VODIČ KROZ PLANIRANJE - Numanović, OŠ „Mak Dizdar“, Zenica Azra Kukavica, OŠ „Edhem Mulabdić“, Zenica Mediha Hajdarević, Baručija, OŠ „Skender Kulenović“, Zenica

 • View
  239

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of VODIČ KROZ PLANIRANJE - Numanović, OŠ „Mak Dizdar“, Zenica Azra Kukavica, OŠ „Edhem...

 • VODI KROZPLANIRANJENastavnici za nastavnike

 • Projekat podrali:USAID United States Agency for International DevelopmentFOD Fond otvoreno drutvo BIH

  Izdava:Centar za obrazovne inicijative Step by Step

  Urednica:Radmila Rangelov JusoviElvira Ramilovi - LakotaIvana Zeevi

  Autorice i autori prirunika Vodi kroz planiranje:Alma Balagija, O Mak Dizdar, ZenicaAmela Numanovi, O Mak Dizdar, ZenicaAzra Kukavica, O Edhem Mulabdi, ZenicaMediha Hajdarevi, Baruija, O Skender Kulenovi, ZenicaJasmina Mehmedovi, O Centar, TuzlaMeliha AliSpahi, Pedagoki zavod MostarAnesa Salihagi, O Suljo ili, JablanicaAida Muratovi, O Huso Hodi, TeanjEdina Borilo, O Edhem Mulabdi, Zenica Amela Bajramovi, O Edhem Mulabdi, Zenica Fahira evro, O Edhem Mulabdi, ZenicaJasmina Muhi, O Edhem Mulabdi, Zenicaarmen Hamidovi, O ''Sjenjak'', TuzlaAmira ejvan, O "Edhem Mulabdi", Opara, Novi TravnikAzra Memija, O "Muhsin Rizvi", FojnicaVildana Mujaki, O ''Sjenjak'', Tuzla Nataa Popovi, O 19.april, Derventa Rada Radoni, O Holandija Slatina kod Banja LukeIvana Bojani, O Sveti Sava, FoaMirjana Trivi, O Kozarska djeca, Gradika Darko Kerkez, O 19.april, DerventaRadmila Lau, Zavod za kolstvo, MostarAmira Idrizovi, O Suljo ili, JablanicaAida ili, O Suljo ili, JablanicaAmela Mei, O Ruera Bokovia, Donja Mahala - OrajeMirna Zahirovi, O Suljo ili, JablanicaBeba arkinovi, O Demaludin auevi, Sarajevo Nina Mrvoljak, O Demaludin auevi, Sarajevo Eldina Dizdar, O Isak Samokovlija, Sarajevo

  Dizajn:Mirnes Bei

  tampa:SaVart M d.o.o. Sarajevo

  Tira:1000 komada Sarajevo, 2016

  Sadraj ove broure ne odraava miljenje Amerike agencije za meunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Amerikih Drava.

  The content of this brochure do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

 • 03

  SADRAJ

  1. UVOD U PLANIRANJE .......................................................................................... 07 Alma Balagija, Amela Numanovi, Azra Kukavica, Mediha Hajdarevi - Baruija

  2. PLANIRANJE NASTAVNOG PROCESA UTEMELJENO NA ISHODIMA UENJA ......... 23 Jasmina Mehmedovi, Meliha Ali - Spahi, Anesa Salihagi, Aida Muratovi

  3. OKVIRNI SISTEM ZA POUAVANJE I UENJE ................................................... 41 EVOKACIJA, RAZUMIJEVANJE ZNAENJA, REFLEKSIJA

  3.1. EVOKACIJA .................................................................................................... 45 Edina Borilo, Amela Bajramovi, Fahira evro, Jasmina Muhi

  3.2. RAZUMIJEVANJE ZNAENJA ........................................................................ 59 Edina Borilo, Amela Bajramovi, Fahira evro, Jasmina Muhi

  3.3. REFLEKSIJA ..................................................................................................... 73 armen Hamidovi, Azra Memija, Vildana Mujaki, Amira ejvan, Nataa Popovi

  4. PRAENJE I OCJENJIVANJE UENIKA .................................................................. 81 Rada Radoni, Ivana Bojani, Mirjana Trivi, Darko Kerkez

  5. SOCIJALNO-EMOCIONALNO UENJE ...................................................................... 95 Radmila Lau, Amira Idrizovi, Amela Mei, Mirna Zahirovi, Aida ili

  6. DOMAA ZADAA .................................................................................................... 121 Beba arkinovi, Eldina Dizdar, Nina Mrvoljak

 • 04

 • 05

  Projekat Obrazovanje za pravino drutvo - Budunost poinje sa mnom, realizovan je u periodu juli 2013. decembar 2016. godine u 18 zajednica na podruju Bosne i Hercegovine, uz podrku Amerike agencije za meunarodni razvoj (USAID) i Fonda otvoreno drutvo BiH. Projekat je implementirao Centar za obrazovne inicijative Step by Step u suradnji sa organizacijom za socijalna istraivanja proMENTE.

  Tokom trogodinje implementacije, u razliite aktivnosti i programe obuke bilo je ukljueno vie od 300 nastavnika i 1800 djece, sa ciljem da zajedniki doprinesemo stvaranju obrazovnog sistema koji bi reflektovao viziju drutva utemeljenog na principima drutvene pravde i jednakopravnosti, drutva koje promovie mir i pomirenje, i ohrabruje svu djecu da sanjaju, imaju viziju i izgrauju svoju budunost.

  Uloga cjelokupnog drutva i obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini je da omogui svakom djetetu da razvije sve svoje potencijale, i pomogne im da postanu odgovorni lanovi svoje zajednice i drutva, koji ive u skladu sa univerzalnim vrijednostima i koji pronalaze bogatstvo u svojoj i drugim kulturama. Obrazovanje treba stvarati uslove da djeca steknu sposobnost da se kritiki odnose prema svijetu oko sebe, aktivno se suprostavljaju nepravdi, nasilju i diksriminaciji, argumentovano zastupaju svoje miljenje, imaju izbor i donose odgovorne odluke za sebe i druge.

  Sve imenice koje imaju rodno znaenje, odnose se na oba roda.

  U okviru trogodinje implementacije projekta Obrazovanje za pravino drutvo, vie od 150 nastavnika i nastavnica ukljuenih u njegovu realizaciji, kao i 30 nastavnika/ca spoljnih saradnika/ca je, u svom svakodnevnom radu, uvodilo inovativne pristupe i metode s ciljem unaprijeenja kvaliteta uenja i pouavanja. Razvoj kritikog miljenja kod uenika, praenje i procjenjivanje, stvaranje ugodne emocionalne klime u razredu, saradnja sa porodicom - samo su neki aspekti nastavnog procesa koje su ovi nastavnici uspijeli unaprijediti. Tokom ovog procesa, osim organizovane edukacije, nastavnici su imali kontinuiranu saradnju i podrku svojih kolega iz projektnih kola, i nastavnika - spoljnih saradnika. Web platforma , koja je www.inskola.comnastala kao mjesto za razmjenu ideja, nastavnih priprema i dobre pakse, doivela je veliki upjeh, i potakla druge nastavnike da se ukljue. Broj preuzetih priprema i radnih materijala je iz dana u dan rastao velikom brzinom, a interesovanje za sadraje ove stranice jo uvijek ne jenjava.

  Ideja o nastanku ovog prirunika javila se kao potreba da se primjeri dobre prakse, realizovane ideje, te steena znanja i vjetine podijele sa drugim kolegama irom BiH, pa i van nje. Prirunik koji je pred vama, u ponuenih est poglavlja nudi veliki broj primjera prakse i ideja o tome na koje je sve naine mogue unaprijediti ili inovirati proces uenje i pouavanja u kolama. Osim sadraja koji se odnosi na glavnu temu, planiranje u nastavi, on nudi sveobuhvatan pristup u radu sa djecom kroz ostala poglavlja, meu kojima su praenje i procjenjivanje, metode za uenje i pouavanje, socijalno i emocionalno uenje, vanost domae zadae i dr. Poseban znaaj ovog prirunika je u tome to ga je osmislilo i napisalo 30 nastavnika i nastavnica koji su svoje iskustvo, znanje i ekspertizu objedinili na stranicama koje su pred vama. Uvjereni smo da ete upravo u ovom tekstu pronai vane sadraje, dobre ideje i insipraciju za va dalji rad.

