17
2015 2015 Akta WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN FEDERAL GOVERNMENTGAZETTE AKTA KUALITI ALAM SEKELILING (PINDAAN)201X ENVIRONMENTAL QUALITY ACT (AMENDMENT) 201X DISIARKAN OLEH/ PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/ ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

2015 2015 Akta

WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN

FEDERAL GOVERNMENTGAZETTE

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING (PINDAAN)201X

ENVIRONMENTAL QUALITY ACT (AMENDMENT) 201X

DISIARKAN OLEH/

PUBLISHED BY JABATAN PEGUAM NEGARA/

ATTORNEY GENERAL’S CHAMBERS

Page 2: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA A………

AKTA KUALITI ALAM SEKELILING (PINDAAN) 201….

Suatu Akta untuk meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

[ ]

DIPERBUAT oleh Parlimen Malaysia seperti yang berikut:

Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa

1. (1) Akta ini bolehlah dinamakan Akta Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 201X

(2) Akta ini mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Menteri

melalui pemberitahuan dalam Warta.

Pindaan seksyen 2

2. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 [Akta 127] yang disebut “Akta ibu” dalam Akta

ini, dipinda -

(a) dengan menambah selepas tafsiran “alam sekeliling” tafsiran yang

berikut:

“amalan industri hijau” adalah pengaplikasian berterusan kepada proses,

produk dan perkhidmatan melalui pengurangan penggunaan bahan dan

penjanaan buangan;

(b) Tafsiran “audit alam sekeliling” dalam Akta ibu dipinda –

i) dengan memotong perkataan “dan” di hujung perenggan (b);

ii) dengan menambah perkataan “dan” di hujung perenggan (c);

iii) dengan menambah selepas perenggan (c) dengan perenggan

berikut:

Page 3: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

3

“(d) pelaksanaan amalan industri hijau bagi premis;”;

(c) dengan menggantikan dalam tafsiran “campuran yang mengandungi

minyak” perkataan “satu ratus” perkataan “lima belas”;

(d) dengan memasukkan selepas tafsiran “orang yang layak” tafsiran yang

berikut:

“orang yang pakar” e r t i n y a s e s e o r a n g atau pegawai awam y a n g pakar

perihal bidang tertentu yang dilantik oleh Ketua Pengarah ;

(e) dengan mengantikan tafsiran “minyak” di perenggan (a) dengan tafsiran

berikut :

“minyak mineral atau petroleum hidrokarbon atau minyak

sayuran atau minyak haiwan atau campuran antara satu atau lebih

daripadanya ; atau”

(f) dengan memasukkan selepas tafsiran “minyak” tafsiran yang berikut:

“pembakaran terbuka” ertinya apa-apa kebakaran, pembakaran

atau pembaraan yang berlaku di premis yang tidak dihalakan melalui

cerobong;

(g) dalam takrif “penduduk” di perenggan (a) Akta ibu dipinda dengan

memasukkan selepas perkataan “mana-mana premis” perkataan “yang

dipunyai atau sebahagian dipunyai atau tidak dipunyai;”

(h) dengan menggantikan takrif “perairan Malaysia” dengan takrif ““perairan

wilayah” ertinya laut wilayah sebagaimana yang ditentukan

mengikut Akta Laut Wilayah 2012 (Akta 750);”

Page 4: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

Pindaan seksyen 3 3. Subseksyen 3(1) Akta ibu dipinda –

(a) dengan menggantikan perkataan “(ll), (m), (n) dan (o)” dengan perkataan

“(m), (n), (o) dan (p)”;

(b) membuang perkataan ‘dan’ di hujung perenggan (o);

(c) dengan menggantikan noktah dengan tanda ‘; dan’ di hujung perenggan

(p);

(d) dengan memasukkan selepas perenggan (p) perenggan yang berikut:

“(q) menyediakan dan menerbitkan apa-apa garis panduan dalam

pengurusan alam sekeliling atau apa –apa dokumen berkaitan dengan

pemeriksaan, penyiasatan, pemantauan prestasi , rekabentuk dan lain-

lain.”

Pindaan seksyen 11 4. Subseksyen 11(3)(b) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan

“lesen membatalkan” perkataan “atau menggantung lesen”.

