of 62/62
BIJELA KNJIGA 2009 Redaktor: Ajla Mostarac, Vijeće stranih investitora septembar, 2009.

VSI BIJELA KNJIGA 2009 FINAL - fic.ba · PDF fileBijela knjiga je publikacija koju Vijeće stranih investitora (VSI) objavljuje godišnje. Njena svrha je da vlastima Bosne i Hercegovine

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of VSI BIJELA KNJIGA 2009 FINAL - fic.ba · PDF fileBijela knjiga je publikacija koju Vijeće...

 • BIJELA KNJIGA 2009

  Redaktor:

  Ajla Mostarac, Vijee stranih investitora

  septembar, 2009.

 • BIJELA KNJIGA 2009 ________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  2

  Obavjetenje o autorskom pravu Ovim se daje dozvola za koritenje, kopiranje i distribuciju sadraja ovog dokumenta u bilo kojem obliku i bez naknade, bez naknade autorskih prava i zvaninog zahtjeva upuenog Upravnom odboru Vijea stranih investitora, pod uslovom da kopije nisu napravljene ili distribuirane u cilju ostvarivanja dobiti i da se autorska prava Vijea stranih investitora priznaju, uz navoenje datog izvora. Vijee stranih investitora ne jami, ne garantuje, niti podnosi albu u vezi sa aktuelnou, tanou, pouzdanou ili bilo kojim drugim aspektom vezanim za ovaj dokument. Vijee stranih investitora se najtoplije zahvaljuje FIAS IWB Programu Investirajte u Zapadni Balkan, koji je omoguio tampu ove publikacije. Stavovi i miljenja iznesena u ovoj publikaciji na odraavaju nuno stavove FIAS IWB Programa Investirajte u Zapadni Balkan. Vijee stranih investitora kao ni sponzori ni pod kakvim uslovima ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posebnu, sluajnu ili posljedinu tetu, ili za bilo kakvu naknadu tete koja bi proistekla iz ili u vezi sa koritenjem ovog dokumenta, po bilo kojoj teoriji odgovornosti, ak i ako je obavijeten o mogunostima takve naknade tete.

 • BIJELA KNJIGA 2009 ________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  3

  SADRAJ

  1. PREDGOVOR ................................................................................................... 5

  2. IZVRNI SAETAK .......................................................................................... 7

  3. O VIJEU STRANIH INVESTITORA................................................................. 15

  4. PREPREKE ULAGANJU ................................................................................... 16

  4.1. POSLOVNA REGISTRACIJA......................................................................... 17

  4.2. PRIVREMENI BORAVAK I RADNA DOZVOLA ............................................... 21

  4.3. ZAKON O PRIVREDNIM DRUTVIMA .......................................................... 25 4.4. POREZI...................................................................................................... 30

  4.5. PRAVA KOJA PROIZLAZE IZ RADNOG ODNOSA I POREZI............................ 37

  4.6. ZAKON O IZVRNOM POSTUPKU ................................................................ 43 4.7. GRAEVINSKE DOZVOLE............................................................................ 48

  4.8. ZAKON O LIKVIDACIJI FBIH ...................................................................... 52

  5. LANOVI VSIA .............................................................................................. 55

  6. ZASLUGE....................................................................................................... 57

  7. LIDERI I LANOVI TIMOVA........................................................................... 59

  8. REFERENCE................................................................................................... 61

 • BIJELA KNJIGA 2009 ________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  4

  LISTA SKRAENICA

  BiH Bosna i Hercegovina

  Distrikt Distrikt Brko

  DSU Direktna strana ulaganja

  EDMWS sistem Sistem elektronske razmjene dokumenata i upravljanja dokumentima

  EU Evropska unija

  FBiH Federacija Bosne i Hercegovine

  FIAS Savjetodavne usluge u oblasti stranih ulaganja

  VSI Vijee stranih investitora

  VSTV BiH Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine

  UIO BiH Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

  MVTEO BiH Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i

  Hercegovine

  OECD Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj

  RS Republika Srpska

  USAID SPIRA Amerika Agencija za meunarodni razvoj - Pojednostavljivanje

  aktivnosti izdavanja dozvola i reima inspekcija

 • BIJELA KNJIGA 2009 ________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  5

