William Branham mąż od Boga posłany

 • View
  188

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sprawozdania, świadectwa i widzenia z życia i działalności amerykańskiego ewangelisty Williama Branham

Text of William Branham mąż od Boga posłany

 • Gordon Lindsayprzy wsppracy z Williamem Branhamem

  William Branham

  m od Boga posany

  Sprawozdania, wiadectwa i widzeniaz ycia i dziaalnoci amerykaskiego ewangelisty

  Williama Branham

  PASTOR RUDOLF KAGI WYDAWNICTWO-WEGWEISER

  ZURICH

 • Wydane za osobistym zezwoleniem Williama Branhama

  Tytu amerykaskiego oryginalnego wydania:William Branham A man sent from God

  Tumaczone w Polsce

 • William Branham

 • Zdjcie ze supem ognia nad gow brata Branhama zostao wykonane w styczniu 1950 w Houston, Teras, USA. Zewzgldu na tajemnicze wiato na negatywie nad gow brata Branham, film ten zosta przesany z Douglas Studiodo Dr Georg J. Lacy, rzeczoznawcy kwestionowanych dokumentw dla FBI, ktry ten negatyw zbada na wszelki,stojcy do jego dyspozycji sposb. Stosownie do tego wyda nastpujce orzeczenie: "Jestem mocno przekonany,e ten przedoony mi do sprawdzenia negatyw nie by retuszowany, ani podwjnie nawietlony. Pasekwiata nad gow spowodowany by przez wiato, ktre pado negatyw."

 • Brat Branham w trakcie kazania.

 • Brat Branham u siebie w domu.

 • SPIS TRECI

  Sowo wstpne od tumacza

  Sowo wstpne z angielskiego oryginau (skrcone)

  Rozdziay:

  1. Relacje o wczesnym dziecistwie2. Relacje od pierwszego Boego wezwania a do katastrofalnej powodzi3. wiadectwo o pojawieniu si anioa i jego pocztkowym wpywie na

  dziaalno kaznodziei4. wiadectwa z pierwszych kampanii uzdrowieniowych (1946 i 1947)5. wiadectwa Gordona Lindsaya6. wiadectwa i relacje o kampaniach uzdrowieniowych pnocno-zachodnich (Kanada 1947)7. Sprawozdania z kampanii w poudniowych Stanach Zjednoczonych

  (Florydazima 1947/48)8. Sprawozdania i wiadectwa z kampanii w centrum i rodkowym zachodzie Stanw

  Zjednoczonych (wiosna 1948)9. Relacja z kampanii, ktre si odbyy w poudniowych Stanach w 1949 i

  1950 r. (S to wiadectwa ludzi i Boe potwierdzenia)10. wiadectwa amerykaskich dziennikarzy11. wiadectwo ewangelisty F.F. Boswortha12. Wasne wiadectwo W. Branhama o przeytych widzeniach13. Sprawozdania i wiadectwa z podry po krajach skandynawskich14. Ostatnia ewangelizacja przeprowadzona przez W. Branhama w Hallen-stadion w Zurich 1955

  Sprawozdanie i orzeczenie Georga Lacy

 • SOWO WSTPNE TUMACZA

  Celem opublikowania ksiki jest: uwielbienie Boga. ktrego powiadcza Biblia. Ksikazawiera relacje i wiadectwa przernych naocznych wiadkw i suchaczy o tym, co odwiecznyBg uczyni w yciu Williama Branhama w latach 1909 do 1950. W tej publikacji wypowiada siponad dwudziestu o powanych nazwiskach mczyzn i kobiet, duchownych jak i laikw. Stu te sprawozdania z gazet. Kilka wydarze przytoczonych jest tu powtrnie. Prowadzi to dowikszej wiarogodnoci Boych wydarze. Chodzi tu o fakty, przedewszystkim o te wydarzenia,ktre miay miejsce na pnocnym kontynencie amerykaskim, w wyej podanym czasie. Na kocutej ksiki podane jest sprawozdanie o kampanii ewangelizacyjnej w Skandynawii i ostatnia mowaewangelizacyjna Williama Branhama. ktr wygosi w Hallen-stadion w Zurychu (1955).

  Podczas kiedy pastor G. (Niemcy) w swoim tumaczeniu z angielskiego oryginau uwzgldnia tylko jedn trzeci tekstu, to tutaj wiernie i dosownie opisane jest jego prywatne ycie iskutki jego suby w caej Pnocnej Ameryce. Rwnie wartociowe s porwnania niektrychwiadkw midzy bratem Branhamem a niektrymi postaciami biblijnymi.

  Z tego wszystkiego nie odnosimy wraenia, e mamy w osobie Williama Branhama do czynieniaz jakim chrzecijaskim uwodzicielem. Wszystko, co kiedy mu zarzucano byo wynikiemniewiedzy, nieporozumienia, zazdroci oraz sceptycyzmu, dlatego e przy osdzaniu jego patrzonowicej na amerkaskie osoby towarzyszce i organizatorw ni na ewangelist i Tego, ktryupowani go do tej suby.

  Przy czytaniu tej ksiki trzeba rozway, e William Branham nie mg wywodzi si zadnego pastwowego kocioa. Czego podobnego nie ma w caych Stanach Zjednoczonych. Przezto by on take dzieckiem swej czci ziemi, gdzie niejednemu mogoby si wydawa, e tam jestwszystko pierwotne, improwizowane, wielkoduszne, nie tak jak w Europie. Wszystkie kocioy stam wolne, utworzone przez ludzi, ktrzy z powodu swej wiary zmuszeni byli opuci swojeuropejsk ojczyzn.

  Kaznodzieja, brat William Branham nalea do najwikszego wolnego kocioa baptystycznego(jak stary prezydent Truman). Jako kaznodzieja prowadzi ewangelizacje tam, gdziekolwiek gowzywano (baptyci, metodyci, kongregacjonici, episkopalianie, "Zbory Boe" itd.) On wiadczyo naszym Panu w szdzie tam, gdzie tylko mg, jak dugo drzwi byty otworzone zgodnie z wolBo. Cztery miesice przed jego odejciem zachci mnie jeszcze do wydania tej ksiki, a moimyczeniem jest, aby kady czytelnik zosta wzmocniony w naszej najwitszej wierze w Boga iJego poznaniu, by nikt nie zatrzyma si przy ludzkim narzdziu, lecz przeciwnie, wzi pod uwagnapomnienie angielskiego wydawcy: bymy zwracali uwag na niezgbion wolWszechmocnego. Bg da nam Jezusa za Pana. Jemu naley si wszelka cze i uwielbienie.William Branham by Jego narzdziem, bogato wyposaonym w dary Ducha witego.

  Pastor Rudolf Kagi

 • WSTP Z ANGIELSKIEGO ORYGINAU(skrcony)

  yciorys Williama Branhama jest tak niezwyky i tak ogromnie przekracza wszelk przecitno,e mona by usprawiedliwi tych, ktrzy powiedz, e to wszystko jest niewiarogodne iprzeholowane, gdyby nie byo mnstwa wiadkw, ktrzy prawdziwo tego wszystkiego mogudokumentowa i potwierdzi. Te wydarzenia s oglnie znane i s tego rodzaju, e mog przezkadego uczciwego poszukiwacza by sprawdzone i potem przed Bogiem powiadczone, e On jestgotw i ma ten zamiar nam si znw tak objawi, jak za czasw prorokw i apostow. Historiaycia tego proroka bo on jest prorokiem, chocia tym wyraeniem nie posugujemy si zbytczsto powiadcza nam fakt, e biblijny czas si rozpocz. Brat Branham wiadom jest swego braku wyksztacenia, dlatego czsto usprawiedliwia si przedpublicznoci z tego powodu, ale chtnie opowiada o swoim niskim pochodzeniu i o dugoletniejwalce z bied. Zarozumiao bya mu obca. Tylko w jednej sprawie nie mia zahamowa anipowtpiewa, a to wtedy, gdy szo o jego powoanie. On musia o tym mwi, aby speni zadanie,ktre zostao mu powierzone. Jego poselstwo i zastosowanie jego daru musiay wiatu byobwieszczone. Brat Branham nie przynosi kocioowi adnej nowej nauki, lecz raczej noweodsonicie prawdziwej mocy Boej i zasadniczej prawdy o biblijnych cudach. Jego posannictwo nie ley w tym, aby przynie co nowego kocioowi, o daoby podwalinypod jak now organizacj religijn. To nie byo jego yczeniem ani zamiarem. Daleko wicej, ludBoy, ktry by podzielony, mia teraz przyj do poznania prawdy, e tworzy jedno ciao i przedprzyjciem Jezusa Chrystusa, swego Pana, winien by znowu w jednym duchu zjednoczony. Jego prosta pokora sprawia to, e gdziekolwiek by si znajdowa, publiczno bya zachwycona.Chocia jego powoanie wymaga tego, aby suba jego bya peniona przed ogromnymi masamiludnoci, jego szczerym pragnieniem jest, pozosta przy tym prostym czowiekiem. Dostateczniedobrze wie, e poprzedni wielcy mowie Boy, jeeli tylko odwrcili si od ducha pokory ichrzecijaskiego dowiadczenia, to wtedy opuszczaa ich Boa moc inamaszczenie. Jeeli spojrze wstecz na pocztek tych niezwykych wydarze, to moemy podkreli dzie7.05.1946. Jest to dzie, w ktrym anio Paski osobicie rozmawia z bratem Branhamem i obiecamu, e jeeli pozostanie wierny, to ten wielki duchowy ruch wstrznie wiatem. Jeli znwspojrze na t obietnic, to bya ona dana, nie tylko naszemu kochanemu bratu Branhamowi, ale inam. i moemy obserwowa, e poza tym sabym wspdziaaniem czowieka kryje si niezbadanawola Wszechmocnego, "...ktry tak umiowa wiat, e Syna jednorodzonego nam da".

  Luty 1950 Gordon Lindsay

 • ROZDZIA lRelacje o wczesnym dziecistwie

  We wczesnych godzinach pewnego wspaniaego kwietniowego poranka 1909, w grzystymkraju Kentucky, niedaleko miejscowoci, w ktrej rwno 100 lat temu urodzi si Abraham Lincoln,wpado przez okno wiato do niezwykle skromnej chatki i zatrzymao si nad maym, surowociosanym kiem, w ktrym lea chopczyk o wadze dwa i p kg. Byo to dziecko 15-letniejmatki. W pobliu eczka sta mody ojciec: Charles Branham, w swoim nowym surducie i zeskrzyowanymi rkami na piersiach. Z tej szczeglnej okazji wystroi si nieco, spodziewajc siodwiedzin okolicznych grali. Kiedy zawita poranek, ptaszki zaczy swj piew, a ojcuwydawao si, e gwiazda poranna zacza wieci nieco janiej. Nazwiemy go 'William' , powiedzia uszczliwiony ojciec, kiedy podziwia swegonowonarodzonego syna. To bdzie dobrze pasowa, powiedziaa matka, "gdy mona bdzie doniego mwi Billy". Matka nie przypuszczaa, e rczki tego maego dziecka bd kiedy uyteprzez ywego Boga do wybawiania swego ludu z chorb i innych wizw. Nikt te z otoczenia niepomyla, e to mae, w tak skromnych, grskich warunkach urodzone dziecko, poniesie kiedyposelstwo Ewangelii przez cay wiat. Z caego tamtejszego ludu gralskiego rodzina Branhamwbya najbiedniejsza gralskiego biednych. Lecz drogi Boe s niezbadane. Jak mogaby wwczasuwierzy tamtejsza grska ludno w to, gdyby im to kto powiedzia, e Bg swego czasu uyje terce do wypdzania demonw, do otwierania oczu lepych, uszu guchych, do usuwania guzw rakai do przyprowadzenia tysicy ludzi do pokuty przed otarzem Boym? Nie uwierzyliby te w to, esamoloty polec do niego z ogromn szybkoci ponad caym kontynentem, przywoc mu chorych(sprawozdanie o tych wydarzeniach mona znale w styczniowym numerze z 1953 r. czasopisma"To najlepsze" ang. The Readers Digest) albo, e pocigi i autobusy bd mu dowozi tych ludzi,aby byli uwolnieni, e bd przyjedali z zachodu i wschodu, z poudnia i z pnocy, by sucha odniego prostych i skromnych opowiada o Jezusie Chrystusie Zbawicielu. Kiedy ssiedzi si zjawili, by podziwia noworodka, mieli swoiste uczucie witej bojani. ktrawypeniaa to pomieszczenie. Kto odway si powiedzie, e to nie bya obecno anioa, ktrybrata Branhama prowadzi pod przewodnictwem Boym w rnych okolicznociach jego ycia, apniej osobicie z nim rozmawia? Dokadnie dwa tygodnie pniej przynieli rodzice dziecko, celem pobogosawienia, do Lone-Star domu zgromadze, maego staromodnego kocioa baptystycznego, zbudowanego zsurowych bali i gontw, o brudnej pododze. awki skaday si z desek luno pooonych napniach. To bya pierwsza wizyta kocielna maego Williama Branhama.

