of 62 /62
WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - WARIOGRAFU GŁOSOWEGO) W POSTĘPOWANIU KARNYM I Jarosław Pietruszka

WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU -...

Page 1: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

WYKORZYSTANIE ANALIZATORA

GŁOSU (POLIGRAFU - WARIOGRAFU GŁOSOWEGO) W

POSTĘPOWANIU KARNYM I Jarosław Pietruszka

Page 2: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

to urządzenia do ujawniania symptomów zmian reakcji psychofizjologicznych na podstawie analizy głosu.

Analizatory głosu

Page 3: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Urządzenia te są nazywane :

-analizatorami głosu; -poligrafami głosowymi; -analizatorami stresu w głosie (Voice Stress

Analyzer - VSA);-wariografami głosowymi; -psychologicznymi analizatorami stresu

(Psychological Stress Evaluator - PSE);-LVA (Layer Voice Analyser);-Truster;-Vericator.

Page 4: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Podstawowe właściwości badań na analizatorze głosu 1:

1. Brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z ciałem badanego.

2. Możliwy brak wiedzy badanego o badaniu.

3. Badany, na zadawane pytania, nie musi jak przy klasycznych badaniach poligraficznych odpowiadać tylko „tak” lub „nie”.

4. Możliwość badania na odległość – np. w trakcie rozmowy

telefonicznej.

5. Możliwość przeprowadzenia badania na podstawie magnetofonowego zapisu rozmowy.

6. Nie istnieje konieczność przestrzegania tak rygorystycznych warunków badań, jak w klasycznych testach poligraficznych.

Page 5: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Podstawowe właściwości badań na analizatorze głosu 2 (reakcje):

7. Wypowiadanie nieszczerości w warunkach inscenizowanych (laboratoryjnych) i nieinscenizowanych wywołują różną siłę reakcji. Nieszczerości w warunkach inscenizowanych wywołują słabszą reakcję!

8. W warunkach eksperymentów laboratoryjnych, przy długotrwałych badaniach tej samej osoby tym samym testem, następuje stopniowe zmniejszenie wydatności zmian reakcji fizjologicznych rejestrowanych u probantów przez analizator głosu.

9. Pytania powodujące duże zaskoczenie, wydołują wydatne reakcje.

10. Wypowiedź zawierająca nieszczerość w wypowiedzi spontanicznej wywołuje słabsze reakcje, niż nieszczerość w odpowiedzi na zadane pytanie.

11. Łatwość spostrzeżenia wszystkich okoliczności wywołujących silne reakcje.

Page 6: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Podział analizatorów głosu

1. Analizatory samodzielne.

2. Analizatory zintegrowane z urządzeniami lub poligrafami badającymi także inne reakcje psychofizjologiczne.

Page 7: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Analizator samodzielny - przykład

VSA 2000 LDL widok ogólny urządzenia. Źródło: http://ebay.com/.

Page 8: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Analizator samodzielny - przykład

Widok okna komputerowego analizatora głosu z dodatkowymi informacjami. Źródło: zrzut obrazu.

Page 9: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Analizator zintegrowany – przykład.Poligraf komputerowy badający klasyczne reakcje

psychofizjologiczne z kanałem głosowym jako standardowym

Ośmiokanałowy poligraf cyfrowy CPS II firmy Stoelting. Źródło: http://www.stoeltingco.com/

Page 10: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Analizator zintegrowany – przykład.Kanał głosowy do poligrafów badających klasyczne

reakcje psychofizjologiczne

Kanał głosowy typu: 76876 US Microphone Voice Countermeasure podłączany do poligrafu cyfrowego typu: LX 4000 Lafayette. Źródło: http://www.lafayetteinstrument.com/

Page 11: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Testy psychofizjologiczne można podzielić na pięć grup, według celu w jakim są one przeprowadzane

(funkcje tych badań): 1. Zapobiegawcza. W celach oddziaływania prewencyjnego, charakteryzuje się

bardzo wysoką skutecznością w stosunku do osób, które zetknęły się z tymi badaniami lub mają świadomość, iż istnieje duże prawdopodobieństwo, że mogą być im poddane.

