Click here to load reader

Vodič kroz savet roditelja

 • View
  268

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Vodič kroz savet roditelja

 • UIKI CENTAR ZA PRAVA DETETA

  Projekat finansijski podralaEvropska Unija DelegacijaEvropske komisije u Srbiji.

  VODI KROZSAVET RODITELJA

  Projekat finansijski podralaEvropska Unija DelegacijaEvropske komisije u Srbiji.

  Ova publikacija je uraena uz pomo Evropske unije. Sadraj publikacije je iskljuiva odgovornostUikog centra za prava deteta i ni u kom sluaju ne predstavlja stanovita Evropske unije.

 • VODI KROZ SAVET RODITELJA

  Autori:Jelena uni-CicvariRadovan Cicvari

  U kreiranju broure pomogli su struni saradnici osnovnih kola i prosvetni savetnici U u Uicu, mr Ljubinka Krvavac i Jelena Pavlovi

  Izdava:Uiki centar za prava deteta

  Za izdavaa:Radovan Cicvari

  Lektura:Saa Glamoak

  Tehnika pripremaDIGITAL, Uice

  Tira: 3000

  Uice, 2009

  AutoriJelena uni-Cicvari

  Radovan Cicvari

  Broura Vodi kroz savet roditelja prvenstveno je namenjena roditeljima, ali i nastavnicima. Nastala je kao deo projekta Osnaivanje saveta roditelja, koji realizuje Uiki centar za prava deteta, uz podrku Evropske unije -

  Delegacije Evropske komisije u Srbiji.

  Projektnim aktivnostima, samim tim i ovom brourom, elimo da doprinesemo ojaavanju kapaciteta saveta roditelja za preuzimanje aktivne uloge i odgovornosti u okviru osnovnih kola; izgradnji i jaanju partnerske

  saradnje izmeu roditelja i kola; poveanju uea roditelja u razvoju i unapreenju obrazovnog sistema razvoju partnerskih, participativnih

  metodologija.

  Ova publikacija je uraena uz pomo Evropske unije. Sadraj publikacije je iskljuiva odgovornostUikog centra za prava deteta i ni u kom sluaju ne predstavlja stanovita Evropske unije.

  Projekat finansijski podralaEvropska Unija DelegacijaEvropske komisije u Srbiji.

 • 32

  Demokratske promene u naoj zemlji pozitivno su uticale na mnoge segmente ivota, kada su u pitanju prava deteta i potovanje Konvencije o pravima deteta. Jedan od najboljih primera je Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je zasnovan na promociji i potovanju Konvencije o pravima deteta.

  Izmeu mnogih pozitivnih reenja u okviru tog Zakona, izdvaja se i reenja po kome se roditeljima ostavlja prostor za aktivno delovanje i razvijanje partnerskih odnosa sa kolom kao institucijom, to bi trebalo da u praksi rezultira unapreenjem sistema obrazovanja i vaspitanja dece u kolama, a samim tim i unapreenjem i potovanjem prava deteta.

  Okvir za ukljuivanje roditelja definisan je kroz zakonsko raenje kojim se poveava broj roditelja u upravljakom telu kole kolskom odboru, sa 1 na 3, ime roditelji postaju ravnopravni u odnosu na predstavnike zaposlenih u koli i lanove lokalne zajednice. Ovim je otvorena mogunost roditeljima da sutinski deluju na rad i razvoj kole koju pohaaju nijhova deca, a neretko se u praksi dogaa i da roditelji budu predsednici kolskih odbora.

  Drugo pozitivno reenje u Zakonu je poveanje nadlenosti i uloge saveta roditelja i precizno definisanje njegovog statusa. Ovim je savet roditelja postao ravnopravan, vaan stub na kome lei funkcionisanje kole.

  MOGUNOSTI

  U savremenom svetu u kome sve vie dominiraju raunarska tehnologija i internet, pored porodice i kole, na vaspitanje i formiranje linosti sve vie utiu i drugi faktori u drutvu. Deca su pod velikim uticajem razliitih vrsta medija i vrednosti koje ona promoviu. Politiko, socijalno i ekonomsko stanje drutva takoe stvara specifine uslove u kojima deca odrastaju i trae svoje mesto. Iako se porodica i kola smatraju osnovnim faktorom vaspitanja, zbog dugotrajnosti i intenziteta vaspitnog delovanja na mlade, svi navedeni faktori su isprepletani i meusobno povezani, te zavise jedni od drugih i ine jedinstvenu celinu. Dakle, mnogo je vaspitnih uticaja na decu, to moe oteati usmeravanje njihovog razvoja u eljenom pravcu.

  Oito je za uspeh u vaspitanju dece veoma poeljna adekvatna saradnja porodice i kole i njihovo jedinstveno delovanje. Osnovno pitanje je kako ostvariti jedinstvenost delovanja ovih vaspitnih faktora? U svakom sluaju, neophodno je razvijati komunikaciju i saradnju meu njima.

  Savremeno drutvo sve vie se okree od hijerarhijski organizovanih struktura prema demokratskom nainu organizacije i donoenja odluka. Tome se sve vie tei i u strukturi i organizaciji kola.

