Vodic Za Izbor Zanimanja

Embed Size (px)

Text of Vodic Za Izbor Zanimanja

VODIza izbor

ZANIMANJA

planiranje karijere posle osnovne kole

SADRAJ6 7 8 9 10 11 12 15 19 20 22 22 23 25 25 26 28 30 33 33 34 36 37 39 39 40 42 43 45 49 51 52 53 54 55 56 58 60 60 61 61 61 61 61 62 62 62 62 62 63 IZVOD IZ RECENZIJE ZAHVALNICA UVODNA RE UVODNE NAPOMENE OSNOVNI POJMOVI KAKO SE INFORMISATI? KOJE VRSTE KOLA POSTOJE? PRAVI IZBOR PROFESIONALNA INTERESOVANJA PROFESIONALNE OBLASTI I GRUPE ZANIMANJA LINA I DRUTVENA BRIGA O LJUDIMA RAD NA PRUANJU POMOI LJUDIMA LINE USLUGE BIZNIS I POSLOVNE USLUGE TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA RAD SA BILJKAMA I IVOTINJAMA KULTURA, UMETNOST I MEDIJI TEHNIKA ELEKTROTEHNIKA MAINSTVO GRAEVINARSTVO I ARHITEKTURA SAOBRAAJ I TELEKOMUNIKACIJE TEHNOLOGIJA GEOLOGIJA, RUDARSTVO I HIDROMETEOROLOGIJA HEMIJA, FARMACIJA, TEHNOLOGIJA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA ODBRANA, BEZBEDNOST I ZATITA ZANATI SPOSOBNOSTI SNALAENJE SA REIMA SNALAENJE SA BROJEVIMA SHVATANJE NAINA RADA MAINA I UREAJA SHVATANJE ODNOSA U RAVNI I PROSTORU SPRETNOST RUKU I PRSTIJU SNALAENJE SA LJUDIMA OSOBINE LINOSTI SAVETOVANJE NAJEE GREKE U IZBORU KOLE I ZANIMANJA OPISI ZANIMANJA ADMINISTRATOR RAUNARSKIH MREA ARANER U TRGOVINI ARMIRA-BETONIRAC AUTOELEKTRIAR AUTOMEHANIAR AVIOTEHNIAR ZA ELEKTRONSKU OPREMU VAZDUHOPLOVA AVIOTEHNIAR BANKARSKI SLUBENIK BRAVAR / MAINBRAVAR BRODOVOA

2

63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 69 69 69 70 70 70 70 70 71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74 74 75

CVEAR-VRTLAR DEKORATER ZIDNIH POVRINA DIZAJNER ODEE DIZAJNER PROIZVODA OD KOE DIZAJNER TEKSTILNIH MATERIJALA / TEHNIAR DIZAJNA TEKSTILA DIZAJNER ZVUKA DRVOREZBAR EKONOMSKI TEHNIAR ELEKTROINSTALATER ELEKTROMEHANIAR ZA TERMIKE I RASHLADNE UREAJE ELEKTROMONTER MREA I POSTROJENJA ELEKTROTEHNIAR ENERGETIKE ELEKTROTEHNIAR MULTIMEDIJA ELEKTROTEHNIAR PROCESNOG UPRAVLJANJA ELEKTROTEHNIAR RAUNARA ELEKTROTEHNIAR TELEKOMUNIKACIJA ELEKTROTEHNIAR ZA ELEKTRONIKU FARMACEUTSKI TEHNIAR FINANSIJSKI ADMINISTRATOR FIRMOPISAC FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIAR FOTOGRAF FRIZER MUKI I ENSKI GEODETSKI TEHNIAR GEOMETAR GEOLOKI TEHNIAR ZA GEOTEHNIKU I HIDROGEOLOGIJU GEOLOKI TEHNIAR ZA ISTRAIVANJE MINERALNIH SIROVINA GINEKOLOKO-AKUERSKA SESTRA / TEHNIAR GRAEVINSKI TEHNIAR HIDROGRADNJE GRAEVINSKI TEHNIAR NISKOGRADNJE GRAEVINSKI TEHNIAR VISOKOGRADNJE GRAEVINSKI TEHNIAR ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA GRAVER GRNAR HEMIJSKI LABORANT HEMIJSKO-TEHNOLOKI TEHNIAR HIDROLOKI TEHNIAR IGRA IZRAIVA HEMIJSKIH PROIZVODA JUVELIR UMETNIKIH PREDMETA KAMENOREZAC-KLESAR KERAMIAR-TERACER-PEAR KOMERCIJALISTA KONDUKTER U ELEZNIKOM SAOBRAAJU KONFEKCIJSKI TEHNIAR KONFEKCIONAR KROJA KONOBAR / UGOSTITELJSKI TEHNIAR KONZERVATOR KULTURNIH DOBARA KOZMETIKI TEHNIAR KROVOPOKRIVA KUVAR / KULINARSKI TEHNIAR LABORATORIJSKI TEHNIAR LIMAR / AUTOLIMAR LIVAC KALUPAR / LIVAC UMETNIIH PREDMETA

