Click here to load reader

Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus]

 • View
  1.766

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Weerslag van onderzoek naar drijfveren in het werk Generatie Y

Text of Wat Beweegt Jong Talent Mei 2009 [Compatibiliteitsmodus]

 • 1. WATBEWEEGTJONGTALENT? Eenonderzoeknaardedrijfverenvanjongtalent Maart december2008 2009KimCastenmiller www.kimverandert.nl 1
 • 2. Waaromonderzoek? Waarom onderzoek? Mijnpersoonlijkeaanleiding&fascinatie Na start als zelfstandige, een nieuw expertisegebied opbouwen In mijn rol als HR Business Partner binnen ABN AMRO vervulde ik vaak de brug tussen het jonge talent en het senior management www.kimverandert.nl 2
 • 3. Y?Hetbegonmet Y? Het begon met Sneller,slimmer,socialer Sneller slimmer socialer Maarookveeleisend,niet gevoeligvoorautoriteit,geen gevoelig voor autoriteit, geen ambities,etc. www.kimverandert.nl 3
 • 4. Mijninsteek Mijn insteek Mijn definitie van generatie Y: tussen 23 en 28 jaar. MijndefinitievangeneratieY: tussen23en28jaar . Dusgeborenvanaf1980. Veelgezegdoveruiterlijkgedragmaarwatbeweegt henwerkelijk? h k lijk? EnwatbetekentgeneratieYeigenlijkvoor organisatieontwikkelingenHRM? www.kimverandert.nl 4
 • 5. Aandeslag Aan de slag 25diepteinterviews Verschillende organisaties, van groot naar Verschillendeorganisaties,vangrootnaar klein www.kimverandert.nl 5
 • 6. Deaanpak:kwalitatiefonderzoek De aanpak: kwalitatief onderzoek Inspiratiespel: Stellingen,zoals: Stellingen zoals: Een goede balans werk/priv wordt pas belangrijk wanneer er kinderen in het spel zijn Ik ben succesvol wanneer ik een goede positie heb en goed geld verdien. Ik zou er moeite mee hebben om als jonkie oudere/meer seniore mensen te moeten aansturen. Ik wil een b il baan waarin ik mijn t l t k ontplooien. i ij talenten kan t l i Openvragen,zoals: Hoe komt jouw uniciteit tot uitdrukking? Heb je i ht H b j zicht op wat jouw talenten zijn? Z j h zou j j tj t l t ij ? Zoja, hoe je jouw t l t omschrijven? W talenten h ij ? Waar b j goed i ? ben je d in? Wat wil je met je talenten bijdragen/bereiken? Wat betekent persoonlijke ontwikkeling voor jou? Hoe kijk je naar je ontwikkeling tot nu toe? Waar gaat je hart sneller van stromen? g j Wat geeft je voldoening (in het werk)? Wat zou je nooit willen doen? www.kimverandert.nl 6
 • 7. Eenaanvulling:kwantitatief! Een aanvulling: kwantitatief! Meerdan2000mensenvuldentussenjunien p november2008opdesitevanIKKIde drijfverentestin. In het voorjaar verschijnt een boekje met de Inhetvoorjaarverschijnteenboekjemetde bevindingenenontwikkeldevisienaar aanleidingvanhetonderzoek. l h k www.kimverandert.nl 7
 • 8. Debevindingen|DRIJFVEREN De bevindingen | DRIJFVEREN ontwikkelen zingeving g g De kwaliteit van ons bestaan is een afgeleide van de mate Dekwaliteitvanonsbestaaniseenafgeleidevandemate waarinwijelementairezakentotonzeprioriteitenweten temakenendezeinonslevenvooropstellen.Hetisookde bescheidenheidomtebeseffendatlevenskwaliteitnietom authenticiteit het ik maar om het wij draait dat wij leven in een het ikmaaromhetwijdraait,datwijlevenineen onderlingsamenhangenderealiteitvanovervloeden potentilemogelijkhedendiealleenkunnenworden gerealiseerdwanneerwijopeenvolledigauthentiekewijze metanderensamenwerken. met anderen samenwerken StephenCovey,Inspiratiekalender2008 www.kimverandert.nl 8
