of 50 /50
[email protected] XSLT – en introduktion Digitalisering av kulturarvet

XSLT – en introduktion

  • Upload
    kiet

  • View
    87

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

XSLT – en introduktion. Digitalisering av kulturarvet. Idag. Vad är XSLT? Hur fungerar XSLT? XPath och noder XSLT:s notation Templates, repetitioner och villkor TEI. XSL-språk. XSLT Ett språk för att transformera XML-dokument X-PATH Ett språk för att navigera i XML-dokument - PowerPoint PPT Presentation

Text of XSLT – en introduktion

Page 1: XSLT – en introduktion

[email protected]

XSLT – en introduktion

Digitalisering av kulturarvet

Page 2: XSLT – en introduktion

Idag

• Vad är XSLT?• Hur fungerar XSLT?• XPath och noder• XSLT:s notation• Templates, repetitioner och villkor• TEI

Page 3: XSLT – en introduktion

XSL-språk

• XSLT– Ett språk för att transformera XML-

dokument

• X-PATH– Ett språk för att navigera i XML-

dokument

• XSL-FO– Ett språk för att formatera XML-

dokument

Page 4: XSLT – en introduktion

Vad är XSLT?

• Står för eXstensible Stylesheet Language for Transformation

• Ett programmeringsspråk för att transformera XML-dokument

• En W3C-standard

• XSLT transforms an XML source-tree into an XML result-tree

Page 5: XSLT – en introduktion

Den röda tråden…

DATA LOGIK GRÄNSSNITT

XML XSLT XHTML(+CSS)

Page 6: XSLT – en introduktion

XML, XSLT, XHTML och CSS

XML XSLT

CSS

XHTMLOmvandling

Page 7: XSLT – en introduktion

Hur fungerar XSLT?

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

<!DOCTYPE boksamling SYSTEM "boksamling.dtd">

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="boksamling.xsl"?>

<boksamling><bok/>

</boksamling>

Page 8: XSLT – en introduktion

En post i XML-filen

<bok><forfattare>

<fNamn>Sue</fNamn><eNamn>Grafton</eNamn>

</forfattare><titel>L som i laglös</titel><kategori>Deckare</kategori><pris valuta="gbp">20</pris>

</bok>

Page 9: XSLT – en introduktion

XSLT-kod<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><xsl:output method="html" indent="yes"/><xsl:template match="/">

<xsl:apply-templates select="boksamling"/></xsl:template><xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="bok"/></xsl:template><xsl:template match="bok">

Författare: <xsl:value-of select="forfattare/fNamn"/><xsl:text> </xsl:text><xsl:value-of select="forfattare/eNamn"/><br />Titel: <xsl:value-of select="titel"/><br />Kategori: <xsl:value-of select="kategori"/><hr />

</xsl:template></xsl:stylesheet>

Page 10: XSLT – en introduktion

XPath

• Ett språk för att navigera i XML-dokument

• En syntax för att definiera delar av ett XML-dokument

• En W3C-standard• XSLT använder XPath för att

navigera i XML-dokument

Page 11: XSLT – en introduktion

XPath - noder

• XML-dokument behandlas som träd bestående av noder

• Typer av noder– Element– Attributes– Text– Namespaces– Processing instruction– Comment <!-- kommentar -->– Document node (dokumentets rotelement)

Page 12: XSLT – en introduktion

XPath - noder

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><boksamling>

<bok><forfattare>

<fNamn>Sue</fNamn><eNamn>Grafton</eNamn>

</forfattare><titel>L som i laglös</titel><kategori>Deckare</kategori><pris valuta="gbp">20</pris>

</bok></boksamling>

Dokumentnod

(rotelement)

