vi (khi cn b nhim 01 chc danh c th lua chQn, gii thiu nhiu hon 01 ngui). - T chc hQP ly kin tn nhim ca lnh dao ch cht ca co quan, don vi d trao di tho lun v yu cu, tiu chun ca cng chc

Embed Size (px)