Click here to load reader

Võimaluste vald – KEHTNA - Sotsiaaldemo · PDF file 2017. 10. 3. · Kehtna vald peab olema võima-luste vald. Kõigil on võrdsed võima-lused saada osa valla teenustest, hari-dusest,

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Võimaluste vald – KEHTNA - Sotsiaaldemo · PDF file 2017. 10. 3. ·...

 • PEAME OLULISEKS:

  Võimaluste vald – KEHTNA

  HEA VALITSEMINE • Loome üksikisikutele ja kogukondadele võimalused

  rääkida kaasa kohaliku elu korraldamisel. • Toetame noorte(voli)kogu moodustamist. • Viime bürokraatia miinimumini. • Osaleme omavalitsuste koostöös.

  ETTEVÕTLIKUD INIMESED • Toetame kohalike eestvedajate, kogukondade,

  kodanike ja ettevõtete arengualgatusi. • Abistame ja innustame inimesi organiseerumisel. • Abistame ettevõtteid bürokraatiast läbimurdmisel.

  HOITUD LAPSED • Tagame kodulähedase hariduse. Alusharidus ja algharidus

  peavad olema kodu- ja perelähedased. • Valla lapsed valla koolidesse. Tõstame meie koolide mainet.

  • Tagame koolitranspordi. Laps peab mõistliku ajaga ja turvaliselt kooli saama.

  • Tagame Kehtna valla lastele võimalused mitmekülgseks huvitegevuseks. Huviharidus küla tasandile.

  • Seisame selle eest, et riigieelarve vahendite kaasabil tõsta lasteaiaõpetajate palk vähemalt samale tasemele kooliõpetajate alampalgaga.

  • Toetame noorte isamaalist kasvatust, noorkotkaste ja kodutütarde tegevust. Tunnustame noortejuhte.

  AKTIIVNE KULTUURI- JA SPORDIELU • Toetame Kehtna männituka terviseraja taastamist. • Peame oluliseks Valtu spordimaja ajakohastamist. • Ehitame valmis Kehtna laululava. • Paluküla projekti arendamine annab võimalusi sportlastele,

  matkajatele, puhkajatele, maausulistele jt.

  TERVE ELUKAAR • Tagame igale elanikule turvatunde, et abi on käepärast 

  nii terviseriskide kui ka sotsiaalsete hädade puhul. • Toetame perearstikeskuse arendamist. • Tagame asjakohase abi ja väärika vanaduspõlve.

  KVALITEETNE JA TURVALINE ELURUUM • Oma kodu ei tohi olla koht, kus inimene hirmu tunneb.

  Omavalitsuse territoorium on turvaline, iga inimene tunneb ennast julgelt, olenemata kohast ja kellaajast.

  • Kaunis kodupaik ja korras teedevõrk on iga linna, alevi ja küla uhkuseks ja kvaliteedimärgiks.

  • Toetame EIT-e – elekter, (kiire) internet ja (korras) teed peavad jõudma iga majapidamiseni.

  • Toetame külakeskuste ja alevike ruumilise keskkonna edendamist.

  Kehtna vald I oktoober 2017

  P eaksime kõik olema rohkem templiehitajad, mitte pelgalt töörügajad ja rahateenijad. Peaksime oma valla elu korraldama kõrgemaid ja kaugemaid visioone silmas pidades.

  Algav sügis toob suuri muudatusi meie omavalitsuste maastikul. See- kordsed valimised on erakordsed.

  Liituvad ja liidetakse valdu, mille tulemusena suurenevad vallad, suure- nevad volikogud. Valdadele antakse juurde osa seniseid riigi ülesandeid ja natuke ka raha nende ülesannete täit- miseks.

  Käimasolev haldusreform on suuresti juhtimisreform, mille kaudu tahetakse parandada elanike elukvali- teeti, suurendada piirkondade konku- rentsivõimet ja parandada haldussuut- likkust.