2. Ukierunkowująca postępowanie (kogo i jakie okoliczności sprawdzamy w pierwszej kolejności). Dla ustalenia kierunku dalszego postępowania, oceny wartości dowodowej ujawnionych śladów lub ograniczenia kręgu osób podejrzanych.

3. Dowodowa. W celach dowodowych: odciążająca (dowód na niewinność) i obciążająca.

4. Manipulacyjna. W celach manipulacyjnych, np. dezinformacji w pracy operacyjnej.

Funkcja dodatkowa.

Page 12: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Cele pracy i motywy jej powstania

1.Eksperymentalne potwierdzenie zależności m i ę d z y z m i a n a m i s t a n u psychofizjologicznego rozmówcy, a wynikami analiz jego głosu.

2.Sprawdzenie, czy wydatniejsze reakcje

emocjonalne w głosie występują tylko u bezpośrednich uczestników zdarzeń, czy także u świadków.

Page 13: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Cele pracy i motywy jej powstania

3. Zaprezentowanie metodyki badań własnych

i ich wyników w sposób umożliwiający innym badaczom odniesienie się do przedstawionych testów, a może nawet zainicjowanie wymiany poglądów.

4. Przedstawienie przez autora pracy

wniosków z wyników badań nad zmianami reakcji psychofizjologicznych w głosie.

Page 14: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Cele pracy i motywy jej powstania

5. Uświadomienie decydentom państwowym oraz biznesowym, na podstawie uzyskanych wyników badań własnych i zaprezentowanej literatury, konieczności uwzględniania we wszelkich is to tn ie jszych rokowaniach moż l iwośc i wykorzystania anal izatorów g łosu oraz podobnych urządzeń dla realizacji założonych celów negocjacyjnych. Dlatego też badania na p o t r z e b y n i n i e j s z e j r o z p r a w y b y ł y przeprowadzane w okolicznościach symulacji rozmowy, a nie w klasycznych warunkach badań poligraficznych.

Page 15: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Cele pracy i motywy jej powstania

6. Omówienie metodyki i wartości dowodowej badań psychofizjologicznych oraz przedstawienie poglądów autora na tę problematykę.

7. Przeanalizowanie sytuacji prawnej takich

badań w Polsce, zwłaszcza w ramach procesu karnego oraz w stosunkach pracy, na tle regulacji obowiązujących w innych państwach.

Page 16: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Cele pracy i motywy jej powstania

8. Z a p r e z e n t o w a n i e t e n d e n c j i r o z w o j o w y c h i z a s t o s o w a ń ana l i za to rów g łosu d la ce lów kryminalistycznych i biznesowych.

Page 17: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Zagadnienia poruszone w rozprawie nabierają szczególnego znaczenia, jeśli podzielimy pogląd K. K. Petersa, iż:

Domniemanie niewinności jest mniej warte niż dowód na niewinność.[1]

[1] U. Undeutsch - Die Untersuchung mit dem Polygrphen – eine Methode zum Nachweis der Unschuld, Referat z 26.05.1995, Bad Boll, Dokumentation nr 49/95, s. 6.

Page 18: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Rezultaty większości testów psychofizjologicznych stanowią

dowody odciążające podejrzanego. Na podstawie szacunków R.

Jaworskiego, stan taki ma miejsce w około 80% opinii z ekspertyz poligraficznych. Stąd też w literaturze przedmiotu coraz częściej mówi się o funkcji odciążającej tego dowodu[1].

[1] R. Jaworski, Wyniki badań poligraficznych jako dowód odciążający, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 6, s. 50 i n.

