Werken naar vermogen Bijdrage voor Sociale Alliantie 7 april 2011

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Dia 1
 • Werken naar vermogen Bijdrage voor Sociale Alliantie 7 april 2011
 • Dia 2
 • Aanleiding Regeling werken naar vermogen (Wnv) Commissie De Vries Reactie Kabinet Balkenende Pilots Werken naar vermogen Regeerakkoord Rutte
 • Dia 3
 • Pilots Pilot 1 - Werkgevers Bereidheid van werkgevers: nieuwe en bestaande projecten Pilot 2 Sw-bedrijven Doorontwikkeling van sw-bedrijven van productie- naar arbeidsontwikkelingsbedrijven Pilot 3: Werkpleinen Verbetering en intensivering dienstverlening werkpleinen
 • Dia 4
 • Vervolg pilots Pilot 4 :Loondispensatie Opdoen van ervaring met loondispensatie: Bevordert loondispensatie de participatie? Pilot moet inzicht geven in: Afbakening doelgroep door toegangtoets Budgetneutraliteit Vaststellen loonwaarde Opnamecapaciteit arbeidsmarkt http://www.ikkan.nl/meebouwenpilots/
 • Dia 5
 • Regeerakkoord Draconische bezuinigingen met grote gevolgen voor sociale zekerheid: 1.Samenvoeging Wwb, WIJ, Wsw en Wajong 2.Aanscherping Wwb 3.Sociale werkvoorziening 4.Taakstelling uitvoeringsorganisaties 5.Re-integratiebudgetten 1 en 2 (en 3) hangen samen
 • Dia 6
 • Regeerakkoord En regeling Wsw, WIJ, WWB en Wajong Uitvoering door gemeenten Wie: alle Wwb-ers, Wajongers, Wsw-ers indicatie BW (ook op wachtlijst), WIJ- jongeren Werken met loondispensatie, uitkering aanvullend tot max WML (werken moet lonen) Re-integratiemiddelen alleen voor kwetsbare groepen
 • Dia 7
 • Tijdslijn Regeling Wnv Hoofdlijnennotitieapril 2011 Eerste ronde besprekingvoor zomer Voorstel wetnajaar Invoering1 januari 2012 Reel? Stand van zaken Van belang: eerst Wwb voorstellen, dan pas Regeling Wnv
 • Dia 8
 • Gevolgen voor Wajong Alle Wajongers opnieuw gekeurd Voor Wajongers zonder arbeidsmogelijkheden: uitkering 75%. Blijft onder verantwoordelijkheid UWV Voor Wajongers met arbeidsmogelijkheden: uitkering daalt met 5%. Vermogenstoets? Partner/huishoudtoets? Nieuwe Wajongers onder Wwb-regiem (nieuw sinds 1-1-2010 of later?) Re-integratie naar gemeenten.
 • Dia 9
 • Aanscherping Wwb Afschaffing algemene heffingskorting (daling 14% op termijn) Afschaffing bijstand inwonenden en toets partnerinkomen vervangen door toets huishoudinkomen Invoering verplichte tegenprestatie Normering gemeentelijk minimabeleid op 110% WML
 • Dia 10
 • Gevolgen Wsw Huidige gendiceerden BW op wachtlijst vallen ws onder nieuwe regeling Geen herkeuring bestaande Wsw-ers Afname Wsw-plekken met 30.000 Gevolg: Wsw op slot, pensioenfds tekorten?, sw-bedrijven in problemen door verlaging subsidie per plek
 • Dia 11
 • Standpunt FNV - 1 Van groot belang: voldoende werkplekken Beloning cao-loon of WML. Voor werkgever loonkostensubsidie en niet loondispensatie Recht op ondersteuning en goede begeleiding Recht op fatsoenlijke uitkering: Mensen met arbeidshandicap 75% WML en ongetoetste uitkering Geen huishoudtoets, geen afschaffing OHK
 • Dia 12
 • Standpunt FNV 2 Behoud Wsw-plaatsen Detachering is waardevolle aanvulling Wajong: Geef nieuwe Wajong kans Betere afstemming onderwijs arbeidsmarkt Wwb: Huidige wet biedt voldoende sancties om mensen te dwingen Geen afschaffing OHK