of 13 /13
VÝRO Č VÝRO Č SPRÁVA SPRÁVA 2009 2009 Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže ...aby každý mladý človek zažil spoločenstvo!

Výročná správa ZKSM 2009

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Výročná správa ZKSM 2009

Text of Výročná správa ZKSM 2009

 • VRONVRON SPRVA SPRVA

  20092009

  Zdrueniekresanskch

  spoloenstiev mldee

  ...aby kad mlad lovek zail spoloenstvo!

 • OBSAH

  SLOVO NA VOD 3

  OZKSM 4

  Poslanie acie zdruenia 4

  Hlavn innos ZKSM 4

  Prioritn oblasti zamerania innosti ZKSM 5

  Histria zdruenia 5

  ORGANIZAN TRUKTRA 6

  PROJEKTY VROKU 2009 9

  Celoslovensk projekty 9

  Intern grantov kolo Pomme si 14

  Zahranin projekty 15

  Partnerstv 16

  VZDELVANIE 18

  METODICK INNOS 19

  STAV MAJETKU,ZVZKOV AVLASTNCH ZDROJOV 20

  POAKOVANIE 21

  SUMMARY OF THE ANNUAL REPORT 23

  SLOVO NA VOD

  Mil lenovia, spolupracovnci, dobrovonci, partneri a sympa-tizanti ZKSM,

  predkladme vm vron sprvu o innosti nho obianskeho zdruenia za rok 2009. V nej vm ponkame prehad a hodno-tenie najzaujmavejch projektov a aktivt nho zdruenia, ako i informcie tkajce sa benho fungovania a organizanho zabezpeenia ZKSM v roku 2009.

  Okrem kadoronch podujat sa nm v roku 2009 podarilo spe-ne zrealizova Intern grantov program, v ktorom sme mohli podpori osem zaujmavch projektov. Tie sa uskutonili v rznych ktoch Slovenska, kde mlad udia op dokzali svoju tvorivos a ochotu s do novch vec. ZKSM podporuje svojich lenov i v spo-luprci s miestnymi samosprvami. V roku 2009 sme uskutonili mnostvo aktivt prve na tejto loklnej rovni. V tejto oblasti bol vznamnm projekt s nzvom Me to zmeni, ktor prispel k aktvnejiemu zapojeniu mladch ud do ivota miestnej samosprvy v Sliai.

  Poteenm pre ma je nov partnerstvo s organizciou Yes, we can, ktor je zameran na humanitrnu a rozvojov pomoc uom v ndzi. Poas letnch podujat sa viacer nai le-novia dobrovoncky zapojili do zbierky pre opusten deti v meste Kapigaj v Kazachstane, ktor uskutouje tto organizcia.

  V novembri prebehli voby predsedu ZKSM. Chcem sa poakova vetkm naim lenom a ich zstupcom v Celoslovenskej rade, e mi op prejavili svoju dveru a zvolili ma na post predsedu i na nasledujce obdobie. Poas neho sa budem snai zachova kontinuitu smerovania prce s mldeou v rmci ZKSM.

  ZKSM aktvne pracuje na zven vzdelanostnej rovne a adaptability svojich zamestnan-cov. Prispievaj k tomu prebiehajce kolenia v rmci projektu Zvenie adaptability pra-covnkov MVO. Tieto kolenia nm pomhaj objavova potencil, ktor mme v naich zamestnancoch.

  Na zver mi dovote, aby som vyjadril poakovanie vm vetkm za akkovek formy po-moci, ktor nm umouj napa nae poslanie. akujem za celoron prcu a vyprosu-jem Boie poehnanie vetkm zamestnancom, spolupracovnkom a dobrovonkom.

  Jn Buc predseda zdruenia

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH3

 • OZKSM

  Poslanie acie zdrueniaZdruenie kresanskch spoloenstiev mldee je obianske zdruenie, ktorho hlavnm cieom je napomha rozvoju mladch ud na osobnosti s ucelenm pohadom na ivot, prispievajcich svojimi postojmi, konanm aprcou krozvoju spolonosti acirkvi, by zod-povednmi obanmi aaktvnymi lenmi miestnych, nrodnch amedzinrodnch spolo-enstiev.

  Hlavn innos ZKSM1. Vytvranie priestoru na pravideln stretvanie mladch ud avznik kresanskch spo-

  loenstiev, vrmci ktorch sa venuje pravidelnej a systematickej prci s demi aml-deou sdrazom na rozvoj neformlneho vzdelvania mladch ud, jeho kvalitu a kontinuitu.

  2. Organizovanie spoloenskch, duchovnch, vzdelvacch, kultrnych, charitatvnych, portovch podujat pre mladch ud vrmci reginov, na celoslovenskej amedzin-rodnej rovni.

  3. Podpora dobrovonctva arozvoj dobrovonckych aktivt pre mladch ud s cieom pre-hbi ich zodpovednos a aktvne zapjanie sa do rieenia spoloenskch problmov.

