Click here to load reader

VRATA VJERE

 • View
  280

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of VRATA VJERE

 • 1

  ISSN 1330-7797

  VRATA VJERE LIST UPA OGULINSKOG DEKANATA

  ZAJEDNICA OGULINSKIH VJERNIKAGodina XIX. Broj 1 (46), JAKOVLJEVA 2012.

 • 2

  ISSN 1330-7797Godina XIX. Broj 1 (46), JAKOVLJEVA 2012.ZOV - ZAJEDNICA OGULINSKIH VJERNIKA

  Rije urednika ....................................................................... 3

  NAVJEIVATI I ODGAJATI - PAPINA RIJE ................ 4

  VIJESTI IZ BISKUPIJE ..................................................... 13

  VIJESTI UPA OGULINSKOG DEKANATA .................. 27

  Iz upe Sv. Kria Ogulin ..................................................... 27

  Iz upe Bl. Alojzija Stepinca Ogulin II. ........................... 36

  Iz upe Sv. Jurja Zagorje .................................................. 39

  Iz upa Uznesenja Blaene Djevice Marije Otarije i Kristova Uzaaa Cerovnik ............................ 42

  Iz upe sv. Ane Plaki i sv. Ivana Nepomuka Saborsko ........................................................ 51

  Iz upe Presv. Trojstva Modru ........................................ 52

  Iz upa sv. Juraj - Lee na Dobri i Bl. Dj. Marije od utjehe Tromarija ........................................................ 54

  Iz upe sv. Josipa Josipdol ............................................... 55

  Iz upa Sv. Antun Padovanski Generalski Stol i Sv. Mihovil Mreniki Brest .......................................... 56

  Iz upa sv. Ivana Krstitelja Tounj i sv. Mihovila Arkanela Tri Kamenica ....................... 58

  IZ NAIH KRAJEVA ......................................................... 59

  Nazivi voda (hidronimi) na ogulinskom podruju ............ 59

  Sanacija crkve Sv. Jakova ................................................... 63

  OBITELJSKA STRANICA ................................................ 65

  S novom radou u srcu uivati Boju rije ........................ 65

  Snaga Boje Ljubavi ........................................................... 66

  Je li Bog stvorio sve to postoji?......................................... 67

  Ustrajati otkriem vjere ....................................................... 68

  MOZAIK ............................................................................. 69

  Ime naega upnika ............................................................. 69

  Ivka, ena s koprenom - asna sestra Imelda uri ............ 70

  MLADI ZA MLADE .......................................................... 72

  Izdava:upe Ogulinskog dekanataGajeva 2, 47300 OGULINTelefon/Fax: (047) 522-323e-mail: [email protected]

  Glavni i odgovorni urednik:Tomislav Rogi, upnik ogulinski

  Uredniko vijee:Marija Lovri, Zvonko Ranogajec, Ivan Tironi, Vinja Lipoak, Ana Stipeti, Dino Paui i Dino Rupi

  Priprema i tisak: TISKARA ULJI

  List izlazi dva puta godinje

  Prema miljenju Ministarstva kulture Republike Hrvatske asopis ZOV osloboen je porezaKlasa: 612-10/94-01-284Ur. broj: 532-03-1/7-94-01

  Fotografije u ovom broju ZOV-a:Zvonko Ranogajec, Ivan Pukari, Miro Brozovi, Marijan Jelui, Ante Luketi, Mile Peci, Alojz Kneevi, Petar pori i Josip Anui

  Naslovna stranica:Otarije, Susret ministranata 2012.

  IMPRESSUM

  L I S T U P A O G U L I N S K O G D E K A N A T A

 • 3

  Brao i sestre u Isusu Kristu!

  U vrelini ljetnih dana pomalo se 'kovao' novi broj ZOV-a. Kao da je bio u pei i ekao da ispee i ovjekovjei mnotvo dogaa-nja, susreta, slavlja i okupljanja u duhu vjere i molitve naeg Ogulinskog dekanata. Vje-rovali ili ne, ovo mu je devetnaesta godina izlaenja i 46. broj. To su podaci koji uvijek negdje sitno stoje uz rub i ne primijete se pa ih se zato spomenuh.