  O PROJEKTU O PRIRUNIKU

 • 06

 • 1. UVOD U PLANIRANJE

  Pitanja koja elim

  o aktuelizirati o

  vim poglavljem

  su sljedea:

  Zato je planiranje nastavnog procesa tako vano?

  Koja je veza izmeu dobrog plana i kvalitetno realizovanog procesa uenja i pouavanja?

  Koji su koraci u planiranju koji vode ka kvalitetnim i funkcionalnim planovima?

  ta sve treba uzeti u obzir prilikom planiranja nastavnog procesa?

  Kako procjenjujemo kvalitet svojih planova?

  07

 • UMJESTO UVODA

  Uavi u uionicu i pozdravivi uenike, uitelj ih upita: ta elite uiti od mene? Odgovori stigoe: Kako se brinuti za svoje tijelo?, Kako odgajati svoju djecu?, Kako raditi

  zajedno?, Kako ivjeti s drugim ljudima?, Kako se igrati?, Koja je svrha ivota?A uitelj promisli o ovim rijeima i tuga preplavi njegovo srce - jer njega nikad nisu uili takvim

  stvarima...J.C. Chapman i G. Counts

  Zamislite sljedeu situaciju:

  Ponedjeljak je ujutru. Vrijeme za poetak novog radnog dana i prvog kolskog asa u sedmici. Kreete prema uionici svjesni injenice da se za ovaj as niste posebno pripremali, ve ete raditi prema staroj nastavnoj pripremi. Pa, ta - kaete sami sebi. Toliko sam samo puta govorila o temi Moja porodica/obitelj da, kada bi me neko probudio u snu, mogla bih realizovati ne jedan, ve tri asa. Tu je lekcija u knjizi i nema lutanja.Samouvjereno ulazite u razred, pozdravljate uenike i najavljujete temu asa Moja obitelj/porodica. Odjednom se sjetite da u razredu imate uenicu iji su se roditelji razveli prije dva mjeseca, uenika koji ivi sa mamom i njenim djekom, djevojicu koja nema brata ili sestru, kao i jednog djeaka koji ivi u domu za nezbrinutu djecu. Ups! Sluti na nevolju! Ve je puno izazova pred vama: kako govoriti o porodici, a pritom izbjei stereotipno gledanje na porodicu koju vidimo na slikama, a koju uglavnom ine mama, tata, brat, sestra i esto pas; kako govoriti o porodici ako u razredu imam djeaka koji ivi u instituciji i nikada nije upoznao svoje roditelje, kako ovo, kako ono...? Ne znate kako poeti. Moda bi bilo najbolje da djeca otvore udbenik na strani na kojoj se nalazi lekcija? Ali, ta lekcija nije prilagoena uenicima u mom razredu! Kako postii da djeca razumiju da se u dananjem vremenu u kojem oni odrastaju izgled porodice promijenio, kako im pomoi da izbjegnu gledati na porodicu na tradicionalan nain, kako postii da djeca koja ne ive u takozvanoj tipinoj porodici jednako vole i cijene svoju porodicu onakva kakva je, itd.Na kraju dolaziti do zakljuka da vam je za ovaj as trebala dobra nastavna priprema koja bi vam pomogla prilikom razgovora o ovoj temi, trebale su vam dobro izabrane aktivnosti koji e voditi uenike ka razumijevanju savremene porodice, ak i bolje izabran tekst od onog koji se nalazi u udbeniku.

  Ovo je moda pomalo ekstreman primjer nastavnika koji ulazi u razred bez napisane nastavne pripreme i dobro isplaniranog toka asa. Iskusnom nastavniku/nastavnici se to vjerovatno nee dogoditi. Meutim, namjera ovog uvodnog teksta jeste da nanovo istakne vanost planiranja svakog