  4. Podpora cieavedomej vchovy mladej genercie k osobnej zodpovednosti za svoj ivot akdemokracii, prispievanie kprevencii drogovch zvislost ainch negatvnych javov vspolonosti.

  5. Spoluprca salmi organizciami, hnutiami, komunitami amiestnymi samosprva-mi. zka spoluprca s Konferenciou biskupov Slovenska ajednotlivmi dieczami.

  6. Podieanie sa na formcii animtorov pracujcich smldeou, spoluprca sanimtor-skmi kolami.

  7. Metodick podpora pre prcu smldeou vydvanm vlastnch knh, asopisov arz-nych pomcok.

  8. Prispievanie kzchrane aobnove kultrnych a historickch pamiatok aochrane ivot-nho prostredia.

  Prioritn oblasti zamerania innosti ZKSM1. formcia aneformlne vzdelvanie mladch ud duchovn rast, vzdelvanie

  ldrov, dobrovonkov aprofesionlnych pracovnkov, vzdelvacie aforman poduja-tia, osobnostn rast, posilnenie zrunost aschopnost mladch ud, prprava pre trh prce apre angaovanie sa vspolonosti, vyjadrovanie nzorov,

  2. dobrovonctvo avonoasov aktivity evanjelizan projekty, festivaly,

  3. spoluprca spartnerskmi organizciami informa-n aporadensk sluby, dieczy, in organizcie,

  4. angaovanos mladch ud obianska participcia, dobrovonctvo, socilna sluba, zchrana pamiatok, hu-manitrna pomoc,

  5. zvyovanie informovanosti, extern aintern ko-munikcia, propagcia aktivt zdruenia mdia, web, reklama, reginy, e-mail,

  6. poradenstvo, supervzia.

  Histria zdruenia Historick korene ZKSM siahaj a do 40-tych rokov minulho storoia, kedy na podnet profesora Kolakovia vzni-kali na Slovensku prv spoloenstv mladch ud. A po revolcii, v roku 1990, vzniklo obianske zdruenie pod nzvom Hnutie kresanskch spoloenstiev mldee. Dnen po-dobu dostal nzov zdruenia v roku 1999, kedy Celoslovensk rada schv-lila zmenu stanov a nzvu hnutia na Zdruenie kresanskch spoloenstiev mldee. V roku 2010 si ZKSM pripo-menie 20 rokov existencie ako obian-skeho zdruenia.

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH4 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH5

 • ORGANIZAN TRUKTRA

  Spoloenstvo je zkladnou organizanou jednotkou ZKSM. K 31. 12. 2009 malo ZKSM 676 spoloenstiev.

  Oblastn centrum je organizanou jednotkou ZKSM, ktor zastreuje jednotliv spo-loenstv. Oblastn centrum vedie vedci, ktor m prvo kona v jeho mene. Oblastn centr ZKSM nemaj prvnu subjektivitu. K 31. 12. 2009 malo ZKSM 33 oblastnch centier.

  Orgny ZKSM

  celoslovensk rada (CSR) - je najvym orgnom ZKSM, tvoria ju vedci oblastnch cen-tier alebo nimi poveren zstupcovia. lenovia celoslovenskej rady k31. 12. 2009:

  predsednctvo - je vkonnm orgnom, ktor riadi innos ZKSM medzi zasadaniami CSR.

  lenovia s volen celoslovenskou radou ZKSM. K31. 12. 2009 predsednctvo pozostvalo z piatich lenov:

  Jn Buc

  Veronika Janusov

  Jlius Slovk ml.

  Peter Bran

  Erik Herceg

  tatutrny orgn tatutrnymi orgnmi zdruenia s predseda avkonn riadite, ktor zastupuj kad samostatne zdruenie navonok. Vroku 2009 bol predsedom ZKSM Jn Buc avkonnou riaditekou ZKSM Veronika Janusov.

  kontroln komisia je kontrolnm orgnom ZKSM, ktor sa za svoju innos zodpoved CSR.

  K31. 12. 2009 pozostvala ztroch lenov:

  Miroslav Kavo

  Vladimr Balaj

  Pavol Noga

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH6 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH7

