VZGOJNI NAČRT OŠ KUNGOTA

 • View
  105

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

VZGOJNI NAČRT OŠ KUNGOTA. Člani tima : - strokovni delavci: Vojislav Lazarev, Petra Baukman, Katarina Kralj, Vesna Repolusk, Samo Dreo, Nataša Novak Mulej, Marija Hrastnik, Marica Čerič, Simona Šmajs in Sonja Marko - starši: - PowerPoint PPT Presentation

Text of VZGOJNI NAČRT OŠ KUNGOTA

 • VZGOJNI NART O KUNGOTA

  lani tima:- strokovni delavci: Vojislav Lazarev, Petra Baukman, Katarina Kralj, Vesna Repolusk, Samo Dreo, Nataa Novak Mulej, Marija Hrastnik, Marica eri, Simona majs in Sonja Marko- stari:centralna ola: Janja Dajman Waldhuber, Petra Gorgiev in Sonja Rokarpodrunica Sp. Kungota: Danilo Petripodrunica Sveina: Sonja telcl, Boris Keuc

 • SLOGAN

  Z roko v roki na pravo pot.(Kar delamo danes, bo odloalo o tem, kaken bo svet jutrijnjega dne, Marie von Ebner-Eschenbach) .

 • SESTAVNI DELI VZGOJNEGA NARTA OLETemeljne vrednote in vzgojna naela.Vzgojne dejavnosti (proaktivne dejavnosti in svetovanje ter usmerjanje uencev).Pohvale, priznanja in nagrade.Vzgojni ukrepi.Sodelovanje s stari.

 • e OPRAVLJENE NALOGEOblikovanje hinega reda glej dokument HINI RED. Analiza stanja na oli glej prilogo ANALIZA STANJA:- doloitev vrednot- opredelitev ibkih in monih podroij. Oblikovanje vizije-slogana ole.Analiza uresnievanja ciljev osnovnoolskega izobraevanja.Doloitev prioritetnih vzgojnih nael.Opredeljena podroja sodelovanja s stari.Oblikovanje predloga o prioritetnem podroju delovanja: Kako izboljati sodelovanje s stari?

 • AKCIJSKI NART ZA PRIPRAVO VZGOJNEGA NARTA za ol. leto 2008/09

  Analiza doseganja ciljev osnovnoolskega izobraevanja, november 2008.Oblikovanje vizije-slogana ole, november do januar 2008.Doloitev vzgojnih nael, november 2008.Opredelitev sodelovalnega odnosa s stari, november 2008.Opredelitev vzgojnih dejavnosti: december 2008 do februar 2009proaktivne in preventivnesvetovanje in usmerjanjeopredelitev vzgojnih postopkov,obravnava vzgojnih opominovpohvale, priznanja, nagrade.olska pravila: do marca 2009dolnosti uencevodgovornost uencevzagotavljanje varnostipravila obnaanja in ravnanjavzgojni ukrepi in kritve pravil.

 • VREDNOTEVrednote so kategorije pojavov, ki jih cenimo, oziromapreprianja o tem, kaj je dobro ali prav in za kaj si je vrednoprizadevati (ljubezen, mir, prijateljstvo, zdravje, ivljenje...)Za doseganje vrednot smo se velikokrat pripravljeni emuodrei. V vrednotah se kaejo nai cilji, ki odsevajo na kulturni in duhovni razvoj.

  Na nai oli smo izbrali:medsebojno spotovanje, ki ga bomo medsebojno izkazovali s posluanjem, strpnostjo drug do drugega, priznavanjem in sprejemanjem druganosti, skupnim iskanjem reitev;medsebojno sodelovanje, ki je pogoj za dobro poutje in doseganje ciljev vseh sodelujoih v vzgojnem procesu. prijateljstvo, ki ga bomo krepili z druenjem, sodelovanjem, spodbujanjem in medsebojnim spotovanjem;odgovornost, do sebe, do dela, do drugega.

 • VZGOJNA NAELAVzgojna naela, ki so prioriteta O Kungota so bila v delavnici izbranana pedagoki konferenci, 4. novembra 2008:Usposobljenost za vseivljenjsko uenje.Oblikovanje optimalnega ivljenjskega, unega in vzgojnega okolja v fizinem, psihosocialnem in duhovnem smislu.Odgovornost, spotovanje in sodelovanje ter medsebojna strpnost.Naelo sodelovanja s stari in usklajenosti pristopa ole in starev.

 • Pomembna so nam tudi ostala naela:

  Naelo spotovanja uencev in vzajemnega spotovanja. Naelo omogoanja aktivnega sodelovanja uencev.Naelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja.Naelo zdruevanja pravic, odgovornosti in pravil.Naelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline.Naela strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti.Naelo osebnega zgleda.

 • DEJAVNOSTI URESNIEVANJA CILJEV OSNOVNOOLSKEGA IZOBRAEVANJACilje, ki so zapisani v ZoO na nai oli uresniujemo na razlinih podrojih in z razlinimi dejavnostmi. Z razirjanjem ponudbe in z izgrajevanjem idej dvigujemo kvaliteto vzgojno izobraevalnega procesa O Kungota.Cilje uresniujemo:v oli, pri pouku v okviru vseh predmetnih podroij, z obiski drugih izobraevalnih ustanov, s ponudbo izbirnih predmetov, pri interesnih in obolskih dejavnostih, pri razrednih urah, pri knjiniarski dejavnosti, z medpredmetnim povezovanjem, z nacionalnimi preizkusi znanja, s sodelovanjem v mednarodnih projektih, obiski abonmajev, umetnostnih galerij, muzejev, gledalia, s pripravljanjem razstav v oli, pevskimi tabori, likovnimi kolonijami, vsakoletno izvedbo Preernovega nateaja, v okviru oddelnih skupnosti, pri dnevih dejavnosti, s humanitarnimi dejavnostmi, v okviru olskih projektov, s pouevanjem in uenjem, vzgajanjem, s ponudbo razirjenega programa na tekmovanjih, strokovnih ekskurzijah, s pestro ponudbo ol v naravi, ponudbo in organizacijo taborov in izmenjavo otrok iz tuje-govoreih podroij, z delavnicami, sobotnimi olami, z nivojskim poukom in izvajanjem dodatne strokovne pomoi, s ponudbo raziskovalnih nalog, z razvijanjem kulture branja, s pomojo poklicne orientacije, s sodelovanjem v mednarodnih raziskavah, z uvajanjem novejih, druganih in uinkovitejih metod pouevanja, preko olske skupnosti in otrokega parlamenta, z organizacijo medsebojne pomoi vrstnikom in starejim ljudem, z uiteljem kot vzgledom.

 • Predlogi za e uinkoviteje doseganje ciljev osnovnoolskega izobraevanja na O Kungota:

  bogateja ponudba dejavnosti v obliki delavnic, ve projektnega dela, ve vkljuevanja starev in sodelovanja s stari, ve sodelovanja s olami v tujini (projekti, dopisovanje), sodelovanje s tujimi uitelji, ekskurzije v tujino, okrogle mize, ve eksperimentalnega dela, poudarek na iskustvenem uenju, ve udelebe na raznih nateajih predmetne stopnje, dnevi odprtih vrat, dosledna obeleitev raznih svetovnih dni, ve DKD, neposredno humanitarno delo, sreanja s strokovnjaki razlinih podroij

 • VZAJEMNO SODELOVALNI ODNOS S STARI

  ola kot institucija veliko prispeva k dopolnitvi druinske vzgoje. Da se oboje zdrui v celovito skrb za uspeen razvoj in napredek otrok, je nujno potrebno dobro sodelovanje med stari in olo, e posebej pa med stari in strokovnimi delavci, ki skrbijo za njihove otroke v asu bivanja v oli, ter upotevanje doloenih pravic in obveznosti. Sodelovalni odnos pri oblikovanju ivljenja in dela ole: sodelovanje v svetu starev, svetu zavodaSodelovanje pri razlinih vzgojno izobraevalnih vsebinah: vkljuevanje starev pri pouku in dnevih dejavnosti, delavnice projekti, delavnice, prireditve, razstave, dnevi odprtih vrat neformalna druenja, humanitarne akcije.Priprava in izvedba preventivnih dejavnosti: sodelovanje pri oblikovanju vzgojnega narta, roditeljski sestanki, pogovorne ure, delavnice, predavanja za stare.Svetovanje in usmerjanje: svetovalno delo, poklicno svetovanje, napotitve starev v zunanje institucije, pomo starem v socialnih in finannih stiskah, telefonska obvestila, obisk na domuReevanje konfliktov: pogovori.Finanna pomo: denarni prispevki, sreelov, zbiranje odpadnega papirja.

  V prihodnje bomo spodbujali naslednje oblike druenja s stari: ajanke, portna sreanja, sreanje generacij, skupno obiskovanje kulturnih prireditev, bralni klub in okrogle mize.

  Na razredni stopnji veinoma uiteljice organizirajo razne prireditve, na katerih sodelujejo otroci, na predmetni stopnji pa si elijo, da bi dali stari pobudo in organizirali skupna sreanja.

 • VZGOJNE DEJAVNOSTI

  Oblikovanje narta vzgojnih dejavnosti pedagoka delavnica (3. februar 2009):- Strokovni delavci in predstavniki starev.