  Zachowanie dziecka i matki przed mierci

  Ojciec by drwalem. wic z tego powodu czsto pozostawa poza domem, przewanie w jesieni izimie, kiedy za pogoda uniemoliwiaa podrowanie. W tym czasie matka i dziecko musielipozostawa sami. I tak pewnego razu o mao nie stracili ycia. Zdarzyo si, e kiedy dzieckomiao okoo sze miesicy, a ojciec by daleko poza domem przysza wwczas ogromna burzaniena, ktra trwaa kilka dni i caa okolica zostaa zawiana niegiem. W chatce pozostao niewieleywnoci: matka wybiega na zewntrz by donie ywno i drew no. W tym celu owina nogi wszmaty i wysza do lasu., narbaa maych drzewek, dowloka je do domu i w ten sposb usiowaa

 • podtrzyma ogie i ciepo w chatce. Jednak z dnia na dzie stawaa si coraz sabsza, a straciawszelk nadziej. Kiedy zabrako ywnoci i ciepa, owina siebie i dziecko w ca pociel jakposiadaa i tak oczekiwaa koca. W tym momencie posa Bg ochraniajcego anioa i uratowa im ycie. Ssiad mieszkajcy w znacznej odlegoci od nich, lecz tak, e prawie jeszcze mg widziechatk Branhamw. z jakiego powodu mia dziwne przeczucie o tym. co dzieje si w tym maymszaasie. Od czasu do czasu wci na nw o spoglda tam i za kadym razem by bardziejniespokojny, szczeglnie wtedy, gdy nie widzia unoszcego si dymu z komina. Po kilku dniachumocni si w przekonaniu, e tam jest co nie w porzdku i postanowi zbada spraw mimo. imia do pokonania znaczn odlego i due zaspy niene. Jego obaw y potwierdziy si, kiedy doszed do chaty i nikt nie odzywa si z wewntrz. Nie byoadnych ladw7 opuszczenia chaty, a na dodatek drzwi byy od wewntrz zaryglowane.Zdecydowa si wyway drzwi, a kiedy wszed, przerazi go widok jaki si przed nim rozpostar matka i dziecko owinite w kocach i bliskie mierci z godu i zimna. Serdeczny ssiad postara siszybko o drewno i napali w piecyku tak, e w chatce wnet zrobio si ciepo. Potem wrci doswego domu po ywno. Jego czyn miosierdzia by na czasie. Matka i dziecko powrcili znowudo ycia i wkrtce znaleli si na drodze rekonwalescencji. Niedugo potem rodzina Branhamw przesiedlia si z Kentucky do Indiana, gdzie ojciec znalazprac u pewnego dzierawcy w pobliu Uticy. Po roku przenieli si dalej w dolin w pobliuJeffersonyille (Indiana) do redniej wielkoci miasta, ktre miao si sta miejscem rodzinnymWilliama Branhama.

  ROZDZIA 2

  Sprawozdania o pierwszym wezwaniu Boym a do katastrofalnejpowodzi

  Mino par lat. Chopczyk mia ju okoo siedem lat i rozpocz nauk w szkole wiejskiej,oddalonej o kilka mil na pnoc od Jeffersonville. Wtedy pierwszy raz Bg przemwi do niego.Pozwolimy bratu Branhamowi opowiedzie t histori, o tym niezwykym nawiedzeniu, jegowasnymi sowami.

  Rozkaz Boy

  Pewnego popoudnia zamierzaem przynie wod do domu z odlegoci mniej wicej jednegobudynku blokowego. W poowie drogi, midzy domem a stodo, bya topola. Wanie wrciem zeszkoy, kiedy inni chopcy szli nad staw owi ryby. Pakaem, gdy chciaem i z nimi, lecz ojciecpowiedzia, e mam nanosi wody. Przystanem wic pod drzewem, by nieco odpocz, gdy nagleusyszaem dwik, tak jak gdyby wiatr porusza limi. Zauwayem, e na adnym innym miejscunie wia wiatr. To popoudnie byo niezwykle ciche. Odstpiem nieco od drzewa i zauwayem, etylko w jednym miejscu, w odlegoci okoo jednego metra, wiatr porusza limi tego drzewa.Potem usyszaem gos, ktry mwi: Nie pij, nie pal, i nie zanieczyszczaj w aden sposb swegociaa: bo musisz dla mnie, kiedy bdziesz starszy, wykona dzieo. Przeraziem si do tego stopnia, e od razu uciekem, nikomu o tym wtedy nic nie mwic.Krzyczc wpadem do domu w ramiona mamy, ktra mylaa, e zostaem ukszony przez wa.Powiedziaem jej, e jestem przestraszony, dlatego pooya mnie do ka i wezwaa lekarza, boprzypuszczaa, e doznaem szoku nerwowego. Nigdy wicej nie poszedem do tego drzewa.Chodziem teraz drug stron ogrodu, aby go omija. Wierz, e by to anio Boy przy owymdrzewie, z ktrym w pniejszych latach spotkaem si twarz w twarz i z ktrym miaem potemrozmawia.

 • Boa rka nad chopcem

  Poniewa Bg mia w zamiarze czyni ze mn co szczeglnego, niemogem nigdy pi ani pali.Pewnego dnia szedem z moim ojcem i jeszcze jednym panem nad rzek. Oni zaoferowali mi ykalkoholu, a poniewa chciaem temu mczynie schlebi, przypodoba si, eby mi pozwoliuywa swojej odzi. przymierzyem si do wypicia tego napoju. Lecz w tym momencie, tak jakprawda jest, e teraz mwi, tak prawdziwie odebraem ten sam ton. ktry podobny byszeleszczcym liciom. Kiedy si rozejrzaem i nigdzie nie zauwayem siadu wiejcego wiatru,chciaem ponownie podnie butelk do moich ust. Tym razem usyszaem ten sam szelest, tylkomocniejszy. Tak jak przedtem, ogarn mnie strach. Upuciem butelk i uciekem, podczas gdy mjojciec krzycza za mn miczak. O jak mnie to bolao. Pniej jeszcze byem tak nazwany przezmoj koleank z modych lat, ktrej powiedziaem, e nie pal. Poniewa si namiewaa, wziempapieros i bezwarunkowo zamierzaem go zapali. I znw usyszaem dobrze znany mi szelest,ktry mnie od tego powstrzyma i spowodowa, e papieros odrzuciem daleko od siebie. Dlatego,e nie mogem by taki jak inni ludzie, paczc. opuciem to miejsce, podczas gdy kpinytowarzystwa docieray do moich uszu. Zawsze miaem osobliwe wraenie, jak gdyby kto sta blisko mnie. kto. kto usiuje mi copowiedzie. szczeglnie wtedy, kiedy byem sam. Przy tym wszystkim wydawao si. e nikt mnienie rozumie. Chopcy, z ktrymi pragnem si przyjani, nie chcieli ze mn mie nic do czynieniadlatego, e nie chciaem pi ani pali. A e wszystkie dziewczta pragny taczy, wic i tu niemogem si wczy. Wydawao mi si, e ju przez cae ycie i to susznie pozostan czarnowc, nie znaem bowiem czowieka, ktry by mnie zrozumia, a i ja te nie rozumiaem samegosiebie".

  Wyrasta w trudnociach

  Czsto wydaje si, e wybrane przez Boga narzdzia ludzie, spdzali swe wczeniejsze ycie wrnych troskach i kopotach, niekiedy nawet w skrajnej biedzie. Czasem szczeglnie trzebazakosztowa kielicha goryczy. Wiemy, e nikt tak dobrze nie wspczuje bliniemu w jegopotrzebach i troskach jak ten. co przechodzi podobne dowiadczenia. Rzadko byli ci, ktrych Bgnadzwyczajnie powoa, wychowani w bogatych domach lub arystokratycznych rodzinach. NaszZbawiciel mia za koysk b. Kiedy w smym dniu by obrzezany, jego rodzina jako tradycyjnofiar przyniosa tylko par gobkw. Tak ofiar mogli zoy rodzice, ktrzy byli za biedni. byofiarowa baranka (3 Moj. 12, S). Przeciwnicy Chrystusa pytali Go kiedy. podczas Jegopublicznej dziaalnoci, o penomocnictwa Jego poprzednika. Jana Chrzciciela. Jan ubrany bybowiem w szorstk szat, a jego kazania byy chropowate i dalekie od stylu jakiego uywano wszkoach i jakim posugiwali si uczeni w Pimie. Jezus powiedzia jednak o Janie, e niktnarodzony z niewiasty nie jest wikszy od niego. Zapyta take krytykw: "A co wyszlicie oglda?Czy czowieka w mikkie szaty odzianego? Oto ci, ktrzy mikkie szaty nosz w domach krlewskichmieszkaj ". Chcia im przez to powiedzie, e jeeli rozgldaj si za prorokiem tego wymiaru coJan, wtedy nie naley patrze na cechy zewntrzne, pochodzenie i wyksztacenie. Pokora i charakterlubi si ksztatowa w takim yciu, ktre zostao naznaczone bied, trudnociami i kopotami. To spostrzeenie szczeglnie moemy odnie do ycia Williama Branhama. Pozwlmy jemusamemu powiedzie par sw o swoim dziecistwie i o walce jego ojca z bied. "Byem do mojego ojca tak przywizany, e kiedy ogldaem jego minie przy zawinitychrkawach, mwiem: O, mj ojciec bdzie y sto lat Ojciec mia niezwykle silnie uksztatowaneminie i ramiona, to z powodu cikiej pracy lenej i dlatego wydawao mi si. e nigdy nie umrze.Lecz w wieku 52 lat, kiedy loki jego nie byy jeszcze przyprszone siwizn, skoni swojszlachetn gow na moje ramiona i Bg go zabra. Widywaem ojca z twarz ogorza od socakiedy wraca z wyrbu. Twardo pracowa za 75 centw dziennego wynagrodzenia, aby namzapewni utrzymanie. Pomimo, e pi, kochaem mojego ojca. Niekiedy sprawia mi lanie, lecz tylko wtedy, kiedy byo mi to potrzebne. Posugiwa si grub

 • rzg po to, abym zachowywa dziesi przykaza. Przykazania i rzga wisiay na cianie w tymsamym miejscu. Wychowanie, gdy nie dopisaem, otrzymywaem na zewntrz domu, w szopie.Mimo to kochaem mojego ojca. Kilka lat pniej odda swe serce Chrystusowi, i na kilka godzinprzed mierci, zosta uratowany przez Pana.

  Ndza w rodzinie Branhamw

  Przypominam sobie, jak czsto ojciec musia pracowa ponad siy, aby zapaci podatki. To niejest nieszczcie by biednym, ale czasem jest to ciarem. Pamitam jeszcze, e nie miaemadnych odpowiednich ubra do szkoy. Chodziem do szkoy cay rok bez koszuli. W pobliumieszkaa bogata kobieta, ktra mi podarowaa paszcz z marynarskim znaczkiem na rkawie.Zapinaem konierz wysoko w tym paszczu, a przez to byo mi gorco. Nauczycielka zapytaa mniekiedy: William, dlaczego nie zdejmiesz tego paszcza? Lecz ja nie mogem go zdj, bo niemiaem koszuli. Tak skamaem i powiedziaem: Mnie jest zimno. Wtedy poprosia, abym usiadbliej pieca. I musiaem tam siedzie, a pot spywa ze mnie. Potem znw zapytaa: Rozgrzae siju? A ja musiaem znw skama: Nie, prosz pani. Tak, to by ciki czas. Z moich butwwychodziy palce jak wie gwki. Pniej otrzymaem koszul. Chc wam opowiedzie, co tobya za koszula. Bya to sukienka dziewczca z niesamowit iloci falbanek, ktra pierwotnienaleaa do mojej kuzynki. Obciem spdnic tej sukienki i woyem na siebie. Dumny poszedemdo szkoy. Dzieci zaczy si ze mnie wymiewa. Pytaem ich: 'Dlaczego mnie wymiewacie?'Odpowiaday: "Poniewa woye na siebie dziewczc sukienk. Wtedy znw musiaem kamai powiedziaem: To nie jest prawda: to jest strj Indianina. Jednak nie uwierzyli mi, wic zpaczem wybiegem ze szkoy.

  W pobliu nas mieszka chopak, ktry sprzedawa mae harcerskie czasopisma. Za tootrzymywa co pewien czas mundurek harcerski. Ach. jak ja chciaem mie takie ubranko. Byy toczasy wojenne wic kady, kto by w odpowiednim wieku poborowym, nosi mundur. Zawszepragnem by onierzem, lecz byem za may. Nawet w ostatniej wojnie nie mogem bra udziau,bo wci jeszcze byem za may. Mam czterech braci, ktrzy brali udzia w wojnie. Bg da mijednak mundur, mundur Boy, w ktrym mog chodzi i walczy z chorobami i innyminieszczciami, ktre ludzi wi i trapi. Wwczas jednak podziwiaem ten harcerski mundurek, zkapeluszem i kolanwkami. Kiedy powiedziaem: 'Lioyd, czy zechciaby da mi to ubranie. kiedyprzestaniesz ju je nosi? On odpowiedzia: Tak. Billy, chtnie ci je dam. Lecz o mj Boe. Onnosi i nosi to ubranie niesychanie dugo. Potem nie widywaem go przez pewien czas. Poszedemwic do niego i spytaem: Lioyd. co z tym mundurkiem zrobie? Odpowiedzia: Billy, zobaczczy go jeszcze w domu znajd. Poszuka i stwierdzi. e zostaa tylko jedna nogawka z caegoubrania. Reszt pocia mama na aty do spodni dla taty. Poprosiem wic o t nogawk. a kiedywrciem do domu. wsunem sobie t cz spodni na nog. Przy nogawce by sznurek docigania, wic pocignem go do przodu i tak wyobraaem sobie, e jestem prawdziwymonierzem. Tak wystrojony chciaem pj do szkoy, ale nie wiedziaem jak to zaaranowa.Udaem wic, e jestem ranny w nog i nacignem nogawk. W szkole nauczyciel posa mnie dotablicy. Usiowaem ukry t nog, ktra nie bya okryta. Dzieci wybuchny miechem, a ja zpaczem wracaem do domu, bo nauczyciel odesa mnie z powrotem.

  Przypominam sobie take, jak starym czterokoowym wzkiem, mniej wicej dwa razy wmiesicu jedzilimy do sklepu kolonialnego, by zapaci za towar, przy czym od czasu do czasuwaciciel sklepu obdarowywa nas lizakami. My, mali chopcy, siedzielimy wwczas na wzku iczekalimy na moment, a ojciec wyjdzie ze sklepu i poamie na rwne czci te cukrowe laseczki,

 • sprawiedliwie nas obdzielajc. Mgbym dzisiejszego popoudnia wyj, kupi cae pudekomlecznych czekoladek: ale zapewniam was. e nie smakowayby mi tak dobrze, jak tamten wyrbcukierniczy. Chciaem niejednokrotnie liza w kawaek cukru, wic owinem go w papier i schowaem dokieszeni. Postanowiem mniej wicej do poniedziaku przechowa lizak, by potem znw si nimdelektowa. Moi bracia natomiast dawno wszystko pozjadali i teraz mieli ch na moj cz.Czasem prowadziem z nimi handel. Jeli mi pomagali przy domowych pracach, to pozwalaem imnieco uszczkn z laseczki.

