77
Raport privind rezultatele evaluărilor finale de certificare a performanței educaționale în clasele terminale din învățământul general, sesiunea de examene 2016, Chişinău Evaluarea educațională este proces de colectare sistematică, orientată pe obiectivele definite, a datelor specifice privind evoluția și/sau performanța evidențiate în situația de evaluare, de interpretare contextuală a acestor date și de elaborare a unor judecăți de valoare cu caracter integrator... (Adrian Stoica, Evaluarea curentă și examenele) În ultimii 3 ani, în mediul educaţional al Republicii Moldova, s-au promovat transformări conceptuale fără precedent, comparabile doar cu cele de 10-12 ani vechime, când direcţiile doctrinare din învăţământul naţional au fost racordate la/sincronizate, în mod inductiv, cu noţiunea de Curriculum şi instrumentarul ei teoretic-practic, implementate, în Europa, practic, din a doua jumătate a sec. XX. Astăzi, după o evoluţie pregnantă, Curricula Naţională a obţinut un nou, al treilea, calificativ al său – modernizată/bazată pe competenţe, pentru că sistemului educaţional contemporan i se reclamă acoperirea necesităţilor lumii în continuă schimbare care dictează – necondiţionat – formarea/dezvoltarea la elevi, studenţi şi, chiar la angajaţi, a competenţelor, adică a unui pachet transferabil și multifuncţional de cunoștinţe, abilităţi și atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea și dezvoltarea profesională, pentru incluziunea socială și inserţia profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii și urmează să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi . În acest context al sincronizărilor de divers ordin, din perspectiva asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar, Evaluarea şi, implicit, întreg demersul educaţional la disciplinele şcolare din cele trei niveluri de învăţământ general, au constituit subiecte de redimensionare şi re-conceptualizare a stipulărilor actului director - Curricula Naţională Modernizată – pe dominantele lui: Acţională, Tehnologii și demers didactic și Performarea măiestriei profesionale, în virtutea necesităţii imperative de implementare/aplicare, în activitatea de formare a elevilor, a instrumentului didactic numit standard, elaborarea/publicarea căruia, de fapt, ar fi fost logic să preceadă apariţia întregului set de documente reglatorii ale procesului educaţional, racordat la noile imperative ale timpului – Standardele Europene. Odată apărute, Standardele de eficienţă a învăţării au constituit, prin definiţie, partea finală şi esenţială, integratoare a sistemului didactic contemporan din ţară – o resursă, un document de informare a educatorilor, părinţilor, a societăţii civile asupra așteptărilor ce reflectă finalităţile educaţionale, care, la rândul lor, conţin implicit cele mai importante valori ale naţiunii sau ale statului, orientează și ameliorează practicile în acord cu specificul dezvoltării copilului într-o anumită perioadă a vieţii, având în vedere, în mod holistic, toate domeniile dezvoltării lui , iar evaluarea competenţelor formate , în baza standardelor, concretizată în Referenţialul de evaluare, a obţinut, în sfârşit, forma sa logică predestinată: cea de

· Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Raport privind rezultatele evaluărilor finalede certificare a performanței educaționale în clasele terminale din

învățământul general, sesiunea de examene 2016, Chişinău

Evaluarea educațională este proces de colectare sistematică, orientată pe obiectivele definite, a datelor specifice privind evoluția și/sau performanța

evidențiate în situația de evaluare, de interpretare contextuală a acestor date și de elaborare a unor judecăți de valoare cu caracter integrator...

(Adrian Stoica, Evaluarea curentă și examenele) În ultimii 3 ani, în mediul educaţional al Republicii Moldova, s-au promovat transformări conceptuale fără precedent, comparabile doar cu cele de 10-12 ani vechime, când direcţiile doctrinare din învățământul naţional au fost racordate la/sincronizate, în mod inductiv, cu noţiunea de Curriculum şi instrumentarul ei teoretic-practic, implementate, în Europa, practic, din a doua jumătate a sec. XX. Astăzi, după o evoluţie pregnantă, Curricula Naţională a obţinut un nou, al treilea, calificativ al său – modernizată/bazată pe competenţe, pentru că sistemului educaţional contemporan i se reclamă acoperirea necesităţilor lumii în continuă schimbare care dictează – necondiţionat – formarea/dezvoltarea la elevi, studenţi şi, chiar la angajaţi, a competenţelor, adică a unui pachet transferabil şi multifuncţional de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea profesională, pentru incluziunea socială şi inserţia profesională. Acestea trebuie dezvoltate până la finalizarea educaţiei obligatorii şi urmează să acţioneze ca un fundament pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi. În acest context al sincronizărilor de divers ordin, din perspectiva asigurării calităţii în învățământul preuniversitar, Evaluarea şi, implicit, întreg demersul educaţional la disciplinele școlare din cele trei niveluri de învățământ general, au constituit subiecte de redimensionare şi re-conceptualizare a stipulărilor actului director - Curricula Naţională Modernizată – pe dominantele lui: Acţională, Tehnologii şi demers didactic și Performarea măiestriei profesionale, în virtutea necesităţii imperative de implementare/aplicare, în activitatea de formare a elevilor, a instrumentului didactic numit standard, elaborarea/publicarea căruia, de fapt, ar fi fost logic să preceadă apariţia întregului set de documente reglatorii ale procesului educaţional, racordat la noile imperative ale timpului – Standardele Europene. Odată apărute, Standardele de eficienţă a învăţării au constituit, prin definiţie, partea finală şi esenţială, integratoare a sistemului didactic contemporan din ţară – o resursă, un document de informare a educatorilor, părinţilor, a societăţii civile asupra aşteptărilor ce reflectă finalităţile educaţionale, care, la rândul lor, conţin implicit cele mai importante valori ale naţiunii sau ale statului, orientează şi ameliorează practicile în acord cu specificul dezvoltării copilului într-o anumită perioadă a vieţii, având în vedere, în mod holistic, toate domeniile dezvoltării lui, iar evaluarea competențelor formate, în baza standardelor, concretizată în Referențialul de evaluare, a obținut, în sfârșit, forma sa logică predestinată: cea de eficientizare a învățării. Așa cum sunt formulate, standardele reflectă, în mod complex, extins anumite obiective orientate spre ceea ceva ști, va ști să facă și cum va fi elevul la finalizarea școlarității, adică reprezintă niște așteptări înalte, valorizate, precizate prin indicatori de performanță măsurabili, conținând acțiuni și comportamente concrete, observabile, pe care trebuie să le demonstreze elevul în raport cu instrumentul comunicării, aplicării, cu valorile receptate și cu cele receptate/create în diverse contexte.

I. TESTAREA NAȚIONALĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PRIMAR

Nivelul de formare a competenţelor curriculare specifice la elevii claselor a IV-a, la limba de instruire, limba maternă şi matematică a fost testat în conformitate cu prevederile articolului nr. 44 (p.1) al Codului Educației nr. 152 din 17.07.2014, a ordinului ME nr.1058 din 02 noiembrie 2015, a ordinului DGETS nr. 520 din 25.03.2016 „Organizarea şi desfăşurarea testării naționale din învăţămîntul primar, anul şcolar 2015-2016” şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a testării naționale a rezultatelor şcolare în învățământul primar.

Pentru susţinerea testării naționale au fost înscriși 7683 de elevi ai claselor a IV-a din municipiu, cu 207 elevi mai mult decât în anul precedent de studii. Numărul de elevi participanți la probele finale de evaluare pe discipline: limba română – 5867, limba rusă – 1811, matematica: în română – 5867, în rusă – 1811, limba ucraineană – 68, limba bulgară – 28. Pentru susţinerea testării naționale au fost admişi toţi absolvenţii treptei primare de învăţămînt din municipiu.

Page 2: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Rezultatele testării naționale:În baza schemei de convertire a punctelor în note la Limba română s-au obţinut următoarele

rezultate (vezi tabelul 1). Tabelul nr.1

10 9 8 7 6 5 4-1Nr. elevi 659 1404 1630 1136 211 29 6Procente - 2014 12,97% 27,65% 32,19% 22,38% 4,15% 0,57% 0,12%Nr. elevi 1561 1582 1760 522 201 66 0Procente - 2015 27,4% 27,8% 30,9% 9,2% 3,5% 1% 0Nr. elevi 1486 1451 1925 632 229 69 10Procente - 2016 25,6% 25% 33,2% 10,9% 3,95% 1,19% 0,17%

1 2 3 4 5 6 7 80

500

1000

1500

2000

2500

2015

1561 15821760

522

20166 0

2016

1486 1451

1925

632

229

69 10

Rezultatele comparative ale elevilor claselor a IV-a, la limba română

Pro

cen

te

Fig. 1. Rezultatele elevilor la testarea națională la limba română, sesiunea 2016

1 2 3 4 5 6 7 80

500

1000

1500

2000

2500

2015

1561 1582 1760

522 20166

0

2016

1486 1451

1925

632

22969

10

Rezultatele comparative ale elevilor claselor a IV-a, la limba română

Axis Title

Fig. 2. Curba lui Gauss

În tabelul 1 indicăm rezultatele elevilor obţinute în cadrul testării naționale la limba şi literatura română. Din numărul total de elevi (5802) care au scris lucrarea la disciplina vizată au acumulat punctaj maxim pe test 1486 de elevi, cu 105 elevi mai puțin decît în anul trecut de studii (1591elevi). Aceştia au acumulat 50-48 de puncte şi au luat note de „10”, ceea ce constituie 25,6%, cu 1,8% mai puțin decît în anul de studii 2014-2015 (27,4%,). 1451 de elevi au obţinut note de „9” (47-45 de puncte), ceea ce constituie 25% sau cu 2,8% mai puțin decît în anul 2015; Spre deosebire de anul trecut de învăţămînt , 1925 de elevi (sau 33,2%) au acumulat cîte 44-37 de puncte şi au luat note de „8”. Aceasta este cu 2,3% mai mult decît în anul precedent de studii (30,9%). Note de „7” (36-29 de puncte) au obţinut doar 632 de elevi sau 10,9%, cu 1,7% mai mult decît în anul trecut

Page 3: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

(9,2%); 28 - 21 de puncte au obţinut 229 de elevi, aceasta constituie 3,95%, cu 0,45% mai mult decît în anul de studii 2015 (3,5%); 69 de elevi au obținut 20-13 puncte sau 1,19% din elevi au luat note de „5”; 12-0 puncte au acumulat 10 elevi sau 0,17% din elevi au obţinut note insuficiente. Moda sau nota cea mai frecvent întîlnită pe test este „8”.

Rezultatele comparative ale elevilor la limba română au fost incluse în figurile 1 și 2, prezentate mai sus. Rezultatele elevilor la testarea națională la matematică pentru ultimii trei ani au fost incluse în tabelul de mai jos.

Tabelul nr.2Note 10 9 8 7 6 5 4-1

Nr. elevi 1170 1466 1296 864 247 39 0Procente 2014 23% 28,8% 25,5% 17,07% 4,86% 0,77 0

Nr. elevi 1659 1405 1607 643 276 92 4Procente 2015 29,2% 24,7% 28,3% 11% 4,86% 1,6% 0,07%

Nr. elevi 2199 1313 1352 538 323 76 6Procente 2016 37,87 22,61 23,28 9,26 5,56 1,31 0,1

10 9 8 7 6 5 40

500

1000

1500

2000

2500

Rezultatele comparative ale elevilor claselor a IV-a, la matematică

Pro

cen

te

Fig. 3. Rezultatele elevilor la testarea națională la matematică, sesiunea 2016

10 9 8 7 6 5 40

500

1000

1500

2000

2500

Rezultatele comparative ale elevilor claselor a IV-a, la matematică

Pro

cfe

nte

Fig.4. Curba lui Gaus

La 17 mai 2016, 5807 elevi din cei 5837 de pe listă au susţinut testarea națională la matematică. Au lipsit 30 de elevi, motivele fiind diferite.

Punctaj maxim (50-48 de puncte) au obţinut 2199 de elevi (sau 37,87%) din numărul total de elevi, aceştia au luat nota 10 (cei mai mulţi), cu 8,67% mai mult decît în anul 2015.

Mai puţini elevi (1313) au luat note de „9” ceea ce constituie 22,61% sau cu 2,09% mai puțin decît în anul trecut de învăţămînt, obținînd 47-45 de puncte. Au obţinut note de „8” (44-37 de puncte) 1352 de elevi, aceasta constituie 23,28% sau cu 5,02% mai mult decît în anul precedent de studii (28,3%). Au acumulat cîte 36-29 de puncte şi au luat nota „7” 538 de elevi (sau 9,26%). Note de „6”

Page 4: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

au obţinut 323 de elevi (5,56%) acumulînd 28-27 de puncte, iar 76 de elevi au luat note de „5” (1,31%). Procentul eşecului şcolar constituie 0,1%, faţă de 0,07% din anul trecut de studii sau 6 elevi au obţinut note insuficiente la matematică. Rata notelor insuficiente constituie 0,03%.

În continuare propunem tabelul comparativ al rezultatelor şcolare pentru ultimii 3 ani la limba şi literatura română.

Tabelul nr.3 Anul de

studiiReuşita Calitatea

învîţăriiNota Note:

10 – 9 8 – 7 6 – 5 4 – 1 2014 99,91% 77,3% 8,2 40,65% 54,5% 4,3% 0,09% 2015 100% 86, 1% _8,6 55,2% 40,1% 4,5% 0% 2016 99,9% 83,79% 8,53 50.6% 44,07% 5,13% 0,1%

Comparînd rezultatele înregistrate în anul curent de studii cu cele din anul trecut, la limba şi literatura română se observă o scădere uşoară a procentului reuşitei cu 0,1. Calitatea însușitei a scăzut de la 86,1% la 83,79% (scădere cu 2,31%). Eşecul şcolar, după cum am menţionat mai sus, este 0,1%.

Tabelul comparativ al rezultatelor şcolare la matematică pentru ultimii 3 ani. Tabelul nr.4

Anul de studii

Reuşita Calitatea Nota Note:10 – 9 8 – 7 6 – 5 4 – 1

2014 100% 77,37% 8,49 51,86% 42,5% 5,63% 0% 2015 99,93% 82, 2% 8,49 53,95% 39,38% 6,5% 0,07% 2016 99,9% 83,76% 8,74 60,48% 32,55% 6,87% 0,1

În anul de studii 2015-2016 reuşita învăţării la matematică este de 99,9%. Calitatea însuşitei a crescut de la 82,2% la 83,76 %, cu 1,56%. A crescut numărul de note de „10-9” cu 6,53%, faţă de anul precedent de studii, dar s-a micșorat numărul notelor de „8-7” de la 39,38% la 32,55% sau cu 6,83% mai puțin decît în anul 2015. Eşecul şcolar constituie 0,1%, în comparaţie cu anul precedent de studii (0,07%). Moda /nota cea mai frecvent întîlnită este 10.

La testarea națională la limba şi literatura română au lipsit 27 de elevi din cei 5837 de pe listă, iar la matematică nu s-au prezentat 29 de elevi. Nu s-au prezentat din diverse motive. Pentru cei 27 de elevi, care nu s-au prezentat la proba de limbă română şi 29 de elevi care au absentat la lucrarea de matematică, dar şi pentru cei 10 elevi care au obţinut note insuficiente la limba şi literatura română și pentru cei 6 elevi care au obținut note insuficiente la matematică au fost organizate evaluări finale amînate /repetate în baza ordinului intern. Rezultatele testării amînate (repetate) au fost generalizate, iar datele statistice au fost incluse în baza de date locală.

Constatări:1. În testarea națională la limba română şi matematică au fost implicate 93 instituții de

învățămînt din municipiul Chişinău cu instruire în limba română, cu un contingent de 5837 de elevi; 2. Tipul instituţiilor: şcoli primare (inclusiv şcoli-grădiniţă) - 11; gimnazii – 20; licee – 62;3. În oraşul Chişinău sînt amplasate 72 de instituţii, iar 21 – în suburbiile municipiului;4. Cadre didactice deţinătoare de grade didactice: superior – 7, I – 45, II - 137, 4 tineri

specialiști, fără grad didactic – 34 învăţători.

3% 20%

60%

2%

15%

Gradul de pregătire a cadrelor didactice implicate în testarea națională, clasa a IV-a, anul 2016

S12t/spec.F

Fig.5. Nivelul de pregătire profesională a cadrelor didactice (în procente)

Page 5: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Aproximativ 3,08% de învăţători ai claselor a IV-a deţin gradul didactic superior (7), 18,82% - gradul didactic întîi (45), 60,35% - gradul didactic doi (137), 14,97% - sînt cadre didactice fără grad de calificare (34), tineri specialiști – 1,76% (4).

5. În lista elevilor care urmau să scrie testarea națională la limba română şi matematică nu au fost incluşi 30 de elevi cu CES.

Gradul de realizare a itemilor:La limba și literatura română elevii au rezolvat bine itemii (item 1, 2, 3, 4, 13, 14). Au fost

atestate unele carențe la rezolvarea itemilor nr. 5, 7, 13. Cele mai multe greșeli le-au comis elevii la realizarea itemilor nr. 10 și 15 (alcătuirea de propoziții și text de mică întindere). Elevii au întîmpinat dificultăți la: ordonarea propozițiilor conform ordinii în care se desfășoară acțiunile în text (item 6); la caracterizarea personajului principal al textului, utilizînd două calități morale ale acestuia (item 7); la determinarea cuvintelor cu sens apropiat (sinonimelor) din text (item 8); la alcătuirea unui enunț, în care cuvîntul „noi” să fie cu alt înțeles decît cel din text (item 10); la alcătuirea a două propoziții: una exclamativă și una enunțiativă (item 12).

De asemenea, le-a fost greu să sistematizeze și să redea consecutiv informațiile cunoscute despre personalitatea descrisă, pentru că nu și-au construit un plan propriu. În lucrările elevilor s-au atestat greșeli de exprimare și ortografice.

În concluzie, menționăm că elevii au întîmpinat greutăți la:- selectarea speciei literare a textului; - alcătuirea enunțurilor /propozițiilor de diferite tipuri (exclamativă și enunțiativă); - scrierea textului despre o zi de școală a creat dificultăți pentru unii, care mai puțin s-au gîndit

la o zi obișnuită de școală.Itemii nr. 1, 3, 4, 5, 6 și 8 au vizat înțelegerea și operarea cu textul și operarea cu diferite

elemente ale textului din perspectivă comunicativ-funcțională: sintaxă, morfologie, lexicologie (itemi nr. 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

La matematică elevii au rezolvat bine itemii 1, 2, 3, 6, 12, 13. Au comis unele greșeli la itemii 4, 5, 8, 9, 10. Cele mai multe greșeli au fost atestate la rezolvarea itemilor 7, 11 și 14. La identificarea figurilor și a corpurilor geometrice, elevii au demonstrat că confundă noțiunile de figuri geometrice și corpuri geometrice. De asemenea, elevii au comis greșeli la identificarea modului de cîntărire a masei. La itemul 7 cele mai multe greșeli au fost comise la efectuarea operației de împărțire. Unele greșeli de calcul s-au înregistrat și la alți itemi: 4, 8, 11, 12. La rezolvarea itemului 11 elevii au demonstrat că au formate abilități de rezolvare a acestui tip de probleme, dar i-a dus în eroare faptul că întrebarea nu a fost separată de condiția problemei. Unii elevi au construit greșit schema problemei, respectiv, au rezolvat greșit problema. Elevii, fiind obișnuiți să afle toate necunoscutele unei probleme, au efectuat o operație în plus și, respectiv, au formulat un răspuns greșit.

După părerea cadrelor manageriale și didactice la clasele primare din municipiu, schema de convertire a punctelor în note a fost foarte „generoasă”. Pentru 48-50 puncte acumulate pe test li s-a dat nota „10”. Astfel, aproape 38% din elevi au obținut note de „10” – cel mai mare procent din ultimii cinci ani.

În urma examinării notelor informative, expediate la DGETS, privind calitatea testelor şi baremelor de corectare, s-a constatat că acestea au fost construite corect şi respectă aspectul - curs integrat al studierii limbii române şi principiul concentric al învăţării matematicii. Conţinutul testelor este accesibil şi corespunde particularităţilor de vîrstă ale elevilor şi curriculumului modernizat la clasele primare. Timpul de lucru (60 minute) a fost suficient pentru ca testul să fie realizat de toţi elevii. Toate sarcinile sînt formulate corect, clar şi complet, sînt variate şi cu grad de dificultate în ascensiune.

