15
Svaz českých a moravských bytových družstev Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 1 verze 1 (15. 10. 2014) : , abzm zr prhš astka pd § 1166 h baskh zkku . 89/2012 Sb. (d j „NOZ “). Na přpraě jsm pět spupracai s JUDr. Evou Kabelkovou (AK Sjkský a Kabk). Tt zr su k rozdělení domu na jednotky, ř trmigi NOZ k rzdě pra k mit ěci a astick pr k jdtkm. zr prhš mů pstihut šchy ariaty ypýajc z praxe, proto je zbyt txt zru uprait pd situac kkrtm dmě. Pdbě jako v jiých vzorech SČMBD je k úpraě ur zjma mdř zaý txt. Za nemovitou věc s pauj pd kcpc NOZ ji j pzmky a ěc pra k im. Staby (dmy) zřz a pzmku jsu sust pzmku a jsu pay samstatu mitu ěc, jak tmu by dsud (§ 498 a § 506 NOZ). Povi itsti: V bdch A. a F. bsahu tht prhš jsu udy pi itsti prhš (§ 1166 dst. 1 NOZ). M-i rzděm mit ěci zikut aspň 5 jdtk, z ich aspň 3 maj být astict tř růzých astků, udou se v prhš i náležitosti stanov společenství vlastníků (d j „SVJ “) – viz bod G. obsahu. T s bud týkat ětšiy bytých dmů. kadm prhš d katastru mitst djd k založení SJ (ke vzniku SVJ šak dchz a zpism SJ d řjh rjstřku). Nevznikne-li v souvislosti s rzděm mit ěci a jdtky SJ, mus stay obsahovat tak ur sby sprc a praida pr spru dmu, pro u spých st a pro přspěky a kady spj s spru dmu a pzmku. Praktick šak bud tyto infrmac udět prhš dy - vzhledem k asmu rzdu mzi zam a zpism SJ d rjstřku). K prhš s d přikdaj půdrysy šch pda (b jjich schmata urujc phu bytů a spých st dmu), spolu s údaji pdahých pchch bytů. Odstraě ad prhš: kad prhš d katastru mitst podle NOZ přiš pr jisttu, ji z pzději zpochybnit jeho platnost (i kdyby skutsti prhš ykaza pdstat vady nebo by chyběy pi itsti). Nz ai pzději urit, astick pr k jednotce v důsdku ad prhš nevzniklo (§ 1167 NOZ). Bude-i mt prhš ady, bud m je dstrait sdě (§ 1168 NOZ): a) ady dstra půdc prhš (byt drust) – tt pstup šak bud btě raizatý, pkud ji budu jdtky přdy (ČÚZK pkych . 44 dkc ud, z pra prhš uiit puz dkud j půdc astkm šch jdtk dmě – iz . 8 dst. 1. pkyů); b) nedojde-li k praě bz zbyth dkadu p upzrě sbu, ktr a tm m pr zjm, mhu adu dstrait astci dtých jdtk spým prhšm; a c) nedojde-li k dstraě ady dým ýš ppsaým způsbm, rzhd soud na rh sby, ktr a tm m pr zjm.

Vzor prohlášení vlastníka...Svaz českých a moravských bytových družstev Vzor prohlášení vlastníkapodle 1166 NOZ SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 2 verze

 • Upload
  others

 • View
  55

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 1 verze 1 (15. 10. 2014)

  :

  , ab z m z r pr h š ast ka p d § 1166 h b a sk h z k ku

  . 89/2012 Sb. (d j „NOZ“). Na př pra ě jsm pět sp uprac a i s JUDr. Evou Kabelkovou (AK S jk ský a Kab k ).

  T t z r s u k rozdělení domu na jednotky, ř t rmi gi NOZ – k r zdě pr a k m it ěci a ast ick pr k j d tk m.

  z r pr h š mů p stih ut š ch y aria ty yp ý aj c z praxe, proto je zbyt t xt z ru upra it p d situac k kr t m d mě. P d b ě jako v ji ých vzorech SČMBD je k úpra ě ur z jm a m dř z a ý t xt.

  Za nemovitou věc s p a uj p d k c pc NOZ ji j p z mky a ěc pr a k im. Sta by (d my) zř z a p z mku js u s u st p z mku a js u p a y sam stat u m it u ěc, jak t mu by d sud (§ 498 a § 506 NOZ).

  Povi it sti: V b d ch A. a F. bsahu t h t pr h š js u u d y p i it sti

  pr h š (§ 1166 dst. 1 NOZ). M - i r zdě m m it ěci z ik ut a sp ň 5 j d t k, z ich a sp ň 3 maj

  být ast ict tř růz ých ast ků, u dou se v pr h š i náležitosti stanov společenství vlastníků (d j „SVJ“) – viz bod G. obsahu. T s bud týkat ětši y byt ých d mů. k ad m pr h š d katastru m it st d jd k založení S J (ke vzniku SVJ šak d ch z a z pis m S J d ř j h r jstř ku).

  Nevznikne-li v souvislosti s r zdě m m it ěci a j d tky S J, mus sta y obsahovat tak ur s by spr c a pra id a pr spr u d mu, pro u sp ých st a pro př spě ky a k ady sp j s spr u d mu a p z mku. Praktick šak bud tyto inf rmac u dět pr h š dy - vzhledem k as mu r zd u m zi za m a z pis m S J d r jstř ku).

  K pr h š s d přik daj půd rysy š ch p d a ( b j jich sch mata ur uj c p hu bytů a sp ých st d mu), spolu s údaji p d ah ých p ch ch bytů.