Pindaan seksyen 16 5. Subseksyen 16(2) Akta ibu dipinda -

(a) dengan menggantikan perkataan “tidak melebihi dua puluh lima ribu

ringgit” dengan perkataan “tidak kurang dua puluh lima ribu ringgit dan tidak

lebih seratus ribu ringgit”; dan

(b) dengan menggantikan perkataan “dua tahun” dengan perkataan lima

Page 5: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

5

tahun”.

(c) dengan memasukkan selepas perkataan “suatu kesalahan dan” perkataan

“apabila disabitkan”.

Pindaan seksyen 18 6. Subseksyen 18(3) Akta ibu dipinda -

(a) dengan menggantikan perkataan “tidak melebihi lima puluh ribu ringgit”

dengan perkataan “tidak kurang lima puluh ribu ringgit dan tidak melebihi

seratus ribu ringgit”;

(b) dengan menggantikan perkataan “dua tahun” dengan perkataan “lima

tahun”;

(c) dengan memasukkan selepas perkataan “(1A) kesalahan dan” perkataan

“dan apabila disabitkan”.

Pindaan seksyen 22 7. Seksyen 22 Akta ibu dipinda –

(a) Subseksyen 22(2), Akta ibu dipinda -

(a) dengan membuang perkataan ‘atau’ di hujung perenggan (c);

(b) dengan menggantikan tanda noktah dengan tandaan ‘; atau’ di

hujung perenggan (d); dan

(c) dengan memasukkan selepas perenggan (d) perenggan yang

berikut:

“(e) ia melepaskan apa-apa pencemar ke udara daripada mana-

mana ekzos kenderaan berenjin petrol atau diesel.”

(b) Subseksyen 22(3) Akta ibu dipinda –

Page 6: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

(a) dengan memasukkan selepas perkataan “suatu kesalahan dan”

perkataan “dan apabila disabitkan”.

(b) dengan menggantikan perkataan “tidak melebihi satu ratus ribu

ringgit” dengan perkataan “tidak kurang lima ribu ringgit dan tidak

melebihi seratus ribu ringgit”;

Pindaan seksyen 23 8. Subseksyen 23(2) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan

“suatu kesalahan dan” perkataan “dan apabila disabitkan”.

Pindaan seksyen 24 9. Subseksyen 24(3) Akta ibu dipinda-

(a) dengan memasukkan selepas perkataan “suatu kesalahan dan” perkataan

“dan apabila disabitkan”;

(b) dengan menggantikan perkataan “tidak melebihi satu ratus ribu ringgit”

dengan perkataan “tidak kurang dua puluh lima ribu ringgit dan tidak melebihi

seratus ribu ringgit”;

Pindaan seksyen 25 10. Seksyen 25 Akta ibu dipinda-

(a) dalam subseksyen 25(2)(a) & (b) dengan memasukkan selepas

perkataan “buangan” dengan perkataan “atau minyak”;

(b) dalam subseksyen 25(3) dengan memasukkan selepas perkataan “suatu

kesalahan dan” perkataan “dan apabila disabitkan”;dan

Page 7: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

7

(c) dalam subseksyen 25(3) dengan menggantikan perkataan “tidak melebihi

satu ratus ribu ringgit” dengan perkataan “tidak kurang dua puluh lima ribu

ringgit dan tidak melebihi seratus ribu ringgit”;

Pindaan Seksyen 27 11. Seksyen 27 Akta ibu dipinda-

(a) dengan menggantikan tajuk seksyen 27 dengan tajuk yang berikut:

“Larangan terhadap pelepasan minyak ke dalam perairan wilayah”;

(b) subperaturan 27(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan

“perairan Malaysia” dengan perkataan “perairan wilayah ” ;

(c) dalam subseksyen 27(2) dengan memasukkan selepas perkataan “suatu

kesalahan dan” perkataan “dan apabila disabitkan”;

(d) subseksyen 27(2) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan

“tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau” dengan “tidak melebihi satu juta

ringgit ; dan

(e) dalam subseksyen 27(2) dengan memotong perkataan “atau kedua-

duanya”.

Pindaan Seksyen 28 12. Seksyen 28 Akta ibu dipinda dengan membuang seksyen 28. Pindaan Seksyen 29 13. Seksyen 29 Akta ibu dipinda-

Page 8: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

(a) dengan menggantikan tajuk seksyen 29 dengan tajuk yang berikut:

“Larangan terhadap pelepasan buangan ke dalam perairan wilayah”;

(b) subperaturan 29(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan

“perairan Malaysia” dengan perkataan “perairan wilayah ” ; dan

(c) subperaturan 29(2) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas

perkataan “dan” perkataan “apabila disabitkan”.