La limba română elevii au demonstrat competenţe bune de percepere şi înţelegere a textului citit independent şi de lucru cu elementele lui (item 1, 2, 5, 6, 9).

Cele mai multe carenţe au fost înregistrate la formularea întrebărilor în baza textului (item 3), la determinarea afirmaţiilor, în special a ultimei aserţiuni (item 4), la caracterizarea personajului (item 7), unde elevii au prezentat acţiuni ale personajului, la identificarea părţilor de propoziţii pe care le-au confundat cu cele de vorbire (item 11), la formarea propoziţiei exclamative (item 12). Multe carenţe s-au înregistrat la scrierea textului propriu, la care o parte dintre elevi au relatat acţiuni cotidiene banale dintr-o zi de şcoală, fără imagini artistice, implicare afectivă personală.

Page 6: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Considerăm că textul propus ca suport are un volum adecvat, nu este dificil de perceput mesajul, elevii ușor au determinat linia de subiect al acestuia.

În general, itemii propuşi au fost în concordanţă cu competenţele şi standardele la disciplină şi au evaluat toate domeniile integratoare ale studierii disciplinei în şcoală.

Propuneri constructive privind conţinutul testului, baremul de corectare şi nivelul de realizare a testelor la limba şi literatura română şi matematică de către elevii claselor a IV-a din municipiu au fost făcute de către directorii adjuncţi din instituțiile de învățămînt: IPLT „Alexandru Ioan Cuza” (Z. Spinei), LT „G. Călinescu” (L. Ciupercă), IP școala-grădiniță nr. 152 „Pas cu pas” (C. Șargu), școala primară-grădiniță nr. 120 (Sv. Galben), IPLT „Ginta Latină” (M. Tamazlîcaru), IPLT „Hyperion” (A. Timotin), gimnaziul nr. 99 „Gheorghe Madan” (E. Lupașcu); IPLT „Traian” (A. Carp), școala primară nr. 12 „Anatol Popovici” (E. Călugări), Gimnaziul nr. 42 (T. Cobzac), LT „Grătiești” (V. Moroșanu), LLMTI „Socrate” (Sv. Miron), LT „Vasile Vasilache” (Iu. Băț).

La DGETS au fost prezentate plicurile în care au fost ridicate testele la limba română și matematică, cîte două teste de la fiecare disciplină și rapoartele privind rezultatele testării naționale în clasa a IV-a, anul de studii 2016. Președinții comisiilor de examen au ținut cont de corectitudinea deschiderii plicurilor cu teste. Nu au fost prezentate la timp rapoartele din instituțiile de învățămînt: LT „M. Sadoveanu”, gimnaziul nr. 53, gimnaziul nr. 68.

La reverificarea testelor au fost depistate multe inexactități: subaprecierea itemilor, supraaprecierea acestora, corectări ale învățătorului pe test, lipsa numelui evaluatorului pe test sau nota, nu au fost decodificate, unii au prezentat doar testul la limba română sau la matematică, s-a folosit ceruza, corectări la încercuirea indicilor de cuantificare a itemului etc.

Nu au prezentat lucrări instituțiile de învățămînt: LT cu profil sportiv „Gloria”, gimnaziul internat nr. 3, școala primară nr. 101, LTPA „Ion și Doina Aldea Teodorovici”. Reieşind din cele expuse se propune:

1. Managerilor responsabili de procesul educațional la clasele primare:1.1. Să generalizeze rezultatele obţinute de către elevi la limba şi literatura română şi

matematică la nivel de şcoală pentru a depista lacunele în formarea de competenţe specifice privind disciplinele evaluate;1.2. Să analizeze împreună cu membrii comisiei metodice rezultatele obţinute de elevi şi să proiecteze sarcini concrete de ameliorare a lacunelor depistate;

1.3. Să programeze pentru anul următor de studii lucrări de evaluare internă pentru elevii claselora IV-a, cu includerea itemilor similari pentru a preveni erorile posibile;

1.4. Să creeze o bancă de date privind rezultatele obţinute pentru mai mulţi ani de studii;1.5. Să aducă la cunoştinţă tuturor cadrelor didactice de la învăţămîntul primar greşelile mai des

întîlnite pentru a fi preîntâmpinate eventualele erori pe viitor.2. Cadrelor didactice din învățămîntul primar:

2.1. Să generalizeze rezultatele elevilor la nivel de clasă, apoi să prezinte datele administratorului responsabil de procesul educaţional la clasele primare pentru a întocmi nota informativă finală;

2.2. Să propună pe parcursul anului de studii teste similare în scopul antrenării elevilor la rezolvarealor corectă în timpul rezervat;

2.3. Să examineze nota informativă a managerilor patroni privind rezultatele obţinute de către eleviiclaselor a IV-a la evaluările finale la limba şi literatura română şi matematică pentru a-şi fixa obiective concrete de lichidare a inexactităţilor în clasele lor.

В тестировании приняло участие 1794 учащихся четвёртых классов из образовательных учреждений с русским языком обучения, в том числе 9 учащихся с особыми образовательными потребностями, которые занимались по модифицированному куррикулуму по математике и 8 учащихся – по русскому языку, выполнили работу в индивидуальных тестах.

Результаты национального тестирования учащихся, представленные ниже в таблице №1, являются показателем совместной деятельности учащихся, учителей начальных классов и родителей в 2015-2016 учебном году.

Итоги национального тестирования (2012-2016гг.)

Таблица №1

Page 7: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Предмет Год Получили оценку Средний балл

Качествоуспеваемости(%)

«10» «9» «8» «7» «6» «5» «4»

Математика

2012 230 279 532 369 202 26 5 8,1 63,352013 337 483 420 211 118 25 6 8,2 77,502014 306 462 450 353 88 12 1 8,1 69,692015 512 403 519 205 83 26 2 8,5 81,362016 577 451 442 195 106 12 1 8,6 86,62

Русский язык

2012 272 459 625 237 45 6 0 8,5 82,482013 197 574 614 171 49 3 1 8,4 86,072014 117 261 525 642 114 9 1 7,6 51,252015 552 518 510 123 33 8 2 8,8 90,492016 344 456 727 201 48 8 1 8,4 85,54

Болгарский язык

2012 0 1 11 4 0 0 0 7,8 75,002013 0 6 9 6 2 0 0 7,8 65,212014 0 0 7 10 5 0 0 7,0 31,812015 5 7 15 4 3 0 0 8,2 79,412016 9 4 12 3 0 0 0 8,6 89,28

Украинский язык

2012 3 9 22 24 9 0 3 7,6 48,572013 5 10 57 21 6 0 0 7,8 72,722014 3 7 18 41 11 5 1 7,1 32,552015 15 15 19 3 0 0 0 8,8 94,232016 5 17 27 10 6 2 0 7,9 73,13

Анализ результатов национального тестирования за 2012–2016 годы показал рост среднего балла и уровня качества успеваемости учащихся по математике и по болгарскому языку, снижение данных показателей по русскому языку и по украинскому языку.

Сравнительный анализ итогов тестирования за 2015–2016 годы (таблица №2) показал, что в 2016 году по математике увеличилось количество отметок «10», «9» и «6», а количество отметок «8» и «7» – снизилось.

Таблица №2

«5» «6» «7» «8» «9» «10»0

100

200

300

400

500

600

700

Итоги тестирования по математике, IV класс

20122013201420152016

Анализ уровня реализации каждого задания национального тестирования по математике (Таблица №2) продемонстрировал, что определяет порядок действий и арифметическое действие, соответствующее каждому из выражений, заданных с помощью математической терминологии, 91% учащихся; 85% учащихся верно различает чётные и нечётные числа, 82% – распознаёт геометрические формы, у которых есть хотя бы одна вершина, 74% – устанавливает истинность заданных утверждений и обводит соответствующие буквы, опираясь на знание и понимание единиц измерения

Таблица №3Уровень реализации заданий по математике

Page 8: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

№1; 94%

№2; 85%

№3; 94%

№4; 94%

№5; 82%

№6; 79%

№7; 85%№8; 85%

№9; 83%

№10; 89%

№11; 76%

№12; 85%

№13; 83%

№14; 91%

массы и денежной ценности, 92% – единиц ёмкости, 78% – единиц времени. Верно выполняет в столбик: сложение с переходом через разряд – 94% учащихся, вычитание с переходом через разряд – 82%, умножение с переходом через разряд и деление на однозначное число – 83% учащихся. Применяет свойства арифметических действий для определения неизвестного слагаемого 87% учащихся, неизвестного вычитаемого – 83%. Выявляет правило составления числового ряда и применяет правило для вычисления последующего числа и записывает ответ в рамку – 83%, верно сравнивает числа – 89% учащихся. Составляет без ошибок краткое условие задачи 84% учащихся, 78% – решают задачу с пояснениями, 68% – верно формулирует и записывает ответ. Верно работает с таблицей, дополняя её необходимыми данными, полученными в результате выполнения умножения и деления, – 85% учащихся, дополняет числовыми данными условие задачи на нахождение периметра квадрата 83% учащихся, используя пример, которым решается предложенная задача – 91%. Таким образом, перечисленные данные позволяют определить следующий уровень сформированности специфических компетенций по математике у учащихся 4 класса:

Распознавание и применение математических понятий и математической терминологии в различных ситуациях – 84%.

Применение арифметических действий и их свойств в разнообразных контекстах – 87%.

Решение и формулирование задач на основе математических когнитивных приобретений – 82%.

Изыскание/исследование реальных или смоделированных проблемных ситуаций на основе интеграции математических и других когнитивных приобретений – 86%.

Итоги национального тестирования по математике показали, что учителям следует уделить внимание работе с единицами измерения массы и с денежными единицами, решению задач и формулировке ответов.

Сравнительный анализ итогов национального тестирования по русскому языку за последние четыре года (таблица №4) продемонстрировал, что в 2016 году значительно снизилось количество отметок «10» и «9», количество отметок «8» и «7» увеличилось, а количество отметок «6» и «5» – осталось

Таблица №4

«5» «6» «7» «8» «9» «10»0

100

200

300

400

500

600

700

800

Итоги тестирования по русскому языку, IVкласс

20122013201420152016

Page 9: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

практически на том же уровне. Анализ результатов показал снижение среднего балла и показателей уровня качества успеваемости учащихся за прошедший год по сравнению с предыдущими годами.

Анализ уровня реализации каждого задания национального тестирования по русскому языку (таблица №5), позволил сделать вывод о том, что верно находит ответы на вопросы по прочитанному тексту – 73% учащихся, находит в тексте слова для характеристики персонажей – 96% учащихся, определяет истинность высказываний, связанных с содержаниемпрочитанного текста – 79% учащихся, находит пары антонимов – 99%, выписывает из текста синонимы к заданным словам – 79% учащихся,

Таблица №5Уровень реализации заданий по русскому языку

№1; 73%

№2; 96%

№3; 87%

№4; 87%

№5; 82%

№6; 74%

№7 ;99%№8; 79%

№9; 91%

№10; 69%

№11; 89%

№12; 92%

№13; 79%

№14; 75%

№15; 80%

формулирует вопросы по содержанию текста – 87% учащихся, подбирает заголовок прочитанного текста – 74% учащихся, различает слова с мягким знаком и с твёрдым знаком – 91%, приводит примеры слов с непроизносимым согласным в корне слова – 71%, с проверяемым безударным гласным в корне слова – 68%, верно определяет, какой частью речи являются слова – 89%, подчеркивает грамматическую основу предложения – 79%, выписывает словосочетания из предложения – 75% учащихся, дописывает окончания частей речи – 92% учащихся, составляет текст на заданную тему – 80% учащихся.

Национальное тестирование продемонстрировало следующий уровень сформированности специфических компетенций по русскому языку, выносимых на контроль:

Изучение родного языка с позиции социального заказа – овладение практической коммуникацией – 80%.

Понимание системных явлений в языке и в речи как основы грамотного использования средств языка в речевой деятельности – 82%.

Умение логически и стилистически оправданно использовать в речи средства языка, связно излагать мысли в процессе речевого общения – 89%.

Умение сравнивать, классифицировать и обобщать рече-языковые явления и жизненные ситуации, отраженные в предмете речи – 77%.

Умение оценивать собственную деятельность (поступки) в соответствии с образцами из художественной литературы и реальной жизни – 96%.

Проблемы, которые предстоит решить учителям начальных классов при организации и проведении учебной деятельности учащихся на уроках русского языка, связаны с применением изученных правил правописания слов с орфограммами.

Сравнительный анализ итогов тестирования по болгарскому языку за 2012–2016 годы (таблица №6) показал, что в 2016 году увеличилось количество отметок «10» и «8», а количество отметок «7» и «9» – уменьшилось.

Таблица №6

Page 10: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

«5» «6» «7» «8» «9» «10»0

2

4

6

8

10

12

14

16

Итоги тестирования по болгарскому языку, IV класс

20122013201420152016

Анализ итогов тестирования по украинскому языку за 2012–2016 годы (таблица №7) демонстрирует, что в 2016 году увеличилось количество отметок «7», «8» и «9», а количество отметок «5», «6» и «10», по сравнению с 2015 годом, уменьшилось.

Таблица №7

«5» «6» «7» «8» «9» «10»0

10

20

30

40

50

60

Итоги тестирования по украинскому языку, IVкласс

20122013201420152016

На основании вышеизложенного, рекомендуется: директорам образовательных учреждений:

– продолжить мониторинг деятельности учителей начальных классов по формированию компетенций по всем дисциплинам;

учителям начальных классов:– уделить внимание работе с единицами измерения массы и с денежными единицами,

решению задач и формулировке ответов на уроках математики;– проектировать деятельность учащихся, связанную с применением изученных правил

правописания слов с орфограммами на уроках русского языка и литературы, более эффективно.

II. EXAMENELE NAȚIONALE DE ABSOLVIRE A GIMNAZIULUI

Examenele de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2016 s-au desfășurat în perioada 02-13 iunie curent, în corespundere cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor, a orarului stabilit de ME. Comisia Municipală de Evaluare la disciplinele de examene, ciclul I gimnaziu, aprobată prin ordinului DGETS nr. 617 din 11.04.2016, și-a desfășurat activitatea în Centrul Municipal de Evaluare a lucrărilor de examen, LT „Vasile Vasilache”.

Conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor, membrii Comisiei Municipale de Examene au instruit Președinții Comisiilor Municipale de Evaluare, iar aceștia, la rîndul lor, profesorii evaluatori, responsabilizîndu-i prin semnarea Angajamentului de asigurare a testului, determinarea posibilelor răspunsuri aşteptate de la candidaţi și raportarea acestora la standardele evaluării, respectarea baremului de evaluare şi elaborarea unor principii

Page 11: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

unice, comune pentru toţi evaluatorii în aprecierea soluţiilor din teste, deliberarea situaţiilor în cazul unor posibile erori în găsirea soluţiilor sau a altor contravenţii Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului pentru care, la fiecare disciplină de examen, s-au întocmit procese-verbale speciale. Fiecare situație a fost prezentată și analizată în cadrul celor 5 ședințe de lucru, iar decizia finală a revenit Comisiei Municipale de Examene, care și în acest an a pus accent pe sporirea exigenței factorilor de conducere implicați în examene, monitorizarea examenelor în corespundere cu prevederile Metodologiei, prin minimalizarea încercărilor de fraudă.

Pentru abateri de la cerințele Metodologiei de examene, conform deciziei Comisiei Municipale de Examene a fost prezentat juriștilor DGETS pachetul de documente pentru sancțiunea a 3 directori, Președinți ai Comisiilor Școlare de Examene (Gimnaziul nr.99 „Gh. V. Madan”, LTPA „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, IPLT „Alexandru cel Bun”). În rezultat s-au emis ordinele nr.25-S, 26-S din 08.07.2016, cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare.

Prin ordinul intern al Președintelui Comisiei Școlare de Examene au fost avertizați 4 profesori – asistenți în sălile de examen din 2 instituții de învățămînt (LT Sportiv nr.2, LT „M. Kogălniceanu).

Finalizarea în termenul stabilit a activității de evaluare a lucrărilor de examen s-a datorat competenţelor organizatorice, profesionismului și responsabilității președinţilor Comisiei de Evaluare, datorită cărora s-a lucrat regulamentar și operativ. Managerii instituțiilor au menționat în rapoartele prezentate la DGETS și activitatea la nivel a Comisiei Municipale de Examene, a administraţiei LT „V. Vasilache”, care a activat în calitate de membri ai comisiei Centrului de verificare a lucrărilor scrise, unde au fost efectuate acţiunile de stocare, evaluare şi distribuire a lucrărilor de examene.

Analiza datelor statistice constată următoarele:În sesiunea de bază, iunie 2016, din cei 6246 elevi înscriși pe SAPD al Agenţiei Naționale

pentru Curriculum și Evaluare a ME (cu 59 mai mulți decît în anul precedent) au participat 6121.Numărul de elevi înscriși pe SAPD, pe discipline de examen:

Tabelul nr.1Limba şi literatura română alolingvi

MatematicaMatematica

(clase francofone)

Matematica (in limba engleza)

Limba şi literatura română

Limba şi literatura

rusă

Limba şi literatura

ucraineană

Istoria românilor şi universală

Limba engleză/franceză

1548 5988 127 97 4656 1544 0 6200 1/2

Nu au fost admiși la examen 101 elevi. Tabelul de mai jos prezintă datele pe discipline de examen:

Numărul de elevi respinşi de către Consiliile profesorale din cauza situaţiei şcolare neîncheiate, pe discipline de examen

Tabelul nr.2Limba şi literatura română alolingvi

MatematicaMatematica

(clase francofone)

Matematica (in limba engleza)

Limba şi literatura română

Limba şi literatura

rusă

Limba şi literatura

ucraineană

Istoria românilor şi universală

Limba engleză

22 101 0 0 78 20 0 97 1

În rezultatul ambelor sesiuni de examene (de bază și suplimentară), au promovat examenele 6039 de elevi, iar 82 au luat note insuficiente, fiind respinși. Procentul promovabilității constituie 98,66.

De la examenele de absolvire a gimnaziului au fost eliberați, cu nota „10” din oficiu, 13 elevi olimpici, după cum urmează: Limba și literatura română - 3, Limba rusă - 2, Matematica - 8.

În tabelul nr.2 sunt prezentate rezultatele finale înregistrate de elevii absolvenți ai gimnaziului în sesiunea de examene 2016:

Tabelul nr.3

Nr.de absolvenţi

Din aceștia, cu MEDIA examenului de absolvire a gimnaziului:

10 [9,99-9] [8,99-8] [7,99-7] [6,99-6] [5,99-5]6039 15 396 1534 2178 1518 398

Page 12: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Distribuţia notelor medii pe municipiu a înregistrat o curbă gaussiană simetrică, exprimînd o distribuţie egală a elevilor în jurul mediei, ceea ce denotă, în esență, un principiu al obiectivității în cadrul sesiunii de examene. Pentru argumentare se propune diagrama de mai jos.

Diagrama nr.1

10 [9,99-9] [8,99-8] [7,99-7] [6,99-6] [5,99-5]0

500

1000

1500

2000

2500

15

396

1534

2178

1518

398

Nr.elevi

Diagrama nr.2

10

500

1000

1500

2000

2500

Distribuția notelor pe discipline de examen

Limba și literatura română, alol.Matematica Limba și lit.română, șc.naț.Limba rusăIstoria românilor și universală

Diagrama de mai jos reprezintă rezultatele sesiunii 2016, pe disciplinele de examene:Diagrama nr.3

Limba și literatura română, alol.

Matematica Limba și lit.română, șc.naț.

Limba rusă Istoria românilor și universală

0

99.695

99.9 99.6 99.4

0

53.343.3

56.8

31.1

47.1

7 7.2 7.5 7.4 7.2

Rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2016

Reușita Calitatea Nota medie

Page 13: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

În diagrama nr.2 sunt prezentate rezultatele finale înregistrate de elevii absolvenți ai gimnaziului în sesiunea de examene 2016, comparativ cu rezultatele din ultimii 2 ani:

Diagrama nr.4

2013-2014

2014-2015

2015-2016

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

98.51

98.2

98.66

0

38

49.2

46.3

6.85

7.3

7.3

Analiza comparativă a rezultatelor examenelor pentru ultimii 3 ani

Nota medie Calitatea Reușita

- reușita școlară a crescut cu 0,46% comparativ anul precedent de studii, constituind 98,66% , în 2014-2015 - 98,20;- procentul calităţii a scăzut cu 2,9% constituind 46,3%, comparativ cu 49,2 % în anul precedent de studii;- nota medie a rămas constantă.

În conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Educației nr. 311 din 05.05.2015, ordinelor DGETS nr. 520 din 25.03.2016 și nr. 521 din 25.03.2016, au susținut examenul 17 elevi cu CES, care au studiat în baza curriculumului modificat. În baza demersurilor și dosarelor venite din instituții, conform ordinului DGETS 8 elevi dintre cei 17 au susținut examenul în condiții speciale (asigurarea unui spațiu adaptat, desemnarea unui asistent individual, mărirea timpului destinat efectuării lucrării etc.).

La elaborarea testelor de examene pentru elevii cu CES au fost implicați 33 profesori. Din ei: 10 profesori de matematică; 7 profesori - limba şi literatura română, 3 profesori - limba şi literatura rusă, 3 profesori - limba şi literatura română, alolingvi, 10 profesori - istoria românilor şi universală.

Rezultatele elevilor care au studiat în baza curriculumului modificat sunt reprezentate în diagramă.

Diagrama nr.5

10 [9,99-9] [8,99-8] [7,99-7] [6,99-6] [5,99-5]

012345678

01

3

5

8

0

Număr de elevi

Sesiunea suplimentară de examene s-a desfășurat organizat în IPLT „M. Eliade”.

Examenul la Limba și literatura română în instituțiile cu limba rusă de instruire, desfășurat conform orarului stabilit de ANCE a ME, s-a desfășurat la 02 iunie. Au susținut examenul 1525 de elevi din 44 instituții din mun. Chișinău.

Diagrama nr.1

Page 14: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

BOTANICA

BUIUCANI

RÎȘCANI

CENTRU, CIOCANA

409

345

376

395

5 elevi au scris testul după curriculum modificat la disciplina Limba și literatura română în instituțiile cu limba rusă de instruire. Testele copiilor cu CES au fost alcătuite de profesorii din instituțiile respective conform prevederilor ordinului DGETS nr.521 din 23.03.2016 „Cu privire la respectarea Reglementărilor și condițiilor specifice referitoare la testarea națională și certificarea elevilor cu cerințe educaționale speciale din învățămîntul primar și gimnazial, anul școlar 2015-2016”.

Diagrama nr.2

BOTANICA BUICANI CIOCANA

3

1 1

5.66

78

NR.DE ELEVINOTA MEDIE

1520 candidați au susținut testul propus de Agenția Națională de Curriculum și Evaluare. Din 1520 de lucrări au fost verificate 1519. 1 lucrare a fost anulată de Președintele Comisiei Școlare de examen la LT „Anton Cehov” din motivul că elevul a indicat numele și prenumele propriu pe foaia de titlu a testului (în locul care este preconizat pentru evaluator).

Note obținute Diagrama nr.3

BOTANICA

BUIUCANI

RÎȘCANI

CENTRU, CIOCANA

7

14

8

4

39

60

49

37

143

154

166

123

114

73

94

143

76

32

52

70

22

9

7

16

5

1

1

1098765insuficiente

Tabelul nr.1SECTORUL NOTA MEDIE % CALITĂȚII % REUȘITEI EȘECUL

ȘCOLARBOTANICA 7,12 46,55% 99,07% 0,93%BUIUCANI 7,76 66,47% 99,78% 0,22%RÎSCANI 7,63 59,30% 100% 0%CENTRU, CIOCANA

7,07 41,62% 99,78% 0,22%

Page 15: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

CONTESTARE Diagrama nr.4

nr de lucrări s-a ridicat nota cu 1 punct nota nu s-a schimbat

20

12

8

10 00 1 0

43

1

12

6 6

3

0 102

0

4

5

7

8

9

10

Diagrama nr.5Topul instituțiilor după indicele reuşitei la examen de 100%, urmat de nota medie şi

coeficientul calităţii cunoştinţelor şi competenţelor demonstrate în sesiunea de examen 2016:

IPÎ LT „ORIZONT”, fil. BuiucaniLT „ALECU RUSSO”

LT bulgar „Vasil Levski”Liceul „Svetoci”LT „N.V.Gogol”

IP LT „Alexandr Pușkin”LT „Academia copiilor”

Gimnaziul „Galata”LT „N. Milecu-Spătarul”

Gimnaziul nr.45Gimnaziul nr.86Liceul „Evrica”

Liceul „M.Koțiubinski”LT „Natalia Gheorghiu”

LT „DIMITRIE CANTEMIR”Gimnaziul 77

LIRM „S.Rahmanenov”LT „Mihai Grecu”

LT „I.S.Neciui-Levițki”LT „Academician C.Sibirschi”

1549

205

11763

2011

616

169

3338

705

1964

2666

10093.87

9080

77.7776.19

7572.7

70.4966.6668.75

66.665.6265

6460

57.8956.2553.84

50

8.48.38.058.27.97.968.2

8.187.7287.9

8.117.547.77.747.67.637.627.617.71

Nota medie% calutățiiNumărul de elevi

Instituții cu cel mai mic % al calității Diagrama nr.6

LT seral

nr.1

LT „Ram

bam...

LT „Mate

i Ba..

.

LT „Titu

Mai.

..

Gimna

ziul .

..

Gimna

ziul „

Tar...

2

27 26

42

1316

0

11.1115.38

19.0423.08

25

5.5 6.11 6.76 6.57 7.15 6.93

Nr.de elevi% calitățiiNota medie

Page 16: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

În opinia profesorilor-evaluatori, gradul de dificultate al subiectelor nu a fost ridicat, datele obţinute în acest mod de evaluare, sunt destul de credibile şi constituie repere importante pentru administraţiile instituţiilor de învăţămînt şi cadrele didactice, în scopul eficientizării procesului educaţional la limba română şi pentru a optimiza propriul proces de evaluare curentă.

La sesiunea suplimentară s-au prezentat 6 elevi care au obținut note negative la sesiunea de bază sau care nu au fost prezenți din motive serioase. Din numărul acestora 2 candidați nu au promovat examenul nici de această dată, 1 a luat nota „5”, 2 –nota „7”, iar 1- nota „8”.

ANALIZA COMPARATIVĂ Diagrama nr.7

2013-2014 2014-2015 2015-2016

15 18 33

139 151185

418

684

586622

402 425

343

200 232

9765 56

3 5 5

1098765negative

Tabelul nr.2ANII DE STUDII

NR.DE ELEVI

NOTAMEDIE

% CALITĂȚII % REUȘITEI EȘECUL ȘCOLAR

2013-2014 1652 7,05 34,62% 99,82% 0,18%2014-2015 1525 7,45 55,93% 99,68% 0,32%2015-2016 1522 7,39 52,82% 99,67% 0,33%

Examenului de absolvire la Matematică s-a desfășurat la 06 iunie 2016. Conţinutul evaluării, propuse în cadrul examenului s-a axat pe determinarea nivelului de realizare a sub-competenţelor şi formare a competenţelor specifice respective preconizate în curriculumul şcolar. La realizarea evaluării rezultatelor şcolare la matematică s-a ţinut cont de standardele educaţionale la treapta gimnazială. Lucrările au fost evaluate în baza unui barem de corectare unic, iar notarea s-a efectuat în baza schemei de convertire a punctelor în note, după ce au fost acumulate toate scorurile pe ţară. Testul de examen, atît în etapa de pretestare, cît şi în cadrul examenului propriu-zis, a reflectat standardele curriculare de performanţă, corelate cu conţinuturile tematice.

Comisia Municipală de Evaluare la matematică a fost constituită din 4 preşedinți şi 74 profesori – evaluatori.

La repartizarea pachetelor cu materiale de examen nu s-au atestat nereguli. La preluarea testelor de către Preşedintele Comisiei Municipale de Evaluare s-a constatat că plicurile cu materiale de examen au fost intacte şi deschise corect, conform indicaţiei ME. Astfel, în Centrul de evaluare au fost primite 6044 teste. Totodată, au fost restituite comisiei de Evaluare:

- Testele neutilizate a 8 elevi, deţinători de diplome de merit de la olimpiada republicană la matematică: IP LT „Orizont”, Durleşti – 6 candidaţi; IP LT „M. Eliade” – 1 candidat; LT „I. Haşdeu” – 1 candidat;- 1 test anulat în LT „L. Rebreanu”, pentru fraudare;- 1 test derogat în IP LT „N. Bălcescu”, de la Penitenciarul nr.10 Goian;- testele scrise a 17 elevi cu CES: LT „B.P.Hașdeu” – 3 elevi; LTPA „E. Alistar” – 1 elev; LT

”Pro Succes” – 3 elevi; Gimnaziul „Decebal” – 1 elev; LT „V. Vasilache” – 1 elev; LT „A. Cehov” – 1 elev; Liceul Tehnologic pentru copii cu vedere slabă – 3 elevi; IP LT „Olimp” – 1 elev; IP LT „Budești” – 1 elev; LT „A. Mateevici” – 2 elevi.

Page 17: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

În rezultatul analizei datelor din procesele-verbale, prezentate de către Preşedintele Comisiei Şcolare de Examen, s-a constatat că în sesiunea de bază din iunie 2016, la examenul de matematică au fost înscrişi pe platforma SAPD – 6212 candidaţi. Dintre aceştia au fost admişi la examen 6105 candidaţi; neadmişi – 107 candidaţi.

Au realizat proba de examen în sesiunea de bază 6044 candidaţi: nu s-au prezentat la examen din diferite motive – 54 candidaţi.

Analiza comparativă a rezultatelor obţinute în anul curent de studii cu anii precedenţi permit următoarele constatări: a crescut numărul de note „10” cu 0.92 % şi a descrescut puţin „9” cu 0,61%, a descrescut considerabil numărul de note „8” cu 6,58 şi a crescut numărul de note „7” cu 1,30%. La fel în creştere este numărul de note de „6” şi „5” cu 3,41% şi cu 0,87%. Eşecul şcolar a crescut cu 0,66%.

Tabelul nr.1Note 10 9 8 7 6 5 4-12011-2012 (%) 5,4 12,72 23,36 30,14 18,75 8,67 0,962012-2013 (%) 5,02 13,98 19,39 26,53 19,28 13,51 2,312013-2014 (%) 4,38 10,99 22,39 31,02 18,32 10,23 2,682014-2015 (%) 6,61 10,47 32,05 24,31 16,77 7,85 1,952015-2016 (%) 7,53 9,86 25,47 25,61 20,18 8,72 2,61

Distribuţia comparativă a notelor, sesiunea din ultimii 4 ani și anul de studii 2015-2016 este ilustrată în următoarea diagramă:

Diagrama nr.1

2011-2012 (%) 2012-2013 (%) 2013-2014 (%) 2014-2015 (%) 2015-2016 (%)0

5

10

15

20

25

30

35

5.4 5.02 4.386.61 7.53

12.7213.98

10.99 10.47 9.86000000000001

23.36

19.39

22.39

32.05

25.47

30.14

26.53

31.02

24.31

25.61

18.7519.28

18.3216.77

20.18

8.67

13.51

10.237.85 8.72

0.960000000000001

2.31 2.68 1.95000000000001 2.61

10 9 8 7 6 5 4

Comparînd rezultatele înregistrate în anul curent de studii cu cele din anii precedenţi se atestă o uşoară descreştere a calităţii, reuşitei şi a notei medii.

Tabelul nr.2

Diagrama nr.2

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-20160.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

46.8838.38 37.75

49.1242.88

99.04 97.69 97.32 98.05

77.22

7.26 7.09 7.11 7.34 7.21

Calitatea Reuşita Nota medie

Anul de studii Calitatea (%) Reuşita (%) Nota medie2011-2012 46,88% 99,04% 7,262012-2013 38,38% 97,69% 7,092013-2014 37,75% 97,32% 7,112014-2015 49,12% 98,05% 7,342015-2016 42,88% 77,22% 7,21

Page 18: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Rezultatele pe sectoare sunt următoarele:Tabelul nr.3

SectorulNr. de lucrări

Anulate 10 9 8 7 6 5 1-4

Calitatea (%)

Reuşita (%)

Nota medie

Botanica 1486 0 100 146 388 419 296 102 35 42,66% 77,73% 7,24Buiucani 1557 1 120 139 394 388 318 160 38 41,94% 77,14% 7,17Centru 759 0 101 120 223 171 111 30 3 58,50% 85,11% 7,78Ciocana 927 1 37 46 178 260 257 125 24 28,16% 69,69% 6,78Rîşcani 1321 0 98 146 358 312 239 110 58 45,54% 77,38% 7,21

Total municipi

u6050 2 456 597 1541 1550 1223 525 158 49,25% 98,25% 7,34

Comparînd notele de 10, 9, 8, ce determină % calităţii realizării testului, din acest an cu cele din anul precedent de studii observăm următoarele:

Anul de studii 10 9 82014-2015 397 633 19302015-2016 456 597 1541

Diagrama nr.3

109

8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

397633

1930

456 597

1541

2014-20152015-2016

Rezultatele examenelor elevilor cu CES Tabelul nr.4

Instituţia

Nr.de lucrăr

i10 9 8 7 6 5 1-4

Calitatea (%)

Reuşita (%)

Nota medie

LT ”B.P.Hașdeu” 3 2 1 0% 100% 5,66LTPA „E.Alistar” 1 1 0% 100% 5,00LT „Pro Succes” 3 1 2 33,33% 100% 7,33Gimnaziul „Decebal” 1 1 0% 100% 7,00LT „V. Vasilache” 1 1 100% 100% 8,00LT „A. Cehov” 1 1 0% 100% 7,00Liceul Tehnologic pentru copii cu vedere slabă

31 2

0% 100%6,33

IP LT „Olimp” 1 1 0% 100% 7,00IP LT „Budești” 1 1 0% 100% 7,00LT „A. Mateevici” 2 2 0% 100% 6,00Total 17 2 7 7 1 11,76% 100 % 6,63

Calitate înaltă a procesului educaţional s-a înregistrat în următoarele instituţii preuniversitare: IPLT „Litterarum” – 97%; IPLT „Elitex” – 100%; IPLT „Orizont”,Buiucani – 94,83%, Liceul Socrate – 100%, Centru pentru copii cu cancer – 100%.

Totodată s-au atestat şi rezultate slabe în următoarele instituţii preuniversitare:Instituția Publică Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”, Gimnaziul nr.65, Colegiul Național de

coreografie, Liceul Teoretic seral nr. 1, Liceul Teoretic „L.Blaga”, Școala specială nr. 12 cu calitatea reuşitei de 0%, Gimnaziul nr. 51 – 5,88%.

Cele mai înalte note medii o au Liceul ”Orizont” (Buiucani) – 8,83; Liceul „Litterarum” – 8,97; Liceul „Svetoci”– 8,80; Liceul Teoretic „Academia copiilor” – 8,60; Liceul Teoretic

Page 19: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

”V. Levski” – 8,55, dar şi cele mai joase note medii le găsim la Gimnaziul nr. 51 – 5,53; LLMM – 5,33; Instituția Publică Gimnaziul „Dumitru Matcovschi” – 5,89; Colegiul National de Coregrafie –5,80; Liceul Teoretic ”M. de Cervantes Saavedra” – 5,58.

În conformitate cu cerinţele Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2016, la comisia municipală au fost înaintate pentru contestare 324 de lucrări. Comisia municipală de contestare a revăzut itemii indicaţi de elevi, evaluînd testul în baza baremului de corectare iniţial. După contestaţii au confirmat nota la examen – 226 absolvenţi, lucrări cu note majorate cu o unitate au fost – 92, a fost corectată nota conform schemei de convertire în 6 lucrări. Motivul schimbărilor efectuate au fost calcularea incorectă a punctajului total, aprecierea greşită de către evaluatori a unor itemi/completarea greşită a borderourilor de notare.

Analiza comparativă a rezultatelor contestării obţinute în anul curent de studii şi anul precedent permit următoarele constatări:

Tabelul nr.5

Anulde studii

Nr. total de cereri

Nota confirmată (nr.de elevi)

S-a majorat nota cu 1p.

(nr.de elevi)

S-a majorat nota cu 2p.

(nr.de elevi)

2011-2012 260 137 (52,69%)

116 (44,61%)

6 (23,07%)

2012-2013 360 214(59,44%)

141 (39,16%)

1 (2,77%)

2013-2014 341 189(55,42%)

152(44,57%) 0

2014-2015 345 196(56,81%)

148(42,90%)

1(2,89%)

2015-2016 324 226(69,75%)

92(28,39%)

6(1,85%)

Diagrama nr.4

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

52.69%

59.44%55.42% 56.81%

69.75%

44.61%39.16%

44.57% 42.90%

28.39%23.07%

2.77%0.00%

2.89% 1.85%

Nota confirmată (nr.de elevi) S-a majorat nota cu 1p. S-a majorat nota cu 2p.

Au fost înscrişi în sesiunea suplimentară 135 candidaţi. Au participat la examenul de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară, la matematică 124 elevi din 32 instituţii de învăţămînt. Nu s-au prezentat 11 elevi din motive necunoscute. Au promovat examenul de absolvire la matematică 117 elevi, au luat note negative – 6 elevi, iar un elev din IP LT „Petru Rareş” a fost eliminat din sală pentru fraudă. Din ei au luat note de:

Tabelul nr.6

Note 10 9 8 7 6 5 4-1 Reuşita Calitatea Nota medie

Nr. elevi 0 0 0 3 26 88 695% 0% 5,15În % 0 0 0 2,43% 4,87

%71,54% 4,87%

Analiza comparativă: Tabelul nr.7

Page 20: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Anul de studiiNote (în %)

10 9 8 7 6 5 42011-2012 0 8,95 5,97 7,46 34,32 34,32 1,492012-2013 0 3,29 3,29 8,55 16,44 68,42 02013-2014 0 0 0,74 22,97 33,33 40,00 2,962014-2015 0 0 2,7 2,7 9 63 23,42015-2016 0 0 0 2,43 4,87 71,54 4,87

Diagrama nr.5

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0

0

0

0

0

8.95

3.29

0

0

0

5.97

3.29

0.740000000000004

2.7

0

7.46

8.55

22.97

2.7

2.43

34.32

16.44

33.33

9

4.87

34.32

68.42

40

63

71.54

1.49

0

2.96

23.4

4.87

10 9 8 7 6 5 4

Tabelul nr.8

Diagrama nr.6

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100.00

97.03

76.78

95.00

6.60

0.74

2.70

0.00

5.56

5.79

4.55

5.15

Reuşita Calitatea Nota medie

Comisia de Evaluare a examenului de matematică, Laşcu Aliona - LT „M. Eminescu”, Berdîev Murad - LT „D. Cantemir”, Parfene Carolina - IP LT „G. Latină”, Dulgher Tatiana - LT „M. Sadoveanu”– preşedinţi şi cei 74 de profesori, au demonstrat o atitudine serioasă şi obiectivă faţă de procedura de evaluare a lucrărilor, şi au respectat cerinţele baremului de corectare şi deciziile comisiei de evaluare. Profesorii-evaluatori au dat dovadă de corectitudine, toleranţă şi apreciere corectă a lucrărilor. Comisia municipală de evaluare a lucrărilor de examene a lucrat raţional, operativ.

Însă pe parcursul desfăşurării sesiunilor de examene s-au atestat şi unele nereguli:- În LT „I. Creangă” în două lucrări erau itemi corectaţi cu ceruză, astfel aceşti itemi au fost

anulaţi;- În LT „C. Porumbescu" - un elev a rezolvat itemul 8 cu pixul negru, în urma căruia itemul

au fost anulat;- În LIMPS, gimnaziul nr.67, LTPR „M. Marinciuc” la finalul examenului, au fost depistate

teste, în care elevii şi-au scris numele în locul evaluatorului;

Anul de studii Reuşita Calitatea Nota medie2012-2013 100% 6,60% 5,562013-2014 97,03% 0,74% 5,792014-2015 76,78% 2,7% 4,552015-2016 95% 0% 5,15

Page 21: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

- În LT „Lucian Blaga” – în multe teste se regăseau urme de pix, şi chiar pete lăsate de pixuri;- LT „A. Cehov” – în momentul numărării testelor la matematică, s-a depistat că 2 lucrări au

semne de la tipar de culoare roşie;- În IP LTPS nr.2 – 15 lucrări au fost semnate de asistenţi pe ultima pagină;- În LT „B. P. Haşdeu” - într-o lucrare un elev a scris rezolvări cu 2 pixuri cu nuanţe diferite; - În LT „G. Meniuc” – la expirarea timpului rezervat pentru realizarea subiectelor de examene,

s-a identificat o lucrare cu un semn distinctiv, si anume o gaura pe foaia de titlu; - În IP LT „N. Bălcescu” – la Penitenciarul nr.10 Goian, un test a fost deteriorat şi aruncat de

candidat în WC;- În IP LTPS nr.2 – într-o lucrare s-a depistat implicare în rezolvări (alt scris);- În gimnaziul 99 – un elev fiind neadmis, totuşi a scris examenul de matematică;- În LT „P. Zadnipru” şi IP LT „T. Bubuiog”– au fost depistate 8 şi respectiv 6 lucrări cu

colţul drept încleiat dublu.La sesiunea suplimentară preşedintele comisiei şcolare de examene IP LT „M. Eliade”

a eliminat din sala un elev de la IP LT „P. Rareş” pentru fraudarea examenului de matematică (folosirea telefonului mobil).

În urma celor depistate, cazurile cu lucrările identificate cu semne, numele scris pe foaia de titlu, gaura în foaia de titlu, dubla îndoire, au fost discutate la Comisia municipală de examene, unde s-a decis să fie verificate de preşedinţii comisiei municipale de examene.

De către comisia municipală de examene au fost anulate 2 lucrări: din IP LTPS nr.2 (implicare în test) şi gimnaziul nr.99 (elevul neadmis).

Au fost anulate de către preşedinţii comisiei şcolare de examene cîte o lucrare din IP LT „L. Rebreanu” şi IP LT „N. Bălcescu” (din Penitenciar).

- Din multe instituţii au fost prezentate:*borderourile de notare completate incorect sau incomplet; *borderouri de notare cu numele, prenumele elevilor greşite sau scrise de mînă; *borderouri pentru contestare în locul celor de la sesiunea de bază; *borderouri de notare cu codurile deja scrise din instituţie.Testul la matematică a fost accesibil, bine structurat, conţine itemi din toate domeniile

studiate. Cel mai important este că testul îşi menţine structura stabilită acum 3 ani, ceea ce este un avantaj, respectîndu-se şi structura testului propus la pretestare şi exersare. Elevii buni s-au descurcat uşor cu sarcinile propuse. Primii patru itemi au dat posibilitatea elevilor să ia nota „5”.

Baremul de corectare este clar, uşor de aplicat, însă avem unele completări: itemul 7 - problema de geometrie prea simplă - prin acest item nu putem verifica abilităţile

(dar competenţe cu atît mai mult) în rezolvarea problemelor de geometrie; itemul 11 - de schimbat cu locurile cu itemul 12; itemul 12 - prea puţine puncte. Conform etapelor de rezolvare rezultă 5 puncte, acest lucru a

creat dificultăţi în verificarea itemului; sînt itemi si pentru elevi mai slabi, dar şi pentru cei mai abili - itemul 11.În general, testul a conţinut sarcini interesante, prin care s-a verificat nivelul de formare a

competenţelor elevilor atins la finele treptei gimnaziale, excepţie făcînd elevii slabi.Modalitatea actuală de evaluare a competenţelor curriculare a treptei gimnaziale poate fi

considerată obiectivă, timpul alocat pentru realizarea testului a fost suficient.Standardele şi obiectivele de evaluare elaborate sunt adecvate şi performabile.

Actualul examen de Limba și literatura română pentru absolvirea gimnaziului, reflectînd pertinent reclamările sistemului de competențe și ale celui de standarde, a oferit, cu prisosință, tuturor grupurilor de candidați, indiferent de nivele intelectuale, oportunitatea de a-și demonstra gradul de posedare a competențelor, pentru că:

le-a propus să discearnă, din întreg setul de achiziții, format la Română, numai piesele potrivite: în primul rînd, cunoștințele despre operațiile solicitate; în al doilea rînd, algoritmii realizării produsului așteptat; în al treilea rînd, mijloacele lingvistice, specifice domeniului invocat – acesta neașteptat, abordat mai puțin în lecturile de clasă și cele suplimentare, în schimb de o frecvență sporită în viața elevilor;

Page 22: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

a dispus de un grad maxim de accesibilitate și pentru înțelegerea textului, și pentru soluționarea itemilor, și pentru redactarea soluțiilor propuse; (it.1,5,10)

a oferit o atenție prioritară achizițiilor fundamentale, vizînd competențe funcționale, necesare elevului în viață; (it.2,4,12)

operațiile intelectuale, solicitate prin itemi, le-au fost familiare elevilor pînă la evaluarea finală, căci s-au exersat la clasă (Programa de examen, Caietul elevului) în cadrul pretestării sau în cadrul subiectului de examen precedent, operat, fără îndoială, în calitate de exercițiu; (it.1,2,3,5,7,8,12)

situația de comunicare dialogată a vizat o sarcină destul de complexă, proiectată atît în contexte de viață realmente întîmplate, cît și în cele de interdisciplinaritate – sport, mod de viață sănătos și terminologia specifică domeniilor și a constituit o piatră de încercare pentru cei rafinați în exprimare; (it.7)

produsele realizate de către elevi își păstrează valoarea și în afara școlii; (it.7,8,9,12) caracterul sarcinilor propuse spre evaluare/baremul au respectat criteriile

obiectivității,validității, al fidelității și al transparenței; tipul sarcinilor a oferit largi posibilități de manifestare a posedării mijloacelor de exprimare

nuanțată și a celor de expresivitate, mai ales, de terminologie sportivă, anumite deschideri spre lecturi și spre practica funcțională a limbajului personal; (it.4,8);

întreg testul a zondat o competență non-formală, dar iminentă unui elev contemporan – cea de interpretare a TV-ului, a Net-ului și ca surse - furnizori de mijloace lexicale, de expresii - standard-clișee cu anume încărcături stilistice, practicate frecvent și în vorbirea curentă, dar ieșite din televizor.

Pe de altă parte, testul a radiografiat, pertinent și echilibrat, capacitatea de aplicare, în situația unei evaluări finale externe, a următoarelor competențe în limita indicatorilor de standarde curriculare:

Item Competența Standardul și indicatorii lui 1. 8. Lectura, ... și interpretarea textelor

literare și nonliterare, în limita standardelor de conținut.

I.1.2.Realizează lectura cognitivă și analitică a textului.II.2.2.Distinge specificul terminologic al lexicului din diferite domenii.

2. 3. Rezumarea textelor literare și nonliterare.

I. 2.1.Aplică eficient rigorile rezumatului ca tip de compoziție școlară. I. 2.4. Prezintă, ... și în scris, rezumatul textului citit/...

3. 9. Operaționalizarea terminologiei lingvistice și literare în limita standardelor de conținut.

I. 3.2. Explică esența, structura ți semnificația termenilor în raport cu sistemul terminologic, lingvistic și literar.I. 3.3 Integrează termenii din domeniu în textele metealigvistice și metaliterare produse.

4. 13. Producerea textelor care reflectă propria experiență senzoriale, idei, judecăți, opinii, argumente.

I. 4.1. Lansează un monolog. I. 4.3. Cunoaște algoritmii de construire a argumentării în raport cu diverse situații de... comunicare autentică.

5. 10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare în diferite situații...

II. 3.3. Analizează independent faptele de limbă în textele literare/nonliterare nestudiate.

6. 6. Explicarea funcționării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române

II. 3.2. Înterpretează faptele de limbă atestate în textele de diferite stiluri funcționale.

7. 5. Elaborareași realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare . .. scrisă.

II. 5.3. Recurge, în textul oral și scris, la unități lingvistice dotate cu expresivitate.

8. 5. Elaborareași realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare . .. scrisă.

II. 5.5. Produce texte originale, apreciind, independent, situația de comunicare.II. 2.3. Integrează termenii diferitelor domenii într-un sistem terminologic general.

9. 7. Respectarea normei ortgrafice,... gramaticale ... a limbii române.

II. 4.2. Recurge la norma ortografică, ...semantică, gramaticală .... a limbii române literare în orice situație de comunicare.

10. 4.Organizarea/desfășurarea/utilizarea II. 4.1. Cunoaște sursele credibile de verificare a normei

Page 23: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

diverselor strategii de învățare ... a prin observare directă...

limbii române literare.

11. 10. Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare în diferite situații...

II.1.4. Integrează inovațiile lingvistice și achizițiile linguale în propriul cod verbal.

12. 2. Aranjarea/ordonarea în pagină ... a textului propriu.

II. 3.1. Cunoaște resursele expresive ale limbii române, rigorile stilurilor funcționale, varietatea textelor care aparțin acestor texte.II. 2.2. Modelează aspectul grafic al produsului intelectual solicitat în conformitate cu circumstanțele/cerințele/parametrii dați.

Constatări referitor la organizarea și desfășurarea activității de evaluare Examenul de Limba și literatura română pentru absolvirea gimnaziului, în anul de studii 2015-2016, a avut loc pe data 09 iunie și a reunit, pentru soluționarea unui test unic de nivel național, 4528 de candidați din 91 de instituții ale municipiului, dintre care 3 olimpici, 1 elev în circumstanțe speciale de susținere, 12 elevi cu CES care au susținut examenul în baza curriculumului modificat și a testului elaborat de profesor, iar Comisia de evaluare a avut în componența sa 50 de profesori evaluatori, în marea lor majoritate, dispunînd de experiența evaluării externe, ghidați de către o echipă de responsabili: Simon N., profesor în LTPA „N. Sulac”; Cucoș M., LT „Ginta Latină”; Cravcenco A., LT „Ștefan cel Mare” - persoane învederate cu obligațiunile și funcțiile prevăzute de „Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor…” pentru președinți ai Comisiei de evaluare, care și-au început activitatea, în dimineața examenului, cu eliberarea, Președinților Comisiilor Școlare de Examene, a pachetelor cu subiecte – procedură, încheiată fără excese. La etapa preluării testelor în Centrul unic de evaluare a examenelor de absolvire a gimnaziului – LT „V. Vasilache” - inconsecvențe ale respectării ”Metodologiei... ” s-au atestat la capitolele:

securizării pachetelor în care au fost depuse lucrările pentru verificare – Gimnaziul „Galata”, IP LT „Budeşti”, LT „Gh. Ghimpu”;

proceselor-verbale de deschidere a pachetelor și de constatări referitoare la nr. de candidați admiși/respinși/amînați/absenți în examen, întocmite infect și neatent în unele instituții, fără confruntări cu datele platformei.

La fel, de integritatea și de respectarea formulei unice, a ținut verificarea laturii de deschidere a pachetelor – indicație respectată de către toți Președinții Centrelor de examene. Astfel, în Centrul de Evaluare au fost recepționate 4528 teste scrise (+12 lucrări) din 91 de instituții, dintre care:

12 teste ale elevilor cu CES din 7 instituţii (Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă. ; LT „Pro Succes,” ; Gimnaziul „Decebal”; LT „V. Vasilache” LTPA „E. Alistar” ; LT „Al. Mateevici”, IPLT „Budeşti”);

3 copii ale diplomelor de merit de la Olimpiada Republicană pentru IP LT „M. Eliade”; IPLT „Gh. Asachi”, LT„G. Meniuc”;

154 de teste neutilizate; 99+7 de pachete standardizate, borderouri de notare pentru fiecare instituție; 91 de procesele-verbale întocmite în instituțiile de învățămînt la începutul examenului.

Salutabil faptul că, în sesiunea actuală, nu s-au prezentat lucrări anulate – considerent în favoarea seriozității atitudinale a candidaților.

Rezultatele examenului: subiect, realizare

Activitatea propriu-zisă a Comisiei Municipale de Evaluare a demarat, tradițional, prin semnarea Angajamentului de asigurare a integrității testului şi instruirea profesorilor-evaluatori cu privire la elaborarea/ deliberarea obiectivelor evaluării-unice, standardizate şi congruente stipulărilor Curriculumului la disciplină, vizînd:

determinarea posibilelor soluţii aşteptate de la candidaţi și raportarea acestora la standardele evaluării şi la cele de posedare a competenţelor iminente unui absolvent de gimnaziu;

studierea/analiza baremului de evaluare şi elaborarea unor principii unice, comune pentru toţi evaluatorii în aprecierea soluţiilor din teste;

Page 24: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

stipularea unor cerinţe unice, generale şi integratoare, în baza baremului, pentru aprecierea corectitudinii exprimării scrise: gruparea/tipizarea greşelilor, punctarea /depunctarea inconsecvenţelor punctuaţionale şi de stil;

deliberarea situaţiilor de posibile contravenţii Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului, cum ar fi: răspunsuri identice, depăşiri de spaţii, două caligrafii, utilizare a ceruzei, a creionului simplu, indicarea altui nume în textul utilitar decît cel invocat în legendă ş.a...

La această etapă a momentului organizatoric, s-au întocmit 3 Acte de constatare a anumitor situații problematice și un proces-verbal al ședinței în plen, la care, prin vot unanim, s-au aprobat decizii concrete referitoare la:

oferirea punctelor pentru rezumate de la persoana I (- 1p.,), pentru cele din enunțuri selectate din text; pentru cele cu elemente de comentariu (-1p. Naratorul, se povestește, Radu Paraschivescu, mapă impresionantă);

acceptarea sinonimelor a biruit p/u a bătut, admiratoare p/u spectatoare; necesitatea indicării semnelor citării în soluțiile it.1, condiționată de operaționalizarea

verbului Rescrie; considerarea drept valide delimitările/numerotările propozițiilor din frază (it.6), efectuate în

creion simplu; punctarea cu 0 a răspunsurilor identice pentru itemii personalizanți (it. 4, 8, 11) sau identic

eronate, începînd cu lucrarea a III-a; penalizarea cu 1 p., pentru nerespectarea legendei, a anunțurilor cu alte date (nume, instituție,

obiect găsit). Evaluarea competentă, standardizată, pertinentă baremului și bazată pe principii unice, a lucrărilor de examen, însoțită de analiza colectivă a situațiilor derogante sau divagante și de reverificările președinților, apoi de elaborarea centralizatoarelor, s-a desfășurat în zilele de 10,11,13,14,15 iunie 2016 de către cei 41 profesori evaluatori care și-au onorat, discret, atribuțiile. (cei ce nu s-au prezentat la verificare au avut pricini serioase de-a nu se prezenta). În ceea ce priveşte realizarea sarcinilor de către candidaţi, membrii Comisiei de evaluare au constatat, cu satisfacție, o observabilă ameliorare a formei: lucrări frumoase, îngrijite din toate punctele de vedere, cu o ţinută linguală, ortografică, stilistică și caligrafică exemplară, cu răspunsuri impresionante, concrete, „cîntărite”, „miezoase” şi expresive, s-au atestat în 80% din licee. Merită menţionat și faptul că majoritatea candidaţilor din această sesiune au dat dovadă, în general, de posedare a competenței de organizare corectă a textului scris, de cea a realizării lui în parametrii ceruţi, de dexterităţile unei scrieri îngrijite, lizibile, acuratiste, încadrate în limitele de spaţiu, au demonstrat plauzibil competența de argumentare structurată a punctului său de vedere și pe cea de înţelegere şi selectare a informaţiei, de rînd cu aplicarea conştientă a formulelor comunicării și competența de elaborare a unui text utilitar, excepții: 2 -5 lucrări din din majoritatea instituţiilor. Cu toate acestea, și examenul actual a pus în evidență regretabila lipsă de atenție/concentrare a unor candidați, și mai regretabila lipsă de instrumente elementare din domeniul Cunoștințe, incapacitatea de a procesa inteligibil textul propus și absența unor automatisme ale muncii intelectuale, ce ar fi trebuit să fi fost elaborate/impuse pe parcursul învățării în gimnaziu. Astfel, punctele vulnerabile ale majorității lucrărilor bune le-au constituit:

selectarea incorectă, fără limite, a metaforei din secvența propusă și interpretarea ei foarte generală, superficială, mai scurtă decît enunțul pregătitor pentru comentariu;

reproducerea și exemplificarea unei reguli ortografice; propunerea sinonimelor contextuale nerespectîndu-se categoriile lor gramaticale, or

sinonimul, aprioric, repetă sensul și clonează forma.Tabelul nr.1

Carențe în realizarea sarcinilor

Item Greșeli frecvente Instituții de manifestare pregnantă1. Lipsa semnelor citării, cerute de verbul Rescrie;

Oferirea răspunsurilor în enunțuri - accidentalMajoritatea instituţiilor

2. Elaborarea rezumatului la persoana I; utilizarea element. de comentariu - masiv; omiterea

IPLT „Gr. Vieru”, IPLT „Traian”, LTPA „ Ion și Doina Aldea-Teodorovici, LIMPS,

Page 25: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

informației esențiale în detrimentul coerenței: primul motiv e dat, al doilea-nu, rescrierea figurilor d stil și a detaliilor mot-a mots:

Gimnaziul nr. 49

3. Selectarea incorectă a metaforei cu termenul fără, deci și interpretarea eronată, dar, mai ales, lipsa raportării la text/mesaj – masiv.

IPLT„Gr. Vieru”, IPLT „Traian”, IPLT „ L. Deleanu”, IPLT „Al. cel Bun”, IPLT „ Mircea cel Bătrîn”, LT „Durleşti”, Gimnaziul nr.31, Gimnaziul „Decebal ”.

4. Coerența argumentării, accidental – lipsa structurilor personalizate.

IPLT „Universul”, IPLT „Mircea cel Bătrîn”, LIR cu profil sportiv, LTPR „M. Marinciuc”, Gimnaziul „I. Costin”.

5. Sinonimizarea infectă a termenilor fără respecta-rea categoriilor gramaticale ale cuvîntului propus, în f. multe lucrări, timpurie în loc de temporară

IPLT,, Al. cel Bun,, IPLT,, Mircea cel Bătrîn, IPLT,, Traian”.

6. Delimitări/numerotări - în creion simplu IP LT„Principesa N. Dadiani”,LT„M. Sadoveanu”, LT„Hiperion”, IPLT „Al. Cel Bun”, IPLT „Universul”, LT„Gaudeamus”, IPLT„ Bubuiog”, IPLT„Mihai Viteazul”.

7. Lipsa terminologiei specifice sportului în dialog, specificarea tipului de sport, depășirea limitei de spațiu, formule nule da, desigur, și eu la fel ș.a. - accidental

Accidental, în toate instituţiile

8. În marea majoritate a soluțiilor, descrierea a luat forma enumerării elementelor componente ale terenului de sport, inclusiv antrenorii și normele sanitare și igienice, fără utilizarea adjectivelor, accidental – s-au ”descris” săli de sport ori săli pentru tenis.

Accidental, în toate instituţiile

9. Reproducerea regulii ortografice – călcîiul lui Ahile al celei mai mari părți din lucrări, uneori – inventarea aberantă a unei reguli pentru exemplul știut de către elev.

Gimnaziul nr.51, LTPA „M.Berezovschi”, IPLT„Gr. Vieru”, IPLT „Traian”, IPLT „Budeşti”, IPLT„P. Zadnipru”, LIR cu profil sportiv, LIMPS , LT„M. Marinciuc”, LT „M. Eminescu”.

10. Răspunsuri incomplete pentru întrebarea a II-a a itemului, întrt-o bună parte din lucrări – semnificații incorecte ale verbului a glumi, căci nu se cunoaște structura articolului lexicografic.

IPLT „Al. Cel Bun”, IPLT „Universul”, IPLT „Mircea cel Bătrîn”, IPLT „Gr. Vieru”.

11. Deși interpretate în folosul candidatului, echivocurile enunțurilor cu expresiile frazeologice propuse, au suferit totuși de coerență.

IPLT „Mircea cel Bătrîn”, IPLT „Gr. Vieru”, IPLT „Alexandru cel Bun”.

12. Utilizarea divagantă a formulei Mă numesc..., lipsa spațierii și a alineatelor în textul anunțului, încălcarea sfidătoare a datelor legendei prin indicarea numelui/tel. propriu

IPLT„Mirea cel Bătrîn”, IPLT„Al. cel Bun”, IPLT„Universul”, IPLT„Mihai Viteazul”, IPLT „Traian”, LT Seral nr1, IP Gimnaziul „D. Matcovschi”, LT „Budeşti”, LT„Hiperion”, LT „Principesa N. Dadiani”, LT„M. Sadoveanu”, IPLT„P. Zadnipru”, IPLT„P.Rareş ”.

corectitudine

Semnele de punctuație pentru scrierea denumirilor de echipe, tautologiile ca semn al sărăciei de vocabular, cacofoniile, neizolarea cuvintelor incidente și a complementelor antepuse distanțat predicatului, de rînd cu ortografierea eronată a unor substantive compuse și a pronumelor personale neaccentuate nesilabice au afectat, pe alocuri, imaginea unor lucrări, în general bune.

IPLT „Mircea cel Bătrîn”, IPLT „Gr. Vieru”, IP Gimnaziul „Decebal”, IPLT„Budeşti”, IPLT cu profil sportiv nr.2; Gimnaziul nr.67; Gimnaziul nr.68, LIR cu profil Sportiv.

Tabelul nr.2 Gradul de realizare a itemilor în %

Page 26: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cor.Compl. 98% 30% 40% 45% 80% 72% 60% 40% 10% 70% 60% 40% 10%Parțial 2% 50% 30% 35% 19,8

%27,9%

39% 50% 50% 25% 30% 40% 80%

Infect - 20% 30% 20% 0,2%

0,1%

1% 10% 50% 5% 10% 20% 10%

În urma reverificării lucrărilor, s-a observat că majoritatea membrilor Comisiei de Evaluare a examenului de Română au demonstrat o atitudine atentă şi obiectivă faţă de procedura verificării soluțiilor propuse de către candidați şi au respectat, cerinţele baremului şi deciziile aprobate, de comun acord, pentru standardizarea şi unificarea aprecierii – estimarea competenţelor, corectitudinea, imparţialitatea şi tolerarea răspunsurilor neaşteptate. S-ar merita apreciată la justa valoare atitudinea responsabilă, discretă, atentă şi înalt profesionistă a profesoarelor Sandu-Grosu Svetlana, Urîtu Olesea, Melnic Tatiana, Vozian Viorica, Popa Svetlana, Japalău Rodica, Costin Tatiana, Griţco Viorica, Pintelei Eugenia, Senic Diana care şi-au îndeplinit, în mod onest, obligaţiunile, verificînd corect şi obiectiv lucrările candidaţilor şi demonstrînd experienţă, inteligenţă, eficienţă şi integritate de specialişti reputaţi în domeniu. În aceeaşi ordine de idei, în cadrul reevaluării obligatorii a lucrărilor cu pînă la 25% şi peste 90% realizare, s-a constatat o anumită superficialitate în observarea, notarea şi tipologizarea greşelilor comise de către candidaţi, manifestată de unii profesorii şi soldată cu hiperexigenţă pentru corectitudine sau supraapreciere inconsistentă a unor lucrări mediocre, ambele situaţii condamnabile în cadrul unui examen final, pentru că denaturează adevărul şi compromit scopul procesului educaţional. În sesiunea iunie 2016, conform datelor incluse pe platforma SAPD, la examenul de Limba şi literatura română au fost înscrişi– 4656 candidaţi; admişi la examen –  4557; respinși/neadmiși 83 candidaţi. S-au prezentat la examen 4525 elevi ; 3 elevi - olimpici au fost eliberați în baza ordinului ME nr. 470 din 23 mai 2016, acordînduli-se, conform art.7 al Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor, nota „10”; au lipsit din diferite motive 28 candidați.

În total pe municipiu, în cadrul sesiunii de bază , anul curent, conform scorurilor acumulate, au luat notele: Tabelul nr.3Note „1” „2” „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10”Grila de puncte

0 1-4 5-8  9-12 13-20 21 - 28 29 – 36

37 - 44 45 - 47 48-50

Nr. de elevi 1 0 3 5 126 520 1301 2110 401 59

Diagramele de mai jos propun pentru comparație rezultatele înregistrate în sesiunea de bază din 2015 și 2016.

Diagrama nr.1,2

„1” „2” „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10”0

500

1000

1500

2000

2500

1 3 5126

520

1301

2110

401

59

Rezultatele sesiunii de bază, 2016

„1” „2” „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10”0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

3 5 9 30

347

938

1673

1330

13824

Rezultatele sesiunii de bază, 2015

Distribuţia notelor pe municipiu, ca și în sesiunea din anul precedent, a înregistrat o curbă gaussiană simetrică, exprimînd o distribuţie egală a elevilor în jurul mediei.

Analizînd cele două diagrame care reprezintă rezultatele celor două sesiuni, constatăm că curba lui Gauss este armonioasă, echilibrată, ceea ce constituie, în esență, un principiu al unui examen obiectiv.

Page 27: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

În urma analizei borderourilor de notare, s-a constatat că în sesiunea de bază 2016, cei 4525 de candidați evaluați au luat următoarele rezultate:

Din numărul total, 87 de instituţii au înregistrat o reuşită de 100%, astfel reuşita pe municipiu constituind 95,6 %. N-au luat nota de promovare 8 elevi. Coeficientul calităţii și nota medie au înregistrat o creştere, constituind 56,01 %, respectiv – 7,49.

Diagrama nr.3 prezintă analiz comparativă a procentului calității și notei medii pentru ultimii 2 ani.

% calităţii Nota medie

33.13

6.97

56.78

7.5

Procentul calităţii şi nota medie, sesiunea de bază, 2015 şi 2016

20152016

Analizînd diagrama s-a constatat o creştere a procentului calităţii cu 23,65 % în sesiunea de bază 2016 şi a notei medii cu 0,5%.

Cel mai mare coeficient al calităţii s-a atestat în următoarele instituţii şcolare: LLMT „Socrate” - 100%; IPLT „M. Eliade” – 93,55%; LT „Academia copiilor” – 93,33%; IPÎLT „Orizont”, Buiucani – 93,02%; LT „Ion Creangă” – 90,83 %; LCI „Prometeu-Prim” – 84,15%; LT „Iu. Hasdeu” – 82,56%; Gimnaziul nr. 102 – 88,24%; IÎLT „Litterarum” – 88,24% etc.

Un coeficient al calității egal cu zero s-a înregistrat în liceul „Elitex”, gimnaziul-internat nr.3, gimnaziul nr.65. De asemenea, indici de slabă calitate s-au atestat în LT „Mircea cel Bătrîn” (8,51%), LIMPS (13,64%), LIRPS (17,07%), Gimnaziul „Steleana Grama” (17,24%).

Indici ai eşecului şcolar s-au înregistrat în 4 instituții de învățămînt, precum urmează:IPLT „Nicolae Bălcescu” – 6 candidaţi, Gimnaziul „Steliana Grama” – 2 candidaţi, IPLT „Traian” – 1 candidat În aceeași ordine de idei, dar și cu nedumerire profundă, nu pot fi trecute cu vederea, în acest raport, anumite inconveniențe, devenite trecătoare și tradiționale, iertabile în practica examenului de Română și unele momente ce contravin stipulărilor Metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor și profanează, într-un fel buna desfășurare a evenimentului: Lucrări aduse în alte plicuri și nu în plicul venit de la ME:LIRPS, Liceul Seral nr.1, Liceul Tehnologic pentru copii cu vederea slabă; Lipsă semnului Z în unele lucrări din:

IPLT „T. Vladimirescu”, IPLT „Universul”; Unii itemi realizați în creion:IPLT „Principesa N. Dadiani”, LT„M. Sadoveanu”, IPLT „Hiperion”, IPLT „Al. Cel Bun”, IPLT „Universul”, LT „Gaudeamus”, IPLT „Bubuiog”, IPLT„Mihai Viteazul ”; Scris cu două culori: LT „Ciprian Porumbescu”.

Procedura de contestare a lucrărilor de examen pentru absolvirea gimnaziului la Limba şi literatura română şi-a ţinut lucrările, tradiţional, în conformitate cu stipulările „Metodologiei…” şi ale protocolului stabilit de Actele Normative în vigoare și a decurs în două etape:

reevaluarea propriu-zisă a itemilor indicaţi de aspirant pe lucrare de către membrii Comisiei de Contestare, după etapa instrucţionării şi a deliberării anumitor situaţii „speciale” sau „frecvente”;

discutarea şi generalizarea rezultatelor obţinute în contestație şi concluzionarea de rigoare.

Page 28: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Comisia de Contestare şi-a desfăşurat activitatea în spiritul corectitudinii, al transparenţei, al cerinţelor unice, dictate de barem şi al atitudinii tolerante faţă de individualitatea elevilor – aspiranţi ai contestației, dar în strictă conformitate cu Standardele de evaluare... cerinţele Curriculei de obiect la capitolul Competenţe de exprimare scrisă, obţinute la clasă şi conştientizate/aplicate în forma răspunsurilor la itemii examenului. Astfel, din numărul total de lucrări reevaluate – 384 (8,48% din cele 4525 lucrări de examen, cu 1,64% mai puțin decît în sesiunea 2015) 302 lucrări sau 78,6% au obţinut aceeaşi notă, fapt în favoarea calității verificărilor iniţiale, în 80 sau 20,8% de lucrări, nota s-a majorat cu 1 p. – aceasta, în majoritatea covîrşitoare a cazurilor la itemii subiectivi : nr. 4 – textul argumentativ, nr. 7 – dialog și la corectitudine; în 2 cazuri sau 0,5% din lucrări, nota s-a majorat cu 2 puncte, fiind vorba de calcularea greșită a punctajului inițial, respectiv, introducerea greșită a notei în tabelul de scoruri pentru lucrarea OR1- în loc de 30 - 4 puncte). Rezultatele obţinute în Contestația curentă denotă, pe lîngă structura limpede, pertinentă a testului, propusă spre analiză/remaniere/însuşire la clasă încă din testarea pe eșantion (aprilie 2016), eficientizarea/unificarea procedurii de evaluare iniţială a examenului şi responsabilitatea membrilor Comisiilor. Raportat la sesiunea precedentă, numărul de contestaţii s-a redus cu 1,64%, indicator al unei verificări profesioniste şi transparente, ghidate de barem. Tradiţional masiv, s-au contestat rezultatele examenului și în acest an în: Tabelul nr.4

Nr. de rînd

instituția nr. total de elevi

lucrări contestate note confirmate

nr. % nr. %1. IPLT ”S.Haret” 165 63 38 57 90,42. LT „D.Alighieri” 82 32 39 28 87,53. LT ”M.Eminescu” 91 24 26,4 22 924. LT „I.Creangă” 109 23 21 17 745. LCI ”Prometeu-Prim” 82 22 26,8 14 64

deşi nici în unul din seturile respective, propuse spre reevaluare, % majorării notelor n-a depăşit jumătate. Cu atît mai mult, rămîne neplăcut surprinzătoare ţinta nejustificată a unor aspiranţi la contestaţii, insuflată şi susţinută cu înverşunare de părinți/profesori, de a obţine majorarea notei în situaţii de punctaj-limită: cu regret, majoritatea lucrărilor din LT „M. Eminescu”, IP LT „S. Haret ”, LT „D. Alighieri” (în care s-au cerut a fi reevaluați itemi punctați maxim sau revăzuți, cu verde, de către Președinți), au fost înaintate nu pentru că erau mai bune decît nota, ci pentru că au obţinut punctaj-limită : 1-2 p. sub nota următoare. În aceeaşi ordine de idei, merită a fi supusă celei mai dure critici şi anulată, în sfîrşit, practica delincventă de contestaţii din milă sau din compătimire. Una din căile posibile de excludere a delictelor de acest tip ar constitui atît organizarea corectă, conform „Metodologiei…” şi Protocolului de contestații, a procedurii de revedere de către candidat a lucrării de examen (în atenţia directorilor de instituţii – Preşedinţi ai Centrelor de examen, cît şi responsabilizarea a înşişi elevilor şi profesorilor, inclusiv pentru conținerea în lucrare a condițiilor/oportunităților pertinente contestației.

În sesiunea suplimentară 2016 s-au înscris 12 candidați, dintre care 3 au susținut examen amînat, iar 9 – examen repetat. Au promovat examenul 10 candidați, iar 2, și de această dată, au luat note insuficiente. Rezultatele înregistrate sunt următoarele:

Tabelul nr.5Note „1” „2” „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10”Nr. de elevi

0 1 1 0 5 3 1 1 0 0

% 0 8,3 8,3 0 41,6 25 8,3 8,3 0 0În rezultatul ambelor sesiuni au promovat examenul 4535 candidați, iar 2 au luat note

insuficiente (Gimnaziul „St.Grama”, IP LT „Traian”).Tabelul nr.6

Tabel sinoptic al rezultatelor finale obținute de către absolvenții gimnaziului la examenul de Limba și literatura română

Rezultate Note: Total %

reuşitei%calită

% eşec

Nota medie10 9 8 7 6 5 4-1

Page 29: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

finale ţiiElevi: 64 440 2076 1309 519 127 2 4535 99,9 56,6 0,04 7,5% 1,41 9,7 46 28,86 11,5 2,8 0,04

În cadrul sesiunii de bază au susținut examenul și 12 elevi cu CES din 7 instituții de învățămînt secundar. Subiectele de examen au fost elaborate de profesorul la clasă în baza curriculumului modificat și aprobate la DGETS, respectiv baremele de verificare.

Rezultatele înregistrate sunt următoarele: Tabelul nr.7

Instituţia Limba şi literatura română10 9 8 7 6 5 1-4

LT „V.Vasilache” 1Liceul tehnologic p/u copii cu vedere slabă 2 1Gimnaziul „Decebal” 1LT „A.Mateevici” 2LTPA „E.Alistar” 1LT „Pro Succes” 1 2IPLT „Budești” 1Total: - - 3 7 2 - -

Examenul la disciplina Limba şi literatura rusă, şcoala alolingvă în treapta gimnazială s-a desfăşurat în limitele de timp şi în condiţiile prevăzute de actele normative. În total pe municipiu au susţinut examenul la disciplina dată 1515 de elevi (dintre care 2 elevi au fost premianţii de la Olimpiada Republicană şi 5 elevi cu CES).

La sesiunea de bază s-au prezentat 1510 de elevi, care au luat notele: Tabelul nr.1

NOTE„1” „2” „3” „4” „5” „6” „7” „8” „9” „10”

Grila de puncte

0 1-4 5-8 9-12 13-20 21-28 29-36 37-44 45-47 48-50

Nr. de elevi 0 0 0 1 89 379 575 394 64 6În % 0 0 0 0,19 5,89 25,09 38,07 26,09 4,23 0,39

Rezultatele statistice după sectoare sunt următoarele: Tabelul nr.2Sectorul Nr.de

eleviNote de: Reuşita

%Calitatea %

Nota medie10 9 8 7 6 5 4

Botanica 400 2 8 102 152 105 30 1 28,00 99,75 6,89Buiucani 343 1 28 95 117 81 21 - 36,15 100 7,09Rîşcani 376 2 13 97 149 97 18 - 29,78 100 6,98Centru 238 1 12 74 92 48 11 - 36,55 100 7,17Ciocana 153 - 3 26 65 50 9 - 18,95 100 6,76TOTAL 1510 6 64 394 575 381 89 1 29,88 99,95 6,98

Din 1510 de elevi care au susţinut examenul la limba rusă – 55 (3,64%) elevi din 12 instituţii au depus cereri la comisia de contestare: din IPLT „Petru Movilă” – 3 lucrări din 94 de elevi; LT „Dimitrie Cantemir” – 8 lucrări din 70 de elevi; LT „N. V. Gogol” – 11 lucrări din 117 elevi; Gimnaziul nr. 86 – 2 lucrări din 16 elevi; LT „Antioh Cantemir” – 6 lucrări din 50 elevi; IPLT „Alexandr Puşkin” – 5 lucrări din 63 de elevi; LT „Titu Maiorescu” – 3 lucrări din 42 elevi; LT Academician „C. Sibirschi” – 2 lucrări din 66 elevi; LT „Academia Copiilor” – 3 lucrări din 20 de elevi; LT „Nicolae Milescu Spătarul” – 7 lucrări din 61 elevi; LT „Dacia” – 2 lucrări din 50 de elevi; IPLT „Olimp” – 3 lucrări din 93 de elevi.

Page 30: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Motivul solicitării contestărilor l-a constituit în majoritatea cazurilor dezacordul elevilor referitor la punctajul acordat în privinţa aprecierii unor itemi (it.1 – 2 elevi; it.2 - 10 elevi; it.3 – 1 elev; it.4 – 4 elevi; it.5 – 5 elevi; it.6 – 2 elevi; it.7 – 3 elevi; it.8 – 3 elevi; it.9 – 8 elevi; it.10 – 4 elevi; it.11 – 5 elevi; it.12 – 15 elevi, corectitudinea – 7 elevi).

Lucrările au fost apreciate conform baremului de corectare. După contestarea rezultatelor punctajul total s-a majorat cu un punct în 25 de lucrări, cu 2 puncte în 8 lucrări, cu 3 puncte – 3 lucrări, cu 4 puncte – 2 lucrări şi la un elev punctajul s-a majorat cu 6 puncte; în 8 lucrări punctajul a rămas fără schimbări.

S-a majorat nota cu 1 p. - la 36 elevi, la 19 elevi nota a rămas neschimbată chiar dacă s-au făcut corectări în aprecierea unor itemi la solicitarea elevilor.

Tabelul nr.3Rezultatele statistice după contestare sunt următoarele:

Sectorul Nr. de elevi

Note de: Reuşita %

Calitatea %

Nota medie10 9 8 7 6 5 4

Botanica 400 2 8 106 149 105 29 1 99,75 29 6,93Buiucani 343 1 31 98 115 78 20  - 100 37,90 7,13Centru 238 1 16 71 91 48 11  - 100 36,97 7,15Rîşcani 376 2 13 98 151 97 16  - 100 30,05 7,02Ciocana 153  - 5 26 64 49 9  - 100 20,26 6,79TOTAL: 1510 6 73 399 570 377 85 1 99,93 31,65 7,01

Diagrama nr.1

Botanica Buiucani Centru Rîşcani Ciocana0

20

40

60

80

100

120

140

160

2 1 1 1 08

31

16 135

10698

71

97

26

149

115

91

151

64

Rezultatele pe sectoare

Nota "10"Nota "9"Nota "8"Nota "7"Nota "6"Nota "5"Nota "4"

Diagrama nr.2

Nota "10" Nota "9" Nota "8" Nota "7" Nota "6" Nota "5" Nota "4"0

20

40

60

80

100

120

140

160

28

106

149

105

29

11

31

98

115

78

20

01

16

71

91

48

1101

13

98

151

96

16

0

Rezultatele pe sectoare

BotanicaBuiucaniCentruRîşcaniCiocana

Diagrama nr.3

Page 31: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Nota "10" Nota "9" Nota "8" Nota "7" Nota "6" Nota "5" Nota "4"0

100

200

300

400

500

600

6

73

399

570

376

85

1

Rezultatele pe municipiu după contestare

Diagrama nr.4

0%

5%

26%

38%

25%

6%

0%

Rezultatele în %pe municipiu după contestare

Nota 10Nota 9Nota 8Nota 7Nota 6Nota 5nota 4

Nota medie:Diagrama nr.5

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

6.8 6.9 7 7.1 7.2 7.3 7.4

7.19

7.37

7.04

7

7.01

Procentul calităţii – s-a micşorat; reuşita şcolară – micşorat, este de 99,93 %Diagrama nr.6

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

0

20

40

60

80

100100

94.47 99.94 100 99.93

35.04 43.7234.2

33.531.65

% reușitei și calității

reuşita%calităţii

La sesiunea suplimentară la limba de instruire s-au prezentat 4 elevi:

Page 32: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

doi elevi din LT „B.P.Haşdeu” şi cîte un elev din LT „Antioh Cantemir” şi LT seral nr.2. Trei elevi la sesiunea suplimentară au primit note pozitive (din LT seral nr.2 – nota „cinci”,

LT „Antioh Cantemir” şi LT „B.P.Haşdeu” - cîte un „şapte”) şi un elev din LT „B.P.Haşdeu” a primit nota „patru”.

