Vyrocni zprava Vitkovice Heavy Machinery

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Annual Report of Vitkovice Heavy Machinery

Text of Vyrocni zprava Vitkovice Heavy Machinery

 • 2008Annual Report

  Vron zprva

 • Vron zprva za rok 2008

  Annual Report 2008English version of pages 89

 • 4

 • 55

  Obsah vron zprvy za rok 2008 / Contents

  Slovo pedsedy pedstavenstva.................................................................................................................................. 6

  Zprva dozor rady ..................................................................................................................................................... 7

  Sloen pedstavenstva a dozor rady ....................................................................................................................... 8

  Organizan struktura ................................................................................................................................................ 10

  Personln vvoj ........................................................................................................................................................ 12

  Zprva o podnikatelsk innosti a stavu majetku .................................................................................................... 14

  Obchodn st ............................................................................................................................................................ 17

  Ochrana ivotnho prosted ..................................................................................................................................... 22

  Vzkum a vvoj .......................................................................................................................................................... 24

  Zprva auditora ........................................................................................................................................................ 27

  - Rozvaha ................................................................................................................................................................... 34

  - Vkaz zisku a ztrty ................................................................................................................................................ 36

  PLOHA ETN ZVRKY ZA ROK 2008 ................................................................................................................. 39

  Zprva o vztazch mezi propojenmi osobami ........................................................................................................ 81

  ENGLISH VERSION ............................................................................................................................................. 89

  FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ............................................................................... 92

  REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS ................................................................................................................. 93

  BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS .............................................................................................. 94

  CHART OF ORGANISATION ......................................................................................................................................... 96

  PERSONNEL HISTORY ................................................................................................................................................. 98

  REPORT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND EQUITY ........................................................................................... 100

  BUSINESS ACTIVITIES ............................................................................................................................................... 103

  ENVIRONMENT ......................................................................................................................................................... 108

  RESEARCH AND DEVELOPMENT ............................................................................................................................... 110

  AUDITORS REPORT .................................................................................................................................................. 113

  BALANCE SHEET .................................................................................................................................................... 120

  PROFIT AND LOSS ACCOUNT ................................................................................................................................. 122

  REPORT OF RELATED PARTIES .................................................................................................................................. 125

 • 6Slovo pedsedy pedstavenstva

  Dmy a pnov, ven obchodn partnei,

  dovolte, abych Vs vodem zprvy, kter detailn prezentuje podnikatelskou innost spolenosti VTKOVICEHEAVY MACHINERY a.s. v roce 2008, seznmil s hodnocenm uplynulho roku a zmry pro pt obdob.

  Spolenost VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je jednou z nejvznamnjch spolenost ve skupin VTKOVICEMACHINERY GROUP. Svd o tom vsledky spolenosti , kdy trby za vrobky a sluby po plnovanm odtpen sti spolenosti doshly ve 6,3 miliard K (tj. podl ve skupin ve vi 43%) a HV ped zdannm 423 milion K. Spolenost VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je zamena na tyto nosn vrobn programy: metalurgie, tk strojrenstv a lodn dly, inenring ocelren a vlcoven. Spolenost psob na vtin svtovch trh, o em svd podl exportnch treb spolenosti na rovni 82%.

  V polovin roku 2008 dolo k plnovanmu oddlen sti spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a jejho zalenn do spolenosti VTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Takto byla spn zakonena st restruktura-lizace na spolenosti , kdy dolo k rozdlen vrobnch i inenringovch obor. Toto rozdlen nm umouje jejich dynamitj rozvoj. Sprvnost proveden restrukturalizace potvrzuje meziron nrst treb ve vi 45% u inenringovch obor.

  Abychom udreli nae produkty na svtov rovni, investujeme masivn do novch technologi a zabvme seopti malizac organizan struktury jak spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., tak cel skupiny. V poslednch letech byly investi ce smovny zejmna do strojnch obrbcch kapacit s vyuit m sttnch investi nch pobdek a evropskch dotac. I nadle nae spolenost pedstavuje piku v oblasti strojrensk produkce, zejmna ve vrob zalomench hdel, lodnch dl, dl pro tk a dopravn strojrenstv.