  Sadraj ovoga broja uvelike je obiljeen onim to se dogaalo proteklih pola godine u naoj Gospiko-senjskoj biskupiji i naem dekanatu u svih esnaest upa i nekoliko fi-lijalnih crkava, odnosno zajednica. Tako je to gotovo uvijek pa Zov predstavlja pisanu i fotografijom zabiljeenu povijest upnih za-jednica ogulinskog kraja. Upravo taj sadraj daje mu vanost i vrijednost koja s vremenom ne blijedi nego ostaje svjedokom vjerskog i-vota za budue generacije. A dogaanja je doista bilo na pretek to je dakako dobar znak i pokazatelj da su upne zajednice ive, da se okupljaju, da slave Boga i trae njegovu blizinu na svom ivotnom putu koji je obiljeen vjerom. U tome doista nikada ne smijemo posustati. Rasti u vjeri trajni je zadatak svakog kranina.

  Ljudski ivot podrazumijeva dozrijevanje u dobi i mudrosti, donosi s vremenom svoje plodove kao i sve drugo u prirodi. Tako je Bog htio. Prepoznavati Boje tragove, Boje naume, darove, milosti i pu-tokaze spada u sr vjernikog ivota. To je nae dozrijevanje i rast u vjeri. Dogodi se da to zaboravimo, da nam vjera postane suvie sporedna stvar. Tada nazadujemo, tad se gubimo, tada naa povezanost s Bogom slabi kao da se dogaa pad mree, gubitak signala. Svijet u kojem ivimo sve nam vie namee tih smetnja na vezi s Bogom. Osjea se to u Crkvi diljem svijeta. Zato je papa Benedikt XVI. odluio da se slijedea pastoralna godina posvuda u svijetu slavi kao Godina vjere. Uputio nam je pismo Vrata vjere u kojem donosi naglaske kako bolje upoznati, ivjeti, slaviti i svjedoiti svoju vjeru. Papi-no pismo donosimo u cijelosti.

  Vrata vjere. Zato je Papa ba tako naslovio svoju poslanicu? Kao da nas je htio izazvati na dublje razmiljanje o naoj osobnoj vjeri. Da li sam prepoznao kada sam ja to proao kroz vrata vjere ili sam jo uvijek pred njima? to me ili tko me tamo, iza tih vrata eka? Moda ih jo nisam ni pronaao ili sam uvjeren da sam doista vjeru otkrio i od nje ivim. Pitanja su na koja emo svi zajedno i svatko ponaosob odgovarati u Godini vjere. Tome e nadam se uvelike pripomoi i ovaj broj Zova.

  Dakako, nismo zaobili ni redovite rubrike: Iz naih krajeva, Obiteljsku stranicu, Mozaik i Mladi mladima. Neto je manje poezije nego inae, valjda zbog ozbiljnosti vremena koje proivljavamo. Sve u svemu novih osamdesetak stranica i preko 180 slika svjedoe o ivotu. Neka Zov doprinese da i svaka vjernika dua koja ga bude itala jo vie ivotom posvjedoi svoju vjeru. Dao Bog da tako bude!

