##-on*o)( ;e % !e/0e( %)it 0%>ott( ne) )ent 0".%7 Me+,tette( $o+*#%&"t )%+"n%0 0e!! .o!;o+9!ni% e-en % vi!"+on( ,# )o#t &' ?ton $%!%;( $o+* e-t )e+te+*e7

  2 I+en( e- )in;ene#ete % 0te!e##,+ ?t&%7

  2 N,--e /#%0 )e+( %$o+* ott "!! % 0o)"n*0e,0n,!777 %$o+* #-e),t %- ".o/% #-e+e-i7E+*et!en 8i+*e!)et!en >i!!%nt"#% #in/#( )int$% )" ,+i 0o)"n*o# !enne7 Mi!*en &' i#0o!% e-(%##-on*o)( e+* 8i%t%! ten+e,#-ne07 I!*en 0o"n 0e!! e-t 0e-;eni %0i ne) in%# 0o".%n 0'#to!t

  .e!e( #e))ie #e) vi#-i( !e+%!"..i# n"!9n0( % 0ee#0e;e!)i ten+e,#-etn,!7 i-on*( e!en+e;2

  $etet!en( $o+* )in;en( %)it t%>%#-t%!( $%#-n"% v"!&,0( # $o+* enne0 8o!*t"n( )int % ten+eie).ee0 "!t%!".%n( #-tn# ,# 9+*%n%00o ),+i# )e+8onto!t !e+*en7 A00o i#( %)i0oe!$%t"o- v%!%)it( ,# %00o i#( %)i0o v,+e 0e!! $%&t%ni% e!$%t"o-"#"t7

  2 De H9!! 0%>it"n* 2 v"!%#-o!t e!;onn, 2( %-t $i#-e)( $o+* % $%;iten+e,#-etn,! #e)#-0!0;ne0 &' ti#-te0.en7

  2 E+*"!t%!"n ne) 2 8-te tov".. % #-'t H9!! 0%>it"n* 2( %-on.%n v,!e),n*e) #-eint %!e+&o..%0 ?+*#-'!v"n 0iv,te! n,!0! )" +*e)e00o90.%n .e!e0'#to!t%0 % )e#te#,+.e( ,# 2%n,!0!( $o+* )o#t Ne!#on'!:4,# n,$"n* )"# neve-ete# ten+e,#-! .e#-,!n,0 2 ?+* $i#-e)($o+* i+%-"n ne) %-o0 % ti#-te0 % !e+o##-%..%0( %0i0 )int $%&'#in%#o0 0e-;t,0 >"!*%289t"#90%t777

  E >e/.en ene;e0 ."/#i tnt 8e! #-'%0o-ott%n # +on;o!%t%i.% ),!*e;ve( )int$% )in;i+ /#%08,+e0 9t"n 80,#-ne % 8e;,!-et >ee),n v%+* % t*?00ete/e0 %!&"n7

  2 No#( 0e;ve# ene;e0 ."/#i( ne) 8"%#-t&% t?!#"+o#%n %- 9t%-"#

  2 Ne)777 ne)( 0e;ve# $?+o)( ;e %-,t ),+i# &o..%n #-eetn,0 )" 8!;et ,e-ni % !".%) %!%tt7

  2 Mit 0ee# n( ene;e0 ?( itt % >%; %!%tt 2 0,;e-te H9!! 0%>it"n*7

  2 Rov%o0%t( 9%) 2 $%n+-ott ene;e0 ."/#i v"!%#-%7 2 Mit i# 0ee#$etn,0 ,n )"#t( )intov%o0%t

  2 Rov%o0%t H"t i+en( %00o ,n i# #-Bve#en #e+Bte0 nne0( /#%0 #%&no#( % ten+e 0-e>,n%!i+$% +%-;%+Bt$%t&% ov%+*&te),n*,t777

  2 %&on )i,t ne)( 9%) E+*"!t%!"n ne) t%to) !e$etet!enne0( $o+* % 8e;,!-eten ".900%n&%0%- e+*ene##-"n*?%0 /#%!";&"n%0 v%!%)i!*en #-,> >,!;"n*"%7

  2 Ke;ve# o0on 2 v"+ott 0-.e e!;onn, 2( %00o $"t "t0o--% e! H9!! 0%>it"n*t 9+*%ni#o!*%n ti#-t"n t%t&% $%&'&"t( $o+* %!i+$%ne) ee;),n*te!en! 0e!! vi##-%t,nie % v%;"#-%t'!V

  H9!! 0%>it"n* nevetni 0e-;ett7

  2 e!;onn, %##-on* t?!o-( ;e ),+i# %-t $i#-e) 2 v"!%#-o!t % 0%>it"n* 2( $o+* n( 0e;ve#ene;e0 ?( /#%0 ve#-te+eti %- i;e&,t( $% ov%o0 9t"n #-i)%to! % 0%.in&%in0.%n7

  2 H"t e-t .i-on* )%+%) i# t9;o) 2 vono+%tt% % v"!!"t ene;e0 ."/#i 2( &' #o0" v"$%to0 %

  -#"0)"n*%777:4 HBe# %n+o! %;)i"!i# 35=4234=

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  24/209

  2 A6il#ri'en 2 vette 8e! H9!! 0%>it"n* % .e#-,!+et,# 8on%!"t 2( !ent % $%&'8en,0en %-,t t%!"!$%tn,$"n* #v"..o+%%t( ;e %-t $i#-e)( e-e0 ne) t?!#"+o#%n ,;e0e#e0777

  2 Ne) ,;e0e#e0 E-e0 %- ,-%0%i 8e;e!e##-"n*?%0( %)e!*e0e e+i!i9# ,# Ho%ti9# "t0% i#"$9!!tV 2 $%n+-ott ene;e0 ."/#i v"!%#-%( )i0-.en te!&e# te#t$o##-".%n 0ie+*ene#e;ett7 2%&on i+%-"n o!*%n ,;e0te!ene02e e-e0( )int % >ei>!%net% oient%!i#: ,# )int %- %)ei0%i

  0%0e!%/60-e!i o0on%i E- %- 9t'..i #-Bve#en v"!%#-t&% !%0'$e!*,!7772 In0".. t%!"n .e8,#-0e!i )%+"t777 2 vetette 0-.e H9!! 0%>it"n*7

  2 Ne)( 9%)( in0".. e!9%!0o;i0 % 8e;,!-eten 2 v"!%#-o!t #-inte ;!*8#en ene;e0 ."/#i7

  2 H"t .i-on* ne) t?! #-eetete ),!t' Q9%!0o;'777

  2 n( ?+* !"t#-i0( ne) ento)o!'+9#( 9%)V

  2 So$% ne) i# i+*e0e-te) %- !enni777 !e+%!".. ne) % #%&"t 0"o)on7

  2 U+*%n( 9+*%n( 0e;ve# o0on 2 )on;t% )o#o!*o+v% e!;onn, 2( t%!"n /#%0 ne) 0Bv"n&%( $o+*8e!8%!&%n%0 .ennn0et 2 % t9;o)"n* 0e;v,,t

  2 n ne) 0Bv"no0 #e))it 2 v"!%#-o!t % $eve# .o+%"#- 2( $%/#%0 %-t ne)( $o+* +*&te),2n*e)et n,$"n* o!*%n it0%#"++%! .vBt$e##e) 0i( %)e!*e00e! ne) v%!!o0 #-,+*ent7

  2 Nin/# t%!"n )e+e!,+e;ve % -#"0)"nn*%!( %)e!*e &2Z,!%n;.%n tett #-et

  2 H"t e- i+%-( 0e;ve# o0on7 O#-t"!*,#-e)! &9tott %- % .o!;o+#"+( $o+* e+* >,!;"n*t )e+t9;t%) 0%>%int%ni %-o0 0-! % 8e;e!e##-"n*?%0 0-!( %)e!*e0et e;;i+ /#%0 t.. #-"-),8!;n*ie( &2K%!e;'ni".%n t%!"!t%0V

  E..en % >i!!%n%t.%n Din+o #-%!%;t e!,&07 A t9;'# e!!0te )%+"t'!7

  2 Men& /#%0777 )en& innenV

  2 W( $o+*%n !e$et %-( $o+* v%!%0i #-eeti % #v"..o+%%0%t( ,# 9t"!&% % 09t*"0%t 2 0i"!tott 8e!H9!! 0%>it"n*7 2 U+*%n( 9+*%n( ene;e0 ?V

  2 e;i+ )i!*en &' 09t*%V 2 )on;t% % 0i# J%/0( )i0-.en %>' ten*e,.e 8o+t% Din+' $%t%!)%#8e&,t7

  2 H"t i+en777 ne) )on;o) ,>>en( $o+* ne)777 2 v"!%#-o!t ene;e0 ."/#i7 2 De $"t )it i#%0%to0 ve!e S%&no#( %- "!!%t ne) v"!tott% v%!'% e),n*ei)et7

  2 C#%0 ne) +on;o!t%( $o+* t i# .e#oo-$%t&% % 8,+e0 v%!%)e!*i0 o#-t"!*".%

  2 A-t ne) 2 v"!%#-o!t% 0o)o!*%n ene;e0 ."/#i 2( ;e 9+*e( % 09t*"t % n*9+%t2%8i0%i >%to0ont%!"!t"0( %nn%0 e!!en,e( $o+* %- ?&2-,!%n;i 8%&$o- t%to-i0

  2 I+en( To) B+* $%!!ott% % Waldeck0%>it"n*"t'! % tt,net,t72 I+en( t9;&%777 %..%n e),n*0e;te)( $o+* )%+".% #-e;ett t%!"n v%!%)i!*en it0% a+rikai8,+et777 t%!"!$%to0 % #-,.en( v%!%)i i#)eet!en .o!$%8%&t"tV De ne)777 nin/# .enne #e))ii!*e#)i7

  2 L"to;( Din+o 2 )on;t% nevetve % 0%>it"n* 2( e!)9!%#-tott%; !e+#-ente.. 0te!e##,+e;et7

  2 H"t ,n .i-on* %!%>o#%n 0i.o!$"-t%) 2 #'$%&tott 8e! %- ento)o!'+9#( ),!* #%&n"!0o-"##%!$%n+&".%n 2( ;e e+*et!en ov%t #e) t%!"!t%) .enne777

  2 e;i+ e-e00e! n %-onn%! ,# 0n*te!en! v,+-ett vo!n%( e),!e)V 2 0i"!tott 8e! H9!!0%>it"n*7

  : ei>!%net% 2 /#'t"n*( oient%!i# 2 0e!eti n"!9n0 i# &'! i#)et /#'t"n*8%&t%6 A)ei0%i /#'t"n*8%&t%

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  25/209

  2 U%) 2 v"!%#-o!t #-"%-on ene;e0 ."/#i 2( &e+*e--e )e+( $o+* Si Jo$n F%n0!in63

  !e!0ii#)eet289;%!"#t ,-ett( $% % !e+0i#e.. ov%t i# )e+!te777 ),+ %00o i#( $% %-o0'! %-%)ei0%i #-?n*o+o0'! vo!t #-'( %)e!*e0ne0 /#B>,#e v%!%)ive! 8,!e!)ete#e..( )int e+*

  .o!$",777 >e;i+ n*i!v"n n i# e+*et,t ve!e) %..%n( $o+* Jo$n F%n0!in vo!t o!*%n ten+eie).e( )int %0"0i )"#777

  2 E- B+* v%n 2 v"!%#-o!t% H9!! 0%>it"n*( 0nn*e;,n )e+ $%&o!v%72 E+* #-,> n%>on( %)i0o e+* 0,t#-"n*? #-n*en )e+/#B>te( e+*#-een /#%0 !e8?&t% )%+"'!t")%;'&"t( # ?t&"% 0!;te( e-t )on;v% ne0i 2 ),+ /#%0 ne) i# te+e-te 2 QMen&en $"t( % vi!"+e!,+ n%+* )in;0ettn0 #-")"%777

  2 WV 2 /#o;"!0o-ott H9!! 0%>it"n*7

  2 H"t .i-on* e- B+* v%n( 9%)7

  2 H"t %00o( ene;e0 ? 2 $%n+-ott H9!! 0%>it"n* v"!%#-% 2( /#%0 %-t )on;$%to)( $o+* v%!%0i)"# )" e-t &'v%! Si Jo$n F%n0!in e!tt )e+/#e!e0e;te7

  2 %!%0i )"#

  2 I+en 2 ,# e- % )"#v%!%0i T'.i"# ."/#iV

  2 i# ento)o!'+9# 2 0,;e-te 8e!,!,n0!ve ene;e0 ."/#i7

  2 A-t ne)V Stene T'.i"# ."/#i'! v%n #-'( ,# e- % ;e,0 e).e 9+*%ne-e00e! % #-%v%00%!$%+*t% e!>>enni % #-?n*o+ot( )e!* v,,t #-Bvt%( /#%0 ,>>en )e+en+e;te )%+"n%0( $o+*te+e--e7 QMen&( #-e+,n* ;+ 2 )on;t% ne0i 2( % vi!"+ e!,+ #-,!e# %$$o-( $o+* )in;0etten( tei#( ,n i# e!8,&n0 %&t%7

  2 E- .i-on* ;e,0 e).e( e- % T'.i"# ."/#iV 2 v"!%#-o!t ene;e0 ."/#i7 2 !2e ),+

  2 A!i+$% 2 v"!%#-o!t 0o)o%n % 0%>it"n* 2( %nn"! i# 0ev,#.,( )int$o+* #o$% ne) i# !,te-ettV

  Min;en0i 0%/%+ott e+* 8,!'"/#0"% e!-t,0 % 0,n*#-een $o##-?% n*?!' $%&'-"# 9n%!)"t7A- i; #-,> vo!t( % #-,! +*en+e7 A6il#ri'!%##%n $%!%;t 0e!et 8e!,( ne$e-en t9;ott e!&9tni %-e#e.. #-e!e0 v,$e-7

  ene;e0 ."/#i #-eette vo!n% Di/0et $ t%nBtv"n*"v" tenni( .e%v%tv% t % ov%t%n tit0%i.%7 De% 8i? ne) %0%t 0t,!ne0 "!!ni( )ie % ;e,0 t9;'# % 8e0et,0n,! >'."!0o-ott( ;e )in; % n,+*en#-int,n e!#-e!e!te0 % Qt%n9!'>%;'!( /#%0 He/9!e# )%%;t ott( %0i n,)i ,;e0!;,#t )9t%tott %

  .o+%%0 i"nt7 A- 'i"# it'-%to# ),et 9&&%i )e+!e> #-e!B;#,++e! 8o+t"0 "t % +on;o#%nv"!o+%tott ov%o0%t( )int$% 0!n#en ,t,0e# &'#-"+o0 !ette0 vo!n%( %)e!*e0et % >o8e##-ot%nBt"# /,!&".'! +on;&%i% .B-ott7 E-%!%tt e!;onn, Bni ,# o!v%#ni t%nBt+%tt% 0i#8i"t( % #-")o!"#)v,#-et,.e >e;i+ Di/0 .%"t&% 0e-;te % 8i?t .e%v%tni7

  A +*ee0 ".,/,#0n*v $e!*ett 8% ,>Bt0o/0"0'! !e#te e! %- o!v%#"# t9;o)"n*"t( %)e!*e0ev# .et0 vo!t%0 8e#tve $ov%tov".. )" )%+% "!!Btott% ##-e % #-%v%0%t7 J%/0 $i$etet!en,!ve-ette! $%to!t B+* e+*e ),!*e..e %- o!v%#"# ?tve#-t&,.en( )in;enn%> >" '"t %% #-"nt($o+* ?&% en;e--e # )e+int #-,t#-'&% % .et# &"t,00o/0"0%t7 E0-.en o!*%n 0!n# e#e),n*tt,nt( %)e!*! ne) $%!!+%t$%t9n07

  Fe.9" 2,n % 0i# J%/0( To) t"#%#"+".%n( ?&.'! e+* #-'t %0%t 0i%0ni 0o/0"i.'!7 Minte+*tven i!*en 8%0o/0% $evet e!tte( ,#-.en n%+*2( ,#-.en 0i#.et00e!7 E+*e#e0en #-")o0 i#vo!t%0( $o+* %- e+*#-ee+* +*%0o!"#"% i# 8e! !e$e##en $%#-n"!ni 0et7

  Din+o i# ott "!!t 0i# +%-;"&% )+tt( ne) #o0%t $e;eBtve % &"t,0%7 E+*#-ee( )inte+*v%"-#t,#e( 8e!e)e!0e;ett e+,#- te#t,n $i$etet!en i-+%!o) 89tott "t( )%&; 8e!e)e!te &o.. !"."t7

  63 An+o! ten+ei 9t%-'( %0i %- #-%0i2#%0 8e!09t%t"#"n"! ve#-tette ,!et,t [email protected]

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  26/209

  Hite!en 8e!9+ott( #-"&".% 0%>t% %- e+*i0 8%0o/0"t 2 # e+*et!en )o-;9!%tt%! o;%$9!!%tt% %8e;,!-ete( n,$"n* !,>,#n*ie J%/0t!7 A 8%0o/0% 2 %- S .et &e!,t vi#e!te7