  1. OC Bratislava Pavol Noga

  2. OC Katarnka Eva Neubauerov

  3. OC Dunajsk Lun Pavol Kunzo

  4. OC Malacky Luk evk

  5. OC Myjava Mariett Jankoviov

  6. OC Vrbov Ladislav zy

  7. OC Sere Miroslav Kavo

  8. OC Nitra - Vysoki Martina Ulin

  9. OC Nitra Peter Chud

  10. OC Trenn - Juh Paulna Vrblikov

  11. OC Nov Dubnica Tom io

  12. OC Kfas Igor Cinge

  13. OC Ilava Agnesa Vozrov

  14. OC Prievidza Peter Slamka

  12

  3

  4

  5

  6

  789

  13

  10 1211

  1415

  16

  1718

  19

  24

  20

  232221

  25

  26

  27

  33

  3231

  3028

  29

  15. OC Bnovce n/ Bebr. Bohumr Krlik

  16. OC adca ubomr Potoiar

  17. OC Kysuck Nov Mesto Eva Mosklov

  18. OC ilina Duan Vclav

  19. OC Solinky Ivana Chladn

  20. OC Bansk Bystrica Jn But

  21. OC SP Jlius Slovk, ml.

  22. OC Zvolen CUP Milan Vajo

  23. OC Holubica Janka Kovikov

  24. OC Orava Marta Porubsk

  25. OC Spisk Nov Ves Veronika Janusov

  26. OC Star ubova Petronela Ilkoviov

  27. OC MPKS Zuzana Sarneck

  28. OC Koice Jaroslava Kmecov

  29. OC AC Janka Viselkov

  30. OC Aets Jana Pristov

  31. OC Zefi rn Otlia Gborov

  32. OC Snina ofi a opov

  33. OC Brka Terzia Komikov

 • Zamestnanci ZKSM k31. 12. 2009:

  Veronika Janusov vkonn riadite, IC ZKSM Spisk Nov Ves, Helena Zadorov - pro-jektov manar ZKSM, Denisa Janovkov - projektov manar ZKSM, Mria Duboov ekonomick referent, Danka Mariovsk administratvny referent, Jlius Slovk koor-dintor, Jn But koordintor, Petra Bakosov koordintor, Marta Porubsk koordi-ntor, Mria Janusov medilny manar.

  Koordintori poda jednotlivch diecz:

  Petra Bakosov Bratislavsk a Trnavsk arcidiecza, Bohumr Krlik Nitrianska diecza ailinsk diecza, Jlius Slovk Banskobystrick diecza, Marta Porubsk Spisk die-cza, Preovsk arcibiskupstvo, Jaroslava Kmecov - Koick arcidiecza, Koick eparchia

  PROJEKTY VROKU 2009

  CELOSLOVENSK PROJEKTY

  ... prevame spoloenstvo

  Peia p Mur Levoa

  Pod ztitou ZKSM sa v roku 2009 konal u 18. ronk peej pte z Mur-a do Levoe. Mlad udia kadorone peo putuj zMura cez Telgrt, Hra-novnicu a Spisk tvrtok do Levoe. Poas piatich dn spolone prekonaj 72 kilometrov. Program je postaven hlavne na prci v malch skupinkch, vktorch sa raz za de mlad stretva-j anavzjom sa zdieaj akomunikuj. Mlad udia si poas pte odovzdvaj sksenosti zo systematickej prce sml-deou. Je tu tie priestor pre informovanie apodnietenie neorganizovanej mldee zapoji sa do celoronej innosti jednotlivch spoloenstiev zastnench na akcii. Neoddelite-nou sasou programu je prijatie mladch ptnikov v obciach, cez ktor prechdzaj. Miestni obyvatelia spolone so starostami, kazmi pripravuj oberstvenie amil prijatie. Neoddelitenou sasou podujatia je dobrovonctvo. Dobrovonci pracuj na rznych rovniach pri zabezpeovan akcie, technick aorganizan zabezpeenie, zastreenie pr-ce vskupinkch, regulovanie dopravy, poskytovanie prvej pomoci apodobne. Na akcii sa kadorone stretva skvel tm dobrovonkov, bez ktorch by sa akcia nemohla uskutoni.

  ... zachraujeme kultrne pamiatky

  Katarnka

  Projekt Katarnka, zameran na innos mladch dobrovonkov zachraujcich ruiny kostola a kltora sv. Katarny v Malch Karpatoch, slvil v roku 2009 svoje 15.-te vroie. V priebehu tohto obdobia sa do projektu zapojilo viac ako tisc mladch dobrovonkov, ktor prichdzali z celho Slovenska, aby poas dvojtdovch turnu-sov - workshopov priloili ruku k dielu a svojou aktvnou asou prispeli k zchrane tejto kultrnej pamiatky. astnci podujat sa preniesli v ase do 18. storoia a desa dn trvili bez elektriny, mobilov, televzie, potaa a ostatnch vdobytkov civiliz-cie. Letn tbory na Katarnke umouj kadorone mladm uom zska nov zru-

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH8 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH9

 • nosti, spozna mladch ud s rovna-kmi zujmami a zai spoloenstvo. V letnch mesiacoch sa na Katarnke konala letn kola geofyziky, ktor navtvili archeolgovia z Nemecka, Turecka aj Slovenska. Pri prleitosti vroia tohto projektu sa konal De otvorench dver, spojen stvorivmi dielami, ako aj vron ples vdobo-vom tle. Tento projekt organizujeme vspoluprci sobianskym zdruenm Katarnka.