  Nawrcenie

  William Branham jako chopak, nie by jeszcze nawrcony, mimo, e ju otrzymywazadziwiajce Boe objawienia. Jeszcze przez pewien czas opiera si Boemu wezwaniu. Wczternastym roku ycia zosta powanie raniony w czasie polowania i musia przez siedem miesicypozosta w szpitalu. Bg mwi do niego, lecz on nie zwraca na to uwagi. Niemniej jednakwiadom by swego powoania. Poniewa jego rodzicie nie przyznawali si do adnego kocioa (wAmeryce prawie poowa ludnoci nie przynaley do adnego kocioa lub spoecznoci religijnej),wic i std nie otrzymywa adnej zachty. By jednak coraz starszy i nieprzyjaciel prbowazaguszy w nim w saby gos. ktry wci do jego serca przemawia.

  Wychodzi na Zachd Kiedy mia 19 lat. zdecydowa si pj na Zachd, by tam pracowa na farmie. Pewnegowrzeniowego poranka w 1927 roku powiadomi swoj matk, e bierze udzia w wycieczce doTunnel Mill, miejscowoci pooonej mniej wicej okoo 14 mil na pnoc od Jeffersonville.Powiedzia jej to, bo zdawa sobie spraw, e jeli matka dowie si o jego podry na Zachd,zechce go od tego planu powstrzyma. Kiedy wic matka znw co o nim usyszaa. by zamiast wTunnel Mill ju daleko w Phonix w Arizonie. Wprawdzie czu gboko w swoim sercu, e uciekprzed Bogiem. Z pocztku rozkoszowa si nowociami Zachodu i yciem kowboja, lecz wkrtce jak zreszt wszystkie inne przyjemnoci tego wiata spowszedniao mu to cakowicie. Oswoich dowiadczeniach na Zachodzie i o staym bliskim mu powoaniu Boym powiedzia: "Zbyt czsto syszaem powiew wiatru w wysokich sosnach, jak gdybym sysza Jego gos, ktryponad lasem woa: Adamie, gdzie jeste? Gwiazdy zdaway si by tak blisko, e mona by jebyo dotkn rk. Bg zdawa si by blisko. Co, co sobie dobrze o tym kraju przypominam, totamtejsze drogi na tym pustkowiu. Kto. kto oddaliby si od tych drg, mgby z atwocizagin. Czasem turyci odkrywaj mae pustynne kwiatki, oddalaj si za nimi od gwnej drogi,zagbiaj si w pustyni i umieraj z pragnienia. Na drodze chrzecijanina sprawa ma si tak samo. Bg posiada jedn gwn drog, mw i o tymu Izajasza 35. Ona nazywa si drog wit. Czasem mae wiatowe przyjemnoci odcigaj nas zgwnej drogi i przez to tracimy dowiadczenia z Bogiem. Czsto temu. kto zagubi si na pustyni,ukazuje si fatamorgana. Dla tych. ktrzy umieraj z pragnienia, bdzie ona rzek lub jeziorem.Ludzie biegn tam. wyczerpuj si i stwierdzaj, e kpi si tylko w gorcym piasku. Czasemszatan pokae co. o czym mwi. e to sprawi przyjemno. To jest wanie fatamorgana, to jestco, co w rzeczywistoci nie istnieje. Jeeli dacie temu posuch, wtedy doyjecie, jak troski bd siwam pitrzy nad gowami. Nie zwracaj na to uwagi, drogi przyjacielu! Wierz Jezusowi, ktrygodnemu i pragncemu da ywej wody".

  Za wiadomo

  Pewnego dnia brat Branham otrzyma z domu list, e jeden z jego braci jest ciko chory. By toEdward. najbliszy mu wiekiem. William nie przypuszcza. e choroba jest powana i wierzy, eniedugo wszystko bdzie dobrze. Kiedy jednak kilka dni pniej wrci z miasta na farm i

 • przekroczy jadalni, dorczono mu wiadomo, ktra brzmiaa: "Bili. udaj si natychmiast napnocne prerie. To jest bardzo wane". Pobieg tam zaraz i pierwsz osob, ktr tam napotka, by stary dozorca kaplicy Lone Star ktrego nazywano popem. Zrobi gboko smutn twarz i powiedzia: "Chopcze, Billy. mam dlaciebie z wiadomo". Teraz doczy do niego brygadzista i oboje poinformowali go o miercijego brata Edwarda. Moecie sobie wyobrazi jego przeraenie, kiedy sobie uzmysowi, e nigdy wicej nie zobaczyswego brata ywego na tym wiecie. Od tego momentu nastpne wydarzenia szybko si rozwijay.Kadorazowo, gdy sprzeciwia si Bogu, trafiay go tragiczne sytuacje, albo inne cierpienia rnegorodzaju. Jeli za poddawa si Bogu i by Jemu posuszny, bogosawi go Pan i darowa musukcesy. Bez wtpienia z tej lekcji winni skorzysta wszyscy yjcy ludzie. Obymy i my wszyscy mogli nauczy si wiele z tego, co inni musieli przecierpie, zamiast uczysi na wasnych dowiadczeniach.

  Boa powana rozmowa z Williamem Branhamem

  O tych cikich wydarzeniach, pod wpywem ktrych musia si wreszcie nawrci do ywegoBoga, opowiada nam brat Branham co nastpuje:

  "Wiadomo o mierci mojego brata sparaliowaa mnie ze strachu. To by pierwszy miertelnywypadek w naszej rodzinie, a ja wci musz to powiedzie mylaem o tym, czy on by namier przygotowany. Kiedy si odwrciem i spojrzaem na prerie, toczyy si zy po moichpoliczkach. Mylaem o tym, jak przebijalimy si razem jako mali chopcy i jak nam byo le. Bezwystarczajcego poywienia szlimy do szkoy. Palce wyzieray nam z butw i musielimy nosistare paszcze, ktre trzeba byo zapi a pod szyj, poniewa nie mielimy koszul. Przypominamsobie, jak matka pewnego dnia przygotowaa na obiad we wiadrze troch bobu. My nie jadalimypod przymusem jak inne dzieci. Nie moglimy sobie pozwoli na tak ywno jak tamci. Zawszemusielimy je potajemnie. Pamitam, e w tym dniu, kiedy jedlimy ten bb, czulimy si jak naprawdziwej uczcie. Baem si o swoj cz, wrciem wic do domu ju przed poudniem izabraem sobie pen gar zanim brat otrzyma swoj cz. Mylaem o tych wszystkichszczegach, podczas kiedy patrzyem na spalon socem preri. Bardzo chciaem wiedzie, czyBg zabra go po to, by mu da lepsze miejsce. Bg woa mnie znw, lecz ja usiowaem jakzwykle przeciwstawi si Mu. Z powodu pogrzebu zaczem przygotowania do podry dodomu.

  Kiedy kaznodzieja McKinney z kocioa Port-Fulton, ktry jest mi bliski jak ojciec, przemawiana uroczystoci pogrzebowej, wspomnia: Moliwe, e s tutaj niektrzy, co nie znaj Boga. a jelitak jest, to przyjmijcie Go teraz! O. jak uchwyciem si mocniej swego krzesa! Bg znowu o sobieda zna.Odpowiedz Mu, drogi Czytelniku, jeli zawoa!

  Nie chc tego zapomnie, jak moi potrzebujcy podpory, starzy rodzice pakali po pogrzebie.Chtnie wrcibym znowu na Zachd, lecz moja matka usilnie prosia o to, bym zosta. Zgodziemsi pod warunkiem, e znajd prac. Wkrtce te znalazem zajcie w spce dla publicznych pracw Indiana.

  Choroba

  Mniej wicej dwa lata pniej zostaem zatruty gazem, podczas kontroli zegarw w magazynielicznikw w gazowni w New Albany i na skutek tego cierpiaem przez dugie tygodnie.Odwiedziem wszystkich znajomych mi lekarzy, jednake nie doznaem ulgi. Z powoduszkodliwego dziaania gazu cierpiaem na nadkwasot odka. Im duej cierpiaem, tym bardziejpogarsza si mj stan zdrowia. Skierowano mnie do specjalistw w Louisville w Kentucky. Wkocu powiedziano mi, e jest to wyrostek robaczkowy i powinienem podda si operacji.

 • Poniewa nigdy nie odczuwaem blu w boku, nie mogem w to uwierzy, jednak lekarze orzekli,e nie bd mnie duej leczy, jeli nie poddam si operacji. W kocu wyraziem zgod podwarunkiem miejscowego znieczulenia, bym mg ledzi przebieg operacji. yczyem sobie te bykto, kto zna Boga, sta przy mnie. Wierzyem w moc modlitwy, jednak nie umiaem si modli.Do sali operacyjnej przyby pastor pierwszego baptystycznego kocioa. Kiedy ju przeniesienomnie ze stou operacyjnego do ka, poczuem, e sabn. Serce bio sabo. Wyczuwaem bliskamier. Oddech stawa si krtszy i dostrzegaem koniec mojej drogi. Przyjacielu, poczekaj adojdziesz tak daleko, wtedy przypomnisz sobie wiele rzeczy, ktre czynie! Wiedziaem, e nigdynie paliem, nie piem, prowadziem czyste, moralne ycie, lecz poznaem, e nie byem gotw naspotkanie z Bogiem.

  Jeli jeste tylko zimnym i formalnym czonkiem kocioa, kiedy nadejdzie twj koniec,poznasz, e to nie wystarcza. Jeli to jest wszystko, co ty o Bogu wiesz, to prosz ci, zaraz terazpadnij na swoje kolana, aby prosi Jezusa, by pozwoli ci przey znowu zrodzenie, tak jak Onkiedy tego da od Nikodema(Jan 3). O, co za rado potem bdzie: Chwaa Jego imieniowi.

  Bg mwi w sali szpitalnej

  W pokoju szpitalnym zrobio si tak ciemno, jak w duym lesie. Mogem sysze wiatrszeleszczcy limi drzew, lecz wydawao mi si, e to jest bardzo daleko w lesie. Prawdopodobniesyszelicie ju kiedy poryw wiatru poruszajcy limi i przybliajcy si do was. Pomylaem: Tojest mier, ktra chce mnie z sob zabra. O, moja dusza musiaa spotka si z Bogiem;usiowaem si modli, lecz nie udao mi si. Wiatr si przyblia i by coraz goniejszy. Licie drzew szeleciy i nagle poczuem sinieobecny. Wydawao mi si, e jestem znowu maym, bosym chopcem, ktry znalaz si na tejdrodze, pod tym samym drzewem. Usyszaem ten sam gos, ktry powiedzia: Nie pij, nie pal! Ito byy te same licie na tym samym drzewie, ktre syszaem owego pamitnego dnia. Tym razemgos mwi: ,Woaem ci, a ty nie chciae i,. Po raz trzeci powtrzyy si te sowa. Potempowiedziaem: Panie, jeli to Ty jeste, pozwl mi wrci na ziemie. Z dachw i na rogach ulicpragn obwieszcza Ewangeli. Kademu jednemu czowiekowi chc o tym opowiada. Z chwil, kiedy to zjawisko zniko, poczuem si lepiej. Mj lekarz znajdowa si jeszcze wbudynku. Przyszed, popatrzy na mnie i by zaskoczony. Spojrza w ten sposb, jak gdyby myla,e nie yj. Potem powiedzia: Nie jestem czowiekiem uczszczajcym do kocioa: mojapraktyka jest zbyt wielka; lecz jest spraw jasn, e Bg co z tym chopcem uczyni. Nie wiem,dlaczego on to powiedzia. Nikt si w ten sposb tam nie wypowiada. Gdybym wtedy wiedzia to,co teraz wiem, wstabym wwczas z ka i uwielbiabym gono imi Paskie. Po kilku dniachmogem wraca do domu. Lecz byem jeszcze bardzo saby i z powodu wady wzroku musiaemnosi okulary. Gdy na co przez chwil patrzyem, dostawaem zawrotu gowy.

  Odwrt i powoanie

  Byem gotw szuka Boga. Szedem wic od kocioa do kocioa i staraem si znale takiemiejsce, w ktrym wedle starego zwyczaju woaoby ludzi przed otarz (w Europie mwi si awapokuty). Smutne, ale nie znalazem ani jednego. Pewnego wieczoru miaem takie pragnienie za Bogiem, aby Go rzeczywicie dowiadczy, eposzedem do starej szopy, ktra znajdowaa si za domem i usiowaem si modli. Niewiedziaem jednak jak si modli, wic zaczem z Nim (Bogiem) rozmow, tak jakbym rozmawiaz kim innym. W pewnym momencie wniko wiato do tej szopy, utworzyo krzy, a gos z tego krzya mwido mnie w jzyku, ktrego nie rozumiaem. Po chwili odeszo. Byem jak zafascynowany. Kiedy znowu doszedem do siebie, modliem si: Tanie, przyjd prosz jeszcze raz i mw domnie, jeli Ty to jeste'. Od czasu kiedy wrciem ze szpitala, nieustannie zajmowaem si Bibli i

 • w l. Jana 4 przeczytaem: Umiowani, nie wierzcie kademu duchowi, lecz badajcie duchy, czy sod Boga! Wiedziaem, e co mi si ukazao i kiedy si modliem, ukazao si to znowu.Wydawao mi si teraz, e mojej duszy zosta odjty ciar o wadze dziesi cetnarw.Wyskoczyem i pobiegem do domu. Wydawao mi si. e lec. Matka spytaa: Billy, co si stao?Odpowiedziaem: Ja nie wiem, lecz czuj si tak dobrze i lekko. Nie mogem si duej zatrzymaw domu. Co pdzio mnie na zewntrz i musiaem z radoci biega. Byo dla mnie jasne, e jeliBg zechce, abym gosi kazania, to mnie te uleczy. Poszedem zatem do pewnego kocioa, gdziewierzono w namaszczenie olejem i zostaem w jednym momencie uzdrowiony. Zrozumiaem, euczniowie mieli co, czego wikszo usugujcych Sowem nie posiada. Uczniowie byliochrzczeni Duchem witym i dlatego mogli uzdrawia chorych i w Jego imieniu czyni potnecuda. W nastpstwie tego zaczem si modli o chrzest Duchem witym. Mniej wicej szemiesicy pniej Bg speni pewnego dnia to yczenie mego serca. Z wielkiej wiatoci mwi domnie i zleci mi wygasza kazania i modli si za chorymi, ktrych beztrosko chcia z kadejchoroby uzdrowi. Na podstawie tego zaczem gosi Ewangeli i wykonywa wszystko, co On mirozkaza. Od czasu do czasu pytano mnie, czy otrzymaem ju chrzest Duchem witym. To osobliwapytanie zawsze mnie poruszao. Jest rzecz niemoliw, aby jaki dar Ducha witegofunkcjonowa swobodnie, jeliby pojedynczy nosiciel darw nie posiada take dawcy tyche . Po jego nawrceniu i powoaniu do suby ewangelizacyjnej, rozpocz si dla WilliamaBranhama szczliwy okres ycia. W swoim rodzinnym miecie, w Jeftersonville. zaczaewangelizacje w zgromadzeniach namiotowych. Naley zauway, e jako mody 24-letnikaznodzieja, ktry dopiero co wstpi do tej suby, odnosi godne uwagi sukcesy. Szacunkowobrao udzia w tym naboestwie wicej ni 3000 ludzi, z czego znaczna cz si nawrcia. wicejW chrzcie wodnym, ktry towarzyszy temu rozbudzeniowemu zgromadzeniu. w zieo udzia okoo130 osb. W momencie, kiedy chrzci siedemnast osob, pojawio si nad nim nadnaturalnewiato. Cae ogromne zgromadzenie, ktre towarzyszyo tej uroczystoci w dolinie rzeki Ohio,ogldao to zjawisko i potwierdzio je (blisze dane o tym w rozdziale 3). Owej jesieni wybudowali mu ludzie w Jeffersonville. ktrzy w tych zgromadzeniach brali udzia,dom Boy, ktry po dzi dzie zachowa nazw "Branhamtabernakel". Nastpne kilka lat byyowocnym i bogosawionym czasem dla niego. Mia rne wizje o rzeczach, ktrych sens mgzrozumie dopiero po latach, kiedy zostao mu wyjanione obszerne objawienie woli Boejodnonie jego ycia.