  Kuidas see kõik paika loksub...? Selleks peame kõik ühiselt pingutama. Valdade ühinemisel on oluline teha koostööd uue ühise perena. Ei saa ega tohi teha vahet, et meie oma ja teie oma. Mitte konkurents ei vii edasi, vaid koostöö.

  Piirid loodusesse jäävad, kuid asja- ajamisest ja valla juhtimisest peaks need pikapeale kaduma. Peame edasi minema ühise perena, ühtse kogukon- nana. Selle saavutamine võtab ilmselt aega.

  Kehtna vald peab olema võima- luste vald. Kõigil on võrdsed võima- lused saada osa valla teenustest, hari- dusest, kultuurist, tervise hoidmisest jne. Ja teiseks – kõigil on võrdsed võimalused panustada valla arengusse ja tegemistesse (külavanemate aktivee- rimine, kaasav eelarve jne). Seega – kahepoolsed võimalused.

  Kahjuks on rahalised võimalused

  sellised nagu need on – valla viimaste aastate eelarved on olnud rohkem äraelamise eelarved kui helgeid aren- guid võimaldavad. Ja mitte ainult Kehtnas, vaid ka teistes valdades. Vaatamata sellele on siiski suudetud üht-teist ära teha.

  Ühinevas vallas on rohkem elanikke ja rohkem maksutulu. Suures vallas on ka rohkem soove ja vajadusi. Kui suudame ühist vankrit ökonoom- semalt vedada, ehk siis jääb rohkem raha ka arenduste jaoks. Ehk saame siis olla ka rohkem templiehitajad.

  Kogu omavalitsuse idee ja mõte on inimeste tegevuse toetamises ja abistamises ning ühistegevuse ja ühise eluruumi korraldamises.

  Asumiseltsid ja külaseltsid, kultuu- riseltsid või huvigruppide MTÜ-d, alevi ja külavanemad – mida aktiiv- semad on kohalikud inimesed, seda suurem on lootus arengule. Kohalik omavalitsus innustab, nõustab ja abistab seltsi, seltsingu või MTÜ asuta- misel ja arendamisel.

  Ükski ettevõtmine ei tohi taker- duda veniva planeeringu või loa taot- lemise protsessi taha. Omavalitsus peab tegema kõik toimingud operatiivselt ja

  andma ka head nõu, kuidas teiste amet- kondadega suhelda. Toetame ja nõus- tame ettevõtjaid vastavalt võimalustele. Peame oluliseks ka turismialast ette- võtlust.

  Praegu tegutsevad rahvamajad, külamajad ja kohalikud raamatukogud on nii kultuuriasutused kui ka kogu- kondliku võrgustiku hoidjad ja kandjad. Valla territooriumi suurene- misel peab kohaliku rahva seniste koostegutsemiskohtade, sh eriti rahva- majade ja kultuurikeskuste, noortekes- kuste ja rahvaraamatukogude elus- hoidmine ning nende tegevuse toetamine olema kohaliku võimu hoole all.

  Meil tuleb peatada rahvastiku vähenemine, maapiirkondade ääre- maastumine ja inimeste massiline välismaale minek.

  Selleks on vaja suurendada inimeste sotsiaalset turvalisust ehk kindlustunnet, mis tähendab töökoh- tade olemasolu, et inimene saaks ise oma pere ära toita ega peaks ootama sotsiaalabi. Et haridus ja arstiabi oleks kättesaadavad. Et noortel oleks võimalus teha sporti, käia muusika- või kunstikoolis. Et kõigil oleks võimalus saada osa kultuurist: teater, muusika, kino, laulu- ja mänguseltsid jne.

  Peame väärtustama inimest. Loodame, et haldusreformiga

  seatud eesmärgid hakkavad võimali- kult ruttu vilju kandma.

  Ära ütle, et miski on võimatu. Mitte miski pole võimatu. Igal asjal on lihtsalt oma takistused – kas see on kallis, kas see nõuab palju aega, kas selleks on vaja midagi uut õppida? Küsimus on lihtsalt jõupingutustes, mida selle asja võima- likuks tegemine nõuab.