  Dubova Colonorum

  Dubova Colonorum je projekt, ktor sa sna formou tborov, scharakteristickm do-bovm programom, zachrni zrcaniny kostolka sv. Kozmu aDamina na Orave. Tbory s uren pre mladch dobrovonkov od 18 rokov. Zchranu organizujeme vspolupr-ci s obianskym zdruenm Dubova Colonorum, s obcou Sedliacka Dubov amiestnym farskm radom. Od roku 1998, kedy tento projekt vznikol, sa do neho zapojilo viac ako tyristo mladch dobrovonkov. Jeho cieom je taktie prispieva krozvoju dobrovonctva, k zmysluplnmu a uitonmu trveniu vonho asu mladch ud, rozvja ich vzjomn vzahy, vzah k histrii a prrode a celkovo formova ich osobnosti.

  ... brame bariry a predsudky

  Jazykov tbory Anem

  Projekt Anem predstavuje letn kresansk tbory s vyuovanm anglickho anemec-kho jazyka. S uren pre mlde zo Slovenska i zo zahraniia vo veku od 15 do 30 rokov.

  Nemeck Anem

  Nemeck Anem je celoron pro-jekt, ktor zaha krtkodob i dlho-dob aktivity, pravideln tdenn stretnutia, vkendov podujatia, ako aj prpravu, koordinciu, realizciu a zhodnotenie letnho jazykovho podujatia, ktor nesie rovnak nzov ako cel projekt. Letn jazykov tbor je uren pre mlde z celho Slo-venska, ale aj zo zahraniia (Raksko, Nemecko, Ukrajina). Jeho nplou je

  kvalitn apestr program realizovan dvojjazyne - vnemeckom avslovenskom jazyku. Vroku 2009 sa konalo toto stretnutie vNitrianskom Rudne. Vtomto roku sme sa zamerali na integrciu zdravotne ako postihnutch mladch ud do naich celoronch aktivt, poas ktorch sme prispsobili program, stravu ako aj metodick pomcky ich peci-fi ckm potrebm. Vaka nii nevidiacich aslabozrakch na Slovensku sa nm podarilo zska preklad brorky, sktorou celorone pracujeme, do braillovho psma. Pln zapo-jenie mladch ud shendikepom do letnho programu bolo vekm obohatenm pre astnkov ildrov. Vzjomne sme vytvorili priestor, kde bolo mon zai spoloenstvo bez barir apredsudkov.

  Tbor Nemeck Anem vnmam ako zrakovo postihnut vemi pozitvne. Spoznala som tam mnoho novch dobrch ud, obnovila apreverila som si znalosti znemeckho jazyka, ahlavne, duchovne som pookriala. Animtori boli ku mne vemi pozorn acitliv na moje potreby. Milm prekvapenm pre ma bola nemecko-slovensk brorka s piesami, zamys-leniami na kad de asasami svtej ome v braillovom psme. Ctila som sa tam prijat avlenen medzi ben zdrav populciu mladch zanietench kresanov.

  Miriam astnka tbora

  Anglick Anem

  Kresansk kemp Anem, spojen s vubou anglickho jazyka, sa v roku 2009 konal na Dobrej Vode pri Pieanoch. Okrem astnkov zo Slovenska, sa ho zastnili aj hostia z Anglicka a Ameriky. Sasou programu boli prednky, workshopy aduchovn program. Von as sa niesol v portovom, kreatvnom a divadelnom duchu. Anglick Anem je vzde-lvacie podujatie, ktor ponka monos rozvin svoje jazykov znalosti, upevni a preh-bi svoj vzah k Bohu a spozna vea novch priateov.

  ... mlad zakademickej pdy neakademicky

  Akadem

  Takmer 350 mladch ud sa v no-vembri 2009 stretlo na osemnstom ronku celoslovenskho stretnutia vyso-kokolkov pod nzvom Akadem. Stret-nutie sa nieslo v znamen tmy M to (n)dej. Od predchdzajcich ronkov sa Akadem 2009 lil pestrosou airokou klou workshopov, ktor prebiehali pa-ralelne na rznych miestach. Stretnutie vysokokolkov Akadem poskytuje jedi-nen priestor pre mlde na vzjomn zdieanie poas prce vskupinkch, zs-

  Ttapla

  M

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH10 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH11

 • kavanie novch vedomost asksenost zprednok aworkshopov avneposlednom rade na spoznvanie novch ud a vytvranie novch priatestiev. Toto podujatie organizujeme vspoluprci so zstupcami Univerzitnch pastoranch centier a s Radou pre mlde a uni-verzity Konferencie biskupov Slovenska.

  ...ponkame perspektvu dobrovonkom

  Vonos na Nevonom

  Festival Vonos na Nevonom po-nka mladm uom, prostrednctvom atraktvneho programu, beiaceho s-asne na viacerch pdich, plnohod-notn alternatvu trvenia vonho asu. V roku 2009 sa konal piaty ronk tohto podujatia. Hudobn festival Vonos na Nevonom ponkol mladm uom vy-stpenia kvalitnch zahraninch, ako aj slovenskch gospelovch skupn, boha-t vber workshopov, monos vyska rozlin adrenalnov porty a mnoho inho. Cieom tejto akcie bolo ohlasova evanjelium, prina novos, nevednos azjedno-tenie, a tak prispie k budovaniu novej genercie mladch ud na Slovensku. Motto piateho ronka festivalu V novom ate vybrali jeho organiztori so zmerom predstavi festival v novej perspektve predovetkm pre dobrovonkov, ktor v hojnom pote prispievali k jeho realizcii.

