24
Ministarstvo zdravlja Crne Gore n/r ministra doc.dr Miodraga Radunovića Podgorica Poštovani ministre, U skladu sa Vašim dopisom br.02-196 od 23.01.2012.godine,dostavljamo Vam Izvještaj o radu JZU Doma zdravlja Bar za 2011 godinu. S poštovanjem DIREKTOR Borislav Lalević,dipl.pravnik s.r.

 · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Ministarstvo zdravlja Crne Gore

n/r ministra

doc.dr Miodraga Radunovića

Podgorica

Poštovani ministre,

U skladu sa Vašim dopisom br.02-196 od 23.01.2012.godine,dostavljamo Vam Izvještaj o radu JZU Doma zdravlja Bar za 2011 godinu.

S poštovanjem

DIREKTOR

Borislav Lalević,dipl.pravnik s.r.

Page 2:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

JZU DOM ZDRAVLJA BAR

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2011.GODINU

BAR,30.01.2012.GODIN

Page 3:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

JZU Dom zdravlja Bar je ustanova primarne zdravstvene zaštite i rad se odvija kroz rad Izabranih timova za odrasle,djecu i žene i centara i jedinica za podršku.

Tabelarno ćemo prikazati Izvještaj o radu izabranih doktora kroz pregled indikatora kao i uporedni pregled planiranih usluga i planiranog broja bodova sa ostvarenjem usluga i ostvarenje broja bodova za sve organizacione jedinice Doma zdravlja Bar:

Pregled indikatora za izabrane doktore

Indikatori Planirano Ostvareno % izvršenjaID ZA ODRASLEBroj prvih pregleda 52.500 59.633 113.59 %Broj ponovnih pregleda 60.640 65.473 107.97 %Broj propisanih recepata 160.000 204.188 127.62 %Broj naloga za ampuliranu terapiju u DZ 23.000 34.218 148.77 %Vrijednost ljekova 170.000 182.601 107.41 %Vrijednost med.materijala 80.000 15.636 19.55 %Broj uputa za laboratoriju 22.000 26.836 121.98 %Broj uputa na RTG dijagnostiku 11.000 14.904 135.49 %Broj uputa na UZ dijagnostiku 10 0 0.00 %Broj uputa na specijalističke preglede 36.000 48.399 134.44 %Broj uputa na stacionarno liječenje 2.500 3.405 136.20 %Broj kućnih posjeta 4.500 2.311 51.36 %//////////////////////////////ID ZA DJECUBroj prvih pregleda 16.300 18.546 113.78 %Broj ponovnih pregleda 12.129 8.227 67.83 %Broj propisanih recepata 16.000 19.690 12.06 %Broj naloga za ampuliranu terapiju u DZ 3.500 3.939 112.54 %Vrijednost ljekova 22.000 37.785 171.75 %Vrijednost med.materijala 2.000 2.154 107.70 %Broj uputa za laboratoriju 8.000 9.184 114.80 %Broj uputa na RTG dijagnostiku 1.700 1.886 110.94 %Broj uputa na UZ dijagnostiku 100 0 0.00 %Broj uputa na specijalističke preglede 7.000 6.867 98.10 %Broj uputa na stacionarno liječenje 650 831 127.85 %Broj kućnih posjeta 100 48 48.00 %/////////////////////////////ID ZA ŽENE

Page 4:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Broj prvih pregleda 1.308 3061 234.02 %Broj ponovnih pregleda 780 7.934 1.017.18 %Broj propisanih recepata 5.000 6.811 136.22 %Broj naloga za ampuliranu terapiju u DZ 150 229 152.67 %Vrijednost ljekova 500 20 4.00 %Vrijednost med.materijala 500 2.085 417.00 %Broj uputa za laboratoriju 4.500 5.942 132.04 %Broj uputa na RTG dijagnostiku 160 258 161.25 %Broj uputa na UZ dijagnostiku 100 0 0.00 %Broj uputa na specijalističke preglede 2.200 2.809 127.68 %Broj uputa na stacionarno liječenje 1.150 1.385 120.43 %Broj kućnih posjeta 0 0 0.00 %

