Význam Rim 8:28 – časté , ale MIMO!

  • View
    21

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

“ A my vieme , že milujúcim Boha , povolaným podľa Božieho plánu , všetky veci slúžia na dobro .” Rim 8:28. Význam Rim 8:28 – časté , ale MIMO!. Príslovia Kde je v tom Boh ? Týka sa hlavne chorôb - PowerPoint PPT Presentation

Text of Význam Rim 8:28 – časté , ale MIMO!

PowerPoint Presentation

A my vieme, e milujcim Boha, povolanm poda Boieho plnu, vetky veci slia na dobro.

Rim 8:28

Vznam Rim 8:28 ast, ale MIMO!Prslovia Kde je v tom Boh?

Tka sa hlavne chorb

Psychologizovanie: Vetko je zvisl od mjho prevania vrcnej lsky: o ak ho v tomto obdob dos nemilujem? Jei a Peter: File - agapa (Ev. Jna 21)Boh to mus premeni na dobr!

Predbiehanie Boha zl diagnostikaRim 8:28My vieme, e vetky veci slia na dobro tm, o miluj Boha, ktor s povolan poda Jeho plnu.Rim 8:28A my vieme, e

milujcim Boha, povolanm poda Boieho plnu,

vetky veci

slia na dobro.Kov slovo Rim 8:28?BOHKto je Boh?

Kto je Boh?

Kto je Boh?

Kto je Boh?

Kto je Boh?

Kto je Boh?

Najvie tajomstvo na svete:Boh v tele, s nami Gal 4:4, Mat 1:23

pirlovit galaxia M51 (NASA's Hubble Space Telescope)

Ak je Boh?

Ak je Boh?

Ak je Boh?

Ak je Boh?

Ak je Boh?

Ak je Boh?

Ak je Boh?

Ak je Boh?

Ak je Boh?

Ak je Boh?Efez 1:17-Tozer: The Knowledge of the Holy Poznanie SvthoPacker: The Knowledge of God Poznanie BohaMurray: Oekvan na Boha

Je pre ma Rim 8:28? (kontext Rim 1-7)1. M pokoj s Bohom? (1-4, 5:1-11)2. Si osloboden od hriechu? (5:12 6:23)3. Si slobodn od zkona? (7)4. ije v Duchu? (8:1-27)

Je pre ma Rim 8:28? (kontext 8. kap.)U nikdy viac iadne odsdenie, s zachrnen od vetkho nebezpeenstvaNie s otroci, znmi, susedia, s JEHO Boie deti (v. 12-16), maj k Otcovi dvern vzah OteckoS Jeiovi srodenci, spoludediiS schopn i tu na svete ako Jei len vaka tomu, e je v nich Bo Svt Duch modl sa v nichMaj a dvoch obhajcov pred vetkmi mocnosamiHoci bud trpie pre Krista, vydria to vaka Duchu Svtmu pre ndej fantastickej budcnosti v Jeiovej slveTma 8. kap.: Bezpeie pre tch, ktor s v Kristovi!

Rim 8:28My vieme, e vetky veci slia na dobro tm, o miluj Boha, ktor s povolan poda Jeho plnu.Preo sme teda napt v ivote?Nevieme: za o sa mme modli modl sa v ns Duch Svt

Vieme:e vetko stvorenstvo vzdych a trp prodn bolesti, aj my sami (8:22)

Vieme e Boh pracuje v naich ivotoch (on psob premenu tch vec 8:28): On bez prestania, energicky a elne aktvne psob pre nae dobro

Sme presveden, e ns ni od Boej lsky neme odli 8:38-39

Rim 8:28Milujcim BohaNielen veriacim v Jeia mysouBom priateom - S vo vzahu (nielen emcie)Stle menej sa bojacim (1J4:18) Rim 5: Miluj, lebo tto lska bola rozliata v ich srdciach (Rim 5:5), 1J4:19 (Miluj, lebo on prv miloval ich) Z Boej iniciatvy miluj, z Jeho sily zachovvaj Jeho slovoPovolanm poda Jeho vlePouli hlas Pastiera klopaniePovolan pre Jeho el

TEST

vetky veci

psobia na dobrSkrze Bo pln zabezpeeniaistoty (Rim 8)

Skrze BOHA!