Pindaan Seksyen 29A

14. Seksyen 29A Akta ibu dipinda-

(a) Subseksyen 29A(1) Akta ibu dipinda dengan menambah selepas

perkataan “membenarkan” dengan perkataan “, melakukan, membiarkan,

mengarahkan” ; dan

(b) dengan membuang subseksyen 29A(3).

Pindaan seksyen 29B

15. Seksyen 29B Akta ibu dipinda dengan membuang selepas perkataan “premis itu”

perkataan “yang mempunyai kawalan atas premis itu”.

Pindaan seksyen 29C

16. Seksyen 29C Akta ibu dipinda dengan memotong seksyen 29c

Page 9: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

9

Pindaan seksyen 31 17. Subseksyen 31(1) Akta ibu dipinda –

(a) dengan membuang perkataan “atau” pada hujung perenggan (f);

(b) dengan membuang tanda “koma” pada hujung perenggan (g);

(c) dengan memasukkan selepas perenggan (g) dengan perenggan yang

berikut:

“(h) mengambil apa-apa langkah untuk menjalankan, memantau dan

melaporkan pelaksanaan amalan industri hijau.; atau

(i) apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah,”

(d) subseksyen 31(3) Akta ibu dipinda -

(a) dengan memasukkan selepas perkataan “suatu kesalahan dan”

dengan perkataan “apabila disabitkan”; dan

(b) dengan menggantikan perkataan “dua puluh lima ribu ringgit” dengan

perkataan “tidak kurang sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih lima

puluh ribu ringgit”.

Pindaan seksyen 31A 18. Subseksyen 31A(3) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan

“dan” dengan perkataan “apabila disabitkan”.

Pindaan seksyen 33 19. Subseksyen 33(2) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan

Page 10: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

“dan” dengan perkataan “apabila disabitkan”.

Pindaan seksyen 33A(3)

20. Subseksyen 33A(3) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan

“kakitangan yang berkelayakan” dengan perkataan “orang yang layak” .

Pindaan seksyen 34A 21. Seksyen 34A Akta ibu dipinda-

(a) dalam subseksyen 34A(7) dengan menggantikan selepas perkataan

“hendaklah” dengan perkataan “mematuhi syarat-syarat yang dilampirkan pada

kelulusan laporan itu”; dan

(b) dalam subseksyen 34A(8) dengan memasukkan selepas perkataan suatu

kesalahan dan” dengan perkataan “apabila disabitkan”.

(c) dalam subseksyen 34A(8) Akta ibu dipinda dengan menggantikan

perkataan ”tidak melebihi satu ratus ribu ringgit” dengan perkataan “tidak kurang

daripada satu ratus ribu ringgit dan tidak melebihi lima ratus ribu ringgit”

Pindaan seksyen 34AA 22. Subseksyen 34AA (3) Akta ibu dipinda-

(a) dengan memasukkan selepas perkataan “melakukan suatu kesalahan”

perkataan “apabila disabitkan”;

(b) dengan menggantikan perkataan “tidak lebih daripada lima ratus ribu

ringgit” di perenggan (a) dengan perkataan “tidak kurang daripada satu ratus

ribu ringgit dan tidak melebihi lima ratus ribu ringgit”

Page 11: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

11

Pindaan seksyen 34B 23. Subseksyen 34B(1)(a) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan

“meletakkan” dengan perkataan “atau menstor, menimbus, mengolah, pulihguna,

gunasemula”

Seksyen baru 34C 24. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 34B seksyen yang

berikut:

“Kawalan terhadap buangan elektrik dan elektronik dari isi rumah

34C. (1) Bagi maksud menjalankan kawalan terhadap buangan elektrik dan

elektronik dari isi rumah Menteri selepas berunding dengan Majlis membuat

suatu peraturan bagi kawalan dan pengenaan satu kadar fi terhadap pengeluar,

pengilang atau pengimport dan pengguna barangan elektrik dan elektronik .

