WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - .Analiza SWOT Zarządzanie ryzykiem Standaryzacja . W każdym przypadku

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA - .Analiza SWOT Zarządzanie ryzykiem Standaryzacja . W każdym...

WSPPRACA MIDZYNARODOWA

CECHY DOBREGO PROJEKTU

Agnieszka Wodarczyk

Edward Toroczak

Warszawa, 12 stycznia 2018 r.

CO TO

JEST?

Patrz szeroko,

dostrzegaj potrzeby

i wykorzystuj

moliwoci

Dlaczego warto przygotowa projekt

edukacyjny?

Erasmus+ 2018

Potrzeby grupy docelowej, uczestnikw, instytucji partnerskich,

Cele projektu

Partnerstwo

Dziaania w projekcie i ich finansowanie

Zarzdzanie jakoci

Upowszechnianie i utrwalanie rezultatw

Nie bdziemy analizowa budetu

Nie bdziemy pokazywa wniosku

Nie bdziemy opowiada o wszystkich sektorach i akcjach

skupimy si na wsppracy midzynarodowej w Partnerstwach strategicznych

PROGRAM PANELU 6

Informacje o projekcie, informacje identyfikacyjne projektu

Organizacje uczestniczce (wnioskujce i partnerskie)

Opis projektu (w tym priorytety; analiza potrzeb; cel; grupa docelowa; uczestnicy)

Przygotowanie

Zarzdzanie projektem i jego wdraanie (monitoring, ryzyka, ewaluacja)

Spotkania partnerskie

Rezultaty Pracy Intelektualnej i wydarzenia je upowszechniajce

Dziaania zwizane z uczeniem si, nauczaniem i szkoleniami

Kontynuacja (wpyw, upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatw w tym OZE

i licencje, trwao rezultatw projektu)

Budet

Streszczenie projektu

Owiadczenie prawnego reprezentanta

Lista kontrolna

STRUKTURA WNIOSKU

Preludium

Film: Simon Sinek

Jak wielcy przywdcy

inspiruj do dziaania

Dlaczego?

Jak?

Co?

Simon Sinek napisa: Ludzie nie kupuj tego CO robisz, tylko to DLACZEGO to robisz.

MOTYWY REALIZACJI PROJEKTU

Okrelony czas

Cele projektu

Upowszechnianie

i trwao rezultatw (otwarte licencje)

Monitoring i ewaluacja

Rezultaty/rezultaty pracy intelektualnej

Budet

Projekt to zoone przedsiwzicie przygotowane przez partnerw,

w rnych dziedzinach, z zamiarem osignicia zaoonego celu, zaplanowanych rezultatw i

mobilnoci w okrelonym czasie i przy okrelonym budecie.

CO TO JEST PROJEKT?

Komunikacja

i wsppraca

Okrelone potrzeby

Mobilnoci

Zarzdzanie ryzykiem

Wskaniki projektu

KRYTERIA OCENY I PUNKTACJA

Warunek akceptacji wniosku: uzyskanie minimum 60 pkt. (na 100) oraz minimum 50% w kadym z ocenianych obszarw

Znaczenie projektu

Maks. 30 punktw

Jako planu projektu i jego realizacja

Maks. 20 punktw

Jako zespou realizujcego projekt

i warunkw wsppracy

Maks. 20 pkt.

Wpyw projektu i upowszechnianie rezultatw

Maks. 30 pkt.

100 pkt.

ANALIZA POTRZEB

I FORMUOWANIE CELW

Erasmus+

ANALIZA POTRZEB

potrzeba cel dziaania rezultaty upowszechnianie

Wpisywanie si w priorytety

Dobr instytucji realizujcych projekt

Zarzdzanie

Wskaniki

Ewaluacja

Trwao

Nie ma problemu/potrzeby, nie ma projektu

ANALIZA POTRZEB

Analiza zbadanie danego zjawiska poprzez jego podzia na czci, aby pozna

kad z nich dokadnie.

Potrzeba odczucie braku czego, co jest niezbdne do prawidowego

funkcjonowania.

JEST (PROBLEM)

POTRZEBA

POWINNO BY

napicie motywacyjne

ANALIZA POTRZEB

Luka, brak, rozbieno midzy stanem obecnym a podanym.

W opisie uzasadnienia potrzeby realizacji projektu wykazujemy, e istnieje wany powd,

dla ktrego przedsiwzicie projektowe powinno by realizowane.

Czyje potrzeby analizowa?

Analiza wewntrzna dotyczy potrzeb i potencjau organizacji oraz ludzi w niej

pracujcych.

Analiza zewntrzna dotyczy potencjau i potrzeb rodowiska lokalnego oraz grup

docelowych.

Pena analiza powinna obejmowa:

- organizacj,

- ludzi,

- rodowisko lokalne,

- grupy docelowe.

PRZYKAD PROBLEMU/POTRZEBY

Zbyt wczesne opuszczanie przez modych ludzi systemu edukacji

Niewystarczajce przygotowanie

do samodzielnego ycia uczniw niepenosprawnych

Analiza problemw czsto

przybiera form tzw. drzewa

problemw, za pomoc ktrego

identyfikuje si problem

kluczowy.

ANALIZA POTRZEB ANALIZA PROBLEMW

(METAFORA)

Skutek 1 Skutek 2 Skutek 3

Problem gwny

Przyczyna 3 Przyczyna 2 Przyczyna 1

Przyczyna 2.2 Przyczyna 2.1 Przyczyna 1.1

WSKIE GARDO

ANALIZA POTRZEB ANALIZA PROBLEMW

ANALIZA POTRZEB ANALIZA PROBLEMW

Obnienie szans edukacyjnych ? ?

Zbyt wczesne opuszczanie przez modych ludzi systemu edukacji

Problemy osobowociowe Problemy rodzinne Problemy spoeczne

? Agresja w domu ?

WSKIE GARDO

Skutki

Problem

Przyczyny

ETAPY TWORZENIA DRZEWA PROBLEMW

Kady zidentyfikowany problem jest podsumowywany,

Wybierany jest pocztkowy problem, a nastpnie kolejny problem z nim zwizany,

Jeli problem stanowi przyczyn - przesuwany jest poziom niej,

Jeli jest skutkiem przesuwany jest wyej,

Jeli nie stanowi przyczyny ani skutku pozostaje na tym samym poziomie.

Przykad:

problem - sabe odywiana modzie,

przyczyna - brak dostpnych wysokobiakowych pokarmw,

skutek - wysoka liczba chorb wrd modziey.

BADANIE POTRZEB GRUPY PARTNERSKIEJ

Analiza potrzeb to proces, ktry powinien zosta przeprowadzony

na poziomie caego partnerstwa.

rdo: Analiza potrzeb. Pakiet Edukacyjny

Pozaformalnej Akademii Jakoci Projektu

Cz 5

FORMUOWANIE CELW PROJEKTU

potrzeby cele dziaania rezultaty upowszechnianie

Wpisywanie si w priorytety

Dobr instytucji realizujcych projekt

Zarzdzanie

Wskaniki

Ewaluacja

Trwao

Potrzeba/problem warunkuje cel projektu

FORMUOWANIE CELW PROJEKTU

Cel musi stanowi odpowied na problem.

Jeli projekt nie rozwizuje (lub przynajmniej nie oferuje szansy na

rozwizanie) problemu, wtedy nie powinien by realizowany.

Kady projekt musi mie swoje dobre uzasadnienie!

Okrelenie celw dziaania jest warunkiem koniecznym, aby mc

waciwie zdefiniowa efekty/rezultaty.

ANALIZA CELW PROJEKTU

Analiza celw obejmuje nastpujce etapy:

opis przyszej, podanej sytuacji,

identyfikacja potencjalnych rozwiza,

zamiana aspektw negatywnych w pozytywne.

FORMUOWANIE CELW PROJEKTU

Przeksztacanie negatywnych zjawisk w postulat pozytywnego

dziaania

Problem (istniejca niekorzystna sytuacja)

Cel (obraz podanej sytuacji w przyszoci)

PRZYKAD FORMUOWANIA CELU

Niewystarczajce przygotowanie do samodzielnego ycia uczniw

niepenosprawnych

Usamodzielnienie uczniw niepenosprawnych

Problem Cel

Jak przeformuowa zidentyfikowany problem/potrzeb

w CEL projektu?

ANALIZA CELW PROJEKTU

Konstruujc cele projektu naley je ukonkretni w oparciu

o metod SMART.

S Specific (konkretny) M Measurable (mierzalny) A Acceptable (akceptowalny) R Realistic (realny) T Timebound (okrelone w czasie)

PRIORYTETY HORYZONTALNE I SEKTOROWE

rdo: Fotolia

Wspieranie uczcych si w zdobywaniu kompetencji podstawowych

i kluczowych.

Wczenie spoeczne, rnorodno, rwno, rwnowaga pci oraz

niedyskryminacja w dziaaniach edukacyjnych.

Otwarta i innowacyjna edukacja wykorzystujca technologie

informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Przejrzysto i uznawanie umiejtnoci i kwalifikacji,

efektw uczenia si.

PRIORYTETY HORYZONTALNE

PRIORYTETY HORYZONTALNE

Zrwnowaone inwestycje, wydajno i efektywno edukacji;

Rozwj innowacyjnych sposobw zapewnienia zrwnowaonych

inwestycji we wszystkich formach ksztacenia.

Wspieranie poprawy ksztacenia i doskonalenia zawodowego

edukatorw, nauczycieli i pedagogw.

Promowanie wysokiej jakoci innowacyjnych metod nauczania.

Spoeczna i edukacyjna warto europejskiego dziedzictwa kulturowego,

jego wkad w tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy i spjno

spoeczn.

PRIORYTETY SEKTOROWE (PRZYKADY)

EDUKACJA SZKOLNA

Ugruntowanie statusu zawodw nauczycielskich:

uatrakcyjnienie kariery zawodowej;

wspomaganie procesw selekcji i rekrutacji;

wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli;

wspieranie nauczycieli w pracy ze zrnicowanymi

grupami uczniw;

pomoc w stosowaniu nowatorskich praktyk opartych na

wsppracy oraz wzmacnianie roli przywdztwa, itd.

EDUKACJA DOROSYCH

Poszerzanie i rozwj kompetencji edukatorw,

szczeglnie w zakresie skutecznego nauczania osb

dorosych o niskich umiejtnociach lub

kwalifikacjach umiejtnoci czytania, pisania,

rozumowania matematycznego i umiejtnoci

cyfrowych, w tym rwnie za pomoc skutecznego

wykorzystania TIK, itd.

SZKOLNICTWO WYSZE

Projektowanie programw ksztacenia

odpowiadajcych potrzebom rynku pracy i

spoecznym, wykorzystujcych nauczanie online