  Tõnis Blank Rapla maavanem, Kehtna aleviku külavanem

  Kehtna kandile mõeldes

  Kolm meest lõhkusid kive.

  Esimeselt küsiti: „Mida sa teed?” Too pühkis laubalt higi ja vastas: „Rügan tööd teha.”

  Siis küsiti teiselt kivilõhkujalt: „Millega sina tegeled?”

  Teine kääris käised üles ja ütles asjalikult: „Teenin raha.”

  Lõpuks küsiti kolmandalt: „Mida sina teed?” Mees

  vaatas taeva poole ja ütles: „Mina ehitan templit.”

  Tõnis Blank sai suvel Rapla kihelkonna kõrgeima autasu – Maarja Magdaleena pronkskuju.

 • M eie nägemuse järgi suu-natakse olulised inves-teeringud elanikkonna heaolu ja asumite elu-kvaliteedi tõstmisele. Selleks: Veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonst- rueerimine viiakse läbi Eidapere alevikus, Lokuta külas, Lelle alevikus, Kaerepere alevikus ja Inglistel. Tööde läbiviimiseks kasutatakse Euroopa Liidu vastava fondi võimalusi.

  Kultuurialal remonditakse Eidapere kultuurikeskuse katus, jätkatakse Lelle kultuurimaja jooksvat remonti, s.h. lae remonti, remonditakse Valtu Seltsimaja välisfassaad. Keavas jätkatakse kohaliku küla seltside toetamist, s.h. raamatukogu maja korrashoiu toetamise kaudu.

  Toetatakse Ingliste külaühenduste tege- vust Ingliste kultuuriaida aktiivsel kasu- tamisel. Ehitame valmis Kehtna laulu- lava.

  Teedevõrgu alal jätkata valla teede rekonstrueerimise kava uuendamist, kaasates sellesse aktiivselt kohalikke kogukondasid. Pidada vallateede katmist mustkattega valla eelarve kujundamisel oluliseks prioriteediks. Seoses Lelle- Pärnu raudtee ajutise sulgemisega suhelda aktiivselt Majandusministeeriumiga eesmärgiga tagada elanike liikumisvõi- maluste säilimine Pärnu ja Rapla suunal.

  Kehakultuuri-ja spordi alal toetatakse Lelle aleviku seltsitegevust vana kultuu- rimaja ümberehitamisel staadionimajaks. Arendatakse edasi Valtu Spordimaja, üritatakse leida võimalusi majutusmaja

  ehitamiseks. Toetame Valtu Spordimaja OÜ moodustamist. Peame oluliseks koostööd Rapla vallaga spordimaja (ujula) ühiseks kasutamiseks, kaasajastamiseks ja ühisteks investeeringuteks.

  Hariduse alal tehakse jõupingutusi Eidapere Õpilaskodu tegevuse riikliku rahastamise säilitamiseks, mis võimaldab Eidapere koolil jätkata Põhikoolina. Kehtna Põhikooli ja lasteaeda Siller rekonstrueeritakse jätkuvalt.

  Puhkealade arendamisel Kehtna alevikus jätkatakse koostööd Kehtna Kutsehariduskeskusega aleviku keskosa välja arendamisel ja puhkealade loomisel. Kaerepere alevik saab uuendatud haljas- tuse. Toetatakse Paluküla klubi tegevust Palukülasse Haldjamaa teemapargi välja- ehitamisel, kasutades selleks Euroopa

  Liidu fondide vahendeid. Koostöös RMK-ga taastame Keava rabarajad.

  Sotsiaalhoolekande alal toetatakse Eidapere hooldekodu ehitamist MTÜ Elupuu eestvõttel.

  Meie nägemuses on tulevikus vajalik kohalike kogukondade arengu iga- külgne toetamine, alevike ja külade elanikele suurema otsustamisõiguse andmine s.h. ka valla eelarve rahaliste vahendite kasutamisel. Selleks töötavad vallavalitsus, volikogu ja kohalikud kogu- konnad välja ühise visiooni ehk näge- muse, kuidas kogukond saaks tulevikus edukamalt kaasa

Search related