of 6 /6
VIDA SOCIAL AGRUPACIÓ SOCIALISTA LOCAL DE VINALESA www.pspvpsoevinalesa.com Nº 18 JUNY 2010 G rècia està en crisi total, endeutada per a molts anys, es retalla la despesa social, perillen els sous, les pensions, l’ocupació, la inversió, la educació, tot! perquè s’ha de pagar als creditors. El deute (als especuladors) ofega el país. El govern socialista del PASOK que ha guanyat les eleccions després d’anys de governs de dreta es veu superat per la situació i no pot fer res del que volia fer... Com s’ha arribat a aquesta situació? Al principi va ser poc a poc, deute a deute, any rere any, de desgovern de la dreta, d’una manera callada, opaca, tal com està passant a València des de fa anys... Sense anar més lluny fa uns dies es publica- va al DOCV una nova autorització per aumentar més encara el deute (www.docv.gva.es/portal/por- tal/2010/05/04/pdf/2010_4981.pdf). Així són les coses: un bosc està anys sense netejar, després hi ha un terrible incendi que no es pot aturar i desapareix el bosc! no s’inverteix el suficient en el manteniment dels trens com passava amb el tatcherisme i després ja en el govern de Blair tot eren accidents de tren... És a dir, les coses quan passen sempre tenen unes causes que les han provocat i cal mirar bé per saber qui són els vertaders cul- pables! Les accions que fem o deixem de fer sempre produeixen conseqüències... Endeutar-se no és bo, i sols s’ha de fer quan el benefici que provocarà en el futur serà suficient per fer-li front! I sobre eixos deutes, serà el que els totpoderosos prestamistes estan presionant i espe- culant després per recobrar i guanyar més encara ! El hieràtic president Camps un bon dia se n’anirà a sa casa, però el deute ens el deixarà a tots! La Comunitat és, amb dife- rència, la més endeutada i no precissament en inversions productives! Tindrà Irresponsabilitat per partida doble, ja que no respondrà per les conseqüències dels seus actes... Una altra política que no ens porte a la ruïna es pot i es deu fer. A Vinalesa hem demos- trat i demostrem cada dia que es pot fer un model de qualitat de vida dels ciutadans sense endeutar-se ni posar en perill el futur de les següents generacions (o de la nostra mateix)! Sols cal pensar sempre primer en el benestar dels ciutadans! SI ALGUIEN ESTÁ INTERESADO EN LA VERSIÓN EN CASTELLANO, SÓLO TIENE QUE INDICÁRNOSLO. E D I T R I A L O O O

Vida Social junio 2010 PSPV Vinalesa

Embed Size (px)

DESCRIPTION

revista socialistas de Vinalesa

Text of Vida Social junio 2010 PSPV Vinalesa

Page 1: Vida Social junio 2010 PSPV Vinalesa

VIDA SOCIALAGRUPACIÓ SOCIALISTA LOCAL DE VINALESA

www.pspvpsoevinalesa.comNº 18 JUNY 2010

Grècia està en crisi total, endeutada per a molts anys, es retallala despesa social, perillen els sous, les pensions, l’ocupació, lainversió, la educació, tot! perquè s’ha de pagar als creditors. El

deute (als especuladors) ofega el país. El govern socialista del PASOKque ha guanyat les eleccions després d’anys de governs de dreta

es veu superat per la situació i no pot fer res del que volia fer...Com s’ha arribat a aquesta situació?

Al principi va ser poc a poc, deute a deute, any rere any,de desgovern de la dreta, d’una manera callada,

opaca, tal com està passant a València des de faanys... Sense anar més lluny fa uns dies es publica-va al DOCV una nova autorització per aumentarmés encara el deute (www.docv.gva.es/portal/por-

tal/2010/05/04/pdf/2010_4981.pdf).Així són les coses: un bosc està anys sense netejar,

després hi ha un terrible incendi que no es pot aturar i desapareix el bosc! no s’inverteixel suficient en el manteniment dels trens com passava amb el tatcherisme i després ja enel govern de Blair tot eren accidents de tren... És a dir, les coses quan passen sempretenen unes causes que les han provocat i cal mirar bé per saber qui són els vertaders cul-pables! Les accions que fem o deixem de fer sempre produeixen conseqüències...Endeutar-se no és bo, i sols s’ha de fer quan el benefici que provocarà en el futur seràsuficient per fer-li front!I sobre eixos deutes, serà el que els totpoderosos prestamistes estan presionant i espe-culant després per recobrar i guanyar més encara ! El hieràtic president Camps un bondia se n’anirà a sa casa, però el deute ens el deixarà a tots! La Comunitat és, amb dife-rència, la més endeutada i no precissament en inversions productives! TindràIrresponsabilitat per partida doble, ja que no respondrà per les conseqüències dels seusactes...

