Verslag Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 11 april 2003

 • View
  218

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • VERSLAG

  Verslag Jaarvergadering Vereniging voor Gezondheidsrecht 11 april2003

  Mr. L.A.P. Arends en mw. mr. drs. B.J.M. Frederiks

  Op 11 april 2003 vond in Zeist, onder leiding van voor-

  zitter prof. mr. J.K.M. Gevers, de zeer goed bezochte

  jaarvergadering van de VGRplaats. Tijdens deze vergade-

  ring werd de tweejaarlijkse mr. C.J. Goudsmit prijs uitge-

  reikt. Deze prijs werd dit jaar toegekend aan mr. J.W. van

  der Gronden. Hij ontving deze voor zijn publicatie in

  TvGR 2002, nr. 5, p. 308, met als titel: Toezichthouders

  in de zorg en de NMa: conflicterende bevoegdheden?.

  Naar het oordeel van de jury is het mededingingsrecht

  dat centraal staat in dit artikel van toenemendemate van

  belang voor de gezondheidszorg. De jury prijst Van der

  Gronden vanwege het feit dat hij drie rechtsgebieden op

  een heldere wijze met elkaar in verband heeft gebracht.

  Voor de ontwikkeling van het gezondheidsrecht is de

  interactie met aanpalende rechtsgebieden van groot

  belang, aldus het juryrapport.

  Jaarrede zelfbeschikking rond het levenseinde

  Voordat de voorzitter zijn jaarrede uitspreekt, staat hij

  stil bij het overlijden van prof. dr. H.J.J. Leenen, ere-

  voorzitter van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

  Leenen is van grote betekenis geweest voor het gezond-

  heidsrecht in het algemeen en voor de Vereniging voor

  Gezondheidsrecht in het bijzonder. De jaarrede van de

  voorzitter is gewijd aan een van de themas die in het

  werk van Leenen centraal hebben gestaan: beslissingen

  rondom het levenseinde. Gevers schetst in het kort de

  betekenis die Leenen heeft gehad voor dit thema om

  vervolgens en in het verlengde daarvan op enkele

  recente ontwikkelingen in te gaan.

  Tot slot staat Gevers stil bij de wijze waarop het

  bestuur van de vereniging Leenen wil blijven herdenken.

  Het bestuur heeft besloten tot instelling van een Henk

  Leenen lezing. Deze lezing wordt elke tweede jaarver-

  gadering afwisselend met de huidige reden van de voor-

  zitter, gehouden. Een spreker van binnen of buiten de

  vereniging krijgt de gelegenheid om een belangrijk thema

  op het snijvlak van recht, gezondheid(szorg) en samen-

  leving aan de orde te stellen. De eerste Henk Leenen

  lezing zal worden uitgesproken tijdens de jaarvergade-

  ring in april 2004.

  Preadvies psychiatrie en recht

  Na de pauze verplaatst de aandacht zich naar het pre-

  advies, waarvan de titel luidt psychiatrie en recht. Het

  eerste gedeelte van het preadvies handelt over de Wet

  Bopz en de psychiatrie. Kanttekeningen bij een regeling.

  De auteur is mr. drs. T-P. Widdershoven. Het tweede

  gedeelte van het preadvies heeft betrekking op de Wet

  Bopz in de psychogeriatrie en de verstandelijk geh-

  andicaptenzorg. De titel luidt Rechtsbescherming bij

  vrijheidsbeneming in de sectoren verstandelijk gehandi-

  captenzorg en psychogeriatrie. Auteur is mr. dr. K.

  Blankman.

  Beide auteurs krijgen de gelegenheid om hun preadvies

  kort toe te lichten. De co-referaten worden verzorgd door

  drs. Lucieer, psychiater en hoofdinspecteur geestelijke

  Mr. L.A.P. Arends en mw. mr. drs. B.J.M. Frederiks (*)L.A.P. Arends is als universitair docent verbonden aan hetinstituut Beleid en Management Gezondheidszorg, ErasmusUniversiteit Rotterdam. Mw. B.J.M. Frederiks is als AIOverbonden aan het cluster Zorgwetenschappen van deUniversiteit Maastricht, sectie Gezondheidsrecht. Beidenwerken aan een proefschrift over respectievelijk derechtspositie van psychogeriatrische patienten en derechtspositie van verstandelijk gehandicapten.

  Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2003) 27:8591

  DOI 10.1007/BF03055927

  13

 • gezondheidszorg Inspectie voor de Gezondheidszorg, en

  door mw. mr. R. de Roode, jurist bij de KNMG.

  Inleiding Widdershoven

  In de toelichting op zijn preadvies, gaat Widdershoven in

  op de externe rechtspositie. Daarbij staat hij in de eerste

  plaats stil bij het gevaarscriterium. Leijten gaf destijds in

  zijn preadvies meerdere bedenkingen bij het gevaarscri-

  terium, die Widdershoven voor een deel onderschrijft.

  Tegelijkertijd biedt het gevaarscriterium meer rechtsze-

  kerheid ten opzichte van de voorheen geldende criteria

  van de Krankzinnigenwet, wat een sterk punt is aldus

  Widdershoven.

  De externe rechtspositie wordt voorts bepaald door

  het bereidheidscriterium. Legemaate keerde zich in 1994

  tegen dat criterium. Widdershoven deelt deze mening.