  P rokov dobrovonctva vrmci organizovania Vonosti na Nevonom bolo pre ma vekou kolou. Oblasti, v ktorch som sa poas tohto obdobia naozaj vea nauil, boli napr. pr-ca s umi, komunikcia, vytvranie rozpotu, vytovania, technick zleitosti, logistika avea inch. Vonos ns vetkch vorganizanom tme previedla obrovskm mnostvom sksenost. Ned sa opsa vetko vniekokch vetch, treba si to zai. Urite viem, e bez Vonosti by sme sa dnes nepustili do iadnych projektov apodujat vrozmeroch, ak robme. Bola to nezaplatiten sksenos pre kadho lena organizanho tmu.

  Julo organiztor festivalu

  ... vytvrame mosty

  Hajdukfest

  Hajdukfest je benefi n hudobn festival, ktor sa vroku 2009 konal vLevoi piaty krt. Festival ponkal priestor najm menej znmym mladm talentom, ktor maj mlo monost prezentova svoju tvorbu. Za cie si toto podujatie dalo vytvra mosty tam, kde s nejak bariry. Prve pre-to poas neho mali monos vystpi hudobn interpreti prezentujci rozlin nre (rock, pop,

  folk, ako aj gospelov hudbu). Novinkou oproti minulm rokom bola as men-tlne hendikepovanch mladch ud na festivale, ktor mali monos prezentova svoju innos formou tzv. workshopov chrnench dieln, ako aj prostrednctvom kultrneho vystpenia poas programu festivalu. Predstavili sa taktie rozlin or-ganizcie, ktor sa venuj uom ijcim na pokraji spolonosti. Vaok zo zbierky poas festivalu bol pouit na pomoc Do-movu pre opusten deti v Kazachstane.

  ... participujeme na ivote spolonosti

  Me to zmeni

  Cieom projektu bolo zapoji mladch ud do aktvnej spoluprce smestom, i inou komunitou vich okol ako aj bojova proti delikvencii mladistvch, rasizmu ainm socilno-patologickm javom medzi dnenou mldeou. Projekt pozostval z realizcie worksho-pov aseminrov pre mladch ud vmiestnej kole. Zaujmavm pre astnkov projektu bola sa vstriekan graffi tov na vopred vyroben plochy, hip-hop battle abreak dance workshop i streetball turnaj. Sasou programu boli seminre na tmu kodlivosti uva-nia drog ako aj zrenovovanie detskho ihriska vmeste Slia ain pomocn prce vmeste realizovan mladmi umi na zklade konzultcie smiestnou samosprvou. Projekt bol podporen zprogramu Mlde vakcii.

  PcasVB

  J

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH12 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH13

 • INTERN GRANTOV KOLO POMME SIVroku 2009 sme vyhlsili intern grantov kolo pod nzvom Pomme si!. Do gran-

  tovho programu bolo podanch estns projektov, z ktorch sme podporili dev. Medzi ne patril celoslovensk projekt ZKSM Dubova Colonorum - zchrana kostolka sv. Kozmu a Damina, i tvrt ronk festivalu rmskej gospelovej hudby FestRom, ktor sa konal vKrovej Vsi pri Spiskej Belej.

  Medzi podporen projekty, zameran na rozvoj dobrovonctva, patrilo Arcidieczne stretnutie mldee (ADSM), ktor navtvilo viac ako 3000 mladch ud, stretnutie dobro-vonkov vo Vranove nad Topou pod nzvom Akn mla ako aj Danielova Genercia projekt zameran na vykolenie 153 dobrovonkov adobrovonckych ldrov pre praktick pomoc na mldenckom hudobnom festivale CampFest.

  Krozvoju zrunost mladch ud prispeli Vkendov workshopy pre ldrov hudobnch skupn. Prebiehali poas roka 2009 vKrovej Lehote azapojilo sa do nich 180 mladch ud. al projekt spodobnm zameranm, pod nzvom Svietime vtme, bol obohaten o aktivity zameran na informovanie voblasti zvislosti mladho loveka ana eliminciu dsledkov tchto zvislost. Podpori sme sa rozhodli taktie vzdelvacie podujatie Okultiz-mus ajeho dsledky aMldencku konferenciu MK009, zameran na osobn rast a ciea-vedomos jej astnkov.

