Wypadki Drogowe w Polsce w 2011

 • View
  216

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

statisticsd about polish road accidents

Text of Wypadki Drogowe w Polsce w 2011

 • Wypadki drogowew Polsce w 2011 roku

 • KOMENDA GWNA POLICJI

  BIURO RUCHU DROGOWEGOZESP PROFILAKTYKI I ANALIZ

  Wypadki drogowew Polsce w 2011 roku

  Warszawa, 2012

 • Opracowanie:Elbieta SYMON Zesp Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu DrogowegoKomendy Gwnej Policji

  Akceptowa:insp. Marek FIDOS Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Gwnej Policji

  Zesp Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Gwnej Policji

  Przedruk w caoci lub w czci oraz wykorzystaniedanych w druku wycznie z podaniem rda.

  Koszt opracowania graficznego, skadu i druku:

  Instytut Transportu Samochodowegoul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawawww.its.waw.pl

  Projekt i opracowanie graficzne:

  Hillbilly Sp. z o.o.www.hillbilly.pl

 • 3Spis treci

  I. Przedmowa 4

  II. Dane oglne o motoryzacji i wypadkach drogowych 5 II.1 Oglne dane o motoryzacji 5 II.2 Wypadki drogowe i ich skutki w 2011 roku 6

  III. Czas i miejsce powstawania wypadkw drogowych 14 III.1 Czas powstawania wypadkw drogowych w 2011 roku 14 III.2 Miejsca powstawania wypadkw drogowych 19 III.3 Wypadki drogowe i ich skutki na gwnych drogach kraju 22

  IV. Rodzaje wypadkw drogowych 24

  V. Przyczyny i sprawcy wypadkw 26 V.1 Wypadki z winy kierujcych 26 V.2 Wypadki z winy pieszych 33 V.3 Wypadki z winy pasaera 36 V.4 Wypadki z powodu niesprawnoci technicznej pojazdu 36 V.5 Wypadki z innych przyczyn 37

  VI. Ofiary wypadkw drogowych 38 VI.1 Ofiary wypadkw drogowych 38 VI.2 Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadkw drogowych 40

  VII. Bezpieczestwo osb pieszych i innych niechronionych uczestnikw ruchu 48

  VII.1 Bezpieczestwo osb pieszych 48 VII.2 Bezpieczestwo rowerzystw 51 VII.3 Bezpieczestwo motocyklistw 55 VII.4 Bezpieczestwo motorowerzystw 58

  VIII. Nietrzewi uczestnicy ruchu drogowego 62

  IX. Wypadki ze skutkiem miertelnym 72

  X. Cudzoziemcy 77

  XI. Bezpieczestwo ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej 79

 • 4Przedmowa

  4

  I. PRZEDMOWA

  Szanowni Pastwo!

  Mimo stara wielu instytucji i podmiotw wchodzcych w skad nieformalnej koalicji na rzecz przeciwdziaania wypadkom drogowym, w 2011 roku stan bez-pieczestwa w Polsce nie uleg poprawie. Wpyw na to miao wiele zoonych czynnikw. Przyjmujc jednak znaczne uproszczenie, mona stwierdzi, e bezpie-czestwo ruchu drogowego jest funkcj dziaania z jednej strony czowieka, a z dru-giej okrelonego stanu technicznego, to znaczy pojazdu i drogi.

  Dynamiczny rozwj motoryzacji w Polsce pastwie liczcym ponad 38 mln mieszkacw, o cznej sieci drg publicznych blisko 410 tys. km i parku samocho-dowym wynoszcym ponad 24 mln zarejestrowanych pojazdw, niesie za sob szereg zagroe. Tylko w 2011 roku na polskich drogach doszo do 40 065 wypad-kw drogowych, w ktrych zgino 4 189 osb a 49 501 zostao rannych, nie liczc wymiernych strat materialnych szacowanych na okoo 30 mld zotych rocznie.

  To zbyt wysoka cena jak wsplnie pacimy za postp motoryzacyjny, nie-wspmierny do zbyt wolno zachodzcych zmian w wiadomoci uczestnikw ruchu drogowego na temat zagroe wypadkami, kultury i tolerancji na drodze, a take rozwoju infrastruktury drogowej.

  Te niekorzystne trendy musz ulec zmianie, zwaszcza w kontekcie organizo-wania przez Polsk i Ukrain Mistrzostw Europy w Pice Nonej EURO 2012, w cza-sie ktrych polskie drogi bd aren natonego ruchu tranzytowego. To wielkie wyzwanie dla polskiej Policji.

  Fakt ten powinien mobilizowa do jeszcze bardziej wytonych dziaa w ob-szarze czowiek droga pojazd, ktrych efektem bdzie poprawa istniejcej sytuacji.

  Wobec powyszego, zachcam Pastwa do lektury opracowanego w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Gwnej Policji materiau, jak rwnie wykorzystania przedstawionych w nim informacji podczas realizacji dziaa we wszystkich obsza-rach bezpieczestwa ruchu drogowego.

  inspektor Marek FIDOS

 • 55

  II. DANE OGLNE O MOTORYZACJI I WYPADKACH DROGOWYCH

  II.1. Oglne dane o motoryzacji

  Od pocztku lat dziewidziesitych liczba pojazdw zarejestrowanych w Polsce systematycznie ronie.

  Liczba pojazdw silnikowych w latach 2001-2010*

  LataPojazdy silnikowe

  w tym:

  samochody osobowe samochody ciarowe motocykle

  Ogem 2001=100% Ogem 2001=100% Ogem 2001=100% Ogem 2001=100%

  2001 14 724 293 100,0 10 503 052 100,0 1 979 293 100,0 802 752 100,02002 15 525 733 105,4 11 028 852 105,0 2 162 614 109,3 868 850 108,2

  2003 15 899 195 108,0 11 243 827 107,1 2 191 762 110,7 845 456 105,3

  2004 16 701 072 113,4 11 975 191 114,0 2 262 923 114,3 835 791 104,1

  2005 16 815 923 114,2 12 339 353 117,5 2 177 901 110,0 753 648 93,9

  2006 18 035 047 122,5 13 384 229 127,4 2 246 294 113,5 784 176 97,7

  2007 19 471 836 132,2 14 588 739 138,9 2 345 068 118,5 825 305 102,8

  2008 21 336 913 144,9 16 079 533 153,1 2 511 677 126,9 909 144 113,3

  2009 22 024 697 149,6 16 494 650 157,0 2 595 485 131,1 974 906 121,42010 23 037 149 156,5 17 239 800 164,1 2 767 035 139,8 1 013 014 126,2

  * dane GUS

  Pooenie naszego kraju na mapie Europy, jego usytuowanie na szlaku transporto-wym wschd-zachd, generuje bardzo duy ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Gwnej Stray Granicznej, w 2011 roku przez zewntrzne granice UE do Polski wjechao 10 820 048 pojazdw, w tym 8 982 586 samochodw osobowych.

  Pojazdy wjazd do Polski na poszczeglnych odcinkach granicy zewntrznej UE*w 2011 roku

  Odcinek granicy pastwowej RPLiczba pojazdw:

  samochody osobowe samochody ciarowe autobusy

  z Federacj Rosyjsk 1 321 111 155 432 31 148z Republik Biaorusi 3 304 107 883 321 28 910z Ukrain 4 357 368 665 682 72 969

  O g e m 8 982 586 1 704 435 133 027

  * dane Komendy Gwnej Stray Granicznej

 • 6Dane oglne o motoryzacji i wypadkach drogowych

  II.2. Wypadki drogowe i ich skutki w 2011 roku

  W 2011 roku wydarzyo si 40 065 wypadkw drogowych: w porwnaniu z rokiem 2009, kiedy to miay miejsce 44 196 wypadki, liczba

  ta spada o 4 131 wypadkw (-9,3%), w porwnaniu z 2010 rokiem, w ktrym zanotowalimy 38 832 wypadki, liczba

  ta wzrosa o 1 233 wypadki (+ 3,2%). W wyniku wypadkw drogowych 4 189 osb ponioso mier:

  w porwnaniu z rokiem 2009, kiedy zginy 4 572 osoby, nastpi spadek o 383 osoby (-8,4%),

  w porwnaniu z rokiem 2010, w ktrym mier ponioso 3 907 osb nastpi wzrost o 282 osoby (+7,2%).

  W wypadkach rannych zostao 49 501 osb: w porwnaniu do 2009 roku, kiedy obraenia odnioso 56 046 osb, liczba

  osb rannych zmniejszya si o 6 545 osb (-11,7%), w porwnaniu do roku 2010 kiedy zanotowano 48 952 osoby ranne, liczba

  ta zwikszya si o 549 osb tj. (+1,1%). W 2011 roku do jednostek Policji zgoszono 366 520 kolizji drogowych:

  w porwnaniu do 2009 roku, w ktrym zgoszono Policji 381 769 kolizji, liczba ta zmniejszya si o 15 249 (-4%),

  w porwnaniu do 2010 roku, w ktrym odnotowano 416 075 kolizji liczba zmniejszya si o 49 555 (-11,9%).

  Tendencja wystpowania wypadkw i ich ofiar w latach 2009-2011

  44 1

  96

  4 57

  2

  56 0

  46

  38 8

  32

  3 90

  7

  48 9

  52

  4 18

  9

  40 0

  65 49

  501

  0

  20 000

  40 000

  60 000

  wypadki zabici ranni

  200920102011

  W ostatnim dziesicioleciu, najwicej wypadkw drogowych i ich ofiar odnoto-wano w 2002 roku. Od 2002 roku nastpowa spadek, utrzymujcy si do 2006 roku. W 2007 roku nastpi wzrost liczby wypadkw i ich ofiar, natomiast od 2008 roku zanotowano ponowne spadki, a do 2011 roku.

 • 7Liczba wypadkw drogowych oraz ich skutki w latach 2002-2011

  LataWypadki Zabici Ranni

  Ogem 2002=100% Ogem 2002=100% Ogem 2002=100%

  2002 53 559 100,0 5 827 100,0 67 498 100,02003 51 078 95,4 5 640 96,8 63 900 94,7

  2004 51 069 95,4 5 712 98,0 64 661 95,8

  2005 48 100 89,8 5 444 93,4 61 191 90,7

  2006 46 876 87,5 5 243 90,0 59 123 87,6

  2007 49 536 92,5 5 583 95,8 63 224 93,7

  2008 49 054 91,6 5 437 93,3 62 097 92,0

  2009 44 196 82,5 4 572 78,5 56 046 83,0

  2010 38 832 72,5 3 907 67,0 48 952 72,52011 40 065 74,8 4 189 71,9 49 501 73,3

  Tendencja wystpowania wypadkw w latach 2002-2011

  Tendencja wystpowania zabitych w latach 2002-2011

  49 054

  44 196

  40 065

  38 832

  49 53646 876

  48 100

  51 069

  51 078

  53 559

  30 000

  35 000

  40 000

  45 000

  50 000

  55 000

  60 000

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  4 189

  3 907

  4 572

  5 4375 583

  5 2435 444

  5 712

  5 640

  5 827

  3 500

  4 000

  4 500

  5 000

  5 500

  6 000

  6 500

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 • 8Dane oglne o motoryzacji i wypadkach drogowych

  Tendencja wystpowania rannych w wypadkach w latach 2002-2011

  Liczba wypadkw drogowych oraz ich skutki w poszczeglnych wojewdztwach w 2011 roku

  WojewdztwaWypadki Zabici Ranni

  Ogem 2010=100% Ogem 2010=100% Ogem 2010=100%

  Dolnolskie 2 948 128,5 258 107,1 3 948 127,4

  Kujawsko-pomorskie 1 336 89,7 234 102,6 1 463 81,3

  Lubelskie 1 798 98,8 252 98,4 2 250 98,3

  Lubuskie 823 97,4 122 113,0 1 086 97,6

  dzkie 4 266 102,6 322 100,6 5 231 100,1

  Maopolskie 4 364 109,0 312 132,8 5 425 107,5

  Mazowieckie (bez KSP) 2 865 100,1 460 108,5 3 436 96,7

  Opolskie 836 100,0 99 92,5 1 001 97,4

  Podkarpackie 2 104 107,3 224 110,9 2 620 101,9

  Podlaskie 816 96,3 152 104,1 1 006 89,4

  Pomorskie 2 910 109,4 222 112,1 3 711 109,0

  lskie 5 031 100,3 347 98,6 6 111 99,7

  witokrzyskie 1 516 96,3 179 90,9 1 855 92,0

  Warmisko-mazurskie 1 647 95,5 179 106,5 2 098 89,7

  Wielkopolskie 2 996 102,3 405 118,1 3 663 101,1

  Zachodniopomorskie 1 544 104,0 170