of 45/45
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU DETACHED FAMILY HOUSE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS AUTOR PRÁCE LENKA STROUHALOVÁ AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE Ing. ZUZANA KOLÁŘOVÁ SUPERVISOR BRNO 2012 brought to you by CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Digital library of Brno University of Technology

VYSOKÉ U ČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě - CORE

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of VYSOKÉ U ČENÍ TECHNICKÉ V BRN Ě - CORE

AUTOR PRÁCE LENKA STROUHALOVÁ AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. ZUZANA KOLÁOVÁ SUPERVISOR BRNO 2012
brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
provided by Digital library of Brno University of Technology
VYSoKÉ UENí rEcHNlcKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNí
B3607 Stavební inenyrství
3608R001 Pozemní stavby
Ústav pozemního stavitelství
Student
Název
V Brn dne 30. ||, 20|1
Lenka Strouhalová
/
Podklady a literatura - smrnice dkana . l2l2O09 a pílohy, interní pokyn vedoucího Úpsr .2l20O7 . stavební program definovany textov;im popisem' . studie dispoziního ešení stavby . katalogy a odborná literatura . Stavebnízákon,. 18312006 Sb.. Vvhláška.49912006 Sb.. Vvhláška268l2009 Sb.. sN
Zásady pro Yypracování (zadání, cíle práce, poadované vfstupy) . vykresy budou zpracovány na bílém papíe s vyuitím v;fpoetní techniky . v;ikresy budou opateny jednotn;fm popisovfm polem (razítkem) a k obhajob budou pedloeny sloené do píslušnych desek; (velikost vykres vyplyne Z rozsahu zadáni) - textové a vypotové pílohy budou napsány technickym písmem, strojopisem, pípadn vypoetní technikou . riprava hlavních sloek formátu A4 viz píloha, desky budou ztvrdého papíru potaené ernym plátnem se z|atympísmem - lenní BP bude do tí sloek _ A, B' C . dílí sloky formátu A4 budou opateny popis.polem s uvedením obsahu nastr.2
Struktura bakaláské/diplomové práce VŠKP vypracujte a rozlete podle dále uvedené struktury:
1. Textová ást VŠKP zpracovaná podle Smrnice rektora ,,Úprava, odevzdáváni, zveÍejování a uchovávání vysokoškolskfch kvalirkaních prací'' a Smrnice dkana ''Úprava, odevzdávání, zveej ováni a uchovávání vysokoškols[fch kvalifikaních pracina FAST VUT'' (povinná souást VŠKP).
2. Pílohy textové ásti VŠKP zpracované podle Smrnice rektora ,,Úprava' odevzdávání, zveÍejování a uchovávání vysokoškols$fch kvalifikaních prací'' a Smrnice dkana ''IJprava, oevzdávání, zveejování a uchovávání vysokoškolsk1fch kvalifikaních pracína FAST VUT'' (nepovinná souást vŠrp v pípad, e pílohy nejsou souástí textové ásti VŠKP, ale textovou ást doplují).
r It /
Vedoucí bakaláské práce
Abstrakt Pedmtem bakaláské práce je novostavba jednogeneraního rodinného domu
s pechodným ubytováním. Objekt je zasazen do rovinatého terénu na vybraném pozemku v
Kromíi. Skládá se ze dvou nadzemních podlaí. Hlavní vstup je orientován na jihozápad.
Budova je navrena ze systému KM BETA. Konstrukce stropu je ze systému HODOTERM –
KM BETA. Konstrukci stechy tvoí dv pultové stechy se sklonem stešní roviny 15°.
Klíová slova:
Abstract
The subject of the Thesis is a newly built of univoltine house with a temporary
accommodation. The building is laid into the flat landscape of the selected allotment in the
city called Kromí. It consists of the two floors. The main entry is oriented to the southwest.
The building is designed from the KM BETA system. The construction of the ceiling system is
designed from HODOTERM - KM BETA. The construction of the rooftop consists of the two
pent roofs with a 15 ° slope of the roof plane.
Keywords
The univoltine house, flat landscape, the construction of the ceiling, pent roof
Bibliografická citace VŠKP
STROUHALOVÁ, Lenka. Novostavba rodinného domu. Brno, 2012. 45 s., 332 s. píl.
Bakaláská práce. Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav pozemního
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Zuzana Koláová.
Prohlášení:
Prohlašuji, e jsem bakaláskou práci zpracovala samostatn, a e jsem uvedla všechny
pouité‚ informaní zdroje.
Podkování
Tímto bych chtla podkovat své vedoucí bakaláské práce, paní Ing. Zuzana Koláová, za
její odborné vedení, ochotu poskytovat informace a uitené rady pi ešení problematiky
bakaláské práce, dále panu Ing. Luboru Kalouskovi, Ph.D., Ing. Tomášovi Petíkovi pi
ešení problematiky stavebních detail a v neposlední ad také paní Ing. Roman
Benešové za poskytnutou konzultaci v rámci ešení poární bezpenosti stavby.
Dále bych chtla podkovat své rodin a blízkým za podporu, která se mi dostávala po celou
dobu mého studia.
SLOKA A
- Titulní list
- Zadání VŠKP
- Abstrakt v eském a anglickém jazyce, klíová slova v eském a anglickém jazyce
- Bibliografická citace VŠKP
- Seznam píloh
- Popisný soubor závrené práce
- Podklady od výrobc
SLOKA C1
- A. Prvodní zpráva - B. Souhrnná technická zpráva - C. Koordinaní situace stavby
SLOKA C2
• V10 Konstrukce stechy nad 1NP
• V11 Konstrukce stechy nad 2NP
• V12 Pdorys základ – Gará
• V16 Pohledy - Gará
• V18 Vedení vodovodního potrubí v 1NP, 2NP
• V19 Vedení plynovodu a odpadního potrubí
• Detaily D01 – D15 ešeno v rámci seminární práce
- P01 Výpisy prvk
- P02 Skladby konstrukcí
- P03 Výpoet základ
- P04 Výpoet schodišt
• Posouzení teplotního faktoru vnitního povrchu konstrukcí
• Protokol k energetickému štítku obálky budovy
• Energetický štítek obálky budovy
Objekt je umístn do katastrálního území v okresním mst Kromí.
Cílem této práce je návrh jednogeneraního rodinného domu s pechodným ubytováním.