  ZAHRANIN PROJEKTY... spoznvame multikulturlnu Eurpu

  EDS - ZAK Malta

  Zdruenie kresanskch spoloenstiev mldee zskalo, v rmci programu Mlde vak-cii, akreditciu hosujcej a vysielajcej organizcie pre Eurpsku dobrovoncku slubu.V rmci tohto projektu psobili zaiatkom roka 2009 dve dobrovonky vkatolckej ml-denckej organizcii Zghazagh Azzjoni Kattolika (ZAK) na Malte, ktorej cieom je poskytn priestor a program pre duchovn a osobnostn rozvoj mladch ud.

  Why politics need ayouth voice

  Dvadsa tyri mladch ud z piatich eurpskych krajn, medzi ktormi boli aj tyria le-novia ZKSM, strvili prv marcov tde roku 2009 vo Vilniuse, hlavnom meste Litvy. Zastnili sa tam podujatia pod nzvom Why politics need a youth voice. Medzinrodn projekt, zameran na otzku potreby aktvnej asti mladch kresanov v obianskom a politickom ivote, bol pre mnohch jeho astnkov podnetom k zamysleniu sa nad ich aktivitami a postojmi k spolonosti. Vaka asti na tomto projekte sa nm podarilo rozri spoluprcu s viacermi zahraninmi organizciami pracujcimi smldeou.

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH14 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH15

 • PARTNERSTVEnter the Godzone tour

  V novembri 2009 zorganizovala Rada pre mlde a univerzity Konferencie biskupov Slovenska, vspoluprci so ZKSM, celosloven-sk turn pod nzvom Enter the Godzone tour. Mest Ruomberok, Slia, Poprad, Spi-sk Bel, Bratislavu, Preov ailinu, v ktorch sa toto podujatie konalo, navtvilo spolu takmer ptisc mladch ud. Cieom turn bolo zaujmavm programom oslovi mla-dch ud z celho Slovenska a ponknu im priestor pre zbavu, oddych a nachdzanie pravch hodnt. Jeho prprava si vyadovala zapojenie niekokch desiatok dobrovon-kov. Pozvanie, okrem slovenskch gospelo-vch skupn, prijali aj hostia zo zahraniia.

  Camp Fest

  ZKSM sa podiea taktie na organizo-van jednho znajvch open-air go-spelovch festivalov na Slovensku pod nzvom CampFest. Vroku 2009 sa toto podujatie uskutonilo vKrovej Lehote. Festival ponka mladm uom bohat program prebiehajci sasne na via-cerch pdich v megastanoch.Tvoria ho koncerty slovenskch izahraninch hudobnch skupn, divadlo, fi lmy, po-zia, seminre, diskusie, porty. Poas CamFestu 2009 vystpilo spolu takmer 250 slovenskch aj zahraninch in-kujcich.

  ... bojujeme proti chudobe

  Pomoc inm Kazachstan

  Obianske zdruenie Yes, we can, s ktorm zko spolupracujeme, spus-tilo v roku 2009 celoron zbierku na pomoc Domovu det vmeste Kapigaj v Kazachstane. Desiatky naich dobro-vonkov pomhali pri realizcii zbierky poas rozlinch letnch podujat, me-dzi ktor patrili aj festivaly, seminre i konferencie organizovan ZKSM. Aj na-alej plnujeme pokraova vspolupr-ci s tmto obianskym zdruenm a aj takto prispieva kzmierovaniu chudo-by vo svete.

  Monos dobrovoncky sa zapoji do zbierky pre opusten deti zKazachstanu pre ma vea znamenala. Kee sm som psobil dva roky vKazachstane ako dobrovonk, som vemi rd, e prostrednctvom ZKSM mem ndznym uom vtejto krajine pomha aj tu na Slovensku. Povzbudenm pre ma s taktie organiztori festivalov ainch pod-ujat pre mladch ud, ktor poas nich umonili obianskemu zdrueniu Yes, we can uskutoni zbierku pre Domov det vKapigaji.

  Luk, dobrovonk

  Mvvtuu

  L

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH16 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH17

 • VZDELVANIE

  Vaprli 2009 sme zaali realizova projekt Zvenie adaptability pracovnkov MVO, kto-r prebieha do jla 2010. Je zameran na vzdelvanie zamestnancov organizcie a jej part-nerov, ktorho cieom je systematick prehlbovanie kvalifi kcie zamestnancov zastne-nch mldenckych organizcii. V sil zvi efektivitu a innos prce mldenckych or-ganizcii sme sa zapojili do operanho programu Zamestnanos a socilna inklzia. Poas projektu prebiehaj vzdelvacie kurzy na udriavanie pracovnch miest a vzdelanostnej rovne udskch zdrojov neziskovch organizci zastnench na projekte. Zamestnanci organizcii absolvuj poas trvania proje ktu, v rokoch 2009-2010, vzdelvacie kurzy, ktor pozostvaj z viacerch modulov. Po zrealizovan projektu oakvame pozitvny dopad na profesionalizciu pracovnkov, ako aj vyiu udratenos pracovnch miest zamestnancov mimovldnych organizcii. Realizciu tohto projektu podporilo Ministerstvo prce, socil-nych vec a rodiny SR a Eurpsky socilny fond.