  A 0i#8i? %-t $itte( $o+* Din+o !e %0%&% n*e!ni &"t,0"t( # 0i"!to-ni 0e-;ett7 A 09t*% >e;i+vi##-%t,t( # 9+*%n%--%! % )o-;9!%tt%! )e+%+%;t% % .et# 0o/0"t 2 o;%vitte( # !etette % )"#i0)e!!,7

  J%/0 0i"!to-"#"% o;%#-%!%;t %n*&%( % 0%>it"n* ,# % $%&'#in%#7 A 0i#8i? i-+%!o)t'! e)e+ve)e#,!te( )i tt,nt Din+'v%! Din+o i#)ei % .ett7 Te$"t Din+o t9; o!v%#ni7 % #%&"t #-e),ve!!"tt%777 e+,#-en .i-on*o#7

  Di/0 e! %0%t% venni % 0,t 0o/0"t( $o+* )e+i#),te!te##e %- "!!%tt%! % #-o0%t!%n )ve!etet( ;e %09t*% 8o+"t vi/#oBtott%( # ne) en+e;ett $o--"&90 n*?!ni7 " >e/ )?!v% ),+i# e!%+%;t% %0o/0"0%t( # .e;o.t% % t..i 0-,7 Din+o 9t"n% 9+ott( 0i$%!"#-t% )e+int % 0,t .ett )o#t )""&90 tette 0,t )e!!# !"."t( B+* i-te 0et7 A t..i .et# 0o/0"% +*et #e) vetett7

  Min;n*"&%n >e#-e %- e#et $%t"#% %!%tt "!!t%07 QS7 7 2 9+*%n%- % 0,t .et( %)e!* % 09t*%n*%0v,.e vo!t .ev,#ve7

  H9!! %- e+ To)$o- 8o;9!t2 To)( 9+*e( %-t )on;t%( $o+* % 09t*"n%0 /#%0 vi; i;ei+ vo!t % Waldeck 0%>it"n*% %+%-;"&%

  2 I+eni#( 9%) Din+o !e+8e!&e.. 0,t ,ve !e$etett % $%&'n7

  2 P+* $"t #o$%#e) t9;t"0 )e+( $onn%n &tt( # ee;eti!e+ 0i !e$etett % +%-;"&%

  2 Ne)( 0%>it"n* ?7 E+* 0'.o 09t*"n%0 nin/#ene0 o0)"n*%i( # ),+ %nn*it #e) t9; )on;%ni()int e+* t%!"!t +*ee07

  H9!! +on;o!%t%i.% ),!*e;t7

  2 T%!"n e- % 0,t .et e)!,0e-teti v%!%)ie( 0%>it"n* ? 2 0,;e-te e!;onn,72 T%!"n777 !e+%!"..i# #%&"to# +on;o!%tt"#Bt"#777

  2 Mie +on;o!

  2 T%!"n ,>>en e- % 0,t .et !enne %-( $% e+*"!t%!"n 0o)o!*%n 8o+!%!0o-n"n%0 ve!e( %)i e+*."to 9t%-' n*o)"% ve-et$etne7

  2 Kie +on;o!( 0%>it"n* 2 0,;e-te e!;onn, i-+%tott%n7

  2 >>en 0,t ,ve( $o+* e+* 8%n/i% 9t%-' e!in;9!t777 i+en( %--%! % /,!!%!( $o+* % n*9+%t 0e!etii"n*.%n $%to!&on "t A8i0"n7 A 0iin;9!"#i >ont&% % Kon+' to0o!%t% vo!t777 ott( %$o! % 09t*"t)e+t%!"!t"07 E-t % 8%n/i% 9t%-'t S%)9e! enonn%0 $Bvt"07

  2 S%)9e! enon2 I+en( %##-on*o)( % neve 9+*%n%--%! % 0,t .etve! 0e-;;i0( )int %)e!*et Din+o 0iv"!%#-tott(# %)i % n*%0v v,#et,ne0 i# )e+8e!e!7

  2 Mi !ett e--e! %- 9t%-'v%!

  2 E!in;9!t( # %-'t% ne) ,0e-ett #o$% #e))i8,!e $B 8e!!e7 Ne)777 #o$%777 %)i.! %-t !e$et0vet0e-tetni( $o+* ?t0-.en % .enn#-!tte0 8o+#"+".% e#ett( v%+* )e+.ete+e;ett ,# e!2

  >9#-t9!t777 H% $e!*e# % 0vet0e-tet,#e)( %00o Din+o %- 09t*"&% !e$etett( # #-een/#,#e..en%!%09!t % #o#%( )int % +%-;"&"n%0 v%!%$o+* vi##-%&9tott % ten+e>%t%( %00o( %)i0o %Waldeckott 0i0ttt7

  2 De $onn%n t9;&%( $o+* % 8%n/i% 9t%-' vitt2e )%+"v%! in;9!"#0o 09t*"t E- %- e+,#- /#%0 %0%>it"n* ? 8e!tev,#e

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  27/209

  2 e#-e /#%0 e+*#-e 0vet0e-tet,# %..'!( $o+* Din+o i#)ei S%)9e! enon nev,ne00e-;.etit7 De %- .i-to#( $o+* e-t % 0,t .ett %!%>o#%n )e+&e+*e-te( )o#t i# ott t%t&% %0%)%i 0-tt( # !"t&%777 )int$% )in0et i# $Bvo+%tn%( $o+* o!v%##907

  2 %&on S%)9e! enon e+*e;! vo!t2e( %)i0o e!$%+*t% % ten+e>%tot 2 0,;e-te Di/07

  2 A-t ne) t9;o)( ;e v%!'#-Bn( $o+* .enn#-!tt te$e$o;'0%t i# vitt )%+"v%!7E..en % >e/.en Ne+oo( %0i e!$%+*t% t-$e!*,t( 0i&tt % 8e;,!-ete7 Sen0i #e) vette ,#-e

  &e!en!,t,t # %-t % 0!n# >i!!%nt"#t( %)it % 09t*"% vetett( %)i0o 8e!8e;e-te % 0,t .et0o/0"t7De )enten ,#-evett,0 % t..ie0 Ne+o't %..'! % )e+?&9!' ;$# )o+"#.'!( %)e!!*e! Din+oi#),t e!"9!t% +*!!et,t7 Ne+oo ee vi##-%)ent 0on*$"&".%( ;e 2 #-inte n0,nte!en! 2)e+8en*e+ette %- e.et7

  2 M,+i#/#%0 0!n# e- %- e+,#- 2 )o)o!t% H9!!( %0ine0 % &e!enet ne) 0e!te e! % 8i+*e!),t7

  2 K%>it"n* ?( ne) 89/#% 2 0,;e-te Di/0 2( $o+* e+* 09t*% )e+ t9;&% 0!n.-tetni %.et0et

  2 W( %n*90") )e#,!t ne0e) e+* 09t*"'! 2 )on;t% % 0i# J%/0 2( %)e!*i0 Bni ,# o!v%#ni t9;ott()e+ ;o)in'-ni( )int$% t%nBt' !ett vo!n%7

  2 H"t ne) e+,#-en ?+* vo!t( J%/0 2 )on;t% %- %n*% 2( %-t % 09t*"t M9nit'n%0 $Bvt"0( # +%-;"&%(e+* +*e# %)ei0%i( n%+* $%#-not $?-ott %..'!( $o+* 8e!8e;e-te % 09t*% 0!n!e+e#en 8ino)$%!!"#"t7

  2 Ho+* /#in"!t%( %##-on*o) 2 0,;e-te Di/07

  2 H"t v%!%$o+* ?+*( $o+* %)i0o M9nito 8e!!,>ett( e+* %!%/#on* %#-t%! e!tt #,t"!t( %)e!*en#-,t#-'v% $evete0 i!*en8,!e .et# 0o/0"07 E!tt0 &"t20e!t % 09t*%( # v"t% % &e!t7 M9t%tv"n*%te),#-ete#en /#%0 %00o #i0e!t( %)i0o ott vo!t % +%-;"&%777 )et %- ?+* vo!t( $o+* %)i0o %09t*% e!$%!%;t v%!%)e!*i0 0o/0% e!tt777 % )e+8e!e! .etn,! %- %)ei0%i % -#e.,.e e&tett

  e#-0--e! &e!t %;ott( )ie % 09t*% 0ie)e!te % 0o/0"t( # o;%tette % )"#i0 )e!!,72 S-'v%! e- vo!t % tit0%

  2 I+en( >onto#%n /#%0 e- vo!t( # B+* %- %)ei0%i n,!0! M9nito ne) ,tett #e))it #e) %-".,/,$e-7 i#-ont %-on /#o;"!0o-o)( $o+* e- % 09t*% 2 $% enon, vo!t 2 ),+ )in;i+e)!,0e-i0 % .etie7

  2 De +on;o!&on %%( %##-on*o) 2 )on;t% % 0%>it"n* 2( $o+* itt ne) e+* #-''! v%n #-'( $%ne)%- ".,/, 0,t 0!n!e+e# .et&,!7 Hi#-en t9;&90( $o+* v%n 09t*%( %)e!* .e/#n+et % 0o!o#to0%>9&"n( # e!!o>&% % #-e+,n*e0ne0 #-"nt ,te!t( v%+* e+*,. 8e!%;%tot v,+e-( %)i )in;

  .on*o!9!t%..( )int %)it )o#t Din+o )ve!t7 Min;ene#ete e+* .i-to# % 09t*% %- e+,#-".,/,.! /#%0 %- S ,# .et0et %+%;t% 0i7 Te$"t %- 8i+*e!)e )in;ene#ete /#9>"n ee % 0,t

  &e!e t%>%;72 W( 0%>it"n* ? 2 #'$%&tott Di/0 2( $% )o#t Din+o .e#-,!ni t9;n%( # e!)on;$%tn"( )i,tv"!%#-tott% ,>>en e-t % 0,t .ett( ,# %-t i#( $o+* )i,t vi/#oBt&% )in;i+ % 8o+"t % #-%0"/#9n0%V

  2 De )i/#o;% 8o+%0%tV 2 &e+*e-te )e+ % 0%>it"n* %..%n % >i!!%n%t.%n( %)i0o %- e. ?&.'!0it"tott% $%t%!)%# #-"&"t7

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  28/209

  HAT!"IK FEJEZETCet a lthatron

  K,>-e!$et( $o+* % 09t*%+*! n%>o0on "t .e#-,!te07 K!n#en Di/0 +on;o!0o;ott %&t%

  #o0%t( $i#-en #e) t9;t% e!n*o)ni e!!en#-env,t % #-%0"/# i"nt( ." %- 0i8o+"#t%!%n9! vi#e!20e;ett7

  A !e+,n*#,+et i# i-+%!o).% $o-t"0 % 09t*% 0!n# 0,>e##,+ei %- #-")90% Din+o v%!'#"+o#t9;'##-").% )ent( %0i &o..%n i#)ei % .etvet,#t( )int e+* "t!%+o# )%t'-7 H"t $% ),+

  .e#-,!ni i# t9;n%V De n*i!v"n v%n o0% % $%!!+%t"#%7

  2 Me+!"t&"to0 2 )on;t% o!ton 0o)"n*o# 2( e+* n%> /#%0 %-t 8o+&% 0,;e-ni t!n0( $o+*)i,t ne) !"t&90 ),+ % Hoon28o0ot( $% % #-,! n*9+%t2,#-%0 i"n*.%n 8?&777 # %00o )it 8e!e!#-ne0i

  2 %nn%0 "!!%to0( )int % >%>%+"& i#( )e!*e0 .e#-,!ne0 2 )on;t% e+* )%t'- 2( )i,t ne t9;n%.e#-,!ni e+* 09t*% i# M,+i#/#%0 ne$e-e.. 0i)on;%ni % #-%v%0%t e+* "!!%tn%0( $% /#e v%n( ,#

  ne) #-"&%72 S%&no#( i!*e#)ie ),+ ne) vo!t >,!;%7

  i-on* n%+*on /#o;"!0o-t%0 vo!n% e-e0 % ;e,0 e).ee0( $% )e+)on;&"0 ne0i0( $o+* i+eni#vo!t%0( %0i0 !"tt%0 )" i!*et( #t e+* ;"n t9;'#n%0 vo!t e+* o!*%n 09t*"&%( )e!* !e+%!".. $?#-#-'t t9;ott ,t$eten 0ie&teni7 De v%!'#-Bn!e+ %tt'! ),+ e+,#- #-%0%;,0 v"!%#-tott% e! e-t %-"!!%tot( $o+* %- "!t%!% 0ie&tett #-%v%0 ,te!),t i# i#)e&e7 N*i!v"nv%!'%n e- %- e.( %)e!*ne0+,+,&e o!* )';on vo!t )e+%!0otv%( $o+* 0,>e##, v"!t t%+o!t $%n+o0 0ie&t,#,e( ne)t9!%&;onBtott t.. &e!ent#,+et e #-%v%0n%0( )int % >%>%+"&( % #-%&0' v%+* % #-%0% %- v,ine07E-e0n,! %- "!!%to0n"! % )on;%t ne) )"#( )int .e#-,; 8o)"&".% !t-tetett 0i"!t"# v%+* ,ne0(o!*%n n*e!v.! 0!/#n-t,0 e-t( )e!*ne0 ,te!)e i#)eet!en e!tt07

  Min;ene#ete Din+o % 8e;,!0- $#e )%%;t( ;e )int$% ne) i# vett vo!n% e! t9;o)"#t7 H9!!t..#- )e+i#),te!te % 0B#,!etet ?&.'! ##-e%0t% % .et0o/0"0%t( # % 09t*% )in;%nn*i#-o$%.o-"# ,# t,ve;,# n,!0! 0iv"!%#-tott% % )%+% 0,t .et&,t7

  ene;e0 ."/#it e!einte ne) ,;e0e!te %- e+,#-( ;e e+* n%> i# $o--"#-'!t

  2 Ne +on;o!&"0( 0,e)( $o+* /#%0 % 09t*% i!*en o0o# "!!%t7 I!*ene0 >,!;"9! % >%t0"n*o0 i#(%)e!*e0 e!e )e+,-i0 % $%&' 0%t%#-t'8"&"t( ,# )ene0!ne0 % !ov%0( )e!*e0 e!>9#-t9!n%0 %8"&;%!o)t'! +%-;"&90 $%!"!% 9t"n % /#o;"!%to#%n .et%nBtott )%;%%0 2 ne) $%!!ott%0 t%!"n %'!% >%>%+"&'!( Q%0i e+,#- -#o!t"8e&e-etet )on;ott 8e! +%-;"&%( % .B.oo# e!tt S $% )" 0i#e.."!!%to0'! .e#-,!n0( 0i 0,te!0e;n,0 % $%n+*"0 ,te!),.en e#-,!&n0 % .o!$"0'!( )e!*e0

  >%"n*i "+*?0%t #tne0 e!( >onto#%..%n /,!o-v%( )int %- %)ei0%i 0%ton%i#0o!"0 o0!eve!e#nven;,0ei7 Din+o t9;"#% n*i!v"n onn%n ee;( $o+* e+* ?& 8%&t"$o-( Q% .etvet ?&2-,!%n;i0o)on;o( % Q/%ni# %!>$%.eti/9# v"!8%&"$o- t%to-i07

  A- ii+* .o+%"#- e88%&t% .e#0%t9!*"-"#% e!!en,e Din+o )e+t%tott% $e!*,t % 8e;,!-et t"#%;%!2)"n%0 0-,>>ont&".%n( vi#-ont Di/0 ,#-evette( $o+* % .ete#et 't% ),+ &o..%n 0i,!e#e;ett %8e#-!t#,+ %- e. ,# Ne+oo 0-tt7 S%&no#( enne0 %- o0"t #e$o+* #e) t9;t% )e+)%+*%"-ni)%+"n%07

  Fe.9" 32,n % 0e;ve-t!en #-,! ee&e ,#-eve$eten /#00ent7 H9!! e),!te( $o+* % #-,!i"n*t%!"n ),+i# )e+v"!to-i0( # % ti-en0i!en/ n%>o# ve#-te+!,# 0,#,#,.! )%&; /#%0 .e$o- v%!%)it7Min;ene#ete %- 0e!!ett vo!n%( $o+* % #-,!"%) v%!'.%n n*9+%t 8e!! !en+e;e--,07 Mi't%A9/0!%n; 0i0t&,t e!$%+*t%( ),+ /#%0 ti-en0i!en/ n%> te!t e!7 A 0,#,# ne) vo!t t?!#"+o#%n

  &e!ent#( ,# % 6il#ri' 0ee#-t#-,!!e!( $% &'! 0i$%#-n"!&% vito!"-%t"t( 0nn*en .e$o-$%t&% %-