  Nastava i kolovanje prestaju biti jednosmeran proces u kojem je nastavno osoblje prualac usluga, a uenici su pasivni korisnici. Za razliku od toga, u kolama se razvijaju modeli organizovanja u kojima sve vie uea u odlukama u vezi sa planiranjem i realizacijom nastavnog programa, vannastavnih aktivnosti i ivota kole uopte, imaju uenici, ali i roditelji kroz savete roditelja.

  Na ovaj nain ostvaruje se meusobna saradnja izmeu kole, uenika i roditelja, koja doprinosi boljem funkcionisanju kole na osnovu meusobnog razumevanja i izlaenja u susret potrebama svih. kole postaju ustanove u kojima uenici, njihovi roditelji i nastavno osoblje zajedno aktivno uestvuju i doprinose boljem kvalitetu nastavnih i drugih sadraja.

  UVOD

 • lan 57. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

  Ustanova ima savet roditelja, osim kole za obrazovanje odraslih. Savet roditelja dejeg vrtia ima najmanje 15 lanova, u skladu sa statutom. Savet roditelja kole ini po jedan predstavnik roditelja uenika svakog odeljenja.

  Savet roditelja: 1. predlae predstavnike roditelja dece, odnosno uenika u organ upravljanja; 2. predlae mere za osiguranje kvaliteta i unapreivanje obrazovno-vaspitnog rada; 3. uestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta; 4. razmatra namenu korienja sredstava ostvarenih radom uenike zadruge, od proirene delatnosti kole, od donacija i sredstava roditelja; 5. razmatra uslove za rad ustanove; 6. uestvuje u postupku propisivanja mera iz lana 45. ovog zakona; 7. daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izvetaj o njihovom ostvarivanju; 8. razmatra i druga pitanja utvrena statutom.

  Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upuuje organu upravljanja, direktoru i strunim organima ustanove. Nain izbora saveta roditelja ustanove ureuje se statutom ustanove, a rad poslovnikom.

  Iz navedenog se vidi da su nadlenosti i mogunosti delovanja saveta roditelja znaajne, da je data zakonska mogunost da roditelji znaajno participiraju u radu i organizaciji rada kole, kao i da postoje velike mogunosti uticaja i delovanja u unapreenju svih segmenata rada kole, obrazovnog procesa i zatite prava deteta.

  Dobra saradnja saveta roditelja, kole i nastavnika pomae deci, kao i nastavnicima i roditeljima, u njihovim nastojanjima da podravaju razvoj mladih. Savet roditelja zastupa roditelje uenika svakog razreda te prenosi i razmatra njihove elje, pitanja i ideje na sastancima saveta.

  Svaka kola zadrava pravo da regulie formiranje saveta roditelja na nain koji je definisan optim aktom kole. Faktori koji utii na broj lanova saveta roditelja kole su struktura kole, njena veliina i sloenost.

  PRIMER EFIKASNOG NAINAFORMIRANJA SAVETA RODITELJA

  Na poetku kolske godine odravaju se opti roditeljski sastanci i na tim sastancima se biraju lanovi saveta roditelja. Prvu konstitutivnu sednicu saveta saziva direktor. Savet roditelja kasnije saziva i njegovim radom rukovodi predsednik. Savet roditelja odrava redovne sastanke. Mandat izabranih predstavnika u savetu roditelja moe da traje koliko i kolovanje deteta. lan moe podneti ostavku i umesto njega se bira nov lan iz redova roditelja istog odeljenja. Osim predstavnika roditelja, sastancima saveta roditelja mogu prisustvovati i predstavnici nastavnikog vea.

  Savet roditelja donosi svoj plan rada za svaku kolsku godinu i u njemu definie sadraje koji e se razmatrati, nosioce aktivnosti i vremenski raspored realizacije aktivnosti. Da bi bolje i efikasnije radio i preneo aktivnosti na to vei broj svojih lanova, savet roditelja formira radne grupe za pripremu i izradu odreenih materijala za razmatranje. Sa svojim odlukama i zakljucima savet roditelja upoznaje nastavniko vee i roditelje svih uenika preko razrednih i odeljenskih sastanaka.

  DOKUMENTI NA KOJIMA SE ZASNIVARAD SAVETA RODITELJA

  1. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u prethodnom delu je bilo vie rei o Zakonu)

  2. Konvencija o pravima detetaGeneralna skuptina UN usvojila je 1989. godine Konvenciju o pravima deteta,prvi meunarodni ugovor koji se posebno bavi pravima deteta. SFRJ je Konvenciju o pravima deteta ratifikovala 1990. godine,a Srbija je preuzela obaveze iz svih ratifikovanih meunarodnih ugovora.

  Savet roditelja ini po jedan demokratskiizabrani predstavnik roditelja uenikasvakog odeljenja. Pored toga to predlae predstavnike roditelja u organ upravljanja, savet roditelja ima savetodavnu ulogu u oblastima osiguranja kvaliteta, predlaganja izbornih predmeta, namene korienja nebudetskih sredstava, propisivanja pravila ponaanja, itd. Svoje predloge, pitanja i stavove savet roditelja upuuje kolskom odboru, direktoru i strunim organima ustanove.

  Savet roditelja je model organizovanja i delovanja roditelja ija deca pohaaju kolu, koji pomae uspostavljanju uspene i sadrajne saradnje roditelja i kole i izgraivanja njihovog meusobnog uvaavanja i poverenja.

