Click here to load reader

· Web view Aqua, Sodium C12-13 Pareth Sulfate/Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Cocamide MEA, Sodium Salicylate, Parfum, Sodium Benzoate, Styrene/Acrylates

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of · Web view Aqua, Sodium C12-13 Pareth Sulfate/Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,...

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SUKCESYWNA DOSTAWA FABRYCZNIE NOWYCH ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI PONIŻEJ 207 TYS. EURO

Numer sprawy: UKW/BZP-281-D-20/2016

Zatwierdził:

................................

(pieczęć i podpis)

Bydgoszcz, dnia 02.06.2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

Rozdział 2: Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz cenowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5 Informacja o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 6 Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

Załącznik nr 7 Oświadczenie o powstaniu obowiązku podatkowego u Zamawiającego;

Załącznik nr 8 Oświadczenie o braku obowiązku podatkowego u Zamawiającego;

Załącznik nr 9 Wykaz zrealizowanych dostaw

Rozdział 3: Istotne dla stron postanowienia umowy ( projekt umowy)

Rozdział 4: Opis przedmiotu zamówienia

ROZDZIAŁ 1.

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

1. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30

e-mail: [email protected]

adres strony internetowej: www.ukw.edu.pl

Godziny urzędowania: od 7:15 do 15:15.

NIP 5542647568

REGON 340057695

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest znakiem: UKW/BZP-281-D-20/2015

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych środków czystości, artykułów higienicznych i przemysłowych, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), Rozdziale 4 SIWZ oraz w warunkach projektu Umowy przedstawionego w Rozdziale 3 SIWZ.

Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW „przedmiotem zamówienia”.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

4.1 CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

39800000-0 – Środki czyszczące i polerujące

39700000-9 – Sprzęt gospodarstwa domowego

39514200-0 - Ścierki

33760000-5 – Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.2 Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

4.3 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

4.4 Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty nie używane, nie uszkodzone, wolne od wad fizycznych i prawnych, w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

4.6 W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego, informację o tym musi zamieścić w ofercie. Odpowiednie informacje Wykonawca winien wpisać w Formularzu Cenowym w kolumnie 5, tj. nazwę handlową / producenta oferowanego produktu

4.7 Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (…) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4.8 Sposób w jaki wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania równoważności i są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

4.8.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po otwarciu ofert, a przed wyborem najkorzystniejszej oferty, do żądania od Wykonawców próbek oferowanych produktów równoważnych, w celu przeprowadzenia praktycznych tekstów, sprawdzających, czy są one zgodne z opisem przedstawionym przez Zamawiającego w SIWZ. Próbki produktów równoważnych Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty przekazania mu przez Zamawiającego stosownego wezwania. Dla produktów oryginalnych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek, celem sprawdzenia ich autentyczności bez testowania.

4.8.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty, w tym koszty próbek produktów oraz ich dostawę - ponosi Wykonawca.

4.8.3 W przypadku, gdy proponowany produkt nie okaże się produktem równoważnym lub gdy oferowany produkt będzie niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w SIWZ lub, gdy Wykonawca nie dostarczy próbek produktów w terminie – oferta jego zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

4.8.4 Nadto w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym do SIWZ należy wpisać „Producenta” oraz „Nazwę handlową” produktów równoważnych. Jeżeli Wykonawca oferujący produkty równoważnie nie uzupełni odpowiednio Formularza Cenowego do SIWZ jego oferta zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP zostanie odrzucona

5. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

- Środki ogólnouczelniane.

6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w terminie od 3 dni do 7 dni roboczych od złożenia zamówienia w okresie dwunastu miesięcy od dnia podpisania umowy w godzinach od 8:00 do 13:00.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

0. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt. 7.3. IDW oraz Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

0. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

0. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

0. posiadania wiedzy i doświadczenia,

7.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

7.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej:

0. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:

7.3.1. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie warunku określonego w pkt. 7.2.1. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7.3.2. Zamawiający uzna warunek określony w pkt. 7.2.2. za spełniony, jeżeli z wykazu głównych dostaw i z treści dowodów* dołączonych do oferty będzie wynikać, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie przynajmniej dwie dostawy o podobnym charakterze do niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż odpowiednio dla:

Część nr 1 – 7 500,00 PLN

Część nr 2 – 5 000,00 PLN

Część nr 3 – 70 000,00 PLN

Część nr 4 – 25 000,00 PLN

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

* Dowodami, o których mowa, są:

1) poświadczenia, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt. 1 powyżej.

7.3.3. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie warunku określonego w pkt. 7.2.3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

7.3.4. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie warunku określonego w pkt. 7.2.4. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

0. Zamawiający do

Search related