of 6 /6
Na gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor: - Ere zij God: bew. Jan vd Waart Ere zij God, Ere zij God, In den Hoge In den Hoge In den Hoge Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen! Ere zij God in den Hoge, Ere zij God in den Hoge, Vrede op aarde, vrede op aarde Vrede op aarde vrede op aarde in de mensen in de mensen een welbehagen. In de mensen een welbehagen een welbehagen Ere zij God, Ere zij God In den Hoge In den Hoge Vrede op aarde Vrede op aarde In de mensen Een welbehagen Amen, amen Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden die bestemd is voor de diaconie Wil je/wilt u reageren op deze dienst, neem dan contact op met: ds.J.P. van Ark, [email protected] Jan Quintus Zwart , voorzitter: [email protected] De volgende Brugdienst wordt D.V. gehouden op zondag 7 januari om 19.00 uur in de Broederkerk. Voorganger is dan ds. J.D. ten Voorde uit Nunspeet m.m.v. gospelkoor Salvation o.l.v. Henk Hamminga www.facebook.com/brugdienstkampen KERSTZANGDIENST Bovenkerk Kampen Maandag 1 e kerstdag 25 december 2017 om 19.00 uur Voorganger: ds. J.P. van Ark m.m.v. het Hervormd Kerkkoor o.l.v. Harry Hamer Begeleidend organist: Gerwin van der Plaats Organist: Sander van den Houten Thema: ‘’Hopeloos of hoopvol’’ Voor de dienst zingen we: Wij trekken in een lange stoet Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem, Wij gaan uw Koning tegemoet, O, stad Jeruzalem! Gezegend die Zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! Refrein: Wij loven U: Koning en Heer, Koning en Heer , wij loven U, Koning en Heer! Al zijt Gij nu nog maar een kind zo hulpeloos en klein, Wij weten dat het Rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn. Een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Refrein: Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal,

Web viewNa gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor: - Ere zij God: bew. Jan vd Waart. Ere zij God, Ere zij God, In den Hoge. In den Hoge

  • Upload
    lephuc

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web viewNa gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor: - Ere zij God: bew. Jan vd...

Page 1: Web viewNa gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor: - Ere zij God: bew. Jan vd Waart. Ere zij God, Ere zij God, In den Hoge. In den Hoge

Na gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor:- Ere zij God: bew. Jan vd Waart

Ere zij God,Ere zij God,In den HogeIn den HogeIn den Hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde In de mensen een welbehagen! Ere zij God in den Hoge, Ere zij God in den Hoge, Vrede op aarde, vrede op aarde Vrede op aarde vrede op aarde

in de mensenin de menseneen welbehagen.In de menseneen welbehageneen welbehagenEre zij God,Ere zij GodIn den HogeIn den HogeVrede op aardeVrede op aardeIn de mensenEen welbehagen

Amen, amen

Bij de uitgang wordt er een collecte gehouden die bestemd is voor de diaconie

Wil je/wilt u reageren op deze dienst, neem dan contact op met:ds.J.P. van Ark, [email protected] Quintus Zwart, voorzitter: [email protected]

De volgende Brugdienst wordt D.V. gehouden op zondag 7 januari om 19.00 uur in de Broederkerk.Voorganger is dan ds. J.D. ten Voorde uit Nunspeetm.m.v. gospelkoor Salvation o.l.v. Henk Hamminga

www.facebook.com/brugdienstkampen

KERSTZANGDIENST Bovenkerk KampenMaandag 1e kerstdag 25 december 2017 om 19.00 uurVoorganger: ds. J.P. van Ark m.m.v. het Hervormd Kerkkoor o.l.v. Harry Hamer

Begeleidend organist: Gerwin van der Plaats Organist: Sander van den HoutenThema: ‘’Hopeloos of hoopvol’’

Voor de dienst zingen we: Wij trekken in een lange stoetWij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem,Wij gaan uw Koning tegemoet, O, stad Jeruzalem!Gezegend die Zijn komst begroet en knielen wil voor Hem!Refrein: Wij loven U: Koning en Heer, Koning en Heer ,wij loven U, Koning en Heer!

Al zijt Gij nu nog maar een kind zo hulpeloos en klein,Wij weten dat het Rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn.Een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn. Refrein:

Wij gaan op weg naar Bethlehem, daar ligt Hij in een stal,die Koning in Jeruzalem voor eeuwig wezen zal.Laat klinken dan met luider stem en blij bazuingeschal: Refrein:

We zingen samen met het Hervormd Kerkkoor: - Komt allen tezamen

Koor1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. Komt laten wij aanbidden (3X) die koning.

Allen2. De hemelse eng’len, riepen eens de herders,weg van de kudde, naar ’t schamel dak.