  TA JE SAVET RODITELJA?

  04

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  05

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  54

 • Od nekoliko prioriteta navedenih u strategiji, izdvajamo sledei:

  Prioritet 8. Razvoj partnerstva i saradnje meu roditeljima, profesionalcima, vlastima i lokalnom zajednicom za reavanje/ublaavanje problema dece i mladih u narednom periodu radie se na poveanju roditeljskih kompetencija u oblasti vaspitanja i obrazovanja dece, uspostavljanju mehanizama za aktivno uee roditelja u obrazovnim i drugim institucijama koje rade sa decom.

  Roditelji predstavljaju izuzetno vanu grupu koja svojim organizovanim i aktivnim delovanjem (participacijom) znaajno mogu doprineti poboljanju poloaja dece u drutvu. Njihova dosadanja uloga u tome u velikoj meri je marginalizovana i svedena na ulogu roditelja u porodinom okruenju. Potrebno je raditi na razvijanju roditeljskih kompetencija: razvijati svest o vanosti uloge roditelja, informisati roditelje i pruiti im strunu pomo, podsticati roditelje da budu pokretai i realizatori aktivnosti namenjenoj deci. Potreban je razvoj partnerskih participativnih metodologija i akcija kako bi se odgovorilo na potrebe dece, roditelja i profesionalaca koji rade sa decom.

  Zakonskim reenjima predvieno je ukljuivanje roditelja i formiranje saveta roditelja u obrazovnim institucijama, to predstavlja dobru osnovu. Ipak, roditelji kroz savete roditelja ne participiraju u dovoljnoj meri i njihova uloga je minimizirana u praksi. Vano je razvijati svest roditelja i institucije o vanosti partnerskog delovanja roditelja, kole i dece, razvijati modele i mehanizme vee participacije roditelja u obrazovnim institucijama.

  Partnerstvo dece, roditelja, profesionalaca koji rade sa decom i vlasti, zasniva se na paralelnom delovanju u interesu dece. Poboljanje poloaja dece, ublaavanje i reavanje problema dece i mladih, zadovoljavanje istinskih potreba dece u gradu, mogue je najbolje ostvariti samo u partnerskoj saradnji svih interesnih grupa, gde nijedna uloga ne sme biti iskljuena.

  KRITERIJUMI ZA IZBOR PREDSTAVNIKAZA SAVET RODITELJA

  Svi roditelji uenika jednog razreda mogu biti birani za predstavnike tog razreda u savetu roditelja kole. Meutim, prednost bi trebalo da imaju roditelji koji ispunjavaju odreene kriterijume:

  elju za angaovanjem komunikativnost sposobnost rada u timu organizacijske sposobnosti spremnost da se vreme uloi u ispunjavanje obaveza predstavnika saveta roditelja

  Za ostvarivanje prava deteta odgovorni su drava, institucije, ali i profesionalci koji rade sa decom, roditelji i sama deca. Primarnu odgovornost i obavezu za ostvarivanje prava deteta ima drava (donoenje zakona, informisanje o pravima deteta, razvoj ustanova i slubi za zatitu dece, budetske preraspodele sredstava za decu, sprovoenje zakona, sankcionisanje krenja prava deteta i sl.).

  Pored drave, institucije, profesionalci, roditelji deca dele odgovornost u skladu sa ulogom koju imaju. Odgovornost jedne grupe ne iskljuuje odgovornost druge grupe. esto se odgovornost dece dovodi u vezu sa ostvarivanjem prava po principu ako ispuni neku obavezu, imae pravo na.... Ovo uslovljavanje ostvarivanja prava je zapravo njihovo krenje! Prava deteta ne mogu biti uslovljena ispunjavanjem neke obaveze.

  3. Statut kole (svaka kola donosi svoj Statut)

  4. Pravilnik ili poslovnik o radu saveta roditelja (svaka kola donosi svoj)

  5. Pravilnik o struno-pedagokom nadzoru (podzakonski dokument)

  6. Opti protokol za zatitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja ukljuivanje roditelja u tim za implementaciju Protokola

  7. Strategija za decu i mlade Grada Uica Strategija predstavlja konkretizaciju delova nacionalnih dokumenata koji se odnose na decu i mlade Nacionalnog plana akcije za decu i Strategije za smanjenje siromatva u Srbiji.

  Svi relevantni inioci moraju

  biti upoznati sa postojanjem,

  sadrajem i svojom ulogom

  u procesu primene strategije.

  Roditelji su, nesumnjivo, nezaobilazni

  partneri kada je u pitanju Strategija za

  decu i mlade Optine Uice.

  Strateki ciljevi ove lokalne strategije su:

  1. Poveati roditeljske kompetencije u oblasti vaspitanja i obrazovanja dece

  2. Uspostaviti mehanizme za aktivno uee roditelja u obrazovnim i drugim institucijama koje rade sa decom

  3. Unaprediti saradnju svih interesnih grupa koji se odnose na decu i mlade na lokalnom nivou u cilju reavanja ili ublaavanja problema dece i mladih

  06

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  07

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  76

 • KOJE PREDNOSTI IMAJU RODITELJIKOJI UESTVUJU U RADU SAVETA?

  Uestvovanjem u radu saveta roditelja i saradnjom sa drugim roditeljima,nastavnicima i uenicima, oni proiruju krug svojih poznanika i na interesantan ikoristan nain provode svoje slobodno vreme.