Dm je navren z hlediska vhodných dispoziních vazeb a návrh dispozice je pizpsobený
ergonomickým poadavkm. Jedna ást objektu bude slouit obyvatelm k pohodlnému
bydlení a druhá ást bude vyuita pro pechodné ubytování.
Dm je dvoupodlaní nepodsklepený. Objekt je rozdlen na dv ásti s rozdílným vyuitím.
První ást domu je dvoupodlaní s úelem bydlení pro rodinu. V prvním nadzemním podlaí
se nacházejí spolené a komunikaní prostory. Ve druhém nadzemním podlaí jsou pouze
obytné prostory. V ásti urené pro pechodné ubytování jsou navrené dva samostatné
pokoje s vlastním sociálním zaízením a spolenou kuchyní. Objekt je navren jako
samostatn stojící se samostatnou garáí.
Jako nosný stavební systém jsou pouity vápenopískové cihly KM Beta. Píky v prvním
nadzemním podlaí jsou také navreny z tohoto vápenopískového zdiva a ve druhém
nadzemním podlaí jsou pouity píky firmy KNAUF. Obvodové zdivo je navíc zatepleno
kontaktním zateplovacím systém, jeho vrstvy tvoí ucelený certifikovaný systém KMB
SENDWIX. Vodorovné nosné konstrukce jsou ze skládaného keramického stropu
HodoMiako v celkové tloušce 250 mm. Stecha je navrena jako pultová se dvma stešními
rovinami, se stejným sklonem.
A. PRVODNÍ ZPRÁVA NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU DETACHED FAMILY HOUSE BAKALÁSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE LENKA STROUHALOVÁ AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. ZUZANA KOLÁOVÁ SUPERVISOR
BRNO 2012
a) identifikace stavby, jméno a píjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní
firma (fyzické osoby), obchodní firma, I, sídlo stavebníka (právnické osoby),
jméno a píjmení projektanta
b) údaje o dosavadním vyuití a zastavnosti území, o stavebním pozemku a o
majetkoprávních vztazích
c) údaje o provedených przkumech a o napojení na dopravní a technickou
infrastrukturu
e) informace o dodrení obecných poadavk na výstavbu
f) údaje o splnní podmínek regulaního plánu, územního rozhodnutí, popípad
územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona
g) vcné a asové vazby stavby na související a podmiující stavby a jiná opatení
v doteném území
h) pedpokládaná lhta výstavby vetn popisu postupu výstavby
i) statistické údaje o orientaní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu
ivotního prostedí a ostatní v tis. k, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové
i nebytové v m2, a o potu byt v budovách bytových a nebytových
a) identifikace stavby, jméno a p íjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I , sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a p íjmení projektanta, íslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inenýr a technik inných ve výstavb s vyzna eným oborem, pop ípad specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její ú el
Název stavby: Novostavba rodinného domu
Místo stavby: Kromí
Katastrální území: Kromí
Parcela .: 1020/175
Stavebník: Jan Adamíek
Tel. 736149118
Tel. 604685622
íslo autorizace: -
Základní charakteristika stavby a její ú el: Jedná se o stavbu rodinného domu se samostatnou jednotkou
urenou pro pechodné privátní ubytování. Stavba se dlí na dv ásti, na objekt urený
pro bydlení pro rodinu a objekt urený pro ubytování zejména student. Stavba je
nepodsklepená, se dvma nadzemními podlaími a dvma pultovými stechami. Stavba
je provádna ze stavebních dílc KM-Beta SENDWIX.
Hlavní vstup do objektu je orientován na JZ. Takté je
orientován i vstup privátního ubytování na JZ. Píjezd na pozemek je ešen pímo
sjezdem z ulice Tasoova. Na pozemku je umístna gará se dvma stáními: pro
rodinu a parkovací stání pro návštvníky ubytování.
V první bytové jednotce jsou v 1NP navreny zejména
komunikaní prostory a 2NP je navreno jako obytná ást pro tylennou rodinu. V 1NP
se nacházejí ti obytné místnosti a hygienické zaízení. Dále se zde nachází terasa
orientovaná na Z, na kterou je pístup ze dvou obytných místností. Ze zádveí je vstup
do šatny, technické místnosti a haly. 2NP je spojeno s pízemím dvouramenným
elezobetonovým schodištm. Ve druhém nadzemním podlaí se nacházejí 3 obytné
místnosti: šatna, hygienické zaízení a balkon orientovaný na jih.
Druhá bytová jednotka je navrena pro pechodné ubytování se
dvma obytnými pokoji s vlastním hygienickým zaízením. Dále se zde nachází úklidová
místnost, spolená kuchyn a pdní prostory pístupné z chodby pomocí skládacích
schod.
Stechy jsou navreny jako pultové se stejným sklonem 15°.
Pro malý spád stechy je navrena vláknocementová stešní krytina. Stecha bude
zateplena nad krokevním zateplovacím systémem tak, aby byl dodren poadavek na
souinitel prostupu tepla U dle platné normy.
Nosný systém stn je navren z vápenopískových cihel tloušky
240 mm. Vnitní nenosný systém je takté z vápenopískových cihel tloušky 115 mm.
Vnjší nosné stny jsou zatepleny polystyrenem tak, aby splovaly poadavek
souinitele prostupu tepla dle SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Základy a ást
nosné stny budou zatepleny extrudovaným soklovým polystyrenem. Z jedné tetiny je
stavba obloena lícovými cihlami.
Vodorovná konstrukce nad 1NP je navrena z keramických
stropních dílc. Vloky jsou zality betonem C20/25 o tloušky 60 mm. Celková tlouška
stropní konstrukce je 250 mm. Nad druhým 2NP je stropní konstrukce navrena ze
sádrokartonových desek jako pnutý podhled tloušky 70 mm. Vodorovná konstrukce nad
1NP v privátním ubytováním je navrena ásten z keramického skládaného stropu a
ásten z pnutého podhledu se sádrokartonovými deskami.
Základy jsou navreny jako plošné ze základových pas.
Základy jsou navrené z betonu C16/20 v ne zámrzné hloubce.
b) údaje o dosavadním vyuití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích Sousedící pozemky:
Parcelní íslo Vlastník Adresa majitele Dosavadní
vyuití Výmra (m 2)
1020/174 Paulu Tomáš U Prachárny 4464/7, Kromí, 76701
Orná pda 702
1020/176 Stratilová Jarmila
Orná pda 692
Orná pda 516
1020/165 Stuchlík Antonín
Orná pda 770
1020/122 Msto Kromí
Ostatní plocha 703
Stávající parcela – 1020/175 je nezastavná a dosud vyuívaná jako trvale travnatý
porost. Území je dle územního plánu ureno k zastavní pro rodinné bydlení. Území je
opateno inenýrskými sítmi a komunikacemi. Pozemek je ve vlastnictví investora.
