173
RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2016

 · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

RAPORT DE ACTIVITATE

PENTRU ANUL 2016

Page 2:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

CUPRINS

SECȚIUNEA I - PROFIL ORGANIZAȚIONAL.....................................................................I.1. MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEI............................................................I.2. CONTRIBUŢIA MINISTERULUI JUSTIȚIEI LA OBIECTIVELE GUVERNĂRII ŞI LA OBIECTIVELE ASUMATE DE ROMÂNIA...........................................................................................

SECȚIUNEA II - POLITICI PUBLICE.....................................................................................II.1. PRINCIPALELE OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2016 ŞI ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE........................................................................................................................................

II.1.1. Elaborarea proiectelor de acte normative.............................................................II.1.2. Afaceri europene și drepturile omului...................................................................II.1.3. Cooperare juridică internațională, tratate şi relaţii internaţionale...........II.1.4. Prevenirea criminalităţii.............................................................................................II.1.5. Organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului judiciar...................................................................................II.1.6. Gestionarea programelor finanțate din fonduri europene, din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și din partea altor donori...............II.1.7. Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar”, finanțat prin Acordul de Împrumut nr. Ro – 4811 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD).........................................II.1.8. Accelerarea procesului de informatizare a sistemului judiciar și consolidarea activităţii de statistică judiciară................................................................

II.1.8.1. Informatizarea sistemului judiciar............................................................II.1.8.2. Activitatea de statistică judiciară.............................................................

II.1.9. Dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciar..................................................II.1.10. Menţinerea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în cadrul Ministerului Justiției...............................................................................................II.1.11. Comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentale..........................................................................................................................II.1.12. Auditul şi controlul activităţilor aflate în competenţa Ministerului Justiţiei............................................................................................................................................II.1.12.1. Activitatea de audit public intern.....................................................................II.1.12.2. Activitatea de control............................................................................................II.1.13. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe.............................................

II.2. PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE.................................................................II.2.1. Elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul justiţiei............................................................................................II.2.2. Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea accesului la justiţie....................................................................................................................II.2.3. Prevenirea criminalităţii.............................................................................................II.2.4. Realizarea agendei europene...................................................................................II.2.5. Consolidarea cooperării judiciare internaţionale..............................................II.2.6. Coordonarea şi controlul profesiilor liberale şi activităţilor conexe.........II.2.7. Continuarea implementării proiectelor cu finanțare externă rambursabilă................................................................................................................................II.2.8. Gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă....................................II.2.9. Dezvoltarea capacităţii administrative la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei..................................................................................................................

SECȚIUNEA III - TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ.................................................

Pagină 2 din 129

Page 3:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

III.1. BUGETUL INSTITUŢIEI – sinteză..........................................................................................III.2. ACHIZIŢII PUBLICE, ACHIZIŢIILE SECTORIALE ŞI CONCESIUNILE DE LUCRĂRI ŞI SERVICII............................................................................................................................................III.3. ACTIVITATEA DE REPREZENTARE A MINISTERULUI JUSTIŢIEI ÎN FAŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ŞI A ALTOR INSTITUŢII.......................................................III.4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE...........................................................................

SECȚIUNEA IV - RELAȚIA CU COMUNITATEA..............................................................IV.1. RAPORT DE ACTIVITATE - LEGEA NR. 544/2001, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE..........................................................................................................IV.2. RAPORT DE ACTIVITATE LEGEA NR. 52/2003, REPUBLICATĂ..................................IV.3. ATRAGEREA DE RESURSE DIN COMUNITATE..................................................................

SECȚIUNEA V - LEGISLAȚIE...............................................................................................V.1. LISTA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE INIȚIATE DE MINISTERUL JUSTIȚIEI.................................................................................................................................................V.2. PUNCTE DE VEDERE ALE MINISTERULUI JUSTIȚIEI CU PRIVIRE LA PROIECTELE ALTOR INSTITUŢII...................................................................................................102V.3. PRIORITĂŢI LEGISLATIVE PENTRU PERIOADA URMĂTOARE....................................103

ANEXE................................................................................................................................................... 107ANEXA NR. 1 - Lista achizițiilor publice efectuate de Ministerul Justiției în anul 2016....................................................................................................................................................... 107ANEXA NR. 2 – Organigrama Ministerului Justiție...............................................................121

Pagină 3 din 129

Page 4:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Listă abrevieri:AEGRM = Arhiva Electronică de Garanții Reale MobiliareANABI = Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor IndisponibilizateANC = Autoritatea Naţională pentru CetăţenieANP = Administraţia Naţională a PenitenciarelorBIRD = Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi DezvoltareCCR = Curtea Constituțională a RomânieiCEDO = Curtea Europeană a Drepturilor OmuluiCJUE = Curtea de Justiţie a Uniunii EuropeneCoE = Council of Europe (Consiliul Europei)CPT = Comitetul pentru Prevenirea TorturiiCSM = Consiliul Superior al MagistraturiiDIPFÎE = Direcţia Implementării Proiectelor Finanţate din Împrumuturi ExterneDNA = Direcţia Naţională AnticorupţieGRECO = Grupul de State Împotriva Corupţiei din cadrul Consiliului EuropeiINEC = Institutul Naţional de Expertize CriminalisticeINM = Institutul Naţional de MagistraturăJAI = Justiţie şi Afaceri InterneMCV = Mecanismul de Cooperare şi VerificareMJ = Ministerul JustiţieiMMFPSPS = Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor VârstniceNCPC = Noul Cod de Procedură CivilăONRC = Oficiul Naţional al Registrului ComerţuluiONU = Organizaţia Naţiunilor UniteOSCE = Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în EuropaRAI = Regional Anticorruption Initiative (Inițiativa Regională Anticorupție) SEE = South - Est EuropeSNA = Strategia Naţională AnticorupţieSNG = Şcoala Naţională de GrefieriUE = Uniunea EuropeanăUNCAC = United Nations Convention Against CorruptionUNNPR = Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

Listă tabele:Tabel nr. 1 – Situația cheltuielilor aferente anului 2016 efectuate pentru implementare Proiectului ”Reforma sistemului judiciar”Tabel nr. 2 - Contracte încheiate în 2016 în implementarea proiectului ”Reforma sistemului judiciar”Tabel nr. 3 – Bugetul instituției – sintezăTabel nr. 4 – Fluctuația de personal la nivelul Ministerului JustițieiTabel nr. 5 – Numărul de concursuri organizate în anul 2016Tabel nr. 6 – Fluctuația funcțiilor de conducere la nivelul Ministerului Justiției

Pagină 4 din 129

Page 5:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

SECȚIUNEA I - PROFIL ORGANIZAȚIONAL

I.1. MISIUNEA ŞI FUNCŢIILE MINISTERULUI JUSTIŢIEIMinisterul Justiţiei îşi desfăşoară activitatea în baza HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.Misiunea Ministerului Justiţiei este de a contribui la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti

În realizarea acestei misiuni, ministerul are următoarele funcţii principale: Elaborează politicile publice, strategiile şi planurile de acţiune în domeniul

justiţiei, al prevenirii şi combaterii corupţiei şi formelor grave de criminalitate, inclusiv în concordanţă cu obiectivele programului de guvernare;

Reglementează cadrul normativ şi instituţional al sistemului judiciar şi al înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;

Coordonează şi controlează aplicarea unitară şi respectarea normelor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor care se află în subordinea sau în coordonarea sa;

Asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1)1 din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public;

Veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile puse la dispoziţie prin actul propriu de organizare şi funcţionare sau prin alte reglementări;

Reprezintă statul sau Guvernul în domeniul de activitate şi competenţă specifice stabilite prin actul propriu de organizare şi funcţionare sau prin alte reglementări;

Este autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit tratatelor la care România este parte şi instrumentelor juridice adoptate în cadrul Uniunii Europene;

Coordonează integrarea eforturilor de realizare a obiectivelor de referinţă specifice din cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 şi integrează informaţiile solicitate autorităţilor în virtutea acestei funcţii; reprezintă statul şi guvernul în cooperarea cu Comisia Europeană în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

1 Potrivit art. 132, alin. (1) din Constituţia României, procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.

Pagină 5 din 129

DATE DE CONTACT:MINISTERUL JUSTIȚIEI

Str. Apolodor Nr.17, sector 5, BucureștiTelefon centrală: 037 204 1999

Informaţii: 037 204 1046E-mail: [email protected]

Page 6:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Pagină 6 din 129

Page 7:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

I.2. CONTRIBUŢIA MINISTERULUI JUSTIȚIEI LA OBIECTIVELE GUVERNĂRII ŞI LA OBIECTIVELE ASUMATE DE ROMÂNIAÎn anul 2016 Ministerul Justiției și-a adus contribuția la atingerea priorităților din Programul de Guvernare în domeniul său de competență, respectiv priorități ce au vizat susținerea fără rezerve a independenței justiției și a continuării luptei împotriva corupției prin acțiuni de întărire a legislației privind consolidarea integrității în instituțiile publice și, respectiv de continuare a luptei împortiva corupției. Pe lând Programul de Guvernare, Ministerul Justiției a urmărit implementarea Planului Sectorial care a cuprins prioritățile strategice ale sectorului de justiție pentru anul 2016. Printre aceste acțiuni și priorități strategice se numără adoptarea Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, adoptarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 (SNA), finalizarea operaționalizării Agenției Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), finalizarea procesului legislativ de modificare a Codurilor Penal și de Procedură Penală, finalizarea procedurilor privind numirea în funcții de conducere în cadrul magistraturii, respectiv la Tribunalul UE (procurorul general al României, procurorul șef DNA și procurorii șefi adjuncți, procurorulul șef adjunct al DIICOT, judecătorul român la Tribunalul UE), transpunerea unor directive eruopene, precum și instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică.Astfel, în luna aprilie 2016, Guvernul a adoptat Hotărârea nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. Planul de acțiune a realizat una din recomandările MCV, și se bazează pe complementaritatea bugetului național cu surse externe posibil de accesat, specificul fiind dat de adresabilitatea pentru întreg sistemul judiciar (instituții care nu sunt toate în coordonarea Ministerului Justiției). În îndeplinirea obiectivelor asumate în Planul de acțiune, la data de 6 decembrie s-a semnat protocolul de constituire a Consiliului de management strategic (COMS), responsabil de crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar, format din conducerea la vârf a Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție.În ceea ce privește Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, adoptată prin HG nr. 583/2016, aceasta continuă ciclul strategic 2012-2015 și are la bază concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015. Strategia se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile, iar scopul său principal îl constituie promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise ca principii ale acestui document strategic, dublate de o abordare axată pe trei direcții de intervenţie în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere. Noua strategie promovează modelul de manager de instituție care se implică efectiv în promovarea

Pagină 7 din 129

Page 8:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

integrității instituției, care își oferă propriul exemplu de integritate și sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele de tipul abaterilor administrative, până la cele de nivelul infracțiunilor. Ca element de noutate, o atenție deosebită este acordată întreprinderilor publice – societăți comerciale cu capital majoritar de stat. Totodată, sunt propuse modificări legislative privind trei dintre măsurile preventive care au funcționat deficitar în vechea strategie (consilierul de etică, interdicțiile post angajare și protecția avertizorului în interes public). Instituțiile sunt invitate să adere la principiile, valorile și direcțiile de acțiune ale strategiei. În baza unei analize interne care să vizeze riscurile și vulnerabilitățile la corupție, fiecare instituție își elaborează propriul plan de integritate în care se vor regăsi prioritățile de intervenție specifice fiecărui sector de activitate. Referitor la finalizarea operaționalizării Agenției Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), pe parcursul anului 2016, au fost elaborate şi adoptate mai multe acte normative necesare operaţionalizării Agenţiei, respectiv: Hotărârea nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei; Ordinul ministrului justiţiei nr. 2385/2016 pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile legii, către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate; Hotărârea nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice nr. 4344/C/2.843/2016 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate.Cu privire la procesul legislativ de modificare a Codurilor Penal și de Procedură Penală, în anul 2016 a fost adoptată Ordonanța de urgență nr.18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art.31 alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară. Actul normativ a urmărit punerea în acord a Codului penal și a Codului de procedură penală cu unele directive europene (Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, Directiva 2008/99/CE, Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, Directiva 2012/29/UE, Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului), precum și cu un număr însemnat de decizii ale Curții Constituționale (Decizia CCR nr. 76/2015, Decizia CCR nr. 166/2015, Decizia CCR nr. 423/2015, Decizia CCR nr. 542/2015, Decizia CCR nr. 496/2015, Decizia CCR nr. 599/2014, Decizia CCR nr. 663/2014, Decizia CCR nr. 733/2015, Decizia CCR

Pagină 8 din 129

Page 9:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

nr. 235/2015, Decizia CCR nr. 24/2016, Decizia CCR nr. 552/2015, Decizia CCR nr. 23/2016). Instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică s-a realizat prin Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Actul normativ a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru constituit la Agenția Națională de Integritate (ANI), grup din care au făcut parte experți din cadrul ANI, Ministerului Justiției, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, ai Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice Unității pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, ai Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ai Agenției pentru Agenda Digitală a României din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, ai Direcției Naționale Anticorupție și ai Departamentului pentru lupta antifraudă din cadrul Guvernului României. Prin acest act normativ se constituie, în cadrul ANI, un sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese, denumit Sistemul Prevenție. Sistemul Prevenție preia informațiile colectate în mod automat în formularele de integritate din interconectarea cu SEAP și determină emiterea unor notificări privind potențiale conflicte de interese. Dacă, în urma analizei specifice, inspectorii de integritate detectează elemente ale unui potențial conflict de interese, ei sunt obligați ca, în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii completării Secțiunii a II-a a formularului, să transmită avertismentul de integritate emis de Sistemul Prevenție. Neluarea de măsuri ca urmare a primirii unui avertisment de integritate sau necomunicarea măsurilor dispuse, declanșează din oficiu procedura de evaluare a conflictului de interese, după finalizarea procedurii de atribuire, exclusiv la persoanele față de care sunt incidente prevederile Legii nr. 176/2010.Contribuţia Ministerului Justiției la obiectivele guvernării aferente anului 2016 este detaliată în prezentul raport de activitate alături de alte activități desfășurate de minister pe parcursul perioadei de raportare.

Pagină 9 din 129

Page 10:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

SECȚIUNEA II - POLITICI PUBLICE

II.1. PRINCIPALELE OBIECTIVE STABILITE PENTRU ANUL 2016 ŞI ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATEII.1.1. Elaborarea proiectelor de acte normativeObiectivele generale ale Ministerului Justiției în domeniul elaborării proiectelor de acte normative s-au grevat, în cursul anului 2016, în special pe perfecționarea legislației în vigoare pentru domeniile sale de competență, având drept scop asigurarea unui cadru legal prezivibil și adaptat realităților sociale, precum și cerințelor existente la nivelul legislației Uniunii Europene. Astfel, în vederea realizării celor mai sus precizate, au fost avute în vedere, pe de o parte, dezideratele sociale și disfuncționalitățile semnalate în practică pentru anumite domenii, iar pe de altă parte, punerea în acord a legislației în vigoare cu o serie de decizii ale Curții Constituționale, precum și traspunerea mai multor directive, mai jos enumerate. A. Măsuri legislative promovate în materie penală și procesual penalăÎn ceea ce privește materia penală și procesual penală amintim, cu caracter exemplificativ, următoarele acte normative promovate de Ministerul Justiției în anul 2016:Ordonanța de urgență a Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Actul normativ a vizat reformarea DIICOT pe trei componente distincte: management – în sensul întăririi și eficientizării funcției de conducere,  organizarea internă și funcționarea direcției raportat la noile necesități de investigare și analiză a fenomenului infracțional reprezentat de criminalitatea organizată; urmărirea penală, întărirea eficacității acesteia prin întărirea capacității de efectuare a investigațiilor financiare și prin completarea personalului direcției cu lucrători de poliție judiciară. În plus, având în vedere faptul că o parte din aspectele privind organizarea și funcționarea acestei structuri există în Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, s-a optat pentru varianta cuprinderii în acest din urmă act normativ exclusiv a aspectelor care vizează funcționarea colegiului de conducere, adunarea generală a procurorilor, selecția procurorilor și organizarea interviului în vederea numirii în cadrul direcției, bugetul, organizarea departamentului economico-financiar și al celorlalte compartimente funcțional-administrative, urmând ca în legea specială de organizare și funcționare a DIICOT să fie cuprinse celelalte aspecte, precum  prerogativele de conducere ale șefului direcției, numirea și revocarea procurorilor din cadrul direcției, organizarea internă.  De asemenea, necesitatea combaterii fenomenului de  „deplasare în scop terorist” sau „terrorist foreign fighters” – reflectată prin Protocolul adiţional la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, denumit Protocolul de la Riga -  adoptat de Comitetul de Miniştri la cea de-a 125-a sesiune din 19 mai 2015, dar și din alte documente europene și internaționale, precum Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU nr. 2178/2014, respectiv propunerea de directivă de înlocuire a Deciziei-cadru

Pagină 10 din 129

Page 11:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

nr.2002/475/JAI privind combaterea terorismului, a impus introducerea unui articol nou în Legea nr.535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, potrivit căruia deplasarea unei persoane, de pe teritoriul statului al cărui cetățean este sau de pe teritoriul căruia își are domiciliul sau reședința, spre sau pe teritoriul unui alt stat decât cel al cărui cetățean sau rezident este, în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau participării la acestea, ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru comiterea unui act de terorism ori pentru susținerea, în orice mod, a unei entități teroriste, constituie deplasare în scopuri teroriste și se pedepsește cu închisoare de la 5 la 12 ani și interzicerea unor drepturi. Ordonanța de urgență nr.18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru  completarea art.31 alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară

Actul normativ a urmărit punerea în acord a Codului penal și a Codului de procedură penală cu unele directive europene, precum și cu un număr însemnat de decizii ale Curții Constituționale. Astfel, a fost avută în vedere punerea în acord a prevederilor legale cu deciziile CCR în ceea ce priveşte următoarele instituții: a) participarea procurorului sau a unor părţi în procesul penal la unele etape procedurale (Decizia CCR nr. 76/2015, Decizia CCR nr. 166/2015, Decizia CCR nr. 423/2015, Decizia CCR nr. 542/2015, Decizia CCR nr. 496/2015); b) procedura soluţionării plângerii împotriva soluţiilor procurorului (Decizia CCR nr. 599/2014, Decizia CCR nr. 663/2014, Decizia CCR nr. 733/2015); c) procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei (Decizia CCR nr. 235/2015); d) necesitatea reglementării unor căi de atac (Decizia CCR nr. 24/2016); e) necesitatea redactării unor texte clare şi previzibile (Decizia CCR nr. 126/2016); f) clarificarea unor competenţe (Decizia CCR nr. 552/2015); g) renunţarea la urmărirea penală (Decizia CCR nr. 23/2016). S-a avut în vedere, totodată, necesitatea transpunerii unor acte comunitare, după cum urmează: a) Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului; b) Directiva 2008/99/CE privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal şi Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni în caz de încălcare; c) Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale; d) Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului; e) Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecţia prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului.Ordonanța de urgență nr. 24/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor

Pagină 11 din 129

Page 12:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

Prin această Ordonanță de urgență, activitatea de cercetare științifică în penitenciare a fost reglementată distinct, prin impunerea unui număr fix de zile care pot fi acordate unei persoane condamnate la o pedeapsă privativă de liberate, indiferent de numărul de lucrări științifice sau de invenții brevetate. Astfel, în cazul elaborării de lucrări științifice publicate sau invenții și inovații brevetate de către o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de numărul acestora, se consideră maximum 20 de zile executate pe întreaga durată a executării pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite. De asemenea, actul normativ introduce o nouă procedură a elaborării, în penitenciare, a lucrărilor științifice și invențiilor brevetate și a validării acestora. Caracterul științific al lucrărilor elaborate de către deținuți este stabilit, potrivit dispozițiilor legale de drept comun, de către Consiliul Național al Cercetării Științifice, cu sprijinul logistic al Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Brevetarea invențiilor se realizează de către Oficiliul de Stat pentru Invenții și Mărci. Pe durata elaborării de lucrări științifice sau de invenții pot fi desfășurate activități lucrative, fără ca acestea să se suprapună și fără ca, însumată, durata desfășurării tuturor acestor activități să depășească durata prevăzută în legislația muncii. Lucrările științifice se pot elabora numai în domeniile și specializările universitare stabilite de nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare. După validarea caracterului științific al lucrării, respectiv brevetarea invenției, Comisia pentru liberare condiționată sesizată potrivit legii, în vederea analizării acordării zilelor considerate ca executate, ia la cunoștință de acordarea caracterului științific, respectiv brevetarea invenției, și verifică respectarea procedurii de elaborare a lucrării științifice publicate, respectiv invenției brevetate. O nouă solicitare pentru elaborarea unei alte lucrări științifice sau invenții se poate formula doar după finalizarea lucrării anterioare. Prezenta OUG a dat, de asemenea, temeiul adoptării unei Hotărâri de Guvern care să detalieze aspectele procedurale - HG nr.593/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, care a intrat în vigoare odată cu OUG 24/2016, la 31 august 2016.Proiectul de lege de completare a Legii nr. 254/2016 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

În data de 23 noiembrie 2016, Guvernul României a aprobat proiectul de lege de completare a Legii nr. 254/2016 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Proiectul menționat își propunea un dublu scop: de a acorda o compensare persoanelor care execută pedepse privative de libertate în condiții de supraaglomerare severă și de a contribui, în același timp, la decongestionarea penitenciarelor. Astfel, potrivit proiectului, în vederea acordării liberării condiționate, în calculul pedepsei ce putea fi considerată, potrivit legii, ca

Pagină 12 din 129

Page 13:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

executată, se includea, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, și executarea pedepsei într-un spațiu necorespunzător, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în spațiul necorespunzător, chiar dacă acestea nu erau consecutive, se considerau executate, suplimentar, 3 zile din pedeapsa aplicată. Proiectul de lege fost înregistrat la Senat, în calitate de primă cameră sesizată, pentru dezbatere cu nr. B 636 din 9.12.2016. Ulterior, proiectul a fost clasat, potrivit Hotărârii Biroului Permanent din data de 27.12.2016, în baza art. 63 alin.(5) din Constituția României, republicată.B. Măsuri legisalative promovate în materie procesual civilă În materia procesual civilă amintim, cu caracter exemplificativ, următoarele acte normative promovate de Ministerul Justiției în anul 2016:Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe

La data de 17 decembrie 2015, Prin Decizia nr. 895, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 din noul Cod de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, cu modificările ulterioare, în continuare NCPC), care privesc, în esență, încuviințarea executării silite de către executorul judecătoresc. Curtea Constituțională a stabilit că dispozițiile art. 666 NCPC contravin prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) și art. 126 alin. (1), prin prisma exercitării de către executorii judecătorești a unei activități specifice instanțelor judecătorești, precum și ale art. 21 alin. (3) și art. 124, prin prisma faptului că declanșarea procedurii executării silite este sustrasă controlului judecătoresc, iar, în acest fel, pe de o parte, exigențele dreptului la un proces echitabil, sub aspectul imparțialității și independenței autorității nu sunt respectate, iar pe de altă parte, înfăptuirea justiției este „delegată” executorului judecătoresc. De asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia Curții Constituționale nr. 458/2009 (referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006), ignorând exigențele constituționale stabilite prin aceasta. Prin decizia amintită, Curtea Constituțională a stabilit că declanșarea celei de-a doua etape a procesului civil se poate realiza doar prin exercitarea controlului judecătoresc cu privire la aceasta, executorul judecătoresc nefăcând parte din autoritatea judecătorească. Pentru conformarea cu exigențele Legii fundamentale, Ordonanța de urgență nr. 1/2016 a realizat o schimbare conceptuală în privința formalităților premergătoare începerii executării silite propriu-zise, în sensul atribuirii, în competența instanțelor judecătorești, a soluționării cererilor de încuviințare a executării silite. Totodată, prin ordonanță a fost eliminată învestirea cu formulă executorie, ca procedură de sine stătătoare, cu mențiunea că formula executorie va fi cuprinsă în partea finală a încheierii de încuviințare a executării silite pronunțată de instanța judecătorească. Pentru corelare cu noua abordare legislativă în materia formalităților premergătoare începerii executării silite propriu-zise, prin același act normativ a fost realizată și amendarea unor reglementări conexe cuprinse în alte acte normative. Pentru facilitarea tranziției

Pagină 13 din 129

Page 14:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

de la vechea la noua reglementare în materie, Ordonanța de urgență amintită a inclus și unele norme tranzitorii și de punere în aplicare.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Actul normativ a avut ca obiect de reglementare: 1. Prorogarea intrării în vigoare, până la data de 1 ianuarie 2019, a dispozițiilor NCPC privitoare la cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu, a căror intrare în vigoare a fost prorogată inițial prin Legea nr. 2/20132 și, ulterior, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/20153.2. Instituirea unor norme privind etapele necesare asigurării premiselor la nivelul infrastructurii instanțelor judecătorești pentru aplicarea, în condiții optime, a NCPC în integralitatea sa la data de 1 ianuarie 2019, după cum urmează: până la data de 31 martie 2017, președinții instanțelor judecătorești vor estima necesarul de spații, precum și sumele necesare asigurării acestora, inclusiv pentru dotările necesare; până la data de 31 martie 2017, președinții instanțelor judecătorești vor propune, ținând seama de necesitatea realizării, până la data intrării în vigoare a dispozițiilor în cauză din NCPC, precum și a asigurării eficienței și a rezonabilității costurilor, modalitățile concrete de asigurare a acestor spații, cum ar fi reamenajarea sau efectuarea de lucrări de extindere a actualelor imobile, identificarea și alocarea, în condițiile legii, a imobilelor necesare funcționării instanțelor judecătorești și amenajarea corespunzătoare a acestora, precum și, dacă niciuna dintre acestea nu este posibilă, construcția de noi sedii; propunerile formulate vor ține seama de numărul estimativ de procese de competența instanței respective, numărul judecătorilor care funcționează în cadrul acelei instanțe, infrastructura existentă la nivelul instanței respective și altele asemenea; situația datelor mai sus amintite se va transmite curților de apel, care le va centraliza și le va comunica Ministerului Justiției până la data de 30 aprilie 2017; până la data de 30 iunie 2017, Ministerul Justiției va analiza datele transmise de curțile de apel și va întocmi și va supune Guvernului spre adoptare, prin hotărâre, planul de acțiune cuprinzând necesarul de spații și limitele minime și maxime pentru acestea, etapele de realizare, sumele necesare implementării soluțiilor identificate, precum și modalitatea de asigurare, la nivelul Ministerului Justiției, a personalului necesar punerii în aplicare a acestuia; cu ocazia elaborării planului de acțiune amintit urmează a fi reevaluat necesarul de spații cu destinația de cameră de consiliu solicitat de instanțele judecătorești; în vederea punerii în aplicare a planului de acțiune supus aprobării Guvernului, Ministerul Justiției va întreprinde demersurile pentru asigurarea, conform art. 138 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, a spațiilor necesare bunei funcționări a instanțelor judecătorești de către Guvern, consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale, cu sprijinul 2 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;3 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă.

Pagină 14 din 129

Page 15:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

prefecturilor, și va propune sumele necesare care vor fi alocate, în condițiile legii, de la bugetul de stat; Ministerul Justiției va monitoriza punerea în aplicare a planului de acțiune prevăzut la alin. (4) și va informa Guvernul cu privire la stadiul punerii sale în aplicare, până la data de 31 decembrie 2017, precum și, trimestrial, în cursul anului 2018.3. Prorogarea intrării în vigoare, până la data de 1 ianuarie 2019, a celorlalte dispoziții ale NCPC, a căror intrare în vigoare a fost prorogată inițial prin Legea nr. 2/2013 [și, ulterior, prin articolul unic alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2015], referitoare la: pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs, de către instanța a cărei hotărâre se atacă (art. XIII teza I din Legea nr.2/2013); hotărârile nesusceptibile de recurs pentru cereri evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei [art. XVIII alin. (1) din Legea nr.2/2013]; compunerea completului ÎCCJ pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din președintele secției corespunzătoare a ÎCCJ sau un judecător desemnat de acesta și 12 judecători din cadrul secției respective [art. XIX alin. (1) din Legea nr.2/2013].4. Complementar, prin actul normativ se propune extinderea aplicării măsurilor legislative instituite, temporar, de art. XII alin. (2), art. XIV – XVII, art. XVIII alin. (2) și art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 [și, ulterior, prin articolul unic alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2015], și în cazul proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2017 și până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, după cum urmează: cercetarea procesului și, după caz, dezbaterea fondului se vor desfășura în ședință publică, dacă legea nu prevede altfel; pregătirea dosarului de apel sau, după caz, de recurs se va realiza potrivit dispozițiilor art. XIV – XVII din Legea nr. 2/2013; nu vor fi supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. a)-j) NCPC, în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu vor fi supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului; sesizările în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se vor judeca de un complet format din președintele secției corespunzătoare a ÎCCJ sau un judecător desemnat de acesta și 8 judecători din cadrul secției respective; președintele secției sau, în caz de imposibilitate, judecătorul desemnat de acesta va fi președintele de complet și va lua măsurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecătorilor.

Pagină 15 din 129

Page 16:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.2. Afaceri europene și drepturile omuluiÎn domeniul afacerilor europene și drepturile omului Ministerul Justiției a desfășurat activități specifice pregătirii dosarelor europene, participării la negocierea/adoptarea unor instrumente UE, transpunerii de directive, precum și activități specifice drepturilor omului, inclusiv în materia condițiilor de detenție. A. Romania în UEÎn anul 2016 Ministerul Justiției a continuat pregătirea unor dosare europene, astfel:1. Pregătirea dosarelor bilaterale pentru întâlnirile miniștrilor, secretarilor de stat, parlamentarilor sau ale altor oficiali români cu reprezentanți ai instituțiilor UE și oficiali ai SM UE, precum și pentru alte evenimente/conferințe (18 întâlniri).2. Pregătirea dosarelor bilaterale pentru întâlnirile ministrului justiției, centrate pe progresele în cadrul MCV, cu obiectivul finalizării Mecanismului, astfel:

Cu Frans Timmermans, Prim-Vicepreședintele Comisiei Europene: 15 ianuarie 2016, 21 noiembrie 2016 – Bruxelles;

Cu Vera Jourova, Comisarul pentru Justiție, Egalitate de gen și Consumatori: 15 ianuarie 2016 – Bruxelles; 29 februarie 2016 – București.