Textnod

Attributnod

Elementnod

Page 13: XSLT – en introduktion

XPath – Relationer mellan noder

• Varje element och attribut har en och endast en förälder

• Elementnoder har noll till många barn• Noder med samma förälder kallas

syskon– Det första syskonet är äldst, det näst första

är näst äldst och så vidare…

• En förfader är en förälders förälder• En ättling är ett barns barn

Page 14: XSLT – en introduktion

XPath – Peka ut noder

• Nodnamn – Pekar ut samtliga barn till noden

• / - Pekar ut från rotelementet• // - Pekar ut noder i dokumentet från den

aktuella nod som matchar utpekningen• . – Pekar ut aktuell nod• .. – Pekar ut föräldern till aktuell nod• @ - Pekar ut attribut

Page 15: XSLT – en introduktion

XPath – Peka ut noder

• boksamling – Pekar ut samtliga barn till noden boksamling

• /boksamling – Pekar ut rotelementet boksamling

• boksamling/bok – Pekar ut alla bok-element som är barn till boksamling

• //bok – pekar ut samtliga bok-element, oavsett var de befinner sig i hierarkin

• boksamling//titel – Pekar ut samtliga titel-element som är ättlingar till boksamling, oavsett var de befinner sig i hierarkin

• //@currency – Pekar ut samtliga attributnoder med namnet currency

Page 16: XSLT – en introduktion

Exempel: template-anrop

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="bok/forfattare/eNamn"/>

</xsl:template>• Gör att vi är säkra på att rätt eNamn

hämtas, dvs det som är barn till forfattare som i sin tur är barn till bok

Page 17: XSLT – en introduktion

En annan variant

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="bok//eNamn"/>

</xsl:template>

• Gör att vi är säkra på att rätt eNamn hämtas, dvs det som är ättling till bok

Page 18: XSLT – en introduktion

En tredje variant

<xsl:template match="boksamling">

<xsl:apply-templates select="//forfattare/eNamn"/>

</xsl:template>

• Gör att vi är säkra på att rätt eNamn hämtas, dvs det som är barn till forfattare

Page 19: XSLT – en introduktion

En fjärde variant

<xsl:template match="boksamling"><xsl:apply-templates select="//eNamn"/>

</xsl:template>• Fungerar om eNamn finns på endast en

nivå i trädet• Skulle eNamn finnas på flera nivåer

förväxlar tolken noderna med varandra• Att ha samma namn på noder på olika

nivå i XML-trädet är dock ingen optimal lösning

Page 20: XSLT – en introduktion

Exempel: anropat template

<xsl:template match="eNamn">

<xsl:value-of select="."/>

<xsl:value-of select="../fNamn"/>

<xsl:value-of select="../../titel"/>

<xsl:value-of select="../../kategori"/>

</xsl:template>

Pekar ut aktuell

nod (eNamn)

Pekar ut eNamns förälders (forfattare)

barn (fNamn)(enkelt uttryckt: eNamns syskon)

Pekar ut eNamns

förfäders barn

Page 21: XSLT – en introduktion

Operatorer

• A=A (A är ekvivalent med A)• A!=B (A är inte ekvivalent med B)• A>B (A är större än B)• A<C (A är mindre än C)• A>=D (A är större än eller lika med D)• A<=E (A är mindre än eller lika med E)• Ett uttryck av detta slaget är antingen sant

(true) eller falskt (false)

Page 22: XSLT – en introduktion

Operatorer

• A=A and B!=C– Sant om och endast om A är ekvivalent med

A och B inte är ekvivalent med C• A=A or B=C

– Sant om A är ekvivalent med A eller om B är ekvivalent med C

– Om första påståendet är sant kollas inte fler påståenden

• not (A=B)– Sant om och endast om A inte är ekvivalent

med B

Page 23: XSLT – en introduktion

Aritmetiska operatorer

• + addition 5+2• - subtraktion 7-2• * multiplikation 8*3• div division 6 div 3• mod modulus 9 mod 2

Page 24: XSLT – en introduktion

XSLT

• Förändra en icke presentabel fil till en webbsida

• Formatera ett dokument till PDF eller liknande

• Förändra en XML-vokabulär till en annan

• Extrahera specifik information från ett dokument och formatera på ett annat sätt