  Odstra ě ad pr h š : k ad pr h š d katastru m it st podle NOZ při š pr jist tu, ji z

  p zději zpochybnit jeho platnost (i kdyby skut sti pr h š ykaz a p dstat vady nebo by chybě y p i it sti). N z a i p zději ur it, ast ick pr k jednotce v důs dku ad pr h š nevzniklo (§ 1167 NOZ).

  Bude- i m t pr h š ady, bud m je dstra it s d ě (§ 1168 NOZ): a) ady dstra pů dc pr h š (byt dru st ) – t t p stup šak bud

  bt ě r a iz at ý, p kud ji bud u j d tky př d y (ČÚZK p ky ch . 44 d k c u d , z pra pr h š u i it p uz d kud j pů dc ast k m š ch j d t k d mě – iz . 8 dst. 1. p ky ů);

  b) nedojde-li k pra ě b z zbyt h dk adu p up z r ě s b u, kt r a t m m pr z j m, m h u adu dstra it ast ci d t ých j d t k sp ým pr h š m; a

  c) nedojde-li k dstra ě ady d ým ýš p psa ým způs b m, r zh d soud na rh s by, kt r a t m m pr z j m.

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 2 verze 1 (15. 10. 2014)

  Změ y pr h š : NOZ přip ušt tak p zdějš změ u pr h š , k s y aduj dohoda dotčených

  vlastníků j d t k (§ 1169 dst. 2 NOZ). Ú i sti tak d h da abý , p kud s souhlasí v písemné formě vlastníci jednotek s většinou hlasů (p př. s kvalifikovanou ětši u h asů, j st i t y aduj pr h š b sta y S J). J st i ji S J xistuj , patř r zh d změ ě pr h š d k mp t c shromáždění vlastníků (§ 1208 p sm. b) NOZ), ast ci a shr m dě r zh duj pr st u ětši u př t m ých ( -li ve sta ch S J p ad a ětši a k a ifik a ). Z giky ěci by t dy p s m ý s uh as ast ků s adp i ětši u h asů mě být y ad p uz d kud S J xistuj a mě by být y ad , p kud ji S J z ik (po vzniku SVJ bude d h du ast ků změ ě pr h š sch a at shr m dě ast ků). Pr z ry t t ěci šak js u j d t , ČÚZK zast sta isk př s ějš - p d p ky ů . 44 maj katastr úřady y ad at jak s uh as ětši y p s m p d bě, tak us s shr m dě ( . 8, dst. 2.1 a 2.4 p ky ů).

  V ka d m př padě bud změ a pr h š ýraz ě zk mp ik a, p kud bud u v d mě j d tky zat y ěc ým pr m. N j astěji půjd z sta pr o, j d tky šak m h u být zat y i ji ými pr y – apř. ěc ým bř m m. Pr h š z t ti změ it j s př dch z m s uh as m s by pr ě z ěc h pr a (§ 1169 dst. 1 NOZ).

  Publicita pr h š : Při ka d změ ě pr h š j tř ba yh t it j h úp z ě a za it h d sbírky

  listin katastru nemovitostí, i kdyby s změ a pr h š týka a údajů zapsa ých v katastru h d ě m it ěci b j d t k (§ 1220 dst. 1 NOZ).

  Pr h š m být za tak do sbírky listin veřejného rejstříku ( bch d h r jstř ku pr byt dru st a b d r jstř ku sp st pro SVJ), pokud je osoba dp ěd za spr u d mu zaps a d ř j h r jstř ku (§ 1220 dst. 2 NOZ). V p sta s by dp ěd za spr u d mu js u př d š m S J, a p kud S J v d mě z ik , js u jimi r ě BD, spra uj c d my z z k a (jak ast ci s ětši ým p d m a sp ých st ch p d § 1192 NOZ b p d § 24 z k a . 311/2013 Sb.). T by š m z am a , by by a BD p i a za it d s ast sb rky listin při bch d m r jstř ku pr h š pr š ch y z z k a spra a d my. D u p d tk ut, sh ra u d p i sti zak dat pr h š d ř j h r jstř ku ast js u i f rm i a i yšš s ud úř d ci půs b c při r jstř k ých s udech. S touto zkuš st s pr t j jak h d ějš pr h š d sb rky isti ř j h r jstř ku pr zat m zak dat a sp š y kat př pad ýz y r jstř k h s udu.

  R zd y pr ti pr h š p d z k a . 72/1994 Sb., ast ict bytů („BytZ“): Od t h t typu pr h š j tř ba d išit pr h š , kt r by a a d katastru

  m it st a z k adě BytZ. Tat „star “ pr h š zůst aj p at sti a tř ba nich v souvislosti s u gis ati u pr dět změ y.

  Katastr úřady bud u i ad id at j d tky ym z p d BytZ „starým“ pr h š m a kr mě ich iduj ě tak j d tky ym z p d NOZ. J t dy id d j typ j d t k (§ 3 dst. 1 p sm. d) a ) z k a . 256/2013 Sb., katastr z k a „KZ“), při m p at , j d m d mě mus být dy j d t ý pr r im. (V d mě s j d tkami ym z ými p d BytZ z ym zit j d tky p d NOZ, kt r by z ik y apř. sta b u. Tyt j d tky bud u z ikat sic p d pra id NOZ, a šak bud u ym z y p d BytZ).

  Jednotka podle NOZ zahr uj byt jak pr st r ě ddě u st d mu a p d a

  sp ých st ch m it ěci (§ 1159 NOZ) z j m ě sp j a ddě it , kdy ýs ě j ji j d tka p a a za ěc m it u. P d d sa ad k c pc BytZ se

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 3 verze 1 (15. 10. 2014)

  za j d tku p a a byt b byt ý pr st r. P d a sp ých st ch d mu a pozemku byl s t ut j d tk u sic tak ddě it ě sp j , t ři šak s u st jednotky.

