Click here to load reader

VÕÕRKEELED - · PDF file 2016-08-15 · Ainevaldkonda kuuluvad A-võõrkeel, B-võõrkeel ja eesti keel keelekümblus. A-võõrkeelena õpitakse inglise, prantsuse, saksa või vene

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of VÕÕRKEELED - · PDF file 2016-08-15 · Ainevaldkonda kuuluvad...

 • VÕÕRKEELED

 • Sisukord 1.Üldalused ................................................................................................................................................. 4

  1.1 Võõrkeelepädevus ............................................................................................................................. 4 1.2. Ainevaldkonna õppeained ja maht ................................................................................................... 4 1.3. Ainevaldkonna kirjeldus ja valdkonnasisene lõiming ........................................................................ 5 1.4. Üldpädevuste kujundamine ............................................................................................................. 6 1.5. Võõrkeelte valdkonna lõiming teiste ainevaldkondadega ................................................................ 7 1.6. Läbivate teemade rakendamise võimalusi ....................................................................................... 7 1.7. Õppetegevuse kavandamine ning korraldamine .............................................................................. 9 1.8. Hindamise alused ............................................................................................................................. 9 1.9. Füüsiline õppekeskkond ................................................................................................................... 9

  2. INGLISE KEEL...................................................................................................................................... 10 2.1. Üldalused ................................................................................................................................... 10

  2.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid .............................................................................................. 10 2.1.2. Õppeaine kirjeldus ............................................................................................................. 10

  2.2. I kooliaste .................................................................................................................................. 11 2.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks .......................................................................................... 11 2.2.2. Lõiming I kooliastmes .............................................................................................................. 11 2.2.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 1. klassis ........................................... 12 2.2.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 2. klassis ........................................... 13 2.2.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 3. klassis ........................................... 15 2.2.6. Grammatika sisu I kooliastmes ................................................................................................ 16 2.2.7. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid 3. klassi lõpuks ................................... 17

  2.3. II kooliaste ................................................................................................................................. 19 2.3.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks ......................................................................................... 19 2.3.2. Lõiming II kooliastmes ............................................................................................................ 20 2.3.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 4. klassis ............................................. 20 2.3.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 5. klassis ............................................. 22 2.3.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 6. klassis ............................................. 24 2.3.6. Grammatika sisu II kooliastmes klassiti ................................................................................... 26 2.3.7. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti II kooliastmes ......................... 27

  2.4. III kooliaste ................................................................................................................................ 34 2.4.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks .................................................................................. 34 2.4.2. Lõiming III kooliastmes ...................................................................................................... 35 2.4.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 7. klassis ....................................... 36 2.4.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 8. klassis ....................................... 38 2.4.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 9. klassis ..................................... 40 2.4.6. Grammatika sisu III kooliastmes klassiti ............................................................................ 42 2.4.7. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti III kooliastmes .................. 43

  3. EESTI KEEL (KEELEKÜMBLUS) ............................................................................................................. 54 3.1. Üldalused ................................................................................................................................... 54

  3.1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid .............................................................................................. 54 3.1.2. Õppeaine kirjeldus ............................................................................................................. 54

  3.2. I kooliaste .................................................................................................................................. 55 3.2.1. Õpitulemused I kooliastme lõpuks .......................................................................................... 55 3.2.2. Lõiming I kooliastmes .............................................................................................................. 55 3.2.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 1. klassis ........................................... 56 3.2.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 2. klassis ........................................... 57 3.2.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegevused ja hindamine 3. klassis ........................................... 59 3.2.6.Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti I kooliastmes ........................... 60

  3.3. II kooliaste ................................................................................................................................. 66

 • 3.3.1. Õpitulemused II kooliastme lõpuks ......................................................................................... 66 3.3.2. Lõiming II kooliastmes ............................................................................................................. 67 3.3.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 4. klassis ............................................. 68 3.3.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 5. klassis ............................................. 69 3.3.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 6. klassis ............................................. 71 3.3.6. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti II kooliastmes ......................... 73

  3.4. III kooliaste ................................................................................................................................ 81 3.4.1. Õpitulemused III kooliastme lõpuks .................................................................................. 81 3.4.2. Lõiming III kooliastmes ...................................................................................................... 81 3.4.3. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 7. klassis ....................................... 82 3.4.4. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 8. klassis ....................................... 84 3.4.5. Õppesisu, õpitulemused, õppetegvused ja hindamine 9. klassis ....................................... 86 3.4.6. Omandatava keeleoskustaseme kirjelduskriteeriumid klassiti III kooliastmes .................. 88

  4. B-VÕÕRKEEL VENE KEELE AINEKAVA ................................................................................................... 100 4.1. II kooliaste ................................................................................................................................... 100

  4.1.1 6. klass teemavaldkonnad ...................................................................................................... 100 4.1.2. keeleteadmised 6.klass .......................................................................................................... 101 4.1.3. õpitulemused ........................................................................................................................ 102 4.1.4. Õpitulemuste saavutamine ................................................................................................... 102 4.1.5. Õpioskuste areng, õpimotivatsioon ...................................................................................... 103 4.1.6. Hindamine ............................................................................................................................ 103

  4.2. III kooliaste 7., 8. ja 9. klass ......................................................................................................... 104 4.2.1. 7.klass teemavaldkonnad ..............................................................................................