Click here to load reader

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ... - mpwik- 2012.pdf · PDF filewytyczne projektowania i realizacji sieci, przya czy i urz dzec wodoci gowych i kanalizacyjnych miejskiego przedsi˘biorstwa

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ... - mpwik- 2012.pdf · PDF filewytyczne...

WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I REALIZACJI SIECI, PRZYCZY I URZDZE WODOCIGOWYCH

I KANALIZACYJNYCH

MIEJSKIEGO PRZEDSIBIORSTWA WODOCIGW

I KANALIZACJI SP. Z O.O. W LESZNIE

Opracowali:

ukasz Kaczmarek Kierownik Zespou Projektowego Agata Feliczak Zastpca Kierownika Zespou Weronika ucka Czonek Zespou Robert Graja - Czonek Zespou Lidia Michalczak Koordynator Projektu

Zatwierdzi:

Mariusz Kucharski Prezes Zarzdu, Dyrektor Naczelny

LESZNO, 2009 r.

aktualizacja z dnia 30 kwietnia 2012r.

str.

2

SPIS TRECI

STRONA TYTUOWA....... STR. 1 SPIS TRECI.. STR. 2 I. WYMAGANIA OGLNE...... STR. 4

1. WARUNKI TECHNICZNE PODCZENIA..STR. 4 2. ZAWARTO PROJEKTW BUDOWLANYCH.. STR. 4

2.1. SIECI WODOCIGOWE, KANALIZACYJNE...... STR. 5 2.2. PRZYCZA WODOCIGOWE I KANALIZACYJNE .. STR. 7

3. REALIZACJA ROBT..... STR. 10 3.1. ODBIORY SIECI WODOCIGOWYCH I KANALIZACYJNYCH . STR. 11 3.2. ODBIORY PRZYCZY WODOCIGOWYCH I KANALIZACYJNYCH. STR. 12

4. PRZEWODY UOONE W POBLIU OBIEKTW BUDOWLANYCH ... STR. 12 5. JAKO ROBT BUDOWLANO-MONTAOWYCH STR. 13 6. POSTANOWIENIA KOCOWE .. STR. 14

II. SIE WODOCIGOWA ... STR. 15 1. RODZAJE PRZEWODW WODOCIGOWYCH. STR. 15 2. LOKALIZACJA, ZAGBIENIE I POSADOWIENIE.. STR. 15 3. PRZEJCIA PRZEZ PRZESZKODY. STR. 17 4. OBIEKTY NA SIECI.. STR. 18 5. PRBA SZCZELNOCI, DEZYNFEKCJA I PUKANIE PRZEWODW. STR. 19 6. MAGISTRALE. STR. 19

6.1. MATERIA.. STR. 19 6.2. UZBROJENIE. STR. 20

6.2.1. ZASUWY. .. STR. 20 6.2.2. HYDRANTY... STR. 20 6.2.3. ODPOWIETRZENIA. ... STR. 21 6.2.4. ODWODNIENIA. .. STR. 21 6.2.5. REDUKTORY CINIENIA. . STR. 21 6.2.6. KSZTATKI POCZENIOWE. STR. 21 6.2.7. OZNAKOWANIE ARMATURY.STR. 21

7. PRZEWODY ROZDZIELCZE... STR. 22 7.1. MATERIA.. STR. 22 7.2. UZBROJENIE ... STR. 22

7.2.1. ZASUWY ... STR. 22 7.2.2. HYDRANTY... STR. 22 7.2.3. ZDROJE ULICZNE . STR. 23 7.2.4. ODPOWIETRZENIA.. STR. 23 7.2.5. REDUKTORY CINIENIA .. STR. 23 7.2.6. KSZTATKI POCZENIOWE . STR. 23 7.2.7. OZNAKOWANIE ARMATURY.STR. 24

III. PRZYCZA WODOCIGOWE STR. 25 1. WPROWADZENIE.. STR. 25

str.

3

2. LOKALIZACJA, ZAGBIENIE I POSADOWIENIE . STR. 25 3. MATERIA .. STR. 26 4. SPOSB POCZENIA PRZYCZA Z SIECI WODOCIGOW .. STR. 26 5. PRZEJCIA PRZEZ PRZESZKODY STR. 26 6. OPOMIAROWANIE ZUYCIA WODY.. STR. 27 7. ZABEZPIECZENIE PRZED WTRNYM ZANIECZYSZCZENIEM.... STR. 32

IV. SIE KANALIZACYJNA. STR. 33 1. RODZAJE SYSTEMW KANALIZACYJNYCH ..... STR. 33 2. LOKALIZACJA, ZAGBIENIE I SPADKI KANAW. STR. 33 3. PRZEKROJE I MATERIA KANAW STR. 35

3.1. KANALIZACJA SANITARNA. STR. 35 3.2. KANALIZACJA DESZCZOWA. . STR. 35 3.3. KANALIZACJA OGLNOSPAWNA. .. STR. 36

4. PRZEPOMPOWNIE CIEKW. STR. 36 4.1. WYMAGANIA OGLNE. .. STR. 36 4.2. ZBIORNIK / KOMORA. .. STR. 36 4.3. ROZDZIELNIA STEROWNICZA POMPOWNI..STR. 37 4.4. PRACA POMPOWNI. .. STR. 37 4.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU. STR. 38

5. UZBROJENIE . STR. 38 5.1. STUDNIE REWIZYJNE, KOMORY. STR. 38 5.2. WPUSTY DESZCZOWE .. STR. 39

6. WYCZENIE SIECI KANALIZACYJNEJ Z EKSPLOATACJI. STR. 40 V. PRZYCZA KANALIZACYJNE.. STR. 41

1. WPROWADZENIE.. STR. 41 2. LOKALIZACJA, ZAGBIENIE I SPADKI PRZYCZY KANALIZACYJNYCH. STR. 41 3. PRZEKROJE I MATERIA PRZYCZY KANALIZACYJNYCH STR. 42 4. SPOSOBY WCZENIA PRZYCZY KANALIZACYJNYCH DO SIECI.. STR. 42 5. UZBROJENIE PRZYCZY KANALIZACYJNYCH. STR. 43

5.1. STUDNIE REWIZYJNE ..STR. 43 5.2. URZDZENIA PRZECIWZALEWOWE..STR. 43 5.3. REWIZJE CZYSZCZAKISTR. 43 5.4. WENTYLACJA PIONW..STR. 43 5.5. PRZEPOMPOWNIE STR. 44

VI. UWAGI KOCOWESTR. 45 VII. BIBLOGRAFIA..STR. 46

str.

4

I. WYMAGANIA OGLNE

Sporzdzane projekty budowlane z elementami wykonawczymi na budow infrastruktury wod-kan, ktra bdzie przyczana do systemu wodocigowego i kanalizacyjnego bdcego wasnoci lub pozostajcego w eksploatacji Przedsibiorstwa, naley przed realizacj uzgodni w MPWiK Sp. z o. o. w Lesznie. Ponadto uzgodnienia Przedsibiorstwa wymagaj rwnie opracowania przedprojektowe, ktrych realizacja bdzie oddalona w czasie, np. koncepcje projektowe sieci wod-kan..

Sieci i obiekty zarwno wodocigowe jak i kanalizacyjne naley projektowa tak, aby ich usytuowanie przebiegao w gruntach bdcych wasnoci Miasta Leszna lub Gminy. W przypadku, gdy lokalizacja w gruncie o charakterze uspoecznionym nie jest moliwa, uregulowania terenowo-prawne dla Inwestycji wasnych MPWiK pozostaj w gestii Spki. Natomiast finansowanie i realizacja Inwestycji w postaci urzdze wod-kan przez Inwestorw Zewntrznych, jest moliwa tylko pod warunkiem wczeniejszego zawarcia tzw. umowy przedwstpnej okrelajcej m.in. warunki budowy i finansowania, uregulowania spraw terenowo-prawnych w przypadku lokalizacji sieci na gruntach prywatnych, a take kwestie odpatnego przeniesienia wasnoci sieci wod-kan na MPWiK w Lesznie.

1. WARUNKI TECHNICZNE PODCZENIA Baz wyjciow dla opracowania projektw budowlanych z elementami

wykonawczymi s zawsze wydawane przez MPWiK w Lesznie warunki techniczne podczenia do sieci wodocigowej i kanalizacyjnej zwane w skrcie WTP. O wydanie WTP naley wystpi z wnioskiem do MPWiK w Lesznie (wzr wniosku do pobrania na stronie www.mpwik-leszno.pl). W skadanym wniosku naley poda zapotrzebowanie na wod i ilo odprowadzanych ciekw oraz wd deszczowych (obliczone wg. Polskich Norm lub innych obowizujcych przepisw) i doczy aktualn map do celw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Wydane przez MPWiK Lesznie warunki techniczne podczenia do sieci wodocigowej i kanalizacyjnej bd zawsze dokumentem nadrzdnym w stosunku do niniejszego opracowania.

2. ZAWARTO PROJEKTW BUDOWLANYCH Przedkadane do uzgodnienia w MPWiK w Lesznie projekty budowlane

z elementami wykonawczymi na budow infrastruktury wod-kan powinny zawiera oprcz opisu technicznego i niezbdnych rysunkw, opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty, wymagane prawem, niezbdne na etapie projektowania i realizacji inwestycji. Dokumenty, o ktrych mowa to m.in.:

warunki techniczne podczenia do sieci wraz z zacznikami, opinia Zespou Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP). Opini

naley uzyska w Urzdzie Miasta Leszna, a dla inwestycji zlokalizowanych

str.

5

na terenach nalecym do gmin ociennych w Starostwie Powiatowym. Inwestycje, ktrych cz zlokalizowana bdzie na terenie miasta Leszna, a cz na terenie Gminy wymagaj uzgodnienia w dwch ZUDP.

pozwolenie wodnoprawne, (w przypadku odprowadzania do sieci kanalizacji miejskiej ciekw zawierajcych substancje szczeglnie szkodliwe dla rodowiska wodnego),

opinia Wydziau Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska w zakresie dobranych urzdze podczyszczajcych wody opadowe, (jeeli przepisami prawa wymagane jest zastosowanie urzdze podczyszczajcych na instalacji wewntrznej),

zgoda wacicieli przyczy wod-kan na ich przebudow, (w przypadku wystpienia kolizji projektowanego przewodu z istniejcymi przyczami wod-kan.),

uzgodnienia z innymi gestorami sieci oraz zarzdcami terenu, przez ktre przebiegaj sieci (np. PKP, Zarzd Lasw Pastwowych, Miejski Zarzd Drg itp.).

wypisy z rejestru gruntu, decyzja lokalizacyjna (jeeli jest wymagana), decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiwzicia,

(jeeli jest wymagana przepisami prawa),

W kadej dokumentacji projektowej musz znale si informacje dotyczce robt ziemnych, czyli prac zwizanych z wykopami, przystosowaniem podoa i zasypaniem wykopu, zawierajce w szczeglnoci:

rodzaj zastosowanych wykopw (wskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne), sposb umocnienia wykopu i technologi wykonania (wykopy rczne,

mechaniczne i mieszane), rodzaj zastosowanego podoa na podsypk, obsypk i zasypk wraz

z grubociami poszczeglnych warstw, informacje o odpowiednim zagszczeniu poszczeglnych warstw gruntu

z dodatkow informacj o zagszczeniu rcznym i mechanicznym, informacje na temat odcinkw wykonywanych metod bezwykopow

z podaniem podstawowych parametrw zastosowanej metody, informacje o istniejcych warunkach gruntowo-wodnych na terenie

inwestycji, sposb odwodnienia wykopw.

2.1. SIECI WODOCIGOWE, KANALIZACYJNE OPIS TECHNICZNY: -w opisie technicznym w zalenoci od specyfiki projektu naley

umieci informacje na temat:

str.

6

miejsca i sposobu poczenia projektowanego uzbrojenia z istniejcym, rednicy i materiau projektowanego przewodu oraz sposobu jego czenia, klasy stosowanej armatury na sieci wodocigowej, materiau studni kanalizacyjnych, rodzaju i sposobu regulacji wazw, kinety, sposobu odtworzenia kinety studni istniejcej na sieci kanalizacyjnej, wykonania studni na istniejcym kanale, metody rozwizania kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejcym

(w przypadku przebudowy infrastruktury wod-kan naley doczy odpowiednie profile i schematy wzw, niezbdne do wykonania przebudw),

parametrw technicznych rury osonowej/przeciskowej tj. rednicy, dugoci i materiau (w przypadku zastosowania jej do omijania przeszkd terenowych, zabezpiecze skrzyowa z istniejcym uzbrojeniem lub wykonywania odcinkw sieci/przyczy metod bezwykopow),

sposobu przeprowadzenia prb szczelnoci i ewentualnej dezynfekcji rurocigw - dot. sieci wod.

warunkw gruntowo-wodnych na terenie inwestycji.

CZ GRAFICZNA - w dokumentacji projektowej naley zamieci: plan zagospodarowania terenu, profile i rysunki techniczne.

Plan zagospodarowania terenu tj. aktualna mapa sytuacyjno-wysokociowa do celw projektowych w skali 1:500, na ktrej projektant powinien nanie nastpujce informacje:

tras projektowanego uzbrojenia, rednic, spadek, dugo i materia projektowanego przewodu, nazw oraz lokalizacj studni kanalizacyjnych i wzw wodocigowych, rzdne projektowanych s