Výmra pozemku dle katastru: 823m2
Zastavná plocha: 249,27 m2
Kromí, 767 01
c) údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
Na stavebním pozemku byl proveden radonový a
hydrogeologický przkum. Dle výsledku radonového przkumu bylo provedeno zatídní
do nízkého radonového rizika. Pi hydrogeologickém przkumu bylo zjištno, e hladina
podzemní vody nemá vliv na výstavu. Dle przkum základových pomr byl uren druh
zeminy. Tyto informace jsou zohlednny pi návrhu základových konstrukcí.
Pozemek je v pímém sousedství s místní komunikací, eho
bude vyuito pi napojení na dopravní infrastrukturu.
Napojení na technickou infrastrukturu bude ešeno pomocí
pípojky na veejný vodovodní ád, napojení na veejnou sí elektrické energie a
napojení plynovodní pípojky na veejnou sí. V lokalit je zízený veejný kanalizaní
ád, na který bude kanalizace pipojena. Kanalizace je oddlená – dešová a splašková
kanalizace.
d) informace o spln ní poadavk dot ených orgán
Všechny poadavky jsou splnny dle dotených orgán.
Ochrana ivotního prostedí – všechny práce spojené s výstavbou a pozdji spojeny
s vyuitím stavby nebudou v rozporu a ochranou ivotního prostedí. Vzniklé skládky a
odpady ze stavby budou pevezeny na místní skládku a tím nebude narušeno ivotní
prostedí. Orgán státní správy posoudil vlivy této stavby a shledal ji jako zpsobilou.
Vodohospodáská správa – Povodí Moravy shledalo stavbu jako zpsobilou, Moravní
námstí 766, 686 11 Uherské Hradišt.
Ochrana ovzduší – stavba v prbhu výstavby a dále po dobu uívání nebude ohroovat
ovzduší.
Ochrana les R – na stavební parcele se les nevyskytuje.
Ochrana zemdlského pdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako
orná pda – nutno vyjmout z katastru nemovitostí.
Ochrana proti ohni – objekt z hlediska poární bezpenosti vyhovuje, podrobnji ešeno
v poární zpráv. Hasiský záchranný sbor Kromí shledal takto chránný objekt jako
zpsobilý.
Policie R, dopravní inspektorát – z hlediska omezení dopravy je stavba zpsobilá.
Památková pée – pozemek nezasahuje do památkov chránného území, a proto
krajský úad ve Zlín shledal pozemek jako zpsobilý.
e) informace o dodrení obecných poadavk na výstavbu
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s podmínkami
vyhlášky .268/2009 Sb., o obecných poadavcích na výstavu ve znní vyhlášky
.491/2006 Sb.
Na stavební práce bude dohlíet autorizovaná osoba jako funkce
stavebního dozoru. O zmn od projektové dokumentace musí být proveden zápis do
stavebního deníku a vzniklé zmny zaznamenat do projektové dokumentace. Dle
závanosti odchylky se od projektové dokumentace se zmna nahlásí na stavební úad.
Pedání a pejímání stavebních etap musí být zaznamenán ve
stavebním deníku. Za ádné vedení stavebního deníku má zodpovdnost
stavbyvedoucí. Stavební práce musí probíhat dle platných norem o provedení práce. Je
nutné dbát na BOZP dle platného znní.
f) údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad
územn plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 s tavebního zákona
Stavba bude provedena na základ vydání územního
rozhodnutí mstským úadem. Všechny podmínky regulaního plánu a územního
rozhodnutí jsou splnny.
g) vcné a asové vazby stavby na související a podmi ujíc stavby a jiná opat ení
v dot eném území V dob výstavby budou pístupové komunikace a inenýrské sít hotovy.
h) pedpokládaná lh ta výstavby v etn popisu postupu výstavby Termín zahájení výstavby: Duben 2013
Termín ukonení výstavby: Srpen 2014
Postup výstavby: - skrývka ornice, výkopové práce
- základové konstrukce
- výpln otvor
- vnitní instalace
- terénní úpravy
- dokonovací práce.
i) statistické údaje o orienta ní hodnot stavby bytové, nebytové, na ochranu
ivotního prost edí a ostatní v tis. K , dále údaje o podlahové ploše budovy bytové i nebytové v m 2, a o potu byt v budovách bytových a nebytových
Orientaní cena pozemku je stanovena na 3 950 000 K.
- Výmra pozemku: 823m2
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU DETACHED FAMILY HOUSE BAKALÁSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE LENKA STROUHALOVÁ AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. ZUZANA KOLÁOVÁ SUPERVISOR
BRNO 2012
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení a) zhodnocení staveništ
b) urbanistické a architektonické ešení stavby
c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inenýrských staveb a ešení
vnjších ploch
e) ešení technické a dopravní infrastruktury
f) vliv stavby na ivotní prostedí a ešení jeho ochrany
g) ešení bezbariérového uívání navazujících veejn pístupných ploch a
komunikací
h) przkumy a mení, jejich vyhodnocení a zalenní jejich výsledk do
projektové dokumentace
i) údaje o podkladech pro vytýení stavby, geodetický referenní polohový a
výškový systém
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí
l) zpsob zajištní ochrany zdraví a bezpenosti pracovník
2. Mechanická odolnost a stabilit
3. Poární Bezpe nost
5. Bezpenost p i uívání
6. Ochrana proti hluku
7. Úspora energie a ochrana tepla
8. ešení p ístupu a uívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace
9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí
10. Ochrana obyvatelstva 11. Inenýrské stavby (objekty)
a) Odvodnní území vetn zneškodování odpadních vod
b) Zásobování vodou.
c) Zásobování energiemi
d) ešení dopravy
f) Elektronické komunikace
12. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb
1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení
a) zhodnocení staveništ , u mny dokon ené stavby té vyhodnocení sou asného
stavu konstrukce, stavebn historický pr zkum u stavby, která je kulturní
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památk ové péi
Staveništ se nachází na pozemku s parcelním íslem 1020/175
v katastrálním území Kromí 674834. Rozloha pozemku je 823m2. Pozemek je veden
jako orná pda.