IPÎLT "ORIZONT"-BLIRM "S. Rahmaninov"

LT "Titu Maiorescu"Gimnaziul nr. 86

LT "N.V.Gogol"LT "ALECU RUSSO"

LT "Mihai Grecu"Gimnaziul nr.77

IPLT "Alexandr Puşkin"LTRETT(OPT) "B.Z.Herţli"

LT"Dacia"Gimnaziul "Galata"LT"Matei Basarab"LT "Rambam" ORT

LT seral nr.1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 98.268.227.757.637.557.427.407.407.357.317.307.307.267.267.217.207.147.117.077.007.007.006.986.956.936.926.906.846.806.786.766.756.736.726.726.696.536.456.176.076.066.005.50

Nota medie

Page 33: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Rezultatele examenului după contestare şi sesiunea suplimentară:Tabelul nr.4

Proba de evaluare pentru examenul de absolvire a gimnaziului a fost elaborată în conformitate cu cerinţele curriculumului naţional. Testul avea drept scop evaluarea competenţelor gramaticale, lexicale şi comunicative. Sarcinile la text au fost elaborate în aşa mod ca elevii să poată da răspunsuri la realizarea eseului solicitat. Membrii comisiei municipale de evaluare consideră că proba de examen pentru treapta gimnazială a fost nereuşită (vezi anexa cu opinii).

Examenul de absolvire a gimnaziului la Istoria românilor şi universală, desfăşurat pe

data de 13 iunie 2016, s-a realizat în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului. Majoritatea comisiilor de examen din instituţiile de învăţământ secundar general din mun. Chișinău au dat dovadă de responsabilitate şi competenţă în organizarea și desfășurarea examenelor. În alte cazuri au fost înregistrate abateri de la prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului. Este vorba de următoarele 2 cazuri:

1. În IPLT ”Alexandru cel Bun” unul dintre candidați și-a scris numele și prenumele în spațiul rezervat evaluatorului. Președintele comisiei școlare de examen din instituție a hotărât să-i elibereze alt test din cele neutilizate, astfel au fost depășite atribuțiile comisiei școlare de examen.

2. La predarea lucrărilor în incinta Centrului municipal de verificare, secretarul comisiei școlare de examen din LT „Mihail Kogălniceanu” a prezentat plicul cu teste nesigilat, fapt ce constituie o încălcare flagrantă a prevederilor Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului.

În ziua desfășurării examenului a fost semnalate cîteva situații excepționale, dar care nu au periclitat buna desfășurare a examenului. Este vorba despre cazurile semnalate la IP LT „Alexandru Ioan Cuza” și IP LT „Onisifor Ghibu”. În plicurile cu teste pentru examen au fost găsite 20 teste în limba rusă. După ce au fost anunțați responsabilii de la ANCE despre situația în cauză, au fost multiplicate pe loc, în prezența monitorilor DGETS, 20 de teste în limba română. Conținutul evaluării s-a bazat pe Programa de examen, document special elaborat în acest scop. Evaluarea a fost efectuată în baza unui barem de apreciere unic, în limba română și rusă. Schema de convertire a păstrat raportul punctaj-notă din anul precedent (pentru nota ”5” a fost necesar 26% din punctaj, iar pentru nota ”9” și ”10” era necesar de acumulat 90%, respectiv 96% din punctajul total). Rezultatele testării au fost colectate și prelucrate statistic în mod centralizat (la nivel de municipiu).

În cadrul Comisiei municipale de verificare a lucrărilor de examen au activat 4 președinți și 72 profesori evaluatori. Înainte de a începe activitatea de verificare, profesorii au primit instructaj, au semnat angajamentele de responsabilitate și de asigurare a securității materialelor de examen și le-a fost repartizat baremul de corectare.

În procesul evaluării lucrărilor nu au fost depistate abateri majore de la Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de absolvire a gimnaziului. Nu au fost depistate cazuri de utilizare a ceruzei. Au fost depistate doar utilizarea a două nuanțe diferite a culorii albastre a pixului. În aceste cazuri, lucrările au fost verificate direct de către președintele comisiei de verificare a lucrărilor de examen. În urma verificării testelor de examen au fost obținute următoarele rezultate:

Diagrama nr.1

Au scris

Note % reuşita

%Calitate

Eşec Nota medie10 9 8 7 6 5 4

1513 6 73 399 572 376 86 1 99,93 31,59 0,06 7,00

Page 34: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Rezultate după contestare Diagrama nr.2

În procesul de examinare a contestărilor au fost depistate următoarele încălcări:- S-a intervenit cu creionul în lucrare în dreptul itemilor supuși contestării; - Au fost supuși contestării itemi care au acumulat punctajul maxim.

Diagrama nr.3Principalii indicatori ai examenului de absolvire a ciclului gimnazial la Istoria

românilor și universală, sesiunea 2016:

Gradul de realizare a testului 68,67%Media 7,27Calitatea rezultatelor 45,81%Reușita 99,48%Eșecul 0,52%

Pe platforma SAPD:6200 elevi

Admiși la examen:

6072 elevi

S-au prezentat la examen:

6039 elevi

Au promovat examenul:6007 elevi (99,48%) ,dintre

care au primit nota:

”10”-215 elevi (3,56%)

”9” - 524 elevi (8,67%)

”8”- 2028 elevi (33,58%)

”7” - 1689 elevi (27,96%)

”6” - 1153 elevi (19,09%)

”5” - 398 elevi (6,59%)

Au luat note insuficiente:32 elevi (0,52%)

Au absentat de la examen:35 elevi

Neadmiși la examen:107 elevi

Au fost depuse 548 de cereri de contestare.

S-au schimbat notele:

250 lucrări

Majorate cu 1 punct:

249 note

Majorate cu 2 puncte: 1 notă

Majorate cu 3 puncte:0 note

Note confirmate:298

Page 35: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

O informație mai amplă, obiectivă în evoluție ne oferă analiza comparativă a rezultatelor și indicatorilor examenului din sesiunea 2016 și a celor din sesiunile anterioare. Am realizat o analiză dinamică a următoarelor rezultate și indicatori:

- Notele acumulate;- Media;- Calitatea rezultatelor;- Reușita;- Eșecul;- Numărul contestărilor.

1. Notele acumulateTabelul nr.1

Note 2012 2013 2015 2016”10” 3,78% 3,48% 2,82% 3,56%”9” 16,56% 11,54% 8,13% 8,67%”8” 24,79% 28,9% 28,2% 33,58%”7” 34,87% 35,34% 28,8% 27,96%”6” 14,99% 17,40% 21,12% 19,09%”5” 4,93% 4,31% 10,70% 6,59%

2. Media și calitatea rezultatelorTabelul nr.2

Anul 2012 2013 2015 2016Media 7,44 7,33 7,09 7,27Calitatea 45,14% 42,92% 39,11% 45,81%

3. Reușita și eșecul.Tabelul nr.3

Anul 2012 2013 2015 2016Reușita 99,95% 99,99% 99,63% 99,48%Eșec 0,05% 0,01% 0,37% 0,52%

4. Numărul contestărilorTabelul nr.4

Anul Numărul total de lucrări contestate

Numărul de lucrări contestate:

cu note neschimbate

schimbate cu 1 punct

Schimbate cu 2 puncte

Schimbate cu 3 puncte

2012 379(5,43%)

125(32,98%)

239(63,01%)

15(3,95%)

0

2013 551(8,65%)

348(63,15%)

201(36,47%)

2(0,36%)

0

2015 607(10,71%)

454(74,79%)

152(25,04%)

1(0,16%)

0

2016 548(9,08%)

298(54,37%)

249(45,43%)

1(0,18%)

0

Diagrama nr.4

1.Graficul evoluției numărului de note acumulate în sesiunile 2012, 2013, 2015 și 2016

Page 36: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

”10” ”9” ”8” ”7” ”6” ”5”0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3.78%

16.56%

24.79%

34.87%

14.99%

4.93%

3.48%

11.54%

28.90%

35.34%

17.40%

4.31%2.82%

8.13%

28.20%

28.80%

21.12%

10.70%

3.56% 8.67%

33.58%

27.96%19.09%

6.59%

2012201320152016

Diagrama nr.5

2.Graficul dinamicii mediei și a calității

Media Calitatea0

1

2

3

4

5

6

7

8744.00%

45.14%

733.00%

42.92%

709.00%

39.11%

727.00%

45.81%

2012201320152016

Diagrama nr.6

3.Graficul evoluției reușitei și eșecului la examen

Reușita Eșec0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%99.95%

0.05%

99.99%

0.01%

99.63%

0.37%

99.48%

0.52%

2012 2013 2015 2016

Diagrama nr.7

Page 37: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

2012 2013 2015 20160%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%11%12%

5.43%

8.65%

10.71%

9.08%

4. Dinamica numărului de lucrări contestate

Nr. total de lucrări contestate

Diagrama nr.8

5.Modificarea notelor în urma contestării

2012 2013 2015 2016-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

32.98%

63.15%

74.79%

54.37%

63.01%

36.47%

25.04%

45.43%

3.95% 0.36% 0.16% 0.18%

cu 0 punctecu 1 punctcu 2 punctecu 3 puncte

În sesiunea 2016, testul pentru examenul de absolvire a ciclului gimnazial la Istoria românilor și universală a fost elaborat în conformitate cu rigorile Programei de examen adoptate în anul de studii 2014-2015 (al doilea an de aplicare a Programei de examen la Istoria românilor și universală, ciclul gimnazial). Analiza comparativă a principalilor indicatori (media, calitatea, reușita, eșecul, numărul de contestări etc.) demonstrează o dinamică pozitivă în unele cazuri (media, numărul de note de 10,9,8) și o dinamică negativă în cazul reușitei și a numărului de contestări a rezultatelor examenului.

Numărul mare de rezultate contestate (oricum mai mici decât sesiunea 2015) și a notelor modificate în cadrul contestărilor vorbește despre calitatea scăzută a procesului de verificare a lucrărilor. Acest fapt este uimitor, deoarece au fost mobilizați 72 profesori de istorie (fiecare verificând sub 100 de lucrări prevăzute în Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a ciclului gimnazial), sarcina de lucru fiind foarte lejeră. Însă există și câteva explicații:

- Examenul de absolvire a ciclului gimnazial la Istoria românilor și universală este ultimul dintre examene, astfel procesul de verificare a lucrărilor este accelerat, încât să se încadreze în limitele impuse de desfășurătorul elaborat de către Ministerul Educației;

- Perioada de verificare a lucrărilor din cadrul examenului de absolvire a ciclului gimnazial la Istoria românilor și universală a coincis cu perioada de verificare a lucrărilor din cadrul examenului de absolvire a ciclului liceal (bacalaureat) la Istoria românilor și universală, astfel o parte din profesorii de istorie cu o experiență mai mare au fost mobilizați la BAC, iar

Page 38: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

pentru verificarea lucrărilor din cadrul examenului de absolvire a ciclului gimnazial a fost mobilizați inclusiv și profesori cu o experiență mai mică de lucru.

- Mai persistă încă elementul de noutate în ceea ce privește evaluarea noului tip de test, chiar dacă testul de modelul dat este administrat al doilea an consecutiv. Respectiv și erorile comise în procesul de evaluare sunt mai numeroase.Dinamica pozitivă a calității, a mediei și a numărului de note de 10, 9, 8 vorbește despre

faptul că elevii deja au însușit modelul nou de test, fapt ce reprezintă și meritul profesorilor de istorie.

Rezultatele şcolare pentru disciplinele de examene pentru absolvirea gimnaziului pe instituţii aparte (vezi Anexa 1).

Sesiunea de examene de absolvire a gimnaziului, anul şcolar 2015-2016 a determinat unele concluzii:1. Examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2016 s-au desfășurat în corespundere cu prevederile Metodologiei și a actelor normative și au permis obținerea unor rezultate reale, obiective.2. În majoritatea instituțiilor examenele au fost monitorizate de către specialiştii DGETS.3. Controlul admiterii la examene care a precedat sesiunea de examene a asigurat desfășurarea examenelor în sesiunea curentă prin organizarea acestora în corespundere cu actele normative emise.4. Factorii implicați în organizarea și desfășurarea examenelor, în marea majoritate, au dat dovadă de responsabilitate, competențe manageriale, corectitudine și profesionalism.5. Examenele, în mod ireproșabil, au răspuns criteriilor unui examen obiectiv și au evaluat nivelul cunoștințelor și al competențelor elevilor, reclamate prin standarde la finele ciclului I de școlaritate.6. Similare la nivel de conținut și structură, simulate în cadrul testărilor pe eșantion, subiectele de examene au pus în fața candidaţilor sarcini de lucru menite a le oferi oportunităţi reale de demonstrare/aplicare practică a competențelor curriculare specifice formate/dezvoltate pe parcursul anilor de gimnaziu.7. Modalitatea de evaluare a competenţelor curriculare a treptei gimnaziale poate fi considerată obiectivă, timpul alocat pentru realizarea testului a fost suficient.

În același timp, sesiunea de examene a scos în evidență și unele momente, care persistă an de an, peste care nu se poate de trecut cu vederea, dar se cere luare de atitudine: Tolerarea de către unii Președinți ai Comisiilor Școlare de Examen a cerințelor de prezentare/securizare a pachetelor în care sunt prezentate lucrările în Centrul de Evaluare; Depășirea atribuțiilor de către Comisia Școlară de Examen în luarea deciziilor fără a coordona problemele apărut cu Comisia Municipală de Examene; Întocmirea infectă și neatentă a proceselor-verbale de deschidere a pachetelor și de constatări referitoare la numărul de candidați admiși/respinși/amînați/absenți în examen în unele instituții, ceea ce nu oferă date veridice pentru generalizarea situației la fiecare examen de către Comisia municipală; Neglijența asistenților din unele instituții de învățămînt în exercitarea atribuțiilor, ceea ce duce la fraude cum ar fi admiterea plagiatului (în rezultat itemi identici în unele lucrări), anularea lucrării pentru semn (în cazul cînd s-a înscris numele elevului în locul numelui evaluatorului sau utilizarea altor semne suspecte pe lucrare), utilizarea rechizitelor nepermise la examen: creion simplu, ceruză; pixuri de diferite nuanțe de culoare, altă caligrafie, etc.; Cunoaşterea superficială sau nerespectarea prevederilor Metodologiei de examen de către elevi, părinții acestora și cadrele manageriale și didactice duce, în fiecare an, la prezentarea unui număr exagerat de lucrări pentru contestare, inclusiv cu indicarea verificării repetate a itemilor apreciaţi cu punctaj maxim, a itemilor anulați, considerați identici, a lucrărilor reevaluate de Preşedintele Comisiei. În unele cazuri este vorba și de încurajarea neargumentată, neîntemeiată a elevilor pentru contestație. Propuneri:

1. În scopul asigurării respectării cerinţelor Metodologiei de examene şi desfăşurării corecte a acestora în sesiunea din anul următor de studii, de sporit responsabilitatea Preşedinţilor Comisiilor Școlare de examen, directorii instituţiilor cu candidaţi la examenele de absolvire a

Page 39: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

gimnaziului, în vederea instruirii supraveghetorilor, elevilor la nivel de instituţie şi neadmiterea eventualelor fraude în procesul de desfășurare a examenelor.

2. A analiza rezultatele examenelor naționale de absolvire a gimnaziului în cadrul reuniunilor metodice a profesorilor de la disciplinele de examen din 22-23 august 2016 și/sau în cadrul unor seminare municipal de specialitate.

3. A analiza, la nivel de instituție, cadru didactic, rezultatele examenelor, prin identificarea problemelor cu care se confruntă profesorii/elevii în activitatea lor curentă la disciplina de examen în scopul stabilirii priorităților și nevoile de autoinstruire și formare continuă a cadrelor, dar și a sporirii calității cunoștințelor elevilor în pregătirea acestora pentru examene.

4. În cadrul sistemului instituțional de evaluare a crea o bancă de date privind rezultatele obţinute la examene în ultimii ani, asigurînd, totodată, un echilibrul între notele obţinute de elevi la clasă şi cele obţinute la examenul de absolvire.

5. La nivel de instituție, profesorii din clasele absolvente să pună accent în activitate pe triada elev – profesor – părinte în scopul determinării cauzelor ce duc spre un anumit rezultat şi pentru a-l motiva pe elev pentru performanţă şi calitate, demonstrate și în cadrul examenelor de absolvire.

6. Profesorii cu experiență mai mică în ceea ce privește evaluarea lucrărilor de examen, eventuali membri ai Comisiilor de Evaluare, să-și perfecționeze abilitățile, pentru a spori calitatea procesului de verificare, atît ca autodidacți cît și prin participarea la seminarele locale, municipale.

7. Profesorii de istorie să se orienteze în cadrul procesului de predare spre formarea competențelor la elevi și nu spre acumularea brută de cunoștințe.

III. EXAMENELE NAȚIONALE DE BACALAUREAT

Examenele de bacalaureat, sesiunea 2016 au fost organizate în baza art. 31 cap. V din Codul Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iulie 2014, ordinului nr. 1057 din 02 noiembrie 2015 cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, sesiunea 2016 şi în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, anul şcolar 2014-2015, validată prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 1118 din 31 octombrie 2014. Coordonarea pe plan naţional a acţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat a fost asigurată de către Comisia Naţională de Examene. În baza deciziei Comisiei Naţionale de Examene au fost emise de către Ministerul Educaţiei un număr considerabil de ordine şi dispoziții care au favorizat desfăşurarea regulamentară a sesiunii 2016, în termenii stabiliţi conform Programului de desfăşurare a sesiunii de examene 2016, aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 973 din 08 octombrie 2015.

La propunerea DGETS, în municipiul Chişinău au fost instituite 30 centre de bacalaureat, aprobate de Comisia Naţională de Examene şi validate prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 240 din 30 martie 2016. Conform prevederilor ordinelor Ministerului Educaţiei nr. 162 din 01 martie 2016 „Aprobarea Comisiilor Raionale/Municipale de examene, sesiunea 2016” Comisiei Municipale de Examene a fost delegată responsabilitatea pentru organizarea şi desfăşurarea corectă a examenelor de absolvire a ciclurilor de şcolaritate. Conform ordinului nr. 858 din 30 mai 2016 „Asigurarea monitorizării examenelor în Centrele de bacalaureat şi în Centrele de examene” al DGETS al Consiliului Municipal Chişinău au fost desemnaţi reprezentanţi ai DGETS pentru monitorizarea organizării şi desfăşurării examenelor în centrele de bacalaureat.

Comisia Municipală de Examene, Preşedinţii şi secretarii Centrelor de Bacalaureat au dat dovadă de responsabilitate şi competenţă în organizarea examenelor de absolvire. Examenele de bacalaureat s-au desfăşurat conform Metodologiei în vigoare, fără abateri sau încălcări grave. Pe parcursul sesiunii, în toate Centrele de Bacalaureat, examenele au fost monitorizate de către specialiştii DGETS şi persoane delegate de Ministerul Educaţiei. În sesiunea 2016, la fel ca şi în sesiunea precedentă, în temeiul Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 157 din 20 martie 2015 cu includerea modificărilor conform ordinului 1060 din 02 noiembrie 2015, a fost acordată nota „10”, din oficiu, la proba de examen la limba străină candidaţilor care au promovat examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine (368 de elevi din 463, numărul total al acestora pe țară). De asemenea au fost eliberați cu acordarea notei „10”, din oficiu, 37 elevi olimpici la disciplinele școlare de examene.