Uporedni pregled planiranih usluga i planiranog broja bodova sa ostvarenjem usluga i ostvarenja broja bodova u 2011 godini koji se odnosi na JZU Dom zdravlja Bar

Org.jedinica Planirano usluga

Ostvareno usluga

% Izvršenja

Planiran broj bodova

Ostvaren broj bodova

% Izvršenja

ID ZA ODRASLEPreventivne usluge 16.607 7.570 45.58 % 109.650,61 47.083,98 42.94 %Kurativne usluge 135.620 142.449 105.04 % 613.690,50 640.382,55 104.35 %Interven. i procedure 52.840 74.229 140.48 % 60.319.80 91.657.75 151.95 %Ukupno: 205.067 224.248 109.35 % 783.660.91 779.124.28 99.42 %///////////////ID ZA DJECUPreventivne usluge 14.600 14.575 99.83 % 89.427.15 78.849.96 88.17 %Kurativne usluge 32.059 31.473 98.17 % 145.822.55 143.643.25 98.51 %Interven. i procedure 12.556 10.686 85.11 % 17.789.55 15.116.15 84.97 %Ukupno: 59.215 56.734 95.81 % 253.039.25 237.609.36 93.90 %//////////////ID ZA ŽENEPreventivne usluge 5.380 8.149 151.47 % 43.349.20 64.878.00 149.66 %Kurativne usluge 2.533 11.433 451.36 % 10.968.65 47.154.65 429.90 %Interven. i procedure 6.434 15.109 234.83 % 28.030.80 71.757.05 255.99 %Ukupno: 14.347 34.691 241.80 % 82.348.65 183.789.00 223.18 %////////////////Centar za plućne bolesti i TBCPreventivne usluge 75 76 101.33 % 444.00 390.35 87.92 %Kurativne usluge 3.900 2.146 55.03 % 26.640.00 15.027.55 56.41 %Interven. i procedure 3.811 1.933 50.72 % 8.534.45 3.965.40 46.46 %

Page 5:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Ukupno: 7.786 4.155 53.37 % 35.618.45 19.383.30 54.42 %//////////////////Centar za mentalno zdrav.Usluge psihijatra 5.398 6.069 112.43 % 71.893.86 80.774.59 112.35 %Usluge psihologa 1.098 1.464 133.33 % 22.110.50 30.994.85 140.18 %Usluge socijalnog radnika 1.821 0 0.00 % 10.379.70 0.00 0.00 %Ukupno: 8.317 7.533 90.57 % 104.384.06 111.769.44 107.08 %///////////////////Centar za djecu sa pos.potreb.Preventivne usluge pedijatra 2.015 2.432 120.69 % 25.918.50 31.790.40 122.66 %Kurativne usluge pedijatra 160 178 111.25 % 1.536.00 1.762.20 114.73 %Usluge defektologa-logopeda 700 0 0.00 6.825.00 0.00 0.00 %Usluge psihologa 1.05 800 75.61 % 11.311.30 9.317.30 82.37 %Ukupno: 3.933 3.410 86.70 % 45.590.80 42.869.90 94.03 %

////////////////////Centar za dijagnostiku RTG-UZRtg dijagnostika 14.258 16.665 116.88 % 29.775.90 35.394.35 118.87 %UZ dijagnostika 5.010 4.177 83.37 % 38.076.00 31.745.20 83.37 %Stomatološke Rtg pretrage 310 342 110.32 % 378.00 411.00 108.73 %Ukupno: 19.578 21.184 108.20 % 68.229.90 67.550.55 99.00 %//////////////////////Centar za dijagnost.mikrobiol.Ukupno: 45190 44.367 98.18 % 104.366.58 101.742.10 97.49 %////////////////////////Fizikalna ter. primarnog nivoaUsluge 6.924 3.876 55.98 % 17.098.76 17.005.80 99.46 %Usluge specijaliste fiz.medicine 1.300 0 0.00 % 2.928.20 0.00 0.00 %Ukupno: 8.224 3.876 47.13 % 20.026.96 17.005.50 84.91 %//////////////////////////Jedinica za patronažuBabinjare,novorođ.odojče... 5.500 5.209 94.71 % 42.900.00 40.630.20 94.71 %Hron.boles. i inval.osobe 4.100 250 6.10 % 31.980.00 1.950.00 6.10 %Promocija zdravlja 10.350 5.459 52.74 % 86.58.00 42.580.20 49.18 %Tretmani i postupci 8.440 20.606 244.15 % 62.608.00 147.739.80 235.98 %Ukupno: 18.790 26.065 138.72 % 149.188.00 190.320.00 127.57 %U K U P N O : 390.447 426.263 108.40 % 1.646.453.56 1.751.163.43 105.98 %