3

4

75 75 75 76 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86

MANIKIR I PEDIKIR MASERKA / MASER MAINSKI TEHNIAR MOTORNIH VOZILA MAINSKI TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO KONSTRUISANJE MEDICINSKA SESTRA TEHNIAR MEDICINSKA SESTRA VASPITA MEHANIAR GREJNE I RASHLADNE TEHNIKE MEHANIAR MEDICINSKE I LABORATORIJSKE OPREME MEHANIAR PRIVREDNE MEHANIZACIJE MEHATRONIAR ZA RADARSKE SISTEME MEHATRONIAR ZA TRANSPORTNE SISTEME AERODROMA MESAR METALOBRUSA METEOROLOKI TEHNIAR MONTER SUVE GRADNJE MUZIKI IZVOA MUZIKI SARADNIK NAUTIKI TEHNIAR OBUAR OPERATER MAINSKE OBRADE PEDIJATRIJSKA SESTRA TEHNIAR PEKAR PIVAR PLASTIAR UMETNIKIH PREDMETA POLJOPRIVREDNI PROIZVOA POLJOPRIVREDNI TEHNIAR POSLASTIAR POSLOVNI ADMINISTRATOR PRAVNI TEHNIAR PRECIZNI MEHANIAR PREHRAMBENI TEHNIAR PREPARATOR ZIDNOG I TAFELAJNOG SLIKARSTVA PRERAIVA MLEKA PRODAVAC TRGOVAC / TRGOVINSKI TEHNIAR PROIZVOA PREHRAMBENIH PROIZVODA RASADNIAR RUDARSKI TEHNIAR RUKOVALAC / MEHANIAR POLJOPRIVREDNE TEHNIKE RUKOVALAC GRAEVINSKE MEHANIZACIJE RUKOVALAC MEHANIZACIJOM U POVRINSKOJ EKSPLOATACIJI SANITARNO-EKOLOKI TEHNIAR SCENSKI MASKER I VLASULJAR SITOTAMPAR SLUBENIK OSIGURANJA STAKLOREZAC STOLAR STOMATOLOKA SESTRA TEHNIAR UMAR UMARSKI TEHNIAR TAPETAR DEKORATER TEHNIAR DIZAJNA AMBALAE TEHNIAR DIZAJNA ENTERIJERA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA TEHNIAR DIZAJNA GRAFIKE

86 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 97 100

TEHNIAR DRUMSKOG SAOBRAAJA TEHNIAR GRAFIKE DORADE TEHNIAR HORTIKULTURE TEHNIAR MEHATRONIKE TEHNIAR OBEZBEENJA TEHNIAR PTT SAOBRAAJA TEHNIAR VAZDUNOG SAOBRAAJA TEHNIAR VAZDUNOG SAOBRAAJA ZA BEZBEDNOST TEHNIAR VAZDUNOG SAOBRAAJA ZA SPASAVANJE TEHNIAR ZA BEZBEDNOST SAOBRAAJA TEHNIAR ZA BIOTEHNOLOGIJU TEHNIAR ZA GRAFIKU PRIPREMU TEHNIAR ZA INDUSTRIJSKO FARMACEUTSKU TEHNOLOGIJU TEHNIAR ZA KOMPJUTERSKO UPRAVLJANJE TEHNIAR ZA KOZMETIKU TEHNOLOGIJU TEHNIAR ZA LOVSTVO I RIBARSTVO TEHNIAR ZA OBLIKOVANJE GRAFIKIH PROIZVODA TEHNIAR ZA PEJZANU ARHITEKTURU TEHNIAR ZA RECIKLAU TEHNIAR ZA ROBOTIKU TEHNIAR ZA ZATITU IVOTNE SREDINE TEHNIAR ZATITE OD POARA TEKSTILNI TEHNIAR TESAR TURISTIKI TEHNIAR VETERINARSKI TEHNIAR VINOGRADAR-VINAR VODOINSTALATER VOZA MOTORNIH VOZILA VOZOVOA / TEHNIAR VUE ZAVARIVA ZDRAVSTVENI NEGOVATELJ ZIDAR / FASADER ZOOTEHNIAR ZUBNI TEHNIAR ZANATI KOJIH NEMA U SREDNJIM KOLAMA BAVAR ETKAR ILIMAR IZRAIVA INTARZIJA IZRAIVA MOZAIKA IZRAIVA STARE NONJE (TERZIJA I ABADIJA) IZRAIVA VEZA KAZANDIJA KOVA OPANAR PLASTIAR POZLATAR SARA STAKLODUVA VITRAISTA ZANIMANJA BUDUNOSTI ZAKLJUAK

