Volvokoncernen Rapport ¶ver det andra kvartalet .RAPPORT –VER DET ANDRA KVARTALET 2018. Under Q2

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Volvokoncernen Rapport ¶ver det andra kvartalet .RAPPORT –VER DET ANDRA KVARTALET 2018....

 • RAPPORT VER DET ANDRA KVARTALET 2018

  Under Q2 2018 kade nettoomsttningen med 18% till 103,6 miljarder kronor (87,9). Justerat fr frndrade valutakurser samt frvrvade och avyttrade enheter kade omsttningen med 16%.

  Det justerade rrelseresultatet uppgick till 11.519 Mkr (8.402), motsvarande en justerad rrelse-marginal p 11,1% (9,6). Det justerade rrelsere-sultatet i Q2 2018 r exklusive en reavinst p 818 Mkr.

  Det rapporterade rrelseresultatet uppgick till 12.337 Mkr (8.402).

  Frndrade valutakurser hade en positiv pver-kan p rrelseresultatet om 672 Mkr.

  Resultat per aktie efter utspdning p 4,53 kro-nor (2,86).

  Det operativa kassafldet i Industriverksamheten uppgick till 8,3 miljarder kronor (11,9).

  Mkr dr ej annat anges 2018 2017 2018 2017

  Nettoomsttning 103.623 87.854 192.767 164.784Justerat rrelseresultat 11.519 8.402 19.816 15.236Justerad rrelsemarginal , % 11,1 9,6 10,3 9,2

  Rrelseresultat 12.337 8.402 20.634 15.236Rrelsemarginal, % 11,9 9,6 10,7 9,2Resultat efter finansiella poster 11.685 7.885 19.412 14.130Periodens resultat 9.384 5.901 15.180 10.566Resultat per aktie efter utspdning, kronor 4,53 2,86 7,31 5,11Kassaflde frn Industriverksamheten 8.322 11.886 9.810 13.398Avkastning p eget kapital, 12 mnaders rullande, % 23,4 18,9

  Nettoorderingng, antal lastbilar 60.656 55.265 132.621 110.887Leveranser, antal lastbilar 59.571 52.058 111.145 95.985Nettoorderingng, antal anlggningsmaskiner 22.787 16.209 46.725 33.696Leveranser, antal anlggningsmaskiner 24.108 17.472 46.210 33.841

  Andra kvartalet Frsta tv kvartalen

  Fr mer information om justerat rrelseresultat, se not 7.

  Jmfrelsetalen har omrknats till fljd av implementeringen av IFRS 15 Intker frn avtal med kunder.Fr mer information, se not 1.

  Helt nya Volvo 9900, en modell i en ny serie lngfrdsbussar fr Europa.

 • 2

  Rapport ver det andra kvartalet 2018

  KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

  Ett kvartal med bra frslj-ningstillvxt och frbttrad lnsamhet Efterfrgan i vra viktigaste marknader var god och under det andra kvartalet 2018 fortsatte bde vr fordons- och service-affr att vxa i en bra takt. Vr nettoomsttning steg med 18% till 104 miljarder kronor, vi frbttrade det justerade rrelseresultatet med 3 miljarder till 11,5 miljarder kronor och ndde en justerad rrelsemarginal p 11,1% (9,6). Detta r frsta gngen som Volvokoncernens frsljning har varit hgre n 100 miljarder kronor i ett enskilt kvartal och det r ocks frsta gngen som rrelsemarginalen r ver 10%. Med ett operativt kassaflde p 8,3 miljarder kronor i Industri-verksamheten fortstter vi att ha en stark finansiell stllning. Vr lastbilsverksamhet hade en bra frsljningsutveckling och kad lnsamhet trots en fortsatt anstrngd situation i delar av leverantrskedjan, huvudsakligen i Nordamerika. Lastbilsle-veranserna steg med 14% och nettoomsttningen med 16% till 65,2 miljarder kronor. Samtliga affrsomrden i lastbils-verksamheten frbttrade sin lnsamhet, vilket bidrog till att lyfta rrelseresultatet till 7,2 miljarder kronor (5,3) med en rrelsemarginal p 11,1% (9,4). Efterfrgan p den europeiska lastbilsmarknaden fortsatte att vara p en bra niv med hg aktivitet i transportsektorn, vilket bidrar till kundernas lnsamhet. Efterfrgan i Nordame-rika kade kraftigt, framfr allt driven av tillvxt i segmentet fr fjrrtransporter. Totalt steg orderingngen p lastbilar med 10% globalt. Tillsammans med vra underleverantrer arbe-tar vi hrt fr att svara upp mot efterfrgan och minska leve-ranstiderna till vra kunder. Mot bakgrund av den starka efterfrgan, rknar vi dock med att begrnsningar i leveran-trskedjan kommer att best den nrmaste tiden. Anlggningsmaskiner fortsatte sin stabila utveckling med bde kad frsljning och frbttrad lnsamhet. Hg efterfr-gan p de flesta marknader i kombination med konkurrens-kraftiga produkter bidrog till att orderingngen steg med 41%. Nettoomsttningen kade med 32% till 24,4 miljarder kronor och den justerade rrelsemarginalen frbttrades till 15,1% (13,3). De kade frsljningsvolymerna och en bibehllen kostnadsniv ledde till en betydligt kad lnsamhet. Bussars frsljning p 6,9 miljarder kronor var p i stort sett samma niv som fregende r medan rrelsemarginalen uppgick till 3,8% (4,6). Volvo Pentas frsljning fortsatte att ka och tillvxten kombineras med frbttrad lnsamhet. Nettoomsttningen steg med 15% till 3,6 miljarder kronor och rrelsemarginalen frbttrades till 19,9% (15,5) under det ssongsmssigt starka andra kvartalet. Vr kundfinansieringsverksamhet i Financial Services kade nyutlningen och hade fortsatt lga kreditfrluster som

  ett resultat av strikta kreditbedmningar och god lnsamhet hos vra kunder. Avkastningen p eget kapital steg till 15,0% (14,0). Vi fortstter att investera i nya produkter och ny teknik till nytta fr vra kunder. Under andra kvartalet var aktivitetsni-vn hg. En av nyheterna var att Mack Trucks kommer att ha en helt eldriven soplastbil i drift under 2019 hos en av vra strsta kunder i Nordamerika, New York City Department of Sanitation. Renault Trucks presenterade sin andra generation helt eldrivna fordon med ett komplett utbud frn 3,5 till 26 ton fr stadstrafik. Volvo Bussar lanserade den strsta frnyelsen av modell-programmet fr lngfrdsbussar i Europa p mer n 20 r. I USA visade vi tillsammans med FedEx upp konvojkrning, s kallad platooning, p en motorvg i North Carolina. Det var frsta gngen som en stor lastbilstillverkare och ett transport-fretag demonstrerade platooning p motorvg i USA. Volvo Penta visade ett avancerat system dr bten sjlv lgger till vid kaj, en lsning p ett av btlivets mest stressiga moment, med lansering planerad till 2020. Samtliga dessa nya produkter kommer att strka vr fram-tida konkurrenskraft. Vr strategi att vxa serviceverksamheten ger ocks resultat och under kvartalet vxte den valutajusterade servicefrslj-ningen med 8%, med frbttringar i samtliga vra affrsseg-ment. Vi ser ytterligare tillvxtpotential mot bakgrund av investeringar i kad verkstadskapacitet, vxande fordonspo-pulationer och hgre penetration av servicekontrakt. Volvokoncernen r vlinvesterad med stora tillgngar, och vr strategi tjnar oss och vra kunder vl. Vi fortstter arbetet med att frbttra effektiviteten i alla delar av koncernen och i hela leverantrskedjan, och ven om utvecklingen gr i rtt riktning finns det fortfarande utrymme fr frbttringar. Att hitta balansen mellan investeringar i ny teknik och omrden med god potential och samtidigt bibehlla vr kostnadsmed-vetenhet och flexibilitet kommer att vara i fortsatt fokus under ret. Martin Lundstedt VD och koncernchef