 • 9. Zingeving Wat ik doe, moet nut hebben. Relevantie. Moet mezelf Watikdoe,moetnuthebben.Relevantie.Moetmezelf inspirerenengevoelgevendathetzinvolis.Bijdragen watertoedoet. GeneratieYisnualbezigmetnalatenschap:watwilik achterlatenvoormijnkleinkinderen? Behoefteaandiepgang,achtergrond:whY? Maatschappelijkerelevantieenmaatschappelijk verantwoord t d MVO:nuvaakeenlegehuls,hetiseenbesmetwoord,is verwordentoteenmarketingspeeltje cht MVO is bescheiden wordt niet geprofileerd maar is er MVOisbescheiden,wordtnietgeprofileerdmaariser, eenvanzelfsprekendheid:iederbedrijfzoudediscipline moetenhebbenommilieuvriendelijkteproduceren. MVOgaatverderdandat:verantwoordondernemen;de menselijkenatuurgeengeweldaandoen www.kimverandert.nl 9
 • 10. Ontwikkelen Willenervaren:ontdekken,lerenengroeien ll d kk l Uitdagendwerk:goedebalanstussenuitdagingenroutine Openheid:openeneerlijknaarelkaar,elkaarfeedbackgevenomdatje Openheid: open en eerlijk naar elkaar elkaar feedback geven omdat je daarmeebijdraagtaanelkaarsgroei Mentorschap,coaching:eerdervanzelfsprekendheiddanuitzondering. GeneratieYzietdatalsonmisbaarbijgroeienhetiseraltijd.Elkaar G i i d l ib bij i h i l ijd lk helpeneninspirerendoorervaringenuittewisselen GeneratieYiszelfbewustenstreeftdaarnaar:inzichtinbelemmerende gedachten,inzichtineigenworstelingen.Ookvaakzichtopeigenangsten. Denatuurlijkeleidersbrengendemoedopomdeschaduwzijdenonder ogentezieneneroverheentestappen ogen te zien en eroverheen te stappen Degeneratieheeftgrotevernieuwingsdrang,wil statusquo nietaccepteren.Deveranderkrachtis grootdevraagis:weetzijdezetebehoudenen groot de vraag is: weet zij deze te behouden en omtezetteninverbetering? www.kimverandert.nl 10
 • 11. Authenticiteit Waardenophetwerk:eerlijk,puur,echt,respect,integriteit, p j ,p , , p , g , rechtvaardigheid,verantwoordelijkheidnemen Samenwerken:verbondenheid,jehebtelkaarnodig,jebereiktmeer samendanalleen,respectvoorelkaar:voorelkaarszienswijzeeninbreng, , p j g, ruimtevooriedersuniciteit Gezien,erkendengewaardeerdworden:nietalleenwatikdoe,welke resultatenikneerzet,maaraandachtvoormijnhelezijn(hart,hoofden resultaten ik neerzet, maar aandacht voor mijn hele zijn (hart, hoofd en ziel) Bronnenvaninspiratie:dromen,verlangens,humor,mensenenkinderen, liefdeenrelaties,levenswijsheid /ervaring,idealen,kunstenberoering liefde en relaties levenswijsheid/ervaring idealen kunst en beroering Oudewaardenherleefdenvernieuwd Generatiesontmoetenelkaar:babyboomgeneratieis Generaties ontmoeten elkaar: babyboomgeneratie is inspirerendwanneerzijinstaatiservaringente delenenvervolgensruimtetegeven (MBTI)Denieuwegeneratieisintutief www.kimverandert.nl 11
 • 12. Dedrijfverentest De drijfverentest Dedrijfverentest(ondersteunddoorMeursHRM)is gebaseerddiversetheorienvanuitdegedragswetenschapen gebaseerd diverse theorien vanuit de gedragswetenschap en heefteengoede

Search related