Întâlniri bilaterale cu omologi din Austria, Spania, Danemarca, Slovacia.3. Procedura de selecție a judecătorului român la Tribunalul UE:Procedura pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene, aprobată prin memorandum al Guvernului, a fost finalizată în februarie 2016.4. Participarea la adoptarea instrumentelor UE:Pregătirea participării ministrului justiției la Consiliile JAI:

Consilii informale: 26 ianuarie 2016 – Amsterdam; 8 iulie 2016 – Bratislava; Consilii formale: 20 noiembrie 2015 – Bruxelles, Consiliu JAI extraordinar; 3

decembrie 2015 – Bruxelles; 11 martie 2016 - Bruxelles; 24 martie 2016 - Bruxelles, Consiliu JAI extraordinar; 9 iunie 2016 – Luxemburg; 14 octombrie 2016 – Luxemburg; 8 decembrie 2016 – Bruxelles.

Participarea la negocierea instrumentelor UE:

Elaborarea mandatului și participarea la grupurile de lucru la nivel de experți în cadrul Consiliul UE: DROIPEN, COPEN, JUSTCIV, DRS, Prietenii PRES9 (FoP), Consilier JAI, E-Justice;

Elaborarea/Integrarea mandatelor/materialelor pentru reuniunile COREPER I, COEREPER II (săptămânal), CATS (4 reuniuni), GENVAL (6 reuniuni).

Instrumente adoptate în 2016:

Regulamentul (UE) 2016/1104 al Consiliului de punere în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al

Pagină 16 din 129

Page 17:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate – adoptat în 24 iunie 2016;

Directiva (UE) 2016/800 privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale – adoptată în luna mai 2016;

Directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale – adoptată în martie 2016;

Directiva (UE) 2016/1919 a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența juridică gratuită pentru persoanele suspectate și persoanele acuzate în cadrul procedurilor penale și pentru persoanele căutate în cadrul procedurilor privind mandatul european de arestare – adoptată în 26 octombrie 2016.

Instrumente în curs de negociere la nivelul Consiliului UE:

Propunerea de Regulament privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii (revizuire a Regulamentului Bruxelles II bis);

Propunerea de Directivă privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale;

Propunerea de Directivă privind procedurile de prevenire a insolvenței și de reorganizare, promovarea principiului celei de-a doua șanse pentru agenții economicii aflați în dificultate financiară și măsuri pentru creșterea eficienței procedurilor de reorganizare, de insolvență și de descărcare de datorii - în etapa primei lecturi la nivelul Consiliului. Se aplică procedura legislativă ordinară;

Propunerea de Directivă privind protecția intereselor financiare ale UE, prin intermediul dreptului penal (PIF) - cu prilejul reuniunii COREPER II din data de 7 decembrie 2016 a fost întrunită majoritatea calificată pentru confirmarea acordului asupra textului de compromis prezentat;

Propunerea de Regulament al Consiliului de instituire a Parchetului European – dosarul a fost abordat în cadrul reuniunii informale a CONS JAI de la Valetta din data de 27 ianuarie 2017 - urmare a constatării lipsei unanimității SM la reuniunea CONS JAI din decembrie 2016, PRES a abordat împreună cu SM opțiunile cu privire la 2 aspecte: semnarea scrisorii prin care va fi sesizat Consiliul European, care ar urma să ia o decizie în cadrul reuniunii din martie 2017 și disponibilitatea de a face parte din grupul SM care vor iniția cooperarea consolidată, în lipsa atingerii consensului în cadrul Consiliului European;

Propunere de Directivă de modificare a Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii;

Pagină 17 din 129

Page 18:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Propunerea de Directivă privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de conținut digital - se află în etapa primei lecturi la nivelul Consiliului (se aplică procedura legislativă ordinară);

Propunerea de Regulament privind prevenirea geo-blocării și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia, naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă - negociere în primă lectură la nivelul Consiliului UE (se aplică procedura legislativă ordinară);

Propunerea de Regulament privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului - în primă lectură la nivelul Consiliului UE (se aplică procedura legislativă ordinară).

5. Transpunerea directivelor comunitare: Directive transpuse

În anul 2016 au fost transpuse directive comunitare în domeniile de competența MJ prin:1) OUG nr. 18/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009

privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară4.

2) Legea nr. 76/20165 privind modificarea și completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de CSM, de MJ, PÎCCJ, DNA, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești: Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20

octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale

3) Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative: Directiva 2011/99/UE privind ordinul european de protecție.

Directive în curs de transpunere

4) Directiva (UE) 2014/42 a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE Termen de transpunere: 04/10/2016 (acțiune de infringement declanșată –

prima etapă a fazei pre-contencioase); Proiectul legii de transpunere parcurge în prezent circuitul de avizare

internă, urmând ca ulterior să fie inițiată avizarea interinstituțională.5) Directiva (UE) 2012/13 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai

2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale

4 Directivele transpuse sunt prezentate la punctul II.1.1. Elaborare acte normative5 A se vedea pag. 33

Pagină 18 din 129

Page 19:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Termen de transpunere: 02/06/2014; Proiectul de Ordin comun MJ, MAI, PICCJ și ICCJ privind nota scrisă

conținând drepturile persoanelor reținute sau arestate a fost pus în dezbatere publică pe site ul MJ în cursul lunii decembrie.

6) Directiva (UE) 2012/29 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului Termen de transpunere: 16/11/2015 (acțiune de infringement declanșată –

prima etapă a fazei pre-contencioase); Transpunere în curs: art. 8, 9, 22 - impun identificarea unei soluții

instituționale; art. 3 (3), art. 4 (1) lit. i) și j), art. 5 (1) și (3), art. 12 (1) lit. c), art. 19 (2) - necesită elaborarea unui proiect de act normativ de modificare a Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor și a Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator; proiectul a parcurs etapa de dezbatere publică și se află în curs de analiză la nivel decizional în cadrul MJ.

7) Directiva (UE) 2014/57 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață (proiectul de lege de transpunere a directivei este inițiat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin MFP) Termen de transpunere: 3/07/2016 (acțiune de infringement declanșată –

prima etapă a fazei pre-contencioase); Proiectul de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operațiunile

de piață a fost adoptat de către Senat la data de 4 octombrie 2016 și în prezent se află la Camera Deputaților (cameră decizională), fiind dezbătut în procedură de urgență. Termenul de depunere a raportului de către Comisia pentru buget, finanțe și bănci a expirat la data de 18.10.2016.

8) Directiva (UE) 2014/104 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a UE Termen de transpunere: 27/12/2016; Proiectul de lege de transpunere a directivei a fost elaborat de Consiliul

Concurenței, iar Ministerul Justiției a transmis un ultim set de observații în cursul lunii noiembrie 2016.

9) Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate Termen de transpunere: 27/11/2016;

Pagină 19 din 129

Page 20:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 302/2004 va fi transmis pe circuitul de avizare.

10) Directiva (UE) 2014/41 a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă în materie penală Termen de transpunere: 22/05/2017; Proiectul de lege de modificare a Legii nr. 302/2004 - nu a fost încă

transmis pe circuitul intern de avizare.11) Directiva (UE) 2016/343 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumției

de nevinovăție și a dreptului de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale Termen de transpunere: 01/04/2018; Analiza privind identificarea gradului de transpunere și a eventualelor

măsuri ce se impun este în curs de definitivare; majoritatea prevederilor sunt deja transpuse prin Codul de procedură penală.

12) Directiva (UE) 2016/800/UE privind garanțiile procedurale pentru copiii care sunt persoane suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale Termen de transpunere: 11/06/2019; Directiva se află în analiză la nivel intern în vederea identificării măsurilor

ce se impun.Sprijinirea transpunerii unor acte legislative europene din sfera de competență a altor instituții

Au fost formulate puncte de vedere și s-a asigurat participarea la diverse reuniuni, în vederea transpunerii de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a Directivei (UE) 2014/54 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor.6. Verificarea autenticității titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul UE, care urmează să fie executate pe teritoriul României: În conformitate cu art. 299 TFUE, Comisia Europeană, Consiliul UE şi Banca Centrală Europeană pot emite acte care impun o obligaţie pecuniară în sarcina altor persoane decât SM. În România, autoritatea națională responsabilă de învestirea cu formulă executorie a acestor acte este MJ. În perioada de referință, a fost certificată autenticitatea a două titluri executorii emise de Comisia Europeană.7. Pregătirea ratificării și implementării Acordului privind Curtea Unică în Materie de Brevete: MJ a participat la demersurile de operaționalizare a Curții Unice în Materie de Brevete (CUB) prin formularea de puncte de vedere cu privire la documentele supuse aprobării Comitetului Pregătitor, prin transmiterea de informații privind

Pagină 20 din 129

Page 21:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

sistemul judiciar național, la cererea Secretariatului Comitetului Pregătitor, sau prin formularea poziției României cu diverse ocazii (cum ar fi reuniunile Consiliului Competitivitate); la nivel intern, au fost elaborate prezentări și puncte de vedere cu privire la diverse aspecte cuprinse în Acord, în special referitoare la judecătorii CUB, a fost inițiat un Memorandum de Guvern cu tema Aprobarea semnării Protocolului pentru aplicarea provizorie a Acordului privind Curtea Unică în Materie de Brevete, au fost efectuate solicitări de date statistice în materia brevetului european. Proiectul Legii pentru ratificarea Acordului și pentru ratificarea Protocolului privind aplicarea provizorie a Acordului este în curs de elaborare.8. Sprijinirea pregătirii reprezentării României în procedurile desfășurate în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) în domeniile de competență ale MJ:Formularea de puncte de vedere în procedura de emitere de către CJUE a avizelor privind încheierea unor acorduri internaționale de către UE:

Avizul 2/15 - cerere de emitere a unui aviz vizând evaluarea unei potențiale competențe exclusive a UE de încheiere a Acordului de liber schimb cu Singapore (EUSFTA).

Cereri având ca obiect pronunțarea unor hotărâri preliminare în cauze în care întrebările preliminare au fost formulate de instanțe românești:

Cauza C-627/15, Gavrilescu (clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, interpretarea art. 267 TFUE prin corelare cu anumite prevederi din legislația națională procesual civilă);

Cauza C-258/14, Florescu (clarificarea unor aspecte juridice privind Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, încheiat la Bucureşti şi Bruxelles la data de 23 iunie 2009, compatibilitatea unei măsuri adoptate în sectorul bugetar atât cu prevederi de drept primar, cât și cu prevederi de drept derivat).

Cereri având ca obiect pronunțarea unor hotărâri preliminare în cauze în care întrebările preliminare au fost formulate de instanțe din alte state membre:

Cauzele conexate C-404/15 și 659/15, Aranyosi-Căldăraru (mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre);

Cauza C-148/16, Akarsar (mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre);

Cauza C-367/16, Piotrowski (mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre);

Cauza C-496/16 Aranyosi II (mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele-membre).

Efectuare de analize și informări privind hotărârile pronunțate de CJUE în anul 2016:

Pagină 21 din 129

Page 22:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Hotărârea pronunțată în data de 17 martie 2016 în Cauza C-175/15 Taser International (competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială);

Hotărârea pronunțată în data de 5 aprilie 2016 în cauzele conexate C-404/15 și 659/15, Aranyosi-Căldăraru (mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre);

Hotărârea pronunțată la data de 1 iunie 2016 în Cauza C-241/15, Bob-Dogi (mandatul european de arestare și procedurile de predare între statele membre).

Dosare EU-Pilot (faza pre-precontencioasă), deschise/redeschise în perioada de referință:

Dosarul EU Pilot nr. 5171/13/JUST (redeschis) referitor la interpretarea, de către autoritățile române, a termenului „recunoaștere” din art. 21, respectiv a termenului „executoriu” din art. 28 și următoarele din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1347/2000 (Regulamentul Bruxelles II bis);

Dosarul EU Pilot nr. 8116/15/GROW – solicitarea de informații a Comisiei Europene cu privire la comunicările comerciale ale profesiei de avocat, potrivit articolului 24 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile în cadrul pieței interne;

Dosarul EU-Pilot 8185/15/JUST vizând transpunerea și implementarea Deciziei Cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal – închis, cu răspuns respins.

Acțiuni în constatarea neîndeplinirii de către România a obligațiilor de SM – faza precontencioasă:

În acest moment, sunt deschise 6 acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru care vizează, total sau parțial, aspecte din sfera de competență a Ministerului Justiției, respectiv:a) Acțiuni care privesc fie incompatibilitatea normelor juridice naționale cu legislația UE, fie cazuri de aplicare incorectă:

Cauza 2013/2043 (nerespectarea obligațiilor privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului) - stadiu: Etapa I a fazei pre-contencioase – punere în întârziere suplimentară cu răspuns transmis;

Cauza 2012/2145 (neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 267 TFUE) – stadiu: etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere suplimentară cu răspuns transmis.

b) Acțiuni care privesc neîndeplinirea obligației de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor UE:

Pagină 22 din 129

Page 23:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Cauza 2015/0153 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2011/99/UE privind ordinul european de protecție). Stadiu: etapa a II-a a fazei precontencioase - aviz motivat cu răspuns transmis în februarie 2016; de asemenea, a fost notificată transpunerea totală în cursul lunii iulie 2016 prin Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție;

Cauza 2016/0142 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului). Stadiu: etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere cu răspuns transmis în mai 2016. Autoritățile române au notificat transpunerea parțială;

Cauza 2016/0677 (necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul de piață). Stadiu: etapa I a fazei precontencioase – punere în întârziere cu termen de răspuns prelungit, la solicitarea autorităților române, până la 22 ianuarie 2017;

Cauza 2016/0813 (Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în UE). Stadiu: la 23.11.2016, a fost comunicată autorităților române scrisoarea de punere în întârziere. România a notificat la data de 18 iulie 2016 prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe transpunerea parțială (prin 3 acte normative).

Din cele 6 acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru pendinte, trei au fost deschise în perioada de referință, respectiv: cauza 2016/0142 (ianuarie 2016), cauza 2016/0677 (septembrie 2016) și Cauza 2016/0813 (noiembrie 2016). În perioada de referință, au fost clasate două acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor de stat membru, respectiv: cauza 2013/0425 (29 septembrie 2016) și cauza 2014/0192 (17 noiembrie 2016).9. Altele activități specifice Implicarea Ministerului Justiției în elaborarea poziției României în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a Serbiei și Turciei, din perspectiva competențelor MJ

În perioada de referința au fost formulate: Trei puncte de vedere cu privire la deschiderea capitolelor de negociere a

aderării Serbiei la Uniunea Europeană, care implică și aspecte de competența MJ ;

Un punct de vedere pe tema relațiilor bilaterale româno-turce în domeniul justiției.

Ministerul Justiției furnizează informații actualizate în cadrul diferitelor raportări efectuate la nivelul cooperării europene, la solicitarea autorităților SM: Sistemul de informare al pieței interne (IMI); raportările anuale către Comisia Europeană, în conformitate cu Directiva nr.52/2009/CE de stabilire a standardelor

Pagină 23 din 129

Page 24:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

minime de ședere privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală („Directiva sancțiuni”) și cu Directiva nr. 2014/54/UE privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor.B. Drepturile Omului1. Cauzele CEDOMinisterul Justiției colaborează strâns cu Agentul Guvernamental atât în pregătirea apărării poziției României ca stat pârât în fața Curții, cât și în punerea în executare a hotărârilor pronunțate de Curte în cauzele care țin de competența sa. În acest sens, Ministerul Justiției transmite datele și informațiile solicitate de Agentul guvernamental și apreciate ca fiind necesare reprezentării intereselor statului român la Curte și la Comitetul Miniștrilor. În anul 2016, au fost transmise informații în trei cauze aflate pe rolul Curții (Solcan - imposibilitatea de a participa la înmormântarea mamei din cauza internării nevoluntare într-un centru de psihiatrie; Nica - executarea unei hotărâri judecătorești; Elisei-Uzun – drepturile salariale ale asistenților judiciari). La invitația Agentului Guvernamental, Ministerul Justiției participă, alături de alte instituții publice vizate, la reuniunile grupurilor de lucru pentru punerea în aplicare a hotărârilor Curții în acele cauze ce țin de competența sa, în scopul identificării măsurilor ce trebuie adoptate pentru a se conforma jurisprudenței CEDO și a remedia situația care a condus la o încălcare a drepturilor garantate prin Convenție și protocoalele adiționale. În prezent se participă la patru grupuri de lucru (Săcăleanu - neexecutarea hotărârilor judecătorești; Lungu și alții – principiul securității raporturilor juridice; V. Câmpeanu – reprezentarea legală a persoanelor cu dizabilități; C. Teodorescu – condițiile în unitățile de psihiatrie). La solicitarea Ministerului Afacerilor Externe, Ministerul Justiției elaborează avize pentru aprobarea semnării de către Agentul Guvernamental pentru CEDO, în numele Guvernului, a înțelegerilor amiabile sau a declarațiilor unilaterale pentru soluționarea cauzelor împotriva României aflate pe rolul CEDO. În perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016 au fost elaborate și transmise la MAE un număr de 510 de avize, pentru o sumă totală de 2.880.600 EUR (au fost luate în calcul sumele maxime, însă în funcție de soluționarea cauzelor prin înțelegere amiabilă sau declarație unilaterală, suma poate fi mai mică).2. Ratificarea Protocolului 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale – participarea la grupul de lucru constituit la nivelul Ministerului Afacerilor Externe.3. Transmiterea de contribuții la raportările periodice către organismele internaționale, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe - raportul Comisiei pentru afaceri politice și juridice a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre privind Rolul religiei în lupta împotriva terorismului și extremismului; cel de-al 16-lea Raport național la Carta Socială Europeană revizuită a CoE; raportul Departamentului de Stat al SUA privind libertatea de religie; raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în lume; raportul anual al Agenției UE pentru Drepturi fundamentale; chestionar al raportorului special al ONU pentru dreptul la locuințe

Pagină 24 din 129

Page 25:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

adecvate; chestionar al Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului/ODIHR cu privire la situația apărătorilor drepturile omului în statele participante; observații la Concluziile și recomandările adoptate de Comitetul ONU împotriva torturii (CAT).4. Implementarea prevederilor Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor şi a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) – participarea la grupuri de lucru constituite în vederea identificării măsurilor necesare pentru implementarea Convenției.5. Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind persoanele cu dizabilități – reprezentarea Ministerului Justiției în grupul de lucru privind aplicarea Legii.6. Reprezentarea României la diverse reuniuni la nivelul UE/OSCE ce au avut drept obiect combaterea infracțiunilor motivate de ură (inclusiv a discursului instigator la ură).C. Consolidarea sistemului judiciarPlanul de acțiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, a fost adoptat prin HG nr. 282/2016. Planul de acțiune a realizat una din recomandările MCV, și se bazează pe complementaritatea bugetului național cu surse externe posibil de accesat, specificul fiind dat de adresabilitatea pentru întreg sistemul judiciar (instituții care nu sunt toate în coordonarea Ministerului Justiției). În îndeplinirea obiectivelor asumate în Planul de acțiune, la data de 6 decembrie s-a semnat protocolul de constituire a Consiliului de management strategic (COMS), responsabil de crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar, format din conducerea la vârf a Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerul Public și Înalta Curte de Casație și Justiție. Misiuni MCV: în cursul anului 2016 au avut loc patru misiuni de evaluare (13-15 aprilie, 12-16 septembrie, 4-5 octombrie și 15-17 noiembrie) la care au participat experți ai Comisiei Europene și experți independenți, pentru evaluarea progreselor făcute de România în cadrul MCV, în vederea întocmirii rapoartelor de țară. Ministerul Justiției a elaborat și transmis Comisiei Europene rapoarte de progrese cu ocazia fiecărei misiuni de evaluare, precum și, în luna decembrie, o prezentare a rezultatelor obținute de România în cei 10 ani de funcționare a MCV (2007-2016). Raportul întocmit de Comisia Europeană pentru cei 10 ani de funcționare a MCV a fost publicat în data de 25 ianuarie 2017. D. Reforma sistemului penitenciarDomeniul condițiilor de detenție în sfera drepturilor omului a fost prioritizat în agenda ministerului, prin derularea misiunii din partea Subcomitetului ONU pentru Prevenirea Torturii (3-12 mai 2016) în baza Protocolului Opțional la Convenția împotriva torturii și alte tratamente inumane sau degradante și prin discuțiile bilaterale la nivelul CEDO.

Pagină 25 din 129

Page 26:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Aceste abordări paralele la nivelul instituțiilor internaționale s-au procesat de o manieră unitară pentru definirea de acțiuni și politici la nivel intern, astfel:1. Memorandumul (MEMO I) privind Intenția Curții Europene a Drepturilor Omului de aplicare a procedurii hotărârii pilot în cauzele privind condițiile de detenție, din data de 19 ianuarie 2016 prin care Guvernul României și-a asumat ameliorărea condițiilor de detenție din penitenciare în speranța evitării hotărârii pilot, și a dispus elaborarea, în termen de 2 luni, de către Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Finanțelor Publice a unui calendar al măsurilor ce urmează a fi adoptate în acest domeniu, inclusiv proiecțiile în plan bugetar. 2. La 27 aprilie 2016, Guvernul României a adoptat Memorandumul (MEMO II) privind calendarul de măsuri necesare îmbunătățirii condițiilor de detenție și a sistemului de probațiune, în temeiul căruia Administrația Națională a Penitenciarelor i-a fost alocat un buget de 740.234.582 euro pentru investiții în infrastructura penitenciară, pentru următorii șapte ani (2016-2023). La 1 iulie 2016, Ministerul Justiției a adoptat (împreună cu Administrația Națională a Penitenciarelor) un Plan Sectorial de Măsuri pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Detenție, plan ce conține măsuri referitoare la accesul la muncă al deținuților, accesul la servicii medicale de calitate, măsuri referitoare la reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Administrația Națională a Penitenciarelor raportează periodic asupra stadiului de implementare a măsurilor.În luna iulie 2016, Ministerul Justiției a demarat un amplu proces de informare și consultare publică. Scopul a fost pe de o parte, informarea publicului cu privire la situația actuală în ceea ce privește starea de supraaglomerare și condițiile de detenție din penitenciare, iar pe de altă parte, punerea în discuție a unor opțiuni ce vizează pe termen scurt, mediu și lung, reducerea sustenabilă a supraaglomerării și îmbunătățirea condițiilor de detenție (măsuri pentru consolidarea infrastructurii, măsuri pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor private de libertate, facilitarea reintegrării sociale, consolidarea probațiunii, măsuri legislative).Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost informată cu privire la măsurile adoptate în cadrul mai multor întâlniri cu președintele Curții, dintre care două la nivel de ministru (iunie și octombrie 2016).

Pagină 26 din 129

Page 27:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.3. Cooperare juridică internațională, tratate şi relaţii internaţionaleÎn anul 2016, Ministerul Justiţiei, prin Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară, a continuat să desfăşoare o activitate intensă, marcată de rezultate concrete atât în ceea ce priveşte componenta operativă a cooperării judiciare, cât şi cea de analiză, evaluare şi sinteză specifică atribuţiilor elaborării şi avizării de acte normative în domeniul cooperării judiciare, al tratatelor şi al relaţiilor internaţionale. Principalele obiective urmărite în anul 2016, în domeniul cooperării judiciare internaţionale, al tratatelor şi al relaţiilor internaţionale au fost:A. Exercitarea competenţelor specifice de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale; B. Consolidarea rolului reţelelor judiciare naţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale; C. Intensificarea relaţiilor internaţionale în domeniul justiţiei; D. Dezvoltarea cadrului bilateral în domeniul justiției.A. Din punct de vedere operativ, în îndeplinirea atribuţiilor specifice de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale au fost înregistrate, pentru perioada de referinţă 37 352 de lucrări, din care:

26 401 lucrări în domeniul cooperării judiciare în materie penală; 9910 lucrări în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, comercială şi

de dreptul familiei; 1041 lucrări pentru Unitatea de tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi

de legătură, din care 326 lucrări în domeniul avizării proiectelor de memorandumuri şi proiectelor de acte normative, iniţiate de alte autorităţi, în baza Legii nr.590/2004 privind tratatele.

B. Cu privire la consolidarea rolului reţelelor judiciare naţionale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi participarea la reuniunile reţelelor europene în materie sunt de menționat următoarele:

În perioada de referinţă, Reţeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială a organizat cinci reuniuni, din care patru întâlniri la Bruxelles, dedicate discuţiilor în plenară; îmbunătățirii culegerii datelor statistice; obținerii conținutului dreptului străin și elaborării unui ghid pentru cetățeni în domeniul succesiunilor; procedurilor europene privind cererile de valoare redusă, titlului executoriu european, obligațiilor de întreținere, succesiunilor, precum şi o întâlnire la Amsterdam dedicată Regulamentului Bruxelles II bis și aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii. România a fost reprezentată la aceste reuniuni, în funcţie de temele discutate, de către reprezentanţi ai autorităţii centrale desemnate în baza Regulamentului Bruxelles II bis, precum şi magistraţi, membri ai Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială din cadrul Curții de Apel Alba Iulia, Cluj, Galați, Timișoara, Tg. Mureș, Tribunalului București și doi reprezentanți ai UNNPR;

Pagină 27 din 129

Page 28:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Reuniunile Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială au fost organizate în perioada 2-3 iunie 2016 și în perioada 6-7 octombrie 2016. Cu ocazia ultimei reuniuni a fost lansat cel de-al doilea Buletin al Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială. Totodată, în cursul anului 2016, au fost organizate două reuniuni ale Rețelei Judiciare Romane în materie penală în perioada 4 - 6 aprilie 2016 și în perioada 26 - 28 septembrie 2016, precum şi o reuniune extraordinară în perioada 24 -25 noiembrie 2016;

Reuniunile Rețelei Judiciare Europene în materie penală au avut loc în perioada 7 - 9 iunie 2016 și 21 - 23 noiembrie 2016. Punctele naționale de contact care sunt invitate să participe la aceste reuniuni sunt cele desemnate dintre membrii Reţelei Judiciare Române în materie penală (judecători și procurori de la curțile de apel și parchetele aferente, Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, DNA, DIICOT).

C. Intensificarea relaţiilor internaţionale în domeniul justiţiei şi dezvoltarea cadrului bilateral în domeniul justiției s-a realizat în special prin:

Vizite la nivel de ministru în Georgia (iunie), Republica Moldova (august, cu ocazia delegației condusă de Primul Ministru ), Israel (septembrie);

Instrumentele internaționale negociate, semnate și ratificate/aprobate: negocierea și semnarea în 27 iunie 2016 a Acordului de cooperare

dintre MJ RO și MJ Georgia, aprobat de Guvern prin HG 572 din 10 august 2016;

semnarea Declarației Comune de cooperare în domeniul Justiției între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Statului Israel, 15 septembrie 2016;

aprobarea prin HG nr. 198/2016 a Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre Ministerul Justiției al României şi Ministerul Justiției al Statului Qatar, semnat la 21 octombrie 2015 la București;

semnarea la Chișinău, în data de 26 august, a Planului de acțiuni în domeniul Justiției între Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Republicii Moldova pentru perioada 2016-2018;

finalizarea negocierilor Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul Executării Pedepselor din Georgia;

demersuri pentru negocierea unor tratate bilaterale în domeniul cooperării judiciare în materie penală cu state ca Emiratele Arabe Unite și Peru, precum şi continuarea negocierilor cu state ca Iordania, Algeria, Mexic și Malaiezia;

demersuri pentru semnarea unor acorduri bilaterale în domeniul cooperării judiciare în materie penală cu state precum Brazilia şi Thailanda.

Pagină 28 din 129

Page 29:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Alte acțiuni internaționale cu impact: organizarea de consultări bilaterale cu UK și Germania cu privire la

problematica condițiilor de detenție, precum şi cu Austria în materia transferării persoanelor condamnate;

organizarea de consultări bilaterale în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, precum şi o sesiune de formare profesională în materia asistenței judiciare internaționale cu reprezentanți ai Departamentului de Justiției din Statele Unite ale Americii, București, aprilie 2016;

începând cu luna februarie 2016, Ministerul Justiției a preluat, pentru un an, Președinția Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar (CNDIU). În acest context, Ministerul Justiției a organizat la București în perioada 12-13 octombrie, prima reuniune la nivel bilateral între CNDIU RO și un organism similar din alt stat, fiind vorba de Comitetul național de consultanță și coordonare a punerii în aplicare a dreptului umanitar din Republica Moldova;

vizita la București a ministrului Justiției din Spania, 19-20 aprilie; întâlnirea ministrului român al justiţiei cu Președintele EUROJUST,

doamna Michel CONNIX, 20 octombrie 2016, București; în perioada 10-11 noiembrie 2016 a avut loc, în organizarea Ministerului

Justiției de la Chișinău în colaborare cu Ministerul Justiției din România, prima ediție a Forumului România - Republica Moldova în domeniul Justiției, reuniune ce a reunit liderii la cel mai înalt nivel din domeniul Justiției, al executivului și al profesiilor liberale.

