34
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT 21000 Split Spinčićeva 1 Klasa:406-01/17-01/460 Ur.broj.2181-147-05/JP-17-02 Temeljem čl.12. st.1. toč.1. al.a), a u svezi s čl.447. st.1. Zakona o javnoj nabavi ((»Narodne novine«, 120/16), a sukladno odredbama Internog akta Kliničkog bolničkog centra, Pravilnik Klasa: 003-01/17-01/11 od 18.07.2017. godine kojim se uređuju postupci nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, ovim putem Klinički bolnički centar Split svim zainteresiranim gospodarskim subjektima upućuje slijedeći POZIV NA DOSTAVU PONUDA (Dokumentacija o nabavi) I. OPĆI PODACI 1. Naručitelj - naziv i sjedište: Klinički bolnički centar Split- Split,Spinčićeva 1 - OIB: 51401063283 - broj telefona: 021/556-111 - broj telefaxa: 021/389-563 - internetska adresa: www.kbsplit.hr - adresa elektroničke pošte: [email protected] 2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima Informacije vezane za predmet nabave i upoznavanje s pozadinom projekata: - tel.021/556-200, doc.dr.sc. Ljubo Znaor Ostale informacije - tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec. Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i zainteresiranih gospodarskih subjekata može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom na adrese naručitelja navedene gore i to isključivo na hrvatskom jeziku. Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama vezane uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo na zahtjeve dostavljene poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom. Odgovori će se staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima objavom na internet stranici naručitelja na hrvatskom jeziku.

Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

  • Upload
    vuque

  • View
    226

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT21000 SplitSpinčićeva 1

Klasa:406-01/17-01/460Ur.broj.2181-147-05/JP-17-02

Temeljem čl.12. st.1. toč.1. al.a), a u svezi s čl.447. st.1. Zakona o javnoj nabavi ((»Narodne novine«, 120/16), a sukladno odredbama Internog akta Kliničkog bolničkog centra, Pravilnik Klasa: 003-01/17-01/11 od 18.07.2017. godine kojim se uređuju postupci nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi, ovim putem Klinički bolnički centar Split svim zainteresiranim gospodarskim subjektima upućuje slijedeći

POZIV NA DOSTAVU PONUDA(Dokumentacija o nabavi)

I. OPĆI PODACI

1. Naručitelj

- naziv i sjedište: Klinički bolnički centar Split- Split,Spinčićeva 1 - OIB: 51401063283- broj telefona: 021/556-111- broj telefaxa: 021/389-563 - internetska adresa: www.kbsplit.hr- adresa elektroničke pošte: [email protected]

2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima

Informacije vezane za predmet nabave i upoznavanje s pozadinom projekata: - tel.021/556-200, doc.dr.sc. Ljubo ZnaorOstale informacije - tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i zainteresiranih gospodarskih subjekata može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom na adrese naručitelja navedene gore i to isključivo na hrvatskom jeziku. Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama vezane uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo na zahtjeve dostavljene poštanskom pošiljkom, telefaksom ili elektroničkom poštom. Odgovori će se staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima objavom na internet stranici naručitelja na hrvatskom jeziku.

3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi ili navod da takvi subjekti ne postoje Temeljem članka 80. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi, a u svezi s člankom 76. Stavkom 2. Zakona, navodimo da ne postoje gospodarski subjekti s kojim Klinički bolnički centar Split ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, podugovaratelja odabranom ponuditelju ili člana zajednice ponuditelja).

II. PODACI O PREDMETU NABAVE I UVJETI NABAVE

4. Evidencijski broj nabave: 101/2017 E-JN

5. Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 56.000,00 kn bez PDV-a

Page 2: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

6. Naziv i opis predmeta nabave

6.1. Naziv predmeta nabaveUsluga izrade studije predizvedivosti za potrebe pripreme projekta znanstvene infrastrukture KBC-a Split u svrhu apliciranja na Europske fondove.

6.2. Opis predmeta nabavePredmet projektnog zadatka je usluga izrade studije predizvedivosti za potrebe pripreme projekta znanstvene infrastrukture KBC-a Split sukladno metodologiji „Vodiča kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata - alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020“, izdanog od strane Europske komisije, Glavne direkcija za regionalnu i urbanu politiku (EK DG-REGIO) iz prosinca 2014. godine (skraćeno CBA Vodič).Cilj projekta je da se objedinjenim organizacijskim preustrojem i unaprjeđenjem infrastrukture znanstveno-istraživačkog sektora KBC-a Split u partnerstvu s Medicinskim fakultetom u Splitu pridonese razvoju znanstveno-istraživačke djelatnosti.