Page 19: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

STRUKTURA PRACY

CZĘŚĆ TEORETYCZNA I. Wprowadzenie do problematyki badań

psychofizjologicznych II. Aspekty prawne badań

psychofizjologicznych III. Taktyka i przebieg badań

psychofizjologicznych IV. Techniki badań psychofizjologicznych V. Wartość diagnostyczna i dowodowa badań

psychofizjologicznych

Page 20: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

STRUKTURA PRACY

CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA VI. Metodyka prowadzenia badań

psychofizjologicznych przy pomocy wybranych typów analizatorów głosu

VII. Sprawozdanie z badań własnych i ich wyniki VIII. Analiza przypadków wydatnych reakcji

psychofizjologicznych powstałych z przyczyn nieinscenizowanych

IX. Przegląd tendencji rozwojowych i zastosowań samodzielnych analizatorów głosu na podstawie wybranych urządzeń

Page 21: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

ZAŁĄCZNIKI

1. Opis działania i obsługi urządzeń, na których przeprowadzano badania

2. Employee Polygraph Protection Act of 1988 (Ustawa o ochronie pracowników przed

badaniami poligraficznymi w oryginalnej wersji językowej, omówiona szerzej w rozprawie)

Page 22: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Kalendarium• 1963 – 1964 W tych latach miały miejsce pierwsze próby zastosowania

klasycznych badań poligraficznych dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

• 1964 Armia USA prowadzi badania nad skonstruowaniem urządzenia

u m o ż l i w i a j ą c e g o p r o w a d z e n i e a n a l i z y r e a k c j i psychofizjologicznych, ale bez jego styku z ciałem badanego.

• Również w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku w ZSRR

prowadzono badania nad problematyką analizy zmian głosu w celu określenia stopnia napięcia emocjonalnego osoby mówiącej.

Page 23: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Kalendarium

• 1970 Zostaje wprowadzony przez firmę Dektor Counterintelligence and Security Company, Inc. na rynek pierwszy, komercyjny analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator (PSE).

Za twórców tego urządzenia uważa się: Charlesa McQuistona, Allena Bell, Billa Forda, oficerów armii USA, którzy skonstruowali je wkrótce po swoim odejściu z armii.

Page 24: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Kalendarium

Widok jednego z pierwszych modeli PSE. Na taśmę papierową był nanoszony wykres przedstawiający symptomy reakcji osoby mówiącej.

Źródło: http://ebay.com/.

Page 25: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Kalendarium• 1973 – 1974 W pierwszych stanach USA dopuszczono analizator głosu (PSE) do

stosowania przez organy ścigania.• 1970 -1980 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

dla swoich służb zakupiło poligraf głosowy. • 2001 Prezydent USA J. Bush podpisuje akt prawny umożliwiający

stosowanie m. in. analizatora głosu do kontroli zmian reakcji fizjologicznych w cywilnym ruchu lotniczym.

• 2002 Rozpoczęcie regularnych badań nad analizatorem głosu na Wydziale

Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.• 2003 Od tego roku niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe i inne instytucje

finansowe rozpoczęły realizacje projektów, polegających na stosowaniu analizatorów głosu, w telefonicznych centrach obsługi klienta.

Page 26: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Kalendarium• 2005 Na moskiewskim międzynarodowym lotnisku

Domodedovo, przez cztery miesiące testowano analizator głosu do kontroli pasażerów w celu zapobiegania atakom terrorystycznym i przemytowi.

• 2006 Opublikowanie pierwszych rezultatów badań na

analizatorach głosu w Polsce na UW. Wynika z nich, iż na podstawie dostarczonych przez analizator informacji można próbować wnioskować o wiedzy, stanach emocjonalnych i zachowaniach ludzkich.

Page 27: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Kalendarium2008 • Analizatory głosu są wykorzystywane przez ponad

1700 instytucji, agencji w USA. Jak wynika z publikacji, sądy w wielu stanach nie tylko dopuszcza ją , a le częs to wręcz pop ie ra ją wykorzystanie analizatorów głosu przez organy ścigania.

• Także w Polsce szereg instytucji prywatnych i państwowych posiada analizatory głosu.

Page 28: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Analizatory na których przeprowadzano badania

- Truster Pro (w USA – Vericator) w cenie 20.000,- zł

- LVA 6.50 w cenie 11.000,- $

- TiPi 6.40 Analizatory te to programy do komputerów klasy PC, wyposażonych w

kartę dźwiękową, wraz z osprzętem w postaci: mikrofonu, konektora (złącza) do ewentualnego przyłączenia telefonu

Page 29: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Zasady działania analizatorów

Analizator dzieli każdą wypowiedź na

segmenty o długości około dwóch sekund i określa parametry reakcji psychofizjologicznej w nich zawartej.