  V pr h š p d NOZ ji z sta it (jak um ň a BytZ) js u ěkt r

  sp sti sp j ěkt rým ast kům (r ati ě sp sti). Lz šak ur it, js u ěkt r sp sti yhraz y k výlučnému užívání ast ku ur it j d tky ( b c j d t k).

  I „starých“ pr h š ch z pr dět pra y a změ y p d § 1169 a § 1168 NOZ. K t zc , zda z „star “ pr h š změ it způs b m, kt rý ym z těcht jednotek

  přib úpra ě jednotek podle NOZ - apř. ast ci v d mě r zdě m a j d tky p d BytZ by chtě i yu t m sti sta NOZ, s ěkt r sp sti ur k ý u mu u j ěkt rým ast kům - j ut u st, ěkt ř pr ci tak u m st zp chybňuj .

  P kud by ast ci d k c chtě i j d tky ym z p d BytZ změ it a j d tky

  ym z p d NOZ, zaz am a i jsm pr zat m dva d iš pr z ry: - p d pr h z změ u ym z j d t k pr st j zruš m pů d h pr h š (pr h š m změ ě ast ict j d t k zpět a ast ict bud y podle BytZ § 5 dst. 6 BytZ) a s d ým ým ym z m j d t k pr h š m p d NOZ. K t mut z ru s přik ěj katastr úřady (a b z z pisu d katastru nelze ani tuto změ u r a iz at). N ýh d u t h t p stupu j , d m z iku ast ick h pr a k j d tk m (zruš m pů d h pr h š , byť a mi im d bu) s z z k a zrušuj S J (§ 1215 NOZ). d mě by pr t mus být sp st z u za a zaps – j d a by s st j u pr ick u osobu;

  - p d druh h pr h p h du (kt rý zast apř. tak j d z sp uaut rů z k a) z změ u ym z j d t k pr st d h d u změ ě pr h š a s d ým sch m a shr m dě a z pis m d katastru. Tak ý p stup by by sam zř jmě ýraz ě j d dušš , ar šak pr zat m a p st j ČÚZK.

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 4 verze 1 (15. 10. 2014)

  V z o r PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA

  O ROZDĚLENÍ PRÁVA K NEMOVITÉ VĚCI NA VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTKÁM

  podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ)

  Obsah:

  A. Identifikace vlastníka B. Popis nemovité věci (údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území) C. Vymezení jednotek (údaje o jednotkách) D. Určení a popis společných částí E. Velikost podílů na společných částech F. Práva a závady přecházející na vlastníky jednotek G. Stanovy budoucího společenství vlastníků H. Pravidla pro správu domu a pozemku, pro užívání společných částí do vzniku

  společenství a pro příspěvky na náklady na správu Příloha: [Půdorysy/schemata] všech podlaží

  A. Identifikace vlastníka

  Vlastník Bytové družstvo: ……………………………………… se sídlem: ……………………………………… IČ: ……………………………………… zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném ……………………………., v oddíle Dr …………….. (dále jen „vlastník“)

  činí následující rozhodnutí, kterým rozděluje své právo k nemovité věci uvedené v oddíle B. tohoto prohlášení na vlastnické právo k jednotkám:

  B. Popis nemovité věci

  (údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území) Bytové družstvo …………………… je výlučný vlastníkem: a) nemovité věci – pozemku parc. č. …………………………. (……………….u st

  př pad ě způs b yu it p z mku……...) o výměře ………………….. m2, jehož součástí je dům č.p. ………………, stojící na tomto pozemku, na adrese ……………………; a

  b) nemovité věci – pozemku parc. č. ……………(u d s da š p z m k s u is j c s domem – ji ý zasta ě ý d m m)……………. (……………….u st př pad ě způs b yu it p z mku……...) o výměře ………………….. m2,

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 5 verze 1 (15. 10. 2014)

  vše katastrálním území ………………………, obec ………………, (dále společně jen „nemovitá věc“). Nemovitá věc je zapsána u Katastrálního úřadu pro ……………………, Katastrální pracoviště …………….. , na listu vlastnictví č. .......... Dům č.p…………….[, č.p. ….. a č.p. ……. (u st š ch a s a p pis , p kud j dům celkem s c ch dy s sam stat ými s y p pis ými)……] byl kolaudován kolaudačním rozhodnutím vydaným …………………….. úřadem v ………. dne …………………. pod č.j. …………………….., kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne ………………………………... V domě č.p. ……………… se nachází …u st p t…bytů, budova má …u st p t… podzemních a ............. nadzemních podlaží.

  Komentář:

  Tat st pr h š s z sad ě mě pr ti r imu BytZ. Od iš j p j t m it st p d NOZ (p z m k s sta b u t ř j di u nemovitou

  ěc) pr ti b a sk mu z k ku z r. 1964 (p z m k i sta ba a ěm by y d ě d iš nemovitosti).

  dy s u d pozemek s domem. Pokud je s u m d mu sp j da š p z m k – ať ji zasta ě ý b zasta ě ý

  (pozemek „fu k ě s u is j c “), uvede s tak t t da š pozemek (a př pad ě stavby na p z mku ast ict ast ka m it sti), k tomu iz tak § 4 ař z dy . 366/2013 Sb. J st i by fu k ě s u is j c p z m k pr h š nebyl zahrnut d sp sti m it ěci, p d ha y by ztahy ast ků j d t k k pozemku b c úpra ě sp u ast ict m it ěci. d jš p z m k by t dy spada d r imu byt h sp u ast ict (by by mim spr u S J), c by m h při š t zbyt k mp ikac jak při př d ch sp u ast ických p d ů a p z mku, tak při spr ě p z mku.