Želimo istaći da Mikrobiološka laboratorija Doma zdravlja Bar značajan broj usluga vrši za ležeće pacijente Opšte bolnice Bar (18.383 u 2011.godini).

Page 6:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Raspored sredstava po budžetu od strane RFZ za JZU Dom zdravlja Bar za 2011 godinu

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Ostala lična primanja

Ljekovi i medicinski sredstva

Materijalni troškovi

Investiciona ulaganja

Ukupno

1.761.165,00 32.384,00 209.224,00 109.989,00 0,00 2.112.761,00

Primljeni sredstva od strane RFZ za 2011 godinu

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Ostala lična primanja

Ljekovi i medicinski sredstva

Materijalni troškovi

Investicionaulaganja

Tehnološki višak

Ukupno

1.537.103.45 23.045.00 295.574.56 211.012.76 0.00 36.432.00 2.103.167.74

Utrošena sredstva JZU Dom zdravlja na osnovu primljenih avansa od RFZ U 2011 godini

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Ostala lična primanja

Ljekovi i medicinski sredstva

Materijalni troškovi

Investiciona ulaganja

Tehnološki višak

Ukupno

1.537.103.45 23.045.00 295.574.56 210.753.07 0.00 36.432.00 2.102.908.05

Utrošena sredstva za bruto zarade na teret JZU Dom zdravlja Bar ( sopstvena sredstva )

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca199.389.54

Page 7:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Dom zdravlja Bar u organizacionom dijelu sadrži organizacione jedinice :Medicinu rada,Sanitarnu hemiju i Sportsku medicinu kao specifičnosti ove Ustanove.

PREGLED PRIHODA I RASHODA OSTVARENIH PRUŽANJEM SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U JZU DOM ZDRAVLJA BAR ZA PERIOD 01.01.2011 – 31.12.2011

Opis01.01.2011 – 31.12.2011

Prihodi Iznos Rashodi Iznos Kadar zaposlenih

Broj zaposleni

hMedicina rada

Na žiro-račun 54.920.20 Bruto zarade 25.966.28 Doktor medicine rada

1

Blagajna 156.494.41 Ugovori u vezi med.rada 7.693.83 Medicinska sestra

1

UKUPNO: 211.414.61 Troškovi sanitetskog materijala

29.12 UKUPNO: 2

Očna ambulanta“VID“ pregledi

12.605

Troškovi stručnog usavršavanja

1.409,00

Struja paušalno 1.200,00Voda paušalno 30,00Smeće paušalno 55,00Gorivo za sl.auto 912,00Telefon 541.65

UKUPNO: 50.441.88*********

*************** ******** *********************

********* ************

**************

**Sanitarna

hemijaNa žiro-račun 281.024.82 Bruto zarade 50.223.88 Spec.sanitarn

e hemije1

UKUPNO: 281.024.82 Troškovi stručnog usavršavanja

144.60 Diplomorani tehnolog

1

Telefon 186.12 Ing.prehrambene tehn.

1

Struja paušalno 2.400,00 Sanitarni tehničar

3

Voda paušalno 140,00 UKUPNO: 6Smeće paušalno 140,00Ugovor o radu u vezi sanit. hemije

537.99

Page 8:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Bruto zarade 2 zaposlena u HES-u

16.116.41

Putni troškovi paušalno za teren

4.000.00 2rad.x4danax52nedeljex

8,25+ostalo

Gorivo za sl.auto za izlazak na teren

7.470.00

UKUPNO: 89.619.91********

************* ******** ********************

********* ***********

**************

***Sportska medicina

Na žiro-račun 1.015.64 Bruto zarade 6.915.69 Medicinska sestra

1

UKUPNO: 1.015.64 Ugovori u vezi sportske medicine

845.22 UKUPNO: 1

UKUPNO: 7.760.91

Medicina rada je ukupno pružila 4733 usluge u 2011.godini

Sanitarna hemija 2285 usluga.

HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKA SLUŽBA

Higijensko-epidemiološka služba u Domu zdravlja u Baru postoji od početka 80-tih godina. HE služba se bavi prevencijom, očuvanjem i unapređenjem zdravlja ljudi i sredine u kojoj oni žive i rade. Svoj rad HE služba kroz delatnost higijene ostvaruje monitoringom resursa životne sredine, a pre svega vode za piće, vode za rekreaciju, životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, praćenjem higijensko-sanitarnih uslova u ustanovama od javnog značaja kao i unapređenjem ishrane. Kroz delatnost epidemiologije HE služba, sprovodi nadzor nad zaraznim bolestima, koordinira i sprovodi imunizaciju po epidemiološkim indikacijama, nadzor nad akcidentima (ujedi životinja i povrede na injekcione igle), sanitarne preglede. U okviru prventivno-medicinske zaštite HE služba ima važnu ulogu u vanrednim situacijama.

Broj uzorkovanih voda za 2011. godinu – po opštinama.br.uzoraka

2011.

Ulcinj 207

Bar 634

Budva 762

Tivat 345

Kotor 190

Page 9:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

H.Novi 277

Ukupno 2435

Broj uzorkovanih namirnica za 2011. godinu – po opštinamabr.uzoraka

2011.

Ulcinj 63

Bar 115

Budva 291

Tivat 31

Kotor 111

H.Novi 255

Ukupno 866

Broj uzorkovanih briseva na higijensku ispravnost za 2011. godinu – po opštinamabr.uzoraka

2011.

Ulcinj 194

Bar 898

Budva 660

Tivat 184

Kotor 673

H.Novi 861

Ukupno 3470

Page 10:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

U toku 2011. godine u HE službu je stiglo 527 prijava zaraznih bolesti, urađene su 47 DDD intervencije, aplikovano je 525 vakcina, od kojih je 286 bila protiv žute groznice.

Obavljen je 3725 sanitarni pregled osoba koje rade sa hranom i 457 nastavnog osoblja.

Primljeno je 4946 uzoraka biološkog materijala kroz upute izabranih doktora.

Rezidualni hlor bez uzorkovanja je izmjeren 634 puta.

Od ukupno 112 ujedenih lica (od strane životinja), nadzor bez vakcinacije je obavljen 65 puta, dok je kod 47 osoba započeta imunizacija.

Povratnika sa hadžiluka nad kojima je vršen nadzor je bilo 6.

Higijensko sanitarni nadzor: - nad predškolskim ustanovama - 91

- osnovnim školama - 180- srednjim škoama - 27- dom za smeštaj učenika - 12

SAVJETOVALIŠTA

U okviru primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Bar rade Populacono savjetovalište,Savjetovalište za mlade,Savjetovalište za reproduktivno zdravlje i Savjetovalište za HIV.

U ovim savjetovalištima rad se koordinira i obavlja od strane Izabranih doktora u saradnji sa sestrama u savijetovalištima na način kojim se po Planu utvrđuju potrebna predavanja dajući savijete pacijentima i ostalim zainteresovanim licima u direktnim kontaktima sa osobljem ove ustanove.

Populaciono savjetovalište u 2011 godini je odradilo 166 radionica ;

Page 11:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Savjetovalište za mlade je odradilo 12 radionica odvikavanja od pušenja po metodi Mek Farlanda sa brojem polaznika u grupi 221.Odrađene su 4 kampanje.

JEDINICA ZA SANITETSKI PREVOZ

Jedinica za sanitetski prevoz u toku 2011 imala je 203 prevoza pacijenata do sekundarnog i tercijalnog nivoa i to:

Podgorica.........................77

Risan................................30

Kotor................................9

Igalo................................14

Brezovik...........................8

Bar-bolnica.......................65

TURISTIČKE ORDINACIJE

U cilju pružanja zdravstvenih usluga turistima tokom turističke sezone Dom zdravlja je organizovao rad turističkih ambulanti gdje su pružene sledeće usluge:

PREGLED OBRAČUNA NADOKNADE ZA ID I MEDICINSKE SESTRE U VEZI PRUŽANJA USLUGA INOSTRANIM TURISTIMA U 2011 GODINU

Mjesec Broj pregledanih pacijenata Iznos na ime troškova06.2011 354 949.0107.2011 1.110 2.932.5708.2011 1.466 3.719.3809.2011 473 1.225.81Ukupno: 3.403 8.826.77

Page 12:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Plaćanje je vršeno na osnovu odluke Odbora direktora da se Izabranim doktorima ima isplatiti 1,50 eura po pregledanom pacijentu, a medicinskim sestrama koje su učestvovale u timu ima isplatiti 0,75 eura po pacijentu kojem su pružile uslugu.

Takođe je bila otvorena i Turistička Ambulanta u Sutomoru u kojoj su angažovana dva doktora i dvije med.sestre čija je nadoknada bila na teret JZU Dom zdravlja Bar

EDUKACIJE I STRUČNA USAVRŠAVANJA

Značajan broj medicinskih radnika(doktora,sesstara i tehničara )je tokom protekle godine prisustvovalo raznim seminarima i edukacijama a u cilju sticanja znanja i razmjene isustavakao kao i praćenja savremenih zdravstvenih standarda.

Dat je tabelarni prikaz stručnih usavršavanja sa utroškom sredstava:

PREGLED ZAPOSLENIH U JZU DOM ZDRAVLJA BAR KOJI SU U TOKU 2011 GODINE BILI NA SLUŽBENOM PUTOVANJU RADI STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Mjesec Prezime i ime Mesto str.usavršavanja Isplaćeni iznos

II.2011 Vukelić Dr Momira Podgorica 16.50Simović Olivera Podgorica 16.50Labović Dr Snežana Podgorica 35.00

III.2011 Stanišljević Dr Miroslav Novi Sad 229.71Kahrović Dr Sabina Novi Sad 229.71Vukelić Dr Momira Beograd 337.50Bošković Dr Radmila Beograd 270.00Kurgaš Dr Hadija Beograd 202.50Stanišljević Dr Miroslav Podgorica 35.00

IV.2011 Gašić Danica Bečići 33.00Vučićević Gordana Bečići 33.00

V.2011 Masoničić Biljana Podgorica 25.00

Page 13:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Šljivančanin Jadranka Čačak 509.76Masoničić Biljana Beograd 69.60

VI.2011 Mitrović Dr Sonja Bečići 33.00Vukelić Dr Momira Zlatibor 472.50Mećikukić Dr Dafina Zlatibor 472.50Labović Dr Snežana Podgorica 43.25Šoškić Biljana Podgorica 16.50

VII.2011 Perović Dr Dušan Podgorica 35.00Vraneš Dr Milenka Zagreb 409.01Vukelić Dr Momira Bečići 16.50Divanović Dr Šemsija Bečići 16.50Bulatović Dr Miodrag Bečići 16.50

VIII.2011 Labović Dr Snežana Novi Sad 720.94Masoničić Biljana Podgorica 25.00

IX.2011 Masoničić Biljana Podgorica 25.00Vukelić Dr Momira Ljubljana 425.00Šuleva Dr Dragica Banja Luka 500.00Labović Dr Snežana Novi Sad 634.28Vraneš Dr Milenka Odesa 1.000.00Marković Zoran Ohrid 637.00Kurgaš Dr Hadija Niš 588.98

X.2011 Perović Dr Dušan Podgorica 35.00Stanišljević Dr Miroslav Bečići 36.00Šuleva Dr Dragica Bečići 36.00Labović Dr Snežana Podgorica 48.00

XI.2011 Hodža Dr Ganimeta Gostivar 303.50Labović Dr Snežana Beograd 623.08Jovićević Dr Ljiljana Beograd 128.00Unkašević Branka Beograd 133.00

XII.2011 Šljivančanin Jadranka Užice 632.10Vukelić Dr Momira Beograd 536.00Jovićević Ljiljana Podgorica 43.56Jovićević Ljiljana Podgorica 56.00

U K U P N O : 10.739.58

Takođe su u 2011 godini održani kursevi doedukacije nekoliko timova Izabranih doktora što je u ukupnom iznosu bilo 6.300.30 eura. Osim decembarskog iznosa od 884.51 euro sve ostalo je refundiralo Ministarstvo zdravlja Crne Gore

KOMISIJA ZA KONTROLU KVALITETA

Page 14:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Komisija za kontrolu kvaliteta je u skladu sa svojim godišnjim programom rada sprovela sve aktivnosti na kontroli i podizanju kvaliteta rada u ovoj ustanovi. Sprovela je analizu rada zaposlenih kao i predlog mjera za unaprijeđenje kvaliteta rada , organizaciju rada, planove i antikorupcijske mjere utvrđene Planom i Statutom.

ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

U sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent može dati prigovor po bilo kom osnovu utvrđenom u Zakonu na četiri primjerka .Jedan primjerak se dostavlja direktoru,drugi primjerak arhivi,treći primjerak ostaje u knjizi kod Zaštitnik prava pacijenata a četvrti primjerak se vraća pacijentu kroz odgovor koji se dostavlja.

Putem sredstava informisanja i javnim vidnim isticanjem na određenim mjestima u ustanovi, građani su u potpunosti bili informisani o otpočinjanju rada zaštitnika prava pacijenata u Domu zdravlja Bar.U 2011.godini pristigle su 7 predstavki od strane pacijenata koje nisu imale karakter prigovora na rad i pružene usluge već sugestije kako poboljšati rad u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA

Dom zdravlja Bar svake godine vrši obilježavanje određenih datuma u skladu sa utvrđenim programomWTO pa je tim putem obilježen dan borbe protiv šećerne bolesti ,dan borbe protiv SIDE /AIDS,dan obilježavanja voda,zdrave hrane ,borbe protiv pušenja,plućnih bolesti,i dr.Obilježavanjem ovih značajnih datuma sprovode se određeneaktivnosti kojima se promoviše zdrav način života a ujedno i vrše obuke i savjetovanja čime se daje značaj preveciji bolesti.

AKREDITACIJA SANITARNE HEMIJE

Dobijena je saglasnost akredaticionog tijela Crne Gore na izdavanju akreditacije Sanitarnoj hemiji, gdje su ispoštovani i ispunjene sve pripremne aktivnosti na dovođenju ove službe u sam postupak dodijele akreditacije

DONACIJE

U cilju osavremenjavanja i pomoći Domu Zdravlja Bar izvršena je donacija dva sanitetska vozila od strane nevladinih organizacija i tim putem značjno podigli nivo usluga Jedinice za sanitetski

Page 15:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

prevoz,takođe Dom zdravvlja je dobio aparate i trake za mjerenje šećera(395 aparata za mjerenje šećera 395 lanceta, 790 traka).Centar za djecu sa posebnim potrebama je smješten u prostoru poslovnog centra Bar čiji je prostor obezbjedio "Rotary klub" iz Bara.

OSTALE AKTIVNOSTI

U cilju implementacije Programa rodne ravnopravnosti u Opštini Bar, Dom zdravlja Bar je u saradnji sa lokalnom samoupravom i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava podržao aktivnosti na sprovođenju koncepcije programa i sa svog aspekta pružio besplatne usluge mamografije svim zainterasovanim sugrađankama grada Bara 07.04.2011.-međunarodni dan zdravlja.

Sprovedene su aktivnosti na izlučivanju arhivske građe i njenom sređivanju i odlaganju u skladu sa Zakonomo arhivskoj građi za period od proteklih 30 godina

Urađen je plan upravljanja medicinskim otpadom i u skladu sa njim izvršena klasifikacija ljekova sa zastarelim rokom upotrebe u količini od 2 tone dobijena iz humanitarnog fonda 90 -tih godina.

U cilju nesmetane komunikacije radnika unutar službi Doma zdravlja a od izuzetnog značaja za organizaciju rada Dom zdravlja Bar je radnike umrežio M:tel besplatnim paketom 068 tako da se komunikacija između umreženih vrši besplatno a na teret ustanove ,čime su prevaziđeni problemi nedostupnosti radnika, i u toku radnog vremena svi mobilni aparati moraju biti aktivni.Imenik je dostupan i pacijentima ukoliko nisu ostvarili kontakt putem fiksnih telefona.