  Kurzy Moduly

  Manament udskch zdrojov

  Organizovanie a riadenie innost, asov ma-nament

  Riadenie ud

  Komunikcia arieenie konfl iktov

  Manament dobrovonkov

  Public relation

  Fundraising a psanie projektov a grantovch nvrhov

  Finann manamentFinann manament

  tovnctvo vMVO

  Kurz Anglick jazykAnglick jazyk pre mierne pokroilch

  Anglick jazyk pre pokroilch

  Kurzy informanch technolgi

  Prpravn kurzy na zskanie ECDL (European Computer Driving Licence)

  Rozren prca s PC,webdesign, grafi ck design

  METODICK INNOS

  Animtor aivot malho spoloenstva

  Vroku 2009 sme vydali nov prruku pre animtorov malch spolo-enstiev. Tto publikcia je vhodnou pomckou pre formciu animto-rov aanimtorsk koly. Cieom autorov bolo pripravi praktick prru-ku pre tch, ktor len zanaj alebo s u sksen animtori. Obsahuje potrebn teriu, ktor itateovi umon pochopi poslanie animtora aanimcie ako sluby, ako aj praktick nmety na prcu smladmi umi vmalch spoloenstvch.

  Zrelos prloha asopisu Nahlas

  Zaujmav nmety pre prcu s mldeou ponka Zrelos, prloha asopisu Nahlas. Okrem konkrtnych ponk pre systematick prcu vmalch skupinkch, vnej mlad udia njdu taktie rady apovzbudenia sksench animtorov. Vroku 2009 vylo osem ast tejto prlohy.

  www.zksm.sk

  Vroku 2009 sme obnovili nau web strnku www.zksm.sk. Strnka ponka jej nvtevnkom aktulne informcie o celoslovenskch aktivitch pre mlde. Jej sasou je aj ponuka metodickch materilov pre prcu s mldeou. Prostrednctvom fra je taktie priestorom pre komunikciu medzi mladmi umi. Jej obohatenm s sprvy zakci, ako aj galria fotografi a vide, vaka ktorm maj lenovia ZKSM monos da vedie osvojich aktivitch irokej verejnosti.

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH18 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH19

  A

  rkpav

  Z

  vs

  w

  soaPm

 • STAV MAJETKU, ZVZKOV AVLASTNCH ZDROJOV

  Stav majetku, zvzkov avlastnch zdrojov je vsledkom tovnej zvierky k31.12.2009 vnasledujcej svahe.

  SVAHA v v v

  Aktva majetok 2008 2009

  A. Dlhodob majetok Dlhodob nehmotn majetok - -

  Dlhodob hmotn majetok 34 884 47 223

  Finann majetok - -

  B. Oben majetok Zsoby - 700

  Dlhodob pohadvky - -

  Krtkodob pohadvky 31 004 2 993

  Finann majetok 17 954 17 027

  asov rozlenie 683 59 050

  Aktva celkom 84 525 126 993

  Pasva zdroje 2008 2009

  A. Vlastn zdroje krytia Imanie a fondy 60 913 60 913

  Vsledok hospodrenia -34 639 -35 260

  B. Cudzie zdroje Dlhodob zvzky 246 314

  Krtkodob zvzky 538 14 274

  Bankov vpomoci a piky 20 382 13 566

  asov rozlenie 36 810 72 011

  Rezervy 275 1 175

  Pasva celkom 84 525 126 993

  POAKOVANIE

  akujeme vetkm tm, ktor nm akmkovek spsobom pomohli v aktivitch nho obianskeho zdruenia. Vek akujem patr mnohm dobrovonkom, ktor po-as celho roka venuj svoj von as systematickej prci smldeou. Vneposlednom rade patr vaka Bohu, bez ktorho by toto dielo nebolo mon.