  Szczliwe Maestwo

  W cigu tego okresu spotka zacn dziewczyn o nazwisku Hope Brumback, ktr po kilkumiesicach znajomoci przyja owiadczyny Williama i pobrali si. Chcemy, aby 011 sam w jegoprosty, lecz zawsze dramatyczny sposb, jak czyni to na mwnicy, opowiedzia nam o swojejniemiaoci, o pisemnych owiadczynach, oenku i jego nastpstwach. Byem wanie jeszcze maym, prawdziwie niemiaym prowincjonalnym chopcem. Jeli o ty mpomylicie to bdziecie si dziwi, jak ja w ogle mogem si oeni. Spotkaem mia, chrzecijask dziewczyn. Pomylaem, e jest wspaniaa. Moje wymagania wstosunku do kobiety byy, aby ona nie pia i nie palia papierosw. Wtedy byo trudno znale takdziewczyn. Dzisiaj to jest jeszcze trudniejsze. Kochaem t delikatn dziewczyn i pragnem jpolubi. lecz nie miaem na tyle odwagi, by j o to spyta. Lecz musiaem j wkrtce zapyta bya bowiem za bardzo powcigliwa, aby ze mn duo czasu marnowa , gdy atwo mogabyzwrci si do innego. Zarabiaem tylko 20 centw na godzin, a jej ojciec kilkaset dolarw namiesic. Kadego wieczoru. kiedy zamierzaem ja odwiedzi, mwiem sobie: Dzisiaj pjd, aby jzapyta lecz potem czuem si, jakby ogromna kluska tkwia w moim gardle i dlatego nie mogemtego uczyni. Nie wiedziaem co miaem robi. Wiecie co w kocu zrobiem? Napisaem jej list, wktrym spytaem, czy zechce zosta moj on. List ten zawiera nieco wicej romantyzmu anielitylko sam tytu Kochana panno! Daem z siebie wszystko, by napisa dobry list, chocia jestemtego pewny, e to bya ndzna sprawa. Dodaem sobie bodca, by wrzuci list do skrzynki. Lecz

 • przy tym pomylaem, co moe si zdarzy, jeli ten list otrzyma jej matka, ale z drugiej stronyobawiaem si wrczy jej go osobicie. W kocu nabraem odwagi i w poniedziaek ranowrzuciem list do skrzynki. W rod wieczorem spodziewaem si j spotka i towarzyszy wdrodze do kocioa. Przez wszystkie dni poprzedzajce rod chodziem w strachu. W rodwieczorem odwiedziem j. Kiedy do niej szedem, mylaem co te si stanie, jeli jej matkawyjdzie i powie: William Branham! Wiedziaem, e z dziewczyn jako sobie poradz, jednakmatki nie byem pewien.

  W kocu doszedem do drzwi i spytaem o Hope, imi tej dziewczyny. Ona przysza do drzwi ipowiedziaa: Chce pan wej? Odpowiedziaem: Jeli pani nie ma nic przeciwko temu, zajmmiejsce w przednim holu. Byem przekonany, e oni nie zechc mnie przyj w rodku. Onajednak odrzeka: Wic dobrze, za par minut bd wanie gotowa.

  Miaem starego Forda model T, lecz ona powiedziaa: Nie jest daleko do kocioa, chodmypieszo. To mnie zaskoczyo i byem pewien, e co si stao. Poszlimy w gr do kocioa, leczona nic nie mwia. Byem tak obezwadniony tego wieczoru, e nawet nie syszaem o czym mwikaznodzieja. Wy wiecie, e kobieta moe niejednego trzyma w napiciu. Po opuszczeniu kocioaudalimy si drog w d to bya ksiycowa noc. Lecz ona wci nic nie mwia. W kocupomylaem, e ona tego listu pewnie nie otrzymaa. Przez to poczuem si lepiej. Pomylaem, elistonosz prawdopodobnie odda list w inne miejsce i tak przyszedem do siebie. Wtedy onazwrcia si do mnie i powiedziaa: Billy, otrzymaam paski list. Powiedziaem do siebiesamego: Co ja mam teraz zrobi? 'Cz... Cz... Czy przeczytaa go pani? Ona odpowiedziaa: Au,Au! Staem si niespokojny bardziej ni kiedykolwiek. Doszlimy blisko domu. Powiedziaem:Czy pani wszystko przeczytaa? Ona odpowiedziaa Au, Au! W midzyczasie doszlimy doklatki schodowej.

  Byem ciekaw, czy ona zaprowadzi mnie do matki. Zapytaem prdko: Co pani o tym myli?Odpowiedziaa: To byo cakiem w porzdku. Wic, jej matki nie pytaem, aczkolwiekwiedziaem, e jednego z jej rodzicw musz poprosi. Mylaem, e spytam jej ojca, bo jako wpewnym stopniu dobrze rozumielimy si.Pewnego wieczoru poszedem tam, gdy on siedzia w swoim Buicku (marka samochodu).Przypominacie sobie, e ja miaem starego Forda model T. Dlatego powiedziaem do niego: Wiepan, to jest bardzo elegancki wz, ktry pan posiada. Rzeczywicie elegancki. On odpowiedzia:Oczywicie, ale pan tez posiada adnego Forda. Na to odpowiedziaem: "Dobrze.... dobrze....dobrze...! Popatrzy na mnie i powiedzia: Tak Billy, moesz j mie. O, co za ulga. Leczodrzekem: Ale wie pan. ja nie mog zapewni jej takiego ycia jakie jej pan zapewnia. Pan wie, ezarabiam jedynie 20 centw na godzin, lecz pragn wszystko dla niej uczyni, co tylko w mojejmocy. Chc by jej wierny i kocha ja z caego serca. Potem pooy rk na mojej gowie i rzek:Wol, aby pan ja polubi, anieli ktokolwiek inny, ktrych znam: bo wiem, e pan bdzie dla niejmiy i dobry. Zawarimy maestwo i wierz, e nie byo drugiego takiego miejsca na wiecie, gdzie monabyoby by szczliwszym anieli w naszym maym domu. To byo w spaniae. Nie posiadalimywiele sprztu domowego, mielimy skadane ko, stara kodr, jedno nakrycie stoowe i starypiec, ktry kupiem u handlarza starym elastwem. Lecz. drodzy przyjaciele, w naszym domku byoniezwykle przytulnie i wolabym mieszka w drewnianej budzie, i posiada pokj z Bogiem, anielimieszka w najelegantszym domu. Wszystko byo takie mie. Moja ona oszczdzaa swojepienidze, aby sama moga sobie kupi dalsz sukienk. Czuem si taki szczliwy, kiedy mogemzrobi co dla niej. Po dwch latach przyby do naszego domu may Billy Paul. Kiedy usyszaem wszpitalu jego krzyk, oddaem go Bogu, zanim jeszcze go zobaczyem.

  Na zgromadzeniu dla nieukrconej Ewangelii

  Nieco pniej posiadaem ju tyle oszczdnoci, e mogem sobie kupi sprzt wdkarski, zktrym poszedem na kilka dni nad jezioro Pawpa w Michigan. A e pienidzy nie starczyo mi na

 • dugo, musiaem wnet wraca. Kiedy w powrotnej drodze przejedaem przez rzek Mishawaka,zauwayem wielki tum ludzi, ktrzy przybyli tu na zgromadzenie. Zainteresowali mnie, wicpostanowiem doczy do nich. Zauwayem, e mam do czynienia ze zwolennikamizielonowitkowego zboru i dowiedziaem si take, e ci ludzie przybyli tu na konferencj. Bylioni niesychanie goni, a te rzeczy byy dla mnie czym nowym. Bez skrpowania piewali: Jawiem, to bya krew, ja wiem, to bya krew. A potem wszyscy zaczli klaska w rce. Mojezainteresowanie tymi ludmi wzrastao. Wkrtce pewien starszy ze zgromadzenia zacz mwi ochrzcie Duchem witym. Im duej mwi, tym bardziej byem przekonany, ze co prawdziwego wtym jest. Zdecydowaem si tam pozosta do drugiego dnia. Poniewa nie miaem tyle pienidzy, byprzenocowa w hotelu, zaparkowaem na otwartym polu i przespaem noc w anie zboa.Nastpnego poranka w staem wczeniej i powrciem do kocioa.Na niadanie kupiem sobie kilka buek i mleko, na wicej nie starczyo pienidzy. Kiedydoczyem do nich, stwierdziem, e wielka liczba ludzi zgromadzia si na poranne naboestwo.Wieczorem wielu kaznodziei siedziao na podium. Przewodniczcy powiedzia: Nie mamy tyleczasu, abycie wszyscy mogli wygosi tu kazania, dlatego prosimy, by poszczeglni kaznodziejepowstali i podali swoje nazwiska. Kiedy doszli do mnie, wstaem i przedstawiem si:Ewangelista William Branham i znowu usiadem. Nastpnego popoudnia gosi kazanie jakikolorowy mczyzna. Wyglda do chorowity i dziwiem si, e takiego osobnika wybrali namwc w tak duym zgromadzeniu. Gosi na temat: Gdzie bye, kiedy zakadaem podwalmy podziemi, a gwiazdy poranne pieway wsplnie?

  Ten stary czowiek zacz mwi o rzeczach, ktre miay miejsce okoo dziesi milionw latprzed zaoeniem wiata. Potem poruszy mniej wicej wszystko to, co jest w niebie, mwi o tczy,nastpnie zszed na rzeczy ziemskie i doszed a do drugiego przyjcia Chrystusa. Kiedy skoczy,oywienie byo ogromne, a gdy zszed z podium powiedzia: Wybralicie o wiele za ma sal dlamojego kazania. Uwiadomiem sobie, e Bg obdarzy czym tego czowieka, czego ja jeszcze niemiaem.

  Gdy on zacz przemawia, czuem dla niego lito, lecz kiedy skoczy, miaem dla siebie lito(ci ludzie mieli co wicej ni ja i tego wanie pragnem). Tego wieczoru poszedem znowuprzespa si w pole. Poniewa nikt mnie tutaj nie zna, postanowiem nastpnego ranka woy nasiebie stare, skrzane spodnie. Druga para jak miaem bya bardzo zgnieciona, poniewa uyem jjako poduszk pod gow. To by ostatni dzie, w ktrym mogem zosta, dlatego, e miaem jutylko tyle pienidzy, by mc kupi benzyn na drog powrotn. Przyszedem do kocioa, gdyludzie wanie piewali i wykrzykiwali. Pragnem chrztu Duchem witym, o ile Bg zechce migo udzieli.

  Duchowny, ktry prowadzi zgromadzenia wsta i ogosi: 'Wanie wysuchalimy wiadectwanajmodszego naszego kaznodziei, drugim modym kaznodziej jest William Branham zJeffersonville. Potem powiedzia: Prosz podej do przodu, panie Branham, jeeli pan si w tymbudynku znajduje. Mog was zapewni, jak bardzo si przeraziem. Spuciem wzrok i bez ruchuprzypatrywaem si moim skrzanym spodniom. Rzeczywicie nigdy przedtem nie widziaemmikrofonw, urzdze naganiajcych i nie yczyem sobie stan przed tyloma zdolnymikaznodziejami. Potem zawoano powtrnie: Czy kto wie, gdzie znajduje si kaznodziejaBranham? Skuliem si jeszcze mocniej na moim krzele anieli przedtem. Wezwanie powtrzono.Kolorowy mczyzna siedzcy obok mnie, zwrci si do mnie z zapytaniem: Moe pan wie, gdzieon jest Nie mogem kama, dlatego odrzekem: Tak, ja go znam. Na to odpar: 'Dobrze, wicniech go pan przyprowadzi'. Powiedziaem: 'Niech pan sucha. Ja jestem brat Branham, lecz mamtakie skrzane spodnie na sobie i nie mog wyj na podium'. Ten kolorowy mczyzna odrzek:'Ludzie nie troszcz si tutaj o to, co kto ma ubrane, ale o to, co on posiada w sercu'. 'Wic dobrze odrzekem niech pan jednak nikomu o tym nie mwi'. Ten czowiek jednak nie czeka duej izawoa gono: 'On jest tutaj'. Moje serce zamaro: nie wiedziaem, co mam czyni. Alepoprzedniego wieczoru tam, w tym anie zboa modliem si tak: Tanie jeli to s ci ludzie, ktrychja yczyem sobie znale, ktrzy s tacy szczliwi i wolni, to pozwl, abym znalaz u nich

 • yczliwo'. Teraz da mi Pan takich ludzi, a ja wzdrygaem si. aby wystpi przed nimi w tychskrzanych spodniach. Poniewa wszyscy na mnie patrzyli, musiaem co uczyni. Wyszedem napodium. Moja twarz bya ognisto-czerwona. Gdziekolwiek spojrzaem, widziaem mikrofony ipomylaem sobie: 'Co to s za rzeczy'? Modliem si: Panie, jeli ju kiedykolwiek komupomoge, to prosz, pom mi teraz'. Otworzyem Bibli, a mj wzrok pad na nastpujcewiersze: 'Bogacz otworzy swoje oczy w piekle', i zaczem mwi na ten temat 'i on krzycza'. Tamnie byo chrzecijan i on woa. Tam nie byo kocioa i on woa. Tam nie byo kwiatw i on woa.Nie byo tam Boga i on woa. Ja byem sztywnym kaznodziej, lecz w miar jak mwiem, comnie uchwycio i moc Boa obja to zgromadzenie.

  Po tej usudze mogy min ze dwie godziny wyszedem na wiee powietrze. Pewienkaznodzieja przyczy si do mnie. By to wysoki, smuky chopak w kowbojskich butach.Przedstawi si i powiedzia: 'Jestem z Teksasu i tam mam adny koci. Czy byoby to moliwe,eby pan u mnie prowadzi przez dwu tygodnie naboestwa"? Potem podszed do mnie innykaznodzieja, z Florydy i pyta, czy przy jechabym do niego na cay ewangelizacyjny tydzie.Wziem kawaek papieru, zapisaem nazwiska i adresy i w kilka minut byo ich tyle. e starczyotego na cay rok. Jake byem szczliwy. Z radoci tylko tak wskoczyem do mojego maego Forda.Moja powrotna droga prowadzia przez stan Indiana. Kiedy dotarem do domu, moja ona wybiegami na spotkanie i obja mnie ramionami. Gdy na mnie spojrzaa, spytaa: 'Czemu jeste takiwesoy"? Odpowiedziaem: 'Spotkaem najszczliwsz grup ludzi w moim yciu'. Oni snaprawd szczliwi i nie wstydz si swojej religii. Nawet u mnie si co zdarzyo. Owi ludziegono wychwalali mnie na swym zgromadzeniu, a co jest jeszcze wicej warte, otrzymaem rnezaproszenia do ich kociow, aby tam gosi Ewangeli. 'Chcesz ze mn i'? Odpowiedziaa:'Kochanie, obiecaam, e pjd z tob wszdzie, a mier nas rozczy. Oby Bg darowa do tegoaski'.

  Potem zdecydowaem si pj do matki, aby i jej to wszystko opowiedzie. Gdy tamprzyszedem, powiedziaem: 'Matko, mam ci co do powiedzenia' i opowiedziaem jej o tych wieluzaproszeniach. Ona zapytaa: 'A co przedsiwzilicie w sprawie kosztw?' Posiadalimy tylko 17dolarw, lecz bylimy pewni, e Pan nas zaopatrzy. Potem obja mnie ramieniem i pobogosawia.Po krtkiej modlitwie dodaa jeszcze: 'Mj synu, jestemy przyzwyczajeni pj za tym wyznaniem,ktre od lat posiada nasz koci i ja wiem, e to jest jedyna Prawda'.

  Droga nieposuszestwa

  A teraz, przyjaciele, pozwlcie, aby to, co teraz powiem, posuyo wam jako nauka. Pozwlcie,aby moje bdy stay si dla was bogosawiestwem. Przyjaciele i krewni moi ostrzegali mnieprzed przyjciem tego, o czym ja wiedziaem, e jest to Boe powoanie skierowane do mnie. Niektrzy mwili, e s to bezwartociowi ludzie, ci, ktrych spotkaem. Pniej przekonaemsi i mwi to w cakowitej pokorze , e to, co oni uwaali za co bezwartociowego, byowanie czym najlepszym. Opowiadano mi take, e moja ona nie otrzymuje dostatecznej ilocipoywienia, e w jednym dniu co zje, a w drugim ju przymiera z godu. Inni dawali mi dozrozumienia, e moim obowizkiem jest pozostanie w Jeffersonville, tu szukajc pracy.Posuchaem ich i ostatecznie zdecydowaem si pozosta. Ani ja, ani moi przyjaciele nie przeczuwalimy, e w osiem miesicy pniej rzeka Ohio wystpiz brzegw i moja rodzina zostanie tym nieszczciem strasznej powodzi dotknita.

  Boe napomnienia

  Od tego momentu opucio mnie Boe namaszczenie, ktre na mnie zstpio. Dopiero pi latpniej wrcio tak naprawd znowu z powrotem. Mj koci, ktry coraz bardziej rozkwita,nagle zacz widn. Wszystko toczyo si niewaciwie i gdy mj koci coraz bardziej upada,nie wiedziaem co pocz.

  Z powodu wystpienia rzeki Ohio z brzegw, ktra pochona mnstwo istot, rozpoczem

 • najtrudniejszy okres mojego ycia, i byem odpowiedzialny za mier dwojga ludzi, ktrzy byli miczym najdroszym na tym wiecie".

  Zima 1937 roku okazaa si dla caego narodu szczeglnie ostra. Na pnocnym Zachodziespado niesamowicie duo niegu, ktry cay krajobraz pokry biaym kocem. Mimo to Wschdzosta nawiedzony ogromnym nieszczciem. Tygodniami nieprzerwanie pada deszcz, ktrynapeni wszystkie dopywy wielkiej rzeki Ohio, ktre do tej pory odwadniay wielkie poacie krajuna zachd od Apalachw. Stopniowo podnosi si poziom wody w rzece i znacznie przekroczydopuszczalny stopie. Wielkie, zamieszkae przy brzegach Ohio tereny, byy zagroone. Ludzieobserwowali z trosk i niepokojem rzek. Nie byo adnych symptomw, by masy wody spywajcew d obniyy si. Z dnia na dzie poziom wd wzrasta. Groble i way zostay wzmocnione tymczasem ludno wiedziaa, e wystarczy jeden przeom tymczasem w ale. by masy wody rozlaysi we wszystkie strony i zalay rozlege rolnicze tereny wraz z miasteczkami pobudowanymiwzdu rzeki.

  Na pnocnym brzegu rzeki Ohio, naprzeciw Louisville w Kentucky, ley miasto Jeffersonville.Indiana. To zowieszcze zagroenie powodziowe, moe do nikogo z mieszkacw tego miasta, niedotaro w bardziej niekorzystnym czasie jak do Williama Branhama. Jego ona, kiedy robia podrugiej stronie rzeki zakupy w Lousville. nabawia si powanej infekcji puc. Ta okolicznospowodowaa, e brat Branham ca uwag skoncentrowa na jej wyzdrowieniu. Lecz tak jak iinnych mieszkacw tego miasta, dosiga go wiadomo, e czoo wd sunie w d i eprawdopodobnie groble i way nie wytrzymaj naporu. Wygldao na to. i Jeffersonvilleprzeznaczone jest na zagad; wielu mieszkacw znajdowao si jeszcze w miecie. W nocyWilliam Branham znajdowa si przy zaodze ratowniczej, w subie, ktra kontrolowaa wzbierajce wody na rzece. Okoo pnocy speniy si najstraszniejsze obawy. Trbki ostrzegawczewzyway kadego do opuszczenia miasta. Syreny straackie wyy przez ca noc. RodzinaBranhamw oraz tysice innych zmuszeni byli do ucieczki dla ratowania ycia. Poniewa jego onabya powanie chora i nie bya w stanie w ten sztorm i o wasnych siach, zostaa przewieziona dopomocniczego szpitala, ktry rzd usytuowa na pooonym nieco wyej terenie.

  Okolicznoci te sprawiy, e oboje dzieci zachorowao na zapalenie puc. Ojciec umieci je wtym samym szpitalu na prowizorycznie sporzdzonych kach. Ogromna liczba ofiar czekaa napomoc ponad miar pracujcego personelu szpitalnego. Byo to ogromnie mizerne miejsce, w jakimusytuowa si szpital, a co pogarszao jeszcze spraw to , e wszystkie drzwi stale byy otwierane izatrzaskiwane. Ludzie wpadali do rodka i wypadali na zewntrz krzyczc, e ich domostw azostay zabrane przez ywio. Brat Branham bardzo chcia pozosta przy swoich najbliszych, leczczu si zobowizany, tym bardziej jako mody kaznodzieja, doczy do ekipy ratowniczej, ktrajak oszalaa pracowaa dzie i noc. Najstraszniejsze byo to, e wody przerway way w kilkumiejscach i pync przez miasto wyleway si na zewntrz, zalewajc rozlege tereny. Dano mupolecenie, aby uda si na wyznaczon ulic, gdzie powd zrywaa domy ju od fundamentw.Podczas gdy manewrowa dk poprzez szalejce fale. caa uwaga tego modego kaznodzieizostaa skierowana na bardzo aosn scen. Na schodach werandy pewnego domu staa matka zdziemi, ktre jak szalone machay i krzyczay o pomoc. Chcemy ten chwytajcy za serce momentpozostawi bratu Branhamowi, aby opisa to zdarzenie:

  "Usyszaem krzyk, a kiedy spojrzaem, zobaczyem na grnych schodach werandy chwiejcegosi domu matk z dziemi, naprzeciwko ktrych biy ogromne fale. Mog powiedzie do pewnegostopnia, e cae moje ycie spdziem nad rzek, dlatego mylaem, e tej kobiecie bd mgpomc, nawet jeeli zaryzykuj wasnym yciem, dlatego sterowaem d na ten dom.

  Kiedy miaem ju ich wszystkich w odzi, ta kobieta o mao nie zemdlaa. Ona lamentowaa oswe malutkie dziecko i ja mylaem, e pewnie pozostawia je w domu. Kiedy dowiozem ich nabardziej bezpieczne miejsce, zawrciem, lecz byo ju za pno. Woda pyna ju tak gwatownie,e zostaem porwany z falami. Nigdy nie zapomn mego samopoczucia. Tyle spraw przychodziomi na myl: jak staraem si prowadzi dobre ycie chrzecijaskie i gosi Sowo Boe jak tylkopotrafiem najlepiej. A teraz zdawao si, e wszystko jest przeciwko mnie. Kiedy znw

 • opanowaem d, poszedem do rzdowego szpitala, ktry opuciem przed czterema godzinami.Dowiedziaem si jednak, e fale dosigy i szpital, i ludzie zostali ewakuowani. Nie wiedziaem,gdzie jest moja ona i nikt nie potrafi mi tego powiedzie. O, co to bya za niedobra godzina dlamnie. Pytaem wszdzie, w kocu pewien oficer poinformowa mnie, e zostali odesani pocigiemdo Charleston, miasta pooonego okoo 12 mil od Jeffersonville. Niezwocznie udaem si tam. Wmidzyczasie wody maego strumyka wystpiy z brzegw i utworzyy midzy moim miastem aCharleston na 5 mil szerok szybko spadajc nawanic. Domy i zagrody byy zabierane przezywio. Poznaem, e tdy musia przejeda ten pocig. Nie mogem si dowiedzie, czy pocigzdy przejecha na tereny przed wylaniem wody, czy te zosta przez nie spukany. Z pocztkunic na ten temat nie mogem si dowiedzie, lecz potem usyszaem, e pocig przejecha.Chwyciem d wycigow i prbowaem pyn pod prd, lecz to byo za ciko. Wodazatrzymaa mnie i zostaem z kilkoma przyjacimi unieruchomiony prawie na dwa tygodnie wmiejscu o nazwie Fort Fulton. Nasz zapas ywnoci by niewielki, a o mojej onie i dzieciach niewiedziaem zupenie nic. Gdy wody na tyle opady, e mogem przedosta si moim wozem,wybraem si na poszukiwanie moich bliskich. Nie wiedziaem czy moja ona, dzieci, matka i bratjeszcze yj, czy te poumierali. Wtedy Bg zacz mwi do mojego serca i ja mogemprzedstawi sobie dokadnie to, jak czuj si ludzie, ktrzy w takiej godzinie jak ta, nie maj adnejnadziei.

  Nastpnego dnia przebyem przez wody na drug stron do Charleston i rozpoczemposzukiwania. Nikt nic nie wiedzia o nadejciu pocigu i nikt takiego nazwiska Branham niesysza. Kiedy przygnbiony szedem wzdu drogi, napotkaem starego przyjaciela, pana Hay.Obj mnie swymi ramionami i powiedzia: 'Billy, my je gdzie znajdziemy'. Poszedem donaczelnika stacji i pytaem si, kiedy dany pocig tdy przejeda i dokd jecha. Ale i on nie mgmi pomc. To byo przed dwoma tygodniami, ten pocig umkn z jego pamici, przypuszczatylko, e pojecha gdzie dalej do Indiana. Obok sta pewien kierownik pocigu, przerwa namrozmow i rzek: 'Przypominam sobie ten przypadek, tam bya matka z dwoma maymi, chorymidziemi; mymy skierowali ich do Columbus'. 'Mody czowieku, jest jednak rzecz niemoliw, bypan si tam dosta, gdy powd odcia wszystkie pocigi' tak brzmiay dalsze niedobre wieci.Mimo to wybraem si w drog, by ich odnale. Idc drog w d pakaem, kapelusz trzymaem wrkach. Ach, te wspomnienia powoduj to, e musz na nowo o tym myle. Wkrtce obok mniezatrzyma si jaki samochd i usyszaem gos pewnego miego przyjaciela: 'Billy Branham, niechpan wsiada! Wiem kogo pan szuka, paska ona ley w agonii'. 'Czy jest jaka moliwo dosta sido niej' spytaem jak szalony. Odpowiedzia: 'Ja mog tam pana podwie. Znalazem ukryt drkwrd tych ulic. ktr moemy obej wody'. Jeszcze tej nocy osignlimy Columbus.

