Click here to load reader

Web viewpravilnik. o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

  • View
    265

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Web viewpravilnik. o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom...

PRAVILNIK

O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2007, 2/2010, 7/2010 - dr. pravilnik, 3/2011 - dr. pravilnik, 1/2013, 4/2013, 11/2016 i 6/2017)

lan 1

Ovim pravilnikom utvruje se nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

lan 2

Nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja odtampani su uz ovaj pravilnik i ine njegov sastavni deo.

lan 3

Nastavni plan za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavni program za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuju se poev od kolske 2007/2008. godine.

Nastavni plan iz stava 1. ovog lana za esti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja primenjuje se poev od kolske 2008/2009. godine, za sedmi razred poev od kolske 2009/2010. godine, a za osmi razred poev od kolske 2010/2011. godine.

lan 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".

Samostalni lan Pravilnika o dopuni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2013)

lan 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku", a primenjivae se od kolske 2013/2014. godine.

Samostalni lan Pravilnika o izmenama Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)

lan 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije - Prosvetnom glasniku" i primenjuje se od kolske 2016/2017. godine.

Samostalni lan Pravilnika o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 11/2016)

lan 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije" i primenjuje se od kolske 2016/2017. godine.

Samostalni lan Pravilnika o izmenama i dopunamaPravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2017)

lan 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku", a primenjivae se na uenike koji peti razred upisuju poev od kolske 2017/2018. godine.

NASTAVNI PLANZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Red.broj

A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

PETI RAZRED

ESTI RAZRED

SEDMI RAZRED

OSMI RAZRED

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

ned.

god.

1.

Srpski jezik_______________ jezik1

5

180

4

144

4

144

4

136

2.

Srpski jezik2

3

108

3

108

3

108

2

68

3.

Strani jezik

2

72

2

72

2

72

2

68

4.

Likovna kultura

2

72

1

36

1

36

1

34

5.

Muzika kultura

2

72

1

36

1

36

1

34

6.

Istorija

1

36

2

72

2

72

2

68

7.

Geografija

1

36

2

72

2

72

2

68

8.

Fizika

-

-

2

72

2

72

2

68

9.

Matematika

4

144

4

144

4

144

4

136

10.

Biologija

2

72

2

72

2

72

2

68

11.

Hemija

-

-

-

-

2

72

2

68

12.

Tehniko i informatiko obrazovanje

2

72

2

72

2

72

2

68

13.

Fiziko vaspitanje

2

72

2

72

2

72

2

68

UKUPNO: A

23-26*

828-936*

24-27*

864-972*

26-29*

936-1044*

26-28*

884-952*

Red.broj

B. OBAVEZNI IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1.

Verska nastava/ Graansko vaspitanje3

1

36

1

36

1

36

1

34

2.

Strani jezik4

2

72

2

72

2

72

2

68

3.

Fiziko vaspitanje - izabrani sport5

1

36

1

36

1

36

1

34

UKUPNO: B

4

144

4

144

4

144

4

136

UKUPNO: A + B

27-30*

972-1080*

28-31*

1008-1116*

30-33*

1080-1188

30-32*

1020-1088*

Red.broj

V. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI6

1.

uvari prirode

1

36

1

36

-

-

2.

Svakodnevni ivot u prolosti

1

36

1

36

1

36

1

34

3.

Crtanje, slikanje i vajanje

1

36

1

36

1

36

1

34

4.

Hor i orkestar

1

36

1

36

1

36

1

34

5.

Informatika i raunarstvo

1

36

1

36

1

36

1

34

6.

Maternji jezik sa elementima nacionalne kulture

2

72

2

72

2

72

2

68

7.

ah

1

36

1

36

1

36

1

34

8.

Domainstvo

-

-

-

-

1

36

1

34

UKUPNO: V

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

36-72*

1-2*

34-68*

UKUPNO: A + B + V

28-31*

1008-1116*

29-32*

1044-1152*

31-34*

1116-1224*

31-33*

1054-1122*

1

Naziv jezika nacionalne manjine u kolama u kojima se nastava odrava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

2

Realizuje se u kolama u kojima se nastava odrava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

*

Broj asova za uenike pripadnike nacionalnih manjina

3

Uenik bira jedan od ponuenih nastavnih predmeta i izuava ga do kraja drugog ciklusa.

4

Uenik bira strani jezik sa liste stranih jezika koju nudi kola u skladu sa svojim kadrovskim mogunostima i izuava ga do kraja drugog ciklusa

5

Uenik bira sportsku granu sa liste koju nudi kola na poetku kolske godine

6

kola je duna da, pored obaveznih izbornih predmeta sa liste B, ponudi jo najmanje etiri izborna predmeta sa liste V, za svaki razred, od kojih uenik bira jedan predmet, prema svojim sklonostima, na poetku kolske godine

NASTAVNI PLANZA PETI I ESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA

Red. broj

A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI

PETI RAZRED

ESTI RAZRED

ned.

god.

blok nastava

ned.

god.

blok nastava

1.

Srpski jezik___________jezik1

5

180

4

144

2.

Srpski jezik kao nematernji2

3

108

3

108

3.

Strani jezik

2

72

2

72

4.

Likovna kultura

2

72

1

36

5.

Muzika kultura

2

72

1

36

6.

Istorija

1

36

2

72

7.

Geografija

1

36

2

72

8.

Fizika

2

72

9.

Matematika

4

144

4

144

10.

Biologija

2

72

2

72

11.

Hemija

12.

Tehnika i tehnologija

2

72

2

72

13.

Informatika i raunarstvo

1

36

1

36

14.

Fiziko i zdravstveno vaspitanje

2

72

2

72

UKUPNO: A

24-27*

864-972*

25-28*

900-1008*

Red. broj

B. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI

1

Verska nastava/ Graansko vaspitanje3

1

36

1

36

2.

Drugi strani jezik4

2

72

2

72

3.

Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture 5

2

72

2

72

UKUPNO: B

3-5*

108-180*

3-5*

108-180*

UKUPNO: A + B

27-30*

972-1080*

28-31*

1008-1116*

___

Search related