Una altra política que no ens porte a la ruïna es pot i es deu fer. A Vinalesa hem demos-trat i demostrem cada dia que es pot fer un model de qualitat de vida dels ciutadanssense endeutar-se ni posar en perill el futur de les següents generacions (o de la nostra

mateix)! Sols cal pensar sempre primer en el benestar dels ciutadans!

SI ALGUIEN ESTÁ INTERESADO EN LA VERSIÓN EN CASTELLANO, SÓLO TIENE QUE INDICÁRNOSLO.

ED I TR

I A L

O

O

O

Page 2: Vida Social junio 2010 PSPV Vinalesa

No és la primera vegada que des d’ací hem parlat del tema, de les regles de joc queempresonen els nostres sistemes socials, polítics i econòmics, del poder que tenenles grans multinacionsals i corporacions.

La dictadura dels mercats, el fascisme financer, té tant de poder que els governs ballen al sónque els marquen! Sens dubte, cada vegada resulta més evident la maldat de l’especulació,acció que deuria estar tipificada com a delicte (i com a pecat) pel gran mal, pobresa i misè-ria que provoca. És un robatori, un atrac de dimensions colosals. Com a modernes plagues,s’especula amb el preus del petroli, de la vivenda, dels valors tecnològics, contra les mone-des, siga la pesseta o siga l’euro, amb la bolsa, amb els aliments, res escapa a la seua vora-citat i toxicitat... Es va passant d’un sector a d’altre!I ara toca “jugar” amb el deute dels estats! A finals del 2009 el deute públic d’España ronda-va el 50% del PIB, el 115% tenia Grècia o Itàlia, el 85% el Regne Unit, el 73% Alemanya,França el 78% (font: Jose Manuel Naredo), el deute d’Estats Units és més gran que el de la restadel món tot junt! Les agències de qualificació del deute (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch,

entitats privades per suposat), que a saber a quins obscurs interessos responen, apugen iabaixen el rating quan i com volen, i fan així que els interessos a pagar es disparen o que lespossibilitats de negociació de deute resulte caríssim, i estem parlant de xifres billionàries...

Els governs s’agenollen i imploren, i tots els atacats fan tot els que els exigeixen per assegu-rar-los que els podran pagar els deutes (amb grans interessos via especulativa): retallar despesa,augmentar l’edat de jubilació, els impostos, rebaixar sous, privatitzar, tot...

Per saber més:

qui i per què ataca l’economia: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=100601

agències de rating: www.rebelion.org/noticia.php?id=61296

“Si els estats perifèrics europeus trien un enfoca-ment keynessià, els mercats els massacraran”

Financial Times, 10-02-2010 segons explica un economista del Deustche Bank

2

Page 3: Vida Social junio 2010 PSPV Vinalesa

pàgina del mes en internet:

http://vnavarro.org/

Vicenç Navarro ha estat Catedràtic d’Economia Aplicada en la Universitat de Barcelona.Actualment és Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra(Barcelona, Espanya). És també professor de Polítiques Públiques en The Johns HopkinsUniversity (Baltimore, EUA) on ha impartit docència durant 35 anys. Dirigeix el Programa enPolítiques Públiques i Socials patrocinat conjuntament per la Universitat Pompeu Fabra i TheJohns Hopkins University. Dirigeix també l’Observatorio Social de España

Va haver d’exiliar-se d’Espanya per raons polítiques. Ha viscut i treballat a Suècia (Upsala),Gran Bretanya (London School and Economics, Oxford i Edimburg) i als EUA (The JohnsHopkins University) on ha estat Catedràtic de Polítiques Públiques i Ciències Polítiques. Va serproposat com a Catedràtic Extraordinari d’Economia Aplicada per la Universitat Complutensede Madrid i es va integrar a la vida acadèmica catalana com a Catedràtic d’Economia Aplicadade la Universitat de Barcelona i més tard com a Catedràtic de Ciències Polítiques de laUniversitat Pompeu Fabra. Allà dirigeix el programa de Polítiques Públiques i Socials patroci-nat juntament amb la The Johns Hopkins University, en el qual continua sent professor. Haassessorat a les Nacions Unides, a l’Organització Mundial de la Salut i a molts governsincloent: el govern d’Unitat Popular de Xile, el govern cubà (en la seva reforma sanitària), elgovern socialdemòcrata suec, el govern socialista espanyol, els governs tripartits i “d’entesa”catalans, així com al govern federal d’EUA, havent estat membre del grup de treball sobre lareforma sanitària de la Casa Blanca dirigida per Hillary Clinton.