  C. Vymezení jednotek (údaje o jednotkách)

  Vlastník nemovité věci, rozděluje své vlastnické právo k nemovité věci uvedené v článku B. tohoto prohlášení na vlastnické právo k jednotkám. Jednotky zahrnují byt jako prostorově oddělenou část domu č.p. ............. [, č.p. ….. a č.p. ……. (u st š ch a s a p pis , p kud j dům c k m s c ch dy s sam stat ými s y p pis ými)……] a podíl na společných částech nemovité věci uvedené v článku B. tohoto prohlášení vzájemně spojené a neoddělitelné. Vlastník vymezuje v domě jednotky následovně:

  Celková podlahová plocha bytů zahrnuje nejen půdorysnou plochu všech místností bytu, ale také půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu. Celková podlahová plocha bytu je vymezená lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně povrchových úprav (§ 3 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). [Do podlahové plochy bytu se započítává také podlahová plocha místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor.]

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 6 verze 1 (15. 10. 2014)

  1) Jednotka č. .........../1 zahrnuje a) byt č. 1

  umístění: I. nadzemní podlaží vlevo účel užívání: bydlení celková podlahová plocha bytu: ........... m2 [součástí bytu je sklepní místnost/komora v ……. nadzemním/podlaží domu] a

  b) podíl na společných částech nemovité věci o velikosti. ........../...............

  2) Jednotka č. .........../2 zahrnuje a) byt č. 2

  umístění: I. nadzemní podlaží vpravo účel užívání: bydlení celková podlahová plocha bytu: ........... m2 [součástí bytu je sklepní místnost/komora v ……. nadzemním/podlaží domu] a

  b) podíl na společných částech nemovité věci o velikosti. ........../...............

  3) Jednotka č. .........../3 zahrnuje a) byt č. 3

  umístění: II. nadzemní podlaží vlevo účel užívání: bydlení celková podlahová plocha bytu: ........... m2 [součástí bytu je sklepní místnost/komora v ……. nadzemním/podlaží domu] a

  b) podíl na společných částech nemovité věci o velikosti. ........../...............

  4) Jednotka č. .........../4 zahrnuje a) byt č. 4

  umístění: II. nadzemní podlaží vpravo účel užívání: bydlení celková podlahová plocha bytu: ........... m2 [součástí bytu je sklepní místnost/komora v ……. nadzemním/podlaží domu] a

  b) podíl na společných částech nemovité věci o velikosti. ........../...............

  5) Jednotka č. .........../101 zahrnuje a) nebytový prostor č. 1

  umístění: I. podzemní podlaží účel užívání: garáž celková podlahová plocha nebytového prostoru: ........... m2

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 7 verze 1 (15. 10. 2014)

  a b) podíl na společných částech nemovité věci o velikosti. ........../...............

  Komentář: Oh d ě j d t k j tř ba pr h š u st š ch y s duj c i f rmac : a) p jm

  zda s j d byt b byt ých pr st r, b) z a

  s m j d tky a um stě m d mě; s j d tky d p ru uj m u dět t aru id a m katastru m it st – tj. s m p pis ým bud y a ast m s m j d tky t aru „DDD/J“; um stě s p pisuj s m p d a a př pad ě tak p h u bytu b byt h pr st ru a p d a (p ha a p d a mus být u dě a ut ě); d s u j d tky u d

  c) ú u jednotky U byt ých j d t k se uvede ú u „byd “. V př padě byt ých prostor d p ru uj m p u t kat g rizaci „Způs b yu it j d tky“ p d př lohy k yh šc . 357/2013 Sb., katastr yh šky. N byt pr st ry js u p d u d yh šky katastru id y jak : at i r, gar , d a nebo provozovna, př p. ji ý byt ý pr st r. Bud - i ú u byt h pr st ru v pr h š p ps p dr b ěji ( apř. bud pr z a p ps a jak pr d j a s u d m k kr t h s rtim tu), mů ast k j d tky byt ý pr st r u at k ú u ji mu, zajist - i si s uh as m d t ých ast ků a sch m a shr m dě změ u pr h š . Celková podlahová plocha se povin ě u d v př z pr h š a půd rys ch

  b sch mat ch j d t i ých p d a . Bud ětši ě př padů r zh d pr ur p d u a sp ých st ch. C k p d ah p cha bytů a byt ých pr st r bud ji dp dat p š m st st , pr t n a c bud u zahr uty i sta b k strukc u itř j d tky ( s i s př ky).

  odlahovou plochu jednotlivých místností v bytě ut pr h š u dět. Z t dy a ka d m ast k i, zda tyt údaj d pr h š zahr a zda bud byty p pis at ad r m c p ada ků NOZ ( bd b ě j m u j d t i ých bytů u st j h disp zici ( apř. 2+1 ap d.). důs dku změ y př k bytě šak mů d j t k změ ě ik sti p d ah p chy m st st i k změ ě disp zic bytu, tak j prakti tějš da š údaj z k m y ad a pr h š u dět.

  I kdy NOZ ýs ě sta , j tř ba u dět pr h š tak součásti bytu, j h d z dů du pr jist ty ast ků j d t k s u sti bytů v pr h š popsat. Bude s j d at z jm a sam stat m st sti mim byt (sam stat k m ra, sam stat sk p m st st).

  U p pisu j d t k z r ě u st, kt r společné části jsou vyhrazeny

  k výlučnému užívání ast kům k kr t ch j d t k (typicky půjd př d š m sk p kój , ba k y d i ). My tyt i f rmac u d m u j d t k, a sti D. t h t z ru (ur a p pis sp ých st ).