  Razmenjujui svoja iskustva sa iskustvima drugih roditelja, oni dobijaju nove ideje ipomo u reavanju dilema pri vaspitavanju svoje dece.

  Roditelji brinu za svoju decu i imaju potrebu da im pomognu na najbolji mogui nain.esto se uznemireni i bespomoni pred problemima koje njihova deca imaju u koli. Njihova pomo sastoji se od saveta i, u najboljem sluaju, razmene informacija sa uiteljem ili razrednim stareinom. Saveti roditelja pomau roditeljima da postanubolje informisani o kolovanju i kvalitetu provedenog vremena svoje dece izvan porodice i da na osnovu tih informacija preduzmu odgovarajue korake, kako bi doprineli stvaranju uslova koji odgovaraju potrebama njihove dece u koli.

  Svaki ovek poseduje razliite sposobnosti i vetine. Neke od njih dolaze do izraaja u svakodnevnom ivotu, a neke ne. Kroz radu u savetima, roditelji imaju priliku da realizuju sposobnosti i vetine koje poseduju, kao i da razviju neke nove. Voenje kvalitetne komunikacije, uestvovanje u timskom radu i zajednikom donoenju odluka, organizacija razliitih aktivnosti, rukovoenje i reavanje problema samo su neke od vetina i sposobnosti koje dolaze do izraaja kroz rad u savetima roditelja.

  Roditelji su zadovoljni u svojoj roditeljskoj ulozi ukoliko je i njihovo dete sreno i zadovoljno. Kroz razliite aktivnosti koje sprovode saveti roditelja, u vezi sa nastavnim i vannastavnim aktivnostima, poboljavaju se i razvijaju mogunosti za uspeno kolovanje, razvoj i dostignua dece, a time i oseaj zadovoljstva roditelja.

  SADRAJ AKTIVNOSTI SAVETA RODITELJA

  Savet roditelja treba da ispunjava odreene zadatke i u skladu sa njima sprovodi razliite aktivnosti. Sadraj aktivnosti moe biti razliit od kole do kole, u zavisnosti od postojeih potreba. Savet roditelja moe da:

  promovie interese kole u zajednici na ijem podruju se nalazi kola razmatra pitanja uspeha i vladanja uenika, odnosa uenika prema obavezama,

  kolskog kalendara, ekskurzija uenika, uslova rada kole i druga pitanja utvrenaodlukom kole

  predstavlja stavove roditelja uenika kolskom odboru podstie angaovanje roditelja u radu kole informie kolski odbor o svojim stavovima kada oceni da je to potrebno ili po

  zahtevu kolskog odbora o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje kolom

  uestvuje u izradi i realizaciji odgovarajuih projekata kojima se podstie i unapreuje obrazovni rad u koli

  pomae u stvaranju kvalitetnih uslova za rad u nastavi, opremanju radionica, ureenju kabineta, obogaivanju biblioteke, obogaivanju sadraja vannastavnih aktivnosti uenika

  otklanja i ublaava uzroke koji ometaju razvoj uenika radi na zatiti i ureenju kolske sredine organizuje i sprovodi saradnju sa drutvenom sredinom sprovodi instruktorski rad u sekcijama, klubovima itd. uestvuje u organizovanju i pripremanju kolskih proslava, sveanosti, susreta,

  izlobi... organizuje i uestvuje u akcijama solidarnosti razmatra izvetaj o radu kole i daje odgovarajue sugestije za poboljanje rada

  kole bira predstavnike roditelja u kolskom odboru daje miljenje o predlogu godinjeg plana i programa rada kole uestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta razmatra prigovore roditelja i uenika u vezi sa vaspitno-obrazovnim radom i dr

  08

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  09

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  98

 • formirati zajednice saveta roditelja ili gradski saveti roditelja koji mogu biti od velikog znaaja u lokalnoj zajednici. Kroz razliite inicijative oni ostvaruju meusobnu saradnju, ali i saradnju sa drugim institucijama na nivou lokane zajednice.

  Saradnjom sa kolom i uenicima, saveti roditelja se upoznaju sa problemima uenika. Kroz javno delovanje i ukljuivanje drugih kola, institucija, organizacija i medija u reavanje problema, saveti utii na podizanje svesti javnosti o problemima sa kojima se susreu u kolama.

  PROBLEMI U RADU SAVETA RODITELJA

  Istraivanja Instituta za pedagoka istraivanja otkrivaju da se roditelji u reavanju svakodnevnih problema saradnje sa kolom oslanjaju uglavnom na razredne stareine i da nedovoljno koriste kao oslonac strune slube u kolama, a savet roditelja ne vide kao izvor podrke. I roditelji i nastavnici su u zamci uzajamnih oekivanja i podravaju obrasce ponaanja jedni drugih: roditelji imaju utisak da ne mogu nita da urade, povlae se i odustaju, a nastavnici to doivljavaju kao njihovu nezainteresovanost. Ljuti su zbog toga i sami postaju nezainteresovani i sve se odvija u zatvorenom krugu. Porodica i kola danas imaju gotovo podjednaku ulogu u socijalizaciji dece, u ivotu deteta to su dva najvanija faktora, te ne treba da deluju paralelno, bez meuzavisnosti i meusobnog uticaja. Postojea saradnja roditelja i kole sadrajno je suena, komunikacija je povrna i nedovoljna, a roditelji su prvenstveno zainteresovani za postignue svog deteta. A istraivanja pokazuju da su deca uspenija u uenju upravo ako postoji bolja saradnja i zajednike aktivnosti roditelja, kole i nastavnika.

  Nesaradnja, odnosno pasivizacija odraslih (roditelja, nastavnika) stvara deci prostor za aktivaciju u smislu preuzimanja dela naputene moi odraslih. To se manifestuje kroz razliite pojave, od odbacivanja do agresije i nasilja meu vrnjacima i izmenjen odnos uenika prema autoritetu nastavnika i autoritetu kole.

  TA SAVETI RODITELJA OBEZBEUJU UENICIMA?

  Uenici imaju razliita interesovanja, sposobnosti i vetine, koje esto ne dolaze do izraaja u postojeem sistemu kolovanja. Podsticanjem osnivanja razliitih sekcija i uvoenja vannastavnih sadraja, te iniciranjem razliitih aktivnosti, saveti roditelja omoguavaju izraavanje i razvoj kreativnosti, humanosti, socijalnih vetina, liderskih sposobnosti, vetina komunikacije i drugih vetina i sposobnosti uenika.

  Istraivanje sebe, svojih sposobnosti i mogunosti i upoznavanje sveta oko sebe i irenje ivotnih vidika karakteristino je za mlade. Na alost, deci se ne prua dovoljno mogunosti za uestvovanje u razliitim aktivnostima koje ih interesuju, pa veinu svog slobodnog vremena ne provode konstruktivno. Saveti roditelja kroz organizovanje razliitih vannastavnih aktivnosti, sekcija i ekskurzija, omoguavaju uenicima da na koristan i interesantan nain provedu svoje slobodno vreme.

  Komunikacija izmeu kole i roditelja uglavnom se odvija preko uenika i roditeljskih sastanaka. Kroz organizovane aktivnosti saveta roditelja i njihovu komunikaciju sa razliitim organima kole, sa jedne strane, i uenicima, sa druge strane, poboljae se komunikacija na relaciji kola-roditelj-uenici i tako e se stvoriti sigurnije okruenje i bolji uslovi za vaspitanje i obrazovanje uenika.

  Uestvovanjem u kolskim aktivnostima roditelji e dobiti bolji uvid u ivot i kolovanje svoje dece i stei realniju sliku o tome te e na taj nain biti u stanju da ih bolje razumeju i pomognu im u razliitim aspektima njihovog ivota, kolovanja i sazrevanja.

  UTICAJ SAVETA RODITELJANA NIVOU KOLE, LOKALNE ZAJEDNICE

  kolski odbor odgovoran je za donoenje odluka u vezi sa poslovanjem kole, nastavnim planom i programom, raspodelom sredstava i drugim bitnim odlukama u vezi sa radom kole. Meutim, veoma je bitno i korisno da roditelji doprinesu i aktivno se ukljue u planiranje i realizovanje vanih pitanja u koli. Podseamo, u kolskom odboru se nalaze i tri predstavnika roditelja.

  lanovi saveta roditelja, iz uloge pasivnog posmatraa problema u drutvu, postaju aktivni i korisni lanovi lokalne zajednice u reavanju problema. Svojim primerom daju ideje za rad i podstiu druge roditelje i kole. Mnoga pitanja i problemi ne dotiu samo neku kolu, ve i lokalnu zajednicu. Vano je da se udruivanjem saveta roditelja iz vie kola i zajednikim akcijama na nivou lokalne zajednice mogu ublaavati brojni problemi, odnosno moe se ii u susret potrebama dece na lokalnom nivou. Mogu se

  Pozitivna zakonska reenja u praksinisu dala odgovarajue rezultate.Jo uvek ne postoje izgraeni istinskipartnerski odnosi izmeu institucijei roditelja, saveti roditelja se samo formalno osnivaju, bez sutinskog uticaja u koli, roditelji su esto neobaveteni o svrsi, ulozi i mogunostima ovog saveta, nisu upoznati sa zakonskim reenjima te ih stoga i ne koriste. Zbog takve situacije, saveti roditelja ne mogu da ispune svoju zakonsku obavezu i preuzmu odgovornost za ono to postoje.

  Istraivanja koje je radio Uiki centar za prava deteta i druge organizacije ukazuju na potrebu razvoja partnerskih odnosa izmeu kole i roditelja, kao zainteresovanih grupa za unapreenje obrazovanja i vaspitanja koje su najvie odgovorne za zastupanje interesa dece osnovnokolskog uzrasta.