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  29/209

  e!ve#-ett i;t7 De ),+ n,$"n* n%>ot 0e!!ett v"ni( )B+ n*9+%t'! v%!'.%n e!in;9!n%0 % vi;")#-e!e07

  A C#en;e#2'/e"n e-en % #-,!e##,+i 8o0on n%+*on 0ev,# $%&'t $o;o- % $"t"n7 Ut%##-"!!Bt'0ne) 0e!ne0 ee( ,# % ;,!#%0i ."!n%v%;"#-o0 i!*en0o ),+ ne) ,i0 e! % R"0t,Bt ve-et,t7P+* %!i+$% #-")Bt$%tt%0 %%( $o+* )"#i0 $%&'v%! t%!"!0o--%n%07

  A ten+e #-%."!*% %-,t ),+i# )e+0vete!i( $o+* )in;i+ 8i+*e!&e % !"t'$%t" #-,!,t7A0")i!*en 9n%!)%#n%0 tni0 e- 8e! %- %v%t%t!%n e!tt v"!to-%to##"+ot ,# #-")t%!%n ,!),n*t

  &e!ent %-o0 #-")"%( %0i0 ,t,0e!ni t9;&"0 %- '/e"n #-,>#,+eit7 Itt2ott e+* ?#-' ten+ei #-%!%+777% vB- #-o0%t!%n /#B0&%( t%!"n 8%;%%.( )e!* #o$%#e) "9!&% e! % tt,net,t 2 %- e).ei !,!e0i!*en0o 0!n# 8e#-!t#,++e! te!i0 )e+( )int$% tit0%i 8e!! %0%n" 0i8%++%tni %- '/e"nt7

  A ten+e ,!ete 8o!*tono# $%/ 2 % vB- 8e!#-Bne 8e!ett ,# %!%tt e+*%"nt % $i;e+ ,+v 8e!!)e!e+e.. t"&%0% 0!t- )%;"%&o0 /#%>n%0 !e >%"n*i $%!%0%7 Di/0 i!*en0o ne)e+*#-e

  .e.i-on*Btott%( $o+* ),!t' t%nBtv"n*% J%)e# 7 e!;onn%0 >9#0"&"v%! v%+* >i#-to!*"v%!>t,.en e&tett e! e+*et2e+*et % ten+e t0,e !e/#%>' )%;%%0 0-!7

  I!*en $e!*en #o08,!e )%;" %0%;t ne) $i"n*o-t%0 % #-"%-on o!* e#et!en( ne$,-0e# >in+vine0#e) itt 2 ee H9!! 0%>it"n* $Bvt% 8e! % 8i+*e!)et 2 o!* vi!!")+*o#%n ?#-n%0( $o+* % !e+2+*o#%..%n /i0"-' $%!%0%t i# e! t9;&"0 %+%;ni7 A )%+%#.%n $%t%!)%# %!.%to#-o06: !e.e+te0$"o) ),te #-,!e# #-"n*%i00%!( $o+* e+*#-ee /#%0 !e/#%>&%n%0 %- '/e"n #-n*e+,e( #/#0et % vB-.e )eve %+%;&"0 0i t">!"!,090%t7

  E- % v,+te!en v"!to-%to##"+ /#o;"!%to#( )e+2)e+?&9!' #-Bn&"t,0 vo!t %nn%0 % #-")"%( %0i,!ve-ni t9;&% % te),#-et !,>ten2n*o)on 8e!t"9!' tit0o# vi!"+"t7

  E-en % n%>on e!;onn, ,>>en % $%&' 8e;,!-et,n #,t"!t( %)i0o 0!n# &e!en#,+ vont% )%+"%8i+*e!),t7 A ten+e vi-e $ite!en v$en*e# !ett( )int$% v,e! #-Bne-t,0 vo!n%( # % ten+ene0 e-% 89/#% "n*%!%t% e+,#-en % !"t'$%t" #-,!,i+ t%tott7

  Di/0 J%/00e! ,>>en %00o ,t o;% e!;onn,$o-72 N,-; )"( Di/0 2 )on;t% %- %##-on* 2( e-t % 0!n# v# #-Bnt %- '/e"n.%n777 t%!"n v%!%)iten+ei 8 o0o--% % v"!to-"#t7

  2 Ne)( %##-on*o)( ne) nv,n*777 )i!!i"; %>' ,!!,n*777 $,&%# "!!%t0"0( )e!*e0 % vB-'i"#e)!#eine0 #-o!+"!n%0 t">!"!,09!7 Ne)$i".% neve-i0 % $%!"#-o0 0et Q."!n%e!e;e!2ne07

  2 N,-; /#%0 2 +*n*0;tt e!;onn, 2( $i#-en e-e0 n%+*on %>'0 !e$etne0 v%!'#"++%!o!*%no0( )int % ten+e 8,+ei777 T%!"n ene;e0 ."/#i #-e;$etne .e!!0 +*&te),n*e #-")"%7

  t i# #-'!t $o--"

  2 ene;e0 ."/#i777

  ene;e0 ."/#i e+*#-ei.en ott te)ett( H9!! 0%>it"n* i# 0vette7

  2 N,--e /#%0( )i!*en 0!n# e- % v# #-n*e+777 0in*?!i0 %;;i+( %)B+ /#%0 e!!"t % #-e)7

  2 E&n*e777 e&n*e 2 &e+*e-te )e+ H9!! 2( e- %-t"n % /et8%!%tV E- ") % /#o;"!%to# %!0%!o)( ene;e0?( % >%"n*i $,&%#o0 t%n9!)"n*o-"#"%V

  2 Mi 0-) $o--"&90 2 8e!e!te % t9;'#7

  2 Ho+* )on;$%t i!*etV 2 0i"!tott% % 0%>it"n*7 2 Hi#-en e-e0 % >%"n*i "!!%to0 %)% $%t %!o#-t"!*e+*i0,$e- t%to-n%0( %)e!*777

  2 U+*%n( 9+*%nV 2 v"+ott #-%v".% % #-enve;,!*e# .o+%"#-( )i0-.en % 8e&,t /#'v"!t%7

  6: A C#en;e#2 ,# %- At!%nti2'/e"n #-i+eteine0 n%+* )%;"8%&t"&% % vi$%)%;%%0 /#%!";&".'!7 A $%&'0%t t..#-"- ),8!;n "t 0veti07

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  30/209

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  31/209

  H9!! 0%>it"n* ,# t"#%i ),+ ne) t9;t"0 e!;nteni( $ov" #oo--"0 0-e!e; -#"0)"n*90%t( ."in0".. % v%;"#-#-enve;,!*( )int %- e!%+%;t%t"# 9%!0o;ott )o#t %&t907

  Mint %$o+* e+* '"# ne) t9; e!!en"!!ni % v"+*n%0( $o+* %- "!!' #-e0e-etet e!in;Bt#%( ,>>en ?+*% ."!n%v%;"#- te),#-et%&-"$o- t%to-i0( $o+* $eve# i-+%!o).% &n( )i$e!*t /et .900%n 8e! %!"t'$%t"on( # )i #e) #+#e.. #-")"%( )int $o+* -#"0)"n*9! e&t#e %-t7

  A n%+*v%;% v%;"#-'0 2 ?+* )on;&"0 2 ),+ #'v"%..%0 % -#"0)"n*%( )int % )in;enn%>i>9#0"#7 Min,! $%t%!)%#%.. %- "!!%t( %nn"! !"-%#%..%n /#%> 8e! % #-enve;,!*7 Mit ,e-$etne0%00o v%!'&".%n %- e!e8"ntv%;"#-o0 # % /et-0 Min;e$$e- $o--"&"9!t( $o+* % !e+,n*#,+0e;,!*e e;;i+ n*o)ott vo!t 8,!i+ e# $o;'00%! $%&'-t%0 % ten+een $%-%8e!,7

  E-%!%tt % >%%n/#no0 i+*e0e-ett( $o+* 8e!09t%##% % &e!-ett v%;%t7 E00o% t"vo!#"+.'! 9+*%n %!i+!e$et v%!%)it !"tni( % ."!n%v%;"#- +*%0o!ott #-e)e( %-on.%n ),+i# )in;i+ ,#-eve#- e+*2e+*!,n*e+e#e.. ,#-!etet7

  A #-0e!! vB-toon*.'!( )e!*et %- 'i"# e)!# +--e! 0eveten !ve!! 8e!6n% 0i( %00o %- "!!%t v%!'#-Bn!e+ % $9)>2.%/0e0 v"!8%&"$o- t%to-n,0777 De

  ."$o+*%n $e+*e-e) i# % 8!e)et( ne) $%!!o0 #e))i 0!n# -%&t7 Mon;; /#%0( Di/0 2 8o;9!t% $%&'#in%#$o- 2( )i % te v,!e),n*e; %- "!!%t'!

  2 H% #-%.%; v%!%)it )on;%no)( 0%>it"n* ?( %00o %-t $i#-e)( $o+* &9.%te2te! v%n ;o!+9n07Te##,0 /#%0 n,-ni( )i!*en $eve#en( )enn*i eve! !ve!!i 0i o".'! % vB-o#-!o>ot7 E- %%en+e; 0vet0e-tetni( $o+* e..en % 8o!*%;,0.%n t.. % vB-( )int % !e/#%>';' +-777 # !e+%!"..i#?+* !"tt%) e;;i+( $o+* e- e+*i0 &e!!e+-ete# von"#% % 8e/#0en;e- 8t8o+? &9.%te2ne07

  2 I+%-%; v%n( Di/0( )o#t )" ,n #e) 0,te!0e;e) 2 v"!%#-o!t% % 0%>it"n* 2( .i-on*o#( $o+* %v# ,te+.en &9.%te ?#-i07

  2 W( )i!*en #-,>V 2 !e!0e#e;ett % 0i# J%/07

  2 i-on*( #-,>( 0i#8i%)( ,# ),+ ,;e0e#e..( $% %% +on;o!9n0( $o+* e- % #-n*ete+ )i!*enn*9+o;t%n e++e!i-i0( $i#-en ne) i# #e&ti( $o+* ."!n%v%;"#-o0 !e#e!0e;ne0 "7

  2 H% #-%.%; )e+"!!%>Bt%no)( %-t $i#-e)( 'i"#i ),et "!!%tt%! v%n ;o!+9n0 2 &e+*e-te )e+Di/0 S%n;7

  2 E+,#-en .i-on*o# 2 $e!*e#e!t H9!! v%;"#-i-+%!)".%n 2( !e+%!".. $etven !".% te#-e)777

  2 H% B+* v%n 2 #-'!t 0-.e % vito!%)e#te 2( %00o e..! % 8%&t".'! 8,! t9/%t ,>>en e!,+ !enne

  $o--"( $o+* e# $o;'in0%t )e+t!t#072 H"t .i-on*( %00o ne) i# !enne #e))i .%& 2 #'$%&tott H9!!( )%&; 8e!0?#-ott % $o)!o0".o/%($o+* )in,! &o..%n #-e)+*e ve$e##e +*%n?t!%n -#"0)"n*"t7

  2 E--e! % 0i# &'#-"++%! 2 8o!*t%tt% % vito!%)e#te 2 e+*20,t '"n .e!! &' ,#-,t >'to!$%t&90%nn%0( %)i % $o;'in0.'! $i"n*-i07

  2 I+en777 i+en777 .i-on*o#%n 2 )o)o!t% H9!! 0%>it"n*7

  2 Ne) 0,t#,+e# 2 tette $o--" Di/0 2( ;e %-,t ne) e+,#-en ve#-,!*te!en e+* i!*en 8t8o+?v%!0i0e-;eni7

  6< A /et on*B!"#% % $o)!o0 0-e>,n v%n7 Onn%n !ve!!i 0i )%+".'! % t;e&,.en 8e!)e!e+e;ett !eve+t 2 %)e!*% 0!# !eve+n +-#-een !e/#%>';i0 2 ,# % #-"&".% +*!t vi-et

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  32/209

  2 H"t $o+* #-inte !e+*e0 2 #-'!t % 0%>it"n* 2( ne$,- &"t,0777 n%+*on ne$,-7 A- i!*en 8%&t"n%0e# % 8%0%777 ve#-,!*e# )e+0-e!Bteni7 A !e+e#e.. ;ee+!*,t i# 8e!.oBt$%t&% e+*et!en/#%>"##%!777 De $"t777 $% #i0e!( )e+,i % 8"%;#"+ot7

  2 H"t %- .i-to# 2 )on;t% " % vito!%)e#te 2( e+* i!*en #-,> >,!;"n* )in;en >,n-t )e+,777

  2 Me+ ")V 2 vi##-$%n+-ott % )"#i0 )%t'- #-"&".'!72 N%+* 0" !enne( $% ne) ;v-!n,n0 t 0e!! ti#-te!ette!7

  L"t#-ott( $o+* % ;e,0 ten+e,#-e0 v%!'#"++%! ?&&",!e;te0( )i$e!*t )e+>i!!%ntott"0 % /et$%!%t(H%t%!)%# o!%-"!!Bt)"n* ?#-ott % #-e)0 e!tt7 H% v%!%0i 0i$%!!+%tt% vo!n% )o#t % .e#-,!2+et,#0et( n*9+o;t%n $i$ette vo!n%( $o+* % 6il#ri'ne0 )o#t #in/# )"# ;o!+%( )int $o+*)e+t!t#e o!%&&%! %- e# $o;'0%t7

  N,$"n* )%t'- 8e!0?#-ott %- e!".o/ 0t,!-et,e( # +*n*#,+,.en ne) t9;ott $ov" !enni7H9!! 0%>it"n* % 0),t "+t% i-+%!)".%n7 S-inte )e+)%+*%"-$%t%t!%nn%0 tn 8e#-!t#,+e&tette $%t%!)".% %6il#ri'e+,#- 0i# ?#-' vi!"+"t7

  2 An*9777 %n*9777 2 0i%."!t J%/0 2( ?+* #-eetn,) !"tni( $o+*%n v%;"##-"0 % ."!n"tV Me+#-eetn,) n,-ni( )i!*enV

  2 L"tni 0Bv"nn";( 0i#8i%) 2 0,;e-te % 0%>it"n*7 S )int$% $ite!en e!$%t"o-"##%! )o#t en+e;ettvo!n% /#%0 % .enne ,+ vi##-%t%t$%t%t!%n v"+*n%0( 8e!0i"!tott 2 T9!%&;on0,>>en )i,t ne)e$etn,n0 ne0i( 8i?0V i-on*o#( $o+* $i"n*-%n%0 8e;,!-etn0! % v%;"#-o0( e+*e;!v%+*9n0( )i( % t-#!e+,n*#,+777 De t%!"n777

  2 e#-e $o+* e!e+en;en v%+*9n0V 2 0i"!tott"0 e+*#-ee % ten+e,#-e07

  2 Ne) e!#- tt,ni0 )e+( $o+* )%+%) !e#-e0 % #-i+on*0e-e! 2 &e+*e-te )e+ % 0%>it"n* 2(%-t"n )%&; e!v"!i0( t9;o02e ),+ ."!n"% v%;"#-ni7

  2 H9"777 $9"777 $9"V 2 vi##-$%n+-ott % 8e;,!-eten7

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  33/209

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  34/209

  H9!! 0%>it"n* )%+"% v"!!%!t% % #-i+on*vet #-ee>,t )int %$o+* )on;t%( ne) e- %- e!# e#et($o+* 0e-,.e ve#-i % ."!n%v%;"#- $%+*o)"n*o# 8e+*ve,t7 Ne0i 0e!! .e!ev"+ni % ."!n".% %#-i+on*t( )%&; 8i+*e!ni % 8e+*ve v,+,! +o)o!*o;' 0t,! ?t&"t( v,+! !"n;-#%;8,#e00e!0iv,+e-ni %- "!!%tot( $% $%!"!% #e.e#!ten 8e!.90i0 % vB- #-Bn,e7

  A ."!n%v%;"#-o0 n,$% !8e+*vet i# $%#-n"!n%0 ee % /,!%7 A $%&' o"n "!!' 0i#( "+*?#-e

  #-e0e-et.! 0i!vi0 % #-i+on*t ?+*( $o+* % 8e+*ve )%+"v%! %+%;&% % 0te!et i#( v%+* >e;i+o..%n'+o!*'t ee#-tene0 % /et.e( )e!* >e#-e $%t%!)%# o).o!"#t v,+e- %- "!!%t .e!#e&,.en7

  A 6il#ri' 8e;,!-et,n ne) vo!t i!*e#8%&t% 8e!#-ee!,#7 E-e0 % #-i+on*"+*?0 9+*%ni# e!,+0!t#,+e#e0( 0e-e!,#0 i# t%n9!t t-)e#tet i+,n*e!( # % ."!n%v%;"#-o0( %0i0 &o..%n #-eetne0)e+)%%;ni % )%+90 ,+i )';#-eein,!( % $%+*o)"n*o# 8e+*vee0et 2 % 0,--e! vetett #-i+on*t,# !"n;-#"t 2 0e;ve!i07

  P+* H9!! 0%>it"n* i# e-e00e! %- e+*#-e t")%;'e#-0-00e! in;9!t $%/.% % 8t8o+? e!!en(%)i0o %- "!!%t ?&% 8e!.900%nt( t),8!;n*ie % $%&'t'!7

  A- i; 0e;ve-ett % v"!!%!0o-"#n%0 % #i)% ten+e )e+0nn*Bti % ;ee+!*e )o-+"#"t7 A #-,! /#%0en*$,n 8?&;o+"!t( # B+* %6il#ri'%!i+ t,t e! %tt'! %- i"n*t'!( %)e!*.en % v%;"#-o0n%0 0e!!)%&; eve-ni07

  A &o.. o!;%!i ;ee+!*,t ee#-tett,0 $"t !e % vB-e( # % n,+* )%t'- .e#-"!!t7 HoXi0 !e%;t% % 0,t$%t%!)%# #-i+on*t # e-en8e!! 0,t $o##-? n*e! !"n;-#"t7 E$$e- &"9!t t 0te+ 8ino) 0t,!()in;e+*i00 $%t#-"- !". $o##-?( en;0Bv! e!!en"!!' %n*%+.'!7 Le+%!".. enn*i 0t,!e v%n#-0#,+( #t ne)e+*#-e )e+e#i0( $o+* % /et o!* ),!*e )e! !e( $o+* e- #e) e!e+en;7

  E-e0et % 89/#% #-e#-")o0%t )in; !e%0t"0 % ;ee+!*,.e( ,# HoXi0 )e+ % n,+* )%t'- )"/#%0 %- in;9!"#t &e!- >%%n/#% v"t7

  C#%0 e+* $e!*vo!t ),+ e#en % /#'n%0.%n % 0%>it"n*,7

  Mie!tt % v%;"#-o0 e!in;9!t%0( !eee#-tett,0 % vito!"0%t( $o+* % 6il#ri' t"vo!!,t0 %!%tt

  !e$et!e+ ne )o-;9!&on e! % $e!*,!7 Mie!tt e!$%+*t% vo!n% % $%&'t( H9!! e+* >i!!%nt"#t vetett %8e;,!-ete7 Mint %0i )e+ 0Bv"n +*-;ni %'!( $o+* )in;en % !e+n%+*o.. en;.en v%n2e()e+#-e)!,!te % vito!"0%t i#7 Mint$o+* % v%;"#-%t t.. '"i+ i# e!$?-';$%t( +*e!nie 0e!!ett%% i#( $o+* Di/0ne0 ne 0e!!&en #e))i8,!e )ve!et.e 0e-;enie % vito!"0 0!( %)B+ vi##-%ne) ,0e-ne0 2 $%/#%0 v%!%)i en;0Bv!i #-0#,+ ne) 0,n*#-eBten, ee7

  C#'n%0.% #-"!!"# e!tt ),+ e+*#-e e!i#),te!te 9t%#Bt"#%it

  2 Di/0( e+*e;! $%+*!%07 \+*e!& )in;ene7 A% %- e#ete( %)it e+,#-en v%!'#-Bnt!enne0t%to0( $% ),+i# 9t"n9n0 0e!!ene in;Bt%no; % $%&'t( )et )i t%!"n t?!#"+o#%n )e##-ieve-etn,n0( To) ,# % t..ie0 #e+Bt$etne0 ne0e;7 H% >onto#%n )e+)on;o; ne0i0( )it 0e!!tenni0( .i-on*"% &'! e!v,+-i0( %)it 0Bv"n#-7

  2 +* v%n( 0%>it"n* ? 2 v"!%#-o!t% To) 2( Di/0 ? .i-to#%n #-")Bt$%t )i"n07

  2 C#%0 9t%#Bt#on 2 te!)et!en0e;ett %t 2( %!i+ v"&90 )"( $o+* $%#-n9n0%t !"##"07

  2 Mit 0e!! )e+$?-ni 2 0,;e-te He/9!e#( 8e!tve in+e 9&&"t7

  2 E+*e!e #e))it 2 nevetett Di/07

  2 Min;en0o % #-o!+"!%t"%V 2 v"+t% " %- 'i"#7

  2 Di/0 2 #-'!t ),+ e+*#-e % 0%>it"n* 2( %- i; n%+*on #-,>( ,# % #-,! e!"!!t7 Se))i &e! ne))9t%t %%( $o+* $i;e+e..e 8o;9!$%t7 De e+*et B+,& )e+ %0")i tt,n&,0( te ne) #-"!!#-/#'n%0.%( ,# ne) $%+*o; e! % 8e;,!-etet7

  2 Me+,tette)( 0%>it"n* ?7

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  35/209

  2 H% ),+i# ?+* %;';n,0( $o+* %6il#ri'ne0 8e! 0e!! #-e;nie .ennn0et( %00o !%>"t% 0ttt0en;ve! !o.o+t%to0 )%&;( e- !e#- % &e!7

  2 Le+*en e+,#-en n*9+o;t( 0%>it"n* ?( >e/e #e) 8o+o) #-e) e!! t,ve#-teni % ;ee+!*,t 2v"!%#-o!t% % 8i?7

  2 N%+*on $e!*e#( 8i%)7 C#%0 $i;e+v, ,# ."to#"+ !"to;( e+*#-ee )"#o;0%>it"n* !ett,!7 L,+*.#-0e " % te 0oo;.%n ),+ #o$% #en0i ne) ,te e! e-t % %n+ot7

  Di/0 ne) 8e!e!t( /#%0 e!>i9!t ),.en7 A >%%n/#no0 >e#-e )e+,tette -%v%"t( ,#e!)o#o!*o;ott7

  QMi!*en ;e,0 +*ee0 2 )on;t% )%+".%n 2( /#9>% #-e,n*#,+ ,# &'0e;v 0itn 8%&t%7

  Min;e..! % #o0 9t%#Bt"#.'! 2 .")enn*ie 0e!te i# H9!! e-t % !"t#-%tot 2 n*i!v"nv%!' !ett($o+* % >%%n/#no0 ne) n%+*on #-Bve#en $%+*&% e! % $%&'&"t( $% /#%0 n,$"n* '"% i#7 C#9>"n!e0-;$etet!en v%;"#-#-tne ,# %- % e),n*#,+( $o+* %!>%%B#'.%n ),+i# v%!'% v"!t$%t&%e!;onn%0 tett B+,et,t( # te!t ."!n%o!%&o# $o;'00%! 89t .e % 0i0t.e 2 i+en( /#%0i# e-0,#-tette %%( $o+* % v%;"#-0%!%n;.% .o/#"t0o--,07 K!n.en i# % #-,>( n*9+o;t ten+e

  /#o;"!%to#%n 0e;ve-ett % /etv%;"#-%tn%0( ,# % $%&' !e+,n*#,+e #e) ,+ett 0ev,#., % v"+*t'!()int % 0%>it"n*( $o+* /#'n%0.% #-"!!$%##on7 E- % v"%t!%n( #-een/#,# t%!"!0o-"# %- 'i"#2e)!##e!( te#- )%&; >ontot % 0ev,##, #i0e!t v%;"#-,v%; v,+,e 2 +on;o!t"0 )in;%nn*i%n7

  H9!! 0%>it"n* e!in;9!t % $"+/#' 8e!,7

  2 So0 #-een/#,tV 2 0i"!tott% 9t"n% e!;onn,7

  2 Min;%nn*i9n0 nev,.en #-Bv.! 0#-n)( %##-on*o)V

  2 A% 0,e)( ne te+*en n%+* 0"t % #-e+,n* ."!n".%n 2 0n*+tt % 0i# J%/07

  2 De$o+*i# te#-e0( 0i#8i%)( +*e!ni 8o+o0 "7

  2 C#%0 #-e!B;en( 0%>it"n* ."/#i7772 M%&; 0e#-t*# 0,--e!( J%/0V

  M,+ ene;e0 ."/#i #e) en+e;te e! #-' n,!0!