  W cigu 24 godzin zmara ona i dziecko

  Pobiegem do kocioa baptystycznego, ktry zosta zamieniony na szpital. Woaem jej nazwiskoi znalazem j. Bya ju prawie nieprzytomna. Pytaem j o dzieci, ktre jak si okazao czuy sile i byy pielgnowane w domu mojej teciowej. Uklkem przy ku, w ktrym leaa Hope. Jejciemne oczy, ktre zdradzay ogromne boleci, spojrzay na mnie, podczas gdy ja ujem w mojerce jej blad wycieczon do. I jak dalece rozumiaem, modliem si, lecz widocznie bezrezultatu. Nie byo odpowiedzi jak zazwyczaj. Zrobio jej si gorzej. Pewien pielgniarz spytamnie: 'Czy jest pan przyjacielem dr. Sam Adaira'? Tak. Panie kaznodziejo, musz panapoinformowa, e paska ona jest umierajca'. Odpowiedziaem: 'Nigdy!' 'Ale tak', odrzekpowanie i odszed.

  Zwtpienie

  Wrciem do domu i tak dobrze, jak tylko umiaem usiowaem oczyci dom z nastpstwpowodzi. Dr. Adair powiedzia, e on i dzieci mog zabra do domu. wic staraem si

 • przygotowa to pomieszczenie jak najlepiej. Uczyniem wszystko, aby ich zachowa przy yciu,sprowadziem specjalist z Louisville... To byo beznadziejne, ona i tak bya ju poza tymwszystkim. Jestem jednak pewien, e w tym momencie moja ona nie wiedziaa o tym. Dzielnietrzymaa si przez cay ten czas. Potem odwielimy j z powrotem do szpitala. Teraz byawaciwie pielgnowana, przewietlono jej puca. Stwierdzono daleko zaawansowan grulic.

  Wezwany do oa mierci swej ony

  Pewnego dnia odwoano mnie z pracy... (Pracowaem, aby wyj z dugw. Setki dolarwmiaem do spacenia). Powiedziano mi, e jeeli chc widzie moj on jeszcze przy yciu,winienem przyj natychmiast. Wziem samochd i pdziem co tchu do miasta. Biegem poschodach w gr i przez sal. Mj kochany przyjaciel, dr. Adair, by pierwsz napotkan osob.Mymy przez cae nasze ycie byli razem, prawie jak bracia. Kiedy na niego spojrzaem, poznaem,e ma dla mnie z wiadomo, powiedzia: 'Obawiam si, e ona zmara'. Przy tym ukry swojtwarz i wszed do maego przedpokoju. Z trudnoci si opanowaem. Prosiem go: 'Niech pan zemn tam wejdzie, panie doktorze'. 'Nie mog', pada odpowied, 'ona bya dla mnie jak siostra; niemog tam wrci, Billy'. Wszedem do niej sam, a kiedy j zobaczyem, odczuem, e to jest jejkoniec. Miaa twarz przykryt przecieradem. Z wczeniejszej postaci pozosta jeszcze tylkoszkielet. Taka szczupa i blada. 'O. moje ty pocieszenie', wziem j w ramiona i zaczem niporusza. Krzyczaem: 'Moje ty serduszko, odpowiedz mi!... Boe! pozwl jej jeszcze razprzemwi do mnie!' Ona bya gotowa do odejcia. Wtem nagle obrcia si w moim kierunku, abyspojrze na mnie i otworzya swoje mie, delikatne, brzowe oczy. Staraa si podnie ramiona,aby mnie obj, lecz bya za saba. Nachyliem si nad ni, gdy odczuem, e chce mi copowiedzie. Przyjaciele, i wy co teraz z tego usyszycie, o czym ona mi wwczas opowiadaa. Janigdy tego nie zapomn, a do dnia kiedy j znw zobacz.

  Hope opisuje raj. Powiedziaa: 'Byam prawie w domu; dlaczego mnie wezwae z powrotem?'Wytumaczyem jej, e nic takiego nie zauwayem, abym jej w czym przeszkodzi. Zaczaopowiada mi o raju, z ktrego j zawoaem, o piknych drzewach i kwiatach, piewajcychptaszkach, nie majc blu w organizmie. W tym momencie pomylaem, e moe nie powinienemjej woa... (lecz szczliwe jej serce, ona ju dawno si tam cieszy). Znowu oya na kilka chwil iopowiedziaa mi jak zostaa zabrana przez istoty podobne do aniow. Wtedy usyszaa z dalekiejodlegoci moje woanie.

  Przyjaciele, to jest ta ziemia po drugiej stronie rzeki, gdzie daleko, moe w odlegoci milionwlat wietlnych, lecz ona istnieje i my przejdziemy t drog.

  W ostatnich godzinach ycia przypomina mniejsze szczegy. Opisywaa tamte wspaniaoci.Powiedziaa: 'Moje serduszko, ty o tym gosie, opowiadae o tym, lecz nie masz pojcia jaknaprawd tam jest wspaniale'. Ona pragnatam wrci. Zastanowia si przez chwil i powiedziaa:'ycz sobie, aby przypomnia sobie jeszcze dwie lub trzy rzeczy', zapytaem: 'Ktre?' 'Przypomnijsobie Billy, kiedy to pewnego razu poszede dla mnie kupi par poczoch'. (Przypominam sobieten czas, kiedy ona przygotowywaa si na pewne naboestwo i potrzebowaa par poczoch).Zobowizaa mnie do ich zakupu z ca pit itd.. 'Rayon' lub Chiffon'. Ja nie znaem si nic nadamskiej odziey, wic przez caa drog powtarzaem sobie to sowo: 'Chiffon. Chif- fon...' Podrodze natknem si jeszcze na kogo, kto zacz opowiada o rybach i przy tym zapomniaem, coza rodzaj poczoch miaem kupi. Chciaem kupi je w sklepie Penney. Znaem jednak dziewczyn,ktra pracowaa w bazarze 50-Rappen i wiedziaem. e ona moe mi pomc, jeeli przedstawi jejmoj sytuacj. Pobiegem co tchu. ona nazywaa si Telma Ford i teraz jest nasz ssiadk.Poprosiem: 'Telma. chciaem kupi par skarpet dla Hope'. Ona rozemiaa si i rzeka: 'O. Hopenie nosi skarpet tylko poczochy'. 'Wic dobrze, poprosz o par poczoch'. Spytaa jaki gatuneksobie ycz. Zapytaem: 'A jakie gatunki macie'? Miaem nadziej, e wymieni nazw, ktr

 • zapomniaem. Niestety ona zacza wylicza: ze sztucznego jedwabiu, baweniane itd. Nanieszczcie zacza wymienia te niewaciwe, lecz kiedy w kocu usyszaem waciw nazwpowiedziaem: 'Wanie te'. Spytaa jeszcze: 'Pan myli, e Hope yczy sobie poczochy markiRayon?' 'Dokadnie takie wymienia' odrzekem. Telma zapakowaa je. a kiedy chciaem paciokazao si. e kosztuj tylko 30 centw. Kupiem wic jeszcze jedn par. Po powrocie wrczyemjej te poczochy i zaczem si z ni przekomarza (wy wiecie jak to mczyni lubi czyni, jeliuda si im raz zrobi zakupy). Powiedziaem jej. e byem jedynym, ktry o tej porze odwiedzisklep. Ona nic nie mwia lecz zauwayem. e bya nieco zawiedziona, a potem spostrzegem, ekupia sobie jeszcze inne, gdy udaa si do Fort Wayne. Bya zbyt kobieca, aby mi ten bd wytkn,ale w godzinie mierci mylaa jeszcze o takich drobiazgach jak te.

  Oszczdzaa, by dla swojego ma kupi strzelb. Saba pomalutku. lecz cigna dalej rozmow: 'Przypominasz sobie t strzelb, ktr chciae

  kupi sobie w Louisville, lecz nie moglimy sobie na to pozwoli?' (Jak doskonale sobie toprzypominam.. poniewa zawsze byem myliwym i bardzo chciaem posiada tak wiatrwk).'Tak' powiedziaem powanie i staraem si ukry przed ni moje zy. 'Oszczdzaam moje niklowecentwki, aby ci j kupi. Kiedy wrcisz do domu, znajdziesz te pienidze pod arkuszem papieru nagrze starego kredensu'. Nigdy nie odczujecie tego, co ja czuem, kiedy znalazem owe 6 czy 7dolarw, ktre ona przez dugi czas oszczdzaa na moj wiatrwk. Kupiem j i posiadam jjeszcze dzisiaj, a moim zamiarem jest zatrzyma j tak dugo, jak tylko to jest moliwe, a potemprzekaza j memu maemu chopcu.

  Jej ostatnie sowa. Przypominam sobie, e pniej poprosia mnie, bym nie zosta sam, leczpolubi cnotliw, chrzecijask dziewczyn, napenion Duchem witym, ktra troszczyaby sio dzieci. Nie chciaem jej tego przyrzec, lecz w kocu uczyniem to dla niej. W kilka minut pniejsabiutkim gosem oznajmiam!: 'Dobrze, teraz ju odchodz'. 'Niemowlak' powiedziaem jej. 'Nicmnie tu nie wstrzymuje' rzeka, 'od czasu gdy zobaczyam te wspaniaoci'. 'Naprawd odchodzisz,moje kochanie?' pytaem paczc. 'Tak' odpara, popatrzya mi w oczy i powiedziaa: 'Chcesz miprzyrzec, e zawsze bdziesz gosi t wspania Ewangeli?' Przyrzekem. Powiedziaa jeszcze:'Bili. Bg bdzie uywa ci do tego'.

  Szczliwe jej serce... wiele razy pytaem samego siebie, czy Bg pozwoli jej przyglda sinam, jak staramy si by posuszni temu powoaniu, o ktrym ona miaa przeczucie, e go Bgzele.

  Na koniec powiedziaa: 'Zawsze bye dobrym mem dla mnie'. Do nieduej pielgniarki, ktrastaa naprzeciw, rzeka: 'Mam nadziej, e ma pani rwnie dobrego ma jako i ja miaam'.Naturalnie moje serce o mao nie pko, jednake wiedziaem. e z jej powodu musz si wzi wgar. Usiowaem si umiechn i wyjaniem jej: 'Moja ulubiona, kiedy nas opucisz tozaniesiemy ci na cmentarz Walnut-Ridges, a Jezus przyjdzie znowu. A jelibym i ja miaprzedtem odej, to prawdopodobnie bd lea obok ciebie. Jeli nie' dodaem 'to gdzie napolu pracy znajd moje miejsce odpocznienia'. Gdy jej agodne oczy staway si coraz ciemniejsze,mwiem dalej: 'Gdy osigniesz to nowe Jeruzalem... odszukaj wschodni bram i woaj mnie ponazwisku... Gdy zobaczysz Abrahama, Izaaka. Jakuba, Pawa, Stefana i innych wchodzcych lam,ja te tam bd. moja kochana'. Pocigna mnie ku sobie i pocaowaa na poegnanie... Potemprzygotowaa si na spotkanie z Bogiem.

  Teraz jestem tutaj i dokadam wszelkich stara, by moje zobowizanie speni.

  Wiadomo, e dziecko jest umierajce Po mierci mojej ony poszedem do domu, by zobaczy jak si maj dzieci. Rozpaczliwieszukaem pokoju dla mojej duszy. Poszedem do mojej matki, potem do naszego domu. mojego iHope, gdziekolwiek poszedem, nigdzie nie miaem spokoju. Nigdzie nie mogem si duej

 • zatrzyma. Zapewne niektrzy z was mog si wczu w moje pooenie. W kocu pooyem si doka i prbowaem zasn. Wtedy zapuka kto do drzwi. Pomylaem: Co to tylko moe by?Jaki gos zawoa: 'Billy, paskie dziecko umiera'. Tej nocy nigdy nie zapomn, gdy mi o tym dano zna. Kiedy pukano do drzwi, mylaem: Notak, co to moe by? Tak jak gdyby tego byo za mao, e w tym dniu straciem on, a teraz mjprzyjaciel przychodzi mi donie, e umiera moja maa dziewczynka. Gdy wsiadalimy do maegosamochodu, aby jecha do dziecka, pomylaem, e moje ycie si skoczyo. Jak mogo cotakiego si sta. Kiedy przyjechalimy, dziecko byo umierajce. Przyby dr Sam Adair, by jeprzebada. Wedug jego opinii, dla dziecka nie dao si ju nic wicej zrobi, jak tylko przewiedo jakiegokolwiek szpitala. Take lekarz specjalista z Louisville wyjani, e nie ma prawie adnejnadziei. Zaprowadzono mnie do szpitalnego laboratorium i pokazano mi bakterie ze szpikurdzeniowego. Dziecko miao rdzeniowe zapalenie opon mzgowych, ktre nabyo od swej matki.Wedug tego wszystkiego nie byo moliwoci, eby kiedykolwiek jeszcze byo zdrowe. Byobardzo bliskie mierci. W ludzkich sowach nie da si tego opisa jak mnie to przytaczao. Gdywszystko inne ju szo na opak, teraz doszo jeszcze to do tego. To dzieje si dlatego, aby pokaza,e nigdy nie wiadomo co przyszo przyniesie. Potem odszukaem moj dziewczynk w izolatce. Tam leao to moje kochanie. Moje sercepka. kiedy o tym myl. To by czas letni. Przepracowany personel szpitalny nie mg na wszystkozwraca uwagi. Gdy wszedem do pokoju, patrzyem na nie. a ono usiowao patrze w moj stron.Byo wystarczajco due, by mi mogo pomacha. To biedne mae stworzonko leao w skurczach,ktre spowodowane byy zapaleniem opon mzgowych. Jedn nk miao podcignit ku grze arczk wycignit nieruchomo. Drug nk poruszao w gr i w d. Co to by za widokwzbudzajcy lito! Upadem na kolana przy ku i zaczem si modli. Krzyczaem: 'O Boe, niezabieraj mi prosz mojego dziecka'. Wiedziaem, e popeniem bd, niegodziw rzecz, e daemposuch wszystkiemu innemu, zamiast rozpocz prac ewangelizacyjn. Wierz, e wtedy chciasi objawi Boy dar przeze mnie, lecz ja zaniedbaem wyjcie na pole misyjne. Upadem na ziemii zaczem si modli, prosi, woa. aby Bg zachowa j przy yciu. Wydawao mi si, e jakaciemna zasona wisi pomidzy mn a niebem. Podniosem si, by spojrze na dziecko i powiedziaem: 'Saron, nie poznajesz tatusia?' Wierz, e ona wiedziaa, e jestem przy niej. Wydawao misi, e pragnie porusza swoj ma rczk i woa usteczkami. To byo smutne. Walka ze miercibya tak mocna i gwatowna, e jej malutkie oczka zezoway. Kadorazowo, kiedy napotykamzezowate dziecko, przypominam sobie tamte czasy i moje dziecko, ktrego oczka zezoway z blu.Wy, ktrzy macie dzieci, moecie najlepiej ze mn wspczu.