Dom zdravlja Bar je iz sopstvenih sredtava pomoći lokalne samouprave u 2011 godini izvršio krečenje fasade objekta što je zanačajno poboljšalo sam izgled ustanove ,čija je fasada prvi put krečena od kada je objekat napravljen.

Objekat Doma zdravlja nije imao upotrebnu dozvolu tako da su sačinjena sva potrebna akta i dobili smo upotrebnu dozvolu . Takođe u potpunos i su urađena i zaokružena ostala normativna akta u skladu sa pozitivnim propisima i datim uputstvima.Sporovi koji su se vodili u Prvostepenim i Višem sudu su okončani u korist Doma zdravlja Bar.

Dom zdravlja Bar svake godine obnavlja Ugovor sa Opštinom Bar,Centrom za socijalni rad i humanitarnom organizacijom" Caritas" iz Bara o zbrinjavanju i pružanju zdravstvenih usluga jednom broju starih i iznemoglih lica.

U infrastrukturnom dijelu Dom zdravlja Bar preduzima značajne napore na poboljšanju uslova i osavremenja postojećih kapaciteta za nesmetan rad svih službi.U tom pravcu izvršena je opravka i nabavka kancelarijskog namještaja,kancelarijskog

Page 16:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

materijala,servisiranjeopreme,klima uređaja,opravke elektroinstalacija, računara,održavanje voznog parka,nabavke frižidera za čuvanje vakcina i dr .materijala koji moraju imati utvrđene uslove, Održavanje agregata , kotlarnice, kao i niz drugih aktivnosti na ukupnom održavanju objekta Doma zdravljai ambulanti koje su prostorno smještene u Ostrosu,Pečuricama,Starom Baru i Sutomoru,iz kojih su proistekli sledeći troškovi:

Pregled nastalih pojedinih troškova u toku poslovanja u 2011 godini

Naziv troškova IznosTroškovi električne energije 51.649.91Troškovi za lož ulje 6.739.90Troškovi za gorivo za vozila 61.027.63Troškovi za vodu 6.966.38Troškovi za smeće 9.232.70Troškovi telefona(fiksni i mob.) i pošt.pošiljki 31.313.51Troškovi bankarske provizije 7.299.62Troškovi sl.putovanja u zemlji 19.890.33Troškovi sl-putovanja u inostranstvu 11.275.78Troškovi usluga informisanja 6.329.68Troškovi advokatskih usluga 3.450.00Troškovi reprezentacije 6.734.71Troškovi tekućih popravki i održavanja zgrade 24.042.38Troškovi ostalih opštih usluga 57.744.20Troškovi kancelariskog materijala 29.904.60Troškovi štampanja obrazaca 11.540.74Troškovi sredstava za higijenu 18.384.53Troškovi teh.materijala 10.474.00Troškovi rezervnih djelova za vozila 2.176.62Troškovi za uniforme 18.384.53Troškovi nastali po rješenjima sudova 4.385.95Troškovi nabavke opreme za administraciju 7.695.41Troškovi za servisiranje vozila 18.212.54Troškovi servisiranja opreme 4.078.62Troškovi servisiranja laboratoriske opreme 3.280.07Troškovi obezbjeđenja 16.679.52Troškovi savjetovališta 19.060.91Troškovi za U.O. 6.628.68Troškovi za ostale saradnike 10.656.29Ukupno: 485.239.74

Page 17:  · Web viewU sladu sa Zakonom o zaštiti prava pacijenata u Domu zdravlja Bar je imenovan Zaštitnik prava pacijenata .U tom pravcu je urađena knjiga prigovora u kojoj pacijent

Na osnovu ostvarenih rezultata u 2011 godini ,opšte pozitivne ocijene posebno brojnih korisnika zdravstvenih usluga u ovoj ustanovi,odgovornom i profesionlnom angažovanošću svih zaposlenih, možemo slobodno istaći da je Dom zdravlja Bar sa uspjehom poslovao i sproveo sve zacrtane programe primarne zdravstvene zaštite u protekloj godini.