Page 30: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Zasady działania analizatorów

Wyniki są przedstawiane w czterech formach:

1. Komunikatów tekstowych.2. Raportów technicznych.3. Wykresów (poligramów).4. Dodatkowych wskaźników.

Page 31: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Komunikaty tekstowe i wykresy

Page 32: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Raporty techniczne

Page 33: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Raporty techniczne i wskaźniki dodatkowe

Page 34: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Tryby pracy analizatorów

1. Online Mode (live – badań na żywo)

2. Automatic Offline Mode (analizy nagrań)

3. Investigation Mode (tryb badań poligraficznych)

4. Recorder Mode (tryb nagrywania)

Page 35: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Online Mode

Page 36: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Automatic Offline Mode

Page 37: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Investigation Mode

Page 38: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Założenia do badań

Dla potrzeb teoretycznych i eksperymentalnych pracy przyjęto założenie, że symptomy zmian stanów psychofizjologicznych, ujawniane w głosie i w toku klasycznych badań poligraficznych, to różne objawy tych samych reakcji psychofizjologicznych.

Page 39: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Założenie to oparto na:1. Rozprawach dotyczących problematyki badań

psychofizjologicznych.

2. Instrukcjach producentów analizatorów głosu, zalecających użycie w trybach „badań zaawansowanych” testów stworzonych na potrzeby klasycznych badań poligraficznych.

3. Konstrukcjach najnowszych poligrafów, które oprócz

tradycyjnych kanałów badających trzy podstawowe rodzaje reakcji psychofizjologicznych, posiadają także kanał do analizy głosu.

Page 40: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Założenie to oparto na cd.:4. Podobnym rozkładzie symptomów reakcji psychofizjologicznych u osób

związanych z czynem w testach szczytowego napięcia (POT) w klasycznych badaniach poligraficznych oraz tych z użyciem analizatora głosu.

Poligram (wariogram) testu szczytowego napięcia, przedstawiający reakcję osoby, znającej szczegóły dokonania przestępstwa, na narzędzie przestępstwa (przedmiot, który posłużył do popełnienia przestępstwa ma numer 5). Źródło: M. Kulicki (red.), Wariografia kryminalistyczna, Szczytno 1998, ryc. nr 3, s. 155.

Page 41: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Założenie to oparto na cd.:5. Amerykańskim ustawodawstwie gdzie poligraf i analizator

głosu są zakwalifikowane do jednej grupy detektorów.

Page 42: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badania

• Badania na potrzeby rozważań zaprezentowanych w rozprawie były prowadzone przez jej autora w latach 2002 – 2007, głównie na studentach WPiA UW.

• W okresie tym, w ramach przygotowań dysertacji, przeprowadzono kilkaset różnego typu testów psychofizjologicznych. A zaprezentowane w pracy eksperymenty, ich wyniki oraz wnioski są jedynie szczegółową egzemplifikacją tego typu testów, opartą na znacznie obszerniejszym materiale badawczym.

• W ramach badań przygotowawczych opracowano wzory rozkładu wartości liczbowych charakterystycznych dla bardzo wydatnych reakcji psychofizjologicznych – towarzyszących zazwyczaj nieszczerości.

Page 43: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Metodyka oceny reakcji psychofizjologicznej rozmówcy na

podstawie:

1. Analizy najsilniejszych odchyleń od standardowych parametrów głosu przy różnych ustawieniach wartości regulatora BG.

2. Wyszukiwania rozkładów parametrów liczbowych

charakterystycznych dla wydatnych reakcji psychofizjologicznych przedstawiających nieszczerość.

Page 44: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Analizy najsilniejszych odchyleń od standardowych parametrów głosu – przykład.

Page 45: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badane reakcje

1. Inscenizowane

2. Nieinscenizowane

Page 46: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badania inscenizowane

Część autorów twierdzi, że rezultaty eksperymentów laboratoryjnych nie mogą b y ć g e n e r a l i z o w a n e i o d n o s z o n e bezpośrednio do zjawisk występujących w sprawach rzeczywistych, gdyż niemożliwe jest s tworzenie dok ładnego modelu prawdziwego postępowania.