  To, e se nae spolenost vrti la na svtovou rove, je zsluhou akti vit soukromho vlastnka, spoluprce mana-er v rmci celho holdingu, projeknch, vrobnch a ostatnch pracovnk spolenosti . V dalch letech chceme rozvjet n stvajc program s drazem na inenringov obory a jadernou energeti ku.

  Jsem pesvden, e spolenost VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. nabz svm obchodnm partnerm spolupr-ci zaloenou na eti ckch zsadch podnikn, dodvky na svtov rovni, odbornou rove naich pracovnk, jako zklad dal spoluprce.

  ING. JAN SVTLKpedseda pedstavenstva

 • 7Zprva dozor rady

  Dozor rada spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. v kalendnm roce 2008 plnila sv koly v esti len-nm sloen, kter se v prbhu roku zmnilo ve sloen tlenn vlivem rozhodnut jedinho akcione spolenos-ti VTKOVICE, a.s., pi vkonu psobnosti valn hromady dcein spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. ze dne 28.8.2008 o zmn stanov spolenosti . Dne 30.9.2008 byl zvolen nov len dozor rady v rmci voleb lena dozor rady volenho zamstnanci spolenosti .

  Dozor rada spolenosti v kalendnm roce 2008 uskutenila ti zasedn, a to:34. zasedn dozor rady dne 7.2.2008 35. zasedn dozor rady dne 13.5.2008 36. zasedn dozor rady dne 9.10.2008

  Na svch zasednch dozor rada spolenosti zejmna projednvala:dnou etn zvrku za etn obdob roku 2007 a nvrh pedstavenstva spolenosti na rozdlen dosae- nho zisku za etn obdob roku 2007zprvu o vztazch mezi propojenmi osobami, dle 66a obchodnho zkonku, za rok 2007 zprvu dozor rady pedkldan jedinmu akcioni pi vkonu psobnosti valn hromady za kalendn rok 2007zprvy o hospodskch vsledcch spolenosti za jednotliv etn obdob roku 2008 zmnu jednacho du dozor rady informace o plnn zakzek Engineeringu, tkajc se zejmna akce Retrofi t Tuimice informace o konenm stavu plnn vroby klikovch hdel k 31.12.2007 vetn plnu na rok 2008 informace o fzi slouenm spolu s rozdlenm odtpenm slouenm, realizovan na zklad smlouvy o fzi slouenm se smlouvou o rozdlen odtpenm slouenm a pevzet m obchodnho jmn uzavranou mezi spolenostmi VTKOVICE Export, a. s., VTKOVICE HARD a. s., VTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. a VTKO-VICE POWER ENGINEERING a. s. jej soust bylo vylenn sti obchodnho jmn spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.. s. jako spolenosti rozdlovan a slouen takto vylenn sti obchodnho jmn se spolenost VTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. jako spolenost nstupnickou.

  Spoluprce dozor rady s pedstavenstvem spolenosti byla v souladu s prvnmi pedpisy. Pedstavenstvo ped-kld dozor rad poadovan zprvy, zejmna zprvy o vvoji hospodaen spolenosti a o rozhodujcch zakz-kch.

  Dozor rada spolenosti na zklad psemnch podklad i vlastn kontroln innosti konstatuje, e podnikatelsk innost spolenosti se uskuteuje v souladu s prvnmi pedpisy, stanovami spolenosti a rozhodnut mi jedinho akcione.

  Dozor rada spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., v roce 2008 plnila sv povinnosti a vykonvala sv prva v souladu s obchodnm zkonkem, stanovami spolenosti a rozhodnut mi jedinho akcione.

  ING. JI MICHLEKpedseda dozor rady

 • 8Sloen pedstavenstva k 31. 12. 2008

  ING. JAN SVTLKpedseda pedstavenstva

  datum narozen: 17. 8. 1958absolvent VB Ostrava

  Po absolvovn gymnzia v Blovci v roce 1977 zahjil studium na VB Ostrava, hutnick fakulta, obor nauka o kovech, tven kov. Po ukonen studia v roce 1982 nastoupil do VSKG k.p., kde proel celou adou technickch funkc.V roce 1