  Matka i dziecko wsplnie pogrzebane

  Pooyem na nie rce i modliem si z ni. Wkrtce przyszy anioki i zabray moj gwiazdeczk,by moga by razem ze swoj matk. Niepocieszony, wyczerpany wrciem do domu. Dwa dni pniej pooylimy dziecko w ramionamatki. Pamitam, jak ze zamanym sercem i wystraszony staem nad grobem. Brat Smith,kaznodzieja metodystw z tego samego miasta przemawia nad grobem. O, jak ja si tam czuem!To byo nie do zniesienia! Wjaki sposb poruszajce si licie na drzewach przypominay mi t otostar pie:

  Po drugiej stronie rzeki, jest wiecznie miy kraj,Do osignicia przez kadego, kto raz w wierze tutaj sta.

  Jeden po drugim bd pielgrzymowa wiecznie,Gdy potem zabrzmi zote dzwony, dla ciebie i mnie.

  Ja wiem. e ten grb pewnego dnia si otworzy, bo w Jeruzalem jest te pusty grb. Ja wiem, ezostanie otwarty, bo moi drodzy wierzyli w Jezusa Chrystusa jako zmartwychwstaego Zbawiciela.

 • Wrciem do pracy i robiem wszystko, co byo moliwe, by pospaca ogromne rachunki i dugi,ktre jeszcze mi pozostay. Nie zapomn jak pewnego poranka na peryferyjnej drodze, blisko NewAlbany studiowaem pewien drogowskaz. I tak sobie nuciem: 'Tam na wzgrzu sta, stary, szorstkikrzy, wielkiej haby i cierpie znak'. Soce palio tego poranka i rzucao z tego drogowskazuduy cie na znajdujcy si przede mn pagrek. Cie pada pod takim ktem, e poprzeczne ramidrogowskazu i moje ciao tworzyy jeden ksztat. Wygldao to tak, jak gdybym wisia i byprzymocowany pasem ratunkowym do niego. Ponad wszystko wznosi si znowu krzy! Najchtniej bybym umar, by by razem z moimi bliskimi i uwaaem, e dla mnie ycie nieposiada ju adnej wartoci. Wszystko, dla czego i kogo musiaem y, znajdowao si w przyszymwiecie. Bez tej wiadomoci moje zamane serce nie znalazoby odwagi do dalszej walki. Leczbya to przypuszczam Boa wola, by wyposay mnie w swj dar... On mia plan, ktrymusia by wykonany. Jestem tego wiadomy, e kady smutek i trosk, przez ktr musiaemprzej. On ode mnie zabra, by usytuowa mnie w takim miejscu, w ktrym mgby mnie uy.Bg wie, co jest najlepsze. Upadem pod tym palem zupenie zamany, oblany potem, draem. Wstaem nagle i zarazodjechaem byem u kresu wytrzymaoci i wrciem do domu. Byem zupenie zrozpaczony imiaem nadziej, e co odbierze moje ndzne samopoczucie, lecz c mj pusty, bezludny dommg mi zaoferowa?... Dom. ktry wyglda jeszcze tak samo jak w chwili gdy go ona opucia.Wszystko, na co spojrzaem, przypominao mi Hope. Kiedy tak bez celu chodziem wok domu,wzrok mj pad na przyniesion poczt. Na jednej z kopert przeczytaem te sowa: 'Panna SaronRosa Branham'. Znw zaczo mi by ciko na sercu. By to list z banku, w ktrym mojemudziecku przysano maty czek. Jej niewielkie oszczdnoci zostay zwrcone. Myl, e byo tegookoo l dolara 80 centw. Ach, to byo co! Zaczem paka i uklkem na pododze. Bytem takprzybity, wszystko wydawao mi si tak cikie, nie do zniesienia. Gdy tak klczaem, pomylaem:'Panie, jeli Ty mi nie pomoesz, to nie wiem co mam robi'.

  Pocieszajce widzenia

  Nagle zapadem w gboki sen... (dla mnie mile widziane odprenie). Podczas gdy spaem, niomi si, e znajduj si na Zachodzie (Zachd kochaem od dawna). Miaem na nogach buty i duykowbojski kapelusz. Przechodziem obok starego Cabrioletu. Jedno jego koo byo poamane, a jagwizdaem sobie t piosenk: 'Koo wozu jest zamane...' Nagle przestraszyo mnie /jawienie sipiknej 17-18 letniej dziewczyny. Staa tam jak anio w biaych szatach, jej pikne, blond wosylekko powieway a oczy promienioway. Powiedziaem: 'Dzie dobry, panienko' i chciaem przej obok niej. Lecz ona rzeka: 'Hallo,tatusiu'! Zdziwiony i zmieszany odwrciem si, a ona znw powiedziaa: 'Hallo, tatusiu!'Odpowiedziaem: 'Prosz o wybaczenie... jest mi przykro, lecz nie rozumiem. Jak mgbym bypanienki ojcem? Jak to? Panienka jest prawie w moim wieku. To musi by jakie nieporozumienie'.'Ojcze, to wanie ty nie wiesz, gdzie jeste' odpara. 'Tam na ziemi byam twoj ma Saron'.

  Odrzekem: 'Nie. ty!' Ona znowu odpowiedziaa: 'Ale tak, na ziemi byam twoj Saron'.'Ale ty bya przecie jeszcze malutkim dzieckiem', powiedziaem.Wtedy upomniaa mnie: 'Ojcze, nie przypominasz sobie, jak mwie o

  niemiertelnoci?' Odpowiedziaem: 'Rzeczywicie, przypominam sobie goszon na tentemat przeze mnie nauk: dlatego wanie jeste tutaj'. "Ojcze, gdzie jest Billy Pau?' zapytaa. (To jest mj may chopczyk).Powiedziaem jej. e przed chwil by przy mnie. Potem dodaa: 'Mama wyglda ciebie ojcze, dlatego chciaabym tutajpozosta i poczeka na Billy-Paula'. 'Gdzie jest matka?' spytaem.

  Ona odpowiedziaa: 'Spojrzyj na prawo, ojcze' i popatrzyem w tym

 • kierunku. O, to wygldao, jak gdyby byszczce wiata rozleway si nad gr z piknymirodzinnymi domkami, ukrytymi wrd zielonych pagrkw, kwiatw i drzew. aden jzyk nieopisze tego, co w tym obrazie widziaem. Saron wskazaa mi jedn z wikszych budowli i zachciamnie, bym tam wszed; to by mj dom, i tam oczekiwaa mnie matka.'Mj dom?' spytaemzmieszany, poniewa nigdy nie posiadaem domu.

  'Wic, ojcze, teraz posiadasz dom. Id dalej, a ja tutaj poczekam na mojego brata'. Szedem ma drk, ktra prowadzia do mojego domu. Gdy dochodziem do niego, moja ona

  wysza mi naprzeciw, przepiknie ubrana na biao, a jej ciemne wosy zwisay leciutko w ty. Niepotrafiem wyrazi swoich wrae sowami, kiedy znw j zobaczyem. Prosiem j. aby mi towszystko wytumaczya, gdy nie mogem zrozumie, jak to wszystko byo moliwym.Rozmawialimy ze sob w zwyczajny sposb jak dawniej i bardzo si dziwiem, e nasza maadziewczynka wyrosa na tak pikn, mod dam, a ona mi przytakiwaa. Lecz wci nie mogemtego poj.

  Odezwaa si znw: 'Wiem. e nie moesz tego zrozumie, bo ziemskie rzeczy z tutejszymi nies do porwnania. To jest niebo'.

  'Lecz nie rozumiem sprawy tego oto piknego domu. Czy to jest twj?''Tak' odpara 'to jest nasze wieczne mieszkanie'.' Mimo to nie mog poj, dlaczego mam tak wspania okazj, by w takim miejscu?'Uprzejmie powiedziaa do mnie: 'Po tych wszystkich wysikach, pracach i biedach, ktre na

  ziemi przechodzie, wrcie wreszcie do domu, by odpocz: nie chcesz sobie usi?' Odwrciem si i odkryem due krzeso przygotowane dla mnie. Spojrzaem na nie a nastpnie

  na Kop. Umiechna si i rzeka: 'Wiem o czym teraz mylisz'.A chodzio o to. e kiedy pobralimy si. nie posiadalimy adnego umeblowania. albo czego

  specjalnego w naszym maym mieszkaniu. Mielimy tylko stare skadane ko, ktre nam kto da,piec, za ktry zapaciem 125 centw i do ktrego mi trzeba byo jeszcze dokupi kilka kafelkw.Do tego posiadalimy jeszcze stare skrzane przykrycie, bardzo wysuone z kilkoma dziurami orazwykadzin na podog do przedpokoju. Cieszylimy si z tego i bylimy razem szczliwi; gdyposiadalimy prawdziw wzajemn mio.

  Jednak moim marzeniem byo posiadanie fotela. Codziennie pracowaem twardo, a wieczoremwygaszaem kazania i z tego powodu pno wracaem do i onu. Mylaem zatem, e dobrzebyoby, gdybym po powrocie do domu mg wypocz i usi w duym fotelu.

  Poszlimy wic do miasta po drugiej stronie rzeki i obejrzelimy sobie taki fotel. Ten, ktrykupilimy, by zielony. Nigdy go nie zapomn. Kosztowa mniej wicej 15 dolarw. Musiaemwpaci trzy dolary zaliczki, a potem co tydzie spaca jeden dolar. Wic dobrze. Ze spatdoszedem mniej wicej do 8-10 dolarw. Dalej nie mogem paci. Opuciem wic kolejne ratyprzez dwa czy trzy tygodnie, bowiem nie starczao pienidzy. Wy wszyscy wiecie, co to znaczy,jeli nie mona spaci rat! Pewnego dnia powiedziaem onie: 'Skarbie, bdziesz musiaa ichpoinformowa, e mog odebra fotel, poniewa nie jestem w stanie paci dalszych pienidzy, oninam ju przysali nakaz patniczy, lecz ja nie mog uiszcza dalszych spat. Ty wiesz, e musimypaci jeszcze inne rachunki, ktrych i tak jest za wiele'. Odpowiedziaa: 'Dobrze, lecz czyni toniechtnie', dlatego zatrzymalimy go jeszcze jeden czy dwa dni duej. Potem przypominam sobieten wieczr, kiedy po moim powrocie do domu fotela ju nie byo. Wtedy Hope bya niezwyklemia dla mnie, upieka mi placek z wisienkami i czynia wszystko, co tylko moga, by zmieni mojemyli i pomc mojemu samopoczuciu. Wiem dobrze jak to byo, kiedy wszedem do pokoju, byusi wygodnie, a tu nie byo na czym. Fotel by ju zabrany, a my tylko gorzko pakalimy z tegopowodu. Hope bya w tej chwili niezwykle mia.

  Podczas, kiedy we nie tak przede mn staa, rzeka: 'Przypuszczam, e tysobie teraz przypominasz wszystko to, co dotyczy tego fotela... No, ten teraz nie zostanie cizabrany... On jest ju zapacony. Usid i odpocznij sobie'.

  Koniec biedy Williama Branhama

 • Nie widz tu potrzeby, by powiedzie, e Bg da mi potrzebn moc, by przetrwa. Wygaszaemkazania i pracowaem w rnych miejscach, a w kocu zostaem pastwowym dozorc polowa wIndiana. Wtedy te otrzymaem dar uzdrawiania chorych. By to 1946 rok.

  Bg bogosawi mi i obdarza mnie chojnie, za co mogem Mu tylko dzikowa w pokorze. Wcigu kilku lat musiaem dla mojego maego chopca by i matk i ojcem. Pniej da mi Pan mi,skromn towarzyszk ycia i teraz mamy razem ma dziewczynk".

  ROZDZIA 3

  wiadectwo o pojawieniu si anioa

  i jego pierwszym wpywie na sub kaznodziejsk

  Oglne wprowadzajce uwagi

  Nadszed czas, e Bg zacz si przez Williama Branhama w taki sposb objawia, e miao towpyw nie tylko na jego wasny urzd, lecz i na cay chrzecijaski wiat, ktry by pod gbokimwraeniem tych wydarze. By to znak, ktremu wprawdzie niektrzy zaprzeczali, jednak dla wielutysicy ludzi by to powd, by Boga uwielbia i Jemu dzikowa. Inni otrzymywali w tych usugachstokrotne bogosawiestwa. Niektre z tych rzeczy, ktre miay miejsce przed odwiedzinami anioau brata Branhama, ju opisywalimy, lecz s jeszcze inne interesujce wydarzenia, ktre z powodubraku czasu i miejsca, tylko krtko mog by wspomniane. Co nieco powiedziane jest o nichktrych wizjach, o ktrych pniej jeszcze wspomnimy. Dziay si rzeczy niezwyke. William Branham opowiada je przy rnych okazjach i my techcemy je teraz przypomnie. Godnym uwagi jest fakt, o ktrym informuje nas Biblia, e czstoprzywdcy kocielni z trudem rozpoznawali mw Boych, za demony czyniy to bez wahania. Pierwszy cud. wedug Ewangelii Marka, dotyczy niezwykego wiadectwa, ktre zoy zy duch.Jezus wrci do Nazaretu, by gosi Ewangeli ludziom swojego wasnego miasta. Jak wszdzie,tak i mieszkacy tego miasta daleko byli od tego, by widzie w Nim szczegln osob, ktraznajdowaa si pomidzy nimi. Mieli Mu za ze. e ze zwykego cieli sta si prorokiem. Leczbardzo szybko to. czego oni nie chcieli uzna, zostao rozpoznane przez demona. Czowiek przezniego optany stan w obecnoci Jezusa w synagodze i krzycza: "Wiem kto Ty jeste, wityBoy". Tak samo uczyni to legion duchw, ktry znajdowa si w optanym z Gadary. Kiedy Jezussi do nich przybliy, krzyczay gono: "Co my z Tob mamy, Jezusie, Synu Najwyszego". Podobnie powodzio si apostoowi Pawowi i Sylasowi, gdy zaczli wykonywa swe dzieomisyjne w Europie, w miecie Philippi. Zamiast by mile przyjtym jako prorok, zosta Pawewtrcony do wizienia. Lecz duch wieszczki natychmiast objawi kim byli Pawe i Sylas i krzycza:"Ci mowie s sugami Najwyszego i przyszli nam drog zbawienia ogasza". Nie jest wic zadziwiajce, e dar przeznaczony do suby Williama Branhama, zosta od razuprzez duchy wrbitw i przepowiadaczy rozpoznany, zanim on sam zrozumia w peni zadanie,jakie na nim spoczo.

