viewTOKO 3 Ny fiangonana : Ny fisehoany isan-toerana 3.1 Ny fototry ny fivoriana araka ny Soratra Masina

Embed Size (px)

Text of viewTOKO 3 Ny fiangonana : Ny fisehoany isan-toerana 3.1 Ny fototry ny fivoriana araka ny Soratra...

37Topimaso toko 3

2Ny Fiangonana: ny fisehoany isan-toerana

44Ny ivonny fivoriana araka anAndriamanitra

TOKO 3

Ny fiangonana :

Ny fisehoany isan-toerana

3.1 Ny fototry ny fivoriana araka ny Soratra Masina

41

Ny fiangonanAndriamanitra aminny toerana iray

41

Fototry ny fivoriana

42

Maneho ny Fiangonana iray manontolo ny fiangonana isan-toerana

42

Ny maha-iray ny Fanahy

42

3.2 Ny ivonny fivoriana, araka anAndriamanitra

43

Aminny anarako

43

Olona velona

43

Tsy mand ny anarany

44

3.3 Ilay mpitari-dlana avy aminAndriamanitra

45

Ao afovoany Aho

45

Ny fanatrehanny Fanahy Masina

46

Fahalalahanny Fanahy

47

Famintinana

47

3.4 Ny hevitrAndriamanitra momba ny fanompoana

49

Lioka 22.7-13

49

Kristy no manome

49

Fifampianarana sy fifananarana

50

Tsy manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra ny olona iray

50

Ny mpitondra

51

Fanavahana hatao aminireo fivoriana

51

3.5 Loholona, mpitandrina ary diakona

53

Fanendrenny apostoly

53

Tsy misy intsony ankehitriny io fahefana io

53

Ny Fanahy Masina no manokana

54

Torollana ho aminizao vaninandro izao

54

Ny diakona

55

3.6 Ny fahefana avy aminAndriamanitra

56

Tsy hoe tsy refesi-mandidy ny fahefany

56

Zavatra fito avy aminAndriamanitra

58

3.7 Ny fivorianny fiangonana

59

Ny Eglizy tany Jerosalema

59

Ny toetra lehibe nananany

60

1. Ireo fivorianny fiangonana ho aminny famakina ny mofo sy ny fanompoam-pivavahana

61

Ny Fanasanny Tompo : inona ny tanjona?

61

Fankalazana ny Fanasanny Tompo

62

Fanehoana ny fiombonana

65

Iza no afaka mandray anjara?

66

Tsy misy fandraisana anjara araka izay sitraponny tsirairay

67

Ny Latabatry ny Tompo

68

Ny fanompoam-pivavahana

70

Ny fototry ny fanompoam-pivavahana kristiana

71

Ny toetry ny fanompoam-pivavahana

72

Ny toerana anaovana ny fanompoam-pivavahana

72

Ny mpino rehetra dia mpisorona

73

Ny feonkira tendren-javamaneno

73

Fanajana

73

Fanolorana ny fananantsika

74

2.Ny fivoriam-bavaka

74

Ny vavaka iombonana

74

Ireo fangatahana manokana

76

Vavaka-fitorianteny lava reny

76

Finoana sy famelan-keloka

76

3. Ny fivoriana ho aminny famakiana sy fianarana ny Baiboly

77

Ohatra notsoahana taminny Soratra Masina

77

Ny toetrireo fivoriana ireo

78

Fitahiana tsy miaraka aminny fanomezam-pahasoavana

78

Fianarana mitohy

79

Ireo fepetra ilaina ahazoana fitahiana

79

4. Fivoriana hitoriana ny Teny

79

Fivoriana hafa

80

5. Fivoriana sy tafika masina hitoriana ny filazantsara

81

Ireo fomba fitoriana ny filazantsara

82

Ny sekoly alahady

82

3.8 Ny toeranny vehivavy araka ny Soratra Masina

86

1. Ao aminny Testamenta Taloha

86

Taminny fahariana

86

Taminny fahalavoana

87

Ireo vehivavy masina fahiny

88

Teo ambany lalna

89

2. Mandritra ny vaninandronny fahasoavana

89

Ao aminny tokantrano

89

Ny fampianarana imasom-bahoaka

91

Ao aminny fiangonana

92

Misaron-doha

93

Ny henatra aminny loha tsy misarona

94

Tsy ny volo lava no manarona ny loha

94

Tsy fomba izany

95

3. Ohatra notsoahana avy aminny Soratra Masina

95

Tsy manana anjara fanompoana imasom-bahoaka ny vehivavy : ohatra mand

95

Ohatra manaiky

95

-Maria (Miriama)