Page 2: Web viewNa gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor: - Ere zij God: bew. Jan vd Waart. Ere zij God, Ere zij God, In den Hoge. In den Hoge

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden.Komt laten wij aanbidden (3X) die koning.

- 1- Koor3. Het eeuwige Godswoord, eeuwig Licht des Vaders,zien wij gehuld in het menslijk vlees:goddelijk Kind, gewonden in de doeken!Komt laten wij aanbidden (3X) die koning.

Allen4. O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,neem onze liefd’ in genade aan!U die ons lief hebt, U behoort ons harte!Komt laten wij aanbidden (3X) die koning.

- Nog altijd wordt verteld: D. RavenalNog altijd wordt verteld, dat oud en wonderbaar verhaal, van wat in Bethlehem gebeurde, in elke taal. Het laat je nooit meer los, dat blijde nieuws, dat in die nacht. God’s Zoon op aarde kwam, aan mensen verlossing bracht. ’t Was allang voorspeld, aan mensen doorverteld, en in die nacht kwam onverwacht, de Messias op aarde, de Vredevorst.

Niet rijk in een paleis, maar arm geboren in het stro. Met liefde voor de mens, dat bleek meteen al zo. Voor Hem daarom geen troon, Hij wil als wij, maar heel gewoon, eenvoudig, kwetsbaar klein, geen heerser, maar Heiland zijn. ’t Was allang voorspeld, aan mensen doorverteld, en in die nacht kwam onverwacht, de Messias op aarde, de Vredevorst.

Het spreek de mensen aan, dit oud en toch weer nieuw verhaal. ’t Wordt daarom doorverteld, aan ieder in elke taal. En ’t laat je nooit meer los, het blijde nieuws dat in die nacht. Gods Zoon op aarde kwam, aan mensen verlossing bracht. ’t Was allang voorspeld, aan mensen doorverteld. Kom spoedig op aarde, o Vredevorst. Welkom aan elkaar  We gaan staan en zingen: Hoor de klokken in de toren Hoor de klokken in de toren,hier en ginds en overalKoning Jezus is geboren,Hij die ons bevrijden zal!Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, amen

Hoor de klokken, hoor ze klinkenelke toren wijst omhoog:Zie de duizend sterren blinken-

God heeft mensen op het oog!Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, amen

- 2 - We zingen samen met het Hervormd Kerkkoor:

- Er is een God, die hoort: J. Pel/GC. Stebbins arr. Jan de Graaff Koor1. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart? Er is een God. Er is een God. Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart. Er is een God die hoort. Ga steeds naar Hem om hulp en om raad. Wacht niet te lang ’t is spoedig te laat. Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord. Er is een God die hoort.

Allen2. God schonk Zijn Zoon in Bethlehem’s stal. Heer van het Al. Heer van het Al. Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal. Heerser van ’t gans heelal. Want onze Schepper, Koning der aard, heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard. Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort, Hij is de God die hoort.

- Hoor de eng´len zingen d´eer: Felix Menselsohn-Bartholdie; bew: David Willcocks

Allen1. Hoor, de eng’len zingen d’eer; Van de nieuwgeboren Heer; Vreed’ op aarde, ’t is vervuld; God verzoent der mensen schuld; Voegt u, volken in het koor. Dat weerklinkt de hemel door, Zingt met algemene stem; Voor het kind van Bethlehem! Hoor, de eng’len zingen d’eer; Van de nieuwgeboren Heer.

Koor2. Hij die heerst op ’s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon; Wordt geboren uit een maagd; Op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, Woord dat vleesgeworden zijt. Tussen alle mensen in; In het menselijk gezin; Hoor, de eng’len zingen d’eer; Van de nieuw geboren Heer.

Allen3. Lof aan U die eeuwig leeft; En op aarde vrede geeft; Gij die ons geworden zijt; Taal en teken in de tijd, Al uw glorie legt Gij af; Ons tot redding uit het graf, Dat wij ongerept en rein; Nieuw geboren zouden zijn. Hoor , de eng’len zingen d’eer ; Van de nieuw geboren Heer.

Zegen

Page 3: Web viewNa gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor: - Ere zij God: bew. Jan vd Waart. Ere zij God, Ere zij God, In den Hoge. In den Hoge

- 7 - groot hemels leger dat God prees met de woorden:14‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Johannes 1: 1 – 5 1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5.Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Verkondiging met als thema: ‘’Hopeloos of hoopvol?’  Orgelspel rond het thema van de dienst We zingen: Daar ruist langs de wolkenDaar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,die hemel en aarde verenigt tezaam.Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.Kent gij, kent gij, die naam nog niet?Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,want Hij kwam om zalig te maken op aard;zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.Kent gij, kent gij, die Jezus niet?Die om ons te redden de hemel verliet?