Les seves àrees d’investigació son: Economia Politica, Estat del Benestar i Estudis Polítics. Hapublicat extensament (24 llibres traduits a diversos idiomes) essent els més recents elSubdesarrollo Social de España: Causas y Consecuencias. Anagrama i Neoliberalism,Globalization and Inequalities. Baywood. En 2002, va rebre el premi d’assaig de la EditorialAnagrama pel seu llibre Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. De lo que no se hablaen nuestro país.

3

Page 4: Vida Social junio 2010 PSPV Vinalesa

Últimament el PP de Vinalesa està atacantl’Ajuntament a partir de la posada en fun-cionament per al proper any de la nova

Escola Infantil Municipal. I és curiòs que sigaprecisament ara, en un moment de canvis iquan les famílies estan més preocupades peltema quan ells s’interessen. Mai ho havien fet,ni tan sols contemplaven al seu programaelectoral la necessitat d’ampliació per a donarresposta a les necessitats reals de les famílies.Nosaltres ho portàvem al nostre programa ipodeu comprovar que s’està complint fil perranda el que allí proposàvem entrant a la pàgi-na web www.pspvpsoevinalesa.com .

La preocupació del PSPV-PSOE per l’EscolaInfantil de Vinalesa té una llarga trajectòria desque tenim responsabilitat de govern al’Ajuntament. Quan es detecta la necessitatd’ampliació el treball s’inicia amb molta antela-ció. Però és cert que els tràmits han sigutllargs i costosos.Ja en juliol de 2006 Pedro Pérez, regidor d’edu-cació en aquell moment, envia un escrit a laDirecció territorial on es manifesta la intenciód’ampliar l’Escola infantil al seu lloc actual isol.licita iniciar els tràmits per a la cessió de ter-reny en el pati del CEIP Blat Gimeno per aampliar l’aulari. Davant la falta de contestació,en octubre de 2006 reitera la petició manifes-tant la voluntat de posar en funcionament el nouaulari en el curs 2006-2007. Però laConselleria no contesta en cap sentit i per tantl’Ajuntament no pot iniciar cap tràmit per a l’am-pliació. Posteriorment se denega la possibilitatd’ampliació en eixe espai per la necessitat futu-ra d’eixes aules per al col•legi públic. En juliolde 2007 Carles Iriarte, el nou regidor d’educa-ció, continua amb la sol.licitud, enviant els plà-nols situant els 513,58 metres necessaris per ala construcció de la nova Escola Infantil. Peròno serà fins al 26 de maig de 2008 quan ja laConselleria demana que l’Ajuntament aproveen plenari la sol.licitud. I als 10 diesl’Ajuntament ja ho ha portat a terme. El 24 dejuny de 2008 arriba a l’Ajuntament la resolucióde desafectació de part del pati per a la cons-trucció d’una nova Escola Infantil. I a partir d’acíse succeixen ja tots els tràmits –que en són

molts- per a iniciar la construcció de l’edifici. El25 de setembre de 2008 el plenari aprova la tra-

mitació de l’estudi de viabilitat per a la construc-ció i explotació d’una escola infantil per part del’empresa-cooperativa NINOS ConcesionesEducativas. El 2 de desembre el plenari acor-da sotmetre a informació pública l’avantprojectede construcció i explotació de l’escoleta. I fins anovembre de 2009, moment en què ja comen-cen les obres, se succeixen un total de 8 actesadministratius que són imprescindibles per a laconstrucció i explotació de la nova EscolaInfantil Municipal que començarà a funcionar enel curs 2010-2011.Però, és verietat que la construcció i explotacióde l’Escola Infantil de Vinalesa haguera pogutser d’una altra manera. La nova llei d’educació(LOE) contempla la necessitat de donar respos-ta de les administracions a les necessitats edu-catives dels més menuts. En esta línea, elGovern Central en els pressupostos de 2008acordà posar en marxa el Pla Educa-3 quetenia com a finalitat crear 300.000 places edu-catives de 0-3 anys de manera progressiva,amb una inversió inicial de 1.087 milions entreel Ministeri d’Educació i les diferents autono-mies. En este primer Pla per a la ComunitatValenciana hi havia 11.424.709 euros per a lainversió en esta etapa, ja que és una de les mésdeficitàries.Ací teniu el número d’escoles incloses en el plade 2008 per a la construcció d’escoles infantils.