6.3. Sadržaj predmeta nabave Studija predizvedivosti je dokument koji prikazuje, po metodologiji CBA Vodiča osnovne aspekte investicijskog projekta, te daje opravdanost njegovog financiranja iz različitih izvora.Cilj studije je stručno i objektivno prikazati predizvedivost projekta s obzirom na sve aktivnosti koje se moraju poduzeti, uzimajući u obzir nekoliko opcija, analizirajući rizike i prijedloge rješenja za umanjenje i otklanjanje istih, te u konačnici vrednovanje svih efekata planiranog projekta za nositelja projekta.Kvalitetno izrađena studija predizvedivosti zapravo je jedan od najvažnijih elemenata pripreme projekta, budući da ona opisuje i detaljno obrazlaže razloge za financiranje i dovršetak projekta, obrazlaže buduću namjenu, svrhu i korist.Detaljniji opis usluge po pojedinim poglavljima koje studija treba sadržavati sukladno metodologiji CBA Vodiča: SažetakSadrži sažeti opis nositelja i predmetnog projekta, prikaz ciljeva projekta, te glavnih rezultata financijske analize te ostalih rezultata projekta. Socijalno-ekonomski kontekstU ovom dijelu se opisuju osnovne karakteristike socijalno-ekonomskog konteksta ulaganja: prostorni i okolišni, demografski, socijalno-kulturni elementi te gospodarski aspekti užeg i šireg područja utjecaja projekta. Ponuda i potražnjaAnaliza potražnje predstavlja vrlo bitan dio Studije te opisuje potrebe koje projekt zadovoljava, sadašnje i buduće trendove potražnje, kanale distribucije, istraživanje tržišta. Analiza ponude se prikazuje kroz oblikovanje strategije s jasno definiranim proizvodima i uslugama, cijenama, marketingom i distribucijom, te detaljnim prikazom konkurencije. Tehnološke varijante i plan proizvodnjeTehničko-tehnološki aspekti opisuju odabir odgovarajućih tehnologija koji se koriste u projektu, kroz detaljan opis predmeta ulaganja građevina, postrojenja i opreme i ostalih potrebnih ulaganja, te potreba u procesu poslovanja koje je predmet projekta, a koje se odnose na osoblje, troškove materijala, energije, dobavljače.Detaljno se prikazuju faze i troškovi ulaganje na temelju dostupne projektne dokumentacije. Ljudski resursiU ovom dijelu se prikazuje organizacijska struktura s opisima i zaduženjima u projektu, te podjela na rukovodstvo, administrativno osoblje, tehničko osoblje i fizičke radnike s parametrima izračuna plaća i projekcijom ukupnih troškova zaposlenih. Vanjske usluge, ako su potrebne, se opisuju dodatno. LokacijaLokacija, kao bitan element svakog projekta se prikazuje kroz opis klimatskih i okolišnih aspekata, prometa i komunikacije te dostupnosti cjelokupne komunalne infrastrukture. Analizira se uža i šira lokacija na kojoj se planira realizacija projekta.Potrebno je opisati i detaljno obrazložiti razloge odabira lokacije te usporediti s alternativnim opcijama koje su razmatrane.

Implementacija

Page 3: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Implementacija projekta treba sadržavati jasan plan, po fazama, tj. prikaz „ciklusa“ projekta, kroz definiranje: rukovodstva projekta, pregovaranje oko nabave građevina, opreme i ostalog potrebnog, planiranje izgradnje i raspored ugovaranja, pregovori oko financiranja, stjecanje zemljišta i dozvola, organizacijska struktura, zapošljavanje osoblja i usavršavanje rukovodstva, sporazumi o nabavi i sporazumi o distribuciji. Financijska analizaFinancijska analiza sadrži prikaz financijskih efekata planiranog projekta. Potrebno je definirati temeljne pretpostavke financijske analize kao što su vijek promatranja projekta, cijene ulaznih inputa i svih outputa projekta, te financijsku diskontnu stopu.Potrebno je financijski vrednovati sva potrebna ulaganja po prethodno definiranim fazama i dinamici, te posložiti planirane izvore financiranja, te prikazati kalkulaciju prihoda i rashoda i projekciju istih.Na temelju navedenog se projiciraju obvezni financijski izvještaji: Račun dobiti i gubitka, Financijski tijek, Bilanca. Zaključno potrebno je napraviti glavne rezultate financijske analize: financijsku održivost i rentabilnost kroz izračun financijske neto sadašnje vrijednosti i financijske interne stope rentabilnosti na kapital i na ukupnu investiciju. Analiza rizikaAnalitičkim pristupom se analiziraju i procjenjuju svi potencijalni rizici te se određuje visina utjecaja i stupanj svakog pojedinog, te daju prijedlozi za upravljanje istim.Analiza osjetljivosti je sastavni dio analize rizika gdje se uz pomoć prepoznavanja kritičnih varijabli i variranjem istih projicira osjetljivost projekta kroz projekciju financijskih i ekonomskih rezultata. Studiju je potrebno dostaviti:- u tiskanom obliku u 4 (četiri) uvezena primjerka u A4 formatu.- u digitalnom obliku na CD-u (2 kom): tekstualni dio u MS word formatu (doc/docx i pdf) i PDF formatu

(pdf).

6.4. Resursi Naručitelj: Obvezan je u digitalnom obliku dostaviti izvršitelju sve dokumente i podloge koji je izradio ili naručio KBC Split na temu zahvata i ostalo po potrebi.Odabrani ponuditelj/izvršitelj: Voditelj izrade predmetne studije predizvedivosti dužan je prisustvovati na tjednoj koordinaciji u prostorijama Naručitelja, a na zahtjev istraživača Naručitelja i Medicinskog fakulteta u Splitu biti stalno na raspolaganju za neposredno sudjelovanje na radnim konzultacijama.

6.5. Rok izradeRok izrade konačne verzije studije predizvedivosti sukladno Projektnom zadatku je 30 dana po potpisu ugovora

6.6. Troškovnik Ponuditelj je obvezan popuniti obrazac Troškovnika na način da ispiše sve stavke kako je predviđeno. Potpisom ovlaštene osobe ponuditelj potvrđuje vjerodostojnost Troškovnika.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe te je ponuditelj u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti odnosno ponuda mora obuhvatiti sve usluge iz Opisa predmeta nabave.

Ako ponuditelj dostavi ponudu koja u cijelosti ne odgovara potrebama Naručitelja određenima u Opisu predmeta nabave odnosno nudi usluge upravljanja provedbom projekta koje očito ne zadovoljavaju potrebe Naručitelja u odnosu na zahtjevano Opisom, ponuda će biti odbijena kao neprikladna ponuda

7. Mjesto izvršenja usluga

Klinički bolnički centar Split, Split

8. Rok, način i uvjeti plaćanja

Rok plaćanja je 60 dana od dana zaprimanja računa pod uvjetom da je uspješno izvršena primopredaja predmeta nabave.Nije predviđeno plaćanje predujma odnosno plaćanje predujma je isključeno.

Page 4: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

9. Elektronička dražba se ne provodi.

10. Dostava ponuda u papirnatom obliku je obvezna.

Nije dopuštena elektronička dostava ponuda.

11. Navod sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Na temelju provedenog postupka nabave sklapa se Ugovor o nabavi usluga.

12. Početak i rok za pružanje usluga i trajanja ugovora

Planirani početak izvršenja usluga je odmah po sklapanju Ugovora, a predviđeno trajanje ugovora je 30 dana od dana potpisa ugovora.

III. KRITERIJI ZA KVALITATIVAN ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

13.1. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta

13.1.1. Temeljem članka 251. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)b) korupciju, na temelju– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)c) prijevaru, na temelju– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

Page 5: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.Temeljem članka 251. stavak 2. javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave ako utvrdi da postoje osnove za isključenje iz članka 251.stavak 1. točka 1. i 2. Zakona.

13.1.2. Temeljem članka 252. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,ili2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Temeljem članka 252. stavak 2. javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

13.1.3. Temeljem članka 254. stavak 1. točka 2. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

13.2. Dokumenti kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje osnove za isključenje

Temeljem članka 265. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan je kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje prihvatiti:1. izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz čl.251. st.1. Zakona, točka 13.1.1. Poziva,2. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 252. stavak 1. Zakona, točka 13.1.2. Poziva,3. izvadak iz sudskog registra ili potvrdu trgovačkog suda ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje iz članka 254. stavak 1. točka 2. Zakona, točka 13.1.3. Poziva.

Temeljem članka 265. stavak 2. Zakona ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka 265. stavka 1. Zakona ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz članka 251. stavka 1., članka 252. stavka 1. i članka 254. stavka 1. točke 2. Zakona, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Page 6: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

13.3. Sve dokumente kojima se dokazuje da ne postoje osnove za isključenje gospodarski subjekti mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, naručitelj zadržava pravo radi provjere istinitosti podataka zatražiti od ponuditelja da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata , i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima

IV. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA

14.1. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti)

Temeljem članka 256. Zakona o javnoj nabavi u ovom postupku javne nabave kao kriterij za odabir gospodarskog subjekta, uvjet sposobnosti, određena je:1. sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti2. tehnička i stručna sposobnost.Gospodarski subjekt obvezan je dokazati:1. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana, i2. da ima potrebne obrazovno i stručne kvalifikacije, tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete.

14.2. Dokumenti/dokazi uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti

14.2.1. Temeljem članka 266. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt ispunjavanje uvjeta sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje:1. izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Dostavljenim dokumentom ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabave.

14.3. Dokumenti/dokazi uvjeta tehničke i stručne sposobnosti

14.3.1. Temeljem članka 268. stavak 1. točka 3. i stavak 3. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt ispunjavanje uvjeta potrebnog iskustva za izvršenje ugovora o javnoj nabavi na odgovarajućoj razini kvalitete dokazuje:1. Popisom usluga izrada studija predizvedivosti projekata pruženih u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini.Popis sadržava vrijednost usluga, datum te naziv druge ugovorne strane. Kao dokaz o uredno izvršenoj isporuci popis sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od druge ugovorne strane/naručitelja. U nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Naručitelj zadržava pravo, ako je to potrebno da izravno od druge ugovorne strane zatraži provjeru istinitosti potvrde.

14.3.2. Temeljem članka 268. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekt ispunjavanje uvjeta potrebnih obrazovnih i stručnih kvalifikacije pružatelja usluge i/ili osoba njegova voditeljskog kadra, a posebice osobe i/ili osoba odgovornih za pružanje usluga dokazuje.1. Izjavom potpisanom od strane zakonskog zastupnika ponuditelja da raspolaže najmanje sa jednom stručnom osobom s odgovarajućim iskustvom

Kao dokaz kvalifikacija, vještina i stručnog iskustva voditelja izrade studija predizvedivosti uz Izjavu obvezno se prilažu slijedeći dokumenati:- životopis stručnjaka u formi Europass CV s određenim iskustvima te kontakt podacima radi eventualne provjere navedenih podataka;- preslika diplome o završenom obrazovanju;- potvrda naručitelja (druge ugovorne strane) kojima se potvrđuje specifično stručno iskustvo voditelja u izradi studija predizvedivosti projekata za razdoblje od najmanje pet godina.

Page 7: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Obzirom na ozbiljnost i složenost projekta za koje će Naručitelj koristiti usluge koje su predmet ovog postupka nabave, Naručitelj je stava kako je za uspješnu i pravovremenu provedbu nužno da u pružanju usluga sudjeluje ponuditelj koji obvezno ima na raspolaganju stručnjaka sa značajnim općim i posebnim stručnim iskustvom odnosno voditelja izrade studije predizvedivosti projekta s minimalnim kvalifikacijama, vještinama i stručnim iskustvom voditelja projekta: - VSS magistar ili stručni specijalist; - aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru; - iskusto rada na poslovima voditelja izrade studije predizvedivosti projekta.

14.3.3. Gospodarski subjekt može radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnost osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa.U tom slučaju gospodarski subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveza drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu.

Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.

14.3.4. Sve dokumente kojima dokazuje kriterije za odabir (uvjeti sposobnosti) gospodarski subjekti mogu dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, naručitelj zadržava pravo radi provjere istinitosti podataka zatražiti od ponuditelja da u primjerenom roku dostavi izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata , i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima

15. Kriterij za odabir ponude

Kriterij za odabir najbolje ocijenjene ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Maksimalan broj bodova (Emax) koji ponuditelj može ostvariti zbrojem svih kriterija je 100 bodova.

Svaki od kriterija se ocjenjuje zasebno sukladno dolje navedenim zahtjevima, a zbroj bodova dobiven kroz svaki od kriterija određuje ukupan broj bodova na način da se upisuje cjelobrojna vrijednost (uz zaokruživanje na dvije decimalne jedinice).

Kriterij Maksimalni broj bodova po kriteriju

Specifično iskustvo stručnjaka (Qmax) 80 Cijena ponude (Fmax) 20 Ukupno (Emax) 100

Ukupna vrijednost ponude izračunava se prema slijedećoj formuli: E = Q + FEkonomski najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda koja ostvari najveći broj bodova.

U slučaju da su dvije ili više ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

15.1. Specifično stručno iskustvo voditelja projekta (Q) koje će se koristiti za postupak bodovanja je iskustvo voditelja izrade studije predizvedivosti projekta, a bodovat će se sukladno tablici:

Kriterij: Specifično iskustvo stručnjaka odnosno broj izrađenih studija predizvedivosti i/ili studija izvedivosti projekata u području biomedicine i zdravstva koji se sufinanciraju iz EU fondova ili dr.međunarodnih izvora

Bodovi(Q)

1 - 2 izrađenih studija predizvedivosti i/ili studija izvedivosti projekata u području biomedicine i zdravstva koji se sufinanciraju iz EU fondova ili dr.međunarodnih izvora 403 ili više izrađenih studija predizvedivosti i/ili studija izvedivosti projekata u području biomedicine i zdravstva koji se sufinanciraju iz EU fondova ili dr.međunarodnih izvora 80

Page 8: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Maksimalan broj bodova (Qmax) koji ponuditelj može ostvariti zbrojem svih kriterija specifičnog stručnog iskustva voditelja projekta je 80 bodova.

Kao dokaz ponuditelj dostavlja popis studija na kojem je sudjelovao kao odgovorna osoba/ voditelj, a za usluge pružene u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini. Kao dokaz o uredno izvršenoj isporuci popis sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od druge ugovorne strane/naručitelja. U nedostatku iste vrijedi izjava gospodarskog subjekta uz dokaz da je potvrda zatražena. Naručitelj zadržava pravo, ako je to potrebno da izravno od druge ugovorne strane zatraži provjeru istinitosti potvrde.

15.2. Cijena ponude (F)

Vrednovanje financijskog dijela ponude provodi se po slijedećoj formuli:

F=f×Cmin

Cj×100

gdje je: Cj cijena j-tog ponuditelja, f = 20% težina financijskog dijela ponude, Cmin najniža ponuđena cijena razmatranih ponuda.

V. PODACI O PONUDI

16. Način izrade ponude

Ponuditelj se u postupku javne nabave mora pri izradi ponuda pridržavati zahtjeva i uvjeta iz ovog Poziva. Propisani tekst uvjeta i zahtjeva iz Poziva ne smiju se mijenjati i nadopunjavati. Ponuda mora biti izrađena u obliku naznačenom u Pozivu odnosno predaje se u izvorniku u papirnatom obliku na Obrascu ponudbenog lista i Troškovnika s opisom predmeta nabave koji su u privitku ovog Poziva.

Sva prazna mjesta potrebno je ispisati neizbrisivom tintom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi (npr. brisanje ili uklanjanje slova ili otiska). Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda u papirnatom obliku se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova.

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova odnosno mora biti uvezana u cjelinu jamstvenikom (učvršćen na zadnjoj stranici ponude ).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

Ponuda se izrađuje bez naknade.

17. Sadržaj ponude

Ponuda obvezno mora sadržavati:1. popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude,2. izvorni obrazac Ponudbenog lista, ovjeren potpisom ovlaštene osobe ponuditelja;

Page 9: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

3. ako se radi o zajednici ponuditelja, Izjava o zajedničkoj ponudi i Izjava o solidarnoj odgovornosti zajedničkih ponuditelja, ovjereni potpisom odgovorne osobe ponuditelja;4. ako to ponuditelj namjerava izjavu o dijelu ugovora koji namjerava ustupiti podizvoditeljima;5. izvorni obrazac Troškovnika,ovjeren potpisom ovlaštene osobe ponuditelja;6. jamstvo za ozbiljnost ponude,7. dokumente kojima gospodarski subjekt dokazuje da ne postoje osnove za isključenje koje je naručitelj propisao u toč.13. Poziva;8. dokumente kojima gospodarski subjekt dokazuje uvjete sposobnosti koje je naručitelj propisao u toč.14. Poziva.

18. Način dostave ponude

Ponuda se dostavlja poštom preporučeno ili osobnom dostavom u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu javnog naručitelja: Klinički bolnički centar Split, 21000 Split, Spinčićeva 1Ured protokola, Upravna zgrada, soba br.1

Na omotnici ponude mora biti naznačeno: - naziv i adresa naručitelja;- naziv i adresa ponuditelja:- naznaka „Ne otvaraj - ponuda“- naziv predmeta nabave: Usluga izrade studije predizvedivosti za potrebe pripreme projekta znanstvene infrastrukture KBC-a Split u svrhu apliciranja na Europske fondove- evidencijski broj nabave: 101/2017 E-JN- Klasa: 406-01/17-01/460

Elektronička dostava ponuda nije dopuštena.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i /ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude.U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

Svaka pravodobno dostavljena ponuda upisuje se u Upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja.

Ako je dostavljena izmjena i/ili dopuna ponude, ona se upisuje u upisnik o zaprimanju ponuda te dobiva redni broj prema redoslijedu zaprimanja. Ponuda se u tom slučaju smatra zaprimljenom u trenutuku zaprimanja posljednje izmjene i/ili dopune ponude.Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.11.2017.godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude koje budu zaprimljene nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim, te će se neotvorene vratiti ponuditeljima koji su ih podnijeli.

19. Način određivanja cijene ponude

Cijena ponude izražava se u kunama, a piše u brojkama.

U cijenu ponude, bez poreza na dodanu vrijednost koji se zasebno iskazuje iza cijene ponude, moraju biti uračunati svi troškovi i eventualni popusti.

Cijena predmeta nabave je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.

20. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude

Page 10: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena.

21. Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda

Ponuda zajedno sa pripadajućom dokumentacijom izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Svi dijelovi ponude koji nisu izrađeni na hrvatskom jeziku moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka, naručitelj zadržava pravo zatražiti od ponuditelja da u primjerenom roku dostavi prijevod na hrvatski jezik izrađen i ovjeren od strane stalnog sudskog tumača za odnosni strani jezik.

22. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 120 (stodvadeset) dana o dana isteka roka za dostavu ponuda.

VI . OSTALE ODREDBE

23. Odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja

Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavio zajedničku ponudu.

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja dužni su dostaviti izjavu o zajedničkoj ponudi koja sadrži: - naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude; - naziv i sjedište nositelja ponude; - ime i prezime osoba ovlaštenih za potpisivanje zajedničke ponude; - ime i prezime osoba ovlaštenih za potpisivanje ugovora; i - potpise svih članova zajednice ponuditelja.

U slučaju odabira zajednice ponuditelja može se zahtjevati određeni pravni oblik njihova zajedničkog ustrojstva u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

Odgovornost ponuditelja iz zajednice ponuditelja je solidarna.

U slučaju zajednice ponuditelja osnove za isključenje koje je naručitelj propisao u toč.13. Poziva utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.

24. Podugovaranje

Sukladno odredbama članka 220. Zakona o javnoj nabavi gospodarski subjekat može dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor ili angažirati određene podugovaratelje.

Javni naručitelj ne smije zahtijevati od gospodarskih subjekata da dio ugovora o javnoj nabavi daju u podugovor ili da angažiraju određene podugovaratelje niti ih u tome ograničavati, osim ako posebnim propisom ili međunarodnim sporazumom nije drukčije određeno.

Sukladno odredbama članka 222. Zakona gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja)

Temeljem članka 221. stavak 1. i 2. Zakona naručitelj će osnove za isključenje koje je propisao u toč.13. Poziva primijeniti na podugovaratelje.

Page 11: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.

Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor podaci o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici) i podaci o dijelu ugovora koji namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio) moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi temeljem članka 222. Zakona.

Ukoliko gospodarski subjekat dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor temeljem članka 223. Zakona naručitelj je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio.

Ugovaratelj mora svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

25. Vrsta, sredstvo i uvjeti jamstva

25.1. Jamstva za ozbiljnost ponude

Temeljem članka 214., a u skladu s člankom 215. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj zahtjeva od gospodarskog subjekta dostavu jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije u iznosu od 2.800,00 (dvijetisućeosamstokuna) kuna s rokom valjanosti sukladnim rokom valjanosti ponude plus 15 (petnaest) dana respiro rok.

U tekstu garancije mora stajati obveza banke da će na prvi poziv korisnika jamstva (javnog naručitelja) bezuvjetno i bez prigovora isplatiti iznos jamstva, u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.Sukladno članku 214. stavak 4. Zakona gospodarski subjekt može dati novčani polog u traženom iznosu na žiro-račun naručitelja otvorenog kod HPB d.d., IBAN: HR24 2330 0031 1000 5764 7, opis plaćanja: Novčani polog - jamstvo za ponudu, Klasa:406-01/17-01/460, Evid.broj nabave: 101/2017 E-JN

Jamstvo u obliku bankarske garancije, kao sastavni dio ponude, dostavlja se u izvorniku u zasebnoj uložnoj PVC fascikli kako se ne bi oštetilo prilikom uvezivanja, označeno rednim brojem stranice na način kao i sve ostale stranice ponude.

U slučaju da istekne rok valjanosti ponude, naručitelj će od ponuditelja u primjerenom roku zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude. Naručitelj će na osnovi pregleda i ocjene ponuda odbiti ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.

25.2. Odabrani ponuditelj obvezan je prilikom potpisa ugovora o nabavi usluge dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza na iznos od 10% ukupne ugovorene vrijednosti bez PDV-a s rokom valjanosti koji ne smije biti kraći od ugovorenog roka trajanja ugovora plus 15 (petnaest) dana respiro rok.

Kao jamstvo ponuditelji mogu dostaviti jedan od instrumenata navedenih pod br.25.1. Poziva.

Odabrani ponuditelj/izvršitelj usluge gubi pravo na povrat jamstva za uredno ispunjenje ako uredno ne ispuni ugovorom preuzete obveze odnosno ne izvrši predmet ugovora ugovorene kvalitete i kvantitete u ugovorenom roku.

26. Rok za donošenje Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju

Page 12: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donosi odluku o odabiru u roku od 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, temeljem članka 302. stavak 3. Zakona javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije.

Ako su ispunjeni razlozi za poništenje postupka javne nabave iz članka 298. Zakona javni naručitelj donosi odluku o poništenju u roku od 30 dana od nastanka razloga za poništenje postupka.

Odluka o odabiru ili odluka o poništenju objaviti će se na internet stranici naručitelja na kojoj je objavljeni Poziv za dostavu ponuda.

27. Dodatne informacije i objašnjenja te izmjena dokumentacije za nadmetanje

Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za Dokumentaciju za nadmetanje, a naručitelj je dužan odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Ako Naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja Dokumentaciju za nadmetanje, osigurat će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te će osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 5 (pet) dana za dostavu ponude.

28. Datum objave na internet stranici naručitelja: 08.11.2017.godine

Page 13: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

OBRAZAC PONUDBENOG LISTA

Evid.broj nabave: 101/2017 E-JNKlasa: 406-01/17-01/460

1. Javni naručitelj

Naziv: Klinički bolnički centar SplitSjedište: Spinčićeva 1, 21000 SplitOIB: 51401063283

2. Opći podaci o ponuditelju

Naziv: ___________________________________________________________________

Sjedište:__________________________________________________________________

OIB:_____________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Tel/fax:___________________________________________________________________

Odgovorna osoba:__________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)Osoba za kontat: ________________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)

IBAN,banka:______________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) Da Ne

Adresa za dostavu pošte:____________________________________________________

Napomena: - Zajednica ponuditelja - u slučaju postojanja zajednice ponuditelja ispuniti prilog 1.1 - Podizvoditelji -u slučaju davanja dijela ugovora u podugovor popuniti i prilog 1.2

3. Predmet nabave

Usluga izrade studije predizvedivosti za potrebe pripreme projekta znanstvene infrastrukture KBC-a Split u svrhu apliciranja na Europske fondove

4. Proučili smo Poziv za dostavu ponuda/Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje te nudimo traženu uslugu u skladu s Troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude, za cijenu kako slijedi:

Cijena ponude bez PDV-a: ___________________________

PDV-a ___% : ___________________________

Cijena ponude s PDV-om : ___________________________

(Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobonen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predvineno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.)

Izjavljujemo da su cijene iz ove ponude nepromjenjive i ukoliko naša ponuda bude odabrana ne mogu se izmijeniti za vrijeme važenja Ugovora.

Ukupna cijena ponude iskazana je u apsolutnom iznosu te sadrži sve troškove i eventualne popuste.

Page 14: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

5. Rok plaćanja je 60 dana od dana zaprimanja računa pod uvjetom da je uspješno izvršena primopredaja predmeta nabave.

Nije predviđeno plaćanje predujma odnosno plaćanje predujma je isključeno.

6. Naše obveze prema ovoj ponudi traju ______ dana od roka za dostavu ponuda, zaključno do ________ godine, a koja može biti prihvaćena bilo kojeg dana prije isteka roka valjanosti ponude.

Na eventualni zahtjev Naručitelja voljni smo rok valjanosti ponude i produžiti.

Mjesto i datum ______________

_____________________________ potpis ponuditelja

Page 15: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Prilog 1.1.: OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (ispunjava se u slučaju podnošenja zajedničke ponude)

Evid.broj nabave: 101/2017 E-JNKlasa: 406-01/17-01/460

1. Javni naručitelj

Naziv: Klinički bolnički centar SplitSjedište: Spinčićeva 1, 21000 SplitOIB: 51401063283

2. Opći podaci o članovima zajednice ponuditelja

1. Član zajednice ponuditelja

Naziv: ___________________________________________________________________

Sjedište:__________________________________________________________________

OIB:_____________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Tel/fax:___________________________________________________________________

Odgovorna osoba:__________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)Osoba za kontat: ________________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)

IBAN,banka:______________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) Da Ne

Adresa za dostavu pošte:____________________________________________________

Isporučivat će/izvršavat će/pružati će slijedeće:_________________________________________________________________________u vrijednosti od _____________ kn

Mjesto i datum ______________

____________________________ potpis člana zajednice ponuditelja

2. Član zajednice ponuditelja

Naziv: ___________________________________________________________________

Sjedište:__________________________________________________________________

OIB:_____________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Tel/fax:___________________________________________________________________

Odgovorna osoba:__________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)Osoba za kontat: ________________________________________________________________

Page 16: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

(ime, prezime i funkcija)

IBAN,banka:______________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) Da Ne

Adresa za dostavu pošte:____________________________________________________

Isporučivat će/izvršavat će/pružati će slijedeće:_________________________________________________________________________u vrijednosti od _____________ kn

Mjesto i datum ______________

____________________________ potpis člana zajednice ponuditelja

3. Član zajednice ponuditelja

Naziv: ___________________________________________________________________

Sjedište:__________________________________________________________________

OIB:_____________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Tel/fax:___________________________________________________________________

Odgovorna osoba:__________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)Osoba za kontat: ________________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)

IBAN,banka:______________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) Da Ne

Adresa za dostavu pošte:____________________________________________________

Isporučivat će/izvršavat će/pružati će slijedeće:_________________________________________________________________________u vrijednosti od _____________ kn

Mjesto i datum ______________

____________________________ potpis člana zajednice ponuditelja

4. Član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:___________________________________________________________________________

3. Predmet nabave

Usluga izrade studije predizvedivosti za potrebe pripreme projekta znanstvene infrastrukture KBC-a Split u svrhu apliciranja na Europske fondove

Page 17: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

4. Proučili smo Poziv za dostavu ponuda/Dokumentaciju za nadmetanje te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo upoznati s predmetom nabave i s uvjetima za njeno provođenje te nudimo traženu uslugu u skladu s Troškovnikom koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ponude, za cijenu kako slijedi:

Cijena ponude bez PDV-a: ___________________________

PDV-a ___% : ___________________________

Cijena ponude s PDV-om : ___________________________

(Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobonen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predvineno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.)

Izjavljujemo da su cijene iz ove ponude nepromjenjive i ukoliko naša ponuda bude odabrana ne mogu se izmijeniti za vrijeme važenja Ugovora.

Ukupna cijena ponude iskazana je u apsolutnom iznosu te sadrži sve troškove i eventualne popuste.

5. Rok plaćanja je 60 dana od dana zaprimanja računa pod uvjetom da je uspješno izvršena primopredaja predmeta nabave.

Nije predviđeno plaćanje predujma odnosno plaćanje predujma je isključeno.

6. Naše obveze prema ovoj ponudi traju ______ dana od roka za dostavu ponuda, zaključno do ________ godine, a koja može biti prihvaćena bilo kojeg dana prije isteka roka valjanosti ponude.

Na eventualni zahtjev Naručitelja voljni smo rok valjanosti ponude i produžiti.

Mjesto i datum ______________

______________________________________ potpis člana zajednice ponuditelja pod.toč.2.1.

Mjesto i datum ______________

______________________________________ potpis člana zajednice ponuditelja pod.toč.2.2.

Mjesto i datum ______________

______________________________________ potpis člana zajednice ponuditelja pod.toč.2.3.

Napomena: Ukoliko ovaj obrazac nije dostatatan za upis potrebnih podataka ponuditelj može obrascu ponude priložiti novi list/listove na kojem/kojima će biti upisani potrebiti podaci

Page 18: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Prilog 1.2.: OBRAZAC PONUDBENOG LISTA (ispunjava se u slučaju davanja dijela ugovora u podugovor)

Evid.broj nabave: 101/2017 E-JNKlasa: 406-01/17-01/460

1. Javni naručitelj

Naziv: Klinički bolnički centar SplitSjedište: Spinčićeva 1, 21000 SplitOIB: 51401063283

2. Opći podaci o podugovarateljima

1. Podugovaratelj

Naziv: ___________________________________________________________________

Sjedište:__________________________________________________________________

OIB:_____________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Tel/fax:___________________________________________________________________

Odgovorna osoba:__________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)Osoba za kontat: ________________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)

IBAN,banka:______________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) Da Ne

Adresa za dostavu pošte:____________________________________________________

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

a) Usluge koje će pružiti podugovaratelj____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (navesti redni broj, naziv stavke iz Troškovnika te količinu)

b) Vrijednost usluga Cijena bez PDV-a: __________________ kn PDV __%: : __________________ kn Sveukupno :___________________ kn Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor __________

c) Mjesto i rok pružanja usluge____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjesto i datum ______________ _______________________

potpis podugovaratelja

Page 19: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

2. Podugovaratelj

Naziv: ___________________________________________________________________

Sjedište:__________________________________________________________________

OIB:_____________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Tel/fax:___________________________________________________________________

Odgovorna osoba:__________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)Osoba za kontat: ________________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)

IBAN,banka:______________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) Da Ne

Adresa za dostavu pošte:____________________________________________________

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

a) Usluge koje će pružiti podugovaratelj____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (navesti redni broj, naziv stavke iz Troškovnika te količinu)

b) Vrijednost usluga Cijena bez PDV-a: __________________ kn PDV __%: : __________________ kn Sveukupno :___________________ kn Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor __________

c) Mjesto i rok pružanja usluge____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjesto i datum ______________ _______________________

potpis podugovaratelja

3. Podugovaratelj

Naziv: ___________________________________________________________________

Sjedište:__________________________________________________________________

OIB:_____________________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________________

Tel/fax:___________________________________________________________________

Odgovorna osoba:__________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)Osoba za kontat: ________________________________________________________________ (ime, prezime i funkcija)

IBAN,banka:______________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) Da Ne

Adresa za dostavu pošte:____________________________________________________

Page 20: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

a) Usluge koje će pružiti podugovaratelj____________________________________________________________________________________________________________________________________________ (navesti redni broj, naziv stavke iz Troškovnika te količinu)

b) Vrijednost usluga Cijena bez PDV-a: __________________ kn PDV __%: : __________________ kn Sveukupno :___________________ kn Postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor __________

c) Mjesto i rok pružanja usluge____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mjesto i datum ______________ _______________________

potpis podugovaratelja

Napomena: Ukoliko ovaj obrazac nije dostatatan za upis potrebnih podataka ponuditelj može obrascu ponude priložiti novi list/listove na kojem/kojima će biti upisani potrebiti podaci

Page 21: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

TROŠKOVNIK s opisom predmeta nabave

Evid.broj nabave: 101/2017 E-JNKlasa: 406-01/17-01/460

Red.broj Opis Količina

Jedinična cijena kn bez PDV-a

Ukupna cijenakn bez PDV-a

1. Cjelokupna usluga Usluga izrade studije predizvedivosti za potrebe pripreme projekta znanstvene infrastrukture KBC-a Split u svrhu apliciranja na Europske fondove

Opis predmeta nabavePredmet projektnog zadatka je usluga izrade studije predizvedivosti za potrebe pripreme projekta znanstvene infrastrukture KBC-a Split sukladno metodologiji „Vodiča kroz analizu troškova i koristi investicijskih projekata - alat za ekonomsku procjenu kohezijske politike 2014-2020“, izdanog od strane Europske komisije, Glavne direkcija za regionalnu i urbanu politiku (EK DG-REGIO) iz prosinca 2014. godine (skraćeno CBA Vodič).Cilj projekta je da se objedinjenim organizacijskim preustrojem i unaprjeđenjem infrastrukture znanstveno-istraživačkog sektora KBC-a Split u partnerstvu s Medicinskim fakultetom u Splitu pridonese razvoju znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Sadržaj predmeta nabave Studija predizvedivosti je dokument koji prikazuje, po metodologiji CBA Vodiča osnovne aspekte investicijskog projekta, te daje opravdanost njegovog financiranja iz različitih izvora.Cilj studije je stručno i objektivno prikazati predizvedivost projekta s obzirom na sve aktivnosti koje se moraju poduzeti, uzimajući u obzir nekoliko opcija, analizirajući rizike i prijedloge rješenja za umanjenje i otklanjanje istih, te u konačnici vrednovanje svih efekata planiranog projekta za nositelja projekta.Kvalitetno izrađena studija predizvedivosti zapravo je jedan od najvažnijih elemenata pripreme projekta, budući da ona opisuje i detaljno obrazlaže razloge za financiranje i dovršetak projekta, obrazlaže buduću namjenu, svrhu i korist.

Detaljniji opis usluge po pojedinim poglavljima koje studija treba sadržavati sukladno metodologiji CBA Vodiča: SažetakSadrži sažeti opis nositelja i predmetnog projekta, prikaz ciljeva projekta, te glavnih rezultata financijske analize te ostalih rezultata projekta. Socijalno-ekonomski kontekstU ovom dijelu se opisuju osnovne karakteristike socijalno-ekonomskog konteksta ulaganja: prostorni i okolišni, demografski, socijalno-kulturni elementi te gospodarski aspekti užeg i šireg područja utjecaja projekta. Ponuda i potražnjaAnaliza potražnje predstavlja vrlo bitan dio Studije te opisuje potrebe koje projekt zadovoljava, sadašnje i buduće trendove potražnje, kanale distribucije, istraživanje tržišta. Analiza ponude se prikazuje kroz oblikovanje strategije s jasno definiranim proizvodima i uslugama, cijenama, marketingom i distribucijom, te detaljnim prikazom konkurencije.

1 kpl

Page 22: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Tehnološke varijante i plan proizvodnjeTehničko-tehnološki aspekti opisuju odabir odgovarajućih tehnologija koji se koriste u projektu, kroz detaljan opis predmeta ulaganja građevina, postrojenja i opreme i ostalih potrebnih ulaganja, te potreba u procesu poslovanja koje je predmet projekta, a koje se odnose na osoblje, troškove materijala, energije, dobavljače.Detaljno se prikazuju faze i troškovi ulaganje na temelju dostupne projektne dokumentacije. Ljudski resursiU ovom dijelu se prikazuje organizacijska struktura s opisima i zaduženjima u projektu, te podjela na rukovodstvo, administrativno osoblje, tehničko osoblje i fizičke radnike s parametrima izračuna plaća i projekcijom ukupnih troškova zaposlenih. Vanjske usluge, ako su potrebne, se opisuju dodatno. LokacijaLokacija, kao bitan element svakog projekta se prikazuje kroz opis klimatskih i okolišnih aspekata, prometa i komunikacije te dostupnosti cjelokupne komunalne infrastrukture. Analizira se uža i šira lokacija na kojoj se planira realizacija projekta.Potrebno je opisati i detaljno obrazložiti razloge odabira lokacije te usporediti s alternativnim opcijama koje su razmatrane. ImplementacijaImplementacija projekta treba sadržavati jasan plan, po fazama, tj. prikaz „ciklusa“ projekta, kroz definiranje: rukovodstva projekta, pregovaranje oko nabave građevina, opreme i ostalog potrebnog, planiranje izgradnje i raspored ugovaranja, pregovori oko financiranja, stjecanje zemljišta i dozvola, organizacijska struktura, zapošljavanje osoblja i usavršavanje rukovodstva, sporazumi o nabavi i sporazumi o distribuciji. Financijska analizaFinancijska analiza sadrži prikaz financijskih efekata planiranog projekta. Potrebno je definirati temeljne pretpostavke financijske analize kao što su vijek promatranja projekta, cijene ulaznih inputa i svih outputa projekta, te financijsku diskontnu stopu.Potrebno je financijski vrednovati sva potrebna ulaganja po prethodno definiranim fazama i dinamici, te posložiti planirane izvore financiranja, te prikazati kalkulaciju prihoda i rashoda i projekciju istih.Na temelju navedenog se projiciraju obvezni financijski izvještaji: Račun dobiti i gubitka, Financijski tijek, Bilanca. Zaključno potrebno je napraviti glavne rezultate financijske analize: financijsku održivost i rentabilnost kroz izračun financijske neto sadašnje vrijednosti i financijske interne stope rentabilnosti na kapital i na ukupnu investiciju. Analiza rizikaAnalitičkim pristupom se analiziraju i procjenjuju svi potencijalni rizici te se određuje visina utjecaja i stupanj svakog pojedinog, te daju prijedlozi za upravljanje istim.Analiza osjetljivosti je sastavni dio analize rizika gdje se uz pomoć prepoznavanja kritičnih varijabli i variranjem istih projicira osjetljivost projekta kroz projekciju financijskih i ekonomskih rezultata. Studiju je potrebno dostaviti:- u tiskanom obliku u 4 (četiri) uvezena primjerka u A4 formatu.- u digitalnom obliku na CD-u (2 kom): tekstualni dio u MS word

formatu (doc/docx i pdf) i PDF formatu (pdf).

Page 23: Poziv za dosta… · Web view- tel. 021/556-315 Julijana Petrić,dipl.oec

Resursi Naručitelj: Obvezan je u digitalnom obliku dostaviti izvršitelju sve dokumente i podloge koji je izradio ili naručio KBC Split na temu zahvata i ostalo po potrebi.Odabrani ponuditelj/izvršitelj: Voditelj izrade predmetne studije predizvedivosti dužan je prisustvovati na tjednoj koordinaciji u prostorijama Naručitelja, a na zahtjev istraživača Naručitelja i Medicinskog fakulteta u Splitu biti stalno na raspolaganju za neposredno sudjelovanje na radnim konzultacijama.

Rok izradeRok izrade konačne verzije studije predizvedivosti je 30 dana po potpisu ugovora.

Ukupno bez PDV-a

PDV ___ %

Ukupno s PDV-om

Mjesto i datum ______________

__________________________________ potpis ponuditelja