  10

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  11

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  1110

 • Uzroci postojeih problema miljenje roditelja

  optereenost roditelja egzistencijalnim problemimaorijentisanost lanova saveta samo na probleme svoje deceroditelji nerado prihvataju novine u raduroditelji nemaju dovoljno motiva da ulau vreme i energiju u rad savetaroditelji nemaju pozitivno iskustvo o efektivnosti i efikasnosti rada saveta roditeljau praksi

  Vrednosti na kojima se temelji radsaveta roditelja miljenje roditelja

  zastupaju interese i prava decepotovanje zakonskih utemeljenja rada potovanje Konvencije o pravima detetavisok nivo odgovornostiukljuivanje linih znanja, vetina i sposobnosti visoki nivoi u papticipaciji lanova (da ne budemo glasaka maina)odlunost u pokretanju odreenih pitanja i inicijativa u vezi sa bitnim pitanjima radakolespremnost za uee u timskom radunegovanje saradnje i partnerstva (i u odnosu na kolu i u odnosu na roditelje koji su ihdelegirali)spremnost lanova da uloe svoje vreme i energiju u rad spremnost kole da uestvuje i podri rad saveta kroz partnerstvouvaavanje miljenja drugihpotovanje razliitostitolerancija

  Polje problema vieno oima roditelja

  pasivnost roditelja, inertnost zakonski definisanog tela saveta roditelja neinformisanost roditelja o mogunostima delovanja kroz savet roditeljanepostojanje saznanja o tome koliko je delovanje roditelja bitno i koliko moe doprineti poboljanju vaspitno-obrazovnog procesa u koli, a u interesu decenema istinskog partnerstva izmeu roditelja/saveta roditelja i kole i neprepoznavanje dobrobiti od tih partnerstavane postoje aktivnosti roditelja na lokalnom nivou koje izlaze u susret zadovoljavanju potreba i reavanju problema dece na lokalnom nivou

  Razlozi ne tako efikasnog rada saveta roditeljai problemi u radu miljenje roditelja

  roditelji su nezainteresovani za uee u radeuee roditelja u savetu je samo formalne priroderoditelji se, iz straha od posledica za dete, uzdravaju da iznose svoje miljenjelanovi saveta nemaju priliku da sutinski uu u problematku kole nudi im se samostatistikaneredovan dolazak roditelja na sastanke savetaneodgovarajui termini sastanaka retko sastajanjeneobavetenost ostalih roditelja o radu saveta i donoenju odlukanepostojanje/lo kriterijum za izbor lanova u savetnepotovanje procedure izbora u savetunepostojanje statuta u pravilnika o radu savetapredrasude roditelja o savetunedovoljna informisanost roditelja o mogunostima savetanedovoljna informisanost roditelja o savetu i dobrobitima od sopstvenog uea u radupredubeenje da nita ne mogu promeniti, a da se od njih trai da samo formalno glasajuformalno lanstvo i prisustvo predstavnika u savetuneefikasnost i neorganizovanost nedostatak vremena, neposveenost roditeljanepoznavanje prava i ovlaenja savetaoekivanje da e neko drugi reavati problemnespremnost za timski rad iskljuivost pojedinaca

  12

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  13

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  1312

 • NAJEE ZABLUDE U VEZI SA SAVETOM RODITELJA

  Za lanove saveta roditelja treba da budu birani samo roditelji koji imaju vie ili visokoobrazovanje.Delokrug i nadlenosti saveta roditelja su marginalne.Za lanove saveta roditelja najvie treba birati roditelje koji su na bitnim funkcijama ilidobrim radnim mestima.Roditelji mogu unaprediti poloaj dece u koli samo kroz materijalne donacije koli.Roditelj iz saveta nije duan da roditeljima iz odeljenja prenosi ta se deava nasastancima, niti da prenosi stavove roditelja odeljenja savetu.Bie onako kako kola odlui, miljenje roditelja se ne potuje.Roditelji ne mogu doprineti kvalitetnijem radu kole, boljoj atmosferi i unapreenjupoloaja deca u koli. Obaveza mi je da kroz savet roditelja najpre zastupam interes sopstvenog deteta.

  SAVET RODITELJA - OSNOVNA KOLA "STARI GRAD" UICE

  Misija Mi smo savetodavno telo, spona izmeu ostalih roditelja, nastavnika i uenika u koli. Postojimo da bismo aktivno uticali na donosioce oluka u koli, unutar zakonski predvienog okvira.

  Kao lanovi Saveta roditelja promoviemo jaanje moralnih vrednosti kao to su ljubav, tolerancija, iskrenost, pravda, humanost, potenje, odgovornost kod svih aktera obrazovnog procesa.

  Ciljevi: bolje informisati ostale roditelje (odeljenja iji smo predstavnici)o vanosti postojanja Saveta roditelja u kolipoveati angaovanje drugih roditelja (u odeljenjima iji smo predstavnici)za uee u akcijama, aktivnostima i projektima, koji se realizuju na nivou kole animirati druge roditelje da pokreu akcije i uestvuju u akcijama koje doprinose razvoju kole (od estetskog ureenja kolskog prostora, bezbednosti dece, do kvaliteta nastave)

  Vizija elimo da u narednom periodu animiramo sve raspoloive resurse: mesnu zajednicu, lokalnu samoupravu i ostale roditelje, kako bismo oplemenili uioniki prostor, pomogli u nabavci savremenih nastavnih sredstava i obezbedili modernizaciju kole za 21. vek, a sve zbog dobrobiti nae dece i buduih uenika.

  Poruka javnosti: Roditelji: Ako nam se kola zove Stari grad, nemojte da bude stara, ukljuimo se u akciju da bude nova i savremena, a da ostane samo ime Stari grad!

  PRIMERI DOBRE PRAKSE U RADU SAVETA RODITELJA

  Roditelji i saveti roditelja iz 15 osnovnih kola Zlatiborskog okruga osmislili su brojne akcije koji predstavljaju primere dobre prakse rada saveta roditelja uz razliite oblike participacije.