Pagină 29 din 129

Page 30:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.4. Prevenirea criminalităţii În materia prevenirii criminalității, Ministerul Justiţiei îndeplinește funcțiile de analiză strategică și de dezvoltare a politicilor publice de prevenire a corupției și a formelor grave de criminalitate. Principalele obiective urmărite în perioada de referință au fost:1. Elaborarea şi adoptarea noii Strategii Naţionale Anticorupţie (SNA) 2016 - 2020, ca urmare a finalizării perioadei de implementare a SNA pentru perioada 2012 – 2015Unul din obiectivele strategice sectoriale asumate de Ministerul Justiției pentru anul 2016 a fost ”Elaborarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pentru perioada 2016-2020”.În vederea elaborării SNA 2016-2020, au fost derulate consultări preliminare în perioada februarie-mai 2016. La 16 februarie 2016 a avut loc prima rundă de discuții pe tema noii SNA. Reuniunea a reprezentat o primă etapă a procesului de consultări și dezbateri publice care a fost organizat de către MJ. Scopul acestor dezbateri a fost continuarea colaborării și a implicării instituțiilor publice centrale și locale, a mediului de afaceri și a societății civile în elaborarea noii strategii. Cu această ocazie, MJ a lansat procesul de centralizare a celor mai bune idei de măsuri anticorupție. Cei interesați au formulat astfel de măsuri, între 16 februarie și 20 martie 2016, prin intermediul formularului accesibil la adresa http://goo.gl/forms/ggS2eVLj3j , propunerile venite din partea cetățenilor fiind avute în vedere la elaborarea strategiei (multe dintre ele vizând educația anticorupție). În perioada martie-mai 2016, au avut loc 6 runde de consultări, sub forma platformelor de cooperare: platforma autorităţilor independente şi a instituţiilor anticorupţie; platforma administraţiei publice centrale; platforma mediului de afaceri; platforma societăţii civile. În plus, au fost organizate 6 dezbateri separate pe teme de interes pentru noua SNA. În august 2016, Guvernului României a adoptat prin Hotărârea nr. 583/2016 Strategia Națională Anticorupție 2016-2020, împreună cu seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie și sursele de verificare, inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum şi standardele de publicare a informaţiilor de interes public. Strategia, care se așează în continuarea ciclului strategic 2012-2015 și care are la bază concluziile auditului extern independent al SNA 2012-2015, se adresează tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile. Scopul principal al SNA 2016-2020 este promovarea integrității, prin aplicarea riguroasă a cadrului normativ şi instituţional de prevenire și combatere a corupției în România. Pentru fiecare tip de intervenţie sunt identificate obiective generale şi specifice. Toate acestea sunt dezvoltate prin asumarea transparenței decizionale și a guvernării deschise ca principii ale acestui document strategic, dublate de o abordare axată pe trei direcții de intervenţie în domeniul anticorupţie: prevenire, educaţie şi combatere.

Pagină 30 din 129

Page 31:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Documentul strategic preia bunele practici dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015, respectiv misiunile de evaluare și platformele de cooperare, propunându-și să îmbunătățească aspectele care nu au funcționat și să acorde prioritate măsurilor preventive în sectoarele expuse la corupție. Progresul limitat al prevenției în intervalul 2012 – 2015 a condus la alegerea de a menține sectoarele identificate în strategia anterioară și suplimentarea acestora cu cele ale educației și sănătății.Strategia promovează modelul de manager de instituție care se implică efectiv în promovarea integrității instituției, care își oferă propriul exemplu de integritate și sancționează sau gestionează adecvat încălcările regulilor, de la cele de tipul abaterilor administrative, până la cele de nivelul infracțiunilor. Ca element de noutate, o atenție deosebită este acordată întreprinderilor publice – societăți comerciale cu capital majoritar de stat. Totodată, sunt propuse modificări legislative privind trei dintre măsurile preventive care au funcționat deficitar în vechea strategie (consilierul de etică, interdicțiile post angajare și protecția avertizorului în interes public). SNA 2016-2020 reflectă cele mai recente angajamente asumate de România în plan internațional în cadrul Summit-ului Anticorupție de la Londra, fiind incluse măsurile anticorupție aferente Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, recomandările GRECO (Grupul de state împotriva corupţiei – Consiliul Europei) din rundele III și IV de evaluare. SNA 2016-2020 contribuie, totodată, la dezvoltarea componentei internaționale, aderarea României la Convenţia anti-mită a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică continuând să fie un obiectiv strategic național și o prioritate a agendei naționale anticorupție.Instituțiile sunt invitate să adere la principiile, valorile și direcțiile de acțiune ale strategiei. În baza unei analize interne care să vizeze riscurile și vulnerabilitățile la corupție, fiecare instituție își elaborează propriul plan de integritate în care se vor regăsi prioritățile de intervenție specifice fiecărui sector de activitate. În perioada octombrie-noiembrie 2016 au avut loc primele reuniuni ale platformelor de cooperare ale autorităților independente și a instituțiilor anticorupție, administrației publice centrale și administrației publice locale. În cadrul acestora au fost dezbătute liniile directoare de acțiune și pașii de urmat pentru implementarea SNA 2016-2020 și elaborarea planurilor de integritate. Pentru facilitarea procesului de monitorizare a strategiei și a accesului la date deschise, MJ se apropie de finalizarea sistemului informatic integrat de tip PORTAL (www.sna.just.ro ). Acesta va asigura transmiterea, procesarea şi analizarea raportărilor, precum şi accesarea de către instituţii şi public a informaţiilor relevante şi bunelor practici identificate în implementarea strategiei. Secretariatul tehnic al SNA, a continuat să ofere expertiză, îndrumare și suport autorităților și instituțiilor publice pentru dezvoltarea propriilor planuri de integritate. Pentru autoritățile publice locale, MJ continuă parteneriatul cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, asigurând în acest fel coordonarea măsurilor de implementare a SNA și la nivel local.

Pagină 31 din 129

Page 32:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Implementarea SNA se realizează sub autoritatea şi în coordonarea ministrului justiției, cu raportare către Guvern. În sprijinul procesului de monitorizare sunt menţinute cele cinci platforme de cooperare dezvoltate în cadrul SNA 2012-2015, reprezentând administrația publică centrală, autorităţile independente şi instituţiile anticorupţie, administrația publică centrală locală, mediul de afaceri și societatea civilă. 2. Operaţionalizarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative).Pe parcursul anului 2016, au fost elaborate şi adoptate mai multe acte normative necesare operaţionalizării Agenţiei, respectiv:

Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate;

Hotărârea nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;

Ordinul ministrului justiţiei nr. 2385/2016 pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile legii, către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate;

Hotărârea nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.344/C/2.843/2016 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate.

3. Implementarea unor proiecte

Proiectul „Noi instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor” în cadrul Programului „Prevention of and Fight against Crime” 2013

Proiectul a fost implementat de către Ministerul Justiţiei, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi cu Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ, Germania).

Pagină 32 din 129

Page 33:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

A avut o durată de implementare de 24 de luni, cu începere din 1 septembrie 2014 şi a beneficiat de un buget total de 268.042,00 Euro, dintre care 241.237,80 Euro finanţare nerambursabilă din partea Comisiei Europene (90%).Obiectivul proiectului l-a reprezentat creşterea eficienţei activității specialiştilor implicaţi în lupta împotriva criminalităţii economice şi financiare, prin perfecţionarea profesională a acestora cu privire la cele mai noi metode de investigare, depistare şi confiscare a produselor infracţiunilor, precum şi prin elaborarea unui ghid operaţional, ca instrument util destinat practicienilor. 4. Participarea la reuniunile organizațiilor și organismelor internaționaleÎn anul 2016, Ministerul Justiției a continuat să asigure cooperarea cu și participarea la reuniunile organizațiilor, organismelor și formatelor internaționale anticorupție și de luptă împotriva spălării banilor, precum: Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO), Moneyval, Conferința Statelor Părți la Convenția de la Varșovia, grupurile constituite în cadrul Convenției ONU împotriva Corupției, Inițiativa Regională Anticorupție, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), inclusiv Rețeaua Anticorupție pentru Europa de Est și Asia Centrală a OCDE, conferința anuală profesională și adunarea generală a Rețelei Partenerilor Europeni împotriva Corupției (EPAC) și a Rețelei Europene a Punctelor de Contact Anticorupție (EACN), Adunarea Părților la Academia Internațională Anticorupție, Summit-ul Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, Comitetul european privind cooperarea juridică – grupul de lucru privind lobby-ul. În anul 2016 s-au intensificat demersurile MJ privind aderarea la Grupul de lucru anti-mită (WGB) al OCDE, parte a eforturilor României de aderare la OCDE. Continuarea demersurilor României de a deveni membru cu drepturi depline al OCDE și al grupurilor de lucru relevante ale organizației și, în special, în Grupul de lucru Anti-mită, este un obiectiv preluat în Strategia Națională Anticorupție 2016-2020. Acest obiectiv a fost reiterat de ministrul justiției cu ocazia participării la conferința ministerială anticorupție organizată de OCDE în martie 2016 și în cadrul Summit-ului la nivel înalt de la Londra, din mai 2016. În iunie 2016, premierul român a primit o foaie de parcurs ce prevede pașii de urmat de către România în vederea consolidării cooperării cu WGB. Printre aceștia se numără și realizarea unei analize preliminare complete cu privire la conformitatea legislației române cu prevederile Convenției OCDE privind combaterea mituirii funcționarilor publici străini în tranzacțiile comerciale internaționale. Derularea, în prima parte a anului 2017, a proiectului de asistență tehnică, a fost aprobată de Guvern, prin Memorandum, în decembrie 2016.5. Implementarea Parteneriatului pentru o Guvernare DeschisăMinisterul Justiției a continuat coordonarea activităților care să conducă la îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin potrivit Planului naţional de acţiune pentru implementarea angajamentelor asumate prin Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (OGP – Open Government Partnership).

Pagină 33 din 129

Page 34:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.5. Organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului judiciarÎn ceea ce privește organizarea, coordonarea şi controlul unor profesii liberale şi activităţi conexe sistemului judiciar, profesiile conexe aflate în sfera de competenţă a Ministerului Justiției sunt următoarele: notar public, executor judecătoresc, interpret şi traducător autorizat, operator autorizat şi agent al Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi, respectiv, expert tehnic judiciar, consilier juridic. Astfel, pentru anul 2016, Ministerul Justiției a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective:1. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind activitatea profesională, organizarea profesiei, precum şi accesul în profesia de notar public și, respectiv, executor judecătoresc; coordonarea activităţii profesionale a notarilor publici și executorilor judecătorești, precum şi evidenţa birourilor notarilor publici și executorilor judecătorești. Pentru implementarea acestui obiectiv au fost realizate următoarele activități:

În Monitorul Oficial nr. 898 din 9 noiembrie 2016 a fost publicată Legea nr. 206/2016 din 7 noiembrie 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995;

A fost actualizat numărul posturilor vacante de notar public destinate: examenului de definitivare în funcţia de notar public (79 posturi); concursului la care pot participa persoanele care au exercitat cel puțin

6 ani funcții de specialitate juridică (15 posturi); soluționării cererilor de schimbare a sediilor birourilor notariale (29

posturi); numirii, fără examen, a judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi

Justiţie (5 posturi). Au fost numiţi în profesie 19 executori judecătoreşti, în temeiul Legii nr.

188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;

Prin Ordinul ministrului justiției nr. 2834/C/22.07.2016 privind actualizarea posturilor de executor judecătoresc, numărul posturilor de executor judecătoresc s-a actualizat la 999 posturi, din care 914 executori judecătorești în funcție (878 executori judecătorești definitivi și 36 de executori judecătorești stagiari) și 85 de posturi de executor judecătoresc vacante. Astfel, a fost actualizat numărul posturilor vacante de executor judecătoresc destinate: examenului de definitivat (36 de posturi); soluționării cererilor de schimbare a sediului biroului executorului

judecătoresc (23 posturi);

Pagină 34 din 129

Page 35:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

concursului de admitere în profesie pentru persoanele care au exercitat cel puțin 3 ani funcții de specialitate juridică (10 posturi);

concursului pentru admiterea în profesie ca executor judecătoresc stagiar (16 de posturi).

2. Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea sistemului de publicitate mobiliară şi sporirea gradului de securitate a informaţiilor cuprinse în Arhiva Electronică de Garanţii Reale MobiliarePentru implementarea acestui obiectiv au fost realizate următoarele activități:

A fost aprobat Ordinul comun al Ministerului Justiţiei şi Ministerul Finanţelor Publice nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28 septembrie 2016;

A fost aprobat, în sedinţa de Guvern, Proiectul de lege pentru modificarea și completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Proiectul de Lege, având ca obiectiv îmbunătățirea activității de înregistrare în AEGRM și rezolvarea unor dificultăți de aplicare a anumitor dispoziții în materia ipotecii mobiliare, prin reglementarea unor aspecte referitoare la activitatea operatorilor și agenților autorizați să efectueze înregistrarea avizelor de înscriere în AEGRM, pe de o parte, și prin completarea cadrului legal în materia înregistrării în AEGRM pentru asigurarea armonizării cu dispozițiile Noului Cod civil, Noului Cod de procedură civilă și Noului Cod de procedură penală, pe de altă parte, a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr. B639/12.12.2016 și clasat conform Hotărârii Biroului Permanent din data de 27.12.2016, în baza art. 63 alin. (5) din Constituţie;

În cursul anului 2016 au avut loc întâlniri de lucru, lunare, între reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere şi ai Corpului Operatorilor privind problemele tehnice ale sistemului informatic AEGRM, procedurile de inactivare şi de trecere a înscrierilor inactivate într-o bază de date separată, adăugarea unor meniuri noi în aplicaţia software etc., precum şi întâlniri privind modificarea OG nr. 89/2000 privind unele măsuri pentu autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

3. Reformarea profesiei de interpret şi traducător autorizat (judiciar), precum şi a activităţii de interpretare şi traducere autorizată; autorizarea interpreţilor şi traducătorilor potrivit legislaţiei în vigoarePentru atingerea acestui obiectiv au fost realizate următoarele activități:

Legea nr. 76/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreților şi traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Înalta

Pagină 35 din 129

Page 36:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Curte de Casație şi Justiție, Directia Naţională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați şi de executori judecătorești, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 334 din 29 aprilie 2016, prin care au fost transpuse prevederile art. 5 alin. (1) şi (3) din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale, care impunea statelor membre obligația de a lua măsuri pentru a garanta o calitate suficientă a serviciilor de traducere şi interpretare asigurate în cadrul proceselor penale. De asemenea, această modificare legislativă a instituit, în mod expres, obligaţia interpretului şi traducătorului de a respecta confidenţialitatea atât în timpul exercitării profesiei, cât şi după încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat;

Au fost autorizați 448 de interpreți și traducători, numărul total al acestora crescând la 38146 traducători și interpreți autorizați (autorizarea interpreților și traducătorilor se realizează pe baza verificării documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 din Legea 178/1997); de asemenea, au fost modificate 286 autorizații de interpret și traducător autorizat, urmare a autorizării pentru alte limbi străine sau a modificării datelor de stare civilă;

Au fost eliberate 46 adeverințe necesare recunoașterii calificării de interpret și traducător autorizat în alte state membre ale Uniunii Europene;

Au fost emise ordine ale ministrului justiţiei pentru încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat pentru un număr de 103 de persoane;

De asemenea, în anul 2016 au fost eliberate 7 adeverințe necesare recunoașterii calificării de consilier juridic în alte state membre ale Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin OMJ nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obținut în România, și a experienței în profesie dobândite în România de către cetățenii români sau cetățenii unui alt stat membru al UE ori aparținând SEE, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparținând SEE.

Pagină 36 din 129

Page 37:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.6. Gestionarea programelor finanțate din fonduri europene, din Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 și din partea altor donoriMinisterul Justiției asigură prin Direcția Programe Europene coordonarea, programarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea asistenței financiare nerambursabile, precum și coordonarea programelor de asistență în care România acționează ca furnizor de expertiză tehnică și/sau financiară către alte state în domeniul de activitate al ministerului și sistemului judiciar, în conformitate cu principiile și rigorile managementului de proiect.Principalele obiective urmărite de Ministerul Justiției, în activitatea de implementare a programelor finanțate din fonduri europene sunt:

Identificarea oportunităților de finanțare, consultarea compartimentelor beneficiare, elaborarea proiectelor și depunerea acestora pentru selecție de către finanțator;

Implementarea proiectelor; Monitorizarea proiectelor; Gestionarea în calitate de Operator de Program a fondurilor aferente

domeniilor de interes „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, „Întărirea capacității judiciare și cooperare” și „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate” din cadrul Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014;

Cadrul financiar privind fondurile structurale 2014 -2020.În anul 2016, Ministerul Justiției, în calitate de coordonator sau partener, a implementat o serie de proiecte în domenii strategice ale sistemului judiciar, după cum urmează: A. Proiecte finanțate în cadrul programelor specifice ale Comisiei Europene „Justiție Civilă”, „Prevenirea și combaterea criminalității” și „Justiție” - principalele categorii de activități care s-au derulat în cadrul acestora fiind formarea profesională pentru judecători, procurori, practicieni ai dreptului, elaborarea de ghiduri de bune practici, dezvoltarea de mecanisme și instrumente de cooperare între autorități din România și cele din Statele membre ale Uniunii Europene în domenii de interes privind aplicarea normelor europene, după cum urmează:„Noi instrumente operaționale pentru organele de cercetare penală și autoritățile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigații financiare în cauze transnaționale cu componentă de recuperare a produselor infracțiunilor” (septembrie 2014 – august 2016)

Aplicant: Ministerul Justiției;Buget: 268.042 Euro (grant de la Comisia Europeană 241.237,8 Euro + 26.804,2 Euro cofinanțare parteneri – din care 10.940,6 Euro contribuția MJ);Parteneri: Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania);

Pagină 37 din 129

Page 38:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Obiectiv: Creșterea eficienței activității specialiștilor implicați în lupta împotriva

criminalității economice și financiare, prin perfecționarea profesională cu privire la cele mai bune metode de investigare, depistare și confiscare a produselor infracțiunilor, precum și prin elaborarea unui ghid de bune practici.

„Instruirea judecătorilor cu privire la drepturile cetățenilor din Uniunea Europeană pe parcursul procedurilor penale” (noiembrie 2015 – noiembrie 2017)

Aplicant: Ministerul Justiției;Buget: 297.027,28 Euro (grant de la Comisia Europeană 237.621,82 Euro + 59.405,46 Euro cofinanțare parteneri – din care 29.700,46 Euro contribuția MJ); Parteneri: Curțile de Apel Brașov, Constanța, Craiova și Suceava (România), Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională – IRZ (Germania) și Academia Judiciară (Croația);Obiectiv:

Formarea profesională a judecătorilor cu privire la drepturile procedurale ale persoanelor investigate sau urmărite penal în conformitate cu reglementările europene în materie (Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale și Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale).

„Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale Uniunii Europene în vederea soluționării cauzelor civile referitoare la deplasarea sau reținerea ilicită a unui copil” (octombrie 2016 – septembrie 2018)

Aplicant: Ministerul Justiției;Buget: 194.657,34 Euro (grant de la Comisia Europeană 155.725,87 Euro + 38.931,47 Euro cofinanțare parteneri – din care 30.331,60 Euro contribuția MJ);Parteneri: Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) din Germania, Academia Judiciară din Croația și Ministerele Justiției din Republica Letonia și Ungaria (parteneri); Institutul Național al Magistraturii, Curtea de Apel Constanța și Oficiul Federal al Justiției din Germania (parteneri asociați).Obiective:

Organizarea unei acțiuni majore de cooperare judiciară internațională în materie civilă pentru un număr de aproximativ 150 de practicieni din Statele Membre UE cu privire la aplicarea Regulamentului nr 2201/2003;

Elaborarea unui ghid practic adresat specialiștilor în domeniu.„Building on ECLI (BO-ECLI)”, octombrie 2015 – octombrie 2017

Pagină 38 din 129

Page 39:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Aplicant: Knowledge Centre for Official Governmental Publications (KOOP), din cadrul Ministerului de Interne din Olanda;Buget: 1.086.329,96 Euro (869.063,97 Euro grant de la Comisia Europeană și 216.065,152 Euro cofinanțare asigurată de parteneri, din care contribuția MJ este de 1.200,84 Euro);Parteneri: Alma Mater Studiorum – Universitatea din Bologna (Italia), Centrul de Registre și Sisteme Informatice (Estonia), Consiliul de Stat (Olanda), Centrul de documentare al Consiliului Judiciar General (Spania), Organizația Europeană de Drept Public (Grecia), Serviciul Public Federal de Justiție (Belgia), Institutul pentru teorie și tehnici informatice (Italia), Ministerul Justiției (România), Ministerul Justiției (Ungaria), Curtea Supremă de Justiție (Croația), Universitatea din Torino (Italia). Obiectiv:

Implementarea codului unic de identificare (ECLI – European Case Law Identifier) la nivelul bazelor de date cuprinzând jurisprudența Statelor Membre partenere în proiect (hotărâri judecătorești emise de instanțe naționale) și, ulterior, interconectarea acestora cu motorul de căutare ECLI al portalului european e-Justice, în vederea facilitării accesului la jurisprudență.

B. Proiecte finanțate în cadrul cooperării bilaterale cu alte state Programul de cooperare Elvețiano-Român

„Sprijin pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție prin creșterea eficienței recuperării și managementului produselor infracțiunilor“ (iulie 2016 – ianuarie 2019)

Beneficiar: Ministerul Justiției;Buget: 866,021.10 CHF (dintre care 85% - 736,117.94 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 129,903.17 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției);Partener: Basel Institute on Governance, Elveția;Obiectiv:

Îmbunătățirea eficienței recuperării și managementul produselor infracțiunilor în România, prin crearea unei baze de date care să reflecte în timp real activitatea instituțiilor competente prin încărcarea informațiilor referitoare la bunurile cu privire la care s-au dispus măsuri asigurătorii de către organele de urmărire penală, instanțele de judecată și organele de executare și valorificare a bunurilor.

„Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor” (octombrie 2015-aprilie 2017)

Beneficiar: Ministerul Justiției;

Pagină 39 din 129

Page 40:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Buget: 357.661 CHF, din care 85% - 304.011,85 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 53.649,15 CHF co-finanțarea asigurată de către Ministerul Justiției;Partener: Basel Institute on Governance, Elveția;Obiectiv:

Sporirea eficienței instituțiilor statului în activitatea de recuperare a creanțelor rezultate din infracțiuni, prin îmbunătățirea cunoștințelor specialiștilor români ce își desfășoară activitatea în domeniu.

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014În calitate de Operator de Program, Ministerul Justiției a continuat în cursul anului 2016 gestionarea celor 3 programe „Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, „Întărirea capacității judiciare și cooperare” și „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de libertate”. Beneficiind de o alocare financiară nerambursabilă în valoare de 20.000.000 euro și 3.529.000 euro cofinanțare națională, au fost semnate contracte de finanțare în anii 2014 și 2015 pentru 24 de proiecte ce vor fi implementate până în aprilie 2017.Informații despre cele 3 programe și proiectele finanțate se regăsesc pe pagina dedicată - norwaygrants.just.ro. Mecanismul financiar Norvegian 2014-2021În data de 13 octombrie 2016, au fost semnate Memorandumurile de Înțelegere prin care România beneficiază de fonduri externe nerambursabile prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene 2014-2021. Conform prevederilor Memorandumului de Înțelegere privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian (MFN) 2014-2021, Ministerul Justiției este desemnat Operator de Program pentru programul „Justiție”.Informații privind programul „Justiție”:

Buget: 52.941.176 Euro (45.000.000 Euro grant + 7.941.176 Euro cofinanțare națională);

Parteneri de program din Statul Donator: Ministerul Norvegian al Justiției, Directoratul Serviciilor Corecționale Norvegiene, Administrația Norvegiană a Instanțelor;

Organizație internațională parteneră: Consiliul Europei; 4 arii de program: Servicii corecționale și arest preventiv; Eficacitatea și

eficiența sistemului judiciar, consolidarea statului de drept; Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex; Bună guvernare, instituții responsabile, transparență;

Programul va include 4 proiecte predefinite:1. În domeniul serviciilor corecționale - Valoarea maximă a grantului:

31.870.000 euro;2. În domeniul formării judiciare și consolidării capacității instituționale a

sistemului judiciar - Valoarea minimă a grantului: 2.500.000 euro;

Pagină 40 din 129

Page 41:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

3. În domeniul violenței domestice și violenței bazate pe deosebirea de sex prin raportare la prevederile Convenției de la Istanbul - Valoarea minimă a grantului: 2.500.000 euro;

4. În domeniul luptei împotriva criminalității și corupției - Valoarea maximă a grantului: 4.250.000 euro

În prezent, sunt în curs de dezvoltare proiectele predefinite de către beneficiarii acestora, pe baza cărora, Ministerul Justiției, în calitate de Operator de Program, va elabora nota concept a programului.C. Cadrul financiar privind fondurile structurale 2014 -2020 Dintre programele operaționale în cadrul cărora sistemul judiciar este eligibil pentru accesarea fondurilor structurale în cadrul următoarelor programe operaționale, menționăm: Programul Operațional Capacitate Administrativă, Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capital Uman. Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), aprobat de Comisia Europeană în februarie 2015, prezintă o importanță deosebită, având în vedere că două dintre obiectivele specifice ale acestuia finanțează intervenții destinate sistemului judiciar:

Dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar (obiectiv specific 1.3);

Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia (obiectiv specific 2.3).

În cursul anului 2016, Direcția Programe Europene a colaborat cu compartimentele beneficiare din MJ, precum și cu alte instituții din cadrul sistemului judiciar la elaborarea documentelor necesare accesării finanțării. Astfel, în cadrul cererii de proiecte IP4/2016 MySMIS POCA/88/1/3 – Sprijin pentru acțiunile de consolidare a unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar și pentru consolidarea capacității instituțiilor din sistemul judiciar, lansate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă pe 23.11.2016, MJ a depus trei fișe de proiect, respectiv: „Analiză în vederea adaptării, modernizării și extinderii sistemului electronic de management al cauzelor ECRIS”, „Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar” și „Consolidarea capacității administrative a Ministerului Justiției prin dezvoltarea unei platforme de gestiune a proceselor de lucru (GPL) și a aplicațiilor aferente”.

Pagină 41 din 129

Page 42:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.7. Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar”, finanțat prin Acordul de Împrumut nr. Ro – 4811 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD)Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar”, finanțat prin Acordul de Împrumut nr. Ro – 4811 încheiat între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) vizează consolidarea capacității administrative a instanțelor prin implementarea următoarele obiective specifice:

a) Reabilitarea infrastructurii la nivelul instanțelor judecătorești;b) Sprijinirea modului de gestionare a resurselor la nivelul sistemului judiciar și dezvoltarea capacității instituționale a sistemului judiciar;c) Reabilitatea/extinderea/construirea următoarelor sedii de instanță: Judecătoriile Târgu Neamț, Horezu, Mizil, Luduș, Vălenii de Munte, Costești, Craiova;d) Acțiuni privind modernizarea sistemelor informatice ale sistemului judiciar, anume: Dotarea MJ și a instanțelor de judecată cu software și hardware moderne; Dotarea MP și a parchetelor cu software și hardware moderne; ONRC - Reglementarea, dezvoltarea și implementarea soluției privind buletinul electronic al registrului comerțului și arhivarea electronică a documentelor; ONRC - Extinderea Buletinului Procedurilor de Insolvență; Asigurarea infrastructurii hardware ONRC.

Pentru îndeplinirea obiectivelor specifice enumerate mai sus au fost stabilite o serie de activități de realizat și indicatorii de rezultat, după cum urmează:a) Reabilitarea infrastructurii la nivelul instanțelor judecătoreștiActivități:

1. Continuarea lucrărilor de execuție pentru Tribunalul Dolj și Curtea de Apel Craiova - termenul de finalizare a lucrărilor a fost 24 martie 2016

Indicator de rezultat: Stadiul fizic procentual al realizării lucrărilor de construcțiiStadiul de realizare al indicatorului: Stadiul fizic al realizării lucrărilor este de 100%, recepția finală a clădirii va avea loc în luna martie 2017.2. Continuarea lucrărilor de execuție pentru Palatul de Justiție Oradea - termenul de finalizare a lucrărilor a fost 31 ianuarie 2016

Indicator de rezultat: Stadiul fizic procentual al realizării lucrărilor de construcțiiStadiul de realizare al indicatorului: Stadiul fizic al realizării lucrărilor este de 100%, recepția finală a clădirii va avea loc in perioada februarie - martie 2017.3. Continuarea lucrărilor de execuție pentru Tribunalul Prahova (monument istoric) - termenul de finalizare a lucrărilor este 6 mai 2017

Indicator de rezultat: Stadiul fizic procentual al realizării lucrărilor de construcții

Pagină 42 din 129

Page 43:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Stadiul de realizare al indicatorului: Stadiul fizic al realizării lucrărilor la 31 decembrie 2016 este de 65%, lucrările sunt estimate a se finaliza la 6 mai 2017.4. Continuarea lucrărilor de execuție pentru Palatul de Justiție Prahova (noul sediu) - termenul de finalizare a lucrărilor este 14 iulie 2017

Indicator de rezultat: Stadiul fizic procentual al realizării lucrărilor de construcțiiStadiul de realizare al indicatorului: Stadiul fizic al realizării lucrărilor la 31 decembrie 2016 este de 60%. Lucrările sunt estimate a se finaliza, conform informațiilor transmise de constructor, în 14 iulie 2017.5. Continuarea lucrărilor de execuție pentru Tribunalul Sibiu (monument istoric)

Indicator de rezultat: Stadiul fizic procentual al realizării lucrărilor de construcțiiStadiul de realizare al indicatorului: Lucrările de reabilitare, amenajare și extindere a sediului Tribunalului Sibiu se realizează în două faze: Prima fază este aferentă lucrărilor de consolidare și punere în siguranță

a clădirii; această etapă a fost finalizată în luna martie 2016; A doua fază este aferentă continuării lucrărilor pentru finalizarea

reabilitării, amenajării și extinderii sediului; această etapă este în curs de implementare, contractul de lucrări pentru faza a doua a fost semnat în 22 decembrie 2016 și lucrările sunt estimate a se finaliza în luna iulie 2018.

6. Elaborarea unor standarde de proiectare pentru sedii de instanțe (sedii noi și extindere – unde este cazul) care să corespundă cerințelor legale în vigoare

Indicator de rezultat: Standarde de proiectare elaborateStadiul de realizare al indicatorului: se află în curs de avizare Raportul cuprinzând Tema de proiectare. Termenele de predare ale rapoartelor au fost decalate și durata contractului de servicii de consultanță a fost prelungită până la 30 martie 2017; au fost înregistrate întârzieri și din cauza duratei lungi necesare pentru procedurile de aprobare din cadrul MJ.

b) Sprijinirea modului de gestionare a resurselor la nivelul sistemului judiciar și dezvoltarea capacității instituționale a sistemului judiciarActivitate:

1. Continuarea implementării sistemului RMS în special modulele acceptate funcțional de către instituțiile beneficiare - termenul de finalizare este 2017

Indicator de rezultat: RMS acceptat de beneficiariStadiul de realizare al indicatorului: A fost acceptat din punct de vedere funcțional modulul Financiar al RMS la ÎCCJ și MJ. De asemenea, a început

Pagină 43 din 129

Page 44:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

utilizarea modulului de resurse umane și salarizare la MP (aparat central, DIICOT și DNA). Implementatorul nu a îndeplinit termenele contractuale legate de obținerea acceptanțelor funcționale pentru modulele Financiar și Resurse Umane și Salarizare la ANP, respectiv pentru modulul Financiar la CSM, fiind inițiată procedura de reducere a valorii contractului prevăzută de clauzele contractuale (amendament în curs de semnare).

c) Reabilitatea/extinderea/construirea următoarelor sedii de instanță: Judecătoriile Târgu Neamț, Horezu, Calafat, Corabia, Carei, CosteștiActivitate:

1. Derularea negocierilor unui nou acord de împrumut cu Banca Mondială

Indicator de rezultat: Project Appraisal Document - PAD (Documentul de Evaluare a Proiectului) aferent noului acord elaboratStadiul de realizare al indicatorului: în cursul lunii septembrie 2016 a fost finalizată elaborarea PAD. Negocierea acordului de împrumut, în valoare de 60 mil. Euro, dintre România și BIRD pentru finanțarea Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor judiciare” a fost finalizată în octombrie 2016 și aprobată prin semnarea de către Premierul și Președintele României în data de 13 decembrie 2016 a Memorandumului privind aprobarea finalizării negocierilor care include proiectul de Acordul de Împrumut. Legea de ratificare va fi redactată de MFP și avizată de MJ.

d) Acțiuni privind modernizarea sistemelor informatice ale sistemului judiciar, anume: dotarea MJ și a instanțelor de judecată cu software și hardware moderne; dotarea MP și a parchetelor cu software și hardware moderne; ONRC - Reglementarea, dezvoltarea și implementarea soluției privind buletinul electronic al registrului comerțului și arhivarea electronică a documentelor; ONRC - Extinderea Buletinului Procedurilor de Insolvență; Asigurarea infrastructurii hardware ONRCActivitate:

1. Derularea negocierilor unui nou acord de împrumut cu Banca Mondială

Indicator de rezultat: Project Appraisal Document (Documentul de Evaluare a Proiectului) aferent noului acord elaboratStadiul de realizare al indicatorului: a se vedea punctul c).

CHELTUIELI EFECTUATE ÎN 2016 AFERENTE OBIECTIVELOR SPECIFICESituația cheltuielilor aferente anului 2016 efectuate pentru implementarea Proiectului ”Reforma Sistemului Judiciar” este următoarea:

Tabel nr. 1

Nr. crt. Activitate

Plăți efectuate în

2016LEI cu TVA

Pagină 44 din 129

Page 45:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

1Lucrări construcție Palatul de Justiție Oradea (inclusiv servicii de proiectare, dirigenție și taxe aferente lucrărilor)

6.446.655,63

2Lucrări construcție Tribunalul Dolj și Curtea de Apel Craiova (inclusiv servicii de proiectare, dirigenție și taxe aferente lucrărilor)

5.040.414,52

3 Lucrări construcție Tribunalul Prahova (inclusiv servicii de proiectare, dirigenție și taxe aferente lucrărilor) 5.972.820,10

4Lucrări construcție Palatul de Justiție Prahova (inclusiv servicii de proiectare, dirigenție și taxe aferente lucrărilor)

9.588.057,92

5 Lucrări construcție Tribunalul Sibiu (inclusiv servicii de proiectare, dirigenție și taxe aferente lucrărilor) 3.264.336,79

6Achiziție mobilier pentru dotarea instanțelor finalizate (Palatul de Justiție Oradea și Tribunalul Dolj & Curtea de Apel Craiova)

2.961.367,64

7 Implementarea sistemului RMS (inclusiv serviciile de migrare date) 4.030.733,95

8 Alte teme incluse în proiectul JRP (Justice Reform Program) 331.655,14

9 Cheltuieli de personal și cheltuieli operaționale aferente proiectului JRP (Justice Reform Program) 2.179.813,26

TOTAL 39.815.854,95

Contracte încheiate în 2016 în implementarea proiectului ”Reforma sistemului judiciar”:

Tabel nr. 2Nr.

crt.

Obiectul contractului Suma Procedura de achiziție Câștigătorul

1

Servicii de consultanță pentru elaborarea standardelor de proiectare pentru instanțe

1.201.440,00 Lei

LCS (Selecție bazată pe costul cel mai mic)

JV: SC IPCT SA, Romania; SC IPCT INSTALAȚII SRL,

Romania

2Servicii de consultanță pentru auditul proiectului Reforma Sistemului Judiciar

21.600,00 Euro

LCS (Selecție bazată pe costul cel mai mic)

SC RSM Romania SRL

Pagină 45 din 129

Page 46:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

3Servicii de consultanță pentru realizarea sondajului de opinie final

217.068,00 Lei

LCS (Selecție bazată pe costul cel mai mic)

Metro Media Transilvania,

Romania

4Servicii de adjudecare aferente contractului de lucrări Tribunalul Sibiu

11.000,00 Euro - Bogdan Oprea

5Lucrări civile - Reabilitare, amenajare și extindere sediu Tribunal Sibiu Faza II

28.747.696,63 Lei

ICB (Licitație internațional

ă competitive)

JV: SC Inspet SA, Romania; SC Athenaeum

Construct SA, Romania

Pagină 46 din 129

Page 47:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.8. Accelerarea procesului de informatizare a sistemului judiciar și consolidarea activităţii de statistică judiciarăII.1.8.1. Informatizarea sistemului judiciar Ministerul Justiției asigură punerea în funcțiune, exploatarea și mentenanța în parametri corespunzători a echipamentelor de calcul, a echipamentelor de comunicații IT, a rețelelor locale de calculatoare și a interfețelor cu rețeaua WAN a sistemului judiciar, asigură funcționarea aplicațiilor aflate în exploatare în Ministerul Justiției, instanțele de judecată, astfel încât să susțină fluxurile de informații inițiate de utilizatori, atât la nivelul fiecărei locații, cât și între acestea și sediul central. De asemenea, este organizat la nivel de serviciu, Centrul de suport pentru utilizatorii sistemului de management al resurselor, cu atribuții exclusiv legate de gestionarea sistemului informatic Resources Management System (RMS) aflat în implementare. În anul 2016, Ministerul Justiției, prin compartimentul de specialitate, a urmărit îndeplinirea a două misiuni specifice:• asigurarea continuității serviciilor informatice și, respectiv• dezvoltarea continuă a sistemului informatic în funcție de nevoile instituției,prin implementarea următoarelor obiective specifice:

Analiza situației curente și a nevoilor pentru dezvoltarea ECRIS V; Elaborarea specificațiilor tehnice pentru dezvoltarea tuturor componentelor sistemului ECRIS VStadiu: A fost elaborată documentația în vederea inițierii obținerii finanțării (ideea de proiect), dar apelul de finanțare nu a fost deschis în anul 2016. Demersurile vor fi continuate în anul 2017;

Suplimentarea și ocuparea schemei de personal a DTI al Ministerul JustițieiStadiu: A fost organizat în decembrie 2016 concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul DTI – Serviciul Centru suport pentru utilizatorii sistemului de management al resurselor. În urma concursului s-au ocupat 2 posturi din cele 9 scoase la concurs. Demersurile vor fi continuate în anul 2017;

Dotarea Ministerul Justiției și a instanțelor de judecată cu elemente software și hardware moderneStadiu: Instanțele au primit 1 server/instanță necesar funcționarii sistemului ECRIS CDMS Instanțe. De asemenea, Ministerul Justiției și instanțele au fost dotate cu servere și soluție de stocare necesare funcționării serviciilor IT oferite centralizat sau semi-centralizat;

Dezvoltarea registraturii unice electronice a Ministerul Justiției și a site-ului web și implementarea în cadrul Ministerul Justiției a unui flux de lucru în format electronic; integrarea celorlalte aplicații informatice utilizate de Ministerul Justiției, în noul sistem informatic dezvoltat

Pagină 47 din 129

Page 48:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Stadiu: A fost elaborată documentația în vederea inițierii obținerii finanțării (ideea de proiect), dar apelul de finanțare nu a fost deschis în anul 2016. Demersurile vor fi continuate în anul 2017;

Optimizarea infrastructurii rețelei Local Area Network (LAN) în toate instanțele și parchetele, prin achiziționarea și instalarea de echipamente de comunicație (WAN și LAN) și softuri necesareStadiu: Au fost înlocuite echipamentele de comunicații ale rețelei WAN a Ministerul Justiției și a instanțelor de judecată;

Dotarea Ministerului Justiției cu switch-urile necesare funcționării serviciilor IT oferite centralizat;

Menținerea nivelului serviciilor IT oferite de Ministerul Justiției beneficiarilor din sistemStadiu: S-au achiziționat servicii de tip suport sau servicii specializate ce nu pot fi acoperite de personalul IT din MJ și au fost desfășurate activități operaționale specifice serviciilor IT oferite. Demersurile vor fi continuate în anul 2017, acestea având un caracter continuu.

II.1.8.2. Activitatea de statistică judiciarăÎn anul 2016, activitatea de statistică judiciară s-a concentrat pe implementarea activităților specifice obiectivelor strategice stabilite prin Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, aprobată prin HG nr. 1155/2015, și în Planul de acțiune aferent acesteia, aprobat prin HG nr. 282/2016, precum și a activităților curente. A. În vederea implementării obiectivului strategic ”crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar” a fost urmărită îndeplinirea următoarelor obiective specifice:Dezvoltarea nomenclatorului de obiecte statistice prin propunerea, aprobarea și introducerea de noi indicatori și rapoarte statisticeStadiu: propunerile de indicatori/atribute statistice au fost transmise către secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar. După convocare, în urma dezbaterilor, Comisia urmează să se pronunțe cu privire la implementarea efectivă a acestor propuneri, urmând ca ulterior să fie implementate efectiv;Rezultate:

Formularele de rapoarte statistice din cadrul modulului de statistică judiciară au fost actualizate cu privire la indicatorii statistici privind infracțiunile motivate de ură, situația persoanelor condamnate pe bază de acord de recunoaștere, situația persoanelor condamnate fără acord de recunoaștere: 2 formulare (situația cauzelor, respectiv situația persoanelor condamnate;

Pagină 48 din 129

Page 49:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Indicatori/atribute statistice identificate și centralizate pentru care a fost solicitată aprobarea Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și a celorlalte aplicații cu specific judiciar: materia ”Penal”: 18; materia ”Civil”: 80; materia ”Litigii cu profesioniști”: 62; materia ”Minori și familie”: 70; materia ”Litigii de muncă”: 20; materia ”Proprietate intelectuală”: 6; materia ”Asigurări sociale”: 7; materia ”Faliment”: 16; materia ”Drept maritim și fluvial”:7.

Total: 270 indicatori/atribute statistice Obiecte din cadrul nomenclatorului de obiecte pentru care nu mai există

temei legal, pentru inactivarea cărora a fost solicitată aprobarea Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS: 119 obiecte.

Verificarea și centralizarea datelor privind încărcătura și operativitatea instanțelor de judecată din România, inclusiv dezvoltarea de noi modalități de afișare și interpretare a indicatorilor statistici care vizează încărcătura și operativitatea instanțelorStadiu: realizatRezultate:

Rapoarte centralizatoare semestriale privind gradul de încărcătură al instanțelor din România, realizate trimestrial;

Hartă interactivă care reflectă dinamic următoarele situații, detaliate la nivel național și județean, precum și la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor: număr total de cauze; număr total de cauze penale; număr total de cauze non-penale; număr total de cauze soluționate și ponderea acestora din total; număr total de cauze penale soluționate și ponderea acestora din total; număr total de cauze non-penale soluționate și ponderea acestora din

total; număr total persoane condamnate definitiv.

B. În ceea ce privește activitatea curentă de ”furnizare de date statistice judiciare în scopul fundamentării de analize/masuri/politici publice privind sistemul judiciar, creșterea calității datelor de statistică judiciară furnizate de MJ

Pagină 49 din 129

Page 50:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

în baza solicitărilor primite, precum și creșterea calității și numărului de date deschise publicate de Ministerul Justiției, în contextul angajamentelor asumate în Planul Național de Acțiune 2015-2017 aferent Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă, precum și participarea la alte întâlniri de lucru în domeniul statisticii judiciare” a fost urmărită îndeplinirea următoarelor obiective specifice:Furnizarea de date statistice existente în bazele de date gestionate către conducerea ministerului, compartimentele din minister, precum și către alte instituții sau organisme naționale sau internaționale, la solicitarea acestora Stadiu: realizatRezultate:

Răspunsuri prin care au fost furnizate datele solicitate: 70 de răspunsuri.Integrarea statisticii judiciare în componenta de date deschise a Parteneriatului pentru o Guvernare DeschisăStadiu: realizatRezultate:

Raportări statistice agregate în format editabil și publicate pe site-ul web al ministerului, referitoare la activitatea sistemului judiciar: 14 infracțiuni de corupție (Legea nr. 78/2000); infracțiuni economice (Legea 656/2002, Legea 87/1994, Legea

241/2005); infracțiuni de discriminare (OUG 31/2002, art. 369 NCP); conflict de interese (art. 301 NCP); infracțiuni electorale (art. 385 și 386

NCP, art. 387 NCP); infracțiuni la legea privind organizarea și desfășurarea referendumului

(Legea 3/2000); litigiile civile având ca obiecte partidele politice; comunicare informații de interes public (Legea 544/2001); adopția și decăderea din drepturile părintești (Art. 508 și art. 509 NCC,

Legea nr. 273/2004 cu modificările și completările ulterioare); infracțiunea de fraudă la vot (art. 387 NCP) și nerespectarea legii

privind organizarea și desfășurarea referendumului (Legea 3/2000) (2011/2014 - semestrul 1 2016);

abuzul în serviciu contra intereselor publice (art. 248 CP); infracțiuni împotriva înfăptuirii justiției (art. 266, 268, 269, 270,271,

272,27, 276 NCP); infracțiunea de viol în perioada 1990-2016 (art. 197 CP, art. 218 NCP); cererile de ajutor public judiciar, în materii non-penale aplicabile;

Pagină 50 din 129

Page 51:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

infracțiunea de omor în perioada 1990-2016 (art. 174,175, 178, 179 CP, respectiv 180, 188, 189, 190, 191, 192, 193 NCP).

Informații privind societățile comerciale, conform datelor disponibile cu titlu gratuit de la Oficiul Național al Registrului Comerțului: Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial, publicat pe site-ul web al ministerului: 1 set ;

Raportări statistice agregate în format editabil și publicate pe site-ul web al ministerului, referitoare la dinamica din cadrul sistemului penitenciar: 5 raportări, furnizate de către ANP : regimul de executare al pedepselor; activitățile lucrative în detenție; ocupația la intrare în detenție; efectivul deținuților minori-majori și stadiul procesual; dinamica capacității de cazare în penitenciare.

Participarea, în limita mandatului instituțional și a competențelor, la comisiile/grupurile de lucru din domeniul statisticii judiciare Stadiu: realizatRezultate:

Întâlniri de lucru ale Comitetul Sistemului Statistic Național (COMSTAT): 2 ; Fișe de cercetare statistică elaborate/actualizate incluse în Planul Statistic

Național Anual 2017: 2 fișe (Colectare date din sistemul administrației penitenciare (Cercetare realizată de Ministerul Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor) și Infracțiunea de spălare a banilor (Cercetare realizată de Ministerul Justiției – Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor).

C. Cu privire la obiectivul strategic ”consolidarea capacității administrative a Ministerului Justiției și instituțiilor din subordinea și din coordonarea sa” a fost urmărit următorul obiectiv specific:Dezvoltarea biroului de statistică judiciară din cadrul Ministerului Justiției prin angajarea de nou personal și instruirea acestuia în domeniul specific al statisticii judiciare Stadiu: realizat parțial - având în vedere ca recrutarea de persoanl nou în cadrul Biroului s-a derulat în luna decembrie 2016, nu a fost posibilă realizarea instruirii personalului nou angajat.Rezultate:

Au fost angajate 2 persoane: 1 funcționar public și 1 personal contractual.

Pagină 51 din 129

Page 52:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.9. Dezvoltarea infrastructurii sistemului judiciarMisiunea Ministerului Justiţiei este cea de asigurare a condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, a cărui dezvoltare implică în mod esențial alocarea resurselor necesare reabilitării infrastructurii instanțelor judecătoreşti şi facilitării accesului la justiţie. În acest sens, ţinându-se seama de faptul că funcționarea instanțelor judecătoreşti este strict condiționată de existența unei infrastructuri adecvate şi, luând în considerare situația critică a unor sedii de instanță, depreciate fizic, necorespunzătoare din punct de vedere al spațiilor, asigurării fluxurilor de circulație, dotărilor şi amenajărilor, a fost acordată o atenție sporită reabilitării infrastructurii instanțelor judecătoreşti, vizându-se atât repararea, amenajarea, modernizarea şi reabilitarea sediilor existente, construirea unor noi sedii de instanță, extinderea sediilor actuale, cât şi dotarea corespunzătoare a acestora potrivit standardelor naționale şi internaționale din domeniul justiției.Obiectiv general: Consolidarea capacității administrative a instanțelor de judecată şi facilitarea accesului la justiţieRezultate urmărite: 1. Repararea, modernizarea și reabilitarea sediilor existente;2. Asigurarea finanțării pentru crearea condițiilor materiale (dotări independente) la nivelul instanțelor, corespunzătoare standardelor naționale și internaționale;3. Extinderi la sediile actuale de instanță; 4. Construirea unor noi sedii de instanță.I. Dezvoltarea infrastructurii judecătoreşti (construcţii şi instalații aferente acestora) şi asigurarea condițiilor materiale (dotări specifice) la nivelul instanțelor, corespunzătoare standardelor naționale şi internaționale, prin lucrări de extinderi şi de construire sedii noi, precum şi prin lucrări de modernizare, de amenajare, de transformare, de reparații capitale, de consolidare şi de reabilitare termicăStadiul de realizare: 93% Rezultate: 1. Utilizarea în totalitate a creditelor bugetare cu destinația cheltuieli de investiţii: execuție bugetară în cuantum de 97%;2. Finalizarea lucrărilor la lucrarea de intervenții:

Reparații capitale și amenajare sediu Judecătoria Lehliu Gară;3. Continuarea lucrărilor la obiectivele de investiții:

Extinderea sediului Tribunalului Covasna; Sediu nou Judecătoria Beclean, Palatul de Justiție Neamț;

4. Continuarea lucrărilor la proiectele complexe: Reparații capitale, modernizare, restaurare, consolidare, amenajări și

extindere la Palatul de Justiţie Satu Mare (Tribunal și Judecătorie Satu Mare);

Pagină 52 din 129

Page 53:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Reparații capitale și extindere sediu Judecătoria Gherla;5. Avizat/aprobat documentații tehnico-economice aferente investițiilor. Au fost organizate 11 ședințe în care au fost avizate:

Actualizare deviz general ,,Reparații capitale, consolidare, modernizare și amenajare la sediul Judecătoriei Carei”;

Propunere de reducere a Ariei desfășurate (Ad) pentru obiectivul de investiții ,,Palatul de Justiție Neamț'';

Notă justificativă privind necesitatea și oportunitatea executării de lucrări suplimentare „Reparații capitale și extindere sediu Judecătoria Gherla”;

Notă de fundamentare pentru reducerea Ariei desfășurate (Ad) pentru obiectivul de investiții ,,Palatul De Justiție Neamț'';

Actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „extindere Tribunalul Covasna”;

Notă de fundamentare privind lucrările de ”Reparații capitale la obiectivul de investiții Sediu Judecătoria Calafat”;

Actualizare studiu de fezabilitate, D.T.A.C., D.T.A.D., P.T. și D.E. pentru sediul Judecătoriei Rădăuți;

Propunere de schimbare a soluției tehnice de achiziție și montaj a centralei termice și necesitatea executării de lucrări suplimentare pentru obiectivul de investiții „extindere Tribunalul Covasna”;

Necesitatea și oportunitatea suplimentării valorii Devizului General pentru „obiectivul de investiții Extindere Tribunalul Covasna”;

Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții „Consolidare anexă la Judecătoria Râmnicu-Sărat”;

Expertiză tehnică pentru „lucrări de intervenții la sediul Judecătoriei Aiud”; Notă de fundamentare privind necesitatea consolidării planșeului peste

arhiva curentă pentru sediul Judecătoriei Luduș; Necesitatea executării unor lucrări de asigurare a obiectivului de investiții

pentru perioada de timp friguros pentru „Palatul de Justiție Neamț”; Corecția Avizului C.T. pentru „obiectivul de investiții Extindere Tribunalul

Covasna”; Expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale

Judecătoria Șimleul Silvaniei”; Propunere de avizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reparații

capitale Judecătoria Calafat”; Propunere de avizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reparații

capitale Judecătoria Corabia”; Notă de fundamentare “Reparații capitale, consolidare, modernizări și

extindere la sediul Judecătoriei Pitești”;

Pagină 53 din 129

Page 54:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Propunere de avizare D.T.A.C. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Calafat”;

Propunere de avizare D.A.L.I., D.T.A.C. și P.T. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Râmnicu Sărat”;

Propunere de avizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Șimleul Silvaniei”;

Propunere de avizare D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Carei”;

Propunere de avizare D.T.A.C. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Corabia”;

Propunere de avizare D.T.A.C. pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale Judecătoria Sighetu Marmației”;

Necesitatea și oportunitatea actualizării indicatorilor Devizului General pentru obiectivul de investiții Extindere Tribunalul Șimleul Silvaniei”;

Propunere de avizare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenții-desființare (demolare) U.M.302-Galați.

6. Derularea programului cu Compania Națională de Investiții CNI privind „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ”, program cuprins la punctul I în Memorandumul aprobat în ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2014.II. Inventarierea bunurilor din domeniul public al statului Stadiul de realizare: 95% Rezultate:1. Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, prin modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.2. Promovarea de acte normative privind modificări intervenite în situația juridică a imobilelor aflate în inventarul Ministerului Justiției.

Aspecte pozitive: Asistență și sprijinul acordat de specialiștii din cadrul Serviciului Gestiunea

Investițiilor, atât din punct de vedere tehnic, economic şi juridic cu privire la inițierea şi derularea etapelor din cadrul procesului investițional, beneficiarilor şi proiectanților investițiilor din sistemul de instanțe judecătorești și din unitățile aflate în subordinea Ministerului Justiției;

Demersurile realizate la Ministerul Finanțelor Publice pentru aprobarea virărilor/suplimentărilor credite bugetare şi de asigurare a fondurilor necesare derulării procesului investițional;

Pagină 54 din 129

Page 55:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Demersurile efectuate la Ministerul Finanțelor Publice pentru a asigura modificarea ori de câte ori a fost necesar a Programul de investiții publice al Ministerului pentru fiecare titlu, cu excepția celui gestionat de DIPFIE.

Aspecte negative:

Subdimensionarea schemei de personal a serviciului în raport cu activitatea desfășurată, conform Regulamentului de organizare şi funcționare, precum şi a sarcinilor și atribuțiilor primite pe parcursul anului;

Implicarea scăzută arătată uneori de managerii economici şi inginerii din cadrul instanțelor judecătoreşti față de procesul investițional.

Pagină 55 din 129

Page 56:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.10. Menţinerea şi dezvoltarea sistemelor de management implementate în cadrul Ministerului JustițieiÎn anul 2016, în domeniul menținerii și dezvoltării sistemelor de management implementate la nivelul MJ au fost urmărite următoarele obiective specifice:

Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității implementat în Ministerul Justiției și certificat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008;

Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial implementat în cadrul Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;

Elaborarea de documente de strategie și de monitorizare a activității Ministerului Justiției.

Menținerea sistemului de management al calității implementat la nivelul Ministerului JustițieiMinisterului Justiției este una dintre primele instituții de la nivel central care a implementat, și menținut certificat, începând cu anul 2010, un sistem de management al calității în conformitate cu standardul internațional de calitate SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calității. Cerințe. Acest demers a avut drept scop îmbunătățirea continuă a actului administrativ și implementarea unui sistem de management bazat pe proceduri clare de lucru în cadrul Ministerului Justiției, având drept finalitate furnizarea unui serviciu public de calitate cetățenilor. În anul 2016, sistemul de management al calității din cadrul Ministerului Justiției a fost certificat conform cu SR EN ISO 9001:2008, în urma ultimului audit extern de certificare desfășurat în luna martie 2016. Astfel, în anul 2016 s-au desfășurat următoarele activități pentru atingerea acestui obiectiv specific:

Desfășurarea analizei de management privind evaluarea funcționării Sistemului de Management al Calității;

Pregătirea Ministerului Justiției pentru auditul extern de recertificare, derulat;

Desfășurarea auditului extern de recertificare.De asemenea, în vederea menținerii sistemului de management al calității au fost desfășurate următoarele activități:

Analiza și revizuirea documentației sistemului de management al calității; Instruirea personalului MJ în domeniul managementului calității; Auditul intern al sistemului de management al calității; Evaluarea satisfacției clienților.

Dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, în conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015

Pagină 56 din 129

Page 57:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioareLa nivelul Ministerului Justiției a fost implementat un sistem de control managerial, așa cum a fost reglementat de OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial. În contextul noului cadru de reglementare definit de Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, modificat și completat în cursul anului 2016, Ministerul Justiției a adaptat sistemul de control intern/managerial, noilor cerințe impuse de actul normativ menționat. Astfel, prin OMJ nr. 2496/C/2016 a fost constituită la nivelul Ministerului Justiției, Comisia de coordonare, monitorizare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Ministerului Justiției, iar prin OMJ nr. 2852/C/2016 a fost constituită la nivelul Ministerului Justiției, Echipa de gestionare a riscurilor, cu atribuții în domeniul managementului riscurilor. În anul 2016 au fost desfășurate următoarele activități pentru realizarea acestui obiectiv specific: elaborarea evaluărilor intermediare și anuale ale stadiului dezvoltării sistemului de control intern/managerial, transmise Secretariatului General al Guvernului, elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial 2016, actualizarea procedurii de sistem PS-07 Managementul riscurilor, colectarea riscurilor în vederea elaborării registrului riscurilor. Elaborarea de documente de strategie și de monitorizare a activității Ministerului JustițieiÎn vederea implementării măsurii A.1.2. ”Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar” din Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, aprobat prin HG nr. 282/2016 a fost elaborată propunerea de proiect “Dezvoltarea și implementarea unui sistem integrat de management strategic la nivelul sistemului judiciar”. Proiectul contribuie la atingerea direcției de acțiune A: Eficientizarea justiției ca serviciu public, Obiectiv strategic A.1. Crearea și implementarea unui sistem unitar de management strategic la nivelul sistemului judiciar prevăzut în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 – 2020, aprobată prin HG nr.1155/2014.Proiectul este în concordanță cu Obiectivul general II Implementarea unui management performant în administrația publică, obiectivul specific II.1.Creșterea coerenței, eficienței și predictibilității și transparenței procesului decizional în administrația publică; II.1.2. Consolidarea planificării strategice și introducerea bugetării pe programe la nivel central din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020 aprobată prin HG nr.909/2014.Alte activități desfășurate în anul 2016:

Elaborarea și monitorizarea Planului anual de lucru al Guvernului 2016 (PALG) la nivelul Ministerului Justiției. Ministerul Justiției a raportat săptămânal, în anul 2016, stadiul proiectelor prioritare incluse în PALG;

Pagină 57 din 129

Page 58:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Punerea în aplicare, la nivelul Ministerului Justiției, a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Au fost eliminate cerințele privind depunerea cazierului judiciar și a copiilor legalizate de pe documente, au fost încărcate pe platforma https://edirect.eguvernare.ro, 27 de proceduri aferente serviciilor publice furnizate de Ministerul Justiției. Procedurile pot fi vizualizate accesând linkul: https://edirect.eguvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx?idInstit=13454&nrRanduri=20&paginaCrt=0. A fost adoptată prin OMJ nr.3006/C/2016, Metodologia de calcul a duratei de completare a unui formular. Toate formularele standard care pot fi utilizate de către cetățeni au fost actualizate cu durata de completare.

Pagină 58 din 129

Page 59:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.11. Comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentaleCompartimentul de specilaitate din cadrul Ministerului Justiției care asigură îndeplinirea atribuţiilor ministerului în ceea ce priveşte comunicarea cu societatea civilă, primirea, evidenţa/înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei, soluţionarea petiţiilor, primirea în audienţă a persoanelor care se prezintă în acest scop la sediul ministerului şi administrarea arhivei instituţiei este Serviciul comunicare şi relaţii publice.În același timp, la nivelul Ministerului Justițiie este constituită Structura de informare publică al cărui principal scop îl reprezintă rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare. La solicitarea structurii, toate compartimentele din cadrul ministerului au obligaţia de a comunica datele şi informaţiile de interes public, în domeniul de activitate propriu, astfel încât răspunsul final al ministerului să poată fi comunicat petenţilorîn termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.Obiectivele activităților de comunicare, relaţii cu publicul şi evidenţa organizaţiilor non – guvernamentale urmărite în cursul anului 2016 au fost:1. Asigurarea unei bune comunicări şi informări a publicului cu privire la activitatea Ministerului Justiţiei

Activități desfășurate: Studiul, sistematizarea şi transpunerea în limbaj accesibil a prevederilor legale din domeniul justiției cu impact public crescut.

2. Consolidarea colaborării cu Administrația Națională a Penitenciarelor pentru soluționarea solicitărilor adresate de persoane private de libertate3. Clasificarea petițiilor adresate Ministerului Justiției în raport de obiect, analiza și prelucrarea rezultatelor statistice4. Îmbunătățirea metodelor de comunicare electronică cu publicul și alte instituții

Date statistice relevante:Număr de petiţii soluţionate: 7039; Număr de audienţe acordate: 483.