95

- Ireo vehivavy tao aminny Eksodosy 35.22-26

95

-Deborah

96

-Ilay vehivavy Sonemita

96

-Ny vehivavy ao aminny Testamenta Vaovao

96

4. Ny haingo sy ireo fitafiana

97

3.9 Ny fifehezana

99

1. Ny ilna ny fifehezana

99

Ny fahamasinanAndriamanitra

99

Voatazona ny fahefani Kristy

99

Ny masirasiranny fahotana

100

2. Ny tanjonny fifehezana

100

Fihazonana ny voninahitrAndriamanitra

100

Fanadiovana ny fiangonana

100

Famaizana ny olona diso

101

Vokatra tsara sy fihasitrananny fanahy

101

3. Ahoana ny hampiharana ny fifehezana

102

Aoka ho tadidintsika ny maha-isika antsika

102

Fisaonana sy fiombonana

102

4. Ireo endriny samihafa

103

a)Manitsy izay sendra nanao fahadisoana

103

b)Mampitandrina ireo izay mandeha aminny fikorontanana ary mihataka aminizy ireo

104

c)Ny fananarana imasom-bahoaka

105

d)Mikarakara olona mpanavakavaka

106

-Mijery ireo izay mamorona fisaraham-bazana, ary mihataka aminizy ireo

106

e)Ny fifehezana aminny fahanginana

107

- Fanompoana ara-nofo sy tsy mahasoa

107

- Ny kilema ara-nofo ao aminny Levitikosy 21

108

f)Fandikan-dalna manokana

109

-Manana ny fisainana sy ny toetra ara-moraly ilaina

109

-Ny hetsika voalohany

110

- Ny hetsika faharoa

111

- Ny hetsika fahatelo

111

- Ny hetsika fahefatra

112

Fanalna ireo ratsy

112

- Ireo mpanao ratsy

113

- Ny faharatsiana araka ny foto-pampianarana

114

- Ny fomba mety atao

116

- Mihetsika ho anny Fiangonana iray manontolo

117

- Fihetsika eo anoloanizay voaroaka

117

- Ireo tranga mampisalasala

118

3.1 Ny fototry ny fivoriana araka ny Soratra Masina

Hatreto, dia noraisintsika taminny ankapobeny ny FiangonanAndriamanitra, aminny fisiany manerana izao tontolo izao. Nasehonny Soratra Masina tamintsika fa tena iray ihany izy eran-tany, voarafitrireo mpino izay mifampiankina toy ny ifampiankinanireo zavatra anisanny tena anankiray ihany, mifamatotra aminny maha-iray ny Fanahy ary miray amini Kristy, ilay lohany nomem-boninahitra. Ny fiangonana iray manontolo koa no vadini Kristy sy tranonAndriamanitra, fonenany et an-tany aminny alalanny Fanahy. Hitantsika avy eo fa ny fanomezam-pahasoavana ho anny fanompoana, izay nomeni Kristy nasandratra, dia ho anny Eglizy iray manontolo, ho fampandrosoana ny tenani Kristy (Efesiana 4.12).

Rehefa hitantsika ireo toetra ankapobeny ireo, izay iombonanny Tenani Kristy sy ny FiangonanAndriamanitra iray manontolo, dia ndeha ho jerena ny lafiny isan-toerana, izany hoe ny fiangonana eo aminny toerana iray. Satria ny maha-iray ny fiangonana dia tsy tokony ho zavatra tsy hita maso, fa mananaina ary miharihary, mba hinoanizao tontolo izao (Jaona 17.21). Mba ho hita miharihary aminny toerana iray izy, dia mazava fa tsy maintsy manana endrika voafaritra sy hita maso ny Eglizy, ary izany no ndeha ho dinihintsika.

Dikany telo no ampiasainny Soratra Masina ny voambolana hoe fiangonana :

-1. ny Fiangonana, tsy misy famerana, izany hoe ny Tena iray manontolo, araka ny efa nandraisantsika azy;

-2. ny fiangonana, raisina aminny lafiny kelikely kokoa, eo aminny toerana iray voafaritra; ohatra, ny fiangonana izay tany Jerosalema (Asa 8.1; 11.22), tany Antiokia (Asa 13.1), tany Efesosy (Asa 20.17), etsetra.

-3. Ny milaza maro, ireo fiangonana, maneho ny fikambananireo fiangonana eo aminny tany iray: ohatra, tany Jodia (1 Tesaloniana 2.14; Asa 9.31), tany Galatia (1 Korintiana 16.1; Galatiana 1.2), tany Azia (1 Korintiana16.19), etsetra, na, aminny lafiny mihitatra kokoa, manambatra ireo fiangonanAndriamanitra rehetra, toy ny ao aminny 2 Korintiana 11.28, ny fiahiana ny fiangonana rehetra ; na ny ao aminny 2 Tesaloniana 1.4, ny fiangonanAndriamanitra.

Aminny fampiasana ny voambolana hoe fiangonana eo aminny dikany faha-2 sy faha-3, dia misy ny eritreritra hoe fivorianny mpino eo aminny toerana iray, izay miavaka aminny Tenani Kristy raisina manontolo. Hojerentsika izao ny atao hoe fivorianny FiangonanAndriamanitra eo aminny toerana iray, sy ny fifandraisana misy aminireo fivoriana isan-toerana ireo sy ny Eglizy manontolo.

Ny fiangonanAndriamanitra eo aminny toerana iray

Ny fandinihina ny fiantombohanny epistily voalohany ho anny Korintiana no hanazava amintsika io lohahevitra io: Ny fiangonanAndriamanitra any Korinto, dia izay nohamasinina ao amini Kristy Jesoa, olona voantso sady masina, mbaminizay rehetra miantso ny anarani Jesoa Kristy Tompontsika eny aminny tany rehetra, dia azy sy antsika (1.2). Ny apostoly eto dia mampiasa ny fehezan-teny hoe fiangonanAndriamanitra, izay ampiasaina hanondroana ny Tenani Kristy iray manontolo, ary mampihatra izany aminny toerana iray: ny fiangonanAndriamanitra any Korinto. Dia tsipihiny ireo izay tafiditra ao anatinizany fehezan-teny izany: izay nohamasinina ao aminny Kristy Jesoa. Koa ny dikanizany, dia ireo olona rehetra nino ny Tompo Jesoa Kristy tao aminio tanna io no nandrafitra ny fiangonanAndriamanitra tany Korinto.

Mba tsy hisianny fisalasalana momba