  Akcije roditelja su usmerene na dva polja:

  1. Akcije kojima se ojaavaju kapaciteti saveta roditelja za optimalno delovanjeu skladu sa zakonskim mogunostima (informisanje roditelja). Npr:

  izrada flajera o savetu roditelja za sve roditelje koleprisustvo obuenih predstavnika saveta na roditeljskim sastancima prilikom biranjanovih lanova prenoenje svih iskustava i predavanje za lanove novog saveta od strane obuenihroditeljaradionice za roditelje lanove saveta, ali i druge roditelje na roditeljskim sastancimatribine i predavanja za roditeljeizvetaj i primopredaja dunosti novom savetu - zajedniki smer i nastavljanje aktivnostiu smislu strateke opredeljenosti i dr.

  2. Akcije kojima se doprinosi poboljanju poloaja dece u koli, kojima sedoprinosi ostvarivanju prava deteta na nivou kole i stvaranjupozitivne klime u koli. Npr.:

  ureenje kolskog dvorita prikupljanje knjiga za kolski biblioteku opremanje raunarskog centra kole predavanje i radionice za uenike od strane roditelja profesionalaca (profesionalnaorijentacija, seksualno vaspitanje i sl) uee u organizaciji dana kolehumanitarne akcijeuee u organizovanju likovne kolonije u koliOtvorena vrata kole sportske igre, druenja ulenika, roditelja, nastavnika;uee u uvoenju video-nadzora u koliuee u uvoenju kolskog razglasauee u obezbeivanju prostora za rad "male" kole, zbog nebezbednog kolskogprostoraotvorena kola subotom organizacija turnira odbojka

  14

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  15

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  1514

 • izmeu elja i potreba elje esto jesu odraz potreba, ali i nerealnih oekivanja deteta ili prosto ispitivanja granica do kojih moe ii u odnosima sa odraslima. U tom sluaju, elje se ne mogu smatrati pravima, te se njihovo neispunjavanje ne smatra krenjem prava. Na primer, dete moe poeleti da ivi u miru, bez rata, i to jeste njegova jasna potreba za sigurnou, pa samim tim i pravo da bude zatieno u oruanim sukobima. Sa druge strane, dete moe poeleti da sa porodicom ili drugovima letuje u najskupljem letovalitu. Iako dete ima pravo na odmor, igru i rekreaciju, ova elja se ne moe smatrati njegovim pravom, jer potreba za igrom i odmorom se moe zadovoljiti i na druge naine.

  Dete ima potrebu za: integritetom, autonomijom, saznavanjem, mirom, kreativnou, smislom, redom, odmorom, autentinou, slobodom izbora, razvojem, igrom, izraavanjem, zatitom, lepotom, skladom, raznovrsnou, spontanou; potrebu za dodirom, bliskou, ljubavlju, uzajamnou, razmenom, zahvalnou, razumevanjem, odgovornou, uestvovanjem, poverenjem, podsticanjem, toplinom, jasnoom, prihvatanjem, potovanjem, iskrenou, slavljenjem, uivanjem.

  Kada su potrebe zadovoljene dete se osea: prijatno, ganuto, ukljueno, oduevljeno, osveeno, rastereeno, oputeno, radosno, udesno, ivahno, zadivljeno, iznenaeno, ljubopitivo, poletno, spokojno, sreno, blaeno, ispunjeno, staloeno, zadovoljno, bezbrino, nadahnuto, razdragano.

  Kada potrebe nisu zadovoljene dete se osea: bolno, usamljeno, zbunjeno, nestrpljivo, neraspoloeno, srdito, ogoreno, nesigurno, uznemireno, uasnuto, povreeno, snudeno, nelagodno, alosno, prazno, umorno, zabrinuto, napeto, uplaeno, razoarano, razdraeno, zbunjeno.

  VANO JE ZNATI...

  Saveti roditelja i Konvencija o pravima deteta

  Ueem u savetu roditelja, roditelji preuzimaju odgovornost zastupanja interesa dece koji se temelje na Konvenciji o pravima deteta. Izuzetno je vano da roditelji budu upoznati sa Konvencijom o pravima deteta, kako bi interese zastupali na najbolji mogui nain.

  Konvenciju o pravima deteta potpisale su i ratifikovale skoro sve zemlje lanice UN i time priznale navedena prava i obavezale se da utvrene standarde Konvencije sprovode u ivot i sve njene odredbe ugrade u svoj unutranji pravni poredak. Time su prava sadrana u Konvenciji postala opte prihvaeni standard u odnosu prema deci kao posebnoj grupi, koji je nemogue i besmisleno negirati.

  Kljuno pitanje vie nije koja prava deca imaju, ve kako postii da sva deca uivaju taprava.

  Srbija je preuzela obaveze iz svih ratifikovanih meunarodnih ugovora, samim tim i obavezu potovanja Konvencije.

  Iako ne postoje prava koja su manje ili vie vana, etiri prava iz Konvencije o pravima deteta izdignuta su na nivo principa jer bez njihovog ostvarivanja ne moe da se ostvari ni jedno drugo pravo iz ovog dokumenta. Zbog toga se ova prava nazivaju principi: pravo na ivot, opstanak i razvoj; pravo na nediskriminaciju; pravo na najbolji interes deteta; pravo na participaciju.