 • 3

  Rapport ver det andra kvartalet 2018

  FINANSIELL SAMMANFATTNING AV DET ANDRA KVARTALET 2018

  Nettoomsttning Under Q2 2018 steg Volvokoncernens nettoomsttning med 18% till 103.623 Mkr (87.854). Justerat fr frndrade valuta-kurser samt frvrvade och avyttrade verksamheter steg nettoomsttningen med 16%. Fordonsfrsljningen kade med 18% justerat fr frnd-rade valutakurser, framfr allt driven av hgre volymer av lastbilar och anlggningsmaskiner. Samtliga regioner bidrog till frsljningskningen. Servicefrsljningen steg med 8% justerat fr frndrade valutakurser, vilket terspeglar en vxande fordonspopulation och kat utnyttjande i kundernas flottor. Rrelseresultat Det justerade rrelseresultatet i Q2 2018 uppgick till 11.519 Mkr (8.402), motsvarande en justerad rrelsemarginal p 11,1% (9,6). Det justerade rrelseresultatet r exklusive en reavinst p 818 Mkr frn frsljningen av ett kinesiskt dotter-bolag med aktier i Inner Mongolia North Hauler Joint Stock

  Co., Ltd (NHL). Reavinsten redovisas under Resultat frn innehav i joint ventures och intressefretag. Under Q2 2017 gjordes inga justeringar. Jmfrt med Q2 2017 r det hgre justerade rrelseresulta-tet framfr allt en effekt av hgre volymer av lastbilar och anlggningsmaskiner, kad servicefrsljning, hgre kapaci-tetsutnyttjande och kad kapitalisering av forsknings- och utvecklingskostnader. Detta motverkades delvis av hgre frsljnings- och administrationskostnader, kad aktivitet inom FoU samt kostnader relaterade till en anstrngd situat-ion i delar av leverantrskedjan. Administrationskostnaderna pverkades negativt av en avsttning om 150 Mkr relaterad till en frmnsbaserad pensionsskuld till tidigare ledande befattningshavare. Frndrade valutakurser jmfrt med Q2 2017 hade en positiv pverkan p 672 Mkr. Det rapporterade rrelseresultatet i Q2 2018 uppgick till 12.337 Mkr (8.402).

  Nettoomsttning Mkr 2018 2017 2018 2017

  Europa 42.316 37.657 12 80.108 70.703 13Nordamerika 27.680 23.547 18 50.827 41.901 21Sydamerika 5.251 4.307 22 9.720 7.961 22Asien 21.975 16.900 30 40.374 33.700 20Afrika och Oceanien 6.402 5.444 18 11.739 10.520 12Total 103.623 87.854 18 192.767 164.784 17

  Varav:Fordon 80.834 67.105 20 148.382 123.253 20Service 19.727 18.008 10 38.484 36.077 7Financial Services omsttning 3.263 2.946 11 6.289 5.838 8Elimineringar -202 -205 1 -388 -384 -1 Inklusive anlggningsmaskiner och Volvo Penta-motorer

  Koncernens resultatrkningMkr 2018 2017 2018 2017

  Nettoomsttning 103.623 87.854 192.767 164.784Kostnad fr slda produkter -78.150 -66.601 -145.958 -124.196Bruttoresultat 25.474 21.254 46.809 40.588

  Forsknings- och utvecklingskostnader -4.192 -4.126 -8.460 -8.120Frsljningskostnader -7.992 -7.247 -15.336 -14.189Administrationskostnader -1.622 -1.443 -3.052 -2.729vriga rrelseintkter och kostnader -525 -395 -918 -1.011Resultat frn innehav i joint ventures och intressefretag 1.187 268 1.572 608Resultat frn vriga aktieinnehav 9 91 20 89Rrelseresultat 12.337 8.402 20.634 15.236

  Rnteintkter och liknande resultatposter 54 30 92 80Rntekostnader och liknande resultatposter -386 -487 -810 -950vriga finansiella intkter och kostnader -319 -59 -504 -236Resultat efter finansiella poster 11.685 7.885 19.412 14.130

  Inkomstskatter -2.300 -1.984 -4.232 -3.563Periode