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 8 verze 1 (15. 10. 2014)

  D.

  Určení a popis společných částí

  Společnými částmi nemovité věci jsou:

  1) pozemek parc. č. .........., na němž byl dům zřízen; 2) pozemek parc. č. .........., užívaný jako [dvůr/zahrada/zpevněná plocha/zeleň/......]; 3) společné části domu – budovy č.p. ..............:

  a) střecha včetně střešní krytiny, dešťových žlabů, svodů venkovních i vnitřních, izolací, hromosvodu;

  b) svislé a vodorovné nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu;

  c) komíny včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem; d) schodiště a podesty, chodby, vchody a vstupní dveře do domu; e) výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna); f) podlahy vyjma podlahových krytin v bytech; g) obvodové stěny prostorově ohraničující byty (nosné i nenosné) a nosné svislé

  konstrukce uvnitř bytů (s výjimkou povrchových úprav – vnitřních omítek, maleb, tapet nebo jiné krytiny na stěnách, podlahách a stropech a všeho, co je s položením a usazením krytiny spojeno, včetně kročejových, protihlukových a tepelných izolací, pokud se jimi nezasahuje do společných částí domu);

  h) přípojky od hlavního řadu pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatele, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť pro napojení potrubí odpadních vod z bytů, domovní potrubí pro odvod dešťových vod;

  i) elektroinstalace – veškeré rozvody elektrické energie až k bytovým jističům za elektroměrem;

  j) plynový rozvod – kompletní vodorovné a svislé potrubí až k bytovým uzávěrům; k) kompletní hlavní svislé rozvody teplé a studené vody včetně stoupacích šachet,

  odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byty, včetně těchto měřidel; l) ústřední vytápění – soustava rozvodů centrálního vytápění, včetně rozvodů

  v bytech, otopných těles, termostatických ventilů a zařízení pro rozúčtování nákladů na topení;

  m) systém rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytů;

  n) rozvody telefonu, domácí zvonek; o) výtah; p) kočárkárna o ploše ……..m2 a sušárna o ploše ……… m2 v I.

  [podzemním/nadzemním] podlaží domu; q) ... u st p t.. sklepních kójí v I. [podzemním/nadzemním] podlaží domu; r) stanoviště popelnic na pozemku parc. č. .............

  Společnými částmi nemovité věci určené k výlučnému užívání vlastníkům určitých jednotek jsou:

  a) [balkony/lodžie] jsou ve výlučném užívání vlastníků jednotek, z jejichž bytů jsou tyto společné části přístupné. [Balkony/Lodžie] takto výlučně užívají vlastníci následujících jednotek: jednotka č. ……/1; jednotka č. ……/2; jednotka č. ……/3;

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 9 verze 1 (15. 10. 2014)

  jednotka č. ……/4; b) sklepní kóje v I. [podzemním/nadzemním] podlaží domu jsou ve výlučném

  užívání vlastníků jednotek takto: sklepní kóje č. 1 – ve výlučném užívání vlastníka jednotky č. ......./1; sklepní kóje č. 2 – ve výlučném užívání vlastníka jednotky č. ......./2; sklepní kóje č. 3 – ve výlučném užívání vlastníka jednotky č. ......./3; sklepní kóje č. 4 – ve výlučném užívání vlastníka jednotky č. ......./4.

  c) části rozvodů ústředního vytápění umístěné v bytech, včetně otopných těles, bytové měřiče tepla a vody, okna a vstupní dveře do bytů jsou ve výlučném užívání vždy toho vlastníka jednotky, jejíž je byt součástí.

  Komentář:

  Sp sti: Sp sti m it ěci bud u pr h š p ps y p d stavu v k kr t m

  d mě ( š ch y d my maj ýtahy, sp m st sti a zař z ap d.). NOZ u d , sp sti maj být ur y a p ps y „s zř t m k j jich sta b , t ch ick b u i at sk p az “.

  Sp sti j h d p psat sp š b c ě a stru ě, aby s mus a př padě změ domě přij mat s itě r zh d ut změ ě pr h š .

  R zsah sp ých st s ym z podle stavu p tř b k kr t h d mu ( z z it ym z u š b širš ). J šak tř ba r sp kt at z sadu u d u § 1160 NOZ, t dy, společnými jsou Ž Y:

  - pozemek, a ěm by dům zř z , b ěc pr , j ast kům j d t k zak d pr m t a p z mku dům,

  - sta b sti p dstat pr zachování domu včetně hlavních konstrukcí, - sta b sti p dstat pr zachování tvaru i vzhledu d mu (z t h yp ý ,

  podstat ými stmi bud u dy i dř diskut a ba k y, d i , t rasy, okna apod.),

  - sta b sti p dstat pr zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a - zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k u bytu. Od u d h ym z m s dchý it. Na z k adě § 1222 NOZ by yd pr děc př dpis ( ař z dy . 366/2013

  Sb., úpra ě ěkt rých z it st s u is j c ch s byt ým sp u ast ict m), kt rý sta , kt rých st ch m it ěci se MÁ ZA TO, js u sp . ym z sp ých st p d t h t d h ař z s pr t up at př pad ch, kdy bud pr h š bsah at ym z d iš (tj. pr h š m př d st, - i ějak st d mu v pr h š zm ě a, p u ij s ym z p d d h ař z ).

  d ař z bsahuj př h d ym z sp ých st usta ch § 5 a § 6, přit m zř jm , pr js u sp sti p ps y usta j di m (zm ě usta s c d ýz amu iš ).

