of 15 /15
7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak http://slidepdf.com/reader/full/xh-syair-nasihat-kepada-anak 1/15 Raja Ali Haji Nama ahli kumpulan: Muhammad Alif Haz bin Md Azmi Lee Kuah Chin Chin Xiao Hui Unit: Sejaah !"SM! Sem # Ambilan: $un #%&' Syair Nasihat Kepada Anak 

XH-Syair Nasihat Kepada Anak

Embed Size (px)

Text of XH-Syair Nasihat Kepada Anak

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  1/15

  Raja AliHaji

  Nama ahli kumpulan:Muhammad Alif Haz binMd AzmiLee Kuah Chin

  Chin Xiao HuiUnit: Sejaah !"SM! Sem#Ambilan: $un #%&'

  Syair Nasihat Kepada

  Anak

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  2/15

  !ein(ikan S)ai Raja Ali Hajiden*an membeikan

  tumpuan kepada a+pekbaha+a +a+tea dan

  me++e*e )an* tekandun*

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  3/15

  S)ai ini membi(aakan tentan* na+ihat+eoan* a)ah kepada anakn)a, Raja AliHaji telah membeikan *ambaan )an*

  jela+ men*enai keadaan )an* akanditempuh +i anak, -eba*ai kata.kata)an* bebentuk na+ihat/ in*atan/ dan

  pedoman/ +eta ibaat telah din)atakandalam +)ai te+ebut,

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  4/15

  -aha+a Sa+tea

  -aha+a li+an ma+)aakat Mela)u +udah+edemikian akab den*an pantun dan+)ai, -a*i oan*.oan* )an* menekuni+a+ta +epeti RAH/ +)ai menempati+ental baha+a pen*un*kapan mak+ud,Untuk men)ampaikan +uatu mak+ud tidakhau+ men**unakan baha+a tebuka/

  tetapi dapat dilakukan +e(aa te+amale0at ale*oi +)ai atau maja+ dalampantun, Satono Katodidjo 1&234:&4.&35men)ampaikan bebeapa fun*+i baha+a

  antaa lain: men(eminkan *a)a dan eto+

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  5/15

  Lihatlah pemilihan kata 6memeintah den*an (emeti7 pada +)aiSNKA, Kalimat ini meupakan ale*oi/ peumpamaan untukmen)atakan 6tan*an be+i7/ )akni memeintah +e(aa pak+a

  di+etai an(aman, 8an*an be+i bukanlah makna te+embun)i dai6memeintah den*an (emeti7/ melainkan ale*oi, !en**unaanale*oi men*hindakan dii dai telaah pen(aian maknate+embun)i di dalam tek+, Untuk men(apai pemba(aan ale*oipada SNKA han)a dapat dilakukan +e(aa intepetatif, !emba(a

  tidak la*i meletakkan jaak den*an SNKA a*a hubun*an antaadua antaa di+ku+u+ tek+ dan di+ku+u+ intepeta+i dapatdilakukan, "ntepeta+i dian**ap +udah beha+il men(apai tujuanapabila dunia tek+ dan dunia intepete telah bebau menjadi+atu 19, Suma)ono/ &222:&5,

  a meme n a en*an(emeti;itambah den*an pekataanme+ti

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  6/15

  Se(aa *ai+ be+a/ ada lima na+ihat)an* di+ampaikan oleh Raja Ali Haji

  dalam +)ai ini/ iaitu:

  Kepemimpinan, Menuut

  +)ai ini/ +eoan*pemimpin hau+

  memiliki kemampuanuntuk men*ontol/

  keatif/ (eda+/ te*a+/

  pe(a)a dii/ danbetan**un* ja0ab,

  Senantia+a menuntutilmu,

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  7/15

  9tika , Seoan* Mu+limhau+ mempun)aiakhlak )an* baik/

  +epeti menja*apekataan/ men*ha*ai

  oan* lain/ danmen*homati *uu,

  !andai menempatkandii, Se+eoan* akan

  beha+il dalam hidupn)ajika ia mampu

  menempatkan diin)a+e(aa bena +e+uaiden*an peann)a

  ma+in.ma+in*,

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  8/15

  S)ai Na+ihat di*olon*kan +eba*aika)a +a+ta kla+ik/ keana memiliki

  (ii :-e(eita +eputa kehidupan aja

  Men**unakan baha+a kemela)u.

  mela)uan

  Men**unakan baha+a kli+e

  Men**unakan maja+ pebandin*an

  -ebentuk +)ai

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  9/15

  !ada bait petama/ Raja Ali Haji men*an*kapkan baha0a

  Sultan adalah *ue )an* +an*at pentin*, Na+ihat beliaute(antum pada bai+ kedua/ )an* bemakna +eoan*+ultan hendakn)a memiliki +ifat amanah, !ada bai+keti*a/ Raja Ali Haji men**unakan maja+ a+o+ia+i/ iaitumaja+ pebandin*an )an* men*an*kapkan +ifat manu+ia

  +epeti benda mati, ;alam hal ini/ +ultan oleh Raja Alidiibaatkan +epeti intan )an* amat beha*a, -ait iniditutup den*an bai+ keempat )an* men*an*kapkanbah0a +eoan* +ultan hau+ pandai menempatkandiin)a/ bukan ju+teu men*a+in*kan dii dai ak)atn)a,

  A)uhai +e*ala pe*a0ai +ultan/hendaklah ja*a pada jabatanKamu itu +epeti intan

  $an*an dibuan*kan ke dalamhutan

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  10/15

  !ada bait kedua/ Raja Ali Haji membeikan na+ihat kepadapaa peman*ku jabatan +e(aa ke+eluuhan, Hal ini tampak

  pada bai+ petama dan kedua )an* men)ebutkan aja/mentei/ +eta pe*a0ai kanan dan kii, Atin)a/ bah0a paapeman*ku jabatan di keajaan tidak bi+a bekeja +endii/namun hau+lah bekeja +e(aa be+ama.+ama, Antaa aja/mentei/ dan pe*a0ai memiliki pean dan tu*a+ ma+in*.

  ma+in*/ namun tetap memiliki tujuan )an* +ama, !ada bai+keti*a di+ebutkan tu*a+ paa peman*ku jabatan te+ebut)aitu untuk menja*a ketentaman dan keamanan ne*ei,!ada bai+ keempat/ di+ebutkan bah0a peompak danpen)amun/ +eba*ai pen**an**u keamanan ne*ei/ kompak

  men(ui, Atin)a/ mu+uh keajaan itu memban*un kekuatanden an kekom akan maka aa emim in u a +ehau+n a

  A)uhai +e*ala aja menteiSeta pe*a0ai kanan dan kiiHendaklah ja*a in*atkan ne*ei

  !eompak pen)amun/ kompakmen(ui

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  11/15

  -ait keti*a men*andun* pein*atan dan an(aman pada paa

  pemimpin ne*ei, ;ia0ali den*an men*in*atkan akankehidupan ak)at )an* beada dalam ke+en*+aaan, -ai+petama dan bai+ kedua +eolah men)ampaikan pada paapemimpin bah0a di ba0ah +ana ma+ih ban)ak ak)at )an*menjadi faki.mi+kin/ hidup +u+ah/ +en*+aa/ dan melaat, -ai+

  keti*a bei+i na+ihat a*a paa pemimpin tidak melupakantan**un* ja0abn)a tehadap ke+ejahteaan ak)at, -ai+keempat ditutup den*an an(aman bah0a jika pemimpin lalaiakan tan**un* ja0abn)a/ maka )an* datan* tidak lain adalahben(ana dan malapetaka,

  Kehidupan ak)at jan*anlahlupa=aki.mi+kin hina dan papa

  $an*an +ekali tuan nan alpaAkhin)a bala datan*menepa

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  12/15

  -ait keempat +e(aa ke+eluuhan men**ambakan akibat)an* tejadi jika pemimpin +udah lupa akan tu*a+ dantan**un*ja0abn)a, "ni adalah penjela+an dai bala )an*diun*kapkan Raja Ali Haji pada bait +ebelumn)a, !ada bai+petama/ Raja Ali Haji men**unakan maja+ hipebola )an*men**ambakan keka(auan teamat dah+)at )an*melanda ne*ei, -ai+.bai+ +elanjutn)a mene*a+kanbentuk keka(auan )an* tejadi : an(aman pean* +audaa/ak)at +alin* ben(i/ bahkan tidak +enan* den*anpemimpinn)a +endii,

  Ka(aulah ne*ei tidak tepei-eden*ki.den*ki +ama

  +endiiUmpat dan puji +ehai.haiKepada aja tidaklah n*ei

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  13/15

  -ait ini meupakan klimak+ dai bait.bait +ebelumn)a, !adabai+ petama di+ebutkan bah0a +eoan* pemimpin bi+a +ajajatuh ke0iba0aann)a, -ai+ kedua men**ambakan kembalibah0a aja adalah *u +ental di ten*ah ak)at dantentaan)a, ;ua bai+ petama men**ambakan +eoan*pemimpin )an* +udah tidak la*i dipe(a)a oleh ak)at/bahkan tentaan)a +endii, ;ua bai+ teakhi menutupna+ihat ini den*an men)ebutkan +ebab hilan*n)a 0iba0a+eoan* aja, Setidakn)a ada dua +ebab : lalai dai tan**un*ja0ab/ dan memeintah +e(aa zalim,

  Raja pun +udah hilan*hebatn)aKepada +e*ala ak)attentaan)aSebab kaena lalai alpan)aSeta den*an fa+ik zalimn)a

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  14/15

  Ke+impulan

  S)ai Na+ihat men**ambakanbebeapa kaakte pemimpin )an*ideal

  S)ai ini ju*a men)ebutkan tantan*an)an* akan dihadapi +eoan* pemimpin

  S)ai ini men*un*kapkan akibat bila

  +eoan* pemimpin hilan* 0iba0a

  S)ai ini +e+uai den*an kondi+i"ndone+ia +aat ini

 • 7/26/2019 XH-Syair Nasihat Kepada Anak

  15/15

  Rujukan

  Anali+i+ S)ai Na+ihat Ka)a Raja AliHaji/ diak+e+ pada #3 $an #%&>daipada http+

  :??(eitahajid,0odpe++,(om?#%&@?%&?%#?anali+i+.+)ai.na+ihat.ka)a.aja.ali.ha

  ji

  ?

  S)ai Na+ihat/ diak+e+ pada #3 $anuai

  #%&> daipada

  https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/https://ceritahajid.wordpress.com/2013/01/02/analisis-syair-nasihat-karya-raja-ali-haji/