Staveništ má rovinatý tvar, lokalita je urena k zastavní a
výstavb rodinných dom. Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném
území a nehrozí zde sesuvy. Nenachází se v památkové zón.
b) urbanistické a architektonické ešení stavby
Rodinný dm je navren jako dvoupodlaní objekt,
nepodsklepený. Objekt má dv, navzájem výškov odsazené pultové stechy se
s klonem 15°. Fasádní omítka je v barv luto-zelené s tmav hndým cihlovým
obkladem. Balkon tvoí nezastešenou pedsazenou konstrukci. Nosné zdivo je tvoeno
z vápenopískových cihel KM BETA SENDWIX. Vnitní nenosné píky jsou
z vápenopískové cihly KM BETA a ze sádrokartonových píek KNAUF. Štít rodinného
domu je orientován na jihovýchod a to smrem k píjezdové cest.
Dispozice celého domu je navrena dle investora a jsou
respektovány hlavní zásady ešení dispozice.
c) technické ešení s popisem pozemních staveb a inenýrských sta veb a ešení
vnjších ploch
Objekt je zaloen na monolitických betonových základových
pasech z betonu C16/20. Z vrchu základových pas je vybetonovaná elezobetonová
podkladní deska tl 150mm vyztuení kari sítí – výztu 5mm, oka – 100/100.
Obvodové zdivo je zhotoveno z prvk KM BETA SENDWIX s tl.
240mm. Zateplení je ešeno jako dodatené kontaktní zateplení z EPS. Vnitní píky
jsou provedeny z vápenopískových cihel KM BETA a ze sádrokartonových píek
KNAUF – typ píky W111 a W112. Zdivo bude ukoneno ve výšce stropu
elezobetonovým vncem.
Stropní konstrukce je provedena jako skládaný keramický strop a
to z prvk HODOMIAKO. Tvarovky jsou zalité betonem tídy C16/20. Strop je v tl.
250mm.
keramickým obkladem. Podlahy budou plovoucí s nášlapnou vrstvou z keramické
dlaby, lamina a devných vlys. Dvee a okna jdou navrena celodevná.
Komínové tleso je navreno jako dvouslokový systém Schiedel.
Jedná se o jedno prduchový komín rozmru 360x360mm. Stešní krytina je navrena
z vláknocementových desek Cembrit a to kvli malému sklonu stechy. Bude provedeno
zateplení nad krokvemi od firmy Bachltecta.
technická infrastruktura
pomocí kanalizaní pípojky. Vnitní rozvody vodovodu budou napojeny na veejný
vodovod pomocí vodovodní pípojky s vodomrnou soustavou. Vnitní instalace bude
napojena na veejné vedení nízkého naptí kabelovou pípojkou s mením. HUP je
umístn na hranici pozemku a to v samostatn vybudovaném sloupku v oplocení.
Elektro pípojka bude umístna na fasád objektu. Elektromr bude takté umístn
v této skíni na fasád.
Odvtrání kuchyského sporáku bude nucená do vnjšího
prostedí. Vytápní vnitních prostor bude pomocí plynového kondenzaního kotle
Protherm.
Vnjší plochy jsou ešeny pomocí betonové zámkové dlaby BEST,
které spojují rodinný dm s garáí a s píjezdovou komunikací. Dlaba je lemována
betonovými zahradními obrubníky. Je provedeno vyspárování vnjších ploch – viz
situace.
Objekt je napojen na veejnou komunikaci, která je majetkem msta
Kromí. V komunikaci jsou umístny veejné sít.
Objekt bude napojen na veejnou kanalizaci, veejný vodovod a sí
NN. Napojovací body jsou na hranici pozemku.
e) ešení technické a dopravní infrastruktury v etn ešení dopravy v klidu,
dodrení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a sváném území
Nebyl zjištn výskyt poddolovaného území. Píjezd k objektu je ešen
z místní veejné komunikace. Hluk komunikace není uvaován vzhledem k vyuití
komunikace v závislosti na charakteru zástavby. Parkování vozidel je zajištno garáí
s dvojitým stáním na hranici pozemku a volným stáním takté na hranici pozemku.
f) vliv stavby na ivotní prost edí a ešení jeho ochrany
Stavba nemá významný vliv na ivotní prostedí. Budou dodreny
všechny poadované limity hluku. Odpad ze stavby bude likvidován a odváen na
skládku tak aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti a ke zneišování komunikací a
sousedních pozemk. Pi likvidaci odpad je teba postupovat dle zákona .185/2001
Sb. Stavba nebude stínit okolní zástavb a nebude mít vliv na zneistní ovzduší a
prostedí.
Nakládání s odpady bude ešeno pomocí zpevnné a zastešené
plochy pro umístní popelnic. Tato plocha bude umístna na okraji pozemku pilehlé
k veejné komunikaci u vchodu na pozemek.
g) ešení bezbariérového uívání navazujících ve ejn pístupných ploch a
komunikací Bezbariérové uívání není ešeno.
h) przkumy a m ení, jejich vyhodnocení a za lenní jejich výsledk do projektové dokumentace
Byl proveden przkum radonového rizika, podle jeho výsledk se
stanovilo nízké riziko radonu. Byla navrena hydroizolace proti vod a i proti pípadnému
vnikání radonu do objektu. Dále byl proveden przkum základových pomr (zjištním
informací o podloí okolních objekt, u kterých byly provedeny przkumy). Na základ
tchto informací byla uena tída a druh zeminy a navreny základové pasy.
Przkum stávajících stav inenýrských sítí, kvli pesnému
napojené domovních pípojek, byl proveden na základ podklad dotených orgán.
Ped zahájením stavebních prací bylo provedeno vytýení objektu.
i) údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní polohový a výškový systém
Pro vytýení stavby bude slouit situaní plán, stávající hranice
pozemku a kopie katastrální mapy, které jsou souástí projektové dokumentace. Ped
zahájení prací bude provedeno výškopisné a polohopisné zamení. Zamení bylo
provedeno v JTSK a v syst. BPV. Vytyovací údaje jsou souástí situace stavby.
j) lenní stavby na jednotlivé stavební a inenýrské objek ty
SOP 01 RODINNÝ DM
SOI 07 NOVÁ PÍPOJKA VODA
SOI 08 NOVÁ PÍPOJKA PLYN
SOI 09 NOVÁ PÍPOJKA ELEKTRO
SOI 10 NOVÁ PÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
SOI 11 NOVÁ PÍPOJKA KANALIZACE DEŠOVÁ
SOI 12 OPLOCENÍ POZEMKU, MÍSTO NA UKLÁDÁNÍ DOM. ODPADU
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí
Stavební úpravy ani provoz stavby nebudou mít negativní vliv
na okolní pozemky a stavby. Po skonení výstavby budou nevyuité plochy uvedeny do
pvodního stavu.
l) zpsob zajišt ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník
Pi provádní stavby je nutné dodret naízení vlády .