  Een rechterlijke tussenkomst is pas aan de orde als

  betrokkene zich tegen opneming of verblijf verzet. Als

  de patient tot de gbgb-groep de groep patienten die

  geen bereidheid toont maar ook geen bezwaar tegen

  opneming of verblijf maakt behoort kan bij opneming

  worden volstaan met de toestemming van de vertegen-

  woordiger, zoals de begeleidingscommissie van de tweede

  Bopz-evaluatie ook voorstelt.

  Ook bij de regeling van de interne rechtspositie plaatst

  Widdershoven een aantal kanttekeningen. Hij wijst op de

  discrepanties met de externe rechtspositieregeling.

  Dwangopneming gaat gepaard met een rechterlijk fiat

  op voorhand. Dit is geheel anders bij de interne dwang-

  interventies. De eigen behandelaar van de patient beslist

  op eigen gezag over kwesties als gedwongen medicatie en

  separatie. Widdershoven verbaast zich over de vanzelf-

  sprekendheden die hier spelen. Een rechterlijke machti-

  ging tot behandeling is een meer logische variant. De Wet

  Bopz maakt ook anderszins een bedenkelijk onderscheid

  tussen opneming en behandeling, nu ook vormen van

  ambulante dwangtoepassing geen gelijkwaardige regeling

  vinden.

  Widdershoven geeft verder in zijn inleiding aan dat hij

  op sommige punten vereenvoudiging van de Wet Bopz

  nodig acht. Op andere punten verdient de wet aanscher-

  ping. Hij is van mening dat op het punt van de rechts-

  grond een nader onderscheid moet worden gemaakt

  tussen beveiliging en behandeling. Dit onderscheid is

  met name relevant met het oog op de wils(on)bekwaam-

  heid van betrokkene. Bij wilsbekwaamheid acht hij the-

  rapeutisch ingrijpen onder dwang niet terecht, maar voor

  beveilingsruimte is dan mogelijk wel weer ruimte.

  Tot slot refereert hij nog aan de promotie van

  Dijkers, die op 10 april 2003 promoveerde op de

  positie van de belangrijkste participanten bij de

  Bopz-machtigingsprocedure.

  Co-referaat Lucieer

  Een aandachtspunt van Lucieer is het gevaarscriterium,

  waar Widdershoven over spreekt in zijn preadvies. In

  eerste instantie richtte de definitie van gevaar zich vooral

  op agressie. Op dit moment is het begrip gevaar vanuit

  jurisprudentie verder uitgewerkt in de wet. Merkwaardig

  noemt Lucieer het feit dat dit meest cruciale begrip in

  beginsel niet was uitgewerkt in een toch zeer belangrijke

  wet. De wet beschrijft voorts diverse condities waaronder

  dwangbehandeling en de toepassing van middelen of

  maatregelen is toegestaan. Lucieer is het met Widders-

  hoven eens dat we in de nabije toekomst moeten bekijken

  of al deze condities voor alle patienten moeten gelden.

  Hij deelt ook de mening die Widdershoven heeft ten

  aanzien van de gbgb-groep. Wellicht is het beter om in

  de toekomst over te stappen op het bezwaarcriterium

  voor opneming.

  Twee andere lastige begrippen zijn verzet en wilsonbe-

  kwaamheid. Beide begrippen zijn noch door de wet nader

  gedefinieerd, noch door de praktijk en geven veel ruimte

  aan hulpverleners in de dagelijkse praktijk. Er zijn dus

  drie begrippen die nader moeten worden geoperationali-

  seerd: gevaar, verzet, wilsonbekwaamheid.

  Vervolgens is van belang wie beslist over behandeling

  van patienten die wilsonbekwaam zijn? In beginsel mag,

  net zoals in de somatiek, de vertegenwoordiger een beslis-

  sing nemen namens de patient, tenzij deze zich verzet. Op

  dat moment moet een hulpverlener rekening houden met

  de regels van de Wet Bopz. Van belang is dat de wet ook

  consequent wordt opgevolgd. Dat gebeurt volgens Luci-

  eer nog onvoldoende. Hetzelfde kan worden gezegd over

  rechtbanken. Er zijn regios waar het beleid van de wet-

  gever onvoldoende wordt gevolgd. Daar wordt door

  rechtbanken gesteld dat dwangbehandeling bij vrijwillig

  opgenomen patienten kanworden toegepast. Volgens het

  beleid van de Inspectie moet eerst een IBS worden aan-

  gevraagd, zodat de juiste rechtspositie wordt gecreeerd

  voor de patient. Lucieer blijft pleiten voor een goede

  wettelijke regeling voor al die situaties waarbij dwangbe-

  handeling aan de orde is.

  Of dit ook moet gelden voor vrijheidsbeperkingen,

  waarbij niet direct sprake is van dwangbehandeling

  is een vraag van een andere orde. Veel vrijheidsbe-

  perkingen worden, ook in niet-Bopz-instellingen, met

  instemming van de wettelijke vertegenwoordiger of de

  verpleegkundige toegepast. Widdershoven stelt in zijn

  referaat terecht de vraag wie verantwoordelijk is voor

  deze maatregelen. Lucieer is van mening dat ten aanzien

  86 Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (2003) 27:8591

  13

 • van deze toepassingen de wet recht moet worden getrok-

  ken. De wet is in deze ook weinig consequent. In beginsel

  is bij de toepassing van middelen of maatregelen een arts

  verantwoordelijk voor de indicatie. Dit geldt weer niet bij

  dwangbehandeling. Bij de voorwaardelijke machtiging