  u ime svih sveenika ogulinskog dekanata

  elim Vam ugodne trenutke itanja novog ZOV-a,

  urednik Tomislav Rogi

  RIJE UREDNIKA

 • 4

  NAVJEIVATI I ODGAJATI

  1. Vrata vjere (usp. Dj 14, 27) koja vode u ivot zajednitva s Bogom u njegovoj Crkvi uvijek su nam otvorena. Preko njihova se praga moe prijei kada je Boja rije navi-jetena a srce dopusti da ga oblikuje milost koja preobraava. Proi kroz ta vrata znai krenuti na put koji traje cio ivot. Taj put zapoinje krtenjem (usp. Rim 6, 4), po kojem moemo Boga nazivati Ocem, a zavrava pri-jelazom iz smrti u vjeni ivot, plod uskrsnua Gospodina Isusa koji je, darom Duha Sve-toga, htio uiniti dionicima svoje slave sve koji vjeruju u njega (usp. Iv 17, 22). Ispovijedati vjeru u Trojstvo Oca, Sina i Duha Svetoga znai vjerovati u jedno-ga Boga koji je Ljubav (usp. 1 Iv 4, 8): Otac, koji je u punini vremena poslao svoga Sina radi naeg spasenja; Isus Krist, koji je u otajstvu svoje smrti i uskrsnua ot-kupio svijet; Duh Sveti, koji vodi Crkvu kroz stolje u iekivanju Gospodinova povratka u slavi.

  2. Od samog poetka svoje slube kao Petrova na-sljednika podsjeao sam na potrebu da se po-novno otkrije put vjere da bi se sve jasnije iznosila na vidjelo radost i obnovljeni zanos susreta s Kristom. U Homiliji na misi prigodom poetka pontifikata napisao sam: Crkva u cjelini, i pastiri u njoj, moraju poput Kri-sta krenuti na put, da izvedu ljude iz pustinje i povedu ih prema mjestu ivota, prema prijateljstvu sa Sinom Bojim, prema Onome koji nam daje ivot u punini. Nerijetko se dogaa da se vjernici vie brinu za dru-tvene, kulturne i politike posljedice svoga zauzimanja, dok na vjeru i dalje gledaju kao na neto to se samo po sebi podrazumijeva u zajednikom ivota. No za-pravo ta pretpostavka ne samo da se vie ne moe uzi-mati zdravo za gotovo, ve je tovie esto zanijekana. Dok je u prolosti bilo mogue prepoznati jedinstveno kulturnu matricu, koja je nairoko prihvaana u svojem podsjeanju na sadraje vjere i na vrijednosti koje ona nadahnjuje, danas se ini kako, uslijed duboke krize vjere kojom su pogoene mnoge osobe, to nije sluaj u velikim podrujima drutva.

  3. Ne moemo prihvatiti da sol postane bljutava i da svjetlo bude skriveno (usp. Mt 5, 13-16). I dana-nji ovjek moe iznova osjetiti potrebu poput Samari-janke poi na zdenac da slua Isusa, koji poziva vjero-vati u Nj i crpiti s njegova izvora, iz kojeg tee voda iva (usp. Iv 4,14). Moramo s novom radou u srcu

  uivati Boju rije, koju je na vjerni nain prenijela Crkva, i Kruh ivota, koji se daju kao potpora onima koji su njegovi uenici (usp. Iv 6, 51). Isuso-vo se uenje, naime, i danas razlijee s jednakom snagom: Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za ivot vjeni (Iv 6, 27). Pita-nje koje su postavili njegovi sluatelji: to nam je initi da bismo radili djela Boja? (Iv 6, 28), postavljamo i mi danas. Znamo Isusov odgovor: Djelo

  je Boje da vjerujete u onoga kojega je on poslao (Iv 6, 29). Vjera u Isusa Krista je, dakle, put kojim se moe definitivno prispjeti k spasenju.

  4. U svjetlu svega ovoga odluio sam proglasiti Go-dinu vjere. Ona e zapoeti 11. listopada 2012., na pedesetu obljetnicu otvorenja Drugog vatikanskog kon-cila a zavrit e na svetkovinu Gospodina Naega Isusa Krista Kralja svega stvorenja, 24. studenog 2013. Na dan 11. listopada 2012. obiljeit e se takoer dvadese-ta obljetnica objavljivanja Katekizma Katolike Crkve, kojeg je proglasio moj prethodnik, blaeni papa Ivan Pavao II., sa ciljem da svim vjernicima predstavi snagu i ljepotu vjere. Taj je dokument, istinski plod Drugog vatikanskog koncila, zatraen od Izvanredne biskupske sinode iz 1985. kao sredstvo koje e biti stavljeno u slubu kateheze, a ostvaren je

Search related