Page 25: XSLT – en introduktion

XSLT:s notation

• Alla element i XSLT innehåller prefixet xsl:

<xsl:choose>

</xsl:choose>

<xsl:sort select="name"/>

<xsl:value-of select="name"/>

Page 26: XSLT – en introduktion

Operatorer i XSLT

• A=A A är ekvivalent med A• A!=B A är inte ekvivalent med B• 8 &gt; 6 8 är större än 6• 6 &lt; 8 6 är mindre än 8• A &gt;= B A är större än eller lika

med B• B &lt;= A B är mindre än eller lika

med A

Page 27: XSLT – en introduktion

Operatorer i XSLT

• AND, OR och AND…!– pris &lt; 10 and kategori = 'Deckare’– pris &lt; 10 or kategori = 'Deckare’– pris &lt; 10 and kategori != 'Deckare’

Page 28: XSLT – en introduktion

Templates

• Innehåller regler som appliceras vid matchning av en specificerad nod

• Syntax:<xsl:template name=”namn"

match=”mönster" mode=”form" priority=”siffra"> …

</xsl:template> • Samtliga attribut är valfria, men minst ett av

attributen name och match måste återfinnas

Page 29: XSLT – en introduktion

Exempel, templates

<xsl:template match="boksamling"><xsl:apply-templates select="bok/forfattare/eNamn"/>

</xsl:template><xsl:template match="eNamn"><xsl:value-of select="."/><xsl:value-of select="../fNamn"/><xsl:value-of select="../../titel"/><xsl:value-of select="../../kategori"/>

</xsl:template>

Page 30: XSLT – en introduktion

Exempel, templates med villkor

<xsl:template match="boksamling"><xsl:apply-templates select="bok/forfattare[eNamn='Grafton']"/>

</xsl:template><xsl:template match="forfattare"><xsl:value-of select="eNamn"/><xsl:value-of select="fNamn"/><xsl:value-of select="../titel"/><xsl:value-of select="../kategori"/>

</xsl:template>

Page 31: XSLT – en introduktion

Repetitioner i XSLT: for-each

<xsl:for-each select=“X-PATH-uttryck”>…kod som utförs på varje nod som överensstämmer med X-PATH-uttrycket

</xsl:for-each>

Page 32: XSLT – en introduktion

Exempel: for-each

<xsl:template match="/"> <xsl:for-each select="boksamling/bok">

<xsl:value-of select="forfattare/eNamn"/>

<xsl:value-of select="forfattare/fNamn"/> <xsl:value-of select="titel"/>

<xsl:value-of select="kategori"/></xsl:for-each>

</xsl:template>

Page 33: XSLT – en introduktion

Exempel: for-each med villkor

<xsl:template match="/"> <xsl:for-each select ="boksamling/bok/forfattare[eNamn='Grafton']">

<xsl:value-of select="eNamn"/> <xsl:value-of select="fNamn"/> <xsl:value-of select="../titel"/><xsl:value-of select="../kategori"/></xsl:for-each>

</xsl:template>

Page 34: XSLT – en introduktion

Styrstrukturer i XSLT

om (villkor a) utför aannars om (villkor b) utför bannars utför c

Page 35: XSLT – en introduktion

Med if

<xsl:if test=”villkor a">…kod som utförs om villkor a är sant

</xsl:if><xsl:if test=”villkor b">

…kod som utförs om villkor b är sant</xsl:if><xsl:if test=”villkor c">

…kod som utförs om villkor c är sant</xsl:if>

Page 36: XSLT – en introduktion

Exempel: if

<xsl:if test="pris &lt; 10 and kategori != 'Deckare'">

<xsl:value-of select="forfattare/eNamn"/>:&#32;

<xsl:value-of select="titel"/>

</xsl:if>

Page 37: XSLT – en introduktion

Med choose

<xsl:choose> <xsl:when test=”villkor a">

...kod som utförs om villkor a är sant</xsl:when> <xsl:when test=”villkor b">

...kod som utförs om villkor b är sant</xsl:when><xsl:otherwise>

…kod som utförs om varken villkor a eller b är sant </xsl:otherwise>

</xsl:choose>

Page 38: XSLT – en introduktion

Exempel: choose

<xsl:choose><xsl:when test="kategori='Deckare'"> <xsl:value-of select="titel"/>,&#32;

är en deckare</xsl:when><xsl:otherwise> <xsl:value-of select="titel"/>,&#32;

är inte en deckare</xsl:otherwise>

</xsl:choose>

Page 39: XSLT – en introduktion

TEI och XSLT

• På samma sätt som en XML-fil kan transformeras med XSLT kan text uppmärkt med TEI transformeras

• Även här används XPath för navigering

Page 40: XSLT – en introduktion

Den TEI-uppmärkta texten<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"

standalone="no"?><!DOCTYPE TEI.2 SYSTEM

"http://www.adm.hb.se/~mg/dig/XMLLab/teilitex.dtd"><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="tei.xsl"?><TEI.2>

<teiHeader><fileDesc>

<titleStmt><title>The Life and Opinions of

Tristram Shandy, Gentleman, by Laurence Sterne: Electronic edition</title>

…</TEI.2>

Page 41: XSLT – en introduktion

Ett XSLT-skal<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><xsl:stylesheet version="1.0"

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"><xsl:output method="text"/><xsl:template match="/"><html><head></head><body> </body></html></xsl:template></xsl:stylesheet>

Page 42: XSLT – en introduktion

Lite innehåll…

<html><head>

<title><xsl:value-of select="TEI.2/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title"/></title>

</head><body>

<h1><xsl:value-of select="TEI.2/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title"/></h1>

</body></html>

Page 43: XSLT – en introduktion

Hämta allt med for-each

<h1><xsl:value-of select="TEI.2/teiHeader/fileDesc/

titleStmt/title"/></h1> <xsl:for-each select="/TEI.2//*"><p>

<xsl:value-of select="."/></p>

</xsl:for-each>

Page 44: XSLT – en introduktion

OK, men det ser ju inte så lyckat ut…

• /TEI.2//* matchar alla noder som befinner sig i TEI.2

• <xsl:value-of select="."/> skriver ut värdet på den nod som XSLT-processorn pekar på

• Om en nod har fler än ett barn kommer innehållet i denna nod (plus dess barn) att skrivas ut lika många gånger som antalet barn

Page 45: XSLT – en introduktion

Templates

<body>

<xsl:apply-templates/>

</body>• Skriver ut allt• Ytterligare templates och mer

styrning behövs

Page 46: XSLT – en introduktion

Placering av nytt template<xsl:template match="/"><html>

<head><title>

<xsl:value-of select="TEI.2/teiHeader/fileDesc/titleStmt/title"/>

</title></head><body>

<xsl:apply-templates/> </body>

</html></xsl:template><xsl:template match="div"></xsl:template>

Page 47: XSLT – en introduktion

Två templates infogas…

<xsl:template match="div"><div style="border: 3px double black; padding: 50px; width: 750px;">

<xsl:apply-templates/></div>

</xsl:template><xsl:template match="p"><p>

<xsl:apply-templates/></p>

</xsl:template>

Page 48: XSLT – en introduktion

Varför skrivs headern ut igen?

<body>

<xsl:apply-templates/>

</body>• Skriver ut allt (inklusive

teiHeader-noden)• Detta åtgärdas med hjälp av select

Page 49: XSLT – en introduktion

Uteslutning av överflödig headerinformation

<body>

<h1><xsl:value-of select ="TEI.2/teiHeader/fileDesc/

titleStmt/title"/></h1>

<xsl:apply-templates select="TEI.2/text/body"/>

</body>

Page 50: XSLT – en introduktion

Att titta på över sommaren

• http://www.w3schools.com/xsl/• http://www.w3.org/TR/xslt• Ray, Eric T. (2003). Learning

XML. 2. ed. Sebastopol: OReilly. 399 s.

• Kompendiet Digitalisering av text