  Kiedy przypadkiem przechodzi obok pewnego astrologa, pewna kobieta, ktra widziaa co nadnim, skina na niego, aby do niej przyszed, gdy musiaa mu co powiedzie. Gdy przyszed,powiedziaa mu: "Niech mi pan powie, czy pan o tym wie, e urodzi si pan pod szczeglnymznakiem i posiada pan dar Boy?" Inne podobnego typu dowiadczenia niepokoiy go, ktre dopieropniej zrozumia. Lecz tak jak Chrystus czy Pawe nie przyjmowali wiadectwa demonw i nieprzywizywali do tego adnego znaczenia, a raczej nakazywali im milcze, tak samo oczywiciebrat Branham nie bra pod uwag faszywej wiedzy astrologii i nauki o przeznaczeniu, nawet jeli

 • ich wiadectwo potwierdzao jego Boy dar. Bg ma pod dostatkiem sposobw i drg, ktrymipotwierdza swoje sugi i usprawiedliwia je, i nie jest zaleny od demonw i ich wiadectw. Bibliaoczywicie stanowczo odrzuca te rzeczy, aby dzieci Boe opieray si na takich wiadectwach(Izajasz 47, 13-14).

  Jak ju zostao wspomniane, brat Branham po swoim nawrceniu, zosta baptystycznymkaznodziej, ordynowanym do tej suby przez dr Roya Davis'a w Jeffersonville. W tym te miecierozwin swoj duchow aktywno. Na koniec wielkiego zgromadzenia namiotowego chrzci wrzece Ohio wielu ludzi, ktrzy uczestniczyli w zgromadzeniu, a potem zgromadzili si u brzegwrzeki. Naliczono mniej wicej 130 chrzczcych si osb. By to upalny dzie czerwcowy. BratBranham przy 17-tej osobie usysza cichy gos, ktry do niego mwi: "Spjrz w gr!" Te sowazostay powtrzone trzykrotnie. Gdy spojrza, zobaczy na niebie iskrzc si gwiazd. Po kilkusekundach zgromadzeni rwnie zaczli patrze w gr i wielu rwnie ujrzao t gwiazd.Niektrzy z nich upadli nieprzytomni, inni krzyczeli, jeszcze inni zaczli ucieka. Nieco pniejgwiazda najwidoczniej znikna w chmurach. To wydarzenie zwrcio na siebie uwag tylu ludzi,e ukaza si o tym artyku w lokalnej gazecie.

  Innym razem suy brat Branham podczas trzech wieczorw w pewnym duym miecie. Kiedyzacz si modli za pojedynczymi osobami, a byo to na pocztku mae dziecko, za ktrym simodli; od urodzenia miao tak powykrcane stawy koczyn, e tylko na palcach mogo chodzi,nagle zobaczy jasne wiato skierowane na siebie. Kiedy si dziwi miaoci kocielnego, ktrynajwidoczniej przestawi w jego stron reflektor, otworzy oczy i zobaczy jasn gwiazd przedsob. Wracajc pamici do tego wydarzenia, powiedzia: "Albo wypado mi z rk to dziecko, albosamo wyskoczyo z moich obj. Nie wiedziaem, co si wydarzyo, gdy cay mj system nerwowyby jak sparaliowany. Gdy dziecko upado na podog, jego nki zostay uzdrowione i po razpierwszy w swoim yciu mogo normalnie zej z podium. Jeszcze wiele innych, godnych uwagirzeczy si wydarzyo, a wielu ludzi oddao swe serca tego wieczoru Panu".

  W rnych odstpach czasu miay miejsce podobne wydarzenia w jego yciu. Przez pewien czasnie szed za gosem Boym, by peni sub Zbawicielow, a nastpstwem tego nieposuszestwaby ciemny okres w jego yciu, kiedy to straci on i dziecko, o czym ju wczeniejinformowalimy.

  Pomimo wszystkich tych przykrych zaj, zdecydowa si w kocu odda cae swe ycie Bogu iczyni wszystko to, co On od niego da.

  Teraz przey jedn z najbardziej godnych uwagi wizyt w swoim yciu. Zjaw i si przed nimcielenie anio, ktry przyby od Najwyszego, by jemu uroczycie przekaza zlecenie. Historia tegonajwikszego wydarzenia zostanie nam przez brata Branhama osobicie przedstawiona.

  Ta niezwyka wizyta anioa, ktr przey brat Branham, wywoaa niemae zdziwienie i to nietylko u dzieci Boych, ale i u tych, ktrzy jeszcze nimi nie s. Podczas, gdy pewna cz ludziodrzuca nadnaturaln sub Bo dokadnie tak. jak to miao miejsce za dni Chrystusa, to jednakprzygniatajca wikszo, ktra uczestniczya w zgromadzeniach brata Branhama, bya przekonanao prawdziwoci wizyty anioa.

  Jest rzecz znan, e Bg uywa rnych, czasem absolutnie nie do wytumaczenia drg. by siSwoim sugom objawi, szczeglnie wtedy, gdy mieli by uyci do specjalnie wanego zadania.Mojeszowi ukaza si w gorejcym krzaku. Dzieciom Izraela objawia si noc w supie ognia, a wdzie w oboku. Samuel sysza noc gos, ktry go woa. U Eliasza by to cichy, agodny szmer.Abrahamowi ukaza si w postaci czowieka, a Pawe widzia Go we wspaniaoci Jegozmartwychwstaego ciaa, tak jak i Jan, Jego umiowany ucze. Mona by powiedzie, e wikszoowych nadnaturalnych zjawisk w biblijnych czasach to byli anioowie.

  Tacy ukazali si Abrahamowi, Mojeszowi, Jozuemu, Gedeonowi, Pawowi, Dawidowi,prorokom. Zachariaszowi, Marii, pasterzom, apostoom i innym. W wikszoci wypadkw tenadnaturalne zdarzenia nie byy tylko szybko przemijajcymi wizjami, lecz namacalnymizjawiskami, anielskimi istotami. Dlatego historia o zjawieniu si anioa u brata Branhama miecisi cakowicie w biblijnych ramach. Powoanie miertelnego czowieka przez anioa, zgadza si

 • cakowicie z pisanym Sowem Boym. Dzisiaj mwi si duo o

  darach duchowych

  Co rozumie si przez dar rozpoznawania duchw? Niektrzy myleli, e ten dar suy jedynie dorozpoznawania zych duchw. Nawet jeli w ten sposb moce diabelskie zostaj zdemaskowane, tomusimy mie na uwadze to, e przecie wicej jest dobrych duchw anieli zych. Co rozumiemyprzez sowo anioowie? Hebr. l, 14 daje nam jasn odpowied: "Czy nie s oni wszyscy suebnymiduchami, posyanymi do penienia suby gwoli tych, ktrzy maj by zbawieni?"

  Suba aniow wrd ludu Boego

  Chocia zazwyczaj nie widzimy aniow, jednak z Biblii wiemy, e anioowie otaczaj dzieciBoe. Jeli wic sobie uzmysowimy, e niebieskie istoty znajduj si blisko nas i strzeg naszychkrokw, a moe i myli, wtedy bez wtpienia ta wiadomo ma olbrzymi wpyw na nasze ycie.Wedug Mateusza 18. 10 musi to tak by.

  Tak samo i wedug Psalmu 34, 8, gdzie napisane jest, e: "Anio Paski zakada obz woktych, ktrzy si go boj i ratuje ich". Moglibymy jeszcze wiele miejsc z Pisma witegozacytowa, ktre nam mwi o subie aniow tu na ziemi, lecz nie jest to konieczne. Gwnrzecz jest to, aby ci wszyscy, ktrzy nauczaj z Biblii, praktycznie wierzyli w rzeczywisto takiejsuby i zgodnie z tym nauczali. Dlaczego anioowie nie s czciej widywani? Widocznie istniejepotrzeba uruchomienia tego wyej wspomnianego daru, by nasze ludzkie, otpiae zmysy uczynizdolnymi do spojrzenia na tamten wiat, by mogy zobaczy tak wysoce delikatne stworzenia,jakimi s anioowie. Prorok Elizeusz najwidoczniej mia ten dar, a my jestemy w posiadaniu tejmodlitwy, w ktrej on prosi Boga, aby zostay otworzone oczy take jego sugi i byy zdolne doogldania zastpw niebieskich.

  "/ Elizeusz modli si i prosi: 'Panie, ja Ciebie prosz, otwrz jego oczy,aby widzia!' l otworzy Pan sudze oczy tak, i widzia, i oto gra pena byaognistych rumakw i wozw wok Elizeusza" (2 Krl. 6, 17).Wiemy o niezliczonych przypadkach, gdzie ludzie, krtko przed swoim odejciem z tego wiata,

  widzieli aniow czekajcych na nich. Zgodnie ze sowami Jezusa, jest to oczywicie zadanieniebieskich istot, wprowadzi ducha ludzkiego do raju, kiedy on opuszcza ziemsk powok (uk.16, 22). Wydaje si, e w momencie, gdy ociae ludzkie umysy sabn, wtedy spostrzegawczoDucha staje si silniejsza i moe potwierdzi rzeczy, ktre przed zwykym miertelnikiem szakryte.

  Poselstwo anioa do brata Branhama

  Podczas pierwszych odwiedzin anio rozmawia z bratem Branhamem okoo p godziny. Tuznowu wchodzimy w czas biblijny, gdzie bez wtpienia takich nadnaturalnych objawie jestznacznie wicej ni w czasach obecnych.Wobec takich manifestacji, musi by powiedziane cozasadniczego. Anio Boy nie objawi nam nigdy nic innego jak tylko to, co dokadnie si zgadza zeSowem Boym. Oczywicie, my jednak musimy Sowo Boe postawi ponad wszelkie objawieniaanielskie, dlatego e i szatan jak wiadomo, objawia si jako anio wiatoci. Lecz faszywyduch jest bardzo szybko rozszyfrowany przez kogo, kto jest duchowo dobrze usposobiony. Szatanjest ojcem kamstwa, zawodowym kamc, ktry nie moe zjawi si na dugo bez goszeniakamstw, ktre to wypowiedzi bd przekrca. przestawia, zaprzecza, gaska lub przykrywaSowo Boe. Ju jego pierwsza rozmowa z istot ludzk, mianowicie z Ew, zawieraa jawnekamstwo. Nastpstwem wizyty anioa u brata Branhama byo jednake coraz bardziej rozprzestrzeniajce

 • si rozbudzenie, ktre cay wiat wprawio w ogromne zadziwienie. Pozwolimy tu, by brat Branham sam, wasnymi sowami opowiedzia nam t histori o spotkaniuz anioem, o rozmowie z nim o rzeczach, z ktrymi przyby, a ktre dotyczyy pracy, ktr zleci musam Bg.

  Wasne wiadectwo Williama Branhama o ukazaniu si anioa

  w dniu 7 maja 1946 roku "Musz wam opowiedzie o aniele i o otrzymaniu daru (mowa o darze uzdrawiania). Nigdy niezapomn dnia 7 maja 1946, wspaniaa pora roku w Indiana, gdzie wanie zatrudniony byem jakodozorca polowa. Wrciem do domu na obiad i udaem si na zaplecze domu, by odoy strzelb,gdy w tym momencie nadszed te mj drogi przyjaciel Prod Wiseman, brat mojego kocielnegopianisty i zapyta, czy nie zechciabym pj z nim tego popoudnia do Madison (Indiana).Wyjaniem mu, e to jest niemoliwe, gdy wanie dzisiaj patroluj tereny owieckie. Kiedy takobchodziem dom, spojrzaem na drzewo klonowe i wydawao mi si, e caa korona tego drzewasi rozpada. Wygldao na to, e co przez to drzewo przychodzi w d i jak gwatowny szumwiatru spada na mnie. Moja ona przeraona wybiega z domu i spytaa, czy jest tutaj co nie wporzdku. Podczas, gdy prbowaem wrci do rwnowagi, usiadem i zaczem jej opowiada, eprzez te szczeglne dwadziecia lat towarzyszyy mi osobliwe uczucia i teraz nadszed czas, byzrozumie wszystko o co chodzi. Nadszed rozstrzygajcy moment. Powiedziaem jej i mojemudziecku, bdcie zdrowi i poinformowaem ich, e jeeli w cigu kilku dni nie wrc, to moe niepowrc ju nigdy wicej. Owego dnia poszukaem sobie ustronnego miejsca, by czyta Bibli i modli si. Modliem siarliwie i serdecznie, tak i zdawao mi si, e caa moja dusza si wyrwie. Krzyczaem do Boga...skoniem twarz ku ziemi, potem znowu patrzyem w gr do Boga i woaem: 'Jeli Ty chceszwybaczy mi to. co uczyniem, bd si stara robi teraz wszystko lepiej... Bolej nad tym. e przezwszystkie te lata tak niedbale wykonywaem prac, ktr mi zlecie... Czy chcesz o Boe w jakisposb do mnie mwi? Jeli mi nie pomoesz, nie mog i dalej'.

  Nastpnej nocy okoo godziny 11 powstaem, gdy wanie skoczyem si modli i wtedyzauwayem migocce wiato w moim pokoju. Poniewa pomylaem, e kto nadszed zkieszonkow latark, wyjr