W. Gaworecki - Turystyka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W.Gaworecki - Turystyka

Text of W. Gaworecki - Turystyka

7

-!

Wadyslaw W. Gaworecki'

Wydanie IV zmienione

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003

I

Projekt okadki

MARIUSZ W. KUCHARCZUKRedaktor

ANNA KOBYLSKARedaktor techniczny

KRYSTYNA DAWIDCZYKKorekta

HALINA WIECZOREK{'

4

SPIS TRESCIWstp11

@ Copyright by Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

Warszawa 2003

Rozoztar@ TURYSTYKA I JEJ RODZAJE1.1.

I3 I3 6 6 3 37 39

I..

r.3.1.3.1.

Pojcia podstawowe Kryteria podziau turystyki Wybrane rodzaje turystyki

I.3.. r.3.3.

I.3.4.1.3.5.

Turystyka krajoznawcza Turystyka kwalifikowana Turystyka zdrowotna Turystyka motywacyjna

.

L3.6.I.3.7.

Turystykabiznesowa TurystykakongresowaTurystyka morska

4I434',7

1.3.8.

'-

Turystykaetniczna I.3.9. Turystyka polonijna 1.3.10. Turystyka socjalna 1.3.11. Turystyka alternatywna L3.I. Turystyka religijno-pielgrzymkowa

57 65 68

7I75 79 875

1.3.13. Turystyka kulturalna

ISBN 83-208-1471-5

I.3.I4.

Turystyka lokalna

I1.3.15; Turystyka wiejska 1.3. 15. 1. Charakterystyka turystyki wiejskiej I.3.I 5.. Agroturystyka 1.3.16. - Turystyka weekendowa9I 9I98101

Rozozm Eil KRAJOWY I MIDZYNARoDoWY RUCH TURYSTYCZNY3.f

r49

RozozruffiCZYNNIKI RoZwoJU WSPCZESNEJ TURYSTYKI2.r..2.105

3.1.1. 3.I.2. 3.1.3.

.

Krajowy ruch turystycznyCharakterystyka bazy noclegowej turystyki Turystyka krajowa Charakterystyka przestrzenna turystyki wewntrzkrajowej . Rozkad czasowy turystyki wewntrzkrajowej Podstawowe zagadnienia rozwoju turystyki

t49,,49

r52

Og lna charakterystyka czynnik w rozwojuturystyki

3.I.4.105

..I'.2.. 2..3. ..4. 2..5. 2.3.

.3.I.2.3..

.3.3. 2.3.4. .3'5. 2.3.6.

Czynniki spoeczne Czynniki polityczne. Czynniki techniczne Czynniki ekologiczne Czynniki popytowo-podaowe i uniwersalne Czas wolny od pracy Sia nabywcza ludnoci Urbanizacja Srodowisko przyrodnicze . Spoeczne konsekwencje rozwoju cywilizacjiDobra turystyczne.

Megaczynniki rozwoju turystyki Czynniki ekonomiczne .

r07r07109 110111 111

3.1.5.

.

I54155 156

3.2'

w PolsceTurystyka midzynarodowa.

3..I.

II2

3.2.. 3..3. 3..4.

IN115 116

L|

nr23 r23

.3.6.l. Charakterystyka d br turystycznych

.3.6.. Podstawowe dobra turystyczne (walory

..

.

Rozmiary turystyki midzynarodowej na wiecie Regiony turystyczne wiata Struktura regionalna turystyki wiatowej Turystyka midzynarodowa w Polsce 3'.4.L Turystyka przyjazdowa do Polski 3.2.4.. Zagraniczne wyjazdy mieszkarc w Polski 3..5. Nowe tendencje w turyStyce wiatowej 3.2.5J. Kierunki rozwoju turystyki wiatowej do 200 r. 3..5.. Czynniki rozwoju turystyki wiatowej do 0o r. 3..5.3. Strategia dziaania w sektorze turystyki 3..6. Globalizacja a turystyka 3..7. Midzynarodowe organizacje turystyczne .

r63 r63r67

r69 I7 I7178

r82

18184 188

189

194

turystyczne) .3.6.3. Komplementarne dobra turystyczne (infrastruktura turystyczna) 2.3.7. Polityka paristwa w dziedzinie turystyki 2.3.7.r. Pojcie i cele polityki turystycznej. . . 2.3.7.. Podmioty polityki turystycznej .3.8. Motywacje podr y turystycznych .3.9. Ochrona prawna konsument w produkt w

p5126

I8 r28137 138

Rozoznt ffi 4.1.1.