4

EL QUÈ EL PP NO DIU DE L’ESCOLA INFANTIL...

Comunitat Centres Places

Andalusia 77 5.716

Aragó 69 1.220

Astúries 16 750Balears 7 557

Canàries 26 1.107

Cantàbria 18 468

Castella i Lleó 13 925

Castila la Manxa 11 1.078Catalunya 39 3.824

C. Valenciana 0 0Extremadura 38 1.111Galícia 15 1.111

Madrid 23 3.562Múrcia 8 782Ceuta i Melilla 3 268

Page 5: Vida Social junio 2010 PSPV Vinalesa

La Generalitat Valenciana no sol•licita alMinisteri la seua inclusió per a la construcciód’escoles infantils. Altres administracions, detots els colors politics si que ho feren. Sobrenles paraules.

El 3 d’abril de 2009 el Consell de Ministres,aprova una partida per al Pla Educa3 de 2009amb 11.340.478 euros per a la ComunitatValenciana, esta vegada si. Amb el compromísd’aportació del 50% per part de les autonomies.

La realitat és que la Generalitat Valenciana noha posat ni un sols euro en el conveni signatamb el Ministeri, traslladant la totalitat del per-centatge que li corresponia als ajuntamentsque ho han sol.licitat.L’Ajuntament de Vinalesa davant la falta deresposta de l’Administració autonòmica ja esta-va en ple procés de gestió de la nova EscolaInfantil. Tant en 2007, 2008 i 2009, un nombreimportant de xiquets i xiquetes de Vinalesahagueren de buscar escoleta en altres poblesperquè la Conselleria d’Educació no va perme-tre ampliar el nombre de places sota cap con-cepte. Des de l’ajuntament s’arribà a proposarel lloguer d’una aula prefabricada per podereixir del pas, i mira per on, la mateixaConselleria que té sembrada tota laComunitat Valenciana d’aules prefabrica-des, va denegar la petició. Fins i tot per alproper curs ja havia comunicat al’Ajuntament que ja no comptava amb lesdues aules del col·legi públic, el que supo-sava la desaparició de l’escola infantil.

La gestió de la Generalitat Valenciana eneste terreny és desastrosa; seguim siguentla Comunitat Autònoma amb més dèficit deplaces educatives per a la etapa de 0 a 3anys, així i tot la Conselleria d’Educaciócontinua reduint, any rere any les aporta-cions al bono per alumne/a, per al curs2009-10 la reducció ha sigut d’un 20%, peral curs 2010-2011 s’espera un altra reduc-ció del 20%.

L’Ajuntament ha fet un gran esforç econò-mic en el passat i continuarà fent-lo en elfutur, aportant un percentatge del cost decada plaça escolar, en esta nova etapasegons trams de renda de la unitat familiar,per tal de facilitar a les famílies l’escolaritza-ció dels xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys.

Però és que encara podem dir més, el PPCVen el seu programa electoral per a les elec-cions autonòmiques duia com a promesa lagratuïtat de l’etapa de 0-3 anys. Si hagueracomplit la seua promesa, les famílies deVinalesa –i de qualsevol poble de la Comunitat-hagueren pogut portar als seus fills i filles al’escola infantil sense haver de pagar ni uneuro. (I el PP de Vinalesa no para d’acusar a

l’Ajuntament perquè és tan cara!).

Ens van pel cap unes quantes preguntes,¿quina cosa li molesta al PP de Vinalesa? Quèsiga l’Ajuntament del PSPV-PSOE qui estigasolucionant els problemes de les persones, talcom es el seu compromís?. Què no siga laGeneralitat Valenciana governada pel PPCV laque solucione els problemes tal com es la seuaobligació?. Què l’escoleta infantil continue sentmunicipal? o què el sistema de gestió siga duta teme per una cooperativa on els treballa-dors/es estiguen més implicats, si cap, en laseua gestió?

Una vegada més es posa de manifest quinessón les prioritats del PP, sols mirant en què esgasta els diners. Ací també té la culpa el governde Zapatero que discrimina la Comunitat?

5

Page 6: Vida Social junio 2010 PSPV Vinalesa

Ja fa temps que se’n parla. Tot el món té clarque hi ha una trama de persones que ha fetuna gran fortuna de manera ràpida i per mit-

jans no legals. A la presó ja està Francisco Correa,entre altres. I tot el món coneix el cas dels “tratges”a la Comunitat Valenciana.Després que el Tribunal Superior de Justícia dela Comunitat, arxivara el cas delsregals al President de la Generalitat–curiosament al capdavant està unmés que amic de Francisco Camps-,i a instàncies del PSPV-PSOE, elTribunal Superior de Madrid ha orde-nat la reobertura del cas, donant unfort abroncament al Tribunal deValència per l’arxivament del cas.Davant esta situació, Jorge Alarte, elsecretari general del PSPV-PSOE hademanat la dimissió de FranciscoCamps, ja que està imputat en un casde suborn i això obri una crisi institu-cional sense precedents.Però sembla ser que tot no es quedaahí. Així, informes aportats al casGurtel apunten a alguna cosa més queel regal d’uns tratges, per part d’Àlva-ro Pérez (el bigotes) que supostamentforma part de la branca del cas de cor-rupció a València. Com molt bé diuFrancisco Camps “Ningún Presidentese vende por tres trajes”. Qui dubtad’això?. El que s’intueix és alguna cosamés.Com va dir a les Corts valencianes, elportaveu socialista Ángel Luna, l’em-presa Orange Market, principal impli-cada en la trama de corrupció, obteniabeneficis superiors a un 500% per subcontractar através de terceres empreses els encàrrecs inicialsdel Consell.Queda de manifest que les pràctiques de contra-ctació pública de la Generalitat Valenciana sónuna autèntica irregularitat. Així, estan sota sospitacontractes per 14,5 milions d’euros per la visita delPapa, 12,5 milions d’euros per la Fundació VTrobada de les famílies i 7 milions d’euros de supo-sat finançament il.legal del PP, segons l’informe de

la Brigada contra el Blanqueix de Capitals.És veritat que no estem parlant d’uns pocs regals, -això és una mera anècdota- tot sembla apuntar pre-suntament cap a un finançament irregular del PPvalencià que va amagar 22,5 milions a hisendaorganitzant actes electorals gràcies a OrangeMarket.I davant aquesta situació, el Molt Honorable diu que

açò és una conspiració deZapatero, paraules i actitudsque el fan portada de tota lapremsa nacional.I què en direm de Fabra, alque en 5 anys li han tocatquantioses sumes en la lote-ria? Pero... això és motiu d’unarticle a banda. I Rajoy sensedir res.I mentre Baltasar Garzón sus-pés cautelarment per investi-gar els crims del franquisme,

precisament ell que havia iniciat elcas Gürtel, que apunta a finança-ments irregulars del PP....

Però, encara podem dir més delPresident Camps. Els jutges diranfinalment què ha passat, si es pro-ven o no les sospites que a horesd’ara s’intueixen, però hi ha unacosa ben clara: Camps ha MEN-TIT reiteradament a tots els valen-cians i valencianes. Primer quandeia que no coneixia de res aÁlvaro Pérez (el bigotes) i resultahem pogut escoltar les conversesmés que amistoses entre tots dos.I també quan ha dit “Claro que me

pago mis trajes”. I després no ha aportat ni una fac-tura, ni res de res i ha començat a dir que quin polí-tic no rep regals. Com s’aclarim? La realitat estàclara. Francisco Camps menteix. Quina fiabilitattenen les seues declaracions públiques? A horesd’ara la seua credibilitat està per terra.

Davant de tot açò, sols cla dir:

NO A LA CORRUPCIÓ. CAMPS DIMISSIÓ!!!

Agrupació Local de Vinalesa del PSPV/PSOE. Plaça de Gafaüt, 13 -e-mail: [email protected]

EL CAS GURTEL A VALÈNCIA

6

“FRASES PER A LA HISTÒRIA”

“HI ha lluita de classes, d’acord, però, és la meua classe, la dels rics, la que està fent laguerra, i hi estem guanyant” Warren Buffet, citat per The New York Times el 26 de novembre de 2006