(2) Apa-apa Peraturan yang dibuat di bawah subseksyen (1) boleh

mengadakan peruntukan –

(a) Bagi kadar fi yang hendak dikenakan ; dan

(b) Bagi cara pemungutan fi oleh Ketua Pengarah.

(3) Bagi maksud pengenaan satu kadar fi terhadap pengeluar,

pengilang atau pemgimport dan pengguna barangan elektrik dan

elektronik, maka hendaklah ditubuhkan satu tabung yang hendaklah

dikenali sebagai Tabung Kitar Semula Buangan Elektrik dan Elektronik

yang hendaklah dikendalikan sebagai akaun amanah dalam kumpulan

wang disatukan persekutuan.

(4) Tabung wang ini adalah terdiri daripada sumber-sumber berikut:

Page 12: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

(a) Apa-apa jumlah wang yang dibayar oleh pengguna semasa

pembelian produk elektrik dan elektronik bergantung

kepada saiz dan jenis barangan elektrik dan elektronik; dan

(b) Apa-apa jumlah wang yang dibayar oleh pengilang atau

pengeluar atau pengimport barangan elektrik dan

elektronik terhadap produk yang dikilangkan, dikeluarkan

atau diimport sehingga ianya menjadi buangan.

(5) Hendaklah ditubuh satu Lembaga yang dikenali sebagai Lembaga

Tabung Kitar Semula yang hendaklah mempunyai kawalan pada Tabung

itu. Lembaga itu hendaklah terdiri daripada anggota yang berikut;

(a) Ketua Pengarah yang hendaklah menjadi Pengerusi;

(b) Dua Pegawai Kanan Alam sekeliling yang akan dilantik oleh

Menteri;

(c) Tiga anggota wakil daripada pengeluar dan pengimport

barangan elektrik dan elektronik;

(d) Dua wakil dari persatuan Pengguna; dan

(e) Dua pegawai awam yang dilantik menteri.

(6) Tabung ini hendaklah ditadbir bagi maksud –

(a) Pengurusan dan pentadbiran Lembaga Tabung Kitar

Semula ;

(b) Membiayai kos-kos pelupusan yang dilakukan oleh Pusat

Pemerolehan Kembali Penuh;

(c) Membiayai kos-kos bagi menjalankan program kesedaran

dan pendidikan;

(d) Membiayai kos perkhidmatan kepada Pusat Pengumpulan

buangan elektrik dan elektronik; dan

(e) Membiayai kajian dan penyelidikan ke atas analisa kos

Page 13: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

13

terhadap kadar fi yang dikenakan kepada pengilang,

pengeluar, pengimport dan pengguna barangan elektrik

dan elektronik.”

Pindaan Seksyen 36A 25. Seksyen 36A, Akta ibu dipinda -

(a) dalam subseksyen 36A(1) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas

perkataan “suatu ses ke atas buangan” dengan perkataan “terjadual”; dan

(b) dalam subseksyen 36A(2) Akta ibu dipinda dengan memasukkan semua

perkataan selepas “buangan” dengan perkataan “terjadual”.

Pindaan Seksyen 36C 26. Subseksyen 36C(4) Akta dipinda dengan menggantikan perkataan “tiga orang”

dengan perkataan “empat orang terdiri daripada sub seksyen 2 (a), (b), (c), dan (d)”.

Pindaan Seksyen 37 27. Subseksyen 37 Akta ibu dipinda –

(a) dalam subseksyen 37(1) Akta ibu dipinda –

(a) dengan memotong perkataan “atau” dihujung perenggan (c);

(b) dengan memotong tanda noktah dan menambah perkataan “; atau”

di hujung perenggan (d); dan

(c) dengan memasukkan selepas perenggan (d) dengan perenggan

berikut:

Page 14: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

“(e) lain-lain maklumat berkaitan dengan Akta ini.”