  1. PREDGOVOR Bijela knjiga je publikacija koju Vijee stranih investitora (VSI) objavljuje godinje. Njena svrha je da vlastima Bosne i Hercegovine (BiH) predloi program prioritetnih reformi koje bi pomogle u otklanjanju kljunih prepreka ulaganjima i pruila podrka BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji. BiH nije ostala imuna na globalnu financijsku i ekonomsku krizu. Zemlja je krizom pogoena na mnogo naina; ekonomsko usporavanje je uticalo na izvoz i uvoz, priliv stranih ulaganja i javnu potronju. Nasreu, stabilnost i likvidnost finansijskog sektora je sauvana, a stand-by aranman s Meunarodnim monetarnim fondom e pruiti dodatnu stabilnost javnom sektoru. Stoga je neophodno da svi nivoi vlasti posvete panju izazovima sa kojima se susree privatni sektor. Iako su se mnogi nadali da e potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruivanju s Evropskom unijom ubrzati ekonomske reforme u zemlji - to se nije dogodilo zbog brojnih razloga. Sveukupno, predstavnicima vlasti nedostaje usklaena politika prema privredi i jasna vizija kako postaviti prioritete te upravljati i provoditi reforme. Unato injenici da su meunarodne financijske institucije odobrile znaajna sredstva za BiH, vlasti ne poduzimaju potrebne korake da ispune dogovorene uslove koje su prihvatile da e implementirati. Iako se finansijska sredstva za ove projekte mogu brzo mobilizovati i biti koritena za podrku lokalnoj privredi naalost, to se ne deava. Razvoj kljunih politika i dosljedno provoenje reformi je jedini nain da BiH postane atraktivnija za nova ulaganja i da se zadre ve prisutni investitori. Vano je da vlasti na svim nivoima nastave provoditi reforme kako bi zemlja mogla napredovati. lanovi VSIa e pruiti svu potrebnu podrku vlastima u provoenju reformi. Iskreno se nadamo da e se na glas uti i da e lanovi parlamenta na svim nivoima ovaj dokument smatrati korisnim. Bijela knjiga daje pregled izazova s kojima se suoava privatni sektor i konkretne preporuke kako bi se prevazili ti izazovi. Pozivamo zvaninike vlada da koriste ovaj dokument kao polaznu taku za pokretanje reformi, i kao vodi na osnovu kojeg e se poboljati legislativa i osigurati bolje i efikasnije usluge privatnom sektoru i svim graanima. Zahvaljujemo se FIAS IWB Programu Investirajte u Zapadni Balkan za spremnost da osiguraju sredstva i podrku VSIu u pripremi i tampi Bijele knjige 2009. I na kraju, koristimo priliku da se zahvalimo lanicama VSIa na uloenom vremenu i ljudskim resursima angaovanim na pripremi Bijele knjige 2009.

  Tie Sosnowski Predsjednik Upravnog odbora VSIa i u ime lanova Upravnog odbora

 • BIJELA KNJIGA 2009 ________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  6

 • BIJELA KNJIGA 2009 ________________________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  7

  2. IZVRNI SAETAK Vodstvo u provedbi reformi ostaje prijeko potrebno za Bosnu i Hercegovinu. Globalna ekonomska i financijska kriza je izvrila jo vei pritisak na vlasti da ubrzaju reforme. Imajui u vidu da je priliv DSUa smanjen u cijeloj regiji, vano je zadrati postojee ulagae u zemlji. Meutim, globalna ekonomska kriza nije jedini razlog za smanjenje stranih investicija u BiH. Ostali razlozi su politika nestabilnost, nedostatak predanosti reformama i nepredvidivo poslovno okruenje. Sporost u provoenju reformi je obeshrabrujua i za domae i za strane investitore. U najnovijem izvjetaju Svjetske banke "Doing Business Report za 2010. godinu, BiH je poboljala svoj cjelokupni poredak u lakoi poslovanja u odnosu na 2009. godinu. Meu 183 posmatrane zemlje, BiH je rangirana na 116. poziciji u 2010. godini u odnosu na 119. poziciju u 2009. godini. Meutim, BiH je jo uvijek rangirana daleko iza susjednih zemalja koje bre provode reforme nego BiH. Kao rezultat, Makedonija je zauzela 32., Crna Gora 71., Albanija 82., Srbija 88., a Hrvatska 103. poziciju. VSI se prvenstveno bavi poboljanjem pravnog i regulatornog okvira u BiH. Istovremeno elimo naglasiti vanost praktinih koraka koje zvaninici vlada mogu poduzeti kako bi se poboljao proces rada unutar institucija. esto nedostatak javnog pristupa informacijama, nejasne procedure i razliite prakse u istoj ili u razliitim institucijama ine poslovanje u BiH jo teim. Tokom prole godine uoena su umjerena poboljanja u podrujima koja VSI prati, mada nisu uzete u obzir neke praktine i jednostavne preporuke. Proces dobivanja graevinskih dozvola, privremenih boravinih dozvola, zemljino-knjinih dokumenata i upis u sudski registar u pojedinim opinama su znaajno poboljani. Privatni sektor i graani su uoili i visoko cijene sva poboljanja. Nie je prezentiran dio istraivanja Svjetske banke o preduzeima (2009.) koji se odnosi na prepreke ulaganju i poslovanju kako ih vide kompanije. Grafikon prikazuje deset najznaajnijih prepreka za ulaganja koje su identificirale kompanije u BiH.

  Grafikon 1

  Izvor:www.enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/