Page 47: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badania inscenizowane Potwierdzają tę tezę wyniki badań porównujących wydatność

reakcji psychofizjologicznej, wykazujące znaczne różnice w sytuacji prawdziwej i fikcyjnej:

- na 116 poligramach w sprawach laboratoryjnych (fikcyjnych)

przeciętna częstotliwość tętna wynosiła 73,7 na minutę;

- na 120 poligramach osób podejrzanych w sprawach kryminalnych przeciętna częstotliwość tętna wynosiła 87,3 na minutę. [1]

Średnie tętno wynosi: u dorosłych 72 (66-76); u ludzi starszych 67.

[1] A. Krzyścin, Dokładność psychofizjologicznych badań poligraficznych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, Warszawa 2001, s. 190 i n.

Page 48: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badania inscenizowane Przy prowadzeniu badań, mających ocenić reakcję fizjologiczną

człowieka, zawsze występuje problem wywołania - w warunkach eksperymentalno-laboratoryjnych - reakcji podobnie silnej jak w rzeczywistości nielaboratoryjnej, kiedy to występuje, u osoby badanej, silny bodziec pobudzający reakcje psychofizjologiczne, np. w postaci zagrożenia karą pozbawienia wolności. W warunkach eksperymentu trudno jest wywołać podobnie silny stres, a z kolei słaba reakcja fizjologiczna probanta powoduje trudności z jej pomiarem i oceną.

Dlatego jako przedmioty szukane zdecydowano się użyć Viagry i prezerwatyw.

Autor apriorycznie założył, iż takie dobranie przedmiotów wywoła

u probantów większy stres, niż, np. imitacja pistoletu, banknot stuzłotowy itp.

Page 49: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badania inscenizowaneW eksperymentach probantów podzielono na dwie

grupy.

W grupie „A” znajdowało się trzech probantów.

W grupie „B” znajdował się jeden probant - świadek.

Na początku eksperymentów probanci wyszli z pomieszczenia i wybrali spośród siebie osobę, która wzięła przedmioty szukane.

Page 50: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badania inscenizowane

Probantów z grupy „A” przebadano na analizatorze, zadając im przynajmniej dwukrotnie pytanie „Czy posiadasz...?” Wszyscy probanci, na pytania dotyczące przedmiotów szukanych, mieli odpowiadać, że ich nie posiadają.

U probantów z grupy „B” próbowano wykryć silniejszą reakcję emocjonalną na pytania typu „Czy probant (tutaj imię probanta) posiada (tutaj nazwa przedmiotów szukanych)?”.

Page 51: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badania inscenizowane Zapisu badań dokonywano w trybie online, a analizy dopiero po

nagraniu w trybie offline, wyniki oparto na wartościach zawartych w raportach technicznych opublikowanych w tej pracy.

Dla dokładniejszego poznania badanych zjawisk,

analogicznych eksperymentów, jak wyżej omówione, zakwalifikowano siedem (3+1 osób w każdym). Eksperymentów przeprowadzono znacznie więcej, ale u części studentów wykryto ich własne prezerwatywy, dlatego w ostatecznych wynikach pominięto te przypadki.

Wszystkie wyniki są do siebie bardzo zbliżone i ukazują te

same zjawiska. Reakcje każdej grupy probantów umożliwiają ustalenie, który z nich posiada przedmioty szukane.

Page 52: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Badania reakcji nieinscenizowanych

1. Stwierdzenie nieszczerości nieinscenizowanych w trakcie testów inscenizowanych, jako jedna z przesłanek skuteczności działania analizatora.

2. Badania w autentycznych sprawach kradzieży i przywłaszczenia mienia przez pracowników, na zlecenia pracodawców.

Page 53: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Na podstawie: - przeanalizowanej literatury, - wyników badań innych autorów

dostępnych w opracowaniach, - rezultatów własnych eksperymentów,

autor sformułował następujące wnioski.

Page 54: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Niektóre wnioski

1. ANALIZATOR GŁOSU WYKRYWA I UKAZUJE ZMIANY REAKCJI PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH ZAWARTE W GŁOSIE.

2. WYSTĘPUJE POWTARZALNOŚĆ WYNIKÓW ANALIZ NAGRAŃ UTRWALONYCH NA RÓŻNYCH NOŚNIKACH I TESTOWANYCH NA ODMIENNYCH TYPACH ANALIZATORÓW GŁOSU.

3. NIESZCZEROŚĆ WYWOŁANA PRZYCZYNAMI LABORATORYJNYMI I NIELABORATORYJNYMI POWODUJE WYDATNE ZMIANY REAKCJI PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH UJAWNIANYCH W GŁOSIE.

5. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYODRĘBNIENIA WZORÓW REAKCJI CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA NIESZCZEROŚCI ZAWARTYCH W WYPOWIEDZIACH ANALIZOWANYCH PRZY POMOCY POLIGRAFU GŁOSOWEGO.

Page 55: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Niektóre wnioski

7. UŻYCIE ANALIZATORA GŁOSU W CELU ZBADANIA ZMIAN REAKCJI PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH, STAWIA MNIEJ WYMAGAŃ TECHNICZNYCH ORAZ ORGANIZACYJNYCH NIŻ ZASTOSOWANIE POLIGRAFU BADAJĄCEGO KLASYCZNE REAKCJE PSYCHOFIZJOLOGICZNE.

10. Z kilkuset testów przeprowadzonych na potrzeby badań wynikają ważne spostrzeżenia natury ogólniejszej:

10.1. Z ZAOBSERWOWANYCH ZACHOWAŃ PROBANTÓW MOŻNA

WYWNIOSKOWAĆ, ŻE ZNACZNA CZĘŚĆ LUDZI JEST TAKŻE NIESZCZERA W SYTUACJACH BŁAHYCH, W KTÓRYCH TRUDNO SIĘ TAKIEGO POSTĘPOWANIA SPODZIEWAĆ.

10.2. NAWET W WARUNKACH LABORATORYJNYCH NIE UDAJE

SIĘ STWORZYĆ SYTUACJI IDEALNEJ DO BEZBŁĘDNEGO PRZEPROWADZENIA BADAŃ PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH...

Page 56: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Niektóre wnioski

13. Z AMERYKAŃSKICH WYNIKÓW BADAŃ W AUTENTYCZNYCH SPRAWACH KARNYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ DOŚWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW POLICJI I ICH OPINII WYNIKA, ŻE UŻYCIE ANALIZATORÓW GŁOSU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE PRACE DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZE PRZYNIOSŁO POZYTYWNE REZULTATY I URZĄDZENIA TE ZOSTAŁY ZALECONE DO TEGO TYPU PRAC.

14. UJAWNIANIE ZMIAN REAKCJI PSYCHOFIZJOLOGICZNEJ PRZY POMOCY ANALIZATORA GŁOSU JEST MOŻLIWE TAKŻE W WARUNKACH TYPOWEJ KONWERSACJI, NP. PODCZAS NEGOCJACJI BIZNESOWYCH.

Page 57: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Niektóre wnioski

20. Odpowiedź na pytanie wywołujące u osoby badanej duże zaskoczenie, zazwyczaj powoduje u niej wydatniejsze reakcje psychofizjologiczne.

22. W TRAKCIE BADAŃ DOKONANO SPOSTRZEŻEŃ, JAK OSOBOM NIE P O S I A D A JĄC Y M G R U N T O W N E J W I E D Z Y O T E S TA C H PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH UKAZAĆ W SPOSÓB PRZEJRZYSTY SKUTECZNOŚĆ TAKICH BADAŃ.

23 . N IE MA ŻADNYCH UNORMOWAŃ PRAWNYCH, KTÓRE ZAKAZYWAŁYBY ZASTOSOWANIA KLASYCZNYCH BADAŃ POLIGRAFICZNYCH ZA ZGODĄ PRACOWNIKA W STOSUNKACH PRACY, A UJMUJĄC TO STWIERDZENIE SZERZEJ, BRAK TEGO ZAKAZU DOTYCZY CAŁEJ PROCEDURY CYWILNEJ.

Zastosowanie analizatorów głosu w stosunkach pracy wydaje się

także w pełni uzasadnione, szczególnie w celu ustalenia dalszych kierunków postępowania wykrywczego.

Page 58: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Niektóre wnioski

25. Na podstawie literatury przedmiotu jak i wieloletnich doświadczeń własnych, autor postuluje, aby studenci wydziałów prawa i administracji oraz szkół oficerskich służb ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego obowiązkowo przechodzili szkolenie z podstaw badań psychofizjologicznych połączonych z czynnym udziałem w takich testach. Postulat ten wynika z następujących doświadczeń oraz przekonań autora:

- większość prawników i funkcjonariuszy ma niewystarczający

d o p r a c y w z a w o d z i e p o z i o m w i e d z y o t e s t a c h psychofizjologicznych;

- osobisty udział w tych badaniach przekonuje do ich skuteczności i użyteczności oraz uczy korzystania z tak przydatnego narzędzia.

Page 59: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Niektóre wnioski30. Na podstawie analizy wielu przypadków wykrycia sprawców czynów

zabronionych, w tym szczególnie: - mordu pracowników Kredyt Banku w dniu 03.03.2000 r. w Warszawie, kiedy po

przebadaniu ponad 550 śladów i przesłuchaniu ponad 1000 świadków nie można było wytypować sprawców czynu;

- przypadku morderstwa w Małopolsce, gdzie dopiero po 14 latach dzięki użyciu poligrafu udało się ustalić losy osoby poszukiwanej i sprawców jej zabójstwa,

a także własnych doświadczeń badawczych zasadne wydaje się wprowadzenie unormowań prawnych narzucających

konieczność oferowania moż l iwości przeprowadzenia testów psychofizjologicznych w ciągu bardzo krótkiego okresu - od momentu zastosowania aresztu, do np. 48 godzin. Autor prezentuje pogląd, że koszty stworzenia odpowiednio dużego pionu badań psychofizjologicznych w Policji, zwróciłyby się w bardzo krótkim czasie, dzięki zwiększeniu efektywności prowadzonych postępowań, a w dłuższym okresie przez uświadomienie wielu p o t e n c j a l n y m p r z e s t ę p c o m w y k r y w c z y c h m o ż l i w o ś c i b a d a ń psychofizjologicznych.

Page 60: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Niektóre wnioski

31. WYNIKI BADAŃ I OBSERWACJI POTWIERDZAJĄ SILNIE P R E W E N C Y J N E O D D Z I A Ł Y W A N I E T E S T Ó W PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH.

ZE WZGLĘDU NA SILNIE PREWENCYJNE ODDZIAŁYWANIE PSYCHOFIZJOLOGICZNYCH BADAŃ POLIGRAFICZNYCH, NALEŻY POPULARYZOWAĆ, OBJAŚNIAĆ I ZALECAĆ ICH STOSOWANIE.

Page 61: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Niektóre wnioski

34. Dalszy rozwój badań psychofizjologicznych dla potrzeb wykrywczych, procesowych i prewencyjnych jest nieunikniony ze względu na: permanentny postęp techniczny, szybkość i ekonomiczność prowadzenia postępowań, zasady współżycia społecznego (aby ludzie niewinni nie przebywali miesiącami w aresztach), silnie prewencyjne ich oddziaływanie oraz szeregu innych. Dlatego, w świetle przedstawionych argumentów, zasadne wydaje się podejmowanie działań zmierzających do zwiększania ilości badań psychofizjologicznych w Polsce, gdyż służą one ochronie praw obywateli, w tym szczególnie osób niewinnie podejrzanych, oraz wzmocnieniu gospodarki i wymiaru sprawiedliwości.

Zdaniem autora - zwiększenie ilości badań psychofizjologicznych

przy pomocy różnych urządzeń jest nieuniknione, a opóźnianie tego procesu pogarsza sytuację materialną i procesową obywateli i firm.

Page 62: WYKORZYSTANIE ANALIZATORA GŁOSU (POLIGRAFU - …kryminalistyka.wpia.uw.edu.pl/files/2012/10/autoreferat... · 2012-10-02 · analizator głosu o nazwie Psychological Stress Evaluator

Dziękuję za uwagę

[email protected]