TURYSTYKA A GOSPODARKA NARODOWA 4.I. GospodarkaturystycznaPojcie i zakres gospodarki turystycznej 4.1.2. *Rynek turystyczny 4.I..t. -Pojcie rynku turystycznego 4.I..2. Popyt turystyczny .

199 199 199 205 05

2.3.10. Bezpiecze stwo turyst w

turystycznych

..

.

I4T146

06

,)

4. I

4.l.3.4.r.4.4..

r. .2.3. Lqda tu.ry9ty*c_z19)

4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.8.1. 4.8.. 4.8.3. 4.8.4. 4.9.

4.I0.

turystycznych . . . Miejsce turystyki w strategii oraz polityce rozwoju regionalnej i lokalnej wsp lnoty samorzdowej . . Zaoenia koncepcji turystyki regionalnej i lokalnej Turystyka na wiatowym rynku pracy . Turystyka a midzynatodowy obr t gospodarczy

(ujcie kierunkowe) Marketing w turystyce Turystyka a transport Turystyka a przemys Turystyka a rolnictwo Turystyka a sport Turystyka a kultura Turystyka a gospodarka morska Turystyka w gospodarce miejscowoci turystycznej Pojcie i typologia miejscowoci turystycznych . Gospodarcze znaczenie turystyki dla miej scowoci

Gospodarcze"6rii kwencje rozwoju turystyki

1I

5.10. 5.11.

2r3 l5202 5 27

5.n.

Usugi w zakresie infrastruktury lokalnej Usugi handlowe.

5.13.

Usugi rzemie|nicze. Usugi ubezpieczeniowe

373 375 377

378

2933 237

Rozoznt ffi FUNKCJE I DY SFUNKCJE WSPoCZESNEJ TURYSTYKI

38"1

237 247.

6.I. Pojcie funkcji turystyki. 6.' Funkcjewsp czesnejturystyki 6'.I. Funkcja wypoczynkowa.6.2.. ' Funkcja zdrowotna. 6'.3. l'Funkcja wychowawcza .''. 6..4. 'Funkcja ksztaceniowa. '

387 389 389

390

249253 56

6..5.

264

Funkcja miastotw rcza . YFunkcja edukacji kulturowej 6..6.

39 394 396.:

6'.7' Funkcjaekonomiczna' ..

RozozruffiUSUGI TURYSTYCZNE5.1. 5.2. 5.3.5.4.

6.2.8. Funkcjaetniczna. ekologicznej 6.2'9. Funkcja ksztatowania wiadomoci Funkcja polityczna. 6.J0.

406 408 413415

83 83

Definicja usug turystycznych (cechy i zakres) Usugi transportowe Usugi hotelarskie. Usugi informacyjneWprowadzenie

6.3. 6.4.

4r7419 49 433

Dysfunkcje wsp czesnej turyStyki

286310 38

Bilans gospodarczo-spoecznychkorzyci i koszt w rozwoju wsp czesnej turystyki

Bibliografia

5.4.I.5.4.2.5.5.

Kierunki rozwoju techniki informacyjnej w turystyce

3833

Usugigastronomiczne

.

5.6.5.7. 5.8. 5.9.

Usugi bankowe Usugi porednictwa i organizacji . . . Usugi przewodnickie i pilota wycieczek Usugi wypoczynkowe i usugi w zakresie kultury ftzycznej.

343351

36r369 372

wsT PPrzedmiotem rozwua , zawartych w ksice jest turystyka, jej rodz.aje, uwarunkowania cywilizacyjne, tendencje rozwoju i konsekwenc,ic spoeczno-ekonomiczne dla r nych dziedzln wsp czesne go y cia. 't'urystyka bowiem stymuluje rozw j gospodarek kraj w, dostarczajc rlzlicznych korzyci. Przynosi jednak take negatywne skutki spoeczrtc i kulturowe. W pracy om wiono g wnie turystyk midzynarodow' a w miar tlrlstpnoci r de- turystyk krajow. Na tle og lnych ocen dokonanrl klasyfikacji rodzajowej wsp czesnej turystyki, podkrelajc skutki jako funkcje i dysfunkcje. Dokonujc uog lnier ,|c.j rozwoju, rozumiane wniosk w naruucajcych si z czstkowych rozwaa o r nych aspekhtch rozwoju turystyki na wiecie,odnoszono je do warunk w krajowych, ksztatowanych przez wprowadzan reform gospodarki orazpulistwa.

Charakterystyka turystykiuhcj

ric zakres przestrzenny prezentowanych uog lnier turystyki obejmuje rkule: wiatow,regionaln i krajow. Naley doda' i ten zakses rozwrra determinowaa g wnie dostpnodanych Statystycznych' Ksika skada si z szeciu rozdzia w- W rozdziale pierwszym za|u'ezentowano przegld definicji elementarnych poj z zakresu turystyhi rlraz scharakteryzowano wybrane rodzaje turystyki. Rozdzia drugi ;llwicono czynnikom rozwoju wsp czesnej turystyki. W rozdziale11

muje rozmaite jednostki geografi czno-administracyjne. W tym sen-

jako zjawiska wielopaszczyznowego

woju wsp czesnej turystyki. W wydaniu czwartym podrcznika autor, wykorzystujc wasne dowiadczenia dydaktyczne, uwagi Czytelnik w, atake to, co si dzieje w turystyce wiatowej i polskiej, zaktualizowa opisy turystyki kulturalnej oraz zaprezentowa problemy turystyki lokalnej i wiejskiej. Wzbogaci on charakterystyk czynnik w rozwoju wsp czesnej turystyki o megaczynnikj ibezpiecze stwo turyst w oraz przedstawi nowe tendencje i uwarunkowania rozwoju turyStyki wiatowej, prezenc prognoz rozwoju turystyki do 00 r.' opracowanprzez WTo. Autor nawietliwsp zaleno globalizacji i turystyk| atake zwr ci uwag na celowo wykorzystania turystyki w ksztatowaniu Strategii i polityki rozwoju regionalnego oraz zaktualizowa dane statystyczne dotyczce turystyki wiatowej i krajowej. Autor ma nadziej, e niniejsza ksizka o zmodyfikowanej treci, na pewno nadal nie wolna od wad, pomoze Czytelnikowi zrozumie turystyk, fascynujc oraz stale zmieniajcsi dziedzin yciai gospooczekuje take, e praca ta da odpowied na pytanie o natur wiatowej i krajowej gospodarki turystycznej oraz wskaze problemy, przed kt rymi gospodarka ta stoi u progu XXI w. Dziki temu bdzie przydatna dla studiujcych turystyk oraz os b ksztatujcych polsk polityk turystyczn w r nej skali. Moe teby uyteczna dla praktyk w prowadzcych wasn dziaalnow dziedzinie turystyki.

trzecim dokonano analizy statystycznej krajowego i midzynarodowego ruchu turystycznego na tle bazy noclegowej, podkrelajc struktur przestzenn tego ruchu. W rozdziale tym zutr cono uwag na rol midzynarodowych organizacji turystycznych. W rozdziale czwartym ukazano miejsce turystyki w strukturze element w gospodarki narodowej, ilustrujc wywody danymi statystycznymi dotyczcymi kraj w rozwinitych gospodarczo. Rozdzia pity zawiera opis rozwoju wybranych usug turystycznych oraz ich przemian jakociowych w wiecie i w Polsce. Rozdzia sz sty zapowicono ocenie funkcji wsp czesnej turystyki oraz dysfunkcji, czyli negatywnych skutk w jej rozwoju, atake przegldowi gospodarczo-spoecznych korzyci i koszt w roz-

Rozoztnt

TURYSTYKA t )E) RODZA)E

1.1. PoJclA PoDsTAWowEliteraturze mona spotka wiele definicji pojcia ,,turysta'" Pierwsz oficjaln definicj turysty zagranicznego przyja w 1937 r' Rada Ligi Narod w: