Visie 2016nr01 combi

 • View
  338

 • Download
  14

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • > p. 5

  Hoeveel betaal je in 2016 voor zorgverlening? CM zet tarieven op een rij.

  www.beweging.net www.cm.be www.acv-online.bejaargang 72 visie nummer 01

  afgiftekantoor brussel x p806000volgend nummer op 29 januari 2016

  Regionieuws > p. 20

  > p. 9

  > p. 2

  Den elfDe van Den elfDe, tv-fiCtie Met eColabel

  CM-tegeMoetkoMing voor openluCHtklas

  te voet en Met De fiets van MexiCo naar CanaDa

  We gebruikten de fiets voor korte afstanden, dronken uit afwasbare bekers en aten zoveel mogelijk vegetarisch

  Ik koos bewust om als dakloze te leven Zeeklas vergeet ik nooit.

  > p. 8> p. 19

  Regio MechelenVrijdag 15 januari 2016

  60 000

  Bij de vorige sociale verkie-zingen kon ACV meer dan 60 000 kandidaten voorstel-len, zegt Mathieu Verjans van ACV. Dat zijn er meer dan alle po-litieke partijen samen op de gemeen-teraadsverkiezingen.

  basis van sociaal overlegSociale verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd. Voor ACV vor-men de afgevaardigden op de werk-

  vloer de basis van het sociaal overleg. In die overlegorganen kunnen we sa-men met de werkgevers aan oplossin-gen werken. Door sociaal overleg wor-den heel wat problemen opgelost en dus processen bij de arbeidsrechtbank vermeden.

  Bovendien hebben werknemers in be-drijven met vakbonden hogere lonen en meer opleidingskansen, gaat Ma-thieu Verjans verder. En de komende

  jaren zal werkbaar werk een belang-rijk punt op de agenda blijven.

  Daarom is ACV op zoek naar werkne-mers die zich kandidaat willen stellen voor de sociale verkiezingen. We zoe-ken naar positief ingestelde mensen, want dat zit in ons DNA.

  > vanaf pagina 11: extra bijlage over de sociale verkiezingen.

  Van 9 tot 22 mei kiezen werknemers hun afgevaardigden voor de ondernemingsraad en het Comit voor Preventie en Bescherming op het Werk. Voor ACV start de zoektocht naar kandidaten.

  CM beantwoordt al je vragen over je opname in het

  ziekenhuis

  kandidaten gezocht

 • 2 Visie vrijdag 15 januari 20162WOORDveR ING

  DurfWat mag ik je wensen? Een goede ge-zondheid, dat zeker. Wat nog? Het beste antwoord dat ik de afgelopen dagen kreeg, was durf. Waarom precies durf, vroeg ik. Mensen die durven, overwin-nen hun angsten en hun twijfels. Wie angstig is, of twijfelt, en daarom niet voluit een goede aanloop neemt om over een beekje te springen, heeft meer kans op een natte broek.

  Het is blijven hangen. Sindsdien wens ik mensen graag een behoorlijke dosis durf in 2016.

  Bedankt, Patrick, t is misschien wel nodig, want we zullen uitgedaagd wor-den in 2016, krijg ik vaak als antwoord. En als men ons angst en doembeelden aanpraat, dan moeten we meer dan ooit durven kiezen voor een samenleving waar plaats is voor iedereen - waar we durven te kiezen voor ontmoeting en dialoog.

  Ik verzeker mijn gesprekspartner ervan dat we op dezelfde lijn zitten. Ik ga he-lemaal akkoord dat mensen en organi-saties tegenwoordig zonder schroom te-gen elkaar worden opgezet, op zwarte lijsten allerhande gezet. Ook de waar-heid heeft geen rechten meer: vakbon-den en mutualiteiten heten niet effici-ent te zijn, alle oorlogsvluchtelingen worden weggezet als criminelen. Twee keer is het tegendeel waar. Het opne-men voor rechtvaardigheid en de rech-ten van de waarheid, zal ook in 2016 de nodige dosis durf vergen.

  Maar eigenlijk, bedoel ik vooral durf om voor jezelf op zoek te gaan naar wat je echt gelukkig maakt. En om daarvoor te kiezen. Om te kiezen voor meer le-venskwaliteit. Om eigen angsten te overwinnen door in 2016 meer te dur-ven. Te durven kiezen voor meer tijd voor jezelf, voor de kleine dingen des le-vens, voor een ontspannende vakantie en voor een gezellig moment met kin-deren, vrienden en familie.

  Een goede dosis durf, en een gezond 2016. Ik wens het iedereen van harte.

  Patrick Develterevoorzitter beweging.net

  onze samenleving

  Ben jij of ken jij een vurige vrijwilliger?Toon het ons en win een barbecue voor 20 personen Van 27 februari tot 6 maart 2016 worden vrijwilligers in Vlaanderen in de bloemetjes gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger.

  Tijdens die week wil beweging.net het internet overspoelen met filmpjes die aantonen hoe aanstekelijk vrij-willigerswerk is, en hoe vurig de vrij-willigers zijn. Alle filmpjes van ver-enigingen en vrijwilligers, bewe-gingspunten en partnerorganisaties zijn welkom.

  Kortom, doe jij vrijwilligerswerk? Of wil je een vrijwilliger of groep vrij-willigers bedanken? Bezorg ten laat-

  ste op 2 maart een filmpje van maxi-mum 15 seconden, waar de vurigheid en aanstekelijkheid van vrijwilli-gerswerk duidelijk uit blijken. De filmpjes worden geplaatst op de Face-bookpagina www.facebook.com/

  weekvandevrijwilliger. Het filmpje met de meeste likes wint een barbe-cue voor 20 personen. Filmpjes bezorgen doe je via www.wetransfer.com aan katrijn.hillewaere@beweging.net

  Drie jaar geleden had Alice Reijs een idee. Ze wou een reeks schrijven over carna-val. En er moesten ook liedjes inzitten, een format dat Vlaanderen nog niet echt kent. Haar man Tom Van Dyck zag dat wel zitten en zette er mee zijn schouders onder. Het werd het eerste project van hun eigen produc-tiehuis Toespijs. Hun doel was niet alleen een goede reeks maken, van in het begin beslisten ze dat dat ook op een duurzame manier moest.

  Tom: Priv voeren wij duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij zijn zeer begaan met onze omgeving en dat wilden we ook za-kelijk zo houden. We hebben gesproken met de verschillende departementen die bij zon tv-productie betrokken zijn, dat ging van de schminkafdeling tot de decor-bouw, maar ook met de acteurs zelf, omdat we een zo groen mogelijk product wilden maken. Dus vroegen we of iedereen bin-nen zijn eigen terrein kon kijken om zo duurzaam mogelijk te produceren. Dat kon al met heel eenvoudige maatregelen. Bij de catering kozen we voor zo veel mogelijk streekgebonden producten en we probeer-

  Wasmachines, meubelen of papier met een ecolabel, dat ken-nen we al. Maar ook de audiovisuele sector draagt nu zijn steentje bij. Op zondagavond kan je kijken naar de prestigieu-ze n-reeks Den elfde van den elfde, de eerste tv-productie met een ecolabel. En daar zijn de makers Alice reijs en Tom Van Dyck ongelooflijk trots op.

  Nu ook tv-fictie met ecolabelTV-reeks Den elfde van den elfde eerste kiest voor duurzaamheid

  Ik vind het jammer dat de aardbol zo verkloot wordt en dat hebben we deels zelf in de handAlice Reijs

  OPrOEP

 • Visie vrijdag 15 januari 2016 3 onze samenleving

  Nu ook tv-fictie met ecolabel

  Het is belangrijk dat het ecologische en het economische elkaar vinden.Tom Van Dyck

  80 tot 250 gezinnen elke week op straat gezet in VlaanderenDie verbijsterende cijfers berekende sociologe Jana Verstraeten. De oorzaak van die uithuiszettingen is relatief eenvoudig: bij de laagste inkomens op de pri-vate huurmarkt houdt 9 op de 10 Vlamingen na het betalen van de huur onvoldoende geld over om een menswaardig leven te kunnen leiden. Met een gemid-delde huurprijs van 562 euro, en een leefloon van 800 euro komen mensen zeer moeilijk rond. Alarmerend is dat de cijfers stijgen. Cijfers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Ge-meenten (VVSG) tonen dat ook het aantal opgestarte procedures tot uithuiszetting tussen 2008 en 2013 toenam. In 2008 tikte de teller af op 10.780, vijf jaar later startten 12.958 verhuurders een procedure op. Volgens de VVSG leiden negen op de tien procedures effectief tot een uithuiszetting.

  Een uitgebreid artikel van sociologe Jana Verstraeten kunt u lezen in het januarinummer van De Gids (info via degids@beweging.net)

  Ondernemersvriendelijk klimaat ook nodig in sociale economieUit een studie van beweging.net blijkt dat sociale economieon-dernemingen zoals kringwinkels, fietsherstelpunten en lokale diensten het alsmaar moeilijker krijgen. Opvallend is dat het voorbije jaar meer werknemers met een zwakker profiel in-stroomden. Tegelijkertijd worden mensen met een sterker pro-fiel meer gestimuleerd om door te stromen naar een gewone job, zegt Sandra Rosvelds, expert sociale economie van bewe-ging.net. Bovendien is er onzekerheid over de financile mid-delen voor de komende jaren. Zo komen de ondernemingen or-ganisatorisch en financieel onder druk, want om een onderne-ming te laten draaien, heb je voldoende middelen en mensen met verschillende competenties nodig. We vragen daarom aan de bevoegde ministers om in te grijpen, en ook in de sociale eco-nomie te zorgen voor een ondernemingsvriendelijk klimaat, want investeren in sociale economie is investeren in mensen, die zichzelf kunnen ontplooien. Bovendien helpen we werkne-mers zo op weg naar duurzaam werk, wat meer en beter is dan een uitkering of leefloon te betalen.

  Het analysedossier is beschikbaar op www.beweging.net

  KWB zamelt oude gsms en ander electro-afval in

  Van 18 januari tot en met 31 januari zamelt kwb oude gsms en ander elektro-afval in. Op meer dan 350 plaat-sen in Vlaanderen zetten kwb-afdelingen inzamel-boxen neer. Recupel haalt deze inzamelboxen op, en zorgt ervoor dat nagenoeg alle metalen die in de toe-stellen zitten gerecycleerd worden.De vraag naar elektrotoestellen stijgt jaar na jaar. Bij-gevolg stijgt ook de vraag naar goud, tin, koper, palla-dium enzovoort. Die metalen zijn te vinden in Afrika en Latijns-Amerika, maar de ontginning ervan is een zware belasting voor het milieu (door het gebruik van chemicalin en de grote hoeveelheid water die nodig is voor mijnbouw) en veroorzaakt sociale onrechtvaar-digheid (uitbuiting, slechte werkomstandigheden, ).Met de actie wil kwb mensen bewust maken van de problemen die klassieke mijnbouw met zich mee-brengt en de aandacht vestigen op het feit dat onge-bruikte oude toestellen perfect kunnen