Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

 • View
  22

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

Text of Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

 • Finansowanie inwestycji w zakresie odnawialnych rde energii - rodki dostpne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 orazPROW 2007-2013 Andrzej BobrowskiDyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju WsiUrzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

 • Priorytet III rodowisko przyrodniczeDziaanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna rodowisku Cel: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazw i pyw modernizacji systemw przesyowych energii, w tym cieplnej, termomodernizacji, instalacji urzdze filtrujcych i odpylajcych

  zwikszenie efektywnoci energetycznej projekty polegajce m.in. na instalacji nowoczesnych systemw grzewczych z elementami OZE (energia biomasy, energia wiatrowa i geotermiczna, energia soneczna, hydroelektryczna oraz projekty stosujce odnawialne rda energii jako uzupenienie rozwiza konwencjonalnych w energetyce)

 • Rodzaje projektwTermomodernizacja lokalnego rda ciepa i/lub lokalnych ciepowniczych sieci przesyowychTermomodernizacja obiektw uytecznoci publicznej, w tym system grzewczyBudowa i przebudowa lokalnych systemw zaopatrzenia w energi elektryczn (rednie napicia), gaz oraz energi cieplnInstalacja i przebudowa urzdze filtrujcych gazy i urzdze odpylajcych w lokalnych systemach grzewczych

 • Potencjalni BeneficjenciJednostki samorzdu terytorialnego i ich zwizkiJednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadajce osobowo prawnAdministracja rzdowaPodmioty dziaajce w oparciu o umow o partnerstwie publiczno prywatnymLasy PastwowePrzedsibiorcyOrganizacje pozarzdoweJednostki naukowe i szkoy wyszeSpdzielnie i wsplnoty mieszkaniowe, TBSPodmioty prawne zwizkw wyznaniowych

 • Dofinansowanie Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych:projekty nie objte pomoc publiczn 85%projekty objte pomoc publiczn zgodnie z map pomocy regionalnej Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 padziernika 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach RPO (Dz. U. Nr 193, Poz. 1399)

 • DofinansowanieZgodnie z Rozporzdzeniem maksymalny poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 40 %, z tym e:

  w przypadku mikro i maych przedsibiorstw (z wyczeniem sektora transportu) pomoc moe zwikszy si o 20 pkt. procentowych

  w przypadku rednich przedsibiorstw (z wyczeniem sektora transportu) - moe zwikszy si o 10 pkt. procentowych

 • Minimalna/maksymalna warto projektuOd 1 mln PLN wartoci projektu do 20 mln PLN kosztw kwalifikowanych projektu z wyjtkiem:

  - termomodernizacji budynkw uytecznoci publicznej do 10 mln PLN kosztw kwalifikowanych

  - lokalnych systemw zaopatrzenia w gaz do 8 mln PLN kosztw kwalifikowanych

 • Wielko dostpnych rodkw, nabr wnioskw, instytucje

  30,90 mln Euro z EFFR

  nabr wnioskw w III lub IV kwartale 2008 r.

  Instytucj zarzdzajc jest Zarzd Wojewdztwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWW

  Instytucj poredniczc (m.in. nabr wnioskw, patnoci) Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • Priorytet III rodowisko przyrodniczeDziaanie 3.7 Zwikszenie wykorzystania odnawialnych zasobw energiiCel: zwikszenie udziau energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju poprzez tworzenie infrastruktury sucej wykorzystaniu energii pochodzcej ze rde odnawialnych, w tym wsparcie projektw stosujcych OZE jako uzupenienie rozwiza konwencjonalnych np. w elektroenergetyce (kogeneracja)

 • Rodzaje projektwBudowa i rozbudowa:elektrowni wiatrowejkolektorw sonecznych i ogniw fotowoltaicznychurzdze grzewczych opalanych biomaselektrowni wodnych o mocy do 10 MWurzdze grzewczych zasilanych energi geotermicznurzdze do produkcji energii w oparciu o inne typy OZEurzdze i instalacji w ramach kogeneracji energii

 • Rodzaje projektw

  Projekty na rzecz wykorzystania OZE (produkcja energii + przesy) mog dotyczy instalacji urzdze o mocy od 0,25 do 50 MW z wyjtkiem kolektorw sonecznych i ogniw fotowoltaicznych, dla ktrych minimalna moc wynosi 0,1 MW (projekty o wartoci poniej 20 mln PLN kosztw kwalifikowanych)

 • BeneficjenciJednostki samorzdu terytorialnego i ich zwizkiJednostki organizacyjne utworzone przez JST posiadajce osobowo prawnAdministracja rzdowaPodmioty dziaajce w oparciu o umow o partnerstwie publiczno prywatnymLasy PastwowePrzedsibiorcyOrganizacje pozarzdoweJednostki naukowe i szkoy wyszeSpki wodnePodmioty prawne zwizkw wyznaniowych

 • Dofinansowanie Maksymalny udzia rodkw UE w wydatkach kwalifikowanych jak w przypadku dziaania 3.2Maksymalna warto projektu do 20 mln PLN kosztw kwalifikowanych z wyjtkiem:-elektrowni wodnych z instalacj do przesyu-urzdze grzewczych opalanych biomas lub biogazem z instalacj do przesyu-urzdze i instalacji w ramach kogeneracjido 10 mln PLN kosztw kwalifikowanych

 • Wielko dostpnych rodkw, nabr wnioskw, instytucje10,01 mln Euro z EFFRnabr wnioskw w III lub IV kwartale 2008 r.Instytucj zarzdzajc jest Zarzd Wojewdztwa Wielkopolskiego, Departament Polityki Regionalnej UMWWInstytucj poredniczc (m.in. nabr wnioskw, patnoci) Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • Gwny Punkt Informacyjny WRPO 2007 - 2013Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego, 61-846 Pozna, ul. Strzelecka 49 (budynek Victoria Center) tel.: 061 858 12 27 oraz 061 858 12 37www.wrpo.wielkopolskie.ple-mail:info.wrpo@wielkopolskie.pl

 • Program Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007 2013(PROW)

 • Kierunki dziaa w ramach PROW W ramach PROW 2007 2013 przewiduje si wsparcie projektw zwizanych z:

  zakadaniem plantacji rolin na cele energetyczne w ramach Dziaania Modernizacja gospodarstw rolnychwytwarzaniem materiaw energetycznych z biomasy w ramach Dziaa: Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejTworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstwwytwarzania lub dystrybucji energii ze rde odnawialnych, w szczeglnoci wiatru, wody, energii geotermalnej, soca, biogazu albo biomasy w ramach dziaania Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej

 • Modernizacja gospodarstw rolnychBeneficjent:Osoba fizyczna, osoba prawna, spka osobowa, prowadzca dziaalno rolnicz w zakresie produkcji rolinnej lub zwierzcej

  Zakres kosztw kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:zakupu materiau rolinnego (drzewa, krzewy, krzewinki oraz sadzonki, w tym sadzonki rolin energetycznych), do zaoenia plantacji, ktrych okres uytkowania jest duszy ni 5 latgrodzenia, wyposaania plantacji wieloletnich w niezbdne urzdzenia techniczne i technologiczne

 • Modernizacja gospodarstw rolnychPoziom pomocy: 40 - 75% kosztw kwalifikowalnych projektu

  Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. z (na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo rolne w okresie trwania Programu)

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczejBeneficjent:rolnik, domownik, maonek rolnika w rozumieniu przepisw o ubezpieczeniu spoecznym rolnikw

  Zakres kosztw kwalifikowanych obejmuje m.in. koszty:budowy, przebudowy lub remontu poczonego z modernizacj niemieszkalnych obiektw budowlanych wraz z zakupem i montaem instalacji technicznej zakupu maszyn, urzdze, narzdzi, wyposaenia, ktre s niezbdne do osignicia celw projektu

 • Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

  Poziom pomocy: 50 % kosztw kwalifikowanych

  Maksymalna kwota pomocy: 100 tys. z (na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu

 • Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstwBeneficjent:osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktra prowadzi dziaalno jako mikroprzedsibiorstwo zatrudniajce poniej 10 osb i majce obrt nieprzekraczajcy rwnowartoci w z 2 mln euro

  Zakres kosztw kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty:budowy, przebudowy lub remontu poczonego z modernizacj niemieszkalnych obiektw budowlanych wraz z zakupem i montaem instalacji technicznej zakupu maszyn, urzdze, narzdzi, wyposaenia, ktre s niezbdne do osignicia celw projektu

 • Poziom pomocy: 50 % kosztw kwalifikowalnych

  Maksymalna kwota pomocy: 300 tys. z (na jednego beneficjenta w okresie trwania Programu)

  Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw

 • Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiejPomocy udziela si na realizacj m.in. wytwarzania lub dystrybucji energii ze rde odnawialnych, w szczeglnoci wiatru, wody, energii geotermalnej, soca, biogazu albo biomasy. Zakres pomocy obejmuje koszty inwestycyjne, w szczeglnoci: zakup materiaw i wykonanie prac budowlano montaowych, zakup niezbdnego wyposaenia.

  Beneficjent: gmina lub jednostka organizacyjna, dla ktrej organizatorem jest jednostka samorzdu terytorialnego

 • Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiejKryteria dostpu: Pomoc moe by przyznana na projekt realizowany w miejscowoci nalecej do: - gminy wiejskiej lub - gminy miejsko-wiejskiej, z wyczeniem miast liczcych powyej 5 tys. mieszkacw lub - gminy miejskiej, z wyczeniem miejscowoci liczcych powyej 5 tys.

 • Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiejMaksymalna wysoko pomocy na realizacj projektw w jednej gminie, w okresie realizacji Programu, nie moe przekroczy: 3 000 000 z - na projekty w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze rde odnawialnych. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 75% kosztw kwalifikowalnych inwestycji. Wymagany krajowy wkad rodkw publicznych, w wysokoci co najmniej 25% kosztw kwalifikowalnych projektu pochodzi ze rodkw wasnych.

 • Szczegowych informacji udzielaDepartament Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa Wielkopolskiego ul. Kociuszki 95 61-716 Pozna tel. 061 85 41 788 fax 061 85 41 785 www.prow.umww.pl E-mail: dow.sekretariat@umww.pl