5. Gestiune eficientă a Registrului naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor Activități desfășurate: Propuneri de modificare a textelor OG 26/2000 și

Ordinului ministrului justiției nr. 954/2000; analiza eficienței funcționării Registrului național în cadrul Ministerului Justiției.

6. Colaborarea cu societatea civilă în vederea dezvoltării unei aplicații de natură să gestioneze centralizarea, consultarea și interconectarea bazei de date Registrul național cu baze de date ale altor instituții publice, precum și expunerea publică a datelor deschise rezultate din Registrul național prin adăugarea de motoare de căutare și posibilități de raportare

Pagină 59 din 129

Page 60:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

7. Dezvoltarea comunicării electronice în materia evidenței ONG și a formatului de expunere a informațiilor de interes public din acest domeniu pe site-ul Ministerului Justiției

Date statistice relevante:Număr de dovezi de disponibilitate a denumirii eliberate: 8241;

Număr de refuzuri de eliberare a dovezii de disponibilitate a denumirii și comunicări de date din Registrul naţional: 2650.

8. Păstrarea în bune condiţii a arhivei Ministerului Justiţiei Activități desfășurate: Inventarierea şi asigurarea depozitării fondului

arhivistic.9. Selecţionarea şi eliminarea documentelor cu termen de păstrare expirat şi a celor ce trebuie predate Arhivelor Naţionale10. Elaborarea proiectului noului Nomenclator arhivistic al Ministerului Justiției și lansarea în analiză către Arhivele Naționale

Date statistice relevante:Cantitatea de fond arhivistic selecţionat: 1848 unități arhivistice;

Numărul de cereri de acces la fondul arhivistic soluționate: 196.De asemenea, în cursul anului 2016, s-au revizuit procedurile de lucru privind accesul la informațiile de interes public și de soluționare a petițiilor, în contextul procesului de debirocratizare și creștere a transparenței instituționale în relația cu cetățenii lansat de Guvern. În consecință, au fost modificate următoarele proceduri:

Procedura privind accesul la informațiile de interes public, prin care comunicarea răspunsurilor, de către structura de resort din MJ, se face inclusiv în format editabil neprelucrat pentru informațiile prezentate tabelar, dacă răspunsul a fost solicitat prin poșta electronică (spre exemplu: bugetele, planurile de achiziții etc.). De asemenea, procedura a introdus răspunsul automat pentru toate solicitările adresate prin e-mail, prin care solicitantul este informat, conform dispozițiilor Legii 544/2001, asupra termenului de răspuns;

Procedura privind activitatea de soluționare a petițiilor, prin care s-au dispus măsuri pentru evidența electronică a petițiilor, astfel încât structura de specialitate competentă să poată întocmi informări privind problematica și principalele aspecte care se desprind din activitatea de soluționare a petițiilor, pe baza cărora să se facă inclusiv propuneri de lege ferenda. Și în acest caz a fost introdus răspunsul automat pentru toate solicitările adresate prin e-mail, prin care solicitantul este informat, conform dispozițiilor OG 27/2002, asupra termenului de răspuns.

Pagină 60 din 129

Page 61:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.12. Auditul şi controlul activităţilor aflate în competenţa Ministerului JustiţieiII.1.12.1. Activitatea de audit public internActivitatea de audit public intern din cadrul Ministerului Justiției se realizează prin efectuarea de misiuni de audit la:

19 structuri (direcții, servicii, birouri, compartimente, inclusiv Direcția Națională de Probațiune care are personalitate juridică) din cadrul ministerului;

8 curți de apel și tribunalele din circumscripția acestora, unde nu este instituit cadrul organizatoric legal;

6 curți de apel unde este instituit compartiment de audit intern cu un singur post de auditor, şi conform prevederilor Legii nr. 672/2002, republicată, privind auditul public intern există obligativitatea constituirii acestuia cu minim 2 posturi;

5 entități publice aflate în subordonarea ministerului: Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, Spitalul Prof. Dr. C-tin Angelescu, Institutul National de Expertize Criminalistice, Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;

20 entități publice pentru asigurarea supervizării misiunilor de audit (6 curți de apel+14 tribunale);

8 entități publice pentru evaluarea activității compartimentului de audit public intern (6 curți de apel, Administrația Națională a Penitenciarelor și Oficiul Național al Registrului Comerțului);

Misiuni de audit intern dispuse de conducerea ministerului.Obiectivele generale ale activității de audit public intern vizează:1. Asigurarea și consilierea conducerii entităților auditate, pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, destinate să îmbunătățească sistemele şi activitățile din aparatul propriu al Ministerului Justiției, din instituțiile publice (care nu au instituit cadrul organizatoric şi funcțional necesar desfășurării activității de audit intern) din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, precum şi din unitățile subordonate ministerului (care nu au instituit cadrul organizatoric şi funcțional necesar desfășurării activității de audit intern) în scopul de a evalua eficacitatea şi performanța structurilor funcționale în implementarea politicilor, programelor şi acțiunilor în vederea îmbunătățirii continue a acestora;2. Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor propuse de aparatul propriu al Ministerului Justiției, de instituțiile publice din sistemul justiției şi de unitățile subordonate ministerului. În vedrea atingerii acestor obiective generale s-a urmărit implementarea următoarele obiective specifice:

Pagină 61 din 129

Page 62:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

a) Oferirea de asigurări managementului entităților auditate privind buna funcționare a sistemelor de management şi control din zona activităților finanțate din fonduri bugetare naționale şi din fonduri externe;

b) Oferirea de consiliere managementului entităților auditate în vederea îmbunătățirii sistemelor de management şi control;

c) Creșterea calității activității de audit intern la entitățile publice din sistemul justiției.

Astfel, în anul 2016, activitățile desfășurate de către structura de audit public intern pentru realizarea obiectivelor specifice, aferente obiectivelor generale au fost următoarele:1. Planificarea strategică a misiunilor de audit pe baza analizei riscurilor, prin elaborarea şi actualizarea Planului multianual pe termen mediu realizat după inventarierea tuturor activităților din cadrul Ministerul Justiției, a unităților aflate în subordonare/instituții publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, pornind de la funcțiile specifice ale acestora;2. Planificarea anuală a misiunilor de audit pe baza analizei riscurilor, prin elaborarea și actualizarea Planului anual de audit intern realizat pe baza unei analize asupra ansamblului formelor de control exercitate la nivelul instituțiilor în concordanță cu obiectivele și cu reglementările legale în vigoare referitoare la organizarea şi funcționarea acestora, prin identificarea riscurilor asociate activităților, programelor sau operațiunilor desfășurate. A fost elaborat referatul de justificare și s-au stabilit principalele domenii spre care au fost îndreptate misiunile de audit intern;3. Realizarea de misiunilor de audit conform planului anual de audit;4. Realizarea supervizării misiunilor de audit derulate de către auditorii din cadrul instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministerul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au constituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor.În anul 2016 activitatea de audit public intern a avut ca rezultat principal un număr de 7 misiuni de audit, respeciv 4 misiuni de regularitate, 2 misiuni de evaluare și 1 misiune ad-hoc, astfel:

4 misiuni de audit de regularitate la: Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Timiș, Spitalul Prof. Dr. C-tin Angelescu și Direcția Programe Europene din cadrul Ministerului Justiției;

2 misiuni de audit de evaluare, cu tema “Evaluarea activității desfășurate în cadrul compartimentului de audit public intern”, la Curtea de Apel Constanța și Curtea de Apel Ploiești;

1 misiuni de audit ad-hoc la toate cele 18 structuri din cadrul Ministerului Justiției, cu tema „Evaluarea activității privind organizarea și funcționarea direcțiilor/serviciilor din cadrul ministerului”. În urma derulării misiunii de audit ad-hoc, echipa de audit a constatat o serie de deficiențe în ceea ce privește realizarea atribuțiilor prevăzute în HG 652/2009 privind

Pagină 62 din 129

Page 63:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, precum și în ceea ce privește transpunerea atribuțiilor în OMJ nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, au fost constatate neconcordanțe între OMJ nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare, fișele posturilor și procedurile specifice, elaborate la nivelul structurilor din cadrul Ministerului Justiției. În vederea remedierii disfuncționalităților constatate au fost propuse o serie de recomandări, printre care amintim: actualizarea prevederilor OMJ nr. 120/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, cu modificările și completările ulterioare, actualizarea fișelor de post, corelarea atribuțiilor din fișele de post cu cele prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, realizarea unui inventar al activităților procedurabile/elaborarea procedurilor/instrucțiunilor de lucru pentru toate activitățile etc.

Misiunile de audit de regularitate au fost realizate în echipe de 2 auditori şi supervizate de șeful serviciului, ori de către un auditor desemnat de acesta, prin ordinul de serviciu, misiuni care au vizat domeniile resurse umane, financiar contabilitate, achiziții publice, funcții specifice și fonduri europene.Misiunile de evaluare a activității compartimentelor de audit intern organizate la nivelul curților de apel au fost realizate de echipe formate din șeful serviciului și un auditor, supervizate de un auditor cu experiență.De asemenea, conform planului de audit pentru anul 2016 a fost asigurată supervizarea instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministerul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au constituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor, respectiv Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Tg. Mureș, Curtea de Apel Constanța și Curtea de Apel Ploiești. Astfel, pe parcursul anului 2016 auditorii interni din cadrul Ministerului Justiției au supervizat un număr de 17 misiuni de audit intern.Auditorii interni din cadrul MJ nu au întâmpinat probleme în elaborarea și aplicarea cadrului metodologic și procedural propriu activității de audit intern în vederea atingerii obiectivelor propuse pentru anul 2016. Pe parcursul desfășurării activității de audit nu au existat cazuri în care auditorului intern, să îi fi fost refuzat sau limitat accesul la documente și informații.

II.1.12.2. Activitatea de controlCorpul de Control al Ministrului (CCM) efectuează acțiuni de control planificate/inopinate şi soluționează celelalte lucrări date în competență, potrivit legii. Verificările efectuate de inspectorii CCM vizează personalul din aparatul de lucru propriu al ministerului, din instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, inclusiv Agenția Națională de Administrare a Bunurilor

Pagină 63 din 129

Page 64:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Indisponibilizate (înființată prin Legea nr. 318/2015 din data de 11.12.2015, publicată în M.Of. nr. 961 din 24.12.2015), precum și alte categorii de personal.Categoriile de personal/nr. de posturi ce pot fi supuse acțiunilor de verificare şi control efectuate de CCM vizează:

Personalul din cadrul ministerului (397 posturi - exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, Direcția de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFIE) și Directia Națională de Probațiune (DNP); DIPFIE - (19 posturi); DNP (1035 posturi din care 90 aferente structurii centrale și 945 alocate serviciilor de probațiune); unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului, respectiv Institutul Național de Expertize Criminalistice (70 posturi), Autoritatea Națională pentru Cetățenie (107 posturi); ANP (15041 posturi); Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" (219 posturi); Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu (80 posturi); Oficiul Național al Registrului Comerțului (1886 posturi), Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (50 de posturi);

2648 de posturi de notar public; 999 de posturi de executor judecătoresc; Asistenții judiciari (177 posturi); Personalul delegat de la ANP (35 de persoane din care 20 de persoane cu

decizie de delegare și 15 persoane cu desfășurarea activității prin ordin de serviciu), personal de la ONRC (4 persoane cu decizie de delegare) personal de la MAI (2 persoane prin ordin MAI) ce desfășoară activitatea în MJ;

Personalul detașat în MJ - 20 persoane; Total: 22.789 posturi. Activitatea desfăşurată de către CCM în anul 2016, este reflectată de următoarele date statistice: total lucrări aflate în gestiunea CCM - 854 din care:

429 lucrări având ca obiect sesizări cu privire la modul de exercitare a unor profesii liberale şi activități conexe (notari publici și executori judecătorești);

85 lucrări vizează domeniul sistemului administrației penitenciare; 340 lucrări diverse.

Au fost soluționate 785 lucrări, din care: 360 lucrări referitoare la modul de exercitare a unor profesii liberale şi

activități conexe (notari publici şi executori judecătorești); 85 lucrări ce vizează sistemul administrației penitenciare; 340 lucrări diverse.

În anul 2016, Corpul de Control al Ministrului a efectuat:

Pagină 64 din 129

Page 65:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

14 acțiuni de control aprobate de ministrul justiției (față de 11 realizate în anul precedent) din care: 9 planificate și 5 controale inopinate (6 acțiuni de control planificate efectuate în unități penitenciare + 2 acțiuni de control profesional (1 acțiune planificată și 1 acțiune inopinată) ce au vizat domeniul de activitate aferent exercitării profesiei de executor judecătoresc, atât la nivelul Camerelor executorilor judecătorești de pe lângă curțile de apel, cât și la birourile membrilor acestora + 2 acțiuni de control planificate ce au vizat domeniul de activitate aferent exercitării profesiei de notar public, la nivelul Camerelor Notarilor Publici și la birourile membrilor acestora + 4 controale inopinate (din care 3 controale cu privire la entități aflate în subordinea sau coordonarea ministerului și o cercetare disciplinară ce a vizat 2 asistenți judiciari);

33 sesizări ale organelor de urmărire penală rezultate în urma acțiunilor de control sau din verificarea competenței CCM, în raport de conținutul unor petiții, memorii şi sesizări;

39 acțiuni disciplinare, acestea fiind în creștere față de anul 2015 când au fost realizate 21, de anul 2014 când au fost înregistrate 19 acțiuni disciplinare și 2013 când au fost realizate 13 acțiuni disciplinare;

3 opinii cu privire la interpelările înregistrate pe rolul MJ și 14 propuneri legislative.

În condițiile deficitului de personal care s-a accentuat la începutul anului 2017 prin numirea a doi inspectori din cadrul CCM în funcții de conducere la nivelul ministerului, procentul de ocupare al posturilor este de 50% (5 posturi vacante de inspector – personal de specialitate juridică asimilat potrivit legii judecătorilor și procurorilor), situație în care activitatea de control necesită o atenție deosebită sub aspectul rezolvării crizei de personal, pentru a se putea realiza activitatea de verificare și control de calitate.

Pagină 65 din 129

Page 66:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.1.13. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programeLa nivelul Ministerului Justiţiei au fost constituite următoarele programe bugetare:1) Cod 652 Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea accesului la justiţie 2) Cod 650 Consolidarea cadrului normativ şi instituţional necesar bunei desfăşurări a Ministerului Justiţiei ca furnizor de servicii publice 3) Cod 654 Coordonarea sistemului penitenciar 4) Cod 922 Institutul Naţional de Expertize Criminalistice5) Cod 862 Dezvoltarea activităţii de înregistrare la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului6) Cod 923 Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie7) Cod 924 Alte instituţii8) Cod 653 Dezvoltarea serviciului de probaţiune

Sursa de finanţare Credite bugetare inițiale - lei -

Credite bugetare

definitive - lei -

Plăţi efectuate

- lei -

TOTAL SURSE DE FINANŢARE: 3.121.102.000 3.093.107.000 3.037.286.50

8Cod 01: Bugetul de stat 3.112.594.000 3.054.485.000 3.016.546.847Cod 08: Fonduri externe

nerambursabile 8.508.000 38.622.000 20.739.661

Program Cod 652

Consolidarea capacităţii administrative a instanțelor și facilitarea accesului la justiție

Sursa de finanțareCredite bugetare

inițiale - lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate

- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 1.663.756.000 1.747.293.000 1.733.479.486

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 245.000 745.000 408.335

Pagină 66 din 129

Page 67:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Program Cod 650

Consolidarea cadrului normativ și instituţional necesar bunei desfăşurări a Ministerului Justiţiei ca furnizor de servicii publice

Sursa de finanţare

Credite bugetare iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate

- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 89.987.000 72.373.000 62.951.692

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile

6.802.000 21.040.000 10.170.323

Program Cod 654

Coordonarea sistemului penitenciar

Sursa de finanţareCredite bugetare

iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate

- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 1.197.699.000 1.056.445.000 1.046.127.916

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile

1.296.000 11.839.000 9.359.809

Program Cod 922

Institutul Național de Expertize Criminalistice

Sursa de finanţareCredite bugetare

iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate

- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 7.485.000 7.185.000 7.014.376

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 0 0

Program cod 862 Dezvoltarea activităţii de înregistrare la nivelul Oficiului Naţional al Registrului Comerțului

Pagină 67 din 129

Page 68:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Sursa de finanţare

Credite bugetare iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 113.915.000 123.929.000 122.436.227

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 0 0

Program Cod 923 Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie

Sursa de finanţare

Credite bugetare iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 10.291.000 12.538.000 11.982.897

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 0 0

Program Cod 924 Alte instituții (CMDTA și Angelescu)

Sursa de finanţare

Credite bugetare iniţiale- lei -

Credite bugetare definitive

- lei -

Plăţi efectuate- lei -

Cod 01: Bugetul de stat 717.000 2.123.000 2.081.020Cod 08: Fonduri externe nerambursabile 0 0 0

Program Cod 653

Dezvoltarea serviciului de probațiune

Sursa de finanţare

Credite bugetare iniţiale

-lei-

Credite bugetare definitive

-lei-

Plăţi efectuate-lei-

Cod 01: Bugetul de stat 28.744.000 32.599.000 30.473.233

Cod 08: Fonduri externe nerambursabile

165.000 4.998.000 801.194

Pagină 68 din 129

Page 69:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Pagină 69 din 129

Page 70:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

II.2. PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA URMĂTOAREII.2.1. Elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniul justiţiei

Coordonarea și monitorizarea implementării Strategiei naționale anticorupție 2016 – 2020;

Implementarea măsurilor SNA cu termen 2017, care sunt în sarcina MJ; Elaborarea și monitorizarea planului de integritate al MJ; Implementarea și monitorizarea Strategiei pentru dezvoltarea sistemului

judiciar 2015-2020 și a Planului de activități aferent Strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015 – 2020.

II.2.2. Consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi facilitarea accesului la justiţie

Dezvoltarea infrastructurii judecătoreşti (construcţii şi instalații aferente) şi asigurarea condițiilor materiale (dotări specifice) la nivelul instanțelor corespunzătoare standardelor naționale şi internaționale prin lucrări de extinderi şi de construire sedii noi, precum şi prin lucrări de modernizare, de amenajare, de transformare, de reparații capitale, de consolidare şi de reabilitare termică;

Continuarea Programului cu Compania Națională de Investiții CNI privind „Programul Național de consolidare a infrastructurii instanțelor de judecată aflate în municipiile reședință de județ”, program cuprins la punctul I în Memorandumul aprobat în ședința Guvernului din data de 10 decembrie 2014;

Inventarierea și actualizarea domeniului public al statului; Susținerea demersurilor privind asigurarea de spații corespunzătoare

activității de arhivare a documentelor aferente actului de justiție; Suplimentarea statelor de funcții ale instanțelor judecătorești, în vederea

unei funcționări optime a acestora; Eficientizarea activității instanțelor judecătorești prin redimensionarea

schemelor de personal și revizuirea hărții judiciare; Extinderea numărului de instanțe specializate (în materie comercială și în

materie de contencios administrativ și fiscal); Asigurarea ocupării tuturor posturilor vacante din sistemul judiciar.

II.2.3. Prevenirea criminalităţii Lansarea portalului Strategiei Naționale Anticorupție; Continuarea implicării în demersurile de a deveni membru al Grupului de

lucru privind combaterea mituirii funcționarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), inclusiv prin realizarea acţiunilor prevăzute în Foaia de parcurs pentru consolidarea cooperării cu Grupul de lucru anti-mită al organizației;

Pagină 70 din 129

Page 71:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Continuarea consolidării cooperării internaţionale în materia luptei împotriva corupţiei şi prevenirii criminalităţii, prin participarea la reuniunile periodice ale Grupului de state împotriva corupției, Moneyval, Convenţiei de la Varşovia, ONU, Inițiativei Regionale Anticorupție, Academiei Internaționale Anticorupție etc.;

Monitorizarea implementării SNA 2016-2020 şi îndeplinirea măsurilor care sunt în sarcina Ministerului Justiţiei;

Obținerea finanțării prin POCA pentru proiectele destinate consolidării capacității secretariatului tehnic al SNA;

Sprijinirea operaţionalizării depline a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate;

Susţinerea raportului de progrese în vederea ieşirii României din runda a patra de evaluare de tip follow-up – Moneyval, Consiliul Europei – în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor/finanţării terorismului;

Participarea la negocierea directivei europene privind combaterea prin unele măsuri de drept penal a activității de spălare a banilor.

II.2.4. Realizarea agendei europene Coordonarea eficientă şi eficace a Mecanismului de Cooperare şi Verificare; Consolidarea integrării României în „Spaţiul de libertate, securitate şi

justiţie”; Intensificarea activităţilor Ministerului Justiţiei din sfera gestionării civile a

crizelor şi reconstrucţiei post-conflict; Sprijinirea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii

Europene (din cadrul Ministerului Afacerilor Externe) în pregătirea elementelor de poziţie ale României în cadrul negocierilor de la nivelul UE (Grupul de lucru ”Curtea de Justiţie”, COREPER II, Consiliul Afaceri Generale);

Sprijinirea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (din cadrul Ministerului Afacerilor Externe) în pregătirea reprezentării statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, atunci când pe rolul acesteia sunt aspecte de competenţa MJ (acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor declanşate de Comisia Europeană împotriva României; cereri preliminare formulate de instanţele din statele membre UE);

Participarea, alături de alte direcţii din minister, respectiv de alte instituţii, la asigurarea respectării hotărârilor CJUE la nivel naţional - în special prin compatibilizarea legislaţiei naţionale relevante cu respectivele hotărâri;

Colaborarea cu organizaţiile şi structurile internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE), precum şi cu alte entităţi internaţionale și naționale;

Evaluarea aspectelor de fond, precum și de ordin logistic și uman cu privire la preluarea președenției UE de către RO în semestrul I al anului 2019 – colaborarea cu direcții din cadrul MJ, precum și cu MAE și SGG cu privire la

Pagină 71 din 129

Page 72:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

aspectele de ordin logistic, uman , organizatoric și financiar, precum și în vederea repartizării competențelor între departamentele MJ/alte instituții.

II.2.5. Consolidarea cooperării judiciare internaţionale Continuarea aducerii la îndeplinire a atribuțiilor MJ în domeniile cooperare

judiciară internațională în materie penală şi cooperare judiciară internațională în materie civilă şi comercială;

Organizarea reuniunilor celor două reţele române: Reţeaua judiciară română în materie penală și Reţeaua judiciară română în materie civilă şi comercială;

Participarea membrilor Rețelelor judiciare române în materie penală și civilă la reuniunile Rețelelor europene și la alte reuniuni ale grupurilor de lucru ale UE, CoE, ONU, CDIPH, în domeniile cooperării judiciare internaționale în materie penală, civilă şi comercială;

Continuarea activității magistratului de legătură în Republica Franceză și efectuarea demersurilor în vederea trimiterii unui alt magistrat de legătură român;

Aducerea la îndeplinire a elementelor asumate în programul legislativ 2017 - 2020, precum şi a priorităţilor pentru primele trei luni ale anului 2017, astfel cum se regăsesc în documentele asumate;

Continuarea negocierilor unor acorduri/tratate internaționale (Organizarea de întâlniri sau corespondență pentru negocierea unor tratate bilaterale în domeniul cooperării judiciare în materie penală cu state precum: Emiratele Arabe Unite, Peru, Iordania, Algeria, Mexic și Malaysia);

Semnarea unor acorduri internaționale negociate (semnarea Memorandumului de Înțelegere privind cooperarea în domeniul probațiunii și al sistemului penitenciar între Ministerul Justiției din România și Ministerul executării pedepselor din Georgia);

Semnarea Tratatului între România și Republica Federativă a Braziliei privind asistența judiciară în materie penală;

Semnarea Tratatului între România și Republica Argentina privind extrădarea;

Aprobarea, ratificarea, aderarea la unele tratate/acorduri; Deschiderea de noi negocieri a unor noi acorduri/instrumente de cooperare

bilaterală și participarea la negocieri (negocierea și semnarea unui Plan de acțiuni între Ministerul Justiției din România și Ministerul Justiției din Georgia; facilitarea în cadrul Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar a discuțiilor și eventual analiza oportunității semnării de către un secretar de stat sau chiar ministrul Justiției a Declarației ”Școli Sigure”, inițiativă argentiniano-norvegiană);

Urmărirea îndeplinirii obligațiilor financiare ale României în cadrul organizațiilor internaționale, în raport de atribuțiile DDICJ;

Pagină 72 din 129

Page 73:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Continuarea îndeplinirii obligațiilor României de implementare a Statutului Curții Penale Internaționale;

Contribuirea la dezvoltarea activității și funcționalității Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar. Dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul dreptului internațional umanitar și facilitarea relațiilor de cooperare cu alte comisii specializate din alte state;

Asigurarea resurselor și facilitarea implementării Planului de acțiuni încheiat între Ministerul Justiței din România și Ministerul Justiției din Republica Moldova pentru perioada 2016-2018.

II.2.6. Coordonarea şi controlul profesiilor liberale şi activităţilor conexe Promovare proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei

Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.

II.2.7. Continuarea implementării proiectelor cu finanțare externă rambursabilă

Proiectul „Reforma sistemului judiciar”: Închiderea proiectului care are ca dată limită 31.03.2017, la care se adaugă 4 luni perioada de grație, prin finalizarea activităților incluse în acest proiect și preluarea la bugetul de stat a contractelor aflate în derulare la acel moment;

Proiectul „Îmbunătățirea serviciilor judiciare”: Ratificarea acordului de împrumut dintre România și BIRD pentru finanțarea Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor judiciare”, a cărui negociere a fost finalizată în octombrie 2016 și aprobată prin semnarea de către Premierul și Președintele României în data de 13 decembrie 2016 a Memorandumului privind aprobarea finalizării negocierilor. Banca Mondială va aproba în luna ianuarie 2017, în Consiliul de coordonare, acest împrumut în valoare de 60 mil. Euro. Legea de ratificare va fi redactată de MFP și avizată de MJ. Termenul maximal până la care trebuie adoptată legea de ratificare este de 6 luni de la aprobarea împrumutului de către Banca Mondială. Acest proiect va sprijini măsurile privind modernizarea clădirilor instanțelor și a sistemelor informatice judiciare, incluse în Planul de acțiune pentru implementarea strategiei pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2016-2020 și va avea următoarele componente:

îmbunătățirea activității instanțelor: îmbunătățirea sediilor unor instanțe (reabilitarea, extinderea, construirea, dotarea acestora cu mobilier), îmbunătățirea infrastructurii IT la nivel național, creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la serviciile din domeniul judiciar;

îmbunătățirea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului: dotarea cu hardware, proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui sistem de arhivare electronică, creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la serviciile ONRC;

îmbunătățirea activității parchetelor: îmbunătățirea infrastructurii IT la nivel național și a infrastructurii de securitate la nivelul Ministerului

Pagină 73 din 129

Page 74:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Public, creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la serviciile din domeniul judiciar;

managementul proiectului. Proiectul „Cartierul de Justiție”: Semnarea Memorandumului cu tema

“Decizie privind situația amplasamentului Esplanada și potențialul de dezvoltare a unui cartier dedicat proiectelor administrației publice”, care menționează printre proiectele de investiții propuse și Cartierul de Justiție. Memorandumul inițiat de MDRAP este propus spre aprobare Premierului, cu avizele prealabile ale MFP, MCC și MJ. Această prioritate răspunde măsurilor nr. 14 și 16 – privind Cartierul de Justiție din Programul de Guvernare.

II.2.8. Gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilăAccesarea fondurilor externe nerambursabile se subsumează următoarelor direcții de acțiune:

Accesarea Fondurilor Structurale aferente perioadei 2014 – 2020 pentru care Ministerul Justiției este eligibil;

Gestionarea în calitate de Operator de Program a finanţării nerambursabile oferite de Regatul Norvegiei prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian (Norway Grants) 2009 – 2014 și 2014-2021;

Gestionarea programelor de asistență bilaterală care presupun managementul de fonduri externe nerambursabile;

Accesarea de fonduri externe nerambursabile disponibile în cadrul programelor specifice finanţate de Comisia Europeană pentru perioada 2014-2020 (Programul Justiţie, Programul Drepturi, Egalitate și Cetățenie, Prevenirea şi combaterea criminalităţii, E-Justice);

Acordarea de asistenţă la nivel de experţi statelor în curs de dezvoltare în cadru bilateral sau finanțate prin programele specifice ale Comisiei Europene (instrumentele TAIEX, TWINNING).