  2 A- i!*en $%t%!)%# e)!# $"t"n o!*0o e+,#-en 0!n# ov%o0 ten*,#-ne07

  2 ene;e0 ? 2 v"!%#-o!t % 0%>it"n* 2( %00o >'."!&% 0i )%&; .o+%"#-t9;o)"n*"t( $% % /et )"itt 8e0#-i0 %6il#ri'8e;,!-et,n7

  H9!! ),+ e+*#-e To) 8e!, 8o;9!t

  2 To)( 9+*e( )%+% )%&; #e+Bt t"#%iv%! e+*tt 8e!;o!+o-ni % ."!n"t

  2 o!;o+%n "!!9n0 en;e!0e-,#,e( 0%>it"n* ? 2 v"!%#-o!t% %-72 Di/0 2 %;t% )e+ %- 9to!#' 9t%#Bt"#o0%t % 0%>it"n* 2( e-e0 % ;e,0 8i?0 %;;i+ #e+Btene0 ne0e;0iti#-tBt%ni % $o;'0%t7 MB+ )i t"vo! v%+*9n0( 8e!$o-$%t&"0 % 8e;,!-ete % t%t"!*o0%t( ,# $%vi##-%&vn0( )in;en #-,> #i)"n ,# +*o#%n )e$et7

  2 KBv"n#"+% #-eint( 0%>it"n* ?7

  A-o0( %0i0 nin/#ene0 e+,#-en ti#-t".%n % ."!n%v%;"#-%t 8ot,!*%iv%!( )o#t )e+t9;$%t&"0( $o+*%- e!e&tett /etet o;%$?--"0 % $%&'$o-( ,# &' e#en %- o!;%!"$o- +-Bti07 H% e- )e+tt,nt( %)%t'-o0 #-e+e# !"..e!i&00e! ")enne0 %- 'i"#e)!# $"t"%( # >"$9-%)o# i"n*.%n( 8e&,t! %8%0"i+ #-e!ete0et v"+n%0 0i .e!!e7 E-e0et %- 'i"#i #-e!ete0et %-t"n )"#8,! !". #-,!e#;%%.o0% v%+;%!&"0( )%&; ),+ &o..%n 8e!%>Bt&"0( ,# $o;'0.% %0v% +9Bt&"0 !e % $%&'t,.e7

  H% e+* ."!n%v%;"#-$%&' .e8e&e-te ,v%;&"t( % !e$et !e++*o#%..%n i+*e0#-i0 % 0i0t.e( $o+*ott v,+e-$e##e .e % #-0#,+e# 8e!;o!+o-"#t7 A !e+,n*#,+ % #-"%-8!;n o!v%#-t&% 0i % ."!n%

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  36/209

  #-%!onn"&"t( !ev"!%#-t&% % $%#-n"!$%t' ,#-e0et( # t"o!&% %- B+* n*et ."!n%o!%&%t( )i0-.en %-#B en;#-eint e+*$%)%;ot ve#-Bt ee;eti #?!*".'!7

  ) % &e!en!e+i 0!),n*e0 0-tt H9!! 0%>it"n* ne) i# "!)o;$%tott %'!( $o+* % )e#te#,+#-%."!*%in%0 )e+8e!e!en v,+e--ene0 % /et 8e!;o!+o-"#"v%!7 A 0io!v%#-t"#( t9;t%( /#%0%!>%%B#'.%n !e#- !e$et#,+e#7 i#-ont %-t e),!te( $o+* % t%!"n ),+i# )e+,!,n0! #-,!

  ee&,ve! $"o) $,t %!%tt e!,i %- %)ei0%i >%to0%t( # e- %- i; ne) !e#- o!*%n $o##-?( $o+*)e+"t#on % v%;"#--#"0)"n*n%07

  E!0vet0e-ett %- in;9!"# >i!!%n%t%7 Mie!tt % vito!"0%t !eo!;ott"0 vo!n%( % 6il#ri' 0-e!e..?#-ott % /et$e-( )e!*ne0 $o!!,t,t )e##-i! e!"9!t% % 8e!28e!#-0 vB-2 ,# +-o#-!o>7

  A 8t8o+? !%##%n ?#-ott % v# "%;%t.%n( 0it"tott% it'-%to# #-"&"t( # )in;en t"to+"##%!)i!!i";&%it n*e!te !e % 0i# $,&%# #!,n*e0ne07

  A 8e;,!-et #-%0,ti #-eint %- 'i"#e)!#ne0 ne) #o0 e),n*e !e$etett % )ene0!,#e7 E--e!#-e).en %-on.%n % &9.%te2et Q$%/o# ."!n"n%0 i#)et,07

  H9!! )e+%+%;t% % $"+/#'t( !%##%n !eee#-0e;ett % ;ee+!*,.e( # e!8o+!%!t% $e!*,t %nn%0 )e!!#

  ,#-,n7e!;onn,( J%/0( ene;e0 ."/#i( To) ,# .%"t%i #-Bve# i#ten$o--";ot inte+ette0 % 0%>it"n* 8e!,7

  Din+o 0,t )e!!# !"."v%! 8e!"+%#0o;ott % 8e;,!-et 0o!"t&"%( ?+* !"t#-ott( )int$% i# $o--"%0%n% &"9!ni % &'0Bv"n#"+o0$o-7

  Min;n*"&%n o;%t';9!t%0 % 8e;,!-et )e!!# ,#-,$e-( $o+* e+*et!en >i!!%nt"#t #e ve#-Bt#ene0 %-i-+%!)%#n%0 B+,0e- v%;"#-&e!enet.!7

  A ;ee+!*e e!v"!t % $%&'t'!( # % n,+* !%>"t ete!&e# /#%>"#% e!t"vo!Btott% % 6il#ri't!7

  2 J'! vi+*"--( Di/0777 &'! vi+*"--V 2 $%!!ott"0 )e##-i! 9to!&"% % >%%n/#no0 e!$%!' #-%v"t7

  2 S-")Bt$%t ")( >%%n/#no0 ?V 2 0i"!tott% vi##-% % 8i?72 E+*i0 #-e)e; % $%&'n( )"#i0 % /#'n%0on( 8i%)777 e-t #o#e 8e!e&t#; e!V

  2 Min;en en;.en !e#-( 0%>it"n* ?V 2 v"!%#-o!t % 8i?( ,# e!8o+!%!t% $e!*,t % 0o)"n*0e,0)e!!ett7

  e/e0 )?!v% % t"vo!#"+ n,$"n* #-"- !". vo!t % /#'n%0 ,# % $%&' 0-tt7 M" ne) !e$etett$%!!%ni % 0i"!t"#t #e)( /#9>"n % ;ee+!*e o".%n "!!' H9!! i"n*)9t%t' 0%)o-;9!%t%it !"tt"07

  E..en % >i!!%n%t.%n Din+o 0e#eve#en 8e!vonBtott7 E- % vonBt"# %!0%!)%# !e$etett vo!n% %%($o+* o##- e!&e!ne0 ve+*e v%!%0i( $% e+*"!t%!"n $itte0 vo!n% i!*en8,!e .%.on"0.%n7

  De % vonBt"# ),+i# )e+e)e+tette e!;onn,t

  2 Din+o777 Din+o( $"t B+* ."toBto; % .%"t%i;%t In0".. #-,>( vi;") 9+%t"#t $%!!&9n0VDe % 09t*% )o#t n,)% )%%;t( n,+* !"."% ee#-0e;ett( )e+n*%!t% #-e!B;en e!;onn, 0e-,t7

  2 A 8%0"t #e) /#'v"!&% 2 )o)o!t% To) 2( o##- &e!777 n%+*on o##- &e!777

  ) 9+*%ne00o Din+o $ite!en 0ie+*ene#e;ett( # vi;( ;$# 9+%t"##%! 8o;9!t vi##-%8e!,7e!;onn, $"t%n,-ett7

  Ne+oo e!$%+*t% % 0on*$"t( # % 8e;,!-et e!e&,e in;9!t7 N*i!v"n i# !"tni %0%t%( )i tt,ni0 %$%!"#-/#'n%0 9t%#%iv%!7

  Din+o e;;i+ ),+ #o$% ne) t%>%#-t%!t in;9!%tt%! vetette )%+"t % $%&'#-%0"/#%7

  Ne+oo >e#-e i+*e0e-ett v,;e0e- "!!"#.% $e!*e-0e;ni7De % 09t*% % to0"n%0 i"n*Btott% vi!!o+' 8o+%it7

 • 8/10/2019 Verne, Jules: A Tizentves Kapitny

  37/209

  2 Din+o( i;e( Din+oV 2 o;Btott " %- "!!%t% Di/0( # e+* >i!!%n%t% e!$%+*t% 8i+*e!$e!*,t( $o+*o;%o$%n&on7 M%+% e!;onn, i# i+*e0e-ett /#itBt%ni %- e.et7

  Din+o )oo+v% en+e;e!)e#0e;ett( # o;%09!!o+ott Di/0 )e!!,7

  Ne+oo