  Sp ými stmi m it ěci mů být d p z mku, a ěm j dům

  p sta , tak pozemek funkčně související s pr z m a spr u d mu a u m j d t k (zp ě p chy, př dzahr dky, d ry, p z mky s dr b ými sta bami zbyt ými k zajiště pr zu d mu ap d.) – iz § 4 ař z dy . 366/2013 Sb. Zahr ut i d jš ch p z mků d sp ých st m it ěci d p ru uj m - jinak je pr b matick zajistit, aby s s př d m j d tky př dě y aut maticky tak p d y a d jš ch p z mc ch. P kud by mě y být p z mky spra y ji m r imu jak s u st j d tky ( apř. r imu př dat h sp u ast ict ), mus by být br ú ahu, s bud spr a tak h maj tku ř dit ji ými usta mi NOZ – apř. u př dat h

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 10 verze 1 (15. 10. 2014)

  sp u ast ict m být spr c m ěci j d z sp u ast ků. Jak sp u st z v pr h š u st jednotku. Jednotka je samostatnou

  m it u ěc , d iš u d m it sti, j um stě a. Sp u st by teoreticky m h být byt ( b byt ý pr st r) v d mě p uz t hdy, p kud by by ym z jak s u st ěkt r z jednotek (jak sam stat j d tka). J t zka, zda by tak m př padě by vym z sp ých st v rozporu s p ada kem § 1160 NOZ, p d ěh maj sp sti s u it ast kům j d t k sp ě (mů ur itý pr st r d mě „s u it“ ast kům p uz t m způs b m, bud pr aj m ji mu?).

  J st i bud byt ym z jak sam stat j d tka, mohou k m t ast ci stat ch j d t k sp u ast ick pr . Tak sp u ast ick pr ast ků j d t k a pr h š z is a bud s ř dit b c ě usta mi sp u ast ict (§ 1115 a s . NOZ). Jak šak zajistit, aby s př d m j d t k d ch z tak k př du př s uš h sp u ast ick h p d u a „sp “ jednotce? T r ticky by by m , aby by p d a j d tc u d jak pr př ch z j c s jednotkou ( smys u usta § 1166 dst. 1 p sm. c) NOZ). Z praxe j m šak u z m př pad, kdy katastr úřad k ad pr h š s t mt bsah m d katastru m it st nepovolil.

  N d p ru uj m u dět jak sp sti zařízení a vybavení jednotek (p y

  k t , karmy, sta ě skř ě, kuchyňsk i ky ap d.). Opra y a ýmě y těcht ěc by si ast ci mě i hradit sami. N a i dů d, pr by ak d se zař z m bytu mě kontrolovat SVJ. N šak y u tam, kd t ast ci bud u st t, i tyt ěci d sp ých st zahr ut, i kdy t dp d t ch ick mu a i sta b mu ur těcht ěci, a i j jich u i at sk p az .

  Naopak sp š spole ými stmi by mě y být ty sti m it ěci, a kt r j tř ba

  z h diska b zp sti c h d mu d h t ( apř. komíny), i kdy js u u y j ěkt rými ast ky.

  Sp sti yhraz k ý u mu u ast kům ur itých j d t k: M st vyhradit v pr h š ěkt r sp sti k ý u mu u

  ast kům j d t k j i k u, kt r u při š NOZ. Např ště t dy bud u m t sp sti r im j d t ý (bud u sp š m), jen u z pr h š vyhradit k ur itým j d tk m.

  Nej astěji s t t i stitut yu ij v př padě d i , ba k ů a t ras – tj. sp ých st př stup ých j z ěkt rých bytů, tu ě u gar ých st sk p ch kój (sk p m st sti s p a uj za s u st bytu a j jich p d ah p cha s zap t d c k p d ah p chy bytu). D u zař z yu a ých ast ky j ěkt rých j d t k ( apř. ýtah yu ast k byt h pr st ru př stup h z ulice nebo a pak ast ci bytů yu aj ýk ad skř ň t h t byt h pr st ru atd.).

  Př spě ky a spr u m it sti by mě y ý u u sp ých st z h d it. M sti js u apř k ad:

  a) bud ur , s př spě ky a spr u sta s h d m a ik st u a ých sp ých st (d p d ah p chy bytu r zh d pr sta př spě ku bud zap t a ur itým p d m i p cha ýhrad ě u a sp sti); b

  b) z sta it, ý u ě u a sp sti (r sp. j jich k kr t k struk prvky – apř. p rch sti) bud d ty ý ast k j d tky udr at a opravovat s m ast m k ad m;

  c) z sta it, údr bu, pra y a t ch ick zh d c ěkt rých zař z bud u hradit j ěkt ř ast ci; b

  d) z sta it, ý u ě u a sp sti bud udr at, opravovat nebo modernizovat SVJ a k ady d ty h ast ka; ap d.

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 11 verze 1 (15. 10. 2014)

  V ú ahu přich z tak p dr b r zdě k adů a j d t i pra y,

  r k strukc , ýmě y ap d. ( d iš ě u ba k ů, k a ji ých sp ých st u a ých j ěkt rými ast ky), při m s u d , jak s a j d t i ých k ad ch bud p d t S J a jak s bud p d t d ty ý ast k.