Psob Boh - Otec - vychovvajci

Ako vieme, e Boh chce zmeni vetko na dobr?Jozef: Zamali ste zl, ale Boh ma poslal sem pre vau zchranu (Gen)

Jei: spolili sa proti nemu, Boiemu svtmu Sluobnkovi, aby vykonali vetko to, o tvoja ruka, Boe, a tvoj zmer vopred uril, e sa m sta (Sk 4:27)

Jeremi: Ja poznm zmery, ktor mm s vami znie vrok Hospodina. S to zmery pokoja a nie neastia, dm vm budcnos a ndej (29:11)

Ako svisia zl veci v naom ivote s Bohom? Dopa/dovol zl: Satan Jb Boh: Vetko jeho je v tvojich rukch, len (Job 1:12,2:6)

Priamo posiela akosti (mos 3:2: Iba vs som poznal, zo vetkch rodov zeme, preto navtvim na vs vetky vase neprvosti)

Zdr od ns svoje poehnania/odvrti svoju tvr (alm 20:2: Hospodin, preo si tak aleko a preo sa skrva v ase senia?)o je poda Boha to dobr?Vedomie, e musm poiada o odpustenie, poknieSchopnos odpusti a prija odpustenieOdumretie tepien, ktormi prdia veci tohto svetaNov myse schopn v kadodennom ivote aplikova Boie na svete, nie svetsk (Kol 3) (filmy, bulvr, siene slvy)Posvtenie ivot v Duchu, poda DuchaDosahovanie kristovskho charakteruSchopnos vloi ndej v Boie neviditen subyRozloenie naej falonej sebadvery - Pokora POZNANIE BOHA TO JE VEN IVOT, aby poznali Teba, jedinho pravho Boha a Jeia Krista (J 17: 3)Ma ndej na ivot v Boej slve! Blahoslaven trpenie akosti ns preberaj, ntia ns uvedomova si svoju zranitenos.M. Loyd-JonesJe to sce tragick, e prve trpenie a akosti s nevyhnutn na to, aby sme sa pokorili a mohli spozna Boha. Ale prve ony nm ukazuj, koko je v ns svetctva.

Prve cez akosti sa dokeme rozhodn oddeli sa od neho, od svojich hriechov, rozma o zmysle ivota (na lku)CIE, ZVER BOJA JE ISTRim 8: 21-39U Boha neexistuje iadna zl alternatvaNedaj sa zvykla, odradi, pozeraj na koniec!:id 12:2: Jei dokzal pretrpie muky, potupu pre rados ktor ho akala

alm 119:71: Dobr mi bolo, e som bol trpen, aby som sa nauil Tvojm ustanoveniam. 75: Viem, e to bola tvoja vernos, e si ma ponil

2Kor4:17-18:Lebo toto terajie ahk bremeno senia zska nm nesmiernu hojnos venej slvy,ke nehadme na viditen, ale na neviditen. Viditen je toti doasn, ale neviditen je ven.Kresan je lovek, ktor hoci si je neist momentlnymi situciami a vecami, je si ist finlnymi vecami. Toto je skuton tajomstvo. Zle od toho, i mu na tomto tajomstve zvis a sti nm svoju myse.

Rim 8:28My vieme, e vetky veci slia na dobro tm, o miluj Boha, ktor s povolan poda Jeho plnu.o mm urobi, ak tim po Rim 8:28?Modli sa za Ducha Svtho - otvorenie o Efez 1:17-22 a uvid:Ak je to vlastne ndej pre Jeho cirkevAk slvne je jeho dedistvo Ak je nesmierna vekos jeho moci

Rozhodni sa teraz, dnes, ak pouje Jeho hlas:a obnov svoju lsku k tomu, ktor si a zasnbil.