of 20 /20
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie BULLETIN

VVD Bulletin juni 2015 web_1.pdf

Embed Size (px)

Text of VVD Bulletin juni 2015 web_1.pdf

 • Volkspart i j voor Vr i jheid en Democrat ie

  BULLETIN

 • Is uw fi nancile toekomst goed geregeld?

  FDC Putman zoekt dit graag voor u uit. Uw wensen en levensdoelen staan centraal

  in ons advies. Van hypotheek tot een op maat gesneden fi nancieel plan.

  Dick Snoeck, Erkend Hypothecair planner

  www.fdcputman.nl - 015-2158491

  Vrijwillig,nietvrijblijvend Verbeterenvanwelzijnenconditiedoor Doeltreffendeaanpak

  Fysiotherapie T.010-5916341 Manueletherapie F.010-5904799 Revalidatie [email protected] PreventieveTraining I.www.fysiodocwerk.nl

  NIEUWSGIERIGE MENSEN, UNIEKE HOSTING

  NIEUWSGIERIGE MENSEN, UNIEKE HOSTING

 • P a g i n a | 1

  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie afdeling Maassluis

  48ste jaargang, nummer 3, juni 2015

  Het bulletin van de VVD afdeling Maassluis verschijnt onder de verantwoordelijkheid van het afdelingsbestuur. Door leden ingezonden artikelen behoeven niet de mening van het bestuur weer te geven.

  Inhoudsopgave Pagina

  Van de voorzitter 2 Van de fractievoorzitter 3 Van onze wethouder

  Nog geen 14 dagen in functie 5

  Nieuws uit de fractie Waterweg Werkt! 7 Agenda fractievergaderingen 8

  John Scheerstra benoemd tot lid van verdienste 9 Agenda 9

  Contactgegevens 10

  Colofon 13

 • VAN DE VOORZITTER

  P a g i n a | 2

  Zoals ik op de ALV zei, ben ik blij dat deze periode zonder wethouder is afgesloten en dat we Sjef Evers bereid hebben gevonden om dit op zich te nemen. Vanaf deze plaats wens ik hem veel succes!

  De toekomst van Maassluis is net even in betere handen als wij als VVD aan de knoppen zitten. Hopelijk kan de wethouder en de fractie samen met de anderen in de coalitie er voor zorgen dat alle maatregelen die uit Den Haag komen goed verwerkt worden. Dat bij alle wensen, die wij als lokale partijen hebben, de juiste keuzes gemaakt worden.

  Op het congres van de VVD op 30 en 31 mei ging het veel over keuzes maken. Zou de VVD nu weer in een kabinet stappen met een minderheid in de eerste kamer of toch maar niet? Het lijkt dat daar in de toekomst andere keuzes gemaakt gaan worden. Het politieke landschap is steeds meer verdeeld met vele kleinere partijen. Zoals Mark Rutte op het congres zei " wij zijn de kleinste grootste partij in de wereld". Waardoor komt dit nu, is een mooie vraag, maar zeker niet met n pennenstreek te benoemen. De ontzuiling, toegenomen welvaart, internet het zijn allemaal elementen die dit bevorderen. Het traditioneel kiezen voor je roots is er niet meer bij. Men stemt op punten, asielzoekers/islam/PVV, dierenwelzijn/PvdD, vergroening/GroenLinks. De komende jaren zal het onze taak zijn om duidelijk te maken dat dit alles in n partij te verkrijgen is, weliswaar ( gelukkig) minder extreem, maar wel met een reler beeld van de mogelijkheden.

  Hopelijk gaat dit de komende jaren lukken, zodat wij in ieder geval ook de kleinste grootste partij zijn in Maassluis!

 • VAN DE FRACTIEVOORZITTER

  P a g i n a | 3

  In de afgelopen weken hebben we een roerige periode af kunnen sluiten met de bediging van Sjef Evers als nieuwe wethouder voor de VVD Maassluis. Voor het zover was, is er echter wel wat gepasseerd. Zoals al eerder aangekondigd, werd er een stevig debat verwacht na het uitkomen van het rapport Berenschot inzake het dossier Koningshof.

  Uit het rapport bleken een aantal zaken, betrekking hebbende op Huub Eitjes, het bestuur van Koningshof, het college en ondergetekende. Op al deze facetten werden meer en minder kritische kanttekeningen geplaatst. Het bracht de fractie er toe om in het daar op

  volgende debat duidelijk stelling te nemen, indachtig de lijn van de VVD en met als uitgangspunt het belang van de VVD Maassluis. Dat betekende ook afstand nemen van het handelen van Huub. Hoe vervelend ook, in de eerste plaats voor Huub zelf. Maar het belang van onze VVD gaat nu eenmaal voor in dit soort zaken.

  Die stellingname betekende dus afstand nemen van al hetgeen is gebeurd. Daarmee heeft de VVD Maassluis het debat een richting gegeven, waarin wij ons weer als sterke coalitiepartner hebben kunnen neerzetten. Niettegenstaande deze positieve ontwikkeling blijft het hele gebeuren een vervelende nasmaak geven. Met Huub raken we een uitstekende wethouder kwijt, die we veel dank verschuldigd zijn voor hetgeen hij voor Maassluis en de VVD Maassluis heeft betekend. Maar politiek blijft politiek. Niets is zeker, zo blijkt ook nu weer. Daarmee kunnen we dit hoofdstuk in de geschiedenis van onze lokale VVD afsluiten en een nieuw hoofdstuk beginnen. En dat beginnen we met Sjef Evers als wethouder. Na gesprekken met verschillende kandidaten is Sjef uiteindelijk als meest geschikte kandidaat naar voren gekomen. Inmiddels is hij bedigd en in functie. Elders leest u zijn eerste enthousiaste ervaringen. Als fractie zijn we zeer blij, dat we weer een compleet team hebben. Overigens zullen we daarin Cor Booster tijdelijk moeten missen in verband met het prevaleren van zijn zakelijke belangen. Maar dat is van tijdelijke aard.

  De komende tijd staan de jaarstukken en de kadernota op de agenda. De jaarstukken laten weer een positief saldo zien van 1,7 miljoen over 2014. Los van dit mooie gegeven onder de streep zal de fractie het jaarverslag nader beschouwen op inhoud. Daarnaast is er de kadernota. Hierin komen de beleidsuitgangspunten voor 2016 aan bod. Bekend was, dat er een tekort van enkele tonnen goed gemaakt moest worden om een sluitende begroting voor

 • VAN DE FRACTIEVOORZITTER

  P a g i n a | 4

  2016 te krijgen. Dat leek te gaan lukken, tot dat de overheid met een vervelende mededeling kwam en er nu een extra tekort voor 2016 op ons bordje ligt van 6 ton, oplopend naar een miljoen in 2018. En dat is iets waar we met alle partijen heel goed naar moeten kijken om dat gat gedicht te krijgen. En de pijn mag niet bij n partij komen te liggen, politiek en maatschappelijk gezien. Een eerlijke verdeling van maatregelen is de opgave waar we als coalitie en als VVD voor staan.

 • VAN ONZE WETHOUDER

  P a g i n a | 5

  Nog geen 14 dagen in functie Sjef Evers

  of je wordt gemaand verslag te doen van je bevindingen tot nu toe als wethouder van Maassluis. Een ieder zal begrijpen dat ik nog niet veel inhoudelijks te melden heb over een brede en uitdagende portefeuille. Als nieuweling maak je kennis met de mensen in het stadhuis die je ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van nieuw en bestaand beleid. Je probeert je zo snel mogelijk in te werken door het spreken van veel mensen en het lezen van meters stukken. De collega

  wethouders en de burgemeester steunen je daar goed in. Zoals Sjoerd Kuiper terecht meldde bij mijn installatie duren de wittebroodsweken kort en zal ik met de jaarrekening 2014, de eerste begrotingswijziging 2015 en de Kadernota als opstap naar de begroting 2016, nog voor de grote vakantie de eerste vuurproeven moeten ervaren. Ik heb alle vertrouwen dat het gaat lukken.

  In mijn dankwoordje bij de installatie merkte ik op dat de bestuurscultuur in Maassluis plezierig is. Er is ruimte voor indringend debat waarbij alle partijen bereid zijn naar de argumenten van anderen te luisteren. De gemeenschappelijke noemer is het algemeen belang van Maassluis, haar inwoners, bedrijfsleven en alle overige belanghebbenden. Dat partijen dat algemeen belang op verschillende wijze inkleuren of op onderdelen andere prioriteiten stellen, doet daar niets aan af. Het maakt het debat levendig en leidt tot goede besluitvorming. De eerste lakmoesproef komt er aan als we spreken over de Kadernota.

  Het Coalitieakkoord dat gesloten is na de verkiezingen van 2014 tussen PvdA, CDA, VVD en VSP, moet nader worden uitgewerkt. Er zal blijken dat er meer financile wensen zijn dan mogelijkheden. Zeer wezenlijke vragen komen op tafel zoals welke mogelijkheden zijn er, wat zijn de financile consequenties van elk van de wensen, hoe bereiken we een zo optimaal mogelijk resultaat per genvesteerde euro voor een zo groot mogelijke doelgroep en hoe komt een evenwichtige verdeling tussen partijen tot stand waarbij ook rekening moet worden gehouden met niet direct kwantificeerbare voordelen. In goed Nederlands noemen we dit tegenwoordig een uitdaging! Dat klemt te meer nu de gemeente op het punt komt dat ook over serieuze structurele bezuinigingen moet worden gesproken om ook de begrotingen voor 2017 en latere jaren sluitend te krijgen. Het college en de gemeenteraad zullen daar niet direct de populariteitsprijs mee verdienen, omdat keuzes zullen moeten worden gemaakt die pijn gaan doen. Het

 • VAN ONZE WETHOUDER

  P a g i n a | 6

  is de kunst die pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen. Omdat alle coalitiepartijen hun handtekening hebben gezet onder de verplichting een zorgvuldig financieel beleid te voeren, heb ik er alle vertrouwen in dat deze moeilijke klussen, ongeacht de noodzakelijke inspanningen, geklaard gaan worden.

  Zaterdag 30 mei was er een regionale (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) open bedrijvendag. In Maassluis deden HDM, Royal Dahlman en Vecom mee, waarbij binnen Dahlman enkele andere bedrijven zich ook presenteerden. Dit was niet alleen een leerzame dag en een goede mogelijkheid om contacten te leggen, het onderstreepte weer de noodzaak om het technisch onderwijs beter op de kaart te zetten en aantrekkelijk te maken. Als het gebrek aan technisch personeel de groei van (ook Maassluise) bedrijven frustreert is het ook voor de gemeente van belang er alles aan te doen niet alleen de opleidingsmogelijkheden te verbeteren maar ook een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te scheppen zodat men zich graag in Maassluis vestigt. Dit is weer een van de onderdelen van citymarketing, een ander onderdeel in mijn portefeuille.

  Tenslotte wil ik niet onvermeld laten dat zowel binnen het stadhuis als in mijn contacten daar buiten zoals het bedrijfsleven, andere gemeenten en bestuurlijke organen, men zeer lovend spreekt over mijn voorganger Huub Eitjes. Niet alleen in de zin dat het een prettig persoon is om mee samen te werken, maar vooral zijn creativiteit, werklust en wil om gezamenlijk iets tot stand te brengen in het voordeel van Maassluis. Ik geef deze complimenten graag door en besef dat dit voor mij de lat nog hoger legt.

 • NIEUWS UIT DE FRACTIE

  P a g i n a | 7

  Waterweg Werkt! Erna te Spenke

  Deze borden hebben een aantal weken aan de lantaarns gehangen. Met als onderschrift: Kom kijken, proeven en beleven? Maar waar werd de burger nu voor uitgenodigd in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam op 30 mei jl.?

  Het was de aankondiging voor de eerste regionale openbedrijvendag. Mogelijk gemaakt door de drie gemeenten samen met IKV Ondernemend Vlaardingen, Ontdekschiedam.nu, Technetkring en MOVe.

  30 Regionale bedrijven openden hun deuren om een kijkje in de keuken te gunnen. Er kon kennis gemaakt worden met techniek, havens, maar ook food en fun. Het was ook om jongeren te trekken onder het mom: ontdek je toekomst! De technische studies werden volop gepromoot en jongeren konden op de werkvloer ervaren hoe het is om te lassen, werken met een graafmachine (virtueel) of wat het inhoudt om in de haven te werken. In Maassluis viel er op de laatste zaterdag van mei wel heel veel te beleven. In het stadshart was er een Fair, in de binnen- en buitenhaven waren er volop activiteiten en natuurlijk een jarig schip. De Jansje vierde haar 115de verjaardag. De weergoden waren Maassluis goed gezind en velen wisten het centrum en de havens te vinden. Helaas ging dat ten koste van het bedrijvenbezoek. Er waren drie bedrijven die hun deuren hadden geopend: Vecom Groep, Holland Diesel Maassluis en Royal Dahlman.

 • NIEUWS UIT DE FRACTIE

  P a g i n a | 8

  Voor mij een goede reden om Vecom te gaan bezoeken. Hier worden chemische reinigingsproducten ontwikkeld en geproduceerd. Het is een BZO bedrijf. Er wordt door de DCMR extra gecontroleerd op gevaarlijke stoffenopslag, bedrijfsvoering over deze stoffen en alle certificeringen. Door de helaas geringe belangstelling kreeg ik een privrondleiding. Bijzonder was de uitleg over de proeven in het eigen laboratorium en de R&D afdeling. Ontwikkeling staat nooit stil en de industrie vraagt om nieuwe ideen hoe technische reiniging nog beter kan worden uitgevoerd. Een dienstverlenend bedrijf dat internationaal werkt voor kleine en grote chemische bedrijven en energiecentrales. Bedrijfsbezoeken zijn goed en nuttig en krijgen zeker een vervolg. Ik hou u op de hoogte. gemeenteraad > vergaderingen.

  Fractievergaderingen Debat op dinsdag

  Tweewekelijks op maandagavond voor het debat op dinsdag in vergaderkamer de Buijs

  van 20:00u tot 22:30u

  9 juni 16 juni 7 juli

 • VAN DE SECRETARIS

  P a g i n a | 9

  John Scheerstra benoemd tot lid van verdienste

  Dinsdag 2 juni 2015 is oud-wethouder John Scheerstra benoemd tot lid van verdienste van de VVD Maassluis en kreeg daarvoor de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Op voorstel van het bestuur had de ledenvergadering eerder hiertoe unaniem besloten.

  Nadat eerder voor landelijke waardering de Mr. D.U. Stikkerplaquette was toegekend (voor leden die 20 jaar voor de VVD een functie hebben vervuld) en de Van Scherpenberg Communicatieprijs (KC Dordrecht) voor de verdienste binnen ons kiesdistrict, was het tijd voor een plaatselijke VVD onderscheiding.

  Dhr. Scheerstra toonde zich hiermee zeer verguld en heeft zijn dank uitgesproken aan alle leden van de afdeling.

  De inbreng van dhr. Scheerstra tijdens een vergadering is altijd eentje scherp van geest en pen. Nog steeds blijft de oud-wethouder een plek in de vereniging innemen. In plaats van borrels en andere evenementen te bezoeken komen de mensen nu naar hem toe om te horen wat hij van iets vindt en zou doen. We hopen nog een tijd van deze inbreng te kunnen genieten, maar nu dus als lid van verdienste!

  Agenda

  Regionaal 06-07-2015 Achterban overleg KC Dordrecht

  Landelijk 28-11-2015 Najaarscongres

 • CONTACTGEGEVENS

  P a g i n a | 10

  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Afdeling Maassluis

  Contactgegevens

  FRACTIELEDEN & STEUNFRACTIELEDEN

  dhr. G. (Gerard) van der Wees Fractievoorzitter Merellaan 1373 3145GM Maassluis tel: 010-5917188 e-mail: [email protected]

  Onderwerpen: Bestuur, Openbare orde en Veiligheid, Burgerlijke stand en Verkiezingen, Beheer Vastgoed, Begroting en Meerjarenplanning, Buitenruimte Projecten: Binnenstad / Sluispolder West

  dhr. D. (Dick) Snoeck BBA Vice-fractievoorzitter Noordvliet 153 3142 CL Maassluis tel: 010-5914442 email: [email protected]

  Onderwerpen: Bestuur, Stedelijke Ontwikkeling, Werk en Inkomen, Algemene Middelen, Algemene dekkingsmiddelen en Belastingen, Economie Projecten: Burgemeesterswijk, Balkon, Dijk, Kade, Kapelpolder

  mw. S. (Sandra) Mulder-Vreugdenhil Secretaris Spechtstraat 54 3145 XL Maassluis tel. 010 592 08 38 e-mail: [email protected]

  Onderwerpen: Communicatie, Zorg, Jeugd en Onderwijs, Sport en Recreatie Projecten: Koningshoek

 • CONTACTGEGEVENS

  P a g i n a | 11

  mw. B.J. (Erna) te Spenke Penningmeester Elzendal 85 3142 AD Maassluis tel: 010 5920250 e-mail: [email protected]

  Onderwerpen: Cultuur, Duurzaamheid, Groenvoorziening, Havens, Milieu Projecten: Dijkpolder

  drs. P.H. (Peter) van Velzen Steunraadslid Furie 12 3144 DS Maassluis tel: 06 51717807 e-mail: [email protected]

  dhr. C. (Cor) Booster Steunraadslid (tijdelijk inactief) Rntgendreef 24 3146 BN Maassluis tel: 010 5916464 e-mail: [email protected]

  WETHOUDERS

  Mr. J.M.H. (Sjef) Evers Maria Rutgerstraat 8 3141 XS Maassluis tel: 06-55853620 e-mail: [email protected]

  Portefeuille: Financin en economie, Duurzaamheid en milieu, Personeel & organisatie, Communicatie, website en city marketing

 • CONTACTGEGEVENS

  P a g i n a | 12

  BESTUURSLEDEN

  dhr. W.M. (Wouter) de Nie, Voorzitter tel: 06 26176056 Veerstraat 11 3142 CP Maassluis e-mail: [email protected]

  mw. B.H. (Bea) Scheurwater, Secretaris tel: 010 5911488 Carderie 1 3142 BA Maassluis e-mail: [email protected]

  dhr. R. (Robbin) Dercksen, Penningmeester tel: 06 53888209 Stadsmolen 105 3145 CV Maassluis e-mail: [email protected]

  mw. L.J. (Lientje) van Duinen, Algemeen Bestuurslid tel: 010 5921420 Van Beethovenlaan 583 3144 AP Maassluis e-mail: [email protected]

  dhr. V.P.J. (Victor) Kappelhof, Communicatie tel: 06 52458687 Sparrendal 452 3142 LP Maassluis e-mail: [email protected]

  dhr. A.C.J. (Andr) Swertz, Algemeen Bestuurslid tel: 06 55722001 Asserdreef 48 3146 AE Maassluis e-mail: [email protected]

  dhr. E. (Erik) Hoogendoorn, Algemeen Bestuurslid tel: 06 21556599 e-mail: [email protected]

 • COLOFON

  P a g i n a | 13

  Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Afdeling Maassluis

  Mededelingen van het secretariaat

  Voor het opgeven van nieuwe leden doorgeven van adreswijzigingen opzeggen van een lidmaatschap

  is ons postadres Voor financile zaken

  VVD-afdeling Maassluis NL23ABNA0810013487 Carderie 1 t.n.v. VVD afd. Maassluis 3142 BC Maassluis Email: [email protected] Email: [email protected]

  Kopijstop volgend Bulletin

  DINSDAG 15-09-2015

  [email protected]

  REDACTIE Jaap Breunis @ [email protected]

  Marc Wesselius @ [email protected]

  Wouter de Nie @ [email protected]

 • Volkspart i j voor Vr i jheid en Democrat ie

  BULLETIN