  E. Velikost podílů na společných částech

  a t r ati a . 1: Velikost podílů na společných částech nemovité věci definované v článku B. (pozemku parc. č. …………… jehož součástí je dům č.p. ………….. a pozemku parc. č. …………………………..v katastrálním území ……………, obec ……………….), se stanoví poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě a jsou tedy následující:

  jednotka č. ……/1 – spoluvlastnický podíl ......./.............

  jednotka č. ……/2 – spoluvlastnický podíl ......./............. jednotka č. ……/3 – spoluvlastnický podíl ......./............. jednotka č. ……/4 – spoluvlastnický podíl ......./............. jednotka č. ……/101 – spoluvlastnický podíl ......./.............

  a t r ati a . 2: Velikost podílů na společných částech nemovité věci definované v článku B. (pozemku parc. č. …………… jehož součástí je dům č.p. ………….. a pozemku parc. č. …………………………..v katastrálním území ……………, obec ……………….), se stanoví pro všechny jednotky jako stejná. U každé z jednotek činí 1/………

  Komentář:

  yb rt ěkt r u z uv d ých a t r ati . P d y a sp ých st ch ji mus být ut ě ym z y j z j m ým

  p měr m ik sti p d ah ých p ch, jak t mu by d sud (§ 8 dst. 2 BytZ), a m h u být ym z y ěkt rým z s duj c ch způs bů ( iz § 1162 NOZ):

  a) poměrem velikosti podlahové plochy bytu (nebyt. prostoru) k p d ah p š š ch bytů ( byt. pr st rů) d mě ( iz a t r ati a 1.) – tak ur p d ů j zř jmě jspra d i ějš ;

  b) podíly budou pro všechny stejné (viz alternativa 2.) – ýh d u t t a t r ati y j j d dušš s t h asů ast ků při h as a shr m dě - ka dý ast k bud m t j d h as, zat mc při ji m způs bu ur p d u a sp ých st ch bud ut p tat h asy p d ik sti p d ů (§ 1206 dst. 1 NOZ); yu ij s z jm a situaci, kdy r zd y m zi p chami j d t k d mě js u k ;

  c) jiným způsobem – apř. z z h d it růz u k a itu bytů, ýh d, ýšku m st st ap d. Tut a t r ati u z ru u d m . P kud s pr i ast k r zh d , mě by v pr h š ř d ě dů d it, pr by y p d y ur y pr ě tak ýši a ji . ast k j d tky m m st d m hat s změ y ur p d ů př padě, bude sta p d ů zj ě spra d i b p kud d jd k p dstat změ ě

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 12 verze 1 (15. 10. 2014)

  k st . J st i a rh ast ka d jd k změ ě pr h š p stup m p d § 1169 NOZ, změ pr h š s ud (§ 1162 dst. 2 NOZ).

  ik st p d u a sp ých st ch m z sad ýz am pro sta př spě ků

  a spr u m it sti (§ 1180 dst. 1 NOZ) a pr p t h asů při h as a shr m dě (§ 1206 dst. 2 NOZ).

  F. Práva a závady přecházející na vlastníky jednotek

  Na vlastníky jednotek přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce následující:

  1) věcná práva: a) právo odpovídající věcnému břemeni …………….. spočívající v ……………. k tíži

  pozemku/budovy ………(u d s m it st ciz h ast ka, a z ěc bř m pr spěch m it sti)……..

  2) závady: ..................................; a) povinnost odpovídající věcnému břemeni ………. spočívající v ……………. ve

  prospěch pozemku/budovy …………(u d s m it st ciz h ast ka, kt r s ým pr m ěc h bř m zatě uj m it st) …..

  3) jiná práva a povinnosti:

  a) právo odebírat teplo a teplou vodu z kotelny v domě čp. ………… na základě smlouvy č. …………. za dne ……….. uzavřené s ………………..;

  b) právo odebírat teplo na základě smlouvy o dodávce tepla se společností………….., IČ ………, ze dne ………………;

  c) právo odběru vody a odvádění odpadních vod na základě smlouvy o dodávce vody a odvodu odpadních vod se společností ……... IČ z …………

  d) vyplývající ze smlouvy o odvozu odpadů se společností ………..IČ………., z ………………

  e) vyplývající ze smlouvy o dodávce elektrické energie se společností………... IČ………… ze dne …………

  f) vyplývající ze smlouvy o dodávce plynu se společností ……………….. IČ …………..ze dne ……..

  g) vyplývající ze smlouvy o pojištění domu s pojišťovnou …………..IČ …………. ze dne …………

  Shora uvedený přechod práv, povinností a případných závad dopadá na vlastníky všech jednotek v domě, nikoli jen na některé z nich.

  Komentář:

  P i u it st pr h š j i f rmace o tom, jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich (§ 1166 dst. 1 p sm. c) NOZ). (P d b ě s „starých“ pr h š ch u dě a p d § 4 dst. 2 p sm. f) BytZ pr a a z azky týkaj c s bud y, j j ch sp ých st a pr a k p z mku, kt r př jd u z ast ka bud y a ast ky jednotek.

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 13 verze 1 (15. 10. 2014)

  ěc ými pr y a z adami u dě ými pr h š bud u z jm a ěc bř m a a

  z sta pr a z uc a bud ě (pozemku). V katastru m it st bud u zaz am y sp u s z pis m ě ym z ých j d t k.

  z ik m ast ick h pr a k j d tc ( ym z m j d t k) m h u př j t tak pr a a p i sti z sm u y ýsta bě b ji pr a a p i sti, z jm a ta, kt r s týkaj sp ých st (pr j m sp ých st t ě stř chy b fas dy, pr j m pozemku apod.).

  z u- i a ěkt r z j d t k ji ěc pr a a z ady ( apř. j m pr ), bud h d př ch d těcht pr a z ad upra it sp š pr h š sm u ě př du j d tky.

  K m sti u st m zi př ch z j c mi ěc ými pr y tak sp u ast ick pr

  k jednotce v d mě jsm pr zat m zaz am a i gati stanovisko katastr h úřadu ( iz tak k m t ř k sti D. t h t pr h š ).

  G. Stanovy budoucího společenství vlastníků

  ................................ t t sti pr h š bud u bsa y sta y S J. ….......................