  Razvijanje znanja i vetina roditeljstva i jaanje roditeljskih kompetencija jeste neto to bismo mogli nazvati odgovornou roditelja u odnosu na prava deteta. Mnoga prava deteta ostvaruju se u krugu porodice i to iskljuivo na relaciji roditelj-dete. Kroz savet roditelja, roditelj preuzima odgovornost za zastupanje najboljih interesa deteta.

  Prava i potrebe

  Prava nisu neto to odrasli daju deci, to deca treba da zaslue, ve ih deca stiu samim roenjem i to im niko ne moe oduzeti, ak ni u situaciji kada ne postoji akt priznanja nekog prava, odnosno kada se neko pravo detetu kri.

  Sva prava proistiu direktno iz potreba deteta. Potrebe predstavljaju motive i vrednosti svakog pojedinca koji ga pokreu na akciju. Potrebe predstavljaju tenju za ostvarivanjem nekog cilja koji je svojstven ljudima. Zadovoljenje potreba neophodno je svakom oveku kako bi mogao da ivi. Deija prava odgovaraju na osnovne deje potrebe. Ovde je vano napraviti jasnu razliku

  16

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  17

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  1716

 • Detetov memorandumSusan Shapiro

  ?Ne kvari me. Znam da ne treba da imam sve to traim.

  Samo te proveravam.

  ?Ne boj se da bude odluan sa mnom. Ja to vie volim.

  Tada znam gde sam.

  ?Ne koristi silu protiv mene. To me ui da je sila jedino to se rauna.

  Odgovoriu spremnije na upuivanje.

  ?Ne budi nedosledan, to me zbunjuje i ini da izbegavam

  sve to mogu.

  ?Ne obeavaj. Moda nee moi da ispuni,

  to e naruiti poverenje koje imam u tebe.

  ?Ne nasedaj na provokaciju kada ti kaem da neto radim samo

  da bih te uznemirio. Onda u pokuati da postignem nove pobede.

  ?Ne ini da se oseam manjim nego to jesam.

  Da bih ti pokazao da nisam, praviu vee gluposti.

  ?Ne radi za mene ono to ja mogu sam, tada se oseam kao beba i

  mogu da nastavim da traim usluge.

  ?Ne dozvoli da svojim loim navikama odvuem previe tvoje panje.

  To me ohrabruje da sa njima nastavim.

  ?Ne ispravljaj me pred drugima.

  Vie e to znaiti ako to uradi tiho, kada smo sami.

  ?Ne kritikuj moje ponaanje "u vatri".

  Iz nekog razloga u tim situacijama slabo ujem,

  a moja saradnja je jo gora. Treba preduzeti korake, ali kasnije.

  ?Ne pokuavaj sa pridikama. Bie iznenaen koliko znam

  ta je dobro, a ta loe.

  ?Ne pretvaraj moje greke u grehove.

  Moram da nauim da pravim greke bez oseaja da nisam dobar.

  ?Ne trai objanjenja za moje loe ponaanje.

  Ponekad zaista ne znam zato sam neto uinio.

  ?Ne iskuavaj previe moju iskrenost.

  Ponekad sam preplaen i govorim lai.

  ?Ne zaboravi da volim da eksperimentiem.

  Tako volim, navikni se na to.

  ?Ne titi me od posledica. Moram da uim iz iskustva.

  Deca ue ono to iveR. Rasel

  Ako dete ui uz kritiku nauie da osuuje.

  Ako dete ivi uz neprijateljstvo nauie da napada.

  Ako dete ivi uz podsmeh nauie da bude stidljivo.

  Ako dete ivi uz stid nauie da se osea krivim.

  Ako dete ivi uz toleranciju nauie da bude strpljivo.

  Ako dete ivi uz podrku nauie da bude samopouzdano.

  Ako dete ivi uz priznanje nauie da ceni.

  Ako dete ivi uz potenje nauie da bude pravedno.

  Ako dete ivi uz sigurnost nauie da ima poverenja.

  Ako dete ivi uz odobravanje nauie da voli sebe.

  Ako dete ivi uz prihvatanje i prijateljstvo

  nauie da pronae ljubav u svetu.

  18

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  19

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  1918

 • 20

  LITERATURA

  Vukovi-ahovi, N. (2000): Prava deteta i meunarodno pravo,Jugoslovenski centar za prava deteta, Beograd.

  Miloevi, N. (2002): Uticaj saradnje porodice i kole na socijalno ponaanje i kolsko postignue uenika, Zbornik Instituta za pedagoka istraivanja, br. 34, str. 193-212, Beograd

  Polovina, N., Bogunovi, B. (2007): Saradnja kole i porodice, Zbornik instituta za pedagoka istraivanja, str. 429-433, Beograd.

  Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

  Konvencija o pravima deteta

  uni-Cicvari, J., Todorovi, Z. (2006): Vodi za roditelje dece predkolskog uzrasta, Uiki centar za prava deteta, Uice.

  Strategija za decu i mlade optine Uice, 2005.

  Omladinski komunikacioni centar (2005): Saveti roditelja, Banja Luka

  20

  VODI KROZ SAVET RODITELJA

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10Page 11Page 12