II.2.9. Dezvoltarea capacităţii administrative la nivelul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei

Asigurarea fondurilor necesare pentru anul 2017, pentru funcționarea în condiții normale a activităţii instanţelor judecătoreşti, ministerului, precum şi unităţilor aflate în subordinea acestuia, urmărirea execuției și raportarea indicatorilor financiari şi bugetari;

Asigurarea asistenței financiare necesare, conform cadrului normativ aplicabil, pentru implementarea proiectelor care vor fi finanțate prin noul Program operațional regional aferent perioadei 2014 - 2020;

Gestionarea fondurilor pentru derularea, în condiții optime, a operațiunilor necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 conform cadrului normativ aplicabil acestei finanțări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora față de operațiunile care privesc activitatea Ministerului Justiției ca beneficiar al proiectelor finanțate prin acest mecanism;

Pagină 74 din 129

Page 75:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Implementarea Sistemului Național de Raportare FOREXEBUG: completare și depunere formular buget individual, utilizare aplicație CAB (introducere angajamente, recepții și validare acestora);

Elaborarea și actualizarea unor proceduri de lucru în domeniul financiar-contabil;

Dezvoltarea integrată a sistemului de statistică judiciară la nivel interinstituţional (MJ-CSM-MP-ICCJ), prin noul sistem ECRIS V, pentru a deveni un instrument suport pentru luarea deciziilor de mangement strategic (inclusiv cu elementele de prognoză);

Dezvoltarea nomenclatorului de obiecte statistice prin propunerea, aprobarea și introducerea de noi indicatori și rapoarte statistice;

Verificarea și centralizarea datelor privind încărcătura și operativitatea instanțelor de judecată din România, inclusiv dezvoltarea de noi modalități de afișare și interpretare a indicatorilor statistici care vizează încărcătura și operativitatea instanțelor;

Furnizarea de date statistice existente în bazele de date gestionate către conducerea ministerului, compartimentele din minister, precum și către alte instituții sau organisme naționale sau internaționale, la solicitarea acestora;

Asigurarea cadrului necesar instruirii personalului nou angajat în domeniul statisticii judiciare;

Extinderea numărului de instanțe specializate (în materie comercială și în materie de contencios administrativ și fiscal);

Gestionarea eficientă a carierei personalului din aparatul propriu de lucru; Pregătirea sistemului de management al calității implementat în MJ în

vederea tranziției la prevederile noului standard ISO 9001:2015, până în septembrie 2018;

Continuarea dezvoltării sistemului de control managerial la nivelul MJ; Elaborarea (pe baza contribuțiilor direcțiilor de specialitate) și monitorizarea

Planului anual de lucru al guvernului 2017; Ocuparea, cu celeritate, a posturilor vacante din cadrul Corpului de control

al ministrului; Transformarea Corpului de control al ministrului din serviciu în direcție prin

suplimentarea organigramei cu 2 posturi (de personal de specialitate juridică asimilat potrivit legii judecătorilor și procurorilor);

Menţinerea indicatorului de performanţă 0 (zero) privind anularea procedurilor de achiziţie publică din vina autorităţii contractante raportat la numărul total de contestaţii depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

Menținerea indicatorului de performanță ”creșterea transparenței în procesul de derulare a achiziţiilor publice” la un nivel de minim 96 % privind derularea procedurilor de achiziţie publică prin intermediul SEAP, parţial sau integral prin mijloace electronice;

Pagină 75 din 129

Page 76:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Derularea de achiziții directe în vederea asigurării necesarului de bunuri și servicii pentru desfășurarea în condiții optime a întregii activități a Ministerului Justiției;

Finalizarea tuturor procedurilor prevăzute în Programul Anual al Achizițiilor Publice, respectiv achiziționarea de: servicii telefonie fixă și mobilă; servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești; servicii de curățenie interioară; servicii de traducere și interpretariat; achiziționare de echipamente IT.

Implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi în urma acţiunii de audit din anul 2016.

Pagină 76 din 129

Page 77:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

SECȚIUNEA III - TRANSPARENȚA INSTITUȚIONALĂ

III.1. BUGETUL INSTITUŢIEI – sintezăSinteza bugetului Ministerului Justiției pentru anul 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 3

Sursa de finanţare

Credite bugetare iniţiale

Credite bugetare definitive % din

buget total

aprobat

Plăţi efectuate

Grad de executie

(plați/credite

bugetare definitiv

e)- lei - - lei - - lei -

Cod 50.01: Bugetul de stat

3.112.594.000 3.054.485.000 98,41% 3.016.546.849 98,76%

Cod 50.08: Fonduri externe nerambursabile

8.508.000 38.622.000 1,24% 19.784.158 51,23%

Cod 50.10: Activități finanțate integral din venituri proprii

10.171.000 10.849.000 0,35% 466.960 4,30%

Total Cod 50.00

3.131.273.000

3.103.956.000

100,00%

3.036.797.967  

Cod 61.10: Insituții publice finanțate parțial din venituri proprii – INEC

9.560.000 9.260.000   8.573.978 92,59%

Cod 61.10: Insituții publice finanțate parțial din venituri proprii - ANP

1.269.554.000 1.149.765.000   1.106.354.180 96,22%

Pagină 77 din 129

Page 78:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

III.2. ACHIZIŢII PUBLICE, ACHIZIŢIILE SECTORIALE ŞI CONCESIUNILE DE LUCRĂRI ŞI SERVICIIObiectivul general urmărit de MJ în domeniul achizițiilor publice, în anul 2016, l-a reprezentat achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări care să corespundă cât mai fidel necesităţilor instituției şi cu un efort financiar cât mai redus.Indicatorii de performanţă asociați acestui obiectiv general îi constituie:

Gradul de îndeplinire a Programul anual al achiziţiilor publice planificat pentru anul 2016. În anul 2016 acesta a fost de 95%;

Numărul de contestații prin care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor anulează procedurile din vina autorităţii contractante. În anul 2016 acest număr a fost de 0 (zero) contestații de anulare a proceduriillor de achiziții emise de CNSC;

Gradul de transparență al achiziţiilor publice derulate în cadrul MJ. În anul 2016 acesta a fost de 100%, respectiv în procesul de achiziții publice s-a urmărit: derularea procedurilor de achiziţie publică prin intermediul SEAP,

parţial sau integral prin mijloace electronice; utilizarea licitaţiei electronice ca etapă finală de atribuire a unui

contract de achiziţie publică, pentru procedurile care au impus acest lucru; realizarea de achiziții directe prin intermediul catalogului electronic; publicarea solicitărilor de achiziţii pe site-ul propriu al Ministerului

Justiţiei; publicarea pe site-ul instituției a listei contractelor încheiate de

Ministerul Justiției în anul 2016, atât cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, cât și din fonduri externe nerambursabile.

În cursul anului 2016, Ministerul Justiției a derulat o serie de activităţi privind achizițiile publice, printre care amintim:

Finalizare procedură achiziționare hardware pentru Ministerul Justiției și instanțele judecătorești;

Încheiere acord cadru la licitația deschisă „asigurarea serviciilor de transport aerian (rezervare şi emitere de bilete pentru destinaţii interne şi internaţionale)”;

Servicii de mentenanţă pentru aplicaţia de management a dosarului în instanţă de la nivel naţional ECRIS;

Achiziţionarea de servicii de prezentare, prelucrare şi expediere a actelor de procedură pentru instanţele judecătoreşti din ţară;

Achiziţionarea de servicii de furnizare on-line a produsului informatic autentic-monitor, flexibil, Monitorul Oficial Părţile I, III, IV, VI în reţea cu 650 utilizatori;

Finalizare procedură achiziționare hardware (inclusiv a serviciilor de instalare, configurare, instruire) aferentă componentei 2 a proiectului

Pagină 78 din 129

Page 79:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

”Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS” finanțat prin programul RO24 în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (Instituțiile beneficiare ale acestui proiect sunt Ministerul Justiției și instanțele de judecată, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Public și parchetele de pe lângă instanțe, inclusiv direcțiile specializate - Direcția Naționala Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Consiliul Superior al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Direcția Națională de Probațiune, Administrația Națională a Penitenciarelor și penitenciarele);

Încheierea contractelor și a actelor adiționale cu traducătorii și interpreții autorizați selectați de către direcția de specialitate în materia cooperării judiciare;

Încheierea contractelor subsecvente privind serviciile necesare asistării Ministerului Justiţiei, în calitate de Operator de program, în procesul de gestionare a programelor finanţate din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 pentru loturile 2, 3 și 4;

Achiziție privind furnizarea, montarea și punerea în funcțiune a 2 ascensoare de persoane;

Achiziție servicii de curățenie și întreținere; Derularea procedurilor de achiziţii publice conform OUG 34/2006 cu

modificările şi completările ulterioare și Legea 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea asigurării bunurilor și serviciilor aferente bunei desfășurări a activității Ministerului Justiției, implicit creşterea gradului de transparenţă al achiziţiilor publice derulate în cadrul compartimentului.

În cursul anului 2016 au fost derulate ca și proceduri: 5 licitații deschise, 2 cereri de ofertă și 5 negocieri fără publicare prealabilă.Durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii a fost de:

3 zile pentru achiziția directă; 30 zile pentru negociere fără publicare prealabilă; 60 de zile pentru cererea de ofertă; 8 luni pentru licitația deschisă.

În anexa nr. 1 se regăsește lista contractelor încheiate de Ministerul Justiției în cursul anului 2016.

Pagină 79 din 129

Page 80:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

III.3. ACTIVITATEA DE REPREZENTARE A MINISTERULUI JUSTIŢIEI ÎN FAŢA INSTANŢELOR JUDECĂTOREŞTI ŞI A ALTOR INSTITUŢIIA. Activitatea de reprezentare a Ministerului Justiţiei în faţa instanţelor judecătoreşti a constat, în principal, în efectuarea apărărilor în fiecare dosar, cu exercitarea căilor de atac corespunzătoare (2203 de dosare noi înregistrate în perioada de raportare).Ținând cont și de dosarele deja înregistrate în anii anteriori, din numărul total de 8413 aflate pe rol în anul 2016, 1339 au reprezentat litigii de contencios administrativ, 3078 litigii de dreptul muncii, 821 au avut natura unor litigii civile, iar 2936 au avut ca obiect cereri formulate în faza executării silite. În cursul anului 2016 au fost soluționate favorabil pentru instituție 1478 de dosare, iar 1349 nefavorabil.B. Activitatea de consiliere și avizare a constat în:

Avizarea, cu sau fără observații, a ordinelor, contractelor şi celorlalte documente supuse avizului direcției;

Formularea de răspunsuri tuturor solicitărilor privind puncte de vedere, note de informare, memorii şi plângeri.

C. Raport privind evaluarea implementării Legii 52/2003 privind transparența decizională:

În anul 2016 nu au fost înregistrate cereri de chemare în judecată generate de nerespectarea legii privind transparența decizională, în contradictoriu cu Ministerul Justiției.

Aspectele care au contribuit la îndeplinirea atribuțiilor specifice: Specializarea personalului, cu precădere în ceea ce privește repartizarea

sarcinilor funcție de cele două axe majore ale activității – reprezentare și consiliere/avizare.

Aspectele care au îngreunat realizarea atribuţiilor: Resurse umane: personalul existent are un volum de muncă semnificativ

raportat la numărul de dosare/lucrări ce revine fiecărui specialist în condițiile unei creșteri a volumului activității și a întreruperii temporare, din diverse motive a raporturilor de servciu, precum și a încetării prin pensionare a raporturilor de serviciu, pentru 3 persoane, respectiv 1 persoană;

Logistică: lipsa spațiilor de depozitare corespunzătoare.

Pagină 80 din 129

Page 81:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

III.4. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANEIII.4.1. ObiectiveÎn anul 2016, Ministerul Justiției a urmărit în domeniul managementului resurselor umane implementarea următoarelor obiective specifice:Continuarea demersurilor de gestionare eficientă a carierei personalului aparatului propriu de lucru, inclusiv prin acordarea sprijinului necesar implementării sistemului integrat de gestiune a resurselor (RMS)Activitățile desfășurate în anul 2016 care să contribuie la implementarea acestui obiectiv au fost:

Finalizarea concursului de ocupare a 5 posturi vacante de funcționar public cu statut special și a celui de ocupare a unei funcții publice vacante, din aparatul propriu;

Organizarea, în condițiile legii, a activității de evaluare a activității profesionale anuale (instruire evaluatori, centralizarea rapoartelor/fișelor de evaluare, verificarea, din punct de vedere formal, a fișelor/rapoartelor de evaluare pentru personalul Ministerului Justiției);

Îndeplinirea activităților referitoare la participarea personalului Ministerului Justiției la activități de formare profesională. Astfel, la începutul anului a fost întocmit Planul de formare profesională și, în baza acestuia, au participat la cursuri de formare profesională 54 de persoane. Bugetul alocat acestei activități a fost de 45.000 lei, din acesta fiind cheltuită suma de 42.289,80 lei. Totodată, o parte din personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor a participat la seminarii, cursuri și conferințe organizate de Institutul Național al Magistraturii (19 participări);

Organizarea examenelor de promovare pentru personalul din aparatul de lucru al Ministerului Justiției (promovarea a 3 funcționari publici, a unui personal contractual și a 20 de persoane - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor);

Efectuarea de lucrări în legătură cu solicitările de candidaturi pentru posturile vacante din cadrul misiunilor UE și OSCE- în jur de 30 de solicitări;

Întocmirea Planului de ocupare a funcțiilor publice din Ministerul Justiției pentru anul 2017;

Întocmirea proiectelor de ordine cu privire la numirea în funcție, modificarea raporturilor de serviciu și salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Justiției;

Atașarea la dosarele profesionale a documentelor de personal, completarea fișelor de evidență existente la dosarele profesionale, înregistrarea contractelor individuale de muncă în programul REVISAL (cel puțin 53 de înregistrări);

Acordarea sprijinului necesar implementării sistemului integrat de gestiune a resurselor;

Pagină 81 din 129

Page 82:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, de către persoana desemnată cu implementarea dispozițiilor legale referitoare la declarațiile de avere și de interese (686 declarații).

Implementarea noilor coordonate ale reorganizării aparatului de lucru al Ministerului JustițieiActivitățile desfășurate în anul 2016 care au contribuit la implementarea acestui obiectiv au fost:

Efectuarea de lucrări în legătură cu suplimentarea, cu 70 de posturi, a numărului maxim de posturi alocat aparatului propriu al Ministerului Justiției (întocmire proiecte ordine - structură organizatorică, structură funcții publice, transformare posturi);

Actualizarea fișelor de post, conform atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Justiției, precum și a evidențelor fișelor de post;

Demersuri în vederea ocupării posturilor vacante, prin detașare, transfer, respectiv prin organizarea unor concursuri;

Organizarea de proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea unor funcții publice (1 post pentru Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară, 3 posturi pentru Direcția Programe Europene - în două sesiuni, 1 post pentru Direcția Investiții, 3 posturi pentru Direcția Tehnologia Informației);

Organizarea unor concursuri de ocupare a unor posturi vacante, astfel: 12 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și

procurorilor (din care 6 pentru ANABI); 17 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și

procurorilor; 28 de funcții publice; 19 posturi corespunzătoare unor funcții contractuale.

Demarare procedură în vederea ocupării unei funcții publice vacante în cadrul Direcției resurse umane;

Participarea în vederea selecției pentru ocuparea postului de manager de proiect din cadrul Direcției de Implementare a Proiectelor Finanțate din Împrumuturi Externe (DIPFIE);

Participare la selecția pentru ocuparea unui post de conducător auto din cadrul DIPFIE;

Numiri în funcție, constituire dosar profesional.Acordarea sprijinului necesar, potrivit legii, în vederea operaționalizării Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI)Activitățile desfășurate în anul 2016 care să contribuie la implementarea acestui obiectiv au fost:

Participarea în grupul de lucru privind elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a ANABI;

Pagină 82 din 129

Page 83:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Exprimare punct de vedere cu privire la proiectul Regulamentului privind ocuparea unor posturi de inspector de urmărire și administrare bunuri;

Acordarea sprijinului necesar personalului ANABI și, după caz, întocmirea lucrărilor referitoare la: aprobarea structurii organizatorice a instituției și a structurii funcțiilor publice, înființarea portalului referitor la gestiunea funcțiilor publice, transformări de posturi, numiri în funcție, detașări, transferuri, aprobarea statului de funcții și de personal, salarizarea personalului;

Elaborare proiect de ordin de numire în funcție a directorului general al ANABI;

Organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor (6 posturi) și a unui concurs pentru ocuparea unor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale;

Organizarea unei proceduri de transfer la cerere pentru ocuparea a 10 funcții publice vacante.

Participarea activă în cadrul grupurilor de lucru intra și interinstituționale având ca obiect elaborarea proiectului noii legi de salarizare a personalului din sistemul bugetarÎn cursul anului 2016, personalul Direcției resurse umane și-a exprimat punctul de vedere pe mai multe proiecte de acte normative cu privire la salarizarea personalului din sistemul bugetar. Totodată, acesta a participat la întâlniri având acest obiect, organizate la sediul Ministerului Muncii.Asigurarea finanțării tuturor posturilor vacante din sistemul judiciar și crearea condiţiilor necesare în vederea ocupării acestora, de către instituţiile şi în modalităţile prevăzute de legeActivitățile desfășurate în anul 2016 care să contribuie la implementarea acestui obiectiv au fost:

Ținerea evidenței lunare a situației posturilor de la instanțele judecătorești; Analizarea situației posturilor din cadrul instanțelor judecătorești și

efectuarea demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante din statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti;

Fundamentarea actelor normative privind finanțarea schemelor de personal ale instanțelor judecătorești (prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din 16 august 2016, bugetul instanțelor judecătorești a fost suplimentat, asigurându-se resursele necesare finanțării tuturor posturilor alocate instanțelor judecătorești; prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din 16 august 2016, s-au prevăzut resursele necesare finanțării posturilor alocate instanțelor judecătorești prin Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a

Pagină 83 din 129

Page 84:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, creându-se astfel premisele ocupării acestora).

Eficientizarea activității instanțelor judecătorești, prin continuarea măsurilor de redistribuire a posturilor vacanteActivitățile desfășurate în anul 2016 care să contribuie la implementarea acestui obiectiv au fost:

Redistribuirea unor posturi vacante de judecător de la instanțele cu volum mic de activitate la instanțele cu volum mare de activitate;

Transferul unor posturi vacante de personal auxiliar de specialitate.Analizarea activității instanțelor judecătorești cu un volum mic de activitate și redefinirea circumscripțiilor teritoriale ale unor instanțe judecătoreștiActivitățile desfășurate în anul 2016 care să contribuie la implementarea acestui obiectiv au fost:

Analizarea tuturor solicitărilor instanțelor judecătorești referitoare la modificarea circumscripțiilor lor teritoriale (propunerile de rearondare teritorială formulate de Tribunalul Dolj, de Tribunalul Sibiu și de Curtea de Apel Cluj);

Adoptarea măsurilor necesare pentru rearondarea unor localități, prin lărgirea competenței teritoriale a unor instanțe judecătorești cu un volum mic de activitate, care vor prelua competența teritorială altor instanțe cu un volum mare de activitate (rearondarea teritorială a localităților din circumscripția teritorială a Judecătoriei Însurăței materializată în HG nr. 476/14 iulie 2016 pentru modificarea și completarea HG nr. 337/1993; analizarea propunerilor de rearondare teritorială formulate de Curtea de Apel Suceava cu privire la localitățile din circumscripția teritorială a Judecătoriei Săveni).

Continuarea demersurilor necesare în vederea asigurării resurselor umane necesare pentru implementarea noilor coduri, în concordanţă cu obiectivele stabilite în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020Activitățile desfășurate în anul 2016 care au contribuit la implementarea acestui obiectiv au fost:

Suplimentarea statelor de funcții ale instanțelor judecătorești cu 244 posturi de judecător şi 102 posturi de personal auxiliar de specialitate în scopul finalizării măsurilor stabilite prin Memorandumul cu tema: „Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor coduri” (Ordinele ministrului justiției nr. 4200/2016 și 4017/2016);

Suplimentarea numărului de posturi pentru instanțele judecătorești, cu 164 de posturi din care 98 de judecător și 66 de personal auxiliar de specialitate, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 71 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a

Pagină 84 din 129

Page 85:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (Ordinul ministrului justiției nr. 4199/2016).

Eficientizarea activității parchetelor:Activitățile desfășurate în anul 2016 care au contribuit la implementarea acestui obiectiv au fost:

Suplimentarea statelor de funcții ale PÎCCJ, DNA și DIICOT, cu câte 40 de posturi de ofiţeri și agenți de poliție judiciară (HG nr. 158/2016 și OUG nr. 6/2016, Ordinele ministrului justiției nr. 1365/C/14.04.2016, nr. 1473/C/18.04.2016, nr. 2938/C/28.07.2016 și nr. 3442/C/13.09.2016);

Suplimentarea schemei de personal a DIICOT cu 53 de posturi din care 11 posturi de procuror, 25 posturi de personal auxiliar de specialitate, economic și administrativ și 17 posturi de specialiști (OUG nr. 78/2016, Ordinul ministrului justiției nr. 4674/C/21.12.2016);

Modificarea regulamentelor de ordine interioară pentru Ministerul Public: regulamentul de ordine interioară al parchetelor (Ordinul ministrului justiției nr. 3624 /C/13.10.2016); regulamentul de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (Ordinul ministrului justiției nr. 1470/C/15.04.2016); regulamentul de organizare și funcționare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (Ordinele ministrului justiției nr. 824/C/7.03.2016, nr. 1325/C/12.04.2016, nr. 3441/C/13.09.2016).

Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (prin Ordinul ministrului justiției nr. 4682/C/21.12.2016).

Întocmirea altor lucrări, precum: Salarizarea judecătorilor și asistenților judiciari; Numirea în funcție a 8 asistenți judiciari; Avizarea unor lucrări întocmite de Administrația Națională a Penitenciarelor

referitoare la măsuri ce intră, potrivit legii, în competența ministrului justiției (686 de lucrări);

Asigurarea participării personalului direcției în diverse comisii, grupuri de lucru, organizate la nivelul Ministerului Justiției sau al altor instituții din sistemul justiției și din afara acestuia (ex. Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției, Comisia de atestare și avizare în domeniul impresariatului artistic, Comisia pentru analizarea sesizărilor în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor și procurorilor, Grupul de lucru privind actualizarea Ordinului comun al ministrului justiției și ministrului sănătății publice, înregistrat la MJ sub nr. 1178/C/2007, Grupul de lucru la nivel tehnic pentru monitorizarea implementării și aplicării noilor coduri, Grupul de lucru privind discutarea

Pagină 85 din 129

Page 86:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

elaborarea noului proiect de lege care reglementează statutul personalului auxiliar de specialitate, Grupul de lucru MJ-CSM privind alocarea și redistribuirea posturilor vacante de judecător și personal auxiliar de specialitate, Comisia arhiva Ministerului Justiției);

Centralizarea propunerilor pentru întocmirea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 pentru instanțele judecătorești și instituțiile subordonate Ministerului Justiției;

Avizarea, în domeniul de competență, a unor lucrări cu caracter normativ referitoare la: salarizarea personalului din sistemul bugetar, aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Școala Națională de Pregătire a Agenților de penitenciare Târgu Ocna;

Efectuarea de lucrări cu privire la actualizarea pensiilor de serviciu pentru judecători;

Efectuarea de lucrări privind desemnarea reprezentanților Ministerului Justiției în comisii, comitete, grupuri de lucru, consilii de administrație (60 de proiecte de ordine și tot atâtea adrese și/sau note de informare);

Organizarea concursului pentru ocuparea a 10 funcții vacante de conducere din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și din oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și redactarea ordinelor de numire în funcție a candidaților declarați admiși;

Participarea în vederea ocupării postului de manager - persoană fizică la Spitalul Prof. Dr. „Constantin Angelescu”;

Organizarea concursului pentru ocuparea a 5 funcții vacante de conducere în cadrul oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și redactarea ordinelor de numire în funcție a candidaților declarați admiși;

Înregistrarea în baza de date a Comisiei Europene - RegProf a profesiei de expert criminalist (o cerere);

Vizualizarea, analizarea și soluționarea cererilor adresate Ministerului Justiției pe platforma IMI (două cereri);

Actualizare Proceduri privind calitatea de expert criminalistic autorizat pentru Platforma europeană Punctul de Contact Unic electronic și formulare cereri pentru acestea (șase solicitări);

Efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea actualizării tabloului cuprinzând experții criminaliști, publicat în Monitorul Oficial și pe site-ul instituției și păstrarea evidenței experților criminaliști autorizați (115 lucrări);

Evidența aprobării de ocupare pe perioadă nedeterminată a posturilor de judecător temporar vacante și alocarea posturilor de judecător din fondul de rezervă;

Pagină 86 din 129

Page 87:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Întocmirea lucrărilor specifice pentru aplicarea dispozițiilor art.135 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: întocmirea adreselor către CSM în vederea obținerii avizului conform

pentru modificarea statelor de funcții ale instanțelor (326 adrese); întocmirea ordinelor ministrului justiției referitoare la

aprobarea/modificarea statelor de funcții şi de personal ale instanțelor judecătorești, în urma transferurilor/transformărilor de posturi vacante și a transformărilor posturilor ocupate, ca efect al promovărilor (în total 326 de ordine);

Întocmirea de puncte de vedere și răspunsuri la petiții, contestații, cereri și interpelări (131);

Verificarea statelor de funcții ale instanțelor judecătorești și transmiterea acestora la CSM pentru a fi avizate și ulterior aprobate prin ordin al ministrului justiției (anual);

Întocmirea mapelor pentru ministru privind ședințele Plenului CSM și ale secțiilor, precum și participarea la unele ședințe ale Plenului CSM;

Participarea la întâlnirile cu Sindicatele reprezentative ale personalului auxiliar de specialitate privind noul proiect de lege ce reglementează statutul acestei categorii profesionale și totodată participarea la ședințele din Parlament la care s-a dezbătut acest proiect de act normativ;

Consolidarea capacității administrative a instituțiilor din subordinea Ministerului Justiției prin aprobarea/modificarea unor regulamente și a statelor de funcții pentru instituțiile subordonate Ministerului Justiției: Oficiul Național al Registrului Comerțului - modificarea Regulamentului

de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale - Ordinul ministrului justiției nr. 2207/C/08.06.2016, Elaborarea Regulamentului de ocupare a funcțiilor de director general, director general adjunct la Oficiul Național al registrului Comerțului și a funcțiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale - Ordinul ministrului justiției nr. 1339/C/ 13.04.2016 și aprobarea statelor de funcții ale ONRC și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale - Ordinele ministrului justiției nr. 3645/C/15.09.2016 și nr. 4288/C/29.11.2016;

Autoritatea Națională pentru Cetățenie - aprobarea /modificarea statelor de funcții ale ANC - Ordinele ministrului justiției nr. 1143/C/30.03.2016, nr. 2415/C/28.06.2016, nr. 3440/C/13.09.2016 și nr. 3605/C/11.10.2016;

Institutul Naţional de Expertize Criminalistice - aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor vacante de experți criminaliști din cadrul INEC – Ordinul ministrului justiției nr. 2724/C/18.07.2016, modificarea statului de funcții și de personal al INEC – Ordinul ministrului justiției nr. 4708/22.12.2016;

Pagină 87 din 129

Page 88:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Spitalul ”Prof. Dr. Constantin Angelescu” - aprobarea/modificarea Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului „Prof.dr. Constantin Angelescu” – Ordinele ministrului justiției nr. 24/C/2016, nr.1324/C/2016 și nr. 4746/C/2016. Modificarea corespunzătoare a statului de funcții al acestei instituții - Ordinele ministrului justiției nr. 181/C/20.01.2016, nr. 2641/C/13.07.2016, nr. 4894/C/29.12.2016).

III.4.2. Informații despre fluctuația de personal – anul 2016Fluctuația de personal la nivelul Ministerului Justiţiei - 20166

Tabel nr. 4 01.01.2016 30.06.2016 31.12.2016

Totalposturi

prevăzute

Totalpostur

iocupa

te

Totalposturiprevăzu

te

Totalposturiocupat

e

Totalposturi

prevăzute

Totalposturiocupate

327 291 397* 300 397 333

*Schema aparatului propriu al MJ fost suplimentată prin HG nr.328/27.04.2016 pentru modificarea şi completarea HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO nr. 361 din 11 mai 2016.Prin OMJ nr.2000/C/2016, se stabilește structura Direcției de Prevenire a Criminalității, începând cu data de 11.05.2016.Prin OMJ nr.2851/C/2016, structura aparatului propriu al MJ a fost stabilită în cadrul celor 397 de posturi (exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale DIPFIE și DNP), începând cu data de 25.07.2016.

III.4.3. Numărul de concursuri organizate – anul 2016

Tabel nr. 5

Nr crt. Denumire concurs

Perioada de

desfășurare

Număr candidați înscriși

Număr candidați admiși la

finalul concursului

Obs.

1. Concurs de ocupare a 5 posturi vacante de funcţionar public cu statut special de

05.11-201527.01.2016

35 5 -

6 Exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale DIPFIE și DNP

Pagină 88 din 129

Page 89:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr crt. Denumire concurs

Perioada de

desfășurare

Număr candidați înscriși

Număr candidați admiși la

finalul concursului

Obs.

execuție din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei

2.

Concursul organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal (fp) din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară

decembrie 2015 -

ianuarie 2016

12 1

candidatul

admis a

renunțat la post

3.

Concurs pentru ocuparea a 10 funcţii vacante de conducere din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și din oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale

27.05.2016 -04.07.2016 25 5

4.

Concursul pentru ocuparea a 12 posturi vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Direcției de Prevenire a Criminalității din Ministerul Justiției și din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

sesiunea august –

noiembrie 2016

DPC: 168

ANABI: 56

Total=224

DPC: 7

ANABI: 6

1 candid

at admis la DPC

a renunțat la post

5. Concurs de ocupare a 28 de funcții publice

Octombrie – decembrie

134 16 1 candid

Pagină 89 din 129

Page 90:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr crt. Denumire concurs

Perioada de

desfășurare

Număr candidați înscriși

Număr candidați admiși la

finalul concursului

Obs.

vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiției

2016

at admis la DTI

a renunțat la post

6.Concurs pentru ocuparea a 5 funcții vacante de conducere în cadrul ORCT

Septembrie – noiembrie

201629 5

7.

Concursul pentru ocuparea a 17 posturi de execuție vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției

Septembrie –

decembrie 2016

191 0

8.

Concursul/examenului pentru ocuparea a 19 posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale din aparatul propriu al Ministerului Justiţiei şi al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

13.10.2016-

25.11.2016109 18

IV.4.4. Fluctuația funcțiilor de conducere la nivelul Ministerului Justiției – anul 2016

Fluctuația funcțiilor de conducere la nivelul Ministerului Justiției - 20167 Tabel nr. 6

01.01.2016 30.06.2016 31.12.2016Total Total Total Total Total Total

7 Exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului și cele ale DIPFIE și DNP

Pagină 90 din 129

Page 91:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

posturiprevăzute

de conducere

posturiocupate

de conducere

posturide

conducere

posturiocupate

de conducere

posturiprevăzute

de conducere

posturiocupate

de conducere

39 36* 41 38** 42 38***

* din care 4 posturi ocupate prin delegare și 1 post prin împuternicire;** din care 5 posturi ocupate prin delegare și 3 posturi prin împuternicire;*** din care 8 posturi ocupate prin delegare și 3 posturi prin împuternicire.