  Komentář:

  Jak ji by ř př dm u ě, bud u b yk s u st pr h š tak it sti sta bud uc h S J, m - i r zdě m m it ěci z ik ut a sp ň 5 j d t k, z ich a sp ň 3 maj být ast ict tř růz ých ast ků.

  Tat st pr h š bud bsah at t xt sta bud uc h S J. Mů t p u t z r sta SČMBD pr ě z ikaj c S J. z r j zbyt přizpůs bit p měrům da m domě, d p it z S J, s d , pr y statut r h rg u apod. (nelze pouze zk p r at t xt stanov s yp ě ými údaji).

  ž do vzniku S J zápisem do rejstříku společenství nelze obsah stanov uvedených v prohlášení měnit! – tak ý úk by mě d pr ú i ky (§ 1201 NOZ), c j ut br t a zř t z jm a při ur pr ch ů statut r h rg u (p i it st sta ). T pr p z iku S J (z pisu d r jstř ku) si m h u ast ci a shr m dě bsah sta upra it, př pad ě z it ji y statut r h rg u, js u u d i sta ch, kt r js u s u st pr h š .

  H. Pravidla pro správu domu a pozemku, pro užívání společných částí a pro příspěvky na

  náklady na správu do vzniku společenství Do vzniku společenství vlastníků je správcem (osobou odpovědnou za správu nemovité věci) [Bytové družstvo ...........u st z , př pad ě da š údaj – IČO, s d ......]. Správa se řídí ustanoveními § 1191 až § 1193 NOZ a pravidly uvedenými v části III., čl. 5 stanov společenství, jak jsou obsaženy v oddíle G. tohoto prohlášení, i když společenství dosud nevzniklo.

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 14 verze 1 (15. 10. 2014)

  Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou nemovité věci a hradit náklady na plnění spojená s užíváním jednotek formou měsíčních záloh podle pravidel uvedených v části IV., čl. 8 stanov společenství, jak jsou obsaženy v oddíle G. tohoto prohlášení, i když společenství dosud nevzniklo. O záležitostech příslušejících k rozhodnutí shromáždění vlastníků rozhodují vlastníci jednotek obdobně – podle podílů na společných částech. Práva a povinnosti statutárního orgánu do vzniku společenství vlastníků vykonává správce. Předpis prvních plateb souvisejících s užívání bytů poskytne nabyvatelům jednotek správce, aniž by se ke stanovení výše záloh vyžadovalo schválení ostatních vlastníků. Vlastníci jednotek jsou při užívání společných částí povinni dodržovat pravidla uvedená v části III., čl. 6 stanov společenství, jak jsou obsaženy v oddíle G. tohoto prohlášení, i když společenství dosud nevzniklo.

  Komentář:

  A k i NOZ p aduj , aby s pr h š ur i tak spr c a pra id a pr spr u d mu, pra id a pr u sp ých st a př spě ky a k ady sp j s spr u domu a pozemku pouze tehdy, pokud nevznikne v souvislosti s r zdě m S J (§ 1166 dst. 2 NOZ), d p ru uj m tyt i f rmac a pra id a u dět sta ch dy – up at s p d bu, S J z ik , c mů být ěkt rých př pad ch i d ba (od vkladu pr h š d katastru d z pisu d ř j h r jstř ku) p měr ě d uh (z jm a v př pad ch u d ých § 1202 a § 1203 NOZ).

  My jsm pra id a u d i dkaz m a sta y, a sic a usta z r ých sta SČMBD pr ě z ikaj c S J.

  Pravidla lze popsat v pr h š i př m . Spr c z pr h š ur it ib ě. Spr c m bud (§ 1192 NOZ): a) ast k, kt rý m a sp ých st ch p d ětš p i , t dy pr řadě

  dru st , kt r jak ý u ý ast k d mu i t t pr h š ; b) spr c z ý ast ky j d t k ( m - i d ý ast k p d ětš

  p i ) b c) spr c jm a ý s ud m ( a rh ěkt r h ast ka, p kud j pr t dů itý

  dů d).

  Z k . 311/2013 Sb. s pr ur s by spr c ě ym z a ých d m ch up at , b ť p dm k u pr p sta spr c smys u t h t z k a j r zdě d mů a j d tky pr h š m d 30.6.2000.

  Příloha: [Půdorysy/schemata] všech podlaží Přílohu tohoto prohlášení tvoří schémata všech podlaží domu, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách. p ky p ě přip jit k pr h š

 • Svaz českých a moravských bytových družstev

  Vzor prohlášení vlastníka podle § 1166 NOZ

  SČMBD – Vzor prohlášení vlastníka (NOZ) str. 15 verze 1 (15. 10. 2014)

  Níže podepsaný vlastník nemovité věci tímto prohlašuje, že toto prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám odpovídá jeho pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojuje níže svůj podpis. Bytové družstvo ……………………. ……………………………… ……………………………… jméno: ……………………… jméno: ……………………… funkce: …………………….. funkce: …………………….. ověřený podpis yprac : SČMBD: Mgr. Kat ři a H r k ( gis ati ě-pr dd.) a I g. L ka Har k ( k mick dd.) sp upr ci s JUDr. Evou Kabelkovou

  © S az ských a m ra ských byt ých dru st T t z r j ur ům SČMBD a da š m s b m, kt r za p skyt ut z ru uhradi y SČMBD př s uš u úp atu, k j jich ast mu p u it . Pr tyt ú y js u u d s by pr ě y zasahovat d t xtu b z m z p d s ých p tř b a u . Ji u it t h t z ru, z jm a j h p skyt ut da š m s b m, d . př padě p ruš t h t m z bud u up atň a aut rsk pr a, t ě r ku a hradu šk dy a a yd b zdů d h b hac .