Page 40: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

În derularea sesiunii a avut un impact impunător Instrucţiunea privind procedurile specifice de examinare a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobată prin ordinul Ministerului Educaţiei nr. 156 din 20 martie 2015 şi modificările conform ordinului nr. 170 din 04 martie 2016.

La sesiunea 2016, în cele 30 de Centre de bacalaureat din municipiu au fost înscriși în total 9864 candidaţi din diverse instituţii de învăţămînt: licee teoretice, colegii, universităţi, dintre care 5294 candidați din liceele din subordine, inclusiv candidați respinși în anii precedenți. Tabelul reprezintă numărul candidaților pe categorii:

Tabelul nr.1

Municipiul

Numărul de centre

Nr. total candidaţi la BAC

Din ei:LT (tip candidat A+AEXT)

Instituţii de învăţămînt mediu specialitate ( tip candidat B)

Instituţii de învăţămînt superior(tip candidat C)

Externat (tip candidat D)

Licee profesionale şi serale

Chişinău 30 9864 4913 3681 262 427 581

Numărul de candidaţi din cadrul liceelor din municipiul Chişinău participanţi la sesiunea de bază la bacalaureat în comparaţie pe patru ani:

Diagrama nr.1

20132014

20152016

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Respinşi

Promovaţi

Partucipanţi2006 2389 19901588

41023620 3868

3584

61086009

5858

5172

Comparînd indicatorii statistici reflectaţi în diagramă, pe o perioadă de patru ani, constatăm:- Numărul de candidaţi scade cu 686;- Procentul promovabilităţii scade în anul 2014 cu 6,91%, in anul 2015 se observă o

creştere cu 5,78%, iar în 2016 continuă să crească cu 3,27%.- Se observă o variaţie şi a indicilor candidaţilor respinşi: în 2014 creşte cu 6%, în anul

2015 scade cu 5%, iar în 2016 scade cu 3,27%.

Parametrii statistici cu referire la rezultatele examenelor de bacalaureat în sesiunea de bază, 2016 sunt următorii:

Tabelul nr.2Total candidaţi

promovaţi respinşi Nota medie la examene Nota medie

% calităţii

% reuşitei10 9 8 7 6 5

5172 3584 1588 1 118 554 1143 1104 664 6,54 13,01 68,96 În rezultatul analizei datelor statistice s-a constatat că au luat la examene nota medie „10” –

0,01%; nota medie „9” - 2,28%; nota medie „8”-10,71%; nota medie „7” – 35,63%; nota medie „6” -21,34%; nota medie „5” - 12,83%.

Diagrama nr.2

Page 41: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

"5" "6" "7" "8" "9" "10"0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

526

1394 1417

627

1344

624

1266

1096

518

1142

743

1355

1168

570

1031

664

1104 1143

554

1181

Nota medie la examene de BAC2013-2016 (sesiunea de bază)

2013201420152016

Comparînd nota medie la examenele de bacalaureat pe o perioadă de patru ani, observăm că în sesiunea 2014 mediana constituie nota „6”, la fel ca şi anul 2015. Diferă acest indicator în sesiunea 2013 şi sesiunea 2016 unde mediana constituie nota „7”.

Diagrama nr.3 Rezultatele examenelor de BAC

(2013-2016, sesiunea de bază)

2013 2014 2015 20160

10

20

30

40

50

60

70

80

Nota medie

% calităţii

% reuşitei

6.56 6.48 6.36 6,54

16.59 14.6 13.06 13,01

72.5164.32

69.38 68,96

Comparativ cu rezultatele sesiunii din anul precedent, rata de promovare a scăzut cu 0,42%, constituind 68,96%, comparativ cu 69,38% în anul precedent de studii; cu 0,18 a crescut nota medie, de la 6,36 în 2014-2015 la 6,54 în anul curent de studii. Procentul calității a scăzut de la 13,06 la 13,01 (cu 0,05% mai puțin.)

Comisia municipală monitorizînd desfăşurarea examenelor de bacalaureat în cele 30 Centre de bacalaureat a stabilit următoarea situaţie:

Tabelul nr.3

Disciplina de examenTeste scrise

Teste anulate Candidaţi cu nota „10” din oficiu

Candidaţi olimpici prin dero

gareprin semn

limba şi literatura română (şc. alolingvă) 1531 1 4 0 2limba şi literatura română (şcoala naţională) 6081 1 13 0 4limba şi literatura rusă (şcoala alolingvă) 1513 0 0 0 1limba engleză 4746 2 2 338 2limba franceză 2526 0 0 36 2limba germană 46 0 1 21 3limba spaniolă 49 0 0 14 2limba italiană 48 0 0 4 4

Page 42: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

limba turcă 14 0 0 0 0matematica, profil real 4952 9 0 0 5istoria românilor şi universală, profil umanist 3156 0 0 0 1arte 295 0 0 0 0sport 126 0 0 0 0geografia 5073 3 0 0 2istoria românilor şi universală, profil real 444 1 0 0 1matematica, profil umanist 158 0 0 0 2chimia 1329 0 0 0 3biologia 368 0 0 0 2informatica 216 0 0 0 4fizica 109 0 0 0 4limba ucraineană 19 0 0 0 1limba bulgară 16 0 0 0 0Total 32815 17 20 413* 45*

Notă*: în numărul candidaților cu nota „10” din oficiu și olimpici sunt incluși și candidații din instituțiile de subordine republicană.

Pentru contestare au fost depuse cereri după cum urmează: Tabelul nr.4

Numărul de teste pe discipline N u

Lim

ba r

omân

ă

Lim

ba e

ngle

za

geog

rafia

mat

emat

ica

Isto

ria

rom

ânilo

r şi

uni

vers

ală

Lim

ba fr

ance

Lim

ba r

usă

Chi

mia

Lim

ba r

omân

ă (a

lolin

gvi)

biol

ogia

info

rmat

ica

arte

fizic

a

Lim

ba it

alia

Lim

ba sp

anio

spor

t

Lim

ba tu

rcă

Lim

ba b

ulga

1410

987

956

929

801

345

288

231

172

78 41 32 19 14 11 9 8 4 6335

În cadrul sesiunii suplimentare Agenţia Națională pentru Curriculum și Evaluare, prin ordinul ME nr. 668 din 13 iulie, a aprobat 10 Centre de bacalaureat în municipiul Chişinău. Pentru a participa la sesiunea suplimentară au depus cerere circa 3575 de candidați, care au fost respinşi la sesiunea de bază sau nu s-au prezentat la examene din motive justificate, dintre care 21,3% din numărul total al candidaților din instituțiile de subordine.

Sesiunea a fost monitorizată video de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, care, totodată, a delegat pentru fiecare zi de examen, în fiecare centru, cîte 1-3 reprezentanți. Pentru a asigura respectarea Metodologiei de examen de către factorii implicați în organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat și DGETS, conform ordinului nr. 1091 din 15.07.2016, a delegat 20 de colaboratori în Centrele de Bacalaureat din municipiu.

În rezultatul acțiunilor de monitorizare, direcția inspecție școlară a generalizat situația de la examene. Pentru fiecare examen s-a întocmit un raport cu date statistice și cu toate abaterile depistate de la Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de BAC. În baza rapoartelor generalizate pentru cele 10 CB, prezența la examene a fost:

Tabelul nr.5

Disciplina de examen Au scris Au lipsit Teste anulate pentru fraudăLimba română (alolingvi) 147 117 -Limba maternă 535 106 1 (alt candidat)Limba străină 1082 191 2 (alt candidat, căști)Disciplina de profil 2104 357 6 (4 alt candidat, 2 cu căști)Disciplina la solicitare 1052 125 -

Încălcări, situaţii excepţionale, abateri de la Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat:

1. Prezența cu întîrziere a candidaților în CB sau prezența fără buletinul de identitate, ceea ce nu a permis accesul în sala de examen;

Page 43: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

2. Prezența candidaților unul în locul altuia cu buletinul candidatului înscris sau cu buletin fals;

3. Fraudarea examenului prin utilizarea căștilor. După finalizarea sesiunii de examene, ANCE a mai depistat 8 cazuri de fraudare, în rezultat

fiind anulate rezultatele candidaților și pentru examenele din sesiunea de bază/ sesiunile anterioare. Toate cazurile depistate au fost luate la evidența Inspectoratului General de Poliție.

În tabelul de mai jos sunt reflectaţi indicatorii cu referire la sesiunea suplimentară pentru candidații participanți din liceele mun. Chișinău:

Tabelul nr.6Înscriși pe SAPD Au participat la examene Au promovat examenele Au fost respinși

1104 1104 387 717

În concluzie, la examenele de bacalaureat, sesiunea 2016 au participat 5172 candidați 97 instituții, dintre care 4329 candidaţi din 91 de licee teoretice din municipiul Chişinău, absolvenți ai anului curent de studii (la sesiune au participat candidați respinși în sesiunile precedente din 6 licee care nu au avut candidați în anul curent de studii).

În rezultatul celor două sesiuni de examene (de bază și suplimentară), rezultatele finale pe municipiu sunt următoarele:

Tabelul nr.7Total candidaţi

Promovaţi Respinşi Nota medie la examene Nota medie

% calităţii

% reuşitei10 9 8 7 6 5

5172 3972 1200 1 118 556 1155 1190 952 6,69 13,05 76,80

După sesiunea suplimentară, % calității a crescut cu 0,04, rata procentuală de promovabilitate cu 7,84, iar nota medie de la 6,54 la 6,69.

Pentru analiza comparativă a rezultatelor cu cele din anii precedenți se propune tabelul:Tabelul nr.8

Anul școlar Au participat Au promovat Reușita% Calitatea%

Nota medie

2013-2014 5941 3557 64,87 14,42 6,342014-2015 5858 3868 78,53 12,06 6,632015-2016 (absolvenți 2014 -2016) 5172 3972 76,80 13,05 6,692015-2016 (absolvenți 2016) 4329 3749 87,98 16,99 6,78

Diagrama nr.4

Reușita% Calitatea% Nota medie

64.87

14.42

6.34

78.53

12.066.63

76.8

13.05

6.69

Analiza comparativă, examene BAC(rezultate finale)

2013-20142014-20152015-2016

Comparativ cu rezultatele sesiunii din anul precedent, reuşita sau rata promovabilității a scăzut cu 1,73%, constituind 76,80%, luînd în considerație rezultatele absolvenților 2014-2016 comparativ cu 78,53% în anul precedent de studii, și a crescut cu 9,45%, luînd în considerație numai

Page 44: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

rezultatele absolvenților 2016; respectiv, cu 0,06 a crescut și nota medie, de la 6,63 în 2014-2015 la 6,69 în anul curent de studii, luînd în considerație rezultatele absolvenților 2014-2016 și cu 0,15 luînd în considerație numai rezultatele absolvenților 2016. În schimb, procentul calității a crescut de la 12,06 la 13,05 (cu 0,99 mai mult) luînd în considerație rezultatele absolvenților 2014-2016 și la 16,99 (cu 3,94% mai mult) luînd în considerație rezultatele absolvenților 2016. În cadrul sesiunii 2016 au fost respinși 1200 de candidați, dintre care 580 din absolvenții 2016 și 625 din candidații respinși în ultimii ani.

Diagrama nr.5

Reușita% Calitatea% Nota medie0

10

20

30

40

50

60

70

80

9076.8

13.05

6.69

87.98

16.9899999999999

6.78

Analiza comparativă a rezultatelor sesiunii 2016

Absolvenți 2014-2016Absolvenți 2016

Rata de promovare în rîndul candidaților din anul curent de studii este cu 11,18 puncte

procentuale mai mare decît rata promovabilității pentru toți candidații înscriși/participanți la sesiune, inclusiv, candidați respinși în ultimele sesiuni de examene. Procentul calității crește de la 13,05 la 16,99 (cu 3,94% mai mult); nota medie crește cu 0,09 puncte, de la 6,69 la 6,78. De menționat faptul că și încercările de fraudare a examenelor înregistrate în cadrul sesiunii au fost din rîndul candidaților respinși în sesiunile de examene din ultimii doi ani.

Cei mai mulţi candidaţi la examenele de bacalaureat, absolvenți ai anului curent, au fost din: Liceul Teoretic Seral nr.2 – 224 candidaţi, din ei promovaţi 121 (54%); Liceul Teoretic Seral nr.1 - 149 candidaţi, din ei promovaţi 76 (51%); LT „Gheorghi Asachi” –143 candidaţi, din ei promovaţi 141 (98,6%); LTPA „Mihail Berezovschi” -108 candidaţi, din ei promovaţi 100 (92,5%); LT „N.V. Gogol” – 104 candidaţi, din ei promovaţi 104 (100%); Cîte 98 candidați au avut IPLT „S. Haret”, toți 98 promovaţi și LT „V. Alecsandri”, din ei promovați 92 (93,08%).

IPLT „T. Vladimirescu” a avut în anul curent de studii 89 candidaţi, din ei promovaţi 60 (67,4%); rata de promovabilitate pe instituție scade cu 10 puncte procentuale cînd la cei 89 candidați se mai adaugă 45 din sesiunile precedente.

Aceeași situație se întîmplă și în cazul celorlalte instituții cu candidați respinși în cele 2 sesiuni din anii precedenți. Spre exemplu: Liceul Teoretic Seral nr.2 – adăugînd la cei 224 candidaţi din anul curent 95 din sesiunile precedente (319 total), rata de promovabilitate scade de la 54% la 47% (total promovați 150); Liceul Teoretic Seral nr.1- adăugînd la cei 149 candidaţi din anul curent 61 din sesiunile precedente (210 total), rata de promovabilitate scade de la 51% la 41,43% (total promovați 87) etc. Evident, în această situație se schimbă și celelalte rezultate - nota medie, % calității. Analiza ce urmează este prezentată doar în baza rezultatelor înregistrate de candidații liceeni ai clasei terminale din anul curent de studii.

În sesiunea 2016 a crescut numărul liceelor în care rata de promovare a examenelor este de 100% . Dacă în 2015 erau 9 licee care au înregistrat 100%, în 2016 numărul acestora a crescut la 20 (22,47% din numărul total al liceelor). Nu s-a menținut în top doar LT „M. Eminescu”, care a înregistrat o rată de promovabilitate de 96,36%. Printre primele 3 locuri în topul pe țară s-au menținut și în sesiunea din anul curent Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu - Prim” (I) și IPLT „M. Eliade”(III). Pe locul 7 s-a plasat IPLT „S. Haret”, urmat de LT „Columna”. Pe locul 10 s-a clasat LT „I. Creangă”, urmat de LT „M. Kogălniceanu”, IÎ Liceul „Litterarum”, IÎ LT „Elimul Nou”. Locul 16-17 a revenit LT „Academia copiilor” și LT „N.V. Gogol”, iar 19-20 – LT „A. Russo” și IPLT „O. Ghibu”.

O rată de promovare de 0% s-a înregistrat în Liceul Teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea slabă.

Page 45: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

Din cele 91 licee cu candidați la BAC, 2 licee au înregistrat o notă medie mai mare decît „8” (LCI „Prometeu - Prim” și IPLT „M. Eliade”), 10 licee – o medie mai mare de 7,50 (IPLT „S. Haret”, Liceul „Columna”, LT „I. Creangă”, IPÎLT „Orizont”, Buiucani, LT „M. Eminescu”, IPÎLT „Orizont”, Durlești, LT „M. Kogălniceanu”, LT „Gh. Asachi”, Liceul „Litterarum”, LT „D. Alighieri”), iar în 27 de licee media este mai mică de 6,5.

Diagrama nr.6

LCI "PROMETEU-PRIM"IPLT "Spiru Haret"

LT "Ion Creangă"LT "Mihai Eminescu"

LT "Mihail Kogălniceanu"IÎ Liceul "Litterarum"

IÎ LT "Elimul Nou"LT "Academia Copiilor"

IPLT "Mihai Viteazul"IPLT "Onisifor Ghibu"

LT "DIMITRIE CANTEMIR"IPLT "Alexandr Puşkin"

Liceul "Evrica"

0 1 2 3 4 5 6 7 8 98.56

8.247,797.797.767.747.77.687.67

7.547.527.52

7.447.37.297.28

7.27.187.177.147.117.087.077.057.02

Nota medie, BAC 2016

Analiza calității rezultatelor s-a efectuat pe întregul eșantion al liceelor cu candidați la BAC (2014-2016), e vorba de toate cele 97 licee cu candidați din anul curent și din sesiunile anterioare și aceasta denotă următoarele:

2 licee au înregistrat o calitate mai mare de 50% (LCI „Prometeu - Prim” și IPLT „M. Eliade”); de la 50 la 35% au înregistrat 10 licee (Liceul „Columna”, IPLT „S. Haret”, Liceul „Litterarum”, IPÎLT „Orizont”, Buiucani, LT „M. Kogălniceanu”, LT „M. Eminescu”, LT „I. Creangă”, IPÎLT „Orizont”, Durlești, LT „D. Alighieri”, LT „Gh. Asachi”); de la 31 la 20 % au înregistrat 9 licee; de la 15 la1,5% au înregistrat 42 de licee, iar în 24 de licee calitatea rezultatelor constituie 0% (numărul acestora crește din contul liceelor cu candidați din sesiunile precedente).

În diagrama de mai jos sunt prezentate instituțiile cu cel mai înalt % al calității:Diagrama nr.7

Page 46: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

LCI "PROMETEU-PRIM"IPLT "Mircea Eliade"

Liceul "Columna"IPLT "Spiru Haret"

IÎ Liceul "Litterarum"IPÎT "ORIZONT" BuiucaniLT "Mihail Kogălniceanu"

LT "Mihai Eminescu"LT "Ion Creangă"

IPÎLT "ORIZONT" DurleștiLT "Dante Alighieri"

LT "Gheorghe Asachi"IÎLT "Elimul Nou"

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9084.2

69.4950

48.9846.6746.38

43.1439.62

37.7837.14

36.0735.62

31.03

% calității, BAC 2016

În continuare, pentru o analiză judicioasă, se propune topul instituțiilor la BAC după rata

promovabilității și nota medie luînd în considerație doar rezultatele absolvenților din anul curent, 2016; după calitatea rezultatelor – luînd în considerație rezultatele tuturor candidaților absolvenți 2014-2016.

BAC 2016, TOP rata promovabilității (%), absolvenți 2016 (rezultatele finale după sesiunea suplimentară)

Nrd/o

Denumirea instituției Total candidați

Candidațipromovați

Candidațirespinși

Rata promovabilității%

1 LICEUL DE CREATIVITATE ŞI INVENTICĂ "PROMETEU-PRIM" 39 39 0 100,002 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mircea Eliade" 59 59 0 100,003 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret" 98 98 0 100,004 Liceul "Columna" 14 14 0 100,005 Liceul Teoretic "Ion Creangă" 89 89 0 100,006 Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 50 50 0 100,007 Instituţia de Învăţămînt Liceul "Litterarum" 15 15 0 100,008 Instituţia de Învăţământ Liceul Teoretic "Elimul Nou" 29 29 0 100,009 Liceul Teoretic "Academia Copiilor" 20 20 0 100,00

10 Liceul Teoretic "N.V.Gogol" 104 104 0 100,0011 LICEUL TEORETIC "ALECU RUSSO" 53 53 0 100,0012 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" 31 31 0 100,0013 Liceul "Evrica" 10 10 0 100,0014 Liceul Teoretic "Pro Succes" 16 16 0 100,0015 Liceul Tehnologic Resurse Educaţionale şi Trayning Tehnologic

(OPT) "Beniamin Zeev Herţli"26 26 0 100,00

16 Liceul de Limbi Moderne şi Management 6 6 0 100,0017 Liceul Teoretic "Dragoş Vodă" 30 30 0 100,0018 Liceul Teoretic "Mihai Grecu" 37 37 0 100,0019 Liceu Teoretic "Waldorf" (cu grupe de grădiniţă) 18 18 0 100,0020 Liceul Teoretic "Rambam" ORT 11 11 0 100,0021 Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" 143 141 2 98,60

Page 47: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

22 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandr Puşkin" 62 61 1 98,3923 Liceul Teoretic "Dante Alighieri" 61 60 1 98,3624 Liceul "Nicolae Iorga" 93 91 2 97,8525 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Hyperion" 41 40 1 97,5626 Instituţia Privată de Învăţămînt Liceul Teoretic "ORIZONT",

Buiucani71 69 2 97,18

27 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" 70 68 2 97,1428 LICEUL TEORETIC "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" 64 62 2 96,8829 Liceul Teoretic "Natalia Gheorghiu" 29 28 1 96,5530 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 55 53 2 96,3631 Liceul Teoretic "Antioh Cantemir" 42 40 2 95,2432 Liceul Teoretic "Academician C.Sibirschi" 20 19 1 95,0033 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" 58 55 3 94,8334 Instituţia Privată de Învăţămînt Liceul Teoretic "ORIZONT",

Durlești34 32 2 94,12

35 LICEUL TEORETIC "V.ALECSANDRI" 98 92 6 93,8836 Instituţia Publică Liceul Teoretic "OLIMP" 64 60 4 93,7537 Liceul Teoretic "Lucian Blaga" 16 15 1 93,7538 Liceul Teoretic "Titu Maiorescu" 30 28 2 93,3339 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" 30 28 2 93,3340 Liceul Teoretic cu profil de arte "Mihail Berezovschi" 108 100 8 92,5941 LICEUL TEORETIC "IULIA HAŞDEU" 53 49 4 92,4542 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Zadnipru" 79 73 6 92,4143 LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR" 39 36 3 92,3144 LLMTI „Socrate” 13 12 1 92,3145 Liceul Teoretic "Vasile Vasilache" 48 44 4 91,6746 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Traian" 60 55 5 91,6747 Liceul Teoretic "Gaudeamus" 71 65 6 91,5548 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" 35 32 3 91,4349 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu" 57 52 5 91,2350 Liceul - Internat Municipal cu Profil Sportiv 45 41 4 91,1151 Liceul "M. Koţiubinski" 40 36 4 90,0052 Liceul Teoretic "Dacia" 20 18 2 90,0053 LICEUL TEORETIC "BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU" 28 25 3 89,2954 Liceul Teoretic "Anton Cehov" 28 25 3 89,2955 LTPA „Nicolae Sulac” 37 33 4 89,1956 Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar" 72 64 8 88,8957 Liceul Teoretic "Nicolae Milescu Spătarul" 44 39 5 88,6458 Liceul Teoretic "George Meniuc" 60 53 7 88,3359 Liceul Teoretic "I.S.Neciui-Leviţchi" 34 30 4 88,2460 Liceul Teoretic bulgar "Vasil Levski" 17 15 2 88,2461 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" 42 37 5 88,1062 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Movilă" 50 44 6 88,0063 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi" 50 44 6 88,0064 Liceul Teatral Orăşenesc 22 19 3 86,3665 Liceul Teoretic "G.Călinescu" 60 51 9 85,0066 Liceul Teoretic "Ştefan Vodă" 33 28 5 84,8567 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" 39 33 6 84,6268 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Minerva" 50 42 8 84,0069 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" 62 52 10 83,8770 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Rareş" 58 48 10 82,7671 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ginta Latină" 69 56 13 81,1672 Liceul Teoretic cu Profil Real "Mihai Marinciuc" 73 59 14 80,8273 Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" 47 37 10 78,72

Page 48: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

74 Liceul Teoretic "Matei Basarab" 23 18 5 78,2675 Liceul Teoretic "Grătieşti" 13 10 3 76,9276 Liceul Teoretic cu profil sportiv "Gloria" 40 30 10 75,0077 Liceul "Svetoci" 19 14 5 73,6878 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Toader Bubuiog" 15 11 4 73,3379 Instituţia Publică Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr 2 26 19 7 73,0880 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" 89 60 29 67,4281 Liceul "Elitex" 3 2 1 66,6782 Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" 24 15 9 62,5083 Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion şi Doina Aldea-

Teodorovici"29 18 11 62,07

84 Liceul Teoretic "Kiril şi Metodii" 35 21 14 60,0085 Liceul Teoretic "Vasile Lupu" 17 10 7 58,8286 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Universul" 48 28 20 58,3387 Liceul Teoretic European 54 31 23 57,4188 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Grigore Vieru" 37 21 16 56,76 89 Liceul teoretic seral nr.2 224 121 103 54,0290 Liceul teoretic seral nr.1 149 76 73 51,0191 Liceul teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea

slabă5 0 5 0

TOTAL 4329 3749 580 87,98

BAC 2016, TOP Nota medie, absolvenți 2016 (rezultatele finale după sesiunea suplimentară)

Nr d/o

Denumirea instituției Total candidați

Candidațipromovați

Candidațirespinși

Media examen

1 LICEUL DE CREATIVITATE ŞI INVENTICĂ "PROMETEU-PRIM" 39 39 0 8,562 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mircea Eliade" 59 59 0 8,243 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Spiru Haret" 98 98 0 7,794 Liceul "Columna" 14 14 0 7,795 Liceul Teoretic "Ion Creangă" 89 89 0 7,766 Instituţia Privată de Învăţămînt Liceul Teoretic "ORIZONT",

Buiucani71 69 2 7,74

7 Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" 55 53 2 7,708 Instituţia Privată de Învăţămînt Liceul Teoretic "ORIZONT",

Durlești34 32 2 7,68

9 Liceul Teoretic "Mihail Kogălniceanu" 50 50 0 7,6710 Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi" 143 141 2 7,5411 Instituţia de Învăţămînt Liceul "Litterarum" 15 15 0 7,5212 Liceul Teoretic "Dante Alighieri" 61 60 1 7,5213 Instituţia de Învăţământ Liceul Teoretic "Elimul Nou" 29 29 0 7,4414 Liceul "Nicolae Iorga" 93 91 2 7,3015 Liceul Teoretic "Academia Copiilor" 20 20 0 7,2916 Liceul Teoretic "N.V.Gogol" 104 104 0 7,2817 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" 70 68 2 7,2018 LICEUL TEORETIC "ALECU RUSSO" 53 53 0 7,1819 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" 31 31 0 7,1720 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani" 58 55 3 7,1421 LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR" 39 36 3 7,1122 Instituţia Publică Liceul Teoretic "OLIMP" 64 60 4 7,0823 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Alexandr Puşkin" 62 61 1 7,0724 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ştefan cel Mare" 39 33 6 7,05

Page 49: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

25 Liceul "Evrica" 10 10 0 7,0226 Liceul Teoretic "Pro Succes" 16 16 0 6,9827 Liceul Teoretic "Nicolae Milescu Spătarul" 44 39 5 6,9828 Liceul Teatral Orăşenesc 22 19 3 6,9529 Liceul Teoretic cu profil de arte "Mihail Berezovschi" 108 100 8 6,9430 Liceul Teoretic "Gaudeamus" 71 65 6 6,9331 Liceul Teoretic "Academician C.Sibirschi" 20 19 1 6,9232 Liceul Teoretic cu Profil Real "Mihai Marinciuc" 73 59 14 6,9133 Liceul Teoretic "Antioh Cantemir" 42 40 2 6,8834 LICEUL TEORETIC "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" 64 62 2 6,8735 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Movilă" 50 44 6 6,8536 Liceul Teoretic cu profil de arte "Elena Alistar" 72 64 8 6,8437 Liceul Teoretic "Titu Maiorescu" 30 28 2 6,8338 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Hyperion" 41 40 1 6,8139 Liceul Teoretic "Natalia Gheorghiu" 29 28 1 6,8140 LICEUL TEORETIC "IULIA HAŞDEU" 53 49 4 6,8141 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Ginta Latină" 69 56 13 6,8042 Liceul Teoretic "Alexei Mateevici" 24 15 9 6,7843 Liceul Teoretic "G.Călinescu" 60 51 9 6,7744 LLMTI „Socrate” 13 12 1 6,7745 Liceul Tehnologic Resurse Educaţionale şi Trayning

Tehnologic (OPT) "Beniamin Zeev Herţli"26 26 0 6,72

46 Liceul Teoretic "Vasile Lupu" 17 10 7 6,6847 Liceul "Svetoci" 19 14 5 6,6748 Liceul Teoretic "Vasile Vasilache" 48 44 4 6,6649 Liceul de Limbi Moderne şi Management 6 6 0 6,6350 Liceul Teoretic "I.S.Neciui-Leviţchi" 34 30 4 6,6351 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Minerva" 50 42 8 6,6252 Liceul Teoretic "Matei Basarab" 23 18 5 6,6253 Liceul Teoretic bulgar "Vasil Levski" 17 15 2 6,6154 LTPA „Nicolae Sulac” 37 33 4 6,6055 Liceul Teoretic "Dragoş Vodă" 30 30 0 6,5856 Liceul "M. Koţiubinski" 40 36 4 6,5857 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Rebreanu" 42 37 5 6,5758 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Al. Ioan Cuza" 62 52 10 6,5759 Liceul - Internat Municipal cu Profil Sportiv 45 41 4 6,5560 Liceul Teoretic "Kiril şi Metodii" 35 21 14 6,5461 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu" 57 52 5 6,5362 Liceul Teoretic "George Meniuc" 60 53 7 6,5363 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Zadnipru" 79 73 6 6,5064 LICEUL TEORETIC "BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU" 28 25 3 6,4865 Liceul Teoretic "Mihai Grecu" 37 37 0 6,4666 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" 30 28 2 6,4567 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Constantin Negruzzi" 50 44 6 6,4568 Liceu Teoretic "Waldorf" (cu grupe de grădiniţă) 18 18 0 6,4469 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Petru Rareş" 58 48 10 6,4370 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Traian" 60 55 5 6,3771 Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu" 47 37 10 6,3672 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Grigore Vieru" 37 21 16 6,3673 Liceul Teoretic "Lucian Blaga" 16 15 1 6,3574 LICEUL TEORETIC "V.ALECSANDRI" 98 92 6 6,3275 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Al.cel Bun" 35 32 3 6,2876 Liceul Teoretic "Dacia" 20 18 2 6,2677 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Toader Bubuiog" 15 11 4 6,25

Page 50: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

78 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Tudor Vladimirescu" 89 60 29 6,2579 Instituţia Publică Liceul Teoretic Profil Sportiv nr.2 26 19 7 6,2480 Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion şi Doina Aldea-

Teodorovici"29 18 11 6,19

81 Liceul Teoretic "Anton Cehov" 28 25 3 6,1882 Liceul Teoretic cu profil sportiv "Gloria" 40 30 10 6,1883 Liceul Teoretic European 54 31 23 6,0984 Liceul Teoretic "Ştefan Vodă" 33 28 5 6,0685 Liceul Teoretic "Rambam" ORT 11 11 0 6,0586 Instituţia Publică Liceul Teoretic "Universul" 48 28 20 5,9387 Liceul Teoretic "Grătieşti" 13 10 3 5,8888 Liceul "Elitex" 3 2 1 5,88 89 Liceul teoretic seral nr.2 224 121 103 5,7690 Liceul teoretic seral nr.1 149 76 73 5,6691 Liceul teoretic cu profil tehnologic pentru copii cu vederea

slabă5 0 5 0

TOTAL 4329 3749 580 6,78

TOP % calității, BAC 2016 după sesiunea suplimentară(absolvenții din anii 2014-2016)

Nr d/r Instituția

Total candidaţi

Promovați

Respinși

Nota medie de la examene % calităț

ii10 9 8 7 6 5

1 LCI "PROMETEU-PRIM" 39 39 0 0 13 20 6 0 0 84,22 IPLT "Mircea Eliade" 59 59 0 0 13 28 15 3 0 69,493 Liceul "Columna" 14 14 0 0 2 5 6 0 1 50,004 IPLT "Spiru Haret" 98 98 0 0 14 34 35 14 1 48,985 IÎ Liceul "Litterarum" 16 15 1 0 1 6 3 4 1 46,676 IPÎT "ORIZONT" Buiucani 72 69 3 0 6 26 24 13 0 46,387 LT "Mihail Kogălniceanu" 53 51 2 0 4 18 19 8 2 43,148 LT "Mihai Eminescu" 55 53 2 0 7 14 21 9 2 39,629 LT "Ion Creangă" 91 90 1 0 6 28 48 7 1 37,78

10 IPÎLT "ORIZONT" Durlești 39 35 4 0 5 8 12 9 1 37,1411 LT "Dante Alighieri" 63 61 2 1 1 20 24 12 3 36,0712 LT "Gheorghe Asachi" 152 146 6 0 10 42 56 28 10 35,6213 IÎLT "Elimul Nou" 29 29 0 0 1 8 16 3 1 31,0314 Liceul "Nicolae Iorga" 97 94 3 0 7 21 30 25 11 29,7915 IPLT "Mihai Viteazul" 80 72 8 0 2 18 18 24 10 27,7816 LT "Pro Succes" 17 16 1 0 0 4 5 6 1 25,0017 LT "N.V.Gogol" 104 104 0 0 4 21 45 28 6 24,0418 LT "Academia Copiilor" 21 21 0 0 0 5 9 4 3 23,8119 IPLT "Minerva" 69 47 22 0 1 10 5 11 20 23,4020 LT "ALECU RUSSO" 53 53 0 0 1 11 22 16 3 22,6421 Liceul "Evrica" 10 10 0 0 0 2 2 6 0 20,0022 LT "DIMITRIE CANTEMIR" 39 36 3 0 1 6 15 11 3 19,4423 IPLT "Ştefan cel Mare" 51 36 15 0 0 7 12 9 8 19,44

24LT "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" 68 65 3 0 2 10 18 20 15 18,46

Page 51: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

25 IPLT "Onisifor Ghibu" 40 35 5 0 0 6 17 5 7 17,1426 IPLT "Alexandr Puşkin" 63 61 2 0 0 10 23 23 5 16,39

27IPLT "Principesa Natalia Dadiani" 59 55 4 0 1 8 27 14 5 16,36

28 LTPA "Elena Alistar" 79 68 11 0 3 8 19 20 18 16,1829 Liceul Teatral Orăşenesc 24 19 5 0 0 3 9 5 2 15,7930 LT "Gaudeamus" 84 71 13 0 1 10 23 22 15 15,49

31LTRETT (OPT) "Beniamin Zeev Herţli" 26 26 0 0 0 4 10 3 9 15,38

32LTPA "Mihail Berezovschi" 117 106 11 0 1 15 36 34 20 15,09

33LT "Academician C.Sibirschi" 27 20 7 0 0 3 4 11 2 15,00

34 LT "Vasile Vasilache" 60 47 13 0 1 6 12 13 15 14,8935 IPLT "Hyperion" 52 43 9 0 0 6 13 13 11 13,9536 LT "IULIA HAŞDEU" 64 52 12 0 2 5 17 14 14 13,4637 LT "George Meniuc" 66 54 12 0 2 5 7 27 13 12,9638 LTPR "Mihai Marinciuc" 81 60 21 0 1 6 20 28 5 11,6739 IPLT "OLIMP" 69 62 7 0 0 7 31 17 7 11,2940 IPLT "Ginta Latină" 80 62 18 0 1 6 19 19 17 11,2941 IPLT "Liviu Rebreanu" 42 37 5 0 0 4 9 15 9 10,8142 LT "Titu Maiorescu" 34 29 5 0 0 3 9 14 3 10,3443 LT "Natalia Gheorghiu" 33 29 4 0 0 3 8 15 3 10,3444 LTPA "Nicolae Sulac" 49 40 9 0 0 4 9 11 16 10,00

45LT "Nicolae Milescu Spătarul" 47 40 7 0 0 4 20 12 4 10,00

46 IPLT "Liviu Deleanu" 65 54 11 0 0 5 10 26 13 9,2647 IPLT "Petru Movilă" 54 46 8 0 1 3 16 20 6 8,70

48IPLT "Constantin Negruzzi" 64 51 13 0 1 3 11 14 22 7,84

49 LT "Vasile Lupu" 22 13 9 0 0 1 2 4 6 7,69

50IPLT "Alexandru Ioan Cuza" 64 53 11 0 0 4 16 20 13 7,55

51 LT "Antioh Cantemir" 45 40 5 0 0 3 13 22 2 7,5052 LT "Ştefan Vodă" 36 28 8 0 0 2 2 10 14 7,1453 Liceul "Svetoci" 24 14 10 0 0 1 4 4 5 7,1454 IPLT "Nicolae Bălcescu" 44 29 15 0 1 1 8 8 11 6,9055 LT "Dragoş Vodă" 30 30 0 0 0 2 9 12 7 6,6756 IPLT "Toader Bubuiog" 27 15 12 0 0 1 1 6 7 6,6757 IPLT "Petru Zadnipru" 96 75 21 0 0 5 19 30 21 6,6758 LTPS "Gloria" 53 31 22 0 0 2 5 8 16 6,4559 LT bulgar "Vasil Levski" 22 16 6 0 0 1 4 7 4 6,2560 IPLT "Alexandru cel Bun" 50 34 16 0 0 2 4 14 14 5,8861 LT "G.Călinescu" 64 53 11 0 1 2 22 17 11 5,6662 LT "Mihail Sadoveanu" 56 37 19 0 0 2 8 17 10 5,4163 IPLT "Traian" 71 56 15 0 0 3 11 23 19 5,3664 Liceul Teoretic European 80 38 42 0 0 2 5 10 21 5,26

Page 52: · Web viewengleza) Limba şi literatura română Limba şi literatura rusă Limba şi literatura ucraineană Istoria românilor şi universală

65LT "Waldorf" (cu grupe de grădiniţă) 21 20 1 0 0 1 6 5 8 5,00

66IPLT cu Profil Sportiv nr. 2 34 23 11 0 0 1 1 11 10 4,35

67 IPLT "Petru Rareş" 91 51 40 0 0 2 10 27 12 3,92

68LT "BOGDAN PETRICEICU HAŞDEU" 34 26 8 0 0 1 7 9 9 3,85

69 LT "I.S.Neciui-Leviţchi" 35 30 5 0 0 1 11 14 4 3,3370 LT "V.ALECSANDRI" 114 98 16 0 0 3 19 40 36 3,0671 LT "Mihai Grecu" 44 39 5 0 0 1 12 11 15 2,5672 Liceul "M. Koţiubinski" 44 39 5 0 0 1 14 10 14 2,56

73IPLT "Tudor Vladimirescu" 134 67 67 0 0 1 15 23 28 1,49

74LTPT p. copii cu vederea slabă 7 1 6 0 0 0 0 0 1 0,00

75LTPA "Ion şi Doina Aldea-Teodorovici" 36 20 16 0 0 0 4 8 8 0,00

76LT Teoretic "Anton Cehov" 39 31 8 0 0 0 4 11 16 0,00

77 LT "Truşeni" 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0,0078 LT "Rambam" ORT 14 12 2 0 0 0 3 3 6 0,0079 LT "Mircea cel Bătrîn" 22 8 14 0 0 0 0 0 6 0,0080 LT "Mihail Lomonosov" 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0,0081 LT "Matei Basarab" 28 19 9 0 0 0 6 8 5 0,0082 LT "Lucian Blaga" 27 16 11 0 0 0 7 2 7 0,0083 LT "Kiril şi Metodii" 38 23 15 0 0 0 8 6 9 0,0084 LT "Grătieşti" 17 10 7 0 0 0 2 2 6 0,0085 LT "Gh.Ghimpu" 7 4 3 0 0 0 0 0 4 0,0086 LT "Durleşti" 13 4 9 0 0 0 0 0 6 0,0087 LT "Dacia" 26 20 6 0 0 0 3 9 8 0,0088 LT "Alexei Mateevici" 25 16 9 0 0 0 7 6 3 0,0089 LLMTI "SOCRATE" 14 12 2 0 0 0 6 5 1 0,0090 LLMM 6 6 0 0 0 0 2 4 0 0,0091 LIMPS 68 44 24 0 0 1 10 21 12 0,0092 Liceul teoretic seral nr.2 319 150 169 0 0 0 7 40 103 0,0093 Liceul teoretic seral nr.1 210 87 123 0 0 0 1 22 64 0,0094 Liceul "Elitex" 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0,0095 IPLT "Universul" 76 30 46 0 0 0 4 11 15 0,0096 IPLT "Budeşti" 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0,0097 IPLT "Grigore Vieru" 55 22 33 0 0 0 8 4 10 0,00

Total 5172 3972 1200 1 118 556 1155 1190 952 16,99Direcția inspecție școlară,

S.Gîlcă, șef interimar