XÁC ĐỊNH ASEN TRONG CHÈ XANH Ở THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ9843LV2011_SP_DangQuocTrung

  • View
    12

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Thái Nguyên là khu vực có nhiều mỏ khoáng sản đang khai thác, cáckhu công nghiệp đồng thời cũng là vùng sản xuất chè đặc sản. Đất, nước sản xuất nông nghiệp ở khu vực khai thác khoáng sản, công nghiệp thường bị ô nhiễm trong đó có kim loại nặng. Chè có thể bị nhiễm một số kim loại nặng từ đất, nước, và không khí. Vì vậy, cần phải quan tâm nghiên cứu và kiểm tra khống chế các chất có hại, đặc biệt là các kim loại nặng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người.

Text of XÁC ĐỊNH ASEN TRONG CHÈ XANH Ở THÁI NGUYÊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN...

Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn I HC THI NGUYN TRNG I HC S PHM

NG QUC TRUNG XC NH ASEN TRONG CH XANH THI NGUYN BNG PHNG PHP PH HP TH NGUYN T LUN VN THC S KHOA HC HA HC Thi Nguyn Nm 2011 Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn I HC THI NGUYN TRNG I HC S PHM

NG QUC TRUNG XC NH ASEN TRONG CH XANH THI NGUYN BNG PHNG PHP PH HP TH NGUYN T Chuyn ngnh: Ha phn tch M s: 60.44.29 LUN VN THC S KHOA HC HA HC NGI HNG DN KHOA HC PGS. TSNGUYN NG C Thi Nguyn Nm 2011 Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn Li cam oan Tixincamoanylcngtrnhnghincu caring ti. Cc sliu,kt qunutronglun vn l trung thc. Nhng kt lun ca lun vn cha cng b trong bt k cng trnh no khc. TC GI LUN VN

Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn LI CM N EmxinchnthnhcmnthygioPGS.TSNguynngc trc tip giao cho em ti, tn tnh hng dn v to mi iu kin cho em honthnhlunvn.EmxinchnthnhcmnthygioPGS.TSNguyn Xun Trung, PGS.TS Nguyn Duy Lng tham gia ng gp gip trong qu trnh hon thnh bn lun vn. Em xin chn thnh cm n cc thy c gio Khoa Ho hc, Khoa Sau i hc HSPTN, cc thy c gio, cc cn b nhn vin phng th nghim Khoa HohcHKHHTN,PhngHaphn tchihc KHTN ihcQucgiaHNi,Banlnho,cccchanh(ch)khoaXt nghim Trung tm y t dphngtnh ThiNguyn gip toiukin cho em hon thnh bn lun vn ny. Thi Nguyn, ngy 10 thng 8 nm 2011 Hc vin Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MC LC M U ............................................................................................................................ 1 Chng 1 ............................................................................................................................ 2 TNG QUAN .................................................................................................................... 2 1.1. Gii thiu chung v cy ch ................................................................... 2 1.1.1. c im v thnh phn ................................................................... 2 1.1.2. Cng dng ca cy ch..................................................................... 2 1.2. Gii thiu v nguyn t Asen ................................................................. 3 1.2.1.V tr, cu hnh electron v trng thi t nhin ................................. 3 1.2.2.Tnh cht vt l, tnh cht ho hc ..................................................... 4 1.2.3. Hp cht ca asen v tnh cht ca chng ....................................... 6 1.2.4. Cc phn ng c trng ca hp cht asen ...................................... 8 1.3. S nhin Asen v c tnh ca n ....................................................... 9 1.3.1. Ngun gc s nhim Asen ............................................................ 9 1.3.2. nhim asen trn th gii ............................................................. 10 1.3.3. nhim asen Vit Nam .............................................................. 12 1.3.4. c tnh ca asen ........................................................................... 13 1.4. Phng php in phn ........................................................................ 15 1.5. Cc phng php xc nh Asen .......................................................... 15 1.5.1. Cc phng php khi lng ......................................................... 16 1.5.2. Cc phng php phn tch th tch ............................................... 18 1.5.3.Cc phng php o quang ............................................................. 19 1.5.4. Cc phng php in ho ............................................................. 20 1.5.5. Phng php phn tch quang ph ................................................. 21 1.6. Phng php x l mu phn tch xc nh Asen ................................ 24 1.6.1. Phng php x l t (bng axit c oxi ho mnh) .................... 24 Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 1.6.2. Phng php x l kh .................................................................. 25 Chng 2 .......................................................................................................................... 26 I TNG V PHNG PHP NGHIN CU....................................... 26 2.1. i tng v mc tiu nghin cu ....................................................... 26 2.1.1. i tng v mc tiu .................................................................... 26 2.1.2. Cc ni dung nghin cu ................................................................ 26 2.2. Gii thiu v phng php ph hp th nguyn t .............................. 27 2.2.1. Nguyn tc ca phng php AAS ................................................ 27 2.2.2. H trang b ca php o AAS ........................................................ 28 2.3. Gii thiu v phng php x l t mu ........................................... 31 2.3.1. Nguyn tc v bn cht .................................................................. 31 2.3.2. C ch phn hu ............................................................................. 32 2.4. Ha cht v dng c ............................................................................. 32 2.4.1: Ha cht.......................................................................................... 32 2.4.2: Dng c .......................................................................................... 33 Chng 3 .......................................................................................................................... 34 KT QU V THO LUN ................................................................................... 34 3.1. Kho st cc iu kin o ph GF-AAS ca Asen ............................... 34 3.1.1. Kho st chn vch o ................................................................... 34 3.1.2. Kho st chn khe o ca my ph hp th nguyn t.................. 35 3.1.3. Kho st cng dng n catot rng ......................................... 35 3.2. Kho st cc iu kin nguyn t ho mu .......................................... 36 3.2.1. Nhit sy kh mu ..................................................................... 37 3.2.2. Kho st nhit tro ho luyn mu .............................................. 37 3.2.3. Kho st nhit nguyn t ho mu ............................................ 38 3.2.4.Cc iu kin khc .......................................................................... 39 3.3.Kho st cc yu t nh hng n php o GF - AAS ........................ 39 Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 3.3.1.Kho st nh hng ca nng axit v loi axit .......................... 39 3.3.2 Kho st nh hng ca cht ci bin nn (cht ci bin ha hc)40 3.3.3. Kho st thnh phn mu ............................................................... 42 3.3.4. Kho st nh hng ca cc cation v anion ................................. 43 3.5 Phng php ng chun i vi php o GF AAS ........................ 48 3.5.1 Kho st khong tuyn tnh ............................................................. 48 3.7.2. Xy dng ng chun .................................................................. 49 3.4.2. nh gi sai s, gii hn pht hin, gii hn nh lng v lp li ca php o .......................................................................................... 52 3.4.3. Tm tt cc iu kin o ph ca Asen ......................................... 54 3.5. Xc nh Asen trong ch xanh .............................................................. 54 3.5.1 a im thi gian ly mu v k hiu mu ................................... 54 3.5.2. Chun b mu phn tch .................................................................. 56 3.5.3. Kt qu phn tch cc mu ch xanh .............................................. 56 3.5.4: Kim tra qu trnh s l mu ......................................................... 57 KT LUN ..................................................................................................................... 61 TI LIU THAM KH0 ........................................................................................... 62 PH LC ......................................................................................................................... 65 Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 DANH MC CC K HIU CH VIT TT AAS: Atomic Absorption Spectrometry ( Ph hp th nguyn t) Abs: Absorbance ( hp th) AES: Atomic Emission Spectrometry (Ph pht x nguyn t) ETA-AAS: Electro Thermal Atomization Atomic Absortion spectrometry(Ph hp th nguyn t khng ngn la) F-AAS: Flame- Atomic Absorption Spectrometry(Ph hp th nguyn t ngn la) GC-MS: Gas Chromatography Mas Spectroscopy(Sc k kh ghp khi ph)GF-AAS: Graphite Furnace- Atomic Absorption Spectrometry(Ph hp th nguyn t khng ngn la) HCL:Hollow Cathode Lamp (n catot rng) HG-AAS: Hyrie Generation- Atomic Absorption Spectrometry (Ph hp th nguyn t k thut Hidrua ha) HPLC: High Performance Liquid Chromatography(Sc k lng hiu nng cao) ICP-AES: Inductively Coupled Plasma Mass- Atomic Emission Spectrometry (Ph pht x nguyn t dng nng lng plasma cao tn cm ng) ICP-MS : Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (Ph khi lng dng nng lng Plasma cao tn cm ng) LOD: Limit of detection (Gii hn xc nh) LOQ: Limit of quantitation (Gii hn nh lng) UNICEF: United Nations Children's Fund ( Qu nhi ng Lin hip quc) WHO: Wolrd Health Organization (T chc Y t th gii) Sha bi Trung tm Hc liu i hc Thi Nguyn http://www.lrc-tnu.edu.vn 5 DANH MC CC BNG Bng 1.1: Cc thng s vt l ca Asen ........................................................... 5 Bng 1.2: Mt s thng s vt l ca cc hp cht ca Asen ........................... 6 Bng 1.3: Tnh hnh nhim asen ti mt s vng quc gia trn th gii ..... 11 Bng1.4: TiuchunVit Nam vhm lngAs trong nc (Tiuchun Vit Nam 2007) ................................................................................ 15 Bng 3.1: Kho st vch o ca Asen ............................................................. 34 Bng 3.2: S ph thuc ca hp th vo cng dng n .................... 36 Bng 3.3: Kt qu kho st nhit tro ho ca Asen ..................................