5

IZVODI IZ RECENZIJEVodi ispunjava tri znaajne funkcije: pomae uenicima da odrede svoje mesto spram sveta rada i informie ih o zanimanjima i obrazovnim profilima, tako da na osnovu spoja tih saznanja donesu dobro zasnovanu odluku o izboru srednje kole, odnosno zanimanja. Vodi korak po korak vodi uenike kroz proces odluivanja po modelu reavanja problema, a od uvodnih instrukcija do svih objanjenja i informacija do detelja je prireen tako da uenici mogu samostalno da ga koriste. Ova publikacija sadri i korisne opte savete o tome kako sve uenici mogu da dou do informacija o kolama i zanimanjima za koje ih one pripremaju. Vodi podstie i usmerava uenike da istrauju obrazovne profile i zanimanja i izvan njegovih korica. On, takoe, podstie sticanje vetine traenja relevantnih informacija i donoenja odluke o izboru kole i zanimanja, koje ostaju kao kompetencija za ceo ivot. Takoe, uz pomo ovog vodia uenici mogu da uoe i ta nije za njih, u odnosu na neka eventualna ogranienja, to je posebno korisno. Nikako ne treba izgubiti iz vida da je Vodi koristan alat svima koji su ukljueni u savetovanje dece u izboru kole i zanimanja, bilo profesionalno ili privatno. Iskustvena klasifikacija koju u Vodiu daju savetnici za planiranje karijere i karijerno informisanje Nacionalne slube za zapoljavanje prilagoena je realnim potrebama uenika osmog razreda, aktuelnom obrazovnom kontekstu i tritu rada. Vodi je posebno vaan zbog brojnih promena koje se u svetu, a posebno kod nas, dogaaju u oblasti kolovanja i u oblasti zanimanja. Strunjaci Nacionalne slube za zapoljavanje napravili su dobro zasnovan, a otvoren sistem mogue je dodavati zanimanja i obrazovne profile, i izostavljati ih, to je posebno vano u uslovima estih promena. Model je pregledan, lak za upotrebu i relativno jednostavan za auriranje. Grupe zanimanja predstavljene su ciljevima posla i karakteristinim radnim zadacima. Posebna prednost Vodia jeste prikaz svake grupe zanimanja s obzirom na sloenost pripreme za zanimanja, stepen kolske spreme i specifino radno iskustvo, ili neki drugi oblik strunog obrazovanja. U predstavljanju zanimanja date su sve kljune informacije o vrsti posla, predmetu rada, tipinim radnim zadacima, tehnolokim aspektima rada, mainama, alatima i sirovinama, kljunim relacijama i komunikaciji u procesu rada. Vodi dobro pokriva srednje strune kole koje su u poslednje vreme pripremile vei broj novih obrazovnih profila. Uenici e uz pomo Vodia moi da razviju vetine upoznavanja sebe i profesionalnog informisanja, koje e im biti korisne kroz ceo ivot. Skale su napravljene u skladu sa principima psiholokog testiranja, a deo koji se u Vodiu odnosi na samoprocenu linosti primarno je usmeren na to da podstakne uenike da razmiljaju o sebi. U segmentu koji se odnosi na konkretnije dovoenje u vezu osobina linosti i zanimanja, strunjaci NSZ su, s pravom, ostali u optijim, a zasigurno potvrenim tumaenjima.

Dr Ivana Petrovi Dr Panta Kovaevi 6

ZAHVALNICAZahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos nastanku ovog vodia, pre svega gospoi Valli Corbanese, ekspertkinji za zapoljavanje u Meunarodnoj organizaciji rada (MOR), koja je veoma upuena u potrebe i potencijale obrazovnog sistema i stanje na tritu rada u Srbiji. Svojim znanjem, iskustvom i profesionalnim stilom dala je konkretnu podrku i podsticaj timu. Jelena Savi, koordinatorka projekta za zapoljavanje bila je dragocena i istrajna saradnica tima u svim fazama rada koje su se odnosile na organizaciju i logistiku. Zahvaljujemo svim savetnicima koji rade na poslovima profesionalne orijentacije i planiranja karijere u Nacionalnoj slubi za zapoljavanje a koji su, na osnovu dosadanjih iskustava sa prvim izdanjem vodia, predlagali konkretne naine za unapreenje ovog dopunjenog izdanja. Takoe, lanovi proirene radne grupe Darko Ilini, Vesna Sisel, Olivera Vukovi, Dragana Stojiljkovi, Jadranka Radoji, Marija Futar, Marija Peki, Marijana Stevanovi, Branislav Strahini, Jasminka Stankovi, Jasmina Stamenkovi, Jasmina Kneevi i Duica Diki u neposrednoj komunikaciji sa autorskim timom bili su predstavnici brojnih kolega iz NSZ i time dali doprinos ovom projektu.

7

UVODNA RETokom protekle decenije karijerno voenje i informisanje privuklo je zasluenu panju i postalo kljuno orue za sprovoenje politike doivotnog uenja, strategije zapoljavanja i obezbeivanja to efikasnijih investicija za obrazovanje i obuavanje. Kari