IV.4.5. OrganigramaOrganigrama Ministerului Justiției cu evidențierea numelor persoanelor cu funcții de conducere este prezentată în anexa nr. 2

IV.4.6. Venitul salarial brut în anul 2016, pe categorii de personal și funcțiiVENIT SALARIAL BRUT Minim MaximMinistru   19.055Secretar de stat 7.560 15.270Secretar general   10.949Secretar general adjunct   9.640Categoria de personal: personal contractual    Consilier al ministrului 7.394 9.644Consilier personal 5.709 6.851Director de cabinet    Asistent de cabinet   3.796Secretar personal   2.751Consilier pentru afaceri europene 5.056 5.326Expert   6.623Muncitor calificat   2.217Şofer   2.498Îngrijitor 1.563 1.674Categoria de personal: personal contractual specific Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe (DIPFIE)

   

Pagină 91 din 129

Page 92:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

VENIT SALARIAL BRUT Minim MaximManager proiect    Manager IT   6.723Manager financiar   7.236Manager adjunct   7.785Manager tehnic de proiect   6.284Responsabil achiziţii, monitorizare contracte    Responsabil achiziţii, monitorizare plan   5.461Responsabil CFPP    Responsabil financiar   5.341Responsabil IT   5.704Specialist sistem judiciar   9.864Jurist   10.670Consilier tehnic 5.234 5.458Asistent administrativ    Conducător auto    Categoria de personal: funcţionari publici    Şef serviciu   8.903Şef birou   9.367Manager public 6.300 10.431Auditor 6.448 7.083Consilier, expert 3.876 6.849Referent 2.578 2.757Categoria de personal: funcţionari publici cu statut special    Director 6.829 7.748Director adjunct   8.739Şef serviciu I 6.104 7.882Ofiţer principal I 3.981 7.797Ofițer debutant 2.496 2.635Agent administrativ principal I 3.065 3.829Agent tehnic principal I 3.497 3.739Categoria de personal: personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor

   Inspector şef   20.659

Pagină 92 din 129

Page 93:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

VENIT SALARIAL BRUT Minim MaximInspector 14.617 18.867Director 16.893 19.436Director adjunct 15.793 16.874Şef serviciu 13.963 16.808Şef birou 15.230 16.873Personal de specialitate juridică, asimilat judecătorilor şi procurorilor

8.823 16.266

1.

Pagină 93 din 129

Page 94:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

SECȚIUNEA IV - RELAȚIA CU COMUNITATEA

IV.1. RAPORT DE ACTIVITATE - LEGEA NR. 544/2001, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOAREÎn momentul elaborării prezentului document, Raportul anual de evaluare a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public este în curs de întocmire. Raportul va fi publicat pe pagina web a Ministerului Justiției la următoarea adresă: http://www.just.ro/strategii-si-politici/rapoarte/ .

Pagină 94 din 129

Page 95:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

IV.2. RAPORT DE ACTIVITATE LEGEA NR. 52/2003, REPUBLICATĂA. Procesul de elaborare a actelor normative și de adoptare a deciziilor 1. Numărul proiectelor de acte normative care au fost

anunțate în mod public 71

2. Numărul total al recomandărilor primite 4303. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de

acte normative 210

4. Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative

24

5. Numărul participanților la dezbaterile publice 5546. Numărul ședințelor care nu au fost publice, cu motivația

restricționării accesului22

Ședințele au fost organizate pentru elaborarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, pe diverse teme în legătură cu strategia, iar participarea s-a realizat pe baza invitațiilor transmise de MJ. Scopul acestor dezbateri a fost continuarea colaborării și a implicării instituțiilor publice centrale și locale, a mediului de afaceri și a societății civile în elaborarea noii strategii.

7. Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetățenii şi asociațiile legal constituite ale acestora: Parteneriat constructiv, observațiile de natură a contribui la îmbunătățirea

soluțiilor legislative din proiectele de acte normative fiind reținute; Au prezentat un interes deosebit consultările publice și dezbaterile cu

privire la SNA 2016 – 2020, care au avut drept rol colectarea de propuneri pentru îmbunătățirea strategiei și adaptarea ei la nevoile societății. Au avut loc consultări preliminare în perioada februarie - mai 2016, la 16 februarie având loc prima rundă de discuții pe tema noii SNA. Reuniunea a reprezentat prima etapă a procesului de consultări și dezbateri publice care au fost organizate de către MJ. Scopul acestor dezbateri a fost continuarea colaborării și a implicării instituțiilor publice centrale și locale, a mediului de afaceri și a societății civile în elaborarea noii strategii. Cu această ocazie, MJ a lansat procesul de centralizare a celor mai bune idei de măsuri anticorupție. Cei interesați au formulat astfel de măsuri, între 16 februarie și 20 martie, prin intermediul formularului accesibil la adresa http://goo.gl/forms/ggS2eVLj3j, propunerile venite din partea cetățenilor fiind avute în vedere la elaborarea strategiei (multe dintre ele vizând educația anticorupție). În perioada martie - mai 2016, au avut loc 6 runde de consultări, sub forma platformelor de cooperare: platforma autorităților independente şi a instituțiilor anticorupție; platforma administrației publice centrale; platforma mediului de afaceri; platforma societății civile. Proiectul strategiei a fost pus în dezbatere publică, fiind postat pe site-ul Ministerului Justiţiei începând cu 17 iunie 2016.

Pagină 95 din 129

Page 96:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

B. Cazurile în care autoritatea publică a fost acționată în justiție pentru nerespectarea prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională 1. Numărul acțiunilor în justiție pentru nerespectarea prevederilor legii privind

transparența decizională intentate instituției publice:a. rezolvate favorabil reclamantului 0b. rezolvate în favoarea instituției 0c. în curs de soluționare 0

Pagină 96 din 129

Page 97:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

IV.3. ATRAGEREA DE RESURSE DIN COMUNITATEÎn perioada 22 iulie – 22 septembrie 2016 s-a desfășurat Programul Oficial de Internship al Guvernului României, coordonat de Cancelaria Primului-Ministru. Programul a avut drept misiune implicarea tinerilor performanți în activitățile interne ale Guvernului și dobândirea de experiență și cunoștințe practice. În urma procesului de selecție, la nivelul Ministerului Justiției au fost selectați 9 stagiari care și-au desfășurat activitatea în cadrul următoarelor compartimente:

2 stagiari în cadrul Direcției Afaceri Europene și Drepturile Omului (DAEDO);

3 stagiari în cadrul Direcției Drept Internațional și Cooperare Judiciară (DDICJ);

2 stagiari în cadrul Direcției Prevenirea Criminalității (DPC); 2 stagiari în cadrul Direcției Resurse Umane (DRU).

Principalele activități în care stagiari au fost implicați pe durata programului de internship au fost:

Implicare, cu precădere în procesul de coordonare a negocierii instrumentelor UE în domeniul justiției prin efectuarea de analize și studii de documentare cu privire la instrumentele aflate în curs de negociere;

Arhivare documente judiciare în limbi străine și în limba română; Fluidizarea corespondenției în/din străinătate; Corectura buletinului Rețelei Judiciare Române în materie civilă și

comercială; Participare la activitățile de monitorizare a implementării strategiilor,

programelor și planurilor de prevenire a corupției și criminalității organizate;

Realizarea de analize și studii privind prevenirea corupției și a criminalității organizate;

Desfășurarea de activități de documentare, de cercetare legală comparată și de traducere în/din limba română a unor rapoarte oficiale;

Elaborare de politici și strategii de resurse umane; Elaborare și, după caz, actualizare de metodologii și proceduri în domeniul

resurselor umane care implică Sistemul de management al calității ISO 9001:2008.

Pagină 97 din 129

Page 98:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

SECȚIUNEA V - LEGISLAȚIE

V.1. LISTA PROIECTELOR DE ACTE NORMATIVE INIȚIATE DE MINISTERUL JUSTIȚIEIÎn anul 2016 au fost adoptate/aprobate un număr de 11 legi, 9 ordonațe de urgență, 37 hotărâri de guvern și 39 ordine de ministru inițiate de Ministerul Justiției. Denumirea fiecărui proiect, și tipul de act normativ sunt prezentate mai jos. Acte normative elaborate de Ministerul Justiţiei, care au devenit: 1. Legea nr. 23/2016 privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din

dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare8;

2. Legea nr. 46/2016 pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii9;

3. Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative10;

4. Legea nr. 58/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative11;

5. Legea nr. 75/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală12;

6. Legea nr. 76/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti13;

7. Legea nr. 116/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală14;

8. Legea nr. 117/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă15;

8 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.174 din 8 martie 2016;9 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.241 din 1 aprilie 2016;10 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.283 din 14 aprilie 2016;11 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.285 din 14 aprilie 2016;12 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.334 din 29 aprilie 2016;13 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.334 din 29 aprilie 2016;14 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.418 din 2 iunie 2016;15 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.418 din 2 iunie 2016;

Pagină 98 din 129

Page 99:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

9. Legea nr. 151/2016 privind ordinul european de protecție, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative16;

10. Legea nr. 206/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/199517;

11. Legea nr. 216/2016 privind stabilirea destinaţiei unor bunuri imobile confiscate18;

12. Legea nr. 240/2016 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiţiei ca membru permanent la Conferinţa Europeană Permanentă de Probaţiune, a art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi de plată a unor contribuţii la organisme internaţionale, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte19.

Ordonanţe de urgenţă, iniţiate de Ministerul Justiţiei şi adoptate de Guvernul României:1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr.

134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe20;

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal21;

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal22;

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară23;

5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor

16 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 20 iulie 2016;17 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.898 din 9 noiembrie 2016;18 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.918 din 15 noiembrie 2016;19 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.987 din 8 decembrie 2016;20 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.85 din 4 februarie 2016;21 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.98 din 9 februarie 2016;22 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.190 din 14 martie 2016;23 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.389 din 23 mai 2016;

Pagină 99 din 129

Page 100:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal24;

6. Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2016 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară25;

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative26;

8. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative27;

9. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă28.

Ordonanţe iniţiate de Ministerul Justiţiei şi adoptate de Guvernul României: 0Hotărâri ale Guvernului elaborate de către Ministerul Justiției:1. Hotărârea Guvernului nr. 3/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii

Guvernului nr. 1079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune29;

2. Hotărârea Guvernului nr. 9/2016 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „R 113 - Penitenciar Giurgiu“30;

3. Hotărârea Guvernului nr. 2/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Băneasa, judeţul Constanţa31;

4. Hotărârea Guvernului nr. 19/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul „Palatul Parlamentului“, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Fondurilor Europene,

24 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.486 din 29 iunie 2016;25 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.866 din 31 octombrie 2016;26 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.938 din 22 noiembrie 2016;27 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.939 din 22 noiembrie 2016;28 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.1.009 din 15 decembrie 2016;29 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.27 din 14 ianuarie 2016;30 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.36 din 19 ianuarie 2016;31 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.46 din 20 ianuarie 2016;

Pagină 100 din 129

Page 101:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

precum şi transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din patrimoniul Ministerului Justiţiei în patrimoniul Ministerului Fondurilor Europene32;

5. Hotărârea Guvernului nr. 68/2016 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acesta, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita33;

6. Hotărârea Guvernului nr. 158/2016 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public34;

7. Hotărârea Guvernului nr. 198/2016 pentru aprobarea Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre Ministerul Justiției al României și Ministerul Justiției al Statului Qatar, semnat la 21 octombrie 2015 la București35;

8. Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal36;

9. Hotărârea Guvernului nr. 156/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului37;

10. Hotărârea Guvernului nr. 198/2016 a Acordului privind cooperarea, în domeniul juridic, dintre Ministerul Justiției al României şi Ministerul Justiției al Statului Qatar semnat la 21 octombrie 2015 la Bucureşti  38;

11. Hotărârea Guvernului nr. 282/2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-202039;

12. Hotărârea Guvernului nr. 318/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Justiţiei pentru Tribunalul Galaţi40;

13. Hotărârea Guvernului nr. 328/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru modificarea unor acte normative41;

32 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.65 din 28 ianuarie 2016;33 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.122 din 17 februarie 2016;34 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.190 din 14 martie 2016;35 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.249 din 4 aprilie 2016;36 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.271 din 11 aprilie 2016;37 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.272 din 11 aprilie 2016;38 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 04 aprilie 201639 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.311 din 22 aprilie 2016;40 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.353 din 9 mai 2016;41 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.361 din 11 mai 2016;

Pagină 101 din 129

Page 102:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

14. Hotărârea Guvernului nr. 358/2016  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei42;

15. Hotărârea Guvernului nr. 365/2016 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2015-30 iunie 201643;

16. Hotărârea Guvernului nr. 368/2016 privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara44;

17. Hotărârea Guvernului nr. 369/2016 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, precum şi transmiterea unei părţi din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării45;

18. Hotărârea Guvernului nr. 388/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea unei părţi a acestuia, din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj46;

19. Hotărârea Guvernului nr. 415/2016 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti47;

20. Hotărârea Guvernului nr. 438/2016 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 201648;

21. Hotărârea Guvernului nr. 416/2016 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului49;

22. Hotărârea Guvernului nr. 476/2016 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii50;

23. Hotărârea Guvernului nr. 477/2016 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 23-28 octombrie 2016, a

42 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.383 din 19 mai 2016;43 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.388 din 20 mai 2016;44 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.397 din 25 mai 2016;45 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.397 din 25 mai 2016;46 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.412 din 1 iunie 2016;47 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.449 din 16 iunie 2016;48 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.468 din 23 iunie 2016;49 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.523 din 12 iulie 2016;50 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.528 14 iulie 2016;

Pagină 102 din 129

Page 103:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Conferinţei Internaţionale a Asociaţiei Instituţiilor Corecţionale şi Penitenciare (ICPA)51;

24. Hotărârea Guvernului nr. 497/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Curţii de Conturi în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie52;

25. Hotărârea Guvernului nr. 572/2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016 la Tbilisi53;

26. Hotărârea Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public54;

27. Hotărârea Guvernului nr. 593/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/201655;

28. Hotărârea Guvernului nr. 604/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal56;

29. Hotărârea Guvernului nr. 603/2016 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune57;

30. Hotărârea Guvernului nr. 657/2016 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea Adunării generale a Confederaţiei Europene de Probaţiune şi a Conferinţei „Alternative la detenţie“, la Bucureşti, în perioada 5-7 octombrie 201658;

31. Hotărârea Guvernului nr. 672/2016 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea la Bucureşti, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinţei la Nivel Înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanţelor Provenite din Infracţiuni59;

51 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.528 14 iulie 2016;52 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.561 din 25 iulie 2016;53 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.628 din 16 august 2016;54 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.644 din 23 august 2016;55 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.664 din 30 august 2016;56 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.672 din 31 august 2016;57 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.695 din 7 septembrie 2016;58 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.721 din 19 septembrie 2016;59 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.733 din 21 septembrie 2016;

Pagină 103 din 129

Page 104:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

32. Hotărârea Guvernului nr. 674/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei60;

33. Hotărârea Guvernului nr. 707/2016 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 201661;

34. Hotărârea Guvernului nr. 731/2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării62;

35. Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei63;

36. Hotărârea Guvernului nr. 811/2016 privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii64;

37. Hotărârea Guvernului nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative65;

38. Hotărârea Guvernului nr. 956/2016 privind transmiterea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Justiţiei, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării66.

Ordine emise de ministrul justiției:1. Ordinul ministrului justiției nr. 44/C din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea

Procedurii de notificare a infracţiunilor săvârşite de către un membru al forţelor armate străine pe teritoriul României67;

2. Ordinul ministrului justiției nr. 146/C din 19 ianuarie 2016 privind prelungirea aplicării în anul 2016 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 821/C/2015 privind condiţiile de acordare a majorării

60 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.753 din 27 septembrie 2016;61 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.771 din 3 octombrie 2016;62 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.805 din 12 octombrie 2016;63 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.849 din 26 octombrie 2016;64 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.908 din 11 noiembrie 2016;65 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.1.028 din 21 decembrie 2016;66 publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.1.037 din 22 decembrie 2016;67 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.53 din 25 ianuarie 2016;

Pagină 104 din 129

Page 105:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează68;

3. Ordinul ministrului justiției nr. 167/C din 20 ianuarie 2016 privind modificarea Regulamentului pentru descrierea, compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a regulilor de acordare a drepturilor de echipament, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2908/C/201369;

4. Ordinul minstrului justiției nr. 340/C din 3 februarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de testare a aptitudinilor şi a cunoştinţelor de limba română, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier de probaţiune a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene pentru exercitarea acestei profesii în România70;

5. Ordinul minstrului justiției nr. 824/C din 7 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1226/C/200971;

6. Ordinul minstrului justiției nr. 999/C din 21 martie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare şi de actualizare a pensiilor militare de stat72;

7. Ordinul ministrului justiției nr. 942/ din 15 martie 2016 privind aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Spitalului ”Prof. Constantin Angelescu”, altele decât cele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate73;

8. Ordinul ministrului justiției nr. 1297/C din 8 aprilie 2016 pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecţiei vizuale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare74;

9. Ordinul ministrului justiției nr. 1470/C din 15 aprilie 2016 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1643/C/201575;

10. Ordinul ministrului justiției nr. 1339/C din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a funcţiilor de director general, director general

68 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.71 din 1 februarie 2016;69 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.107 din 11 februarie 2016,70 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.140 din 24 februarie 2016;71 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.203 din 18 martie 2016;72 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.214 din 23 martie 2016;73 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.249 din 4 aprilie 2016;74 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.323 din 27 aprilie 2016;75 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.326din 27 aprilie 2016;

Pagină 105 din 129

Page 106:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

adjunct la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi a funcţiilor de director, director adjunct la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale76;

11. Ordinul ministrului justiției nr. 1325/C 12 aprilie din 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1226/C/200977;

12. Ordinul ministrului justiției nr. 537/C din 15 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar78;

13. Ordinul ministrului justiției nr.1886/C din 10 mai 2016 pentru modificarea alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/C/201379;

14. Ordinul ministrului justiției nr. 2140/C din 6 iunie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune80;

15. Ordinul ministrului justiției nr. 2207/C din 8 iunie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1082/C/201481;

16. Ordinul ministrului justiției nr. 2385/C din 23 iunie 2016 pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit, în condiţiile legii, către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate82;

17. Ordinul ministrului justiției nr. 2562/C din 7 iulie 2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit83;

18. Ordinul ministrului justiției nr. 2384C din 23 iunie 2016 al privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești84;

19. Ordinul ministrului justiției nr 2724/C din 18 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor de

76 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.337 din 3 mai 2016;77 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.339 din 4 mai 2016;78 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.370 din 13 mai 2016;79 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.392 din 23 mai 2016;80 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.445 din 15 iunie 2016;81 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.461 din 22 iunie 2016;82 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.509 din 6 iulie 2016;83 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.524 din 12 iulie 2016;84 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.565 din 26 iulie 2016;

Pagină 106 din 129

Page 107:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

execuție de specialitate criminalistică din cadrul Institutului Național de Expertize Criminalistice și laboratoarelor de expertize criminalistice85;

20. Ordinul ministrului justiției nr. 2657/C din 13 iulie 2016 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotarea personalului de penitenciare86;

21. Ordinul ministrului justiției nr. 3055/C din 2 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară87;

22. Ordinul ministrului justiției nr. 3441/C din 13 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1226/C/200988;

23.  Ordinul ministrului justiției nr. 3338/C din 24 august 2016 privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii „Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi“ din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare89;

24. Ordinul ministrului justiției nr. 3262/C din 16 august 2016 al pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare90;

25. Ordinul ministrului justiției nr. 3511/C din 26 septembrie 2016 privind stabilirea condiţiilor în care poate fi valorificat, pe piaţa liberă, excedentul de produse realizat în gospodăriile agrozootehnice91;

26. Ordinul ministrului justiției nr. 3563/C din 3 octombrie 2016 privind stabilirea cuantumului onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobilele ce au făcut obiectul înregistrării sistematice92;

27. Ordinul ministrului justiției nr. 3540/C din 29 septembrie 2016 pentru completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 46/C/201193;

85 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.582 din 1 august 2016;86 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.638 din 19 august 2016;87 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.708 din 13 septembrie 2016;88 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.738 din 22 septembrie 2016;89 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.745 din 26 septembrie 2016;90 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.754 din 28 septembrie 2016;91 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.778 din 4 octombrie 2016;92 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.784 din 6 octombrie 2016;93 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.801 din 11 octombrie 2016;

Pagină 107 din 129

Page 108:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

28. Ordinul ministrului justiției nr. 3560/C din 3 octombrie 2016 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat în anul 201694;

29. Ordinul ministrului justiției nr. 3561/C din 3 octombrie 2016 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a posturilor de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică şi care vor promova concursul de dobândire a calităţii de notar public în anul 201695;

30. Ordinul ministrului justiției nr. 3562/C din 3 octombrie 2016 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 201696;

31. Ordinul ministrului justiției nr. 3624/C din 13 octombrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2632/C/201497;

32. Ordinul ministrului justiției nr.3848/C din 7 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor privind articolele de curăţenie şi igienă individuală şi colectivă asigurate de către administraţia locului de deţinere98;

33. Ordinul ministrului justiției nr. 3949/C din 10 noiembrie 2016 pentru aprobarea normelor privind asigurarea gratuită de către administraţia locului de deţinere a unui număr de ziare sau publicaţii99;

34. Ordinul ministrului justiției nr. 4.000/C din 10 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor100;

35. Ordinul ministrului justiției nr. 4.181/C din 18 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului justiţiei în scopul corelării cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative101;

36. Ordinul ministrului justiției nr. 4304/C din 5 decembrie 2016 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri102;

37. Ordinul ministrului justiției nr. 4305/C din 5 decembrie 2016 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu

94 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.822 din 18 octombrie 2016;95 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.825 din 19 octombrie 2016;96 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.830 din 20 octombrie 2016;97 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.834 din 21 octombrie 2016;98 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.933 din 21 noiembrie 2016;99 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.954 din 25 noiembrie 2016;100 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.965 din 29 noiembrie 2016;101 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.978 din 6 decembrie 2016;102 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.996 din 12 decembrie 2016;

Pagină 108 din 129

Page 109:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri103;

38. Ordinul ministrului justiției nr. 4344/C din 5 decembrie 2016 al pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate104;

39. Ordinul ministrului justiției nr. 4682/C din 21 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism105.

V.2. PUNCTE DE VEDERE ALE MINISTERULUI JUSTIȚIEI CU PRIVIRE LA PROIECTELE ALTOR INSTITUŢIIPotrivit dispozițiilor legale în vigoare, Ministerul Justiției îndeplinește, prin Direcția Avizare Acte Normative, activitatea de avizare, din punct de vedere al constituţionalităţii, legalităţii şi tehnicii legislative, a proiectelor de acte normative elaborate de alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, ce se supun spre adoptare Guvernului. Pe lângă activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, au fost desfășurate și alte activități precum:

Întocmirea unor puncte de vedere referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari;

Formularea unor puncte de vedere asupra unor excepții de neconstituționalitate a unor dispoziții din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, invocate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale;

Examinarea legilor adoptate de către Parlament şi semnalarea, din cuprinsul acestora, a eventualelor dispoziţii de natură să ridice obiecţii de neconstituţionalitate;

Formularea răspunsului la cererile, sesizările, memoriile adresate Ministerului Justiției de către celelalte ministere, autorităţi publice, cetăţeni şi organizaţii legal constituite care au legătură cu activitate de avizare a actelor normative.

Astfel, în anul 2016, Ministerul Justiției a continuat să desfășoare o activitate intensă în domeniile susmenționate, concretizată în datele prezentate mai jos:TOTAL LUCRĂRI 4058Avizare proiecte acte normative, din care: 2139Legi 121Ordonanţe și ordonanțe de urgență 444Hotărâri ale Guvernului 1569

103 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.996 din 12 decembrie 2016;104 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.1.037 din 22 decembrie 2016;105 publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.1.060 din 29 decembrie 2016;

Pagină 109 din 129

Page 110:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Memorandumuri 5Lucrări cu caracter general, din care: 1919Propuneri legislative 282Excepţii de neconstituţionalitate/nelegalitate 1340Seturi de legi adoptate de Parlament (transmise pentru eventuale sesizări de neconstituţionalitate înainte de promulgare)

20

Petiţii/memorii 25Puncte de vedere solicitate de alte instituţii pe diverse aspecte 97Note de informare 155De asemenea, în cursul anului 2016, Ministerul Justiției prin Direcția Elaborare acte normative, a elaborat puncte de vedere/avize, răspunsuri către alte instituții, astfel:

Puncte de vedere formulate cu privire la propunerile legislative 57Puncte de vedere formulate cu privire la excepții de neconstituționalitate

1100

Întrebări şi Interpelări la care s-a formulat răspuns 190Avize consultative pentru soluţionarea cererilor de graţiere individuală la solicitarea Administrației Prezidențiale

95

Răspunsuri la memoriile adresate Ministerului Justiției 290Puncte de vedere formulate către alte instituții 223

V.3. PRIORITĂŢI LEGISLATIVE PENTRU PERIOADA URMĂTOAREPentru perioada care urmează, activitatea de elaborare acte noramtive se pliază, în principal, pe două direcții: susținerea măsurilor propuse prin proiectele de legi aprobate de Guvern și care urmează a fi dezbatute în Parlament și, respectiv, elaborarea unor noi proiecte de acte normative, care revin, potrivit Planului Anual de Lucru al Guvernului pentru 2017 și Programului Legislativ al Guvernului 2017-2020, Ministerului Justiției. Astfel, Ministerul Justiției urmează a elabora proiecte de legi pentru următoarele domenii de activitate: • În materie penală și procedură penală:

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de procedură penală, precum și pentru completarea art. 79 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Proiectul are ca obiect transpunerea Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 27 din 29 aprilie 2014;

Proiect de Lege pentru transpunerea Directivei 2012/29/CE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor

Pagină 110 din 129

Page 111:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului. Proiectul transpune Directiva 2012/29/UE, potrivit căreia este necesară instituirea unui sistem integrat de protecție a victimelor infracțiunilor, care să asigure acestora o serie de servicii complexe. Acest tip de servicii se impune a fi asigurat de către o instituție care să gestioneze problematica protecției victimelor infracțiunilor la nivel național, cu alocarea corespunzătoare de resurse umane și financiare pentru buna funcționare a acesteia;

Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, a Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară și a Legi nr. 317/2004 priind Consiliul Superior al Magistraturii.

• în domeniul taxelor judiciare de timbru: Potrivit Programului Legislativ al Guvernului și Programului de Guvernare,

legislația în materia taxelor judiciare de timbru necesită o serie de îmbunătățiri, care să corespundă necesităților rezultate din practică și care să vină, totodată, în sprijinul cetățeanului. În acest sens se are în vedere o intervenție legislativă cu privire la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbre, fapt ce urmează a fi realizat fie printr-un proiect de lege distinct, fie în cadrul dezbaterilor parlamentare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, pentru care MJ solicită retrimiterea din plenul Camerei Deputaților la comisii în vederea analizării amendamentelor MJ aprobate de Guvern și transmise Parlamentului.

• în materia cetățeniei: Se impune modificarea legislației în domeniu în scopul clarificării unor

aspecte incidente în procedura de redobândire și acordare a cetăţeniei române (spre exemplu, aceste clarificări privesc modalitatea de dobândire a cetățeniei române de către copilul născut din părinți cetățeni străini sau fără cetățenie, inclusiv în cazul în care numai unul dintre părinții acestuia dobândește cetățenia română, pentru minor fiind obligatorie parcurgerea procedurii de acordare a cetățeniei române odată cu cererea părinților). În acest sens, MJ împreună cu ANC vor elabora un Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991.

• în materia asociațiilor și fundațiilor: Pornindu-se de la dezideratele sociale prezente şi de perspectivă, precum şi

de la disfuncționalitățile semnalate în practică în aplicarea legislației în domeniu, în contextul necesității prevenirii și combaterii finanțării terorismului și având în vedere Raportul Moneyval din 4 aprilie 2014 cu privire la organizațiile fără scop lucrativ prin raportare la Recomandarea 8 FATF, Ministerul Justiției va promova un Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

• statutul unor categorii profesionale a căror reglementare intră în competența MJ:

Pagină 111 din 129

Page 112:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor: MJ urmează a promova un Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. Modificarea dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 293/2004 în ceea ce privește răspunderea disciplinară și patrimonială a funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în vederea punerii de acord a dispozițiilor legale cu Decizia Curții Constituționale nr. 803/2015 – în ceea ce privește răspunderea disciplinară, dar și în vederea clarificării unor aspecte interpretate contradictoriu în practică - referitoare la răspunderea patrimonială a acestei categorii de personal (prin includerea la nivel de lege a unor aspecte reglementate în prezent la nivel de ordin al ministrului justiției);

Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea: MJ urmează a promova un Proiect de Lege privind statutul personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea. Prin prevederile acestui proiect va avea loc o regândire a rolului personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, o responsabilizare a acestei categorii de personal şi o utilizare eficientă a resurselor umane existente la nivelul sistemului judiciar. De asemenea, prin proiect se urmărește punerea de acord a dispozițiilor legale declarate neconstituționale cu prevederile din Legea fundamentală în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 270/2015 din perspectiva neaplicării interdicțiilor și incompatibilităților pe perioada suspendării din funcție și din perspectiva armonizării legislației aplicabile grefierilor cu legislația aplicabilă magistraților, cu privire la suspendarea din funcție.

• în materia societăților: Proiectul de lege privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului,

care are în vedere: codificarea și simplificarea cadrului normativ în materia înregistrării în registrul comerțului; definitivarea reformei registrului comerțului, prin reglementarea procedurii de înregistrare în baza controlului prealabil realizat de registrator (în locul judecătorului delegat la registrul comerțului) și a statutului registratorului și modificarea legislației societare, pentru transformarea unor remedii judiciare în domeniul societăților în remedii administrative, în competența de soluționare a registratorului (ex: în materia dizolvării societăților);

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii societăților nr.31/1990 și a altor acte normative, care are în vedere: valorificarea jurisprudenței și practicii societare dezvoltate de la ultima modificare majoră a legii societăților (2006), sistematizarea actului normativ și adaptarea legii societăților la evoluția structurii mediului de afaceri, prin îmbunătățirea dispozițiilor legale aplicabile micilor afaceri.

• în materia finanţărilor nerambursabile din fonduri publice:

Pagină 112 din 129

Page 113:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, care înlesneşte punerea corectă în aplicare a Legii nr. 350/2005, prin înglobarea în cuprinsul acesteia a unor norme proprii pe modelul legislaţiei achiziţiilor publice. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general stabileşte principiile, cadrul general şi procedura de urmat pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii, a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local, precum şi căile de atac împotriva actului sau deciziei autorităţilor finanţatoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă.

De asemenea, în Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2017, Ministerul Justiției consideră priorități legislative următoarele:

Punerea în acord a Codului penal și a Codului de procedură penală cu excepțiile de neconstituționalitate admise de Curtea Constituțională. Proiectul care contribuie la atingerea acestei priorități este Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal și a Legii nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală;

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală;

Proiectul de lege privind cooperarea cu Curtea Penală Internațională; Ratificarea și punerea în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014. Proiectele care contribuie la atingerea acestei priorități sunt:

proiect de lege de ratificare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014;

proiect de lege pentru punerea în aplicare a Protocolului nr. 16 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, adoptat la Strasbourg la 24 iunie 2013, semnat de România la Strasbourg, la 14 octombrie 2014, precum și pentru modificarea unor acte normative.

Pagină 113 din 129

Page 114:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

ANEXEANEXA NR. 1 - Lista achizițiilor publice efectuate de Ministerul Justiției în anul 2016

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

1 Achiziționare servicii de curățenie Cerere de oferte SC Clean Prest

Activ SRL 19.287,00 154.296,00

2 Achiziționare program legislativ Achiziție directă SC Indaco

Systems SRL 118,80 1.069,20

3Achiziționare servicii de întreținere și reparare circuite telefonice

Achiziție directă SC Dm Sistem Telecom SRL 3.300,00 26.400,00

4 Act adițional servicii de curățenie - SC Clean Prest

Activ SRL - 76.505,10

5Contract subsecvent servicii de telefonie mobila si fixa

- SC Vodafone Roamania SA - 138.560,92

6 Achiziționare servicii curierat rapid Achiziție directă

SC Dhl International Romania SRL

16.666,67 20.000,00

7Achiziționare servicii de întreținere și reparare multifuncționale

Achiziție directă SEAP

SC Expert Copy Service SRL 38,40 1.190,40

8Achiziţionare servicii realizare site web în cadrul proiectului ISEC

Achizitie directa realizata

conform art 19 din OUG

34/2006 cu intocmirea in

prealabil a unui studiu de piata

Websoft IT Smart Solutions

SRL, SC Euromax Tech,

SC Messeda Software, SC Knolos Com

SRL, SC Logic Ecomsol SRL, SC Atlas Tour

SRL

4.583,00 5.500,00

9

Servicii traducere din limba germană în limba română (LOT 1) și traducere din limba română în limba engleză (LOT 2) - proiect ISEC

Achizitie directă cu întocmirea în prealabil a unui studiu de piaţă, în conformitate cu art. 16 din

O.U.G. nr. 34/2006

PFA Pircalab Adriana, PFA Romanescu

Alexandra, HR Specialists

3356 lei fara TVA; 3540 lei

fara TVA;3000

lei fara TVA

 

10Achiziţionare de servicii de traducere engl -rom - Conventie de Grant

Achizitie directă - art. 16 din O.U.G. nr. 34/2006

SC Incolor Art SRL 2.013,60 2.013,60

Pagină 114 din 129

Page 115:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

11 Servicii mentenanta Ecsis si dezvoltare Ecris

Achizitie directa realizata

conform art 19 din OUG

34/2006 cu intocmirea in

prealabil a unui studiu de piata

SC Total Soft SA; SC

Implement 24software SRL

68.640 lei cu T.V.A  

12 Servicii întreţinere ascensoare

Achizitie directa realizata

conform art 19 din OUG

34/2006, cu intocmirea in

prealabil a unui studiu de piata

S.C IFMA S.A 28.427 lei cu T.V.A  

13Asigurarea serviciilor de transport aerian de pasageri

Licitaţie deschisă

organizată prin mijloace

electronice pentru atribuire

Acord cadru valabil 4 ani

Compania Nationala de Transporturi

Aeriene Romane Tarom

SA; SC Dal Travel SRL; SC

Danco Pro Communication SRL; SC Eximtur SRL; SC Marshal Turism SRL; SC

Olimpic International

Turism SRL; SC Sf Travel SRL; SC Travel Time D@R SRL; SC

Weko Tmc SRL; SC Happy Tour

SRL (Oferta respinsa)

  3.581.040,00

14 Achiziţionare echipamente hardware pentru MJ şi instanţele de judecată:- Lot 1 – achizitie servere si licente- Lot 2- aplicatie dispecerizare

Licitaţie deschisă

organizată prin mijloace

electronice cu etapă finală

licitaţie electronică

pentru atribuire Acord cadru de furnizare/LOT,

valabil un an de

Lot 1: SC Synotech Global

Services Romania SRL; Lot 2: SC Net

Brinel SA

1.440.240,004.758.000,00

 

Pagină 115 din 129

Page 116:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

la data semnarii lui

15Lot 1 – achizitie servere si licente (contract subsecvent nr 1)

Contract subsecvent

incheiat in baza acordului cadru

aferent Lot 1

SC Synotech Global Services Romania SRL

1.440.240,00  

16Lot 2- achizitie aplicatie dispecerizare (contract sunsecvent 1)

Contract subsecvent

incheiat in baza acordului cadru

aferent Lot 2

SC Net Brinel SA

4.758.000,00  

17 Servicii de telefonie de tip tel Verde Achiziție directă Telekom

Romania SA 3.500,00 3.500,00

18 Servicii de telefonie fixă Achiziție directă Telekom Romania SA 750,00 750,00

19Servicii de furnizare electronică a informației legislative

Achiziție directăRegia

Autonomă Monitorul Oficial

37.375,00 37.375,00

20Servicii de prestări servicii recertificare a conformității SMC

Achiziție directă cu studiu de

piațăS.C. Srac Cert

SRL 3.360,00 3.360,00

21Servicii mentenanță echipamente climatizare camera serverelor

Achiziție directă cu studiu de

piață

S.C. Synotech Global Services România SRL

27.000,00 27.000,00

22 Servicii mentenanță aparate de aer condiționat

Achiziție directă cu studiu de

piață

S.C. G.C.T. General Clima

Therm SRL11.088,00 11.088,00

23 Servicii de protecție de tip antivirus

Cumpărare directă cu

studiu de piață S.C. Prosoft++

SRL 68.506,02 68.506,02

24 Furnizare carburant auto pt parcul auto al MJ

LD - Acord cadru (contract

subsecvent nr.6)

SC Rompetrol Downstream

SRL20.100,00 20.100,00

25 Furnizare carburant auto pt parcul auto al MJ

LD - Acord cadru (contract

subsecvent nr.7)

SC Rompetrol Downstream

SRL160.800,00 160.800,00

26 Achizitie kit semnatura electronica

Cumparare directa pe SEAP SC Certsign SA 792,00 792,00

27Servicii de întreţinere si actualizare software (mentenaţă Zbuget si

Cumparare directa

SC Zainea Com Serv SRL 22.176,00 22.176,00

Pagină 116 din 129

Page 117:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

Zpersonal)

28 Achizitie kit semnatura electronica

Cumparare directa pe SEAP SC Certsign SA 228,00 228,00

29Achizitie servicii asigurare CASCO pt parcul auto MJ pt 1 an

Achiziție directa cu intocmirea unui studiu de piata, nota de comanda si

atribuire prin SEAP

SC Fast Brokers – Broker De Asigurare-

Reasigurare SRL38.594,00 38.594,00

30

Achizitie servicii monitorizare presa scrisa, audio-video, online, agentii de presa, site-uri de specialitate, flux documentar (calendar lunar de evenimente previzionate interne si externe)

Achiziție directa cu intocmirea unui studiu de

piata

Agentia de presa Agerpres 27.360,00 27.360,00

31 Achizitionare servicii medicina muncii

Achiziție directă cu studiu de piață( SEAP)

Ids Laboratories SRL 6.743,19 6.743,19

32 Achiziție servicii documentații cadastrale

Achiziție directă cu studiu de piață( SEAP)

SC Theotop SRL 19.656,00 19.656,00

33Act aditional contract subsecvent nr.7 carburant pt parcul auto MJ

LD-Acord cadru (act aditional la

contract subsecvent)

SC Rompetrol Downstream

SRL-  

34

Servicii de evaluare independentă a proiectului „Noi instrumente operaţionale pentru organele de cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor”

Achiziție directa cu intocmirea unui studiu de

piata, incheiere contract si

atribuire prin SEAP

SC Think Development &

Consultancy SRL

11.640,00 11.640,00

35

Servicii de auditare financiar-contabila a proiectului „Noi instrumente operaţionale pentru organele de

Achiziție directa cu intocmirea unui studiu de

piata, incheiere de contract si

PFA Ceacalopol Gabriel Radu

Aristide2.940,00 2.940,00

Pagină 117 din 129

Page 118:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

cercetare penală şi autorităţile judiciare din Uniunea Europeană în scopul efectuării de investigaţii financiare în cauze transnaţionale cu componentă de recuperare a produselor infracţiunilor”

atriuire prin SEAP

36 Semnătură electronică pentru 2 persoane Achiziție directă SC Certsign SA 396,00 396,00

37

Servicii de asigurare CASCO pentru cele 19 autovehicule din parcul propriu al Minsiterului Justiției

Achiziție directă SC Interbug SA 30.710,64 28.151,42

38

Servicii de ridicare, transport și depozitare la groapa de gunoi a deșeurilor menajere și industriale

Achiziție directă SC Rosal Grup SRL 9.190,80 13.305,60

39

Servicii de ridicare, transport și depozitare la groapa de gunoi a deșeurilor menajere și industriale

Achiziție directă(act adițional de diminuare)

SC Rosal Grup SRL   11.951,40

40Servicii de supraveghere a 3 instalații de ridicat în domeniul ISCIR (RSVTI)

Achiziție directă PFA Mircea Bujeac 360,00 3.960,00

41     SC Vering DF SRL    

42Servicii de spălăre exterioară și interioară pt.19 autovehicule

Achiziție directă SC Acrion Prodex SRL 1.392,00 12.760,00

43Furnizarea, montarea și punerea în funcție a 2 ascensoare de persoane în baterie Duplex

Cerere de ofertă prin mijlioace electronice

SC Sygler Ascensor SRL 308.880,00 308.880,00

44

Servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești

Negociere fără publicare

prealabilă a unui anunț de

participare

Compania Națională Posta

Română6.044.400,

00 6.044.400,00

45 Servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele

Licitație deschisă prin

mijloace

Compania Națională Posta

Română

15.000.000,00

15.000.000,00

Pagină 118 din 129

Page 119:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

judecătorești electronice

46

Servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești

 Compania

Națională Posta Română

  600.000,00

47

Servicii de prezentare, prelucrare și expediere a actelor de procedură pentru instanțele judecătorești

 Compania

Națională Posta Română

  12.304.000,00

48Servicii de expediere corespondență internă și externă

Achiziție directăCompania

Națională Posta Română

168.000,00 168.000,00

49 Servicii de traducere

Negociere fără publicare

prealabilă a unui anunț de

participare(limba turcă)

SC Gmt Serv Grup SRL 40.000,00 40.000,00

50 Servicii de traducere

Negociere fără publicare

prealabilă a unui anunț de

participare(limba norvegian)

PFA Iosif Ion Mihail 3.000,00 3.000,00

51 Servicii de traducere

Negociere fără publicare

prealabilă a unui anunț de

participare(limba daneză)

PFA Iosif Ion Mihail 1.000,00 1.000,00

52 Servicii de traducere și interpretariat

Negociere fără publicare

prealabilă a unui anunț de

participare(limba maghiară)

PFA Cristian Apolonia Georgeta

6.500,00 6.500,00

53 Servicii de traducere și interpretariat

Negociere fără publicare

prealabilă a unui anunț de

participare(limba maghiară)

PFA Heidari Abdoreza 1.500,00 1.500,00

54Servicii de traducere și interpretariat (engleză, germană, olandeză,

Achiziție directă Qualy Translations 5.832,00 5.832,00

Pagină 119 din 129

Page 120:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

chineză, coreeană, daneză, finlandeză, macedoneană, polonă, hindi, croată, lituană)

55 Servicii de traducere și interpretariat (bulgară) Achiziție directă Boitiuc Ana 666,00 666,00

56Servicii de traducere și interpretariat (slovenă, daneză, polonă, finlandeză, olandeză)

Achiziție directă Puiu Tiberius Constantin 666,00 666,00

57 Servicii de traducere și interpretariat maghiară Achiziție directă

Cristian Apolonia Georgeta

1.332,00 1.332,00

58 Servicii de traducere și interpretariat turcă Achiziție directă

SC Volum Comimpex SRL

(Radu Oana Cecilia)

6.666,00 6.666,00

59 Servicii de traducere și interpretariat persană Achiziție directă Gotea

Alexandra 500,00 500,00

60Servicii de traducere și interpretariat engleză, germană

Achiziție directă Toth Cristian Peter 5.832,00 5.832,00

61Servicii de traducere și interpretariat cehă, rusă, slovacă

Achiziție directă Ianculescu Helliana 832,00 832,00

62 Servicii de traducere și interpretariat albaneză Achiziție directă Mușat Ledia 500,00 500,00

63 Servicii de traducere și interpretariat sârbă Achiziție directă Popp Rodica

Maria 1.666,00 1.666,00

64 Servicii de traducere și interpretariat arabă Achiziție directă Wanis Bassam 2.500,00 2.500,00

65 Servicii de traducere și interpretariat arabă Achiziție directă Al Tume Tarek 2.500,00 2.500,00

66 Servicii de traducere și interpretariat portugheză Achiziție directă Pasache

Gabriela Liliana 1.000,00 1.000,00

67 Servicii de traducere și interpretariat suedeză Achiziție directă Voinea Nicoleta 500,00 500,00

68Servicii de traducere și interpretariat rusă și ucraineană

Achiziție directă Manta Cristina 4.166,00 4.166,00

69Servicii de traducere și interpretariat engleză și franceză

Achiziție directă Rauș Mona Manuela 11.666,00 11.666,00

Pagină 120 din 129

Page 121:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

70Servicii de traducere și interpretariat engleză și germană

Achiziție directă Pîrcălab Adriana 5.832,00 5.832,00

71 Servicii de traducere și interpretariat germană Achiziție directă Daiana

Alexandru 2.500,00 2.500,00

72 Servicii de traducere și interpretariat spaniolă Achiziție directă Stoica Daniela 5.000,00 5.000,00

73Servicii de traducere și interpretariat engleză și franceză

Achiziție directă Radu Călin Bacali 5.832,00 5.832,00

74 Servicii de traducere și interpretariat rusă Achiziție directă

SC Professional Language Solutions

2.500,00 2.500,00

75 Servicii de traducere și interpretariat engleză Achiziție directă SC Incolor Art

SRL 11.666,00 11.666,00

76Servicii de traducere și interpretariat italiană și franceză

Achiziție directă Cioranu Mioara 10.000,00 10.000,00

77 Servicii de traducere și interpretariat spaniolă Achiziție directă Drafta Elena 5.000,00 5.000,00

78 Servicii de traducere și interpretariat norvegiană Achiziție directă Frișan Andreea 666,00 666,00

79 Servicii de traducere și interpretariat japoneză Achiziție directă Emil Eugen Pop 332,00 332,00

80 Servicii de traducere și interpretariat greacă Achiziție directă Vanghelatu

Traduceri 500,00 500,00

81 Servicii de traducere și interpretariat ebraică Achiziție directă Letiția Malespin 166,00 166,00

82 Servicii de traducere și interpretariat maghiară Achiziție directă

Act Aditional - Cristian Apolonia Georgeta

6.168,00 6.168,00

83 slovenă, daneză, polonă, finlandeză, olandeză Achiziție directă

Act Aditional - Puiu Tiberius Constantin

600,00 600,00

84 Servicii de traducere și interpretariat norvegiană Achiziție directă Act Aditional -

Frișan Andreea 1.600,00 1.600,00

85 Servicii de traducere și interpretariat engleză Achiziție directă Act Adițional SC

Incolor Art SRL 14.000,00 14.000,00

86 Servicii de traducere și interpretariat germana Achiziție directă Act Adițional

Pîrcalab Adriana 3.000,00 3.000,00

Pagină 121 din 129

Page 122:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

87 Servicii de traducere și interpretariat rusă Achiziție directă Act Adițional

Manta Cristina 6.000,00 6.000,00

88

Servicii de traducere și interpretariat engleză, germană, olandeză, chineză, coreeană, daneză, finlandeză, macedoneană, polonă, hindi, croată, lituană

Achiziție directăAct Adițional SC

Qualy Translation

8.000,00 8.000,00

89 Servicii de traducere și interpretariat persană Achiziție directă Gotea

Alexandra 250,00 250,00

90 Servicii de traducere și interpretariat portugheză Achiziție directă Pasache

Gabriela 500,00 500,00

91 Servicii de traducere si interpretariat maghiară Achiziție directă

Cristian Apolonia Georgeta

2.500,00 2.500,00

92 Servicii de traducere si interpretariat germană Achiziție directă Alexandra

Daiana 1.250,00 1.250,00

93 Servicii de traducere si interpretariat arabă Achiziție directă AL Tume Tarek 2.500,00 2.500,00

94 Servicii de traducere si interpretariat arabă Achiziție directă Wanis Bassam 1.250,00 1.250,00

95 Servicii de traducere si interpretariat bulgară Achiziție directă Boitiuc Ana 500,00 500,00

96Servicii de traducere si interpretariat franceză și engleză

Achiziție directă Radu Călin Bacali 4.000,00 4.000,00

97Servicii de traducere si interpretariat engleză și germană

Achiziție directă Toth Cristian Peter 6.000,00 6.000,00

98

Servicii de traducere si interpretariat engleză, germană, olandeză, chineză, coreeană, daneză, finlandeză, macedoneană, polonă, hindi, crpatî, lituaniană

Achiziție directă SC Qualy Translations 8.000,00 8.000,00

99Servicii de traducere si interpretariat engleză și franceză

Achiziție directă Mona Manuela Răuș 6.000,00 6.000,00

100 Servicii de traducere si interpretariat spaniola

Achiziție directă Stoica Daniela 500,00 500,00

101 Servicii de traducere si interpretariat italiană și

Achiziție directă Cioranu Mioara 5.000,00 5.000,00

Pagină 122 din 129

Page 123:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

franceză

102 Servicii de traducere si interpretariatengleza Achiziție directă SC Incolor Art 13.000,00 13.000,00

103Servicii de traducere si interpretariat engleză și germană

Achiziție directă Pîrcălab Adriana 12.000,00 12.000,00

104Servicii de traducere si interpretariat rusă și ucraineană

Achiziție directă Manta Cristina 7.000,00 7.000,00

105 Servicii de traducere si interpretariat greaca Achiziție directă Vanghelatu

Traduceri 1.000,00 1.000,00

106 Servicii de traducere si interpretariat ebraica Achiziție directă Letiția Malespin 2.000,00 2.000,00

107Servicii de traducere si interpretariat engleză si ucraineană

Achiziție directă Demirci Oana Valentina 2.000,00 2.000,00

108 Servicii de traducere si interpretariat turca Achiziție directă SC Volum

Comimpex 3.000,00 3.000,00

109 Servicii de traducere si interpretariat spaniola Achiziție directă Drafta Elena 2.500,00 2.500,00

110 Servicii de traducere si interpretariat albaneză Achiziție directă Mușat Ledia 1.000,00 1.000,00

111 Servicii de traducere si interpretariatrusă Achiziție directă

SC Professional Language (Marinescu

1.250,00 1.250,00

112Servicii de traducere si interpretariat slovenă, daneză, polonă, finlandeză, olandeză

Achiziție directă Puiu Tiberius Constantin 2.000,00 2.000,00

113 Suedeză Achiziție directă Voinea Nicoleta 250,00 250,00

114 Servicii de traducere si interpretariat sârbă Achiziție directă Popp Rodica

Maria 800,00 800,00

115Servicii de traducere si interpretariat cehă, rusă , slovacă

Achiziție directă Ianculescu Helliana 500,00 500,00

116Servicii de traducere si interpretariat rusă, ucraineană

Achiziție directă Manta Cristina- act aditional 7.000,00 7.000,00

117Servicii de traducere si interpretariat franceză și engleză

Achiziție directăRadu Călin Bacali -act adițional

3.500,00 3.500,00

118 Servicii de traducere si Achiziție directă Toth Cristian 5.000,00 5.000,00

Pagină 123 din 129

Page 124:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

interpretariat engleză și germană

Peter-act adițional

119 Servicii de traducere si interpretariat japoneză Achiziție directă Emil Eugen Pop 200,00 200,00

120 Servicii de traducere si interpretariat spaniola Achiziție directă Drafta Elena act

aditional 3.000,00 3.000,00

121Servicii de traducere si interpretariat engleză și germană

Achiziție directă Pîrcălab Adriana - act adițional 10.000,00 10.000,00

122 Servicii de traducere si interpretariat norvegiana Achiziție directă Frisan Andreea 400,00 400,00

123 Servicii de traducere si interpretariat spaniola Achiziție directă Drafta Elena act

aditional 2.000,00 2.000,00

124 Servicii de traducere si interpretariat engleza Achiziție directă SC Incolor Art

act aditional 23.000,00 23.000,00

125 Servicii de traducere si interpretariat arabă Achiziție directă Wanis Bassam

act aditional 1.500,00 1.500,00

126 Servicii de traducere si interpretariat arabă Achiziție directă Wanis Bassam

act aditional 10.000,00 10.000,00

127Servicii de traducere si interpretariat italiană și franceză

Achiziție directă Cioranu Mioara act aditional 5.000,00 5.000,00

128Servicii de traducere si interpretariat italiană și franceză

Achiziție directă Cioranu Mioara act aditional 2.000,00 2.000,00

129 Servicii de traducere si interpretariat sarbă Achiziție directă

Popp Rodica Maria act aditional

1.500,00 1.500,00

130 Servicii de traducere si interpretariat turcă Achiziție directă

SC Volum Comimpex(Radu Oana Cecilia)

act aditional nr.1

2.000,00 2.000,00

131 Servicii de traducere si interpretariat turcă Achiziție directă

SC Volum Comimpex(Radu Oana Cecilia)

act aditional nr.2

20.000,00 20.000,00

132Servicii de traducere si interpretariat cehă, rusă , slovacă

Achiziție directăIanculescu Helliana act

aditional nr.1500,00 500,00

Pagină 124 din 129

Page 125:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

133 Servicii de traducere si interpretariat engleză

Contract subsecvent

SC Incolor Art SRL 24.000,00 24.000,00

134Servicii de traducere si interpretariat engleză și germană

Contract subsecvent

Toth Cristian Peter 40.000,00 40.000,00

135 Servicii de traducere si interpretariat sârbă

Contract subsecvent

Popp Rodica Maria 7.000,00 7.000,00

136 Servicii de traducere si interpretariat spaniolă

Contract subsecvent Drafta Eena 20.000,00 20.000,00

137Servicii de traducere si interpretariat cehă, slovacă

Contract subsecvent

Virginia Elena Mehedințeanu 2.500,00 2.500,00

138 Servicii de traducere si interpretariat suedeza

Contract subsecvent Voinea Nicoleta 2.500,00 2.500,00

139 Servicii de traducere si interpretariat engleza

Contract subsecvent

Pircalab Adriana (pt ANABI) 3.758,72 3.758,72

140 Servicii de traducere si interpretariat ucraineană

Contract subsecvent Manta Cristina 13.000,00 13.000,00

141Servicii de traducere si interpretariat engleza, spaniolă

Contract subsecvent

SC Qualy Translation 43.000,00 43.000,00

142Servicii de traducere si interpretariat italiana, franceza

Contract subsecvent Cioranu Mioara 49.000,00 49.000,00

143Servicii de traducere si interpretariat engleză, franceză

Contract subsecvent

SC Super Optimus (Mona Manuela Raus)

31.000,00 31.000,00

144Servicii de traducere si interpretariat engleză, germană

Contract subsecvent Pircalab Adriana 40.000,00 40.000,00

145 Servicii de traducere si interpretariat arabă

Contract subsecvent Wanis Bassam 32.000,00 32.000,00

146 Servicii de traducere si interpretariat portugheză

Contract subsecvent

Pasache Gabriela Liliana 5.000,00 5.000,00

147 Servicii de traducere si interpretariat rusă

Contract subsecvent

SC Professional Language

Solutions SRL21.000,00 21.000,00

148Servicii de traducere si interpretariat cehă, slovacă

Contract subsecvent

Ianculescu Helliana 4.750,00 4.750,00

149 Servicii de traducere si interpretariat engleză

Contract subsecvent

SC Contera Media SRL

22.000,00 22.000,00

Pagină 125 din 129

Page 126:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

150Servicii de traducere si interpretariat engleză, franceză

Contract subsecvent

Radu Călin Bacali 31.000,00 31.000,00

151 Servicii de traducere si interpretariat engleză

Contract subsecvent

SC Contera Media SRL (pt

ANABI)2.000,16 2.000,16

152 Servicii de traducere si interpretariat ucraineană

Contract subsecvent

Demirci Oana-Valentina 5.000,00 5.000,00

153 Servicii de traducere si interpretariat engleză

Contract subsecvent

Pîrcălab Adrriana (pt

ANABI)2.700,00 2.700,00

154 Servicii de traducere si interpretariat rusă

Contract subsecvent

SC Professional Language

Solutions SRL (act aditional de

diminuare)

-1.000,00 -1.000,00

155 Servicii de traducere si interpretariat engleza

Contract subsecvent

Toth Cristian Peter (act

aditional de diminuare)

-15.000,00 -15.000,00

156Servicii de traducere si interpretariat engleza si franceza

Contract subsecvent

Radu Călin Bacali(act

aditional de diminuare)

-10.000,00 -10.000,00

157Servicii de traducere si interpretariat engleza si franceza

Contract subsecvent

SC Super Optimus (Mona Manuela Raus)

(act aditional de diminuare)

-10.000,00 -10.000,00

158Servicii de traducere si interpretariat italiana, franceza

Contract subsecvent

SC Cioranu Mioara (act aditional de diminuare)

-25.000,00 -25.000,00

159Servicii de traducere și interpretariat limba engleză

Achiziție directă Pircălab Adriana (act adițional) 3.000,00 3.000,00

160Servicii de traducere și interpretariat limba norvegiană

Achiziție directăFrișan

Andreea(act adițional)

1.600,00 1.600,00

161Servicii de traducere și interpretariat limba engleză

Achiziție directă Incolor Art (act adițional) 1.400,00 14.000,00

Pagină 126 din 129

Page 127:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

162Servicii de traducere și interpretariat limba engleză

Achiziție directăAlexandra

Daiana (act adițional)

2.500,00 2.500,00

163Servicii elaborare raport de evaluare tehnico-financiară post-execuție

Achiziție directă cu studiu de

piațăSC Corasi SRL 9.231,62 9.231,62

164Servicii elaborare raport de evaluare tehnico-financiară post-execuție

Achiziție directă cu studiu de piață( SEAP)

SC Kalans Concept SRL 10.860,72 10.860,72

165 Semnătură electronică pentru 1 persoană

Achiziție directă SEAP SC Certsign SA 108,00 108,00

166 Semnătură electronică pentru 2 persoane(ANABI)

Achiziție directă SEAP SC Certsign SA 288,00 288,00

167 Servicii organizare evenimente

Achiziție directă cu studiu de

piață SC Agentia Dal

Travel SRL 23.416,17 23.416,17

168

Achizitie servicii necesare asistarii MJ ca OP pentru gestionarea programelor finanțate prin MFN 2009-2014

Incheiere contract

subsecvent nr.3 lot 4

Asocierea SC Grupul de

Consultanta pentru

Dezvoltare CGD SRL si Archidata

SRL

8.323,20 8.323,20

169

Achizitie servicii necesare asistarii MJ ca OP pentru gestionarea programelor finanțate prin MFN 2009-2014

Incheiere contract

subsecvent nr.2 lot 3

Asocierea SC Avensa

Consulting SRL si SC European

Profiles SA

46.560,00 46.560,00

170

Act aditițional 1 prelungire durata contract subsecvent nr.2 lot 4 - Achizitie servicii necesare asistarii MJ ca OP pentru gestionarea programelor finanțate prin MFN 2009-2014

Incheiere act aditional

prelungire durata contract subsecvent nr.2

lot 4

Asocierea SC Grupul de

Consultanta pentru

Dezvoltare CGD SRL si Archidata

SRL

- -

171

Act aditițional 2 prelungire durata contract subsecvent nr.2 lot 4 - Achizitie servicii necesare asistarii MJ ca OP pentru gestionarea programelor finanțate prin MFN 2009-2014

Incheiere act aditional

prelungire durata contract subsecvent nr.2

lot 4

Asocierea SC Grupul de

Consultanta pentru

Dezvoltare CGD SRL si Archidata

SRL

 - -

172 Licitatie deschisa cu privire la achiziționare de

licitație deschisă prin

SC Amerilex SRL

8.852.940,00

8.852.940,00

Pagină 127 din 129

Page 128:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Nr. Crt.

Obiectul/Denumirea achiziției/contractului/notei de comandă

Procedura de achiziţie

Ofertanţi (Denumire

firmă)

Valoare desemnat

ă câştigătoare (Lei, cu TVA)

Valoare angajată

Legal

(Lei, cu TVA)

hardware aferentă componentei 2 a proiectului ”Îmbunătățirea sistemului de management al cauzelor ECRIS”

mijloace electronice

ANEXA NR. 2 – Organigrama Ministerului Justiție

Pagină 128 din 129

Page 129:  · Web viewDe asemenea, Curtea Constituțională a reținut încălcarea art. 147 alin. (4) din Constituția României, republicată, întrucât legiuitorul nu a respectat Decizia

Pagină 129 din 129