591/2006 Sb. – Naízení vlády o bliších minimálních poadavcích na bezpenost a
ochranu zdraví pi práci na staveništi, Naízení vlády . 101/2005 Sb. O podrobnjších
poadavcích na pracovišt a pracovní prostedí, Naízení vlády 362/2005 Sb., O bliších
poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím
pádu z výšky nebo do hloubky.
Základní povinnosti zhotovitele jsou vybavení všech pracovník
osobními ochrannými pomckami, evidence všech pracovník, kteí se na stavb
vyskytují, seznámení pracovník s technologickým postupem prací, které jsou jejich
náplní práce, a další.
bude slouit oplocení, které bude sahat do výšky 1,8 m.
2. Mechanická odolnost a stabilita
Objekt je navren tak, aby zatíení na nj psobící v prbhu
výstavby a uívání nemlo za následek:
- zícení stavby nebo její ásti
- vtší stupe nepípustného petvoení
instalovaného vybavení v dsledku vtšího petvoení nosné
konstrukce
Nezbytn nutné provedené statické výpoty jsou piloeny ve statickém posouzení.
Byly provedeny výpoty rozmr základových pas.
3. Poární bezpe nost
c) Omezení šíení poáru na sousední stavbu
d) Umonní evakuace osob a zvíat
e) Umonní bezpeného zásahu jednotek poární ochrany
Objekt byl navren dle:
dle vyhlášky 23/2008 Sb. O technických podmínkách poární ochrany staveb
norem SN 73 0802 poární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty
SN 73 0833 PBS – Budovy pro bydlení a ubytování
Podrobné ešení poární bezpenosti viz píloha.
4. Hygiena, ochrana zdraví a ivotního prost edí
Kanalizace je napojena na veejnou pípojku, napojení vnitního
vodovodu na veejný vodovodní ád a napojení elektroinstalací na vedení NN.
Pouité materiály budou opateny certifikátem o jejich zdravotní
nezávadnosti.
kuchyského sporáku bude nucené do vnjšího prostoru. Vytápní vnitních prostor bude
pomocí plynového kondenzaního kotle Protherm. V objektu budou bní domácí spotebie
(lednice, sporák, praka…).
materiálem. Komunální odpad bude ekologicky likvidován. Manipulaci s ekologicky
nebezpeným odpadem urují vyhlášky 185/2001, 381/2001. Hluk je upravován vyhláškou
148/2006.
Stavba je navrena tak, aby byla pi uívání bezpená.
Konstrukce zábradlí na schodišti musí mít výšku madla nejmén 1 m a musí být dále
provedena v souladu s SN 743305 Ochranná zábradlí.
Pi provozu v budov je nutno dodrovat píslušné bezpenostní
pedpisy a návody na obsluhu jednotlivých technických zaízení.
6. Ochrana proti hluku
Vnitní píky i obvodové zdivo splují poadavky na ochranu
proti hluku. Devná euro okna jsou navrena s izolaním trojsklem, který omezuje vnikání
hluku do objektu. Provoz na vedlejší komunikaci je nízký, a proto hluk bude minimální.
Stropní konstrukce je navrena tak aby splnila akustické poadavky.
Výpoty akustického hluku a posouzení – viz píloha v projektové dokumentaci.
Posouzení dle vyhlášky 148/2006 Sb. Akustické posouzení konstrukcí
7. Úspora energie a ochrana tepla
a) Splnní poadavku na energetickou náronost
Tepeln technické vlastnosti konstrukcí vyhovují poadavkm dle
normy S 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – ást 2: Poadavky. Podrobné
posouzení jednotlivých konstrukcí – viz píloha
b) Stanovení celkové energetické spoteby stavby
Výpoet tepelných ztrát – viz píloha - Energetický štítek budovy. Zatídní objektu do
skupiny A – velmi úsporná.
8. ešení p ístupu a uívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace Bezbariérové uívání není ešeno. 9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost ed
V celém objektu bude provedena izolace proti zemní vlhkosti a
bude zárove vyuívána jako ochrana proti pronikání radonu z podloí do objektu. Hladina
podzemní vody byla zjištna pod základovou spárou, agresivita spodní vody nebyla zjištna.
Stavba není umístna v poddolovaném nebo sesuvném území. Na pozemek nezasahují
ochranná nebo bezpenostní pásma.
10. Ochrana obyvatelstva
Základní poadavky na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva
jsou splnny.
11. Inenýrské stavby (objekty) a) Odvodn ní území v etn zneškod ování odpadních vod
Pi objektu budou zízeny dv kanalizaní pípojky. Jedna pípojka pro svedení
splaškových vod, druhá pro svedení dešových vod. Pípojky budou napojeny na veejné
kanalizaní sít, které ústní do istiky odpadních vod.
b) Zásobování vodou
Stavba bude mít vodovodní pípojku napojenou na veejný vodovodní ád. Na pípojce
bude osazen vodomr.
c) Zásobování energiemi
Budova bude mít napojení na veejné vedení nízkého naptí a na vedení plynu.
d) ešení dopravy
Na parcelu 1020/175 je po místní komunikaci, která sousedí se stavebním pozemkem.
e) Povrchové úpravy okolí stavby, v etn vegeta ních úprav
Vnjší plochy jsou ešeny pomocí betonové zámkové dlaby BEST,
které spojují rodinný dm s garáí a s píjezdovou komunikací. Dlaba je lemována
betonovými zahradními obrubníky. Je provedeno vyspárování vnjších ploch – viz
situace.
f) Elektronické komunikace
Rodinný dm bude podle poteby uivatel napojena na internetovou sí a satelitní
pijíma.
12. Výrobní a nevýrobní technologická za ízení staveb Výrobní a nevýrobní technologická zaízení staveb se nevyskytují.
Dne: 24.5.2012 Podpis: Lenka Strouhalová
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES
F. TECHNICKÁ ZPRÁVA NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU DETACHED FAMILY HOUSE BAKALÁSKÁ PRÁCE BACHELOR'S THESIS
AUTOR PRÁCE LENKA STROUHALOVÁ AUTHOR
VEDOUCÍ PRÁCE Ing. ZUZANA KOLÁOVÁ SUPERVISOR BRNO 2012
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY :
a) úel objektu
vegetaních úprav okolí objektu, vetn ešení pístupu a uívání objektu osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace
c) kapacity, uitkové plochy, obestavné prostory, zastavné plochy, orientace,
osvtlení a oslunní
d) technické a konstrukní ešení objektu, jeho zdvodnní ve vazb na uití objektu a
jeho poadovanou ivotnost
f) zpsob zaloení objektu s ohledem na výsledky inenýrsko-geologického a
hydrogeologického przkumu
g) vliv objektu a jeho uívání na ivotní prostedí a ešení pípadných negativních úink
h) dopravní ešení
j) dodrení obecných poadavk na výstavbu
k) uvádí výsledky doplujících przkum a výpot
l) zdvoduje pípadné zmny technického, konstrukního a dispoziního ešení
m) vyplývající ze schvalovacího ízení pedchozího stupn
n) stanovuje poadavky a zásady technického ešení stavebních detail a materiálových
variant dodavatelské dokumentace
úprav
p) eší zpsob likvidace pebytených zemin nebo odpad
a) Úel objektu : Objekt tvoí jeden celek, ale dispozin je rozdlen na dv
samostatné bytové jednotky s rozdílným vyuitím. Hlavní bytová jednotka je vyuívána
tylennou rodinou k bydlení a vedlejší jednotka je vyuívána k doasnému
privátnímu ubytování. Ubytování je ureno zejména k ubytování student.
b) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení
vegetaních úprav okolí objektu, v etn ešení p ístupu a uívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: Objekt je navren na stavebním pozemku, který je rovinatý
s minimálním sklonem. Rodinný dm se skládá ze dvou nadzemních podlaí.
1NP – PRVNÍ BYTOVÁ JEDNOTKA
V prvním nadzemním podlaí se nacházejí
komunikaní a spolené prostory. Z krytého závtí je vstup do zádveí ze kterého
vedou dvee do šatny a technické místnosti. Zádveí ústí do prostorné haly, z kterého
vedou elezobetonové schody do 2 NP. Z haly jsou vstupy do hygienického zaízení,
pracovny, kuchyn a obývacího pokoje. Kuchyn je propojena s obývacím pokojem
posuvnými dvemi. Z kuchyn a obývacího pokoje jsou vstupy na devnou terasu
s pergolou.
Po schodišti, které ústí z prvního nadzemního
podlaí, je pístup do druhého nadzemního podlaí. Zde se nachází klidová zóna
celého domu. Z chodby jsou vstupy do prostorné lonice, pokoje pro hosty, dtského
pokoje, šatny a hygienického zaízení. Všechny místnosti jsou ešeny samostatn a
nejsou vzájemn propojeny. Z chodby vedou balkonové dvee na nezastešený
balkon. V lonici a dtském pokoji se nacházejí stešní okna.
1NP – DRUHÁ BYTOVÁ JEDNOTKA
Ze zádveí je vstup na chodbu, odkud jsou vstupy do
spolené kuchyn a dále do soukromých pokoj urené pro studenty. Nacházejí se
zde 2 samostatné pokoje s vlastními hygienickými zaízeními. První pokoj je uren
pro 2 osoby, druhý pro 3 osoby. Na spolené chodb jsou zabudované skládací
schody vedoucí na pdu, která je urena pouze pro skladování vcí.
Vzhled objektu nenarušuje okolní ráz krajiny a
zapadá do okolní zástavby. Tvar stechy je navren pultový se sklonem 15°. Ob
stešní roviny jsou navzájem odsazené a mají rznou výšku. Jako stešní krytina jsou
navreny vláknocementové desky, kvli malému spádu stešních rovin. Konstrukce
stechy je navrena tak, e jedna stešní rovina je uloena na nosných stnách a
druhá je uloena krom nosných stn i na vaznici, která je ukotvená do
elezobetonového vnce.
byly dodreny odstupové vzdálenosti. Pozemek bude opaten oplocením a výsadbou,
která bude rozdlovat vyuití pozemku pro návštvníky a rodinu. Plot je navrený
zdný s devnými latmi v míst piléhajícím ke komunikaci a zbylá ást pozemku
bude oplocená drátným pletivem s vysázením ivého plotu.
c) Kapacity, uitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, osvtlení a oslun ní
- Výmra pozemku dle katastru nemovitostí: 823m2
- Obestavný prostor budovy: 877,98m2
- Zastavný plocha budovy: 249,27m2
- Podlahová plocha budovy: 265,36m2
- Pedpokládaný poet obyvatel rodinného domu: 4 osoby
- Pedpokládaný poet ubytovaných: 1 a 5 osob
d) Technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb na uití
objektu a jeho poadovanou ivotnost
Základové konstrukce:
byly zhodnoceny výsledky przkumu základového podloí. Na základ výpotu bylo
stanoveno zaloení objektu na základových pasech z prostého betonu. Šíka základu
byla vypoítána na 400 mm a hloubka základové spáry navrená dle nezámrzné
hloubky tj. -1200 mm.
Po skrývce horniny se provedou výkopy a provede se
bednní pro základové pasy. Tyto pasy jsou zhotoveny z prostého betonu tídy
C16/20. Základové pasy jsou dodaten zatepleny XPS Perimetr. Základy pod
objektem mají základovou spáru navrenou v menší hloubce tj. -850 mm. Základ pod
schodištm je pouze v hloubce tj. –650 mm.
Základová deska je navrená tloušky 150 mm z betonu tídy
C16/20, který je vyztuen vloenou kary sítí s oky 100x100 mm. V míst uloení
píky bude provedeno vyztuení základové desky zdvojenou kary sítí.
Na pozemku byl proveden przkum radonového rizika, na
jeho základ bylo stanoveno nízké riziko výskytu radonu. Jako hydroizolace je
navrena fólie Fatrafol s ochrannou geotextylií, která souasn brání prostupu radonu
z podloí do objektu.
Svislé konstrukce:
Nosné a nenosné svislé konstrukce budou provedeny z vápenopískových tvárnic KM
– Beta Sendwix. Obvodové nosné stny jsou lepeny na tenkovrstvé cementové
lepidlo a tvárnice jsou rozmru 250x240x248 KM BETA Sendwix 8DF - LD. Nenosné
dlící stny jsou navreny takté z vápenopískových tvárnic o rozmrech
238x250x115 – KM BETA 4DF – LD. Obvodové zdivo bude dodaten zatepleno
kontaktním zateplovacím systémem KM BETA, pomocí tepelné izolace ISOVER
GREY v tloušce 150 mm, který bude ke zdivu pipevnn pomocí lepidla Cemix.
V míst soklu a u základu budou stny zatepleny pomocí ISOVER Perimetr v tloušce
100 mm. Tato tepelná izolace bude vytaena 400 mm nad úrove pilehlého terénu.
Z jedné tetiny fasádní plochy objektu je navren obklad z obkladních lícových pásk
KM- Beta.
Vodorovné konstrukce:
Strop nad prvním nadzemním podlaím je navren jako skládaný, z keramických
stropních sloek HODOMIAKO. Tlouška stropní konstrukce je 250 mm. Osová
vzdálenost nosník je 625 mm. Keramické tvarovky se zalijí betonovou vrstvou (
C20/25) v tloušce 60 mm. V míst napojení balkonové konstrukce pomocí ISO
Nosníku SHOCK, jsou navreny sníené keramické tvarovky. Ve stropní konstrukci
bude provedeno provázání výztue schodišt, kde jsou opt navreny sníené
keramické tvarovky ( výztu B 410 ).
Vodorovná konstrukce nad 2NP a ásti 1NP u druhé bytové jednotky je tvoena
sádrokartonovým pnutým podhledem. Sádrokartonové desky KNAUF budou
pipevnny na rošt, který je upevnn mezi dvma stnami, které jsou do vzdálenosti
4,75 m. V prostorách se zvýšenou vlhkostí jsou pouity sádrokartonové desky AQUA
PANEL.
Schodišt:
Schodišt je navreno jako elezobetonové monolitické. Bude pouit beton tídy
C20/25 s výztuí B410. Výztu schodišt bude provázána s výztuí stropní
konstrukce nad 1NP. Schodišt bude obloeno keramickou dlabou. Nosnou
konstrukci schodišt tvoí nosné stny po obvodu schodišt. Výpoet schodišt je
piloen v projektové dokumentaci. Výpoet byl proveden dle platných norem.
Schodišové stupn jsou rozmru 300x161 mm. Pod schodištm je navren
základový pás výšky 300mm.
Komín:
Komín je uren pro odvod zplodin z plynového kotle. Komín je jednoprduchový
dvouslokový – 360x360 mm. Jedná se o komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT.
Kotel i komín jsou umístny v 1NP v technické místnosti. Komín je vyveden 980 mm
nad úrove hebene stechy. Komín je opaten komínovou hlavou a obkladem (
systém SCHIEDEL). Komín bude postaven na základovou patku z prostého betonu
tídy C 16/20.
Stecha je navrena jako pultová se dvma stešními
rovinami, které mají stejný sklon 15° ale jsou navz ájem odsazené. Nosná konstrukce
krovu je navrena ze smrkového eziva. Nosné prvky tvoí krokve, pozednice a
vaznice. Pro velkou délku krokví je nutno v míst uloení krokve na pozednici provést
napojení dvou krokví.
Jako stešní krytina je navrena vláknocementová
deska, kvli malému sklonu stešních rovin. Krytina je pipevnna na stešní lat
40x60 mm. Jako hlavní hydroizolaci stechy tvoí asfaltový pás typu S. Hydroizolace
je uloena na nad krokevní tepelnizolaní systém Bachatecta o tloušce 200 mm.
Skladba stechy vyhovuje minimálním hodnotám pi posuzování tepelného souinitele
prostupu tepla. V míst obývacích pokoj je pod OSB deskami pipevnn
sádrokartonový podhled s tepelnou izolací ISOVER AKUSTIK v tloušce 40 mm.
Stecha bude opatena klempískými prvky pro odvodnní.
Ve stešní konstrukci se nachází stešní okna,
prostupy pro komín, pro odvtrávání kanalizace a výlez na stechu.
Okna a dvee:
Okna jsou navrena z euro profilu. Zasklení je pomocí izolaního trojskla. Hodnota
souinitele prostupu tepla U = 0,7 W/m2 K. Dvee interiérové i exteriérové jsou
devné. Vstupní dvee jsou opateny bezpenostním kováním. Souinitel prostupu
tepla u vchodových dveí U = 1,0 W/m2 K. Vnitní zárubn jsou navreny jako
oblokové.
Podlahy:
Podlahy jsou navreny plovoucí s rznou nášlapnou vrstvou, dle provozu místnosti.
Podlaha nad terénem je zateplena vrstvou tepelné izolace ISOVER EPS GREY 150
v tloušce 130 mm. Všechny skladby podlah vyhovují na posouzení souinitele
prostupu tepla. Ve skladb podlahy v 1NP je navrena jako tepelná izolace minerální
vata ISOVER N v tloušce 50 mm. Na chodbách, hygienických prostorách, kuchyních
a uitných místností je navrena nášlapná vrstva keramická dlaba – Rako o tloušce
9 mm. V obytných místnostech je navreno PVC a devné vlysy. Všechny podlahy
jsou ukoneny soklem z materiálu odpovídajícím pouité nášlapné vrstv podlahy.
Povrchové úpravy:
Vnjší i vnitní omítky jsou navreny ze systému Cemix. Z vnjší strany bude pouita
akrylátová rýhovaná omítka, základní penetrace, sklo vláknitá tkanina R117 a lepící
strkovací hmota Basic 115. V míst soklu bude pouita mozaiková omítka, jako
vnjší vrstva. Na vnitní omítky bude pouit polymer cementový spojovací mstek
Cemix 221 a jádrová omítka jednovrstvá 0,73. V koupelnách a kuchyních je navren
keramický obklad Rako.
dispozice umonila pirozené vtrání všech místností a nebylo nutno navrhovat další
vtrací systémy.
Technická infrastruktura:
Napojení pípojky vody, plynu a elektiny bude proveden na veejný ád. Pípojka
vody vede do vodomrné šachty umístné na pozemku investora. Pípojka plynu
vede po oplocení pozemku – umístn sloupek s HUP a elektromrem. Další napojení
od pípojky je pomocí domovního pívodu. Domovní pívody je nutné opatit
ochrannou trubkou z materiálu HDPE. Splašková a dešová kanalizace je napojena
na veejný kanalizaní ád.
Oplocení:
Pozemek bude opaten oplocením a výsadbou. Plot je navrený jako zdný
s devnými latmi v míst piléhající ke komunikaci, zbylá ást pozemku bude
oplocená drátným pletivem s vysázením ivého plotu.
Ve zdném oplocení je zabudován sloupek pro elektromr a HUP. Pro vjezd na
pozemek slouí píjezdová brána.
Zpevnné plochy:
Zpevnná plocha je navrena od místní komunikace k objektu. Dále je navrena jako
spojovací komunikace mezi objektem, garáí a sklípkem.
Zpevnné plochy jsou ešeny pomocí zámkové dlaby Best s tl. 60 mm. Pro
navrenou dlabu bude pipraven podklad dle výrobce. Zpevnné plochy jsou
spádovány se sklonem 2 %.
e) Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor Konstrukce a výpln otvor splují poadavky stanovené normou SN 73 0540 –
Tepelná ochrana budov. Výpoty a posouzení – viz píloha.
KONSTRUKCE U [W.m-2/K] UN [W.m-2/K] Obvodová stna 0,218 POADOVANÉ POADOVANÉ Sokl 0,29 0,30 0,20 Podlaha 0,23 0,30 0,20 Strop nad 1NP 0,5 0,45 0,30 Pultová stecha 0,49 1,5 0,7 Strop nad 1NP 0,48 0,75 0,5 Euro okno Okno: 0,7 1,5 1,2 Dvee 1,0 1,7 1,2
f) Zpsob zaloení objektu s ohledem na výsledky inenýrs ko-geologického a
hydrogeologického pr zkumu
jeho výsledk se stanovilo nízké riziko radonu. Navrená hydroizolace slouí nejen
k zamezení pronikání zemní vlhkosti, ale také jako protiradonová ochrana.
Dále byl proveden przkum základových pomr
(zjištním informací o podloí okolních objekt, u kterých byly provedeny przkumy).
Na základ tchto informací byla uena tída a druh zeminy a navreny základové
pasy. Dle vyhodnocení przkum: štrkopísková zemina.
Hloubka podzemní vody byla zjištna v dostatené
hloubce a nebude mít vliv na zakládání stavby. Na základ tohoto vyhodnocení se
postupovalo pi návrhu výpotu základ
g) Vliv objektu a jeho uívání na ivotní prost edí a ešení p ípadných negativních
úink Objekt a jeho uívání nebude mít negativní vliv na
ivotní prostedí, na okolní stavby a pozemky. Stavba nebude narušovat ráz okolní
krajiny a bude zapadat do okolní zástavby.
Nakládání s odpady bude ešeno pomocí zastešené
zpevnné plochy, která bude urena pro umístní popelnic. Tato plocha bude na
hranici pozemku a to u vstupu na pozemek. Na stavb ani pi uívání stavby nebude
docházet ke vzniku nebezpeného odpadu.
h) Dopravní ešení
Pozemek sousedí s místní komunikací šíe 6 m, na
hranici pozemku budou vybudována parkovací stání o rozmrech 2,5x 5 m a 3,5x5 m.
Parkovací plocha je spádována ve sklonu 2 %.
i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová
opat ení Jako škodlivé vlivy vnjšího prostedí uvaujeme
hluk z vnjšího okolí. Opatení proti pronikání hluku do interiéru – návrh oken
s izolaním trojsklem. Místní veejná komunikace je komunikace druhé tídy a tudí
se nepedpokládá nadmrný hluk.
Stavba se nachází v klidné lokalit urené ke stavb
rodinných dom, v okolí se nenachází ádné prmyslové stavby i objekty a nejsou
tudí uvaovány škodlivé vlivy od prmyslové výstavby.
Jako protiradonové opatení je navrena foliová
izolace FATRAFOL, která slouí nejen jako hydroizolace, ale také jako izolace proti
pronikání radonu z podloí do objektu.
j) Dodrení obecných poadavk na výstavbu
Projektová dokumentace je zpracována dle platné
vyhlášky . 268/2009 Sb., O obecných poadavcích. Stavební práce musí probíhat
v souladu s platnými vyhláškami a normami. Na výstavbu bude dohlíet autorizovaná
osoba jako stavební dozor. Pi provádní stavby a pohybu osob po staveništi je nutné
dbát na poadavky o bezpenosti práce na stavb a ochran osob dle platných
vyhlášek.
Dne: 24.5.2012 Podpis: Lenka Strouhalová
ZÁVR Stavba byla navrena v souladu s platnými normami a právními pedpisy tak, aby splovala obecné poadavky na výstavbu. Spluje poadavky z hlediska poárn bezpenostního ešení, tepelné techniky a akustiky budov.
SEZNAM POUITÝCH ZDROJ ODBORNÁ LITERATURA
- KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. Brno: CERM s.r.o., 2005.
- NOVOTNÝ, Jan. Cviení z pozemního stavitelství, Konstrukní cviení. první. Praha 10: Sobotáles, 2007, 102 s. ISBN 978-80-86817-23-1.
POUITÉ PRÁVNÍ PEDPISY
- Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu
- Vyhláška . 501/2006 Sb., o obecných poadavcích na vyuívání území
- Vyhláška . 398/2009 Sb., o obecných technických poadavcích zabezpeujících bezbariérové uívání staveb
- Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bliších minimálních poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích
- Naízení vlády 362/2005 Sb., o bliších poadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky
- Zákon . 185/2001 Sb., o odpadech
- Vyhláška 268/2009 Sb., o technických poadavcích na stavby
- Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
- Vyhláška . 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poární bezpenosti a výkonu státního poárního dozoru
- Vyhláška . 23/2008 Sb., o technických podmínkách poární ochrany staveb
POUITÉ NORMY
- SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silniních vozidel
- SN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody
- SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov
- SN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk – základní poadavky
- SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres
- SN 73 0802 – Poární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty
- SN 73 0833 – Poární bezpenost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
WEBOVÉ STRÁNKY www.kmbeta.cz
NP – nadzemní podlaí
PT – pvodní terén
UT – upravený terén
XPS – extrudovaný polystyren
EPS – expandovaný polystyren
TI – tepelná izolace
- SLOKA C1
- SLOKA C3
o Tepeln technické posouzení