  Intitcie aorganizcie:IUVENTA, Slovensk intitt mldee,

  Rada mldee Slovenka,

  nia nevidiacich aslabozrakch na Slovensku,

  Sprva elovch zariaden mesta Levoa,

  Technick sluby mesta Levoa,

  Mestsk kultrne stredisko mesta Levoa,

  GMC Brka, Juskova Voa,

  HMZ - rdiokomunikcie ilina,

  GIFRA, obianske zdruenie,

  Prame radosti, obianske zdruenie,

  Nadcie:Nadcia Chemosvit,

  Nadcia Orange,

  Nadcia Pontis,

  Nadcia SOB,

  Mest, obce, rady: mesto Nitra,

  mesto Slia,

  mesto Levoa,

  mesto Snina,

  mesto Spisk Podhradie,

  mesto Spisk Bel,

  mesto Gbely,

  mesto Bnovce nad Bebravou,

  obec Dulov,

  obed Podkriv,

  obec Spisk Hrhov,

  obec Odorn,

  Obecn rad Mur,

  Obecn rad Telgrt,

  Obecn rad Spisk tvrtok,

  Obecn rad Hranovnica,

  Obecn rad Sedliacka Dubov,

  Obecn rad Dechtice,

  Firmy:Runner agency,

  CAREMA, spol. s r.o.,

  Abonex, s r.o.Spisk Nov Ves,

  K-CORP, Spisk Nov Ves,

  MPCCESSIa.s., Spisk Nov Ves,

  Spi Market, s r.o. , Spisk Nov Ves,

  Limo pes, s r.o., Star ubova,

  Tatransk mliekare a.s. Kemarok,

  HESCON s.r.o., Trenn,

  PD Zmostie, Trenn,

  ITS s.r.o. Trenn,

  MalaSTAV s.r.o. - Ing. Jn Malast, Trenn,

  PRODIS plus s.r.o., Bratislava,

  Tennis Invest, s. r. o. , Trnava,

  Mdi:TK KBS,

  www.postoy.sk,

  TV Lux,

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH20 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH21

 • SUMMARYOF THE ANNUAL REPORT

  Zdruenie kresanskch spoloen-stiev mldee (ZKSM) - Association of Youth Christian Communities is a civic organization whose main goal is to help develop young peoples personality with holistic view of life, who further contri-bute with their views, actions and work to society and church deve-lopment. The association is open to all young people irrespective of origin, gender, race, nationality, religion, social status and political beliefs.The priority areas of the association are informal education of young people, de-velopment of volunteering, participation in society, eff ective use of free time and spiritual growth of young people. We accomplish this by regular and systematic work with children and by organizing youth, social, spiritual, educational, cultural, charitable and sports events for young people at regional, national and international level. The main events include ZKSM Young peoples pilgrimage from Muran to Levoca, restoration of cultural heritage Katarnka and Dubova Colonorum, language camps - English and German ANEM, a mee-ting of university students called Akadem, festivals for young people Volnost na Nevonom and Hajdukfest, as well as many other events for youth. In year 2009 in an in-house grant round we supported nine projects aiming at developing young peoples skills, promoting volunteerism and education for democracy and human rights. In April 2009 we launched a project of ZKSM staff training, which will run until July 2010. The project consists of cour-ses focusing on human resource management, fi nancial management, language courses and information technology course. This project realization was supported by the Ministry of Labor, Social Aff airs and Family of the SR and the European Social Fund. This year we were also developing methodological activity. ZKSM issued a new guide for small groups leaders called Animator and life of a small community, which is a suitable tool for the for-mation of animators and animators schools. We off ered the readers of magazine Nahlas eight enclosed issues of Maturity, which included specifi c proposals for systematic work in small groups. We also renewed www.zksm.sk website, which provides its visitors up to date information on nationwide activities for youth and methodological materials for work with youth. In year 2009 ZKSM had 676 communities, covering 9846 members of up to 30 years of age from all over Slovakia. Their work was covered by 33 regional centers.

  TV Nitra24,

  TV Levoa,

  TV Reduta,

  MeToo multimedilna televzia,

  Katolcke Noviny,

  Zrno - kresansk tdennk,

  Korzr,

  Podtatransk noviny,

  Spisk Hlasy,

  Kysuce - nezvisl tdennk Kysuanov,

  Rdio Lumen,

  Longhorns internet country rdio,

  Ministerstv:Ministerstvo kolstva SR,

  Ministerstvo kultry SR,

  Ministerstvo prce, socilnych vec arodiny SR a Eurpsky socilny fond,

  Cirkev acirkevn organizcie: Biskupsk rad Bansk Bystrica a o. biskup Mons. Rudolf Bal za dlhoron podporu prce smldeou vBanskobystrickej diecze,

  Biskupsk rad Spisk Podhradie,

  Rmskokatolcky farsk rad Mur, Spisk tvrtok, Hranovnica, Levoa,

  Rmskokatolcky farsk rad Sedliacka Dubov,

  Rmskokatolcky farsk rad adca mesto,

  Grckokatolcky farsk rad Telgrt,

  Farsk rad Dechtice,

  Farsk rad Ktlovce,

  Komisia pre mlde vSpiskej diecze,

  Arcidieczne centrum mldee, Preov

  UPC Dr. tefana Hseka,

  UPC sv. Koickch muenkov,

  RENOVABIS,

  Kirche in Not,

  Biskupstvo Koln, Nemecko,

  al: Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. poslanec NR SR,

  Ing. Milan Gura,

  Ing. Pavol Faktor,

  Ing. Stanislav Machovk.

  =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH22 =GUXHQLHNUHVDQVNFK

  VSRORHQVWLHYPOiGHH23

 • Zdruenie kresanskch spoloenstiev mldee

  Brezov 18/5052 01 Spisk Nov Ves

  IO: 00 641 162DI: 2020 84 85 22slo tu: 2 629 081 521/1100Tel./Fax: +421-53-44 66106e-mail: [email protected]

  Vydalo ZKSM, fi nancovan zprogramov fi nannej podporyaktivt det amldee na rok 2010 MSR, ADAM 1. Grafi ck prava: www.christianstudio.sk