Gebeden 

- 6 - Hoor de klokken in de toren,hoor ze zingen, hoog en laag:Jezus is voor u geboren -het is Christusfeest vandaag!Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, amen Stil gebed, onze hulp en groet We zingen: gezang 134 vers 1, 2 en 3 (lb)1. Eer zij God in onze dagen,eer zij God in deze tijd.Mensen van het welbehagen,roept op aarde vrede uit.Gloria in excelsis Deo,Gloria in excelsis Deo.

2. Eer zij God die onze Vaderen die onze Koning is.Eer zij God die op de aardenaar ons toe gekomen is.Gloria in excelsis Deo,gloria in excelsis Deo.

3. Lam van God, Gij hebt gedragenalle schuld tot elke prijs,geef in onze levensdagenpeis en vreˆ, kyrieleis.Gloria in excelsis Deo,

We gaan zitten

Het Hervormd Kerkkoor zingt:- Away in a manger: W.J. Kirkpatrick; arr. : Henk van der Maten

1. Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down His sweet head. The stars in the bright sky looked down where He lay, the little Lord Jesus, a sleep on the hay.

2. The cattle are lowing, the baby awakes, but little Lord Jesus, no crying He makes. I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky, and stay by my bedside, ‘till morning is nigh.

Page 4: Web viewNa gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor: - Ere zij God: bew. Jan vd Waart. Ere zij God, Ere zij God, In den Hoge. In den Hoge

3. Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay, close by me for ever and love me, I pray. Bless all the dear children in Thy tender care, and take us to heaven to live with Thee there.

- 3 - Nederlandse bewerking:Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer, waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer. De sterren, zij keken van de hemel zo mooi, naar het Kindeke Jezus, hoe hij sliep in het hooi. Door 't loeien der koetjes was het kindje ontwaakt, maar daardoor werd 't kind niet aan 't schreien gemaakt. Heer Jezus, nu ziet Ge uit de hemel ter neer, ik dank u, dat g'eens ook een kindje waart, Heer. O, zegen de kind'ren veraf en dichtbij, Gij houdt van hen allen evenveel als van mij. Gij wilt, dat wij kind'ren, al zijn wij nog klein, bij u in de hemel ook eens zullen zijn.

- De Morgenster Koraal: Sydney Nicholson; bew: Harm HoeveDe morgenster, Immanuël, God met ons. Vanuit de hoge straalt blinkend, wijds en ver, een helder hemellicht; de Morgenster.

1. Want de Messias waarop werd gewacht, is heerlijk verschenen in de stille nacht.

2. Eng’len verwoorden, wat er is geschied; zij loven Gods grootheid in een hemels lied.

3. Over de velden haasten herders voort. Verwonderd gedreven, door het eng’len woord.

4. ’t Kind in de kribbe, daalde van zijn troon, als Redder der wereld: Immanuël, Gods Zoon.

Gebed

We zingen: - Dank U voor deze mooie kerstdagDank U voor deze mooie kerstdagDank U, het maakt ons hier zo blijDank u, dat ik het stil mag zeggen:’t is ook feest voor mij!

Dank U voor ’t kindje in de kribbe|Dank U voor Beth’lhems arme stalDank U dan nu in onze hartenVrede komen zal

- Jezus zegt dat Hij hier van ons verwachtJezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.En Hij wenst dat ieder tot zijn ere schijnt,jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.

- 4 - Jezus zegt ons ook dat ‘t zo donker is,overal op aarde, zond’ en droefenis.Laat ons dan in ‘t duister ‘n helder lichtje zijn;jij in jouw klein hoekje en ik in ‘t mijn.

- Midden in de winternachtMidden in de winternacht ging de hemel open.Die ons ’t heil der wereld bracht. Antwoord op ons hopen.Elke vogel zingt zijn lied. Herders waarom zingt gij niet.Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan.Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen.Christus is geboren.

- Lied 382 vers 1 (Evangelische Liedbundel)Heer Uw licht en Uw liefde schijnenwaar U bent zal de nacht verdwijnenJezus licht van de wereld vernieuw onslevend woord ja Uw waarheid bevrijd onsschijn in mij, schijn door mij

Refrein:kom Jezus komvul dit land met Uw heerlijkheidkom heilge geest stort op ons Uw vuurzend Uw rivierlaat Uw heil heel de aard vervullenspreek Heer Uw woord dat het licht overwint

We lezen uit de Bijbel:Lucas 2: 6 - 206Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.8Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed

Page 5: Web viewNa gesproken amen zingen we samen met het Hervormd Kerkkoor: - Ere zij God: bew. Jan vd Waart. Ere zij God, Ere zij God, In den Hoge. In den Hoge

nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13En plotseling voegde zich bij de engel een - 5 -