(b) Dalam subseksyen 37(2) Akta ibu dipinda-

(a) dengan memasukkan selepas perkataan “material” dengan

perkataan “seperti dikehendaki dalam subseksyen 37(1)” ;

(b) dengan menggantikan perkataan “dua ribu ringgit” dengan

perkataan “tidak kurang tujuh ribu ringgit dan tidak lebih dua

puluh lima ribu ringgit” ; dan

(c) dengan memasukkan selepas perkataan “melakukan suatu

kesalahan” perkataan “apabila disabitkan”

Pindaan seksyen 38

28. Seksyen 38 Akta ibu dipinda –

(a) dengan memotong perkataan “atau” dihujung perenggan (f);

(b) dengan memotong tanda noktah dan menambah dengan perkataan “atau”

di hujung perenggan (g); dan

(c) dengan memasukkan selepas perenggan (g) dengan perenggan yang

berikut:

“(h) mengambil gambarfoto atau rakaman video semasa pemeriksaan

atau siasatan;”

Pindaan Seksyen 40 29. Subseksyen 40(2) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas perkataan

“Pemunggut Hasil Tanah” dengan perkataan “atau Pentadbir Tanah”.

Page 15: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

15

Pindaan seksyen 41 30. Seksyen 41 Akta ibu dipinda dengan mengantikan perkataan “tidak lebih sepuluh

ribu ringgit” dengan perkataan “tidak kurang sepuluh ribu ringgit dan tidak melebihi

lima puluh ribu ringgit ”

Pindaan seksyen 45 31. Subseksyen 45(1) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “tidak

melebihi dua ribu ringgit”. dengan perkataan “tidak kurang daripada dua ribu lima ratus

ringgit

Pindaan Seksyen 47 32. Subseksyen 47(4) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas semua

perkataan “buangan” dengan perkataan “terjadual”.

Pindaan Seksyen 48A

33. Seksyen 48A Akta ibu dipinda -

(a) dalam subseksyen 48A(1) Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas

perkataan “sewajarnya olehnya boleh” tanda “ – “ dan perenggan yang berikut:

“(a) memasuki, memeriksa dan menjalankan ujian mana-mana

kenderaan yang sedang digunakan dan bagi maksud itu boleh

menghendaki mana-mana kenderaan diberhentikan;

Page 16: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

(b) boleh menahan mana-mana kenderaan selama masa yang

diperlukan bagi pemeriksaan dan pengujian itu;

(c) menghendaki pemandu kenderaan itu memandu kenderaan itu ke

suatu tempat bagi maksud pemeriksaan atau pengujian; atau

(d) boleh menjalankan, atas perbelanjaan pemunya, semua ujian dan

pemeriksaan yang difikirkannya patut atau perlu bagi memuaskan

hatinya bahawa peruntukan Akta ini atau mana-mana peraturan

yang dibuat di bawahnya telah dipatuhi berkenaan dengan

kenderaan itu.

Dengan syarat bahawa tiada kenderaan boleh ditahan di bawah seksyen ini

selama tempoh yang lebih daripada empat puluh lapan jam atau suatu tempoh

yang lebih lama sebagaimana yang dibenarkan secara bertulis oleh Ketua

Pengarah dalam mana-mana hal tertentu.”

(b) dalam subseksyen 48A(7) Akta ibu dipinda –

(a) dengan menambah selepas perkataan “pemunya berdaftar

kenderaan itu” dengan perkataan “membawa kenderaan itu untuk

menjalankan ujian atau” ; dan

(b) dengan menambah selepas perkataan “mengemukakan apa-apa

dokumen,” dengan perkataan “dari kemudahan yang diluluskan dan

dilantik oleh KPAS”.

Seksyen baru 48AF 34. Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 48AE seksyen yang

berikut:

Page 17: WARTA KERAJAAN PERSEKUTUAN - Kementerian Alam …

UNDANG-UNDANG MALAYSIA AKTA A..............

17

Perlindungan ke atas Ketua Pengarah atau mana-mana pegawai yang

diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua Pengarah

48AF. Tiada apa-apa tanggungan boleh dikenakan ke atas Ketua Pengarah atau

mana-mana pegawai yang diberi kuasa secara bertulis oleh Ketua

Pengarah bersabit dengan apa-apa perbelanjaan, kerosakan, siasatan yang

berbangkit daripada perjalanan sah kuasa atau pelaksanaan tugas-tugas yang

dikenakan dalam Akta ini, hendaklah tidak boleh dikenakan apa-apa tindakan,

tuntutan atau liabiliti berikutan daripada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi

kepadanya atau tugas-tugas yang dikenakan ke atasnya di bawah Akta ini.

Pindaan seksyen 51 35. Subseksyen 51(3) Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan “dua tahun”

perkataan “lima tahun”.

Dibuat 201.... [ ] DATUK SERI G PALANIVEL Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar