Click here to load reader

XH QUÝ I; 1 TÌNH HÌNH KT- 1

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of XH QUÝ I; 1 TÌNH HÌNH KT- 1

U BAN NHÂN DÂN CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
HUYN VNH TNG c lp - T do - Hnh phúc S: /BC-UBND Vnh Tng, ngày tháng 3 nm 2021
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THC HIN NHIM V PHÁT TRIN KT-XH QUÝ I;
PHNG HNG, NHIM V PHÁT TRIN KT- XH QUÝ II NM 2021
Phn th nht:
TÌNH HÌNH THC HIN NHIM V PHÁT TRIN KT-XH QUÝ I NM 2021
Quý I/2021, huyn Vnh Tng thc hin nhim v phát trin KT- XH trong
bi cnh có nhng thun li c bn nh: Tinh tip tc có nhiu gii pháp tháo g
khó khn cho c s; trong huyn c s chi o, giám sát kp thi, úng trng tâm,
trng im ca Huyn y, HND huyn; thi tit thun li to iu kin cho cây
trng, vt nuôi sinh trng phát trin tt; tình hình ANCT, TTXH c bn n nh.
Tuy nhiên, vn còn nhng khó khn, thách thc tác ng n nhim v phát
trin KT- XH ca huyn nh: Tình hình dch bnh Covid-19 din bin phc tp,
nguy him, khó lng tác ng n mi mt i sng KT-XH; công tác GPMB mt
s công trình, d án còn có nhng vng mc cha c gii quyt dt im làm
nh hng n tin thc hin d án và kt qu gii ngân vn u t;....
Song, di s lãnh o quyt lit ca Huyn u, s giám sát cht ch ca
HND huyn; s ch ng, quyt tâm trong chi o, iu hành ca lãnh o UBND
huyn; s c gng, n lc ca các cp, các ngành, các doanh nghip và toàn th Nhân
dân, nên tình hình KT-XH Quý I/2021 tip tc duy trì phát trin n nh; các hot
ng an sinh xã hi, nht là vic chm lo Tt cho ngi nghèo c c bit quan
tâm; công tác phòng, chng dch Covid-19 c trin khai vi nhiu bin pháp rt
quyt lit, không dch bnh phát sinh; tình hình ANTT c tng cng, ATXH
c m bo. Kt qu c th trên tng lnh vc nh sau:
A- KT QU C TH:
I. PHÁT TRIN KINH T:
1. Sn xut nông nghip, công tác thy li và PCTT:
1.1. Trng trt:
- Quý I/2021, UBND huyn tp trung chi o thu hoch các cây trng v ông
nm 2020; gieo cy lúa và các cây trng v ông Xuân 2020-2021. Kt qu, tính
n ngày 08/3/2021, toàn huyn gieo trng c 7.300 ha/7.340 ha (bng 99,5%
KH). Trong ó: Cây lúa 5.700 ha (bng 100% KH); Cây rau màu các loi:
1.600/1.640 ha (bng 97,6% KH).
- Chi o c quan chuyên môn xây dng d tho án Chuyn i c cu
cây trng trên t trng lúa giai on 2021-2025 báo cáo, xin ý kin BTV Huyn
y (ln 1); trin khai mt s mô hình trình din v ông Xuân 2020-2021 nh: Mô
hình trình din ging lúa mi (quy mô 10 ha) ti xã Thng Trng; sn xut da lê
theo chui giá tr (quy mô 5 ha) ti xã Tân Phú... Phi hp vi Trung tâm Ging
2
nông nghip tinh h tr ging lúa cht lng v ông Xuân 2020-2021 cho Nhân
dân. Kt qu, ã cp 197.391 kg lúa ging (tng ng 3.948 ha). Trong ó: Ging
lúa TBR225: 152.200 kg (3ha); ging Thiên u 8: 30.674 kg (613,5ha); ging
ADI28: 12.991 kg (259,8 ha)...
- Phi hp vi Vin Phát trin vùng trin khai tài “Nghiên cu xây dng
mô hình chuyn i cây trng, nâng cao hiu qu s dng t sau DTR ti huyn
Vnh Tng”. Phát trin vùng bi Din (50 ha), mít ta dai (10 ha) trên a bàn
huyn, n nay, ang tin hành kim tra t trin khai trng bi ti xã Phú a,
Vnh Ninh, Vnh Thnh; trng mít ti xã Ng Kiên, Cao i.
- UBND huyn ban hành K hoch, t chc thành công L phát ng Tt trng
cây i i nh n Bác H xuân Tân Su 2021 ti Khu lu nim Ch tch H Chí
Minh - thôn Lc Trung, xã Bình Dng. Chi o các xã, th trn trng c 6.098
cây phân tán theo k hoch.
1.2. Chn nuôi, thy sn:
- UBND huyn tip tc chi o theo dõi cht ch tình hình sn xut chn nuôi,
dch bnh vt nuôi, thy sn, c bit là bnh Dch t ln Châu Phi, bnh LMLM,
Cúm gia cm, Viêm da ni cc trâu, bò… Quý I, tình hình chn nuôi và giá c các
sn phm chn nuôi, thy sn, sa bò ti c bn n nh; trên a bàn không có
dch bnh phát sinh, không có vt nuôi, thy sn b cht do ói, rét.
- Chi o c quan chuyên môn xây dng d tho án a chn nuôi ra
ngoài khu dân c giai on 2021-2025 báo cáo, xin ý kin BTV Huyn y (ln 1).
Chi o tng hp ng ký tiêm phòng, phun KTT môi trng chn nuôi giai on
2021-2025; ban hành K hoch kho kho sát, thu thp thông tin s liu àn vt
nuôi, thy sn nm 2021; K hoch tiêm phòng vc xin cho gia súc, gia cm và
phun KTT môi trng chn nuôi nm 2021. ng thi, tng v sinh, phun KTT
môi trng chn nuôi phòng, chng dch bnh v ông Xuân (t ngày 15/01-
22/01/2021) ti 22.060 h chn nuôi ca 28 xã, th trn, vi tng s hóa cht s
dng: 1.103 lít.
- Chi o các xã, th trn trong huyn có din tích nuôi trng thy sn hng
dn Nhân dân thu hoch, v sinh, ci to, tích nc m bo cho v nuôi trng mi.
Trin khai thc hin các mô hình nuôi thâm canh nh: Cá Chim Trng ti xã Tân
Phú, cá Trm C ti th trn Th Tang, cá an toàn sinh hc ti xã Ng Kiên...
1.3. Công tác thy li và phòng chng thiên tai:
Trong quý huyn phi hp vi S Nông nghip & PTNT, Công ty
TNHHMTV thy li Lin Sn hoàn thành vic bàn giao công trình thy li nh,
thy li ni ng v các xã, th trn qun lý, khai thác theo quy nh. Chi o kim
tra no vét kênh mng m bo nc ti sn xut v ông Xuân 2020-2021; thc
hin nhim v PCTT&TKCN trên a bàn huyn theo k hoch.
2. Công nghip - Xây dng:
2.1. Công nghip: Công tác BT-GPMB Khu CN Chn Hng, Cm CN ng
Sóc tip tc c chi o trin khai rt quyt lit. Trong quý, UBND huyn t chc
09 hi ngh làm vic vi các c quan, n v liên quan chi o trin khai công tác
3
BT - GPMB d án: Khu CN Chn Hng, Cm CN ng Sóc,... Các hot ng
khuyn công trên a bàn tip tc c quan tâm và thc hin có hiu qu.
2.2. Xây dng:
- Ngay t u nm 2021, UBND huyn ã trin khai nhiu gii pháp tích cc
nhm thúc y hot ng xây dng. Trong quý, chi o trin khai th tc u t,
thm nh k hoch la chn nhà thu các d án: Ci to ng vòng tránh i
ng-Tân Tin-Th Tang, tuyn t QL2 n vòng xuyn ngã 5 Th Tang; ng
QL2 i Yên Lp (on t QL2A n ng st), Hng mc: thoát nc, cây xanh,
via hè và mt s hng mc ph tr khác; Ci to in th (Hu cung) và nhà T Vu
n Lit s huyn; Trng THCS cht lng cao huyn (giai on 2)... ôn c,
giám sát nhà thu thi công các d án ang trin khai nh: Trng THCS Cht lng
cao huyn (giai on 1); ng ni t T 304 - ê t sông Hng huyn Vnh
Tng (giai on 1); ng vành ai 3 tinh Vnh Phúc on Bình Dng (QL2C)-
Vnh Sn; Ci to, chinh trang H vc xanh... Thi công hoàn thành d án: Xây
dng cu L qua Sông Phan, xã Lng Hòa; Ci to, nâng cp ng giao thông
huyn, tuyn Thng Trng i Tân Phú; Ci to, lp t h thng èn trang trí mt
s tuyn ng trung tâm huyn...
- Công tác lp, qun lý QH, qun lý giao thông tip tc c quan tâm chi
o. Trong quý, công b Quyt nh ca UBND tinh v công nhn th trn Vnh
Tng, Th Tang, T Trng và Khu vc d kin hình thành ô th i ng là ô
th loi V; rà soát, báo cáo BTV Huyn y án iu chinh QH xây dng vùng
phía Nam ô th Vnh Phúc; Trình UBND tinh phê duyt án iu chinh QHC th
trn T Trng; công b, công khai án iu chinh QHC TT T Trng; xây dng
K hoch rà soát ánh giá các tiêu chí ô th loi IV;... Chi o thc hin các ni
dung Kt lun s 104/KL-TTr ngày 24/12/2020 ca Thanh tra B Xây dng v vic
thanh tra công tác QH xây dng, qun lý thc hin theo QH c duyt, công tác
cp phép xây dng, qun lý sau cp phép và qun lý u t xây dng ti mt s d
án trên a bàn huyn; phi hp vi Thanh tra S GTVT Vnh Phúc chi o ra quân
gii ta vi phm via hè ng giao thông Cm Kinh t - Xã hi Tân Tin...
3. Dch v:
- Quý I/2021, dch v, thng mi trên a bàn c bn n nh và phát trin;
th trng hàng hoá a dng, phong phú, áp ng nhu cu ngi tiêu dùng, nht
là trong dp Tt Nguyên án Tân Su. Thng mi tip tc phát trin mnh, c
bit là th trn Th Tang, th trn Vnh Tng,... UBND huyn ã chi o các
c quan chc nng tng cng kim tra, kim soát th trng, chng sn xut,
buôn bán hàng gi, hàng kém cht lng... Trong quý, oàn kim tra liên ngành
huyn ã kim tra 45 lt v, x lý 13 lt v vi tng s tin x pht 52,5 triu
ng, giá tr hàng hóa tch thu bán sung qu nhà nc 42,6 triu ng; giá tr hàng
hóa b tch thu, tiêu hy 4,8 triu ng.
- Dch v du lch trên a bàn chu nhiu tác ng ca dch Covid-19 nên trong
Quý I/2021, toàn huyn chi ón gn 2.000 lt du khách thp phng n tham quan
ti các di tích lch s vn hóa, làng ngh truyn thng, nghi dng ti khu du lch
sinh thái (c gim 30% lt so vi cùng k).
4
- Dch v tín dng ngân hàng tip tc góp phn h tr tích cc cho phát trin
KT- XH ca huyn. D n ti 02 Ngân hàng NN&PTNT c n 31/3/2021 là 2.280
t ng (tng 200 t ng so vi cùng k). D n ti Ngân hàng CSXH huyn c
n 31/3/2021 là 388,6 t ng (tng 25,6 t ng so vi cùng k).
4. Thu, chi ngân sách Nhà nc:
Qúy I/2021, thu ngân sách nhà nc trên a bàn huyn c thc hin 121,8 t
ng (t 24,7% k hoch, bng 108,9% so cùng k). Chi ngân sách huyn c thc
hin 217,9 t ng (t 14,6% k hoch, bng 98,9% so cùng k). Kho bc huyn tip
tc qun lý cht ch qu ngân sách nhà nc và thc hin tt vic kim soát chi.
5. Tài nguyên - Môi trng:
- Công tác thu hi t, giao t, cho thuê, chuyn mc ích s dng t tip
tc c chi o thc hin theo quy nh. Trong quý, ã chi o cp 83 GCNQSD
t/10.866,4m2 cho 55 h gia ình, cá nhân ti 14 xã, th trn(1).
- Công tác qun lý t ai tip tc c tng cng bng nhiu bin pháp
tích cc, hiu qu. Vic x lý các trng hp ln chim, vi phm Lut t ai trên
a bàn c tp trung chi o quyt lit. Quý I/2021, toàn huyn phát sinh thêm
12 trng hp vi phm Lut t ai ti 09 xã, th trn(2) (gim 39 trng hp so
cùng k). Kt qu, ã x lý c 11/12 trng hp, còn 01 trng hp ti xã Vnh
Thnh ã lp h s x lý vi phm hành chính x lý theo quy nh; chi o x lý
c 09/824 v vic theo ni dung cam kt vi tinh. công tác x lý vi phm
tip tc m bo tính hiu lc, hiu qu, UBND huyn ã ban hành K hoch s
570/KH-UBND ngày 11/3/2021 v vic x lý vi phm Lut t ai trên a bàn
nm 2021, to c s cho các xã, th trn trin khai thc hin.
6. Công tác bi thng gii phóng mt bng (BT-GPMB):
- Quý I/2021, chi o thc hin xong công tác kim kê, lp phng án bi
thng, phê duyt 42,17ha/1.215 h vi tng s tin chi tr 93,07 t ng, gm
các d án: ng ni t QL2 (v trí ng trc trung tâm huyn ti xã i ng)
n ng tinh 305 (v trí Ch Vàng, xã Hoàng an, huyn Tam Dng); (a
phn xã Kim Xá 4,37ha/7,2 t ng; a phn xã Yên Lp 1,3ha/2,9 t ng; a
phn xã i ng 0,7ha/2,9 t ng; a phn xã Ngha Hng 5,63ha/11,6 t
ng); Qun lý ngun nc và ngp lt tinh Vnh Phúc a phn xã Ng Kiên
23,8ha/55 t ng; Ci to no vét Sông Phan (a phn xã Lng Hòa 5,35ha/10,8
t ng; xã Yên lp 0,4ha/0,27 t ng; TT Th Tang là 0,72ha/2,5 t ng)…
- Chi o cng ch kim m bt buc i vi 26 h dân không ký biên
bn kim kê thuc d án Khu ô th mi ti Th trn T Trng và th trn Vnh
Tng; y mnh tuyên truyn BT-GPMB d án Khu CN Chn Hng, Cm CN
ng Sóc, t d án khu VH Disnayland - Vnh Thnh (trong quý, ã chi tr c
129/245 h (din tích t dch v 2.457,2m2, tng ng din tích t thu hi
73.708m2 khu t dch v Cu Tây và d án khu CN Chn Hng)…
(1) 14 xã, th trn gm: Tuân Chính, V Di, Vnh Thnh, Ngha Hng, Bình Dng, An Tng, Yên Bình,
B Sao, Phú a, Vnh Sn, Tân Phú, Thng Trng, Vân Xuân, Ng Kiên.
5
(2) Tình hình phát sinh vi phm Lut t ai: Cao i 01 trng hp, Phú a 02 trng hp, Ngha Hng 02
trng hp, Vnh Tng 01 trng hp, Th Tang 02 trng hp, Vnh Thnh 01 trng hp, An Tng 01 trng
hp, Ng Kiên 01 trng hp, Lý Nhân 01 trng hp.
II. V VN HOÁ - XÃ HI:
1. Giáo dc và ào to:
- Chi o các nhà trng t chc kim tra cui hc k và s kt hc k I,
trin khai nhim v hc k II nm hc 2020-2021, tip tc thc hin tt nn np
dy và hc. Tuy nhiên, trc din bin rt phc tp và nguy him ca dch Covid-
19, thc hin ch trng ca tinh, UBND huyn ã chi o c quan chuyên môn
hng dn các nhà trng thc hin cho hc sinh nghi hc ti trng (02 tun);
phun kh trùng, sát khun các phòng hc, phòng chuyên môn, dng c dy và hc
m bo theo quy nh; t chc hng dn hc sinh ôn tp, cng c kin thc
thông qua hình thc dy hc Online nhm m bo kin thc không b gián on
trong nhng ngày nghi thc hin phòng dch Covid-19.
- Chi o t chc tt Hi thi “Bp n mt chiu m bo dinh dng và v
sinh an toàn thc phm trong trng MN cp huyn”; thi GVDG cp huyn bc
tiu hc, thi HSG lp 9 cp tinh. Kt qu, hi thi “Bp n mt chiu...” có 25/30
Trng t gii (trong ó có 07 gii Nht, 10 gii Nhì, 04 gii Ba, 04 gii Khuyn
khích). Hi thi GVDG cp huyn bc TH có 69 giáo viên t gii (trong ó, có
11 gii Nht, 22 gii Nhì, 16 gii Ba và 20 gii KK). c bit, trong k thi HSG
lp 9 cp tinh, Vnh Tng là huyn có s hc sinh tham d gii ông nht, t l
t gii cao nht tinh (122/168 d thi em t gii = 72,6%, t l chung toàn tnh
là 50,6%), trong ó, có 6 gii Nht, 37 gii Nhì, 38 gii Ba, 41 gii Khuyn khích;
t l hc sinh d thi t gii c 9 môn thi u cao hn mc bình quân toàn tinh,
c th: Môn Vt lý (vt 40%), môn Ting Anh (vt 31,7%), môn a lý (vt
25,5%), môn Sinh hc (vt 25,3%). Có 3/9 i tuyn (Ng vn, Vt lý, Sinh hc)
xp th Nht c v s lng, cht lng gii, huyn tip tc duy trì v trí dn
u tinh v cht lng giáo dc mi nhn.
- Trong quý, UBND huyn tip tc chi o c quan chuyên môn hng dn
các trng t ánh giá kim nh cht lng theo Thông t 17,18,19 ca B
GD&T; thc hin quy trình b nhim 03 Hiu trng, 05 Phó Hiu trng; iu
ng 02 Phó Hiu trng; iu ng, luân chuyn 49 k toán quá thi gian công
tác ti 1 n v theo quy nh...
2. Công tác phòng dch Covid-19; chm sóc SK Nhân dân, Dân s -
KHHG:
2.1. Công tác phòng chng dch Covid-19:
Trc din bin phc tp, khó lng ca dch Covid-19, thc hin các Vn
bn chi o ca Trung ng, ca tinh; UBND huyn chi o các c quan chuyên
môn, UBND các xã, th trn tip tc theo dõi, giám sát tình hình, tng cng tuyên
truyn v bnh, nguy c mc bnh và các bin pháp phòng chng. UBND huyn,
BC phòng dch huyn ã ban hành hn 30 Vn bn chi o tng cng công tác
phòng dch Covid-19 trên a bàn; chi o rà soát, theo dõi, giám sát các công dân
t vùng dch v a phng; yêu cu khai báo, thc hin cách ly ngi t vùng
6
dch Hi Dng, Qung Ninh và các a phng khác; thc hin xét nghim sàng
lc Covid-19 ngu nhiên theo chi o ca UBND tinh m bo các yêu cu t
ra(3)... Vi vic thc hin ng b, quyt lit các gii pháp, n nay trên a bàn
huyn cha có trng hp dng tính vi Covid-19. Hin, UBND huyn ang chi
o rà soát s công dân t 18 tui tr lên có nhu cu tiêm vcxin phòng dch Covid-
19 (kt qu, có 116.053 công dân t 18 tui tr lên ng ký, trong ó có 66.574 i
tng thuc din t chi tr phí, 49.479 i tng u tiên theo Ngh quyt 21/NQ-CP
ngày 26/2/2021 ca Chính ph).
2.2. Chm sóc sc kho Nhân dân, Dân s - KHHG:
- Công tác chm sóc sc khe ban u cho Nhân dân tip tc c